Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎTOT < EyH» 19SS r kamlara karft «ğer doğnı değüa* bir Kiraı yapılmaunı taleb etti. (Devamla) Eğer tekzib ctmezlers* akdni iddia edenler» yalan loylüyorsunus, yalancıaınız, müfterisiniz, diy* konusacağu. Evvell altın hikâyesinin vebalini, mes'uliyetinl üzerime alarak bütün Türk ırületin* anlatacağım. Aksini iddıa edenler bilmiyorlarsa öğrenıp yerlerin* otursunlar. Tuttukları yol mcnleketin iktısadl hayatuıa ta»ir ctmektedir. Siyast mücadeleleri bu derec* aşağı bir §«viyey* düjürmek, hele 25 aent memleketin idare mes'ullyetini omuzlannda tajıyan bir partiy» yaraşmaz.» Adnan Menderes, 30 milyon llra dvanndaki altın ve dbviz mevcudumuzun Ikınd Dünya Harbi içinde dışandan mal gefhı'.eıaediği için ve diğer bir takım sebeblerle mahrumiyet pahasına bınkerek 9 4 5 9 4 6 senelerinde T40 milyon lıra civanna yükEeldiğini kaydetti, dedi ki: c Bir yıl içinde 710 milyon 11ralık döviz ve altın mevcuduBir çok katil •uclanndan müteaddid defalar hapis cezalarına çarptırılmıa bulunan bir katil nun yüzde 70 ini yanl 519 milHaksiko City'dekl haırisaneda yapılan bir törenle evlenmistir. El Sapo adındaki katilin 132 ve yon lırahğını yediler. Öyle değılse ya 134 kisiyi öldürdügünden bahsediliyorsa da, resmen bu sahıs 2 kişinin ölümünden mes'ul soyîesinler. Bununla kalmadılar. dur ve yırml senelik hapis cezasını cekrnektedir. Yukarıdaki resimde katil nikâh defterinı imza Bize devrettikleri^zaman dıs ticaret, dıs mubayaa vasıtalan için larken görülmektedir. Geiin da kadınlar hapisanesindendir. döviz için 260 küsur milyon liralık da borca girdiler. Bunun üzerine Marşal yardımından 250 milyon liralık bir dıs mubayaa kudreti elde ettiler. Onu da yediler. Bız 22 ton altın aldık. Bugün 4 ton fazlasile bu altın elimizde mevcuddur. Beni dinleyen veya sözlerimi okuyacak olan çok sevgili C. H. P. li arkadaşlanmdan rica v« niyaı ediyorum, bu sözleri konuşan liderlerinden, liderciklerinden sokak hatiblerinden sorsunlar Başbakan böyle söyledi, verdiği rakamlar yalan mıdır desinler, tâ ki memlekette yalanuı, tezvirin iftiranm zehırleri bir siyasî mücadeleyi kargaşabk haÜne getirmekten çıkanlsın.» Dıs ticaret açığı Adnan Menderes dış ticaret açığı mevzuunda iöyliyeceği ralıamların yüzde yuz doğruluğunu tekefful etti ve bütün mesulıyetı uzerine alarak bunları ısrarla ifade ettiğini belirterek dedi ki: tl9441948 senesinde dıs ticaret açığurız 176,5 milyon lira, 949 senesınde 127 milyon liradır. Bıze ıktıdan devrettikleri 950 senesinde ise dış ticaret açığı b20 milyon 800 bin lira idi. Gelir 571 milyon lira, gıder 900 Inçılterede Kent eyaletinde yasamakta olan bir ailenin dokuz aylık çocuğunun ileride yeni | küsur milyon lıra olduğuna göre, bir «Tarzan» olacagmdan bahsediltnektedir. Yukarıdaki resimde de gprüldüğü £ibi bu dokuz iktidan bıze teslim ettikleri sene açık nisbeti yüzde 73,6 idi. Bizim ayiık çocuk, simdiden vüzmesini öğrenmiştir. zamanımızda 950951 senesınde bu 571 milyon liralık gelir 829 milyon 800 küsur bin liraya artmış, fakat giderierimiz de artarak 1 milyar 14 milyos lirayı bulmuştur. Aradaki fark iktidanmızın ilk senesinde 84 Baştarafr 1 inet tahifed* milyon, 200 küsur bin liradır ve akıl hastalan ıçin 50 yatakh bir verem paviyonu vücudt getirilmiştlr. Türkiye Hcaret ve Sanayi Oda onlann yüzde 73 nisbetinde açığına Bakanlık, akıl hastahklan m«vxu lan v« Borsalan Birliği İdare mukabil bizdeki nisbet yüzde 22 unu elt almış bulunmaktadır. Ma Heyeti Reisi, yeni rejim, üzerin dir. Ertesi yıl inşaat malzemesi, Amerîkan Başsavon, ba mfiead« ehemmiyetle durulması makine vesaireyi, iktisadî gücumünisada ve Elâzığda 150 ftr yatakb delenln siddetlenceğini açüdadı iki akü hastanesi yapılmiftır. 1954 zü arttıncı vasıtalan yurda bol gereken bir vesikadır, dedi miktarda ithal ettiğimiı yüdl. Adt Ankarada 300 yatakh bir akıl İndianapoll», (İndian*) • (a.*) Ankarm 5 (a.a) Yeni dış tica çığımız yükselmişti. Birleşik Amtrika Bafuveuı H«r hastanesi Insa edılecektir.» ret rejiminin neşir ve ilinı üzerıne Müteakıben Vali Gökay <h bir Fakat gerte on.arın bıraktığı açıbert Brownell, bu g«c« vtrdigi btmflflmat v» ihtisaslannı öğrenmek ğın altında 320 milyon liradır. Bır yanatta, esld idart mnuundm « a hitabede bulunmuştur. içın muracaat ettiğimiz Türkiye Ti taraftan gelirııniz onlarm zamaYiiksek Tahsil genelijl niyet tnüdürlüğü tarafından koearet Odalan, Sanayi Odaları ve nındaki 571 milyon lıradan 977 prevantorytmu münizm faaliyetlcri hakkınri» tldt Ticaret Borsalan Birliği idare heBeykoz kaan Yüksek Tahsil gen yeti reisi Uzeyir Avunduk bir ar milyon liraya çıkmışür. En^üksek •dilen delillerin, Adalet Bakanlığın lik prevantoryomu dür. saat 17 de kadaşınuza aşağıdaki beyanatta bu açık verdığimiz o sene nısbfl yüzde da tozlanmı» olduğunu •öylemif vt 30 dur. Asıl hücum ettikleri dcvreyapılan bir törtnlt açılmıştır. funlan ilAvt etmistir*. lunmuştur: ye, yani, 953 senesi hazıran sonunTörendt Sağlık v« Sosyal Yardım « Yeni dış ticaret rejimi, sağ• Bu toriartamaı&t&#Pfpt«»ly Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ, lam esaslara dayanan ve bu bakun da nihayet bulan ticarî duruma te v* tmniytt mtmurlarilt dava gelelim. 1 milyar 349 milyon 600 Tekilleri •aatltret çakfarak, mtm Vali Fahreddin Kerim Gökay, mil dan üzennde ehemmiyetle durul b n Uralık ihrcaat yapmışız. ltket aleybtan iaaîiy«tltrdt bulu lttvekmerindtn Fuad Hulud De ması gereken bir vesikadır. Dış tiİthalâtımız 1 milyar 360 milyon naııl&ra karfi tekibata hanrlaozfiak mirelli, Zekl Erataman, Dr. Saib caretimizi ve paramızı dolayısile de Ögtr, Murad AH Ülgtn, fa vt Be'.e OİM gölgelendiren takas sistemi kö 800 bin lira. Yani aradaki fark topu tadırlar. topu 11 milyoo lıradır. S milyara diyt Sağkk mudörleri, doktorlar fcünden kaldınhnış bulunuyor. vt kalabalık bir davetli kfitlesi haYeni rejimin tatbikatında kimle yaklaşan bir ticraet hacmi içmde nr bulunmuştur. rin ve n»«ıl ithalât ticareti yapacağı sadece 11 milyon lira. Ve nisbeti Bakan ba münasebetlt yaptığı esaslan talimatname ile vazolun yüzde 0,8 yani yüzde 1 bile konuşmada, verem hastalığıtun u maktadır. Bu arada, ticaret ve sa değıl. Şımdı bunıar yalan mı doğru muml vaziyeti hakkında noktai na nayi odalanna da vazifeler veril mu? Eğer siyasi namus sahibi ın Baştarafı 1 inci »dhifed* tannı belırtmif vt hâdisleeri şu şe mektedir. Bu suretle artık herkes saniarsa bu rakamlar yanlıştır der*• Madam Beria'nın kuztni bv % kil<te Açıklamıstır! dilediği gibi ithalâtçılık yapamıya ler. Üzerinde konuşuruz. Fakat hiç c Veremin memleketimizde bü cak, muayyen usul ve şartlar altın bir rakamdan bahsetmiyerek «altınd« aract rolü oynamifbr. Soryctlarımızı yediler, dış tıciret müvaJerin mutadı MUfm» Malenkor yük tehribat yaptğını hepimız bı da inzibatlı olarak bu iş görülezenemiz açıktır^ dıyecek olurlarsa liyoruz. Evvelot yapılan istatistık cektir. Beria'nm kanauu tevktt tttirmtbu gibllere yalancılar, müfteriler miştir. Bir İskandinavyah diplo lerlt 100 bin nüfusta 250 kişi öldüğü diye mukabeleden başka yapılacak tesbit edilmişti, 10 haldt 20 mıiyonmat, Beria'nın kansuu 15 temmusiş yoktur.t da 40 bin kişi telef olmaktadır. 10 da yani Beria'mn azllnden 9 gün sent içindt 400 bin kişinin vereraMarshaH yardnm •onra Moskovaya 500 kllometrt den ölmeai nt demektir? TeşkilâBaşbakan bu vesile üe yeni dış mesafedeki Vologda'da $örmü| vt tın tayıflığmı vt savaşm geç kaltiraret rejımine tenas etti, ve dekendisüe konuşmuştur. Madam masını hükumetimiz telâü etmeğe di ki: tSizler, münevver vıcdanı Beria serbestçe dolasmaktadır. calısıyor, 23 sent evvel verem e temiz Halk Partili vatandaşlar, bun tahsi» edilen yatak sayısı, askeri dan sonra, bu çürük, toprağa düşhastanelerüıki dt dahil, 1000 kadar 30 filmden hiç birini büyük mükâ müş mülevves sakızı çiğnemekte dı. 2 sene «arfmda 8000 t çıktı. Bır fata lâyık görmemiştir. Yalnız fil devam eden köşebucak hatiblerine yatağm ortalama S bin liraya mal min prodüksiyon •rahasında .çsl'şan sorunuı: Kardeşler arasmda husuolduğu düşünülebilirst yapılan femet yaratan bu gibi tezvirler biran Venedik aslanı Saint Mark'ın gfl evvel «ona ersin. Diyorlar ki, büdakârlığm değeri anlasıhr. muş birer heykelini kazanan pro tün bunlar Marshall plânmdandır. Garianteb 5 ( u . ) YıllardanMemleketimizin kazandı ğı 200 berı tahakkukumı sabırsızlıkla bek hastane ile bir aenede ölen sayısı düktc'itrden biri Japon, biri îtal Hayır, bu p'ânın hayırlı neticeler lediğoııiz demıryolumuzun yapımı 200 binde 150 ye ınmıştır. Bu ru yan, üç müstakil Ameıikah pro vermiş olduğunu yardımı yapan bitmiş ve bugün tat 17 de ilk tren, retle senede 15 bm vatandaş kazan düktör ve Mouıin; Rouge f'rrini memlekete karşı tahdisi nimet kahazırlıyan üc İneıl zlir. 20 bin Gazianteblinin coşkun teza mış oluyoruz. bilınden söylemek vazifemdir. Daha Bu mükâfatı ?lan fllroler şunlar dcğrusu, bilhassa askerî yardımlar hürü arastnda şehre girmiştİT. Verem tedavi sisteminde üç tarz Bu mürasebetlt yapılan törende, üzerınde durulmaktadır. Birincısi, dır: «Ugestsu Monoghtasi» (Japon), mühimdir. Bunu huzurunuzda o büGazanteb milletvekmeri, Vali, Be hastalan tecrid eden hastaneler kur «Viltelloni» (İtalyan), «Little Fu yük memlekete karşı sükran borledlyt RPJİ, «iyarf parti temsilcı mak, ikinasi şifası güç olan h a s ' « i t i v e > < A m e r i k a > «Moulin Rouge, cu olarak ifadeden haz duyanm. leri T« ç^k kalabalık bir vatandaş talar için sanatoryomlar açmak ve i «Tunç aslan> mükâfaünı alan i Fakat meselâ memleketteki trakkfitlesi hanr bulunmuştur. koruyucu hekimliğm en büyük |, fîlmler: «Pick up in the South törleri, kendi imzaiadıklan mukayardımcısı olan prevantoryomlar. Street» (Amerika), «Les Orgueıl velenin mahsulü göstermek istiyenKumar yüzünden bir genc açmak. İşte bvmlardan sonuncusu | l e u x s (Fransız), «Giuca di Does» lere acıraak lâznndır. Meğer membıçaklandı için bugün bu bınayı açıyoruz (Ispanyol) ve «Sinamoc* (Brezil leket kimlerin elindt kalmı». Trak. Kartalda kumar yüründan kanlı bir Şimdilik prevantoryom 150 kışıyilya). tbrün icadmdan Marahall yardınuMritse eer*y»n «tmis, bir genc, arka. banndıracaktır.» En iyi artistiere verilen Volpi nın başladığı günt kadar bu memdasını »Jır nrctt* yaralaoustır Müteakıben Vali ve Belediyt Re j kupalanm alan artistler: tThe Four lekete 1893 traktör girdi Bu mikYak*cık küyü Ayazma caddestnde •tuidiı Ckra Dtmlrta* ü* komşusu isi konuşarak, bir beledıye reisi | Poster» adlı Amerikan filmindeki tar eski iktidar zanuuunda 6577 1 MuMafs Aluo; kiğıd oynamışlar, Ek. oteıak sıfatile prevantoryom içın I «* »7 kadm artist rolü için Lüy r«m Mustaiaıun 100 lirasını kazanımş. hükumete ve Sağlık Bakanına te ' Palmar ve «Le Bon Dieu Sans ye baliğ oldu. 4290 nını Marshall plânından getirmişler. 394 0 memtır Buna içerliyen Mustafa parasım Confessions adlı Fransız filmindeki leketin kendi iştira gücile satın agerl Lstemek sureüle mimakaşaya ba;. şekkür etmiştir. e n e r k e k artist r o l ü m H e n r i Bakan kordelâyı kesmiş, pre ! >y« 'Ç lamış. Ekrem parayı iade etmejince hnmıs. Kişiyi nasıl bilirsin, kendin bıçağını çekerek onu vücudünun muh. vantoryom misafırlere gezdırilm ş Vilbert. gibi. Diyorlar ki, bütün traktörler t*Uf yerlertnden yaralamif v» kaçmıj. tir. I tır. Aksaray semtine bir ortaokul Marshall plânından giriyor. Bizim zamanımızda traktör sayısı 34 bin Yaralı hjurtaneyt kaldınhnıştır. Sa. binası yapılacak ntk anmmalıtadır SATILIK Aksaray ve civarında bir ortaokuls 147 yi bulmuştur. Bunun 7443 ü Ihtiyac hlsBedılmektedlr. Cıvar ortao. Marshall plânından, 26698i memkullardakl lzdıhamı onlem«k maksa. leketin kendi iştira gücile ahnmış,iAHZ CEIV1AJİ | dlle, Pertevniya] Lısesi yanındakı arsa. tır ki, küsuratı bıle onlann zamaLOKMAN BEKİM [EKİM I ya Llseye baglı bir ortaokul ir.şasma Oziş £cza Deposu I kar&r verthnlştir. Okulun plânlan ha. nındaki 394 ün üstündedir. Yalnız Oahiliy* Hnteha6Sia teharaa I traktörle kalmıyor, adraat âletleri de Tel: 29559 I Divanyohı 104 • • ! 14 0 aynı nisbettodir^ l?esimleri Menderes Balıkesirde Darüşşafakanın sanat okulu beklenen nutkunu söyledi olması isteniyor Baftarafı 1 inci tahif*d* Adnaa Menderaa, son darae* |lddetll Mvgi v* takdir tczahürlaril* karsılanaa konusmasına Balıkesir. lilerin nazik davetlerine karsı g«lemediğini anlatmakla başlamıstı. Sakim bir zihnlyeüe mücadel* Başbakan dedi ki: «Şu sırada 100 milyonlarca lira^k ihaleler yap maktayız. Gelirsem konusmam icab edecek. Ne konuşacağun. Bırakalım onlar konuşsun. Bizim d* konuşacak zamanımız gelecek dlyordum. Bunun için tereddüd ediyordum. Fa kat nazik vt ısrarlı davetiniz, cazibeniz yılların yarattığı itiyadlar bizi huzurunuza çekti, getirdL» Adnan Menderes, D.P. kurulusun danberi hiç bir sahısla, hiç bir parti ile, hiç bir manevl tesekkülle mü cadeleyi siar edinmediğini, mücadelenin sadece muayyen bir zihniyete karsı olduğunu, dün iktidarda iken, ne pahasına olursa olsun tahakküme devam etmek istiyenlerin muhalefete geçtikleri zaman n« pahasına olursa olsun iktidan almak parolasile hareket ettiklerini ve bu sakim zihniyetle her zaman mücadele edileceğini anlattı. Ve mu halefetteki zihniyetin tezahürleri üstünde durarak, ban hâdiselerden Balıkesirlileri haberdar etmeyi yerinde buldu. Ve yapbkları mü. cadeleyi ciddıy» almarun dahi zgmanı geçtiğini söyliyerek dedi ki: .Bir milletin aklı ile idraki ve izanı ila bu derece istihza edılmez. Onlar diyor ki, D. Parti hiç bir şey yapmadı. Bizim başladığımız işleri, o kadar perişan etti ki, tekrar iktidara geleceğiz ve işlere bıraktığımız noktadan başlıyacağız. (Bu sırada salonda kahkahalar koptu. Menderes devamla) Bu sözlere gülmek ve hallenne acımak lâzım gehr. Onlar tariki Hakka gelmiş, hâdiselerden ibret almış, ıslahı nefs etmiş olsalardı, hâdıselerin telkini. le bu milletin olgunluğuna yakışır bir idrak göstermis olsalardı Halk Partisi sıflarında çalışmak nankör bir is olmazdı.» Günün meseleleri Dttnkft fevkalâd* toplanüda lisenin hayat mektebi haline jetirilmesi fikri kabul edildi Darüsşafaka Cemiyeti, Idart Heyetinin çalışmalanna totikamet vermek üzert dün saat 15 de Darüşşafaka Lisesinin yeni ek binasmda 4 saat lüren bir fevkalâd* kongr* yapmışür. tlk olarak söı alan eskl İdar* Heyeti başkanı Kâzım Taskeat Darüşşafaka Lisesinin bir sosyal vt kültürel bir müessese olduğunu, fakat sosyal fonksıyonunu arzu edilen şekilde deruhte edemediğini bildirmış, sözlerine (U sekilda son vermiştir. c Her «ene okulumuza 60 öğrenci kaydedıyor ve ortalama 20 mezun veriyoruz. Liseyi bitiren talebelerimiz himayemizden mahrum kalıyorlar. Halbuki zaman çok değişmiştir. Bugün lise taıebesi bir hiçtir. Herhangi bir devlet müessesesine veya hususî müesseseye girip geçimini sağlıyamaz. Darüsşafaka daha geniş bir kfitleye hitab edebilecek ve buniara daha faydah olabilecek bır müessese haline gelmelidir. Bu gayemizi temin içın, Darüsşafaka, tedrisat sistemini değıştirerek bir hayat mektebi hüviyetine büriinmelidir. Namına konuştuğum İdare Heyeti, lısenın lâğvedilip yerine sanat ve teknik okullan ıhdasmı teklif etmektedir » Bundan sonra İdare Heyeti teklifinin leh ve aleyhinde şiddetli tartışmalar olmuş; bu arada Server Somuncuoğlu, bugünkü tedrİ6at sisteminin aksaklıklannı belirtmiştır. Neticede Darüsşafaka ÎJsesinin IŞğvedilip yerine sanat ve teknik okullan ikame edilmesi fikn ekseriyetle benimsenmiş, İdare Heyetinin seçilmesinden sonra kongreye son verilmiştir. Yeni idare heyetinde Kâzım Taşkent de bulunmaktadır. Avrupa muvazenesi ve Alman seçimleri te leemenlerin kullanacaklan lkin d listt, bu «devletlerin» Budestag'a verecekleri mebııslann teabiti İle alâkalıdır. 1949 dan bu yana geçeo dört ten« zarnnda Almanlar iktidarda şu üç partiyi görmüşler vt tanımıalardır: (1 nci nhifeden dtvam) kan diğer bir parti daha vardır kl bu da fBütün Almarlann Halk' Partisi» »dı altında rey avcılığı yapmakta vt • da sağda reyler aramaktadır. Tamamile sol kanadda da 200 000 üyesi ile Komünist partisi bulunuyor ki bunun gereken yüzde tpş reyi toplıyamıyacağına muhakkas nazanle bakılmaktadır. Bu seçimlerin vereceği net;celer, Almanyamn normal diploinntik yollarla, sulh içjnde birleştiril'mesi üzerinde tesir icra edebilccek midir? Zannetmiyoruz. Birleşik Amerıka Dış İşleri Bakanı Dulles, Dr. Adenaeur ile partisi seçimleri kaybettiği takdirde Almanysnm b^rleştirilmesinin ilânihaye uzayacağını sarih bir lisanla ifade etmiştir. Sovyet Başbakanı Malenkov ıse, Alman seçmenleri reylerıni Dr. Adenaeur"t verdikleri takd<rd« «harb için* rey vermiş olacaklarını tasrih etmiş, birleşme olamıyacağını anlatmak istemiştır. Malenkov'un, seçimlere tta'afsızlık» bayrağı ile katılmış olanlan desteklemek istediği aşikârdır. Bu siyaseti güdenlerin başında ıse esas muhalefet partisi Sosval Demokrat gelmektedir. Fakat bu psrti galebeyi sağlasa. Dr. Adenaeur iktidardan uzaklaşsa dahi Malenkov'un, Almanyamn «demokratık seçimlerle» birleşmesne razı olmıyacağı muhakkaktır Bu vaziyette, reyler kime giderse gıtsm komünıstlerin hiç bir ümıdl olmadığına göre Sovyet »dared'erf Almanyanm birleşmesine razı oJmıyacakîardır. 1 Başbakan Dr. Adenaeur'in Hıristiyan Demokrat partisi: Bu parti, Baü Ue lşbirliğine kat'! bır şekilde taraftardır ve Avrupa buliğinin de kurulması siyasetini mü dafaa etmektedir. Bu parti hususi teşebbüs taraftandu" ve bu sebeble karteller kendisini desteklemektedir. 2 Başbakan yardımcıa Bıuecher'in (Hür Demokrat) psrtısi: Liberal prensiplerine bağlı olan ve bu sebeble de Hıristiyan Demokrat partisi ile birleşm'yen bu parti dış ve iç siyasette Dr. \denaeur'i desteklemektedir. 3 Alman partisi: Bu parti daha çok sağa kaymaktadır ve bunun içinde yeni nazilerle işbırlığıne taraftar olanlar yok degıldır. Geçen dört yıl zarnnda müessir rol oynıyan muhalefet partisi olarak da Sosyal Demokraılar göıülmektedir. Bunlar, liderleri Schumacher'i kaybettikten sonra njsbeten zayıflamışlar ve yeni lider Ollenhauer, Schumacher'in boj bıraktığı yeri dolduramamıştır. Bunlar dış siyaset mevzuunda daha çok bir «tarafsızhktan» bahsediyorlar ve iç siyasette de Dr. Adenaeur iktidannı sana^f kalkınmasında işçileri ihmal etmıs olmakla suçlandmyorlar. Bunlann, takib ettikleri bu siyasetle alü milyona yakın üyesi bulunan sendikalan kazanmak istedikleri anlaşıhnaktadır. Ollenhauer'in iktidar aleyhindeki ithamlannı şu şekilde hulâsa edebıhriz: Dr. Adenaeur, zengınleri daha fazla zengin, fakirleri de daha fazla fakir etti! Sosyal Demokratlar seçıra kanpanyası bidayetınde neşrett'kleri bir broşurde şu noktalan da belirtmişlerdi: Dr. Adenaeur iktidan esrasında, bütun dığer memleketlerde milyoner sayısı azalırken, Alnanyada 200 yeni milyoner ortaya okmıştır Batı Almanyada senehk gelirleri yanm milyon Turk lirasını bulanlann sayısı 10.000 dir, halbuki İngılterede avnı şelue sahib kimselerin sayısı altmışı geçmemektedirt Görüldüğü gibi muhalefat bilhassa iç siyaset mevzuunda, ver^i sistemini tutturarak iktidan devirme yollannı araştırmıştır. Belki bu sıstem kendisine rey temln eae• bilecektir. Fakat dış sıyaset mevzuunda Rus tehlikesi büyürlten, Doğu Almanya silâhlı ajanlar sevkederken Batı Almanya ha'.kma «tarafsızlık» teklif etmiş oiması ona rey kaybettirebilecektir. Bunlann yanıbaşmda veni kurulmuş üç parti daha vardır. cBirj leşmiş Almanya Fartısı» eski mülı tecıler partisi kurucuları tarafınddn tesis edilmiş olup, yasak ilâa edilen yeni nazi partilerinin reylerini | toplamağa çaİLjmaktadu. ^.ynı za' manda «tarafsız» diye ortaya çık Anterikada komünizmle mücadele İsfanbal yeni sağlık lesisleıi kazandı Yeni dış ticaret rejimi ve tüccar Menderes, konuşmasının bu kısmmda bütün vatandaşların gözü mündeki işlerin dahi nasıl inkâr edıldığini misallerle anlatarak, • Böyle bir mevkie Allah kimseyi ddşürmesin» dedi ve milletin şevk ve gayretini ve kendisine olan itimadını kökünden baltalamayı mübah goren böyle bir mücadeleyi memleketin hayrına bulmadı: «Bu zihniyetle ebediyen mücadele edeceğiz. Ve Türk milletinin iz'an ve idBaçtaraf) 7 ma sahifede rakine dayanarak daima muvaffak Bununla beraber Adnan Mendeolacağız.» resin refakatinde bazı şahsıyetler Adnan Menderes, bundan sonra, olduğu halde Balıkesire gelebilevapılan işlerden gelişiguzel bazı ceği dün geceyarısına doğru kesin rakamlar verdi: cFakat rakam söy. olarak haber verilmiştir. Bir ka° ci'np kadar açıklanacağı lemekten de çekiniyorum. Bugün ılan haberlerin «vukuundan ev sdylediğimiz rakamlar iki ay sonvel şüyuu son derece mahzurlu ra eskiyecek» dedi. Kurulmuş ve kurulacak jeker görülen» cinslerden olduğu sezili(abrik?larından, mensucat sanayiin yor. Görünüse göre, alâkadarlan taden, çimento fabrikalarından bah rafından açıklanması için bir kaç gün daha geçmesini beklemek ve setti. davranmak Menderes, dakikalarca süren te çimdiki halde ketum zahürler arasında konusmasına son gerekmektedir. Mekki Said ESEN verdi. Avrupa güzellik müsabakası Baştarafı 1 inci sahıfede • Mekke Dansing» isimli bir firma. nın müdürü olduğu hatırlaülmaktadır. Bu müsabakada Almanyayı temsil eden güzelin Almanyada asla tanınmadığı ise ayrıca ilâve edilmektedir. Diğer taraftan Alman basını, Tür kiyede de bu organizasyonun bir gazino tarafından tertiblenmesuıl ele almaktarlır. iunlük «Abendzeitung» gazetesl şöyle demektedır: «Güzellik müsabakalannın sanat muhitlerinden barcılığa intikal etmesi, hele bunun beynelmilel bip mahiyet taşıması, ahlâkın korunmaı bakımından, her hükumetın ciddiyet ve titizlikle ele alması lânna gelen muhim bir meseledlr.» Bir gazino tarafından tertib e<ölen Avrupa güzellik musabakasının ikinci seçmeleri dün gece Spo» ve Sergi Sarayında yapılmışür. Güzeller ilk olarak pl&j »ehir vt müll kıyafetlerlt Jüriyt takdıra edildiler. Müteakıben msyolannı giyerek tekrar geçtiler. Belçika, İtalya, Montekarlo güzeDeri bikini, dığer güzeller düz mayo giymişlerdi. Dün gect güzellert gösterılen alâkaya nazaran İtalya, Fransa vt Ingıltere,güzellerinin şanslan diğerlerine nazaran daha fazladır. Seçmelerin neticeleri 9 eylul gecesl belli olacak, aynı gect kraliçe dt seçılecektir. % İç polilika ile alâkalı ınühim olaylar Dün geceki müsabaka Balıkesir D. P. İ\ kongresl Beria'yı karısı ele Yermiş Venedik fUm (estivalinde Balıkesir, 5 (Başbakana refakat eden arkadaşımız Mekki Said Esen büdiriyor) Yalnız davetlılerin ve ya delegelerin değil, bütün muşahidlerin de ittifakla cörnek toplantı. hükmünü verdikleri D.P. Balıkesir il kongresinde görüşmeler, bugün baştan sona kadar seçim a rifesine rnahsus bir hava içinde cereyan etmiştir. Kongrenin sabah cel sesinde idare heyeti raporu takdim 'ıldıkten sonra, çalışmalara bir müddet ara verilmiştir. Saat 16 40 ta uçakla gelen Başbakan Adnan Menderesle refakatın dekiler hava alanında hararetle kar =ı!andı. Balıkesirin kurtuluş gününe rastladığı ve iplik fabrikasının temel atma töreni yapılacağı cihetle kongre, Bahkesirlilerin neşeli bir gününde idi. Seçim kampanyasının, karşılıklı denemeler ve kuvvet gösterileri, şeklinde bile olsa, başlamış sayılması, toplanüya ayrı bir heyecan kattı. Hatibler umumiyetle, ıktidann kendi görüşlerine eöre, bir muhasebesini yaparak bunu bütün memleket için övünmeğe değer buldular. Tenkid etmekte birleştikleri noktalann başında Halk Partisinin zimmetinde görülen paralar geliyordu. Bu partiden, ne için bunlann hesabının istenmediği ısrarla soruldu. Saat 17 de açılan ikinci oturum. da dilekler üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra, Erdek delegeerinin takriri ittifakla kabul edilerek, misafirler kürsüye davet edildi. İlk konuşmayı yapan Izmir Belediye Başkanı Rauf Onursal, toplanünın vakarlı ve mütesanid havasına işaretle, bunun muhalefet için düşündürücü bir manzara olduğunu söyledi: Daha sonra şiddetli ve sürekli alkışlar arasında kürsüye gelen İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı güzel bir konuşma ile salonu heyecandan heyecana sürükledi. Bir rüya, bir hayal telâkki edUen, hattâ alay mevzuu bile yapılan işlerin tahakkuk ettiğini, Balıkesirlilere misaller vererek anlattı. Daha sonra Baymdırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu, kendi sahasındaki bütün çalışmaarın bir hulâsaaını yapn. Bir saat ten fazla süren bu izahlardan sonra, Maliy» Bakan •ekili Emin Kalafat v* Tlctr«t Bakanı Ttthi Ç«likb«f ta konuftular. Teeavüze karşı cephe almıyan devlefler Ba$ıara.fı 1 tncı sahıtede dımda bulunmıyacagını belirtmiştir. Dün Koreden Okinavaya gelen Knowland sivil ve askerl sah^ıyetlere hitaben verdığı demecınde muş terek giıvenlik teşkılâtına mensub 60 milletten sadece 16 sının cem'an 35,000 asker gönderdiklerini, halbuki Amerika ve Korenin, kuvvetlerın yüzde 95 ini tedank ettiklerini ve en çok zarara uğradıklannı söylemiş ve demiştir ki: « Bence bu, müessır bir kollek tif güvenlik sistemi değildir. Bunun Koreden başka yerlerde bir misal olarak aünmasını arzu et w Muhtelif eb'adda İnşaata elverişli ucuz kereste Fmdıklı camii karşıstnda Sadullah Artar ardiyesine muracaat DÎKKAT KREM PONDS ALDANMAYINIZ BÜYÜK TÜP 225 KURÜŞ DEwİL 75 KURÜŞTUR. ] UFAK TÜP İSE Parfümpri btjütori ve hediyc''klerin'zi alma^an mtıtiaka C A N S U D A K İ Yeniir • ı ve sürprizleri aörünüz. CANSU Beyoglu KarlmanPasajı " T. C. ZİRAAT BANKÂSI VADELİ VADESİZ TASARRUF HESABLARI 28 Af ostos cekllişlnde ikramlye kaıananlar : İik Iren Gaıiantebe girdi Ankarada Bahçelievlerdeki Apartımân daîrelerinden biri dlferl de Kaşadasında No. 975 hesab sahibi Şabana, "Kayseride No. 8855 hesab sahibi Ahmede cıkmıştır. 10.000 Lİra Bandırmada No. 2060 hesab sahibi Kadriye isabet etmlştlf. 1.000 Lira kazananlar: Avrupa re Amerikada Oldtıgu Gibi Giyim, ey v« mntfağmıza aid ihtiyaçlannif en mfisaid şartiarla Çarşıkapı Kardeşler Bonmarscsind» Ankarm Merk«ad* M97S Fatma, AnkaraMerkezde 58581 Melek, AnkaraMerkezde 42502 Mnstafa. AnkaraMerkezde 61498 Bekir, AnkaraMerkezde 5778 Meliba, Ankarm AJansında 162 Göçmenlere Yardım Deraeği, Bartmda 1576 Nııri, Baldanda 906 Hakkı, Çekerekte 3/42105 İbrahim Eşmede 222 Vedad, İstanbul Tahmlst* 1»4 Tahir, Izmirde 23447 Gülsüm. Karsta 3025 Cafer. Kiliste 1540 Akif, Trabıonda 4914 Tahsin, Tavşanlıda 1574 Hüseyin, Tosvatîa 349 Sema. Safranbolnda 1958 İbrahim, Uzunköprüde 920 Emin. Bundan baska 120 talihliye 500 v* 100 Hralık para ikramiyeleri ve 35 talihliye de 100 zer lira kıymetinde saat isabet etmiçtir. ke^idelere katılmak üzcre simdiden tevdiat hesabı açtırmak suretile talihinizi deneyiniz. Şube ve ajanslarımız emrinlzdedir. ECZAHANE I TAKSİTLE Ismarlama elbise, manto, tayyörlere ayrıc» hedlyel«r verlllr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog