Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

« E.viul 195» CÜMHURIYET Merahh Resimler I Topkapı Sarayında Tarihî Odalar III. Ahmedin tahttan Amerika Cumhur Başkanı indirildiği oda LİNCOLN'ün KATÜ! Yazan: Haluk Y. Şehsüvaroğîu Tann t. OOBDZAÜX \rm HAZHAK KÜNT Londrada acilmıs olan japka sergısınde bılhassa kadıfe üzerme elmas ışlemelı sapkalar nazarı dıkkatı cekmMır Yukarı<5aki ikı resımde de tanınmı; Londralı sapkac: Adele tarafından teshır olunan ıkı orıjınal şapka gorülmektedır. Bunların ikısi de kadıfe ıle haz'rlanmıştır \e her ıkısınde de elmas ısleme bulunmaktadır Sapkacılar bu mevsım kadıfe ve elmas ışlemel. sapkalann rağbet goreceğı kanaatındedlrler ELMAS İŞLEMELİ KADİFE ŞAPKALAR SON ZELZELELER MUNASEBETHE: Dünyamız dörde mi bölünüyor? Topkapı sarayı harem dairesınde genij bır ta} meydan üstunde goıdeler kadınlar, velıahd v« mabeyn dalrelen bulunmaktadır Mabeyn daıresi lon olarak 1779 da I Abdulhamıd ta^a^ndan eskı bınanm yerınt yaptınlmış ve bu daıre (Cedıd mabeyni ısmıle andmağa ba$lanmıştı Bu daıreden (Mabevn kapısı) ile Hırkaı Saadet daıresıne, u«t katından da bır koridorla kaduılar ve gozdeler kısmına geçılmektedlr (Cedid mabevn) d»lres)nln y»nnde I Selımın yaptırdıgı bir blna buljnduğu nvayet ed.lmekte, bugun de mevcud eski tan tek pencerelı ta$ bır oda, uzerlerl i}lemell tune kapılar ve hancen bir kısım du\ar çahşması bu rıvaveti tevıd eder bır mahıyette gorulmektedır I Abdulhamldin sır kâtıbi mabevn daıresınm ınşasını anlatırken" Taş odaja da (Geıek Sa'tan Ibrahımı Şehıd ve gerek Sultan Ahmedı Şehıd hazretlermin ol guna musıbete duçar olduklan kule tâbır olunan ta| oda ) dıy» temas etmektedır SuShı tanhl Patrona IhtılSll flzeııne meş\eret ıçın »araya gelen vezırlerın, ulemanın, mudemslerın III Ahmed tarafından (Hırkaı Şerıf odası hancınde mabejn kapısı yanında kendılennın oturduklan mahalde) kabul edıldığmı yazmaktadır Muhım bir tarih! hâdisenln eereyan ettıgı (mabeyn kapısı) yanındakı bugunkü ocaklı oda, III Ahmed devrındeki şeklı'e kalmamıj L Abdulhamıd bu odanın \e ıleriıındekı kısımlann yerıne >enl mabeyn daıresıni yaptırtmıştı Fakat Hırkaı Saadete geçılen mermer suveli kapılann oda arahğı ile buravı ayıran tune kapılann, alttan yola açılan dığer bır geçıdm eskı mıman ile ve hâtıralarla bır alâkası olmak ıcab eder Bugunku nakışlan, dolaplan sedleri v» lutunlanl» Patrona gunlerınin hatıralannı tamamen yaşamasa bıle, yen ıtıbarıle bu oda III Ahmedin (ol guna musıbete duçar olduğu) ve bırader zadeH I Mahmuda devlet lşlerı hakkında nasıhatler edıp, sakın adımlarla (makanu kadımıne) geçıp gıttığı odadır K.etalonya adssının geçen ay vu lamaz Dunva »o5T.ımaâa drvam et tir, fakat jeolojı tarîhuıde bu çeşıd Meselâ çım=ılî Almarya her asw 15 santımetre kadar denız* battıgı ku bulan zelzelt »onunda yeryu tığıne ve edeceguıe gore kabuk da hâdıseler çok gorulmuştur. Dıyeceksuıız kı bovle bır tehdıd halde Fınlandıya bır o kadar yuk»unden sılınmesme alelâde bır yer takallus edecek ve boyleliKİe venı depıemı nazarıle bakJamaz, Bu, venı dag sılsılelorı, çokuntu havza alUtıda buiunsak b.'ıe bupun eh selmektedır. daha aogrusu kureı aız sakınlenne ları mevdana gelecek Bu çokuntu mızdc olan son derece hassas alet* Bntrnva ve Normandıya ahıllehır ne\ı ıhtardır Fılhakıka Kefa lere suların hucum ermesme ve ler sajesınde bun'arın %ukuımdan rındckı toprak hareketlen daha da haızdır lonya adası da orta Asva gıbı arzı böylelıkle denızlenn teşckkul et ev\el her halde haberdar oluruz Dogrudur Zaten tabıat bıze bu mızın muh m bır çatlagı uzeruıde mesıne tabn nazarla bakmalı Dtı bm «ene evvel S«zar ın tumen bulunmaktadır On senedenben ı Parıs ve Londravı blr ovanın or~ gıbı hâdıselerı pekâlâ baber ven lerı kaadan Je sevGernesey taflcıncı defa olmak uzere âlımlerın tasında gormeğe ahsmış bulunuyo" \or Avrupa, denız uzeunde >uzen '<ım ad.îlanncan baztlarına gıdebılMon'esus daıre«ı ısmını verdıklen ruz Ama vann bu şehırlenn \eıı bır bez parçası gıbıdır Ay, A\ru dıklerı halde bugun buna ımkan bu kuşak şekhndekı hatta muaz ne muazzam bır dag sılsıiesinın panm Ua*ı.ıne ge'rîı mı kıtamzuı vokrur Ms^g tunelmı ınsa ıtın bu ram çokuntyler hu<Tile gelmekte yukselmıyeceğmı bıze kam temu» oıtası 50 sanUmetre kadar vuksehr d«>pızde yapılan sondaılar net» eUlkî olarak da Avıupa bır akor snde Ine lterevı Fr«ns^va baöladır Orta As>a\ı sar<;an depıem eder' dunyanın devrını bne degıştırmıştı Mazısı 500 bın seneyı zor bulin deon gıbı katlanmakt^dır \an eskı berzah bulunmuştur Bun Bu çeşıd çokuntuler bır kere ba? beşerıvet ta ıhmde bu gıbı hercu Gorunuste en mustakar memle dan bın beş ynz 5«>ne cvelıre kaladı raı nasıl ve ne zaman nıhajet meıce sık sık tespduf edılmerıuj ketler bıle hacı<atte h?rekctlıdır. dar M?m dcrurı gıttık» de'ırieşbuubık^klerı pek bedı olmaz. mekle ıken o lamandanberı muteBır kaç sene ev\el \\egener ısım madrven vuk^lmektedır Demek U bır a^ım kıtalaiın acılması nazaoluvor ki gunun bınnde (evve'ce rijesmı oıtaya atmi'tı T&egene e de olduğu gıbı) Fransa ile Ingılfore kıt aWm ter^elı m beten plâs tere a'asındakı kanal ortadan kalttk bır madne olduğundan bun'ar kacaktır Acaba o zaman Ingıltereya\aş yavaş 'oı bırınden avnlmaknın sıya^Ptı ne gıbı bır veche alataoır. Meselâ Atlantık Okvanusu cak Wegcner'e goıe senede 28 metre | . * * * kadar genışhvor Evvelce yapışık ı Ellerınde mevcud ımklnlarla in* •lan Afnka ve Amenka v avaş vasanlar arzın mu'îtakbel çatlamaları•aş bu suretle ayrılmış bulunmakna karçı kojacak hslde dejıldırler tadırlar Fakat bunlan evveîden sezmek ve Eadvo sahasında temın edılen *emahalhleftırmek mumkundür. rakkıler tul drırelerının mutemadî Mahallî depremler bır tarafa bıblr kontro' altınrla tutulmalanna rakıldığı takdırde muazzam felâInd'ân veıerek \\ egener'ın nazanketlenn gehsıguzel vukua gehnedıyesını de su\a du^urmustur Buğını bazı hatlar takıb ettıklenni gtm kıt a ıraı sençde 28 metre degoruruz ğjl ancar. ıkı mefce kadsr buhn nAhm Montessus a göre bu buyük den a v l a k l a n artık musbet bır daueleıden bırı Venezuella dan baş h? ıkdttır lıjarak Atlantığı geçmekte LızboAttj >=uraı muhakknk kı deıvznu, Mesınavı Kefalonyavı, Iranı ltt gıbı k t alsr da ısıtuıe p\ro*ter katetmekte ve Pasıfığe ulaşmaktaierulpn Mcaktan cıırmş bır hale gedır Dünyada vuku bulan buyuk Wn lâvlor u^tunde durmaktadırlar zelzelelerden yuzde ellı uçu bu Dunyayı kaolavan se*"t kabuk nıs hattı takib etmektedır b«*en ıneedır Duıvamızm \ utru tkmcı hat Valpara o SanFran12 bın k ometı°vı buldugtı ha'de cısco, Tokyo Kan'/n \e Annambn kabugın kalınlığı azamı 100 dan geçmektedır Bj>uk zelzelelekı orrotifvı Br rremckt»dır \\xrın yuzde kırk bın buıada vukua n u ta kabu&u üıbı bır şe\ Bızı ineıkrzî atesf" n auıan madüeııın g ka< nl'ğı bımdan ıbaret1 Topıak bu mınlakalarda neden Kabuk soguvun takallus ettAçe fazla nazık olujor? Sebebı basıt .. AR! SISKUILERİ «nerHAÜS TAZE SÖTLE YAPILMIŞ teprak da havası bo^altılan bır baAvın tesırı jinizi arttirır. Ç u n k u lois gıbı «ınşıvor Fakat bu kır ~<k Ayın cazıbesi diınvanın bazı kı« sımlaıını kabartrraktadır Bu kıJjHsr mahılH olrmvıp kıı'jlsr ol10 adef yenı (1OO gram) sımiara d kkat edılecek olına daçusunde bu\uk bır mahıvet arzeARIBISKUİSINDC420 ha zıyade 35 ıncı arz daıresıne ısadı\ < r kalori vsrdır. Halbuki bet etmektedır Garıbı de *u kı en T<roragm bu mrptle taVa'lu* etmuhım zelzele hatlanndan ıkısl 1OO gram «km«kta anH M yu7 ınHen rlaglanr \e ovaUl C Atl^ntı; n orta^ında tam efsanevi TVS mevdana 2e 4 "irı nppımız nıck cak 170 kaıort vardır. Atlantıd kıt'asının kavbolduğu fartebdp oku !uıt Okııd ı< ?m=> Alpzoluııan yeıde bırlesmektodır ler cıH daî sıl ılflrınn bu \U^.HTI (Fransız matbuatuıdan) teşekknl eHıklen erz^njn** hıhjhlrsn hâHı °rm az?rnetı hakkında Vatılı Kselerc alıuacak Wr flklr •dlnılnü» oiur • CKUSİ& •(• tâ|U t t f t t l « l filiCEftl VCIİKI ÇoAimııiT l(,1n yrr\vnnA» ıılkn «tyuı •isıOfDtn. kulan bu ıhtiISc 'ar urnK blr nıaTiyt TKCIII n«et«r« alın&cak Ukb« •ftyısi !«•! t «1llın(rtr Bn d«ı» yılı lc'n Kan. •ld o!up artık bızl»rı tebdıd etmcdl) I Kıt L'.fvine 40 C«ml c» Kıı Llıe. mektedır Bundan buyuk hata oSirkecl, aUmarveıiad Cad^desi No. 26 l e l : 22615 •in* M y»tuı ötrcnd »lın»ca»tlr. EN VERMU SAATLERİDSR! havetı elden koma ve gayet tasarruf uzere ol, hâlâ hazjıelerde olan malı ızaat eyleme ve ışmi kendm gor, ele itımad eyleme, Işte benım ahvalım sana pendu nasıhat kifa\et eder Hemen sayu ıhtımam eyle ve umurunu âkıl ve dındar ve ütıyar, umur gormuş v« fcrâ dunyada uzun omur geçırmiş v« ruzgânn nıce turlu turlu derdu belâsın çekmıj pırler ile dauna meşvret eyle ve daım Hak Subhanehu v* Tealâ Hazretlerında ruzu jeb nıysı ve arzıhal eyleklm, yaramaz hizmetkftr jemnden cmın evhye Zıra tamakâr vt zalim musahıb ve btakıl nüdema «lindt kalan padızahlar felâh bulmaz Padışahlar her demı aabıkta gecen Hukumdarlann muverrıhleri ak'ını fiknnı umur vt hususlarında r t seferler umurunda akıl ve rüştunü ve mutahıb vt nedım vt vtzıriâzamlan ve uir vezlrleri vt vükelâsı vt ulemajı padıjahlara nıct hıznıet eylemiflerdır. Filcümlt tahrır eylemışlerdır Sen dahi dauna ulemt T» ruleha vt ukalâ ilt mejveret eyle, umurdıdt adamlara lhıaa v # ktrern eylt vt mu|avereyt dahll «yle ve sımnı aıla her adama vt hattâ evlâdına dahl linhar lita tyleme, sonra fana blr keder vt ntdamet gelmiyt vt tvlftdlanm cana Allah tmanetl olrun bır hofça gozet > Eskl hOkttmdar lustufu raktt ocak ağalannın vt endenm gılmanlaruını haflf hıçkınklan duyuluyordu. m. Ahmed yavaf adımlarla (mabeyn kapuı) yanındakl bu odayı terkedip (makamı kadlmınt vanp karar eyltdi). Mev«6nler, seneler vt devlrltr bu odadan, bu korldorlardan nıct hâtıralarla gehp feçml|tlr t Abdulhamid babasının ibretli nutkunu toyledığl bu yerdt feçmia zamanlann hayalilt lakln ki|lmr g«çırmıjtır. Sedırlere mevslm mevıbn peaend kadıfe ııleme örtüler, ustufalar ttrı.ıp, kaldırılmif, pencerelert çuha, atla» perdeler gerılip çıksnlm ^ dolaplar bıllur, gumü? taılarla, gıllâbdanlarl» bezenmı^tir Ha at sohbetler sazlar âlemlerî* devam etmif kapı yanındakl dolabın içıne yapılmı? gızll bir merdıvenden kımbılır nice zamanlar, Bu odanuı loslugtında insan hr bırbırınden guzel kızlar eteklerınl tınalı ve sukunetlı anlarıle Yavuz suruyerek bu odada hukuradarlarla Sultan Sehmı haval etmckte sır halvet olmustur Abdulmecıd, bütün hitualan vt kâübınm satırlan Sultan Ibrahımın acıkh âkıbetını yâde getır hıkâyeleri bu I05 korıdorlardâ, bilbıfme eklenmış çınılı, yaldızh namektedır III AhTiod belkı se\gıli damadı kışh odalarda bırakarak TopkapıSadrâzam Ibrahım Paşanın ve dı dan goc etmı^ ve padısahlar yalğer şahsıyetlcrın ıda^ılarma bu o nız yılda bır defa Hırkai Saadet dada nza gosternu'j, Ibıahım Paşa zıvaıetlen ıçın bu eskı »araya fitnın cesedıne \apnan hakarctı ken lır olmu^lardı O gunleıde m Ahmedin tahttan dısıne yalan ve rıva ısnadlarını bu ındınldıgı odada sultanlar, kadmodada haber almıştı Lâle devrınm sanatkâr ruhlu lar zıyaret sıralarını beklerlerdi hukumdan bu odada şe\hulıslâm Leylâk! ıpekll kumaslarla örtulü efendı ıle damadzadeve ve Rume bu s»dırlerde II Abdulhamıdm lılı Sadn Efcndıye bu devlet vu vahdehâı Prestu kadın, Abdulmekunden^oktan jorulmuş oHucnnu cıd kadınlanndan Serefraz ve Şasovlüvor ve ( cemıj'et eden eı >este Haıumlar baş sıralarıle bütun babı şokavetm bu guna vaz' ve sultanlar jerlerını alırlardı Zı>aret »ırası harem takımına hareketten maksadlan ayan ve benım dahı saltanatımı ıstem«"dık geluıce kızlar ağası bu odaya gırer lerı numayandır Ancak benra da ve yerden temennalarla valıde »ulhı mukaddema tabıatımda tarıam tanı ve sultanlan davet ederdı O muıu emanetı kubrayı Hılafextcn vakıt kuçuk yapılı narın vucudılt futur zuhu», hattâ Lskudarda ı'sen Prestu vahde sultan öne âaşfi, bır ıkı defa Şehzade Sultan Mah onu gostenşli endamı ve halâvetli mud Hazre^erını çıkanp senn bakı«larıle Serefraz Hannn, K>nr« saltanata ıclâs e\lemek zuhur et Mrasıle dıger kadın efendiler vt sultanlar takıb ederdi mıştı ) dıyordu Bır dahaki 15 ramazana kadar Padı^ah huzurdakılere fera^ate boşalmış olan ocaklı odada hayalhazır olduğunu yalnız kendı<:ıne lere eskı zamanlardan »esler grtlve evlâdlarına bır suıkasd vapılren hâtıralsr otunrp dınlenirdi mıvacağıra daır temınat venlnıesını bıldınyordu Bır kadııı hırsız, e»rar içirerek O gece mucevvezeli vezMer, iri diffi tuccarın 4000 lirasmı kavuklu ıîmıye nca'ı jejhler bu çaterken yaUalandı ^ odayı doldurmuş'ardı Mumlar, Bir kadının sojgımculuk te»ebbüsa kandıller duvarlarda go'gelorı da zabıtanın mudahaıe»»» afcim talmıs h^ ırıleştırmış mce nakısh ta\an tır Iddlav» g»re l»m*t »dlı gene blr k». lar, hoyrat seslerlt dolup taşmıştl dın Anadoludan m«l alm*lt üıer» »eh Padışaha iftedıfi teminatın ve rırn ze gelen tuccar HQ«evin! Yeni««. rıldığı bıldirılmiş, bu arada Oıtl hl'deld daünl paıar mahalHnd» €*r»r lâlcılerden çavuşbaşıhk vaadınl a ve ıçkl vermek suretile tızdınp eebln. Hrayı «şrrmak isterken k*. lan Dervış Mehmed III Ahned dekl 4000meımırl»n tarafınoan r»kı. çakçı'ık r onunde ağıza alınmaz sozler sa fet lanmı«tır Ayrıca I«met Şengulun bzt. mıştı Dervış Mehmedın sozle le rınde yapılan »r»mad» 4 parv» «rar başlar one eğılmış, Sultan Ah ele geçı lmıştlr Sanık bugun Adllveyt sevkedütcek. med muteessır bır scsle haremden tir Şehzade Mahmudu ıstctmstı Kıım vuklu blr kamvon KiıcükBu odada III Ahmed Şehzade çeknrece kopriısuııden deniz» Mahmudu kucaklayıp alnından, yuvarlandı K^m muted'ıhiai Bllâl Bvilıej» * < 11 Mahmud eğılıp amcasınuı clınden 24314 plaka numaralı knm yıklu kam. oDmuştu yon fotit muavınl Muıtafa Akkurdun Işıklaruı naktjlar uzerınde tıt ıaare« a* Kuçukçekmece koprusu uze reştıgı, heyecandan nefeslerın ke r nden gecerken den ze yuvarlanmıştır Mt.«tüfa Aitkurd Jcurtanlmıj ehllyet. «Odığı bu gece saatınde III Ahmesiz olarak araba kullandığı lfln bak. rın agır ağır konuştuğu duvJlu hında takıbat başlarumştır vordu (Iptıdası vezıruıe teslım ol Iran Baskonsolosu, değiştirileceği ma ve dauna ahvalını tecess ıs eyhaberıni jalanlıvor le ve beş on »ene bınni vezarette tr»n Başkon^olosu Mahmud B»hadert mustakıl ıstıhdam evleme ve ke Irandakı «on değisıklılder dela ı i!e lâmı duruğlanna asla itımad et Tukıvedekı Jran Büvuk Hçırinln ve kendıslnln geriyt çağırılacaklarına me ve sahıbi merhamet ol ve se dalr haberlert yalanUmaktadır 18M dt do«aıı John Nllkt. Booth mt»hur lnglUs faeU arti»tı Booth'un flçuncü oğluydu Londradt Myük ak»r Ktanin rakibi elaa Booth büâhart Amarlkada tanatua lcray« baglamiftı. Booth aidCktea •onra Idvin, Jnnhı» T« John J«nlndekl ojullan da tiyıtroy» intUab tdtrtk çok muvaffsk «Idular. Ü» kardejm tn dyadt alkıslandıklan ptyt» S«h*ke«p««r«'bı J91 Senr'ı ldl Edvia, Junhu vt John «raaüt Brutua, KaarBa v« MarkAutuan rolltTİni oynuyoıUrda... rtTkalbt«w Ur kvvv^t» v» harikulidt bir fuzelliit aahıb olaa John, Rooıa*, Makbtt, Otrila, Rlaar ffbi meşhur rolltrl a' larak bunlan dtrta bir kudrtüt tamafl tdlyordo. John'un fOBİ de ' gaytt lâttfd. Btr gsM Rlaar roHtnfl «>ynarktfi Rlchmond rolunü > yapan aktflr TUan'a • l o w « Knla b&eu» t*ml»tt kl nvallı a| dam mflslxytnl«ria 1 John'un kıdınlar arajında da ton dertct lüksesl vsıtb. flardan blr çoğlle alâkası mevcuddu. 1861 Mnari mart ayındaj )john Booth, htr Iklsl dt artıst olan flri gö»D« vMt geçlrmekte I |idl. 7akat bir »W|»"« dostunu rmkJbeslnln kollan arajında yakal Ihyan kadmlardan biri ktndlnl kaybederek taba&oanm jakml,; |ve Booth'u agır turrttt «Undcn yaralamı«t>. Booth ana tarafından aiyaMt lahntslndt mUhim blr y « tutmu* olan rTllketl* karabetl vartİL WUkt» tngUter» Krab 3 fincu Georgt zamanındı bilt hflrriyett olan ajkını llftcdan cekınme(mışti Etastn aahnedt oynadıgı rollertn tesırl altında bulunan genc aktor Booth, esır bcareinln men'i için açılan harbae ! âe bır rol oynamak lhtıyacını duydu Booth daıma şımalde ya1 jamış obnasına rağmen etırl«ri az?d etmek ıstemıyen cenub V s luların taraftnı tuttu 1839 da jlmalhlere mensub John Brovn'un ' hezuneta ugraman üzcrint Eooth ıtvıncıni »anlamamışti.. Sanayicilerin Nazarı Dikkatine BİSKÜİLERİ İstanbul Sanayi Odasından 5590 savıb kaaun gereğınce, muhartik kuvvet kullanıp 5 ısçi veya muharnk lnıvvet kullanınayıp 10 ışçi çaüstıran butun sanavı muesseselenntn Cdamıza kaydoknaları mpcbundır. Sanayıclerımızm mukerrer aıdat odemeleruıe veya ceıal mfleyyîdelert uğramalarına mevdan kalmaması içın, Odamız* derhal muracaatlt kayıd muamelelerinl tekemmOl tttlrmelerlnin kendi menfaatlerl ieabı olduğu laygı İlt bildlrillr (13936) ... Hattl Brovuun Idamında bile bukmrmıstu IhHvar adr | asılır asılmaz B»o*h gijlerek «E$ar"t< meoeJen Lmcoln ü ne dıv» I oldurmujoraunuz7» dıye bağırmifü BajL»n Lmcoln ü oldurmek fckrı aktorun kaiasında yer etsıejtt bfcjlamLştı bıle .. (AJT. UR TB«O Tuılüj«d>>neşri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog