Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makale



Katalog


«
»

Diin yapılan atietizm miisabakâları m. r« IV. kategori îstanbul AtUtlzm Bırinciliği dün u a t 15.30 da klidhatpasa stadında bafladı. Teknik aonuçlar sunlardır: Dftrt gttn devam eden müsaba400 Metr» Engelli: (IH. Katokalarda Yüzme thtlsat Kulübü fori) blrinclli^ kazandı 1 AtÜU W u | ( O i . ) 1.00.8/13 D6rt gündenberi devam eden b0. t Ahmad Byübojlu ( B J X . ) jrükler v« bayanlar tstanbul yüz1.05 i/10 me birincüikleri, dün SJLSÎ 10 dan I Tort* Oorfoll» (B.S.) itlbarej Ltdo yüzme havuzund» 1.06.2/10 yapılan final müsabakalanndan •00 IİKn. (m. Kategori) sonrs nihayetîenmiştir. 1 S«dtd KJVTİCUB (DKol.) Alınan neticeler söyîedlr: 202.8/10 400 metre fserbest): I Y*ai AtıaftutyadU (B.S.) 1) Yılmaı Özak rFB.) 5.14.1/10 2) Haldun Işmen (Y.l.) 5.37 2 04.5/10 S) Nejat Nakkaa (MS.) 5J«. I Üaml Banuurcuojlu (G.S) 100 metre (aırtustu): 2.055/10 1) Bahri Bfirekçi (Y.l.) 1.19J/10 Ouil» Aöa». (ID. Ratenon) 21 Er?in Sander (Y.l.) 1.23.3'10 1 Ali Gürkaa (GS.) 10" 3) Mahmud Dalhan (M S.) I Dlmitri Karikt» (K.Spor) 10.67 200 metre (kelebek l<tırb \ ama) » Tuyfun Gürıen (T£.) 994 1) Engin Ünal (Y.l.) 2.52. Yeni 4 V. Karabekir (DzKol.) 936 Türkiye rekoru. 8000 Metr»: (HL Kategori) 2) Ahmed Kitabhoglu (B.J.K.) 1 Needet Sactk (B.S.) 16.37.5/10 3) Gündflz Gökçe (Yî.) 3.37.7/10 1 thauı PehJlvan (B.J.K.) Tramplen atlama: 1) Atillâ Birgitay (B.J.K) 109.56 16.46.7/10 puvan. | DtB«H Ç*)cınl«x (B.J.K.) 17 04.8/10 100 Metr»: (ID. Katrgori) 1 SimyonidU (B.S. U.6/10 t Ya»aı (Tünel S.) U.7 10 5 Oktay (GS.) U.9/10 4X400 Bayrak Yarıjı: (HI. Kategori) 1 B«yo81u«poe 1.435/10 S Galataurajr 1.44.3/10 t Denlıgücü »*3 *' 10 Uıun Atlaına (III. Kategori) 1 Nad GÖrübüyük (Dz.Kol.) 6 32 > On«r Brimer (GS.) 5.76 a öktem İren (K.Spor) 5.66 Çeklç Atma: (III. Kategori) 1 Dlmitri Karidis (K.S.) 19.41 a Yigit Zendut (B.J.K ) 19 32 a Mariyo» Velicanidis (B.S.) 17.29 100 Metr»: (IV. Kategori) 1 Hüdsl Çakır (F.B.) 12. a Akan (GS.) 12.3/10 3 Safyanidis (B.S.) 12.3/10 1000 Metre: (IV. Kategori) 1 Metin Somer (GS.) 3.03.3/10 a Metin Petorak (M5.) 3.03.4/10 a Papayorgiyo (B.S.) 3.04.9 10 Yüksek Atlama: 1 MiUkldlı (B.S.) 150 ! 8. Sanduka» (BS.) 145 Metln (GS.) 1« U«un Atlama: (IV Kategori) . Teoman Çakır ( F 3 . ) 5.61 Hıristo Validiı (B.S.) Mft K. Busidis (Kurtulu?) 5.27 Bu müıabakalar »onund* puaa durumu foyledlr: m. Kategori: M . Beyoglıupot n Galatasaray 13 Deniı KoltJJ ıo Beslktaı 5 Kurtuluı 4 Kadıköy Spo» T Tflnel Spo» a Fenerbahç» IV. Kategori: 1 Beyogluspo» a Fenerbshç» t Galeta*«ray 4 Modaspor I Kurtuluj 2) Golgo (Beykot) 94.70 puvan S) Muammer Şoîten (FB.) 78 94 puvan. Umuml puvan tasniflnde kulübler ju şekilde sıralanmışlardır: Erkekler: 1) Yüzme Ihtisaj 140 puvan 2) Modaspor 66 » 3) Fenerbahçe 80 > 4) Beşiktaı 37 > Bayanlar: 1) Modaspor 42 ouvan 2) Beykoz M » İstanbul yüzme binsicilskleri sona erdi Mehum »»!lh Z«kl Tultektaln ««i. merhum Tevfik KoraLın T* Celal, Kİ. 7im vt RefiSc KomKarın kardefl. AU. Orhan, M&hmud Tuğteklnln »nneleri Bayan MEMDUHA TUĞTEKİN Hakkın rahmetine kavutmuftur. C«ıa. ıe«ı bugün Teşvtkly» Camllnde klllr.a. cak lktndl r.amazını rcüteakıb Ferik&y »İle kabrİFtanına defnedllecektlr. Çelenk gonderilmemeel rlc« olunur. *** Mcvlan* CelS.eddlnJ Rumfrün ahf«. dından. Amll Çelebtnln en büyük ej'.u .Kutuunu mevlevlhnneslnln aon port. nljinl TAHİR ÂMİL ÇELEBt KEYMEN muıtarib bulunduju rahaoızlıktuı kur. tularr.ıyartk. Hakkın rsbrnetlne kfcvuı. muftur. Cenazesl 7 eylul 1353 pazarteat gur.ü öjle rumazım müteakıb Gbztepe Carr.Hnden kaldınlacnk ve «ile kabrlı. t«n; Sahrayıcedide defnedllecektir. E)i: tsmet. Kızları: Gevher, rklll. Damadı: Mukerrem. Oğlu Süha ÖLÜM tlâvemizdeki meselelerin halledilmiş şekilleri ZIMn fpotian: 1 Mecele şoyl» nalleddebilir: ; w 2 ÎS 16 12 7 9 6 3 3 Aranüan tayı K (tiı. 4 Üç daklkada. 5 Birirtci ıle ikbid 5,5, birinci ile üçüncü araaında 7 ve 11 15 kilometre mesafe vardır. Mesele »öyle halledillr: 46'3 53 6 ve 46/3 38/5. 8 Elımizde doksan bej ceviz vardır. Onar onar direcek clursak (10 X 10 =» 100 olması için), eksik gelir; her sıradan birer tane «lırsak 9 X 8 81; 95 81 = 14 eder a /3 tl S 2 On bir yıl önce baba 56, I Kap'an fu yollan takib ederîe :ğlu 23 yaşmda idituzsklardan kurtulur: TEŞEKKÜR 4 »ylul »53 günü büyük acıtarl» top. r«8» verdlglmlı tfiıa, annemls ve ablamıı SELMA FUAD NemHoğlu'nun çok kısa «tlren hajtaîıfı esnaaında »lâ kalarlle birl m!nnett»r bırskan Ord. Prcf. General Dr. Tevflk Sağlam, mö. davi doktoru çok kıymetll dahiüye muterıisîisı Dr. Hasan Sallh Atasoy, esabiye mütehassısı Dr. Farak B?>TJ1. ken, Dr. Rıdvan Unar. bevllye mıite. hajsi'i Dr. Sadeddin Totun beylerle. Kurrr.ay Albay Halll Göneye ve cer.aze merasimlne ekslkslz şeklld» katılan Nerriioğlu ve Yağcıgil ai'elerl efrpdı. nın hepsine ve butün dost ve arkadaj. Urımıza a\rı ayrı tejekkür ve mlr.net. tarhüımızı lfadeye teessunlmüz manl ^ldjğundan rnuhterem fazetenlzln de. lâlef.ni rlca ederiı. E?l: ruad Nemlloflu. Kardejl: Yarbay Dr. Muzaffer Teronar. Ogul'.an: Clldlye mütehaMisı Dr. r»ruk Nemlloğlu, Yüksek MU. hendlı Jeyyaz Nemllojlu. Kııı: Leylâ Nemltoglu İSTANBUL 12.5Î Açılij ve program 13.00 Ha. berier 13.U S u (Mrlarl »• oytm havalsn 13.30 F»nık Akel v« «rka. daşlarından dana sr.üzigi H.OO Şar. kılar: Safiye Ayla HM Ne ı n u 1 ederseniı (P . ) 15.00 Türküler: Haian Mut'.ucnn 15.15 Gallb Ataç derdl kl 15 30 Ptıar kortsert (Pll 1815 Şarkı ve turkü'.er (Pl.ı 16.40 Çarkı. l»r; okuy»n: Guzin Siper 17.00 Kü. rıkf?verle bfşbaja 17.30 Şarkılar; okuysn: Necdet Cıci İ8 00 Okul . ^ğ7enci Mtl 18.4i Salcn konser or. l.es'.ra=ından melodüer (Pl.) 18 00 Haberler 1S.15 Şarkılftr; oîn:yan' Muzafler BlrUn 39.45 Şmket Yöcese» orkestrajı 20.15 Radyo Gazeleel 20.50 Hadyo kadınlar faslı 21.1» Bu. nu duydunuz rr.u? 2120 Dlnleyld iîteklerl 22.00 Spor haberlert 22.15 Oda milîljl 22 10 Hafif nrke«trm •r.llzljl (Pl.) 22 4S H»her!er « 0 0 Prograrrıiar 23 u£ Guzel sealer . Gü. zül melodiler (Pl.) 2rî 30 Dans ve c*z mJ;141 (Pl.) 24.00 Kapanıj. ANKARA 8.28 Açılıj ve program 8.30 Habcr. Iw 8.45 Şarkılar (Pl.) » 15 Günün profframı 9.26 Heflf melcdier (Pl.) 9.45 Radyo ile lngüirce 10.00 Pl»k albumü (Pl.) 10.15 Şarkılar; olcu. yan Semahat Ergökmen 10.45 Oyun havaları 11.00 PSTBT »ohbetl (Aka Ouriduz) 11.15 Şarkılar; ckuyan Imct UJıırlu 11.30 Pazar «keci Î : « 0 Memleketten «elârn 12.15 Mem. 'ekfte selâm 12.30 Yurddsn »»s>r knrcsu 13.00 Haberler 13.1J Aller. K^;h orkestrajı çahyor (Pl.ı 13.nıı Öğ'e Gazetejl 13 45 Haflf farkılsı (Pl.) 14.00 Kapanıı. c RADYO Bugünkü program yuzunuz Çamaşırdegildir ^ ı •• •• •• TUVALET SABUNU KULLANINIZlJ Cilt üzerinde siyah benek, leke ve sivitcelerin • te$«kkUlüne manl olur. JL Cildinizi besler, korur, kadlf* gibi yumuşak yapar. Jf GUnlUk temlzlik işlerlnln e > » ler Uzerlndeki tahripkâr tesl> rint bertaraf eder. + YUzUnüze sihirli bir güzelliK temin eder ^L PURO Beyaz sabun yerine Garbi» Taki revanş maçı yapılacak 15 sğustosta yapılan iddialı boks maçmda Garbijin son raundda rakibi Takiyi yendiŞi hatırlardadır. Bu maçın revanşı, 19 eylulde Spor ve Sergi Sarayında yap.lacaktır. 16 58 Açılıı ve program 17 00 Ç»r. k'.lar: okuvsnlAr: Ulvly» Hekimel. Vedad Okurer 17.30 Dan* m'Jngi 'Pl ) 1S.00 İrce»»» (Ujjak faılı) ld». re euen: F£.hrl Kopuz 18.40 Şırkıiar; *** okuyan: Cc;. da Karasu 19 90 Haö*r. TâTrurma Zeyneb Oyarun dofumu ler 19 15 Tarlhten bir yıprak •ıraâind» «jlm Incl Kanmızralt't her 19.20 Enver Kapelman ve arktdaj'arı türlü ihOmam ve alâkajını ««lrfemlyen tanşo ve çigon orkertrası 19.40 Ko. Zeyneb Kârn:l h?stanfEİ Bajhekiml 1 Özel idare emekli dııl ve yetimlerinden maaşlan vekil ve va mışm» 19.55 Şarkiar; o!ruy»n: B»hlye Dr7er.t Dr. FAHTît ATABFY'e d^jhamu Akscy 20.15 Eadyo Gazeteal 10.30 muvaflakıyetle başaran Dr. HIK51IT siieri tarafından ahnaniann 5434 sajıh kanunun 123 üncü maddesinde Uteyın çalalım 21.30 Haıırcevab ERK ile »sistan Dr. EAfEL. Dr. ŞEKE. bahsedüen nlzamname gereğince yeniden basürılan ve Zat Iîleri Mü 21.45 Şarkiar; okuyan: CevTİye Ceyhun FEDDfN. Dr. Ht'SAMEDDİN. Dr. MU. dürlüğünden alarak mahaüe muhtarlıklarına doldurtulup tasdik ettl 22.15 Dans müzijl (Pl.) I2.4â H». ALLA ve haatabakıcı Haver ve Kadriye receklerl yoklama ilmühaberleri ile ve (1825 yaa arasında tahsilde be'.er 25 00 Kapan:j. rıanımlarla hastanenln bütıln eb« ve diğer personeüne kalbcten tejekkıirü buluran erkek çocuklann da aîâkalı okul idarelerinden slacakları tah. sil belgeleri) ile eylul kasım 1953 maa^larını almak üzere Türbedeki blr borc blllrim binada bulunan Zat İjleri Müdürlüğü memurlarına müracaatlerl. Dr Gündüı K«ramıır«k Özel idare emekli ve öksüzlerinin üç aylıklan veriliyor İstanbul Belediyesitıden: DANS BİR ŞİİRDİR Güzel danseden ciftlerln, bakan gözler icin bir zevktir. Dansı tam mânasile esaslı ö£ren mek istiyenler içln, Dazar haHayrabetyan, Beyruta ric. her eün müracaat saatleri gidiyor (1220) dir. Galatasarav YeniP. Panosyan Avrupa yarı ağır sıklet boks şam carsı No. 25 plyonu Jak Hayrabetyan, ekim ayı içlnde Beyruta gidecek ve Beyrut YENİ yan ağır iiklet |ampiyonu Dessovky i'.e iki müsabaka yapacaktır. ı Hayrabetyan, dönüşte Yunar.ista • na da uğrıyacak ve iki, üç karşılaşma yapacaktır. ' Çekiç atma dünya rekoru kırıldı Dış Ticarel Rejimi Hakkında Karar Umnml Llsteler 2 Maaşlarını bizzat alanlaruı yoklama ilmühâberi aranılmaksızın maaslannın tediye olunacağı, 3 Maasların tediyesinde sıra numaruı takib edlleceğinden «ylık sthiblerinin gününde gelmeleri üân olunur. 4 Maaşlannı iskonto ettirenlerin aylıklan 7/9/1953 pazartesi gününden ltibaren Ziraat Bankasınden verilecek, gününde gelmiyenlerin maaşlan çarşamba günleri Beyazıdda Zat Işleri Müdürlüğü Tekaüd Bürosunda bulunacak olan banka memurlan tarafından tediye olunacaktır. M Ü B A C A A T G Ü N L l R I ı 1 500 7/9/1953 Pazartesi 501 958 8/9/1953 Salı »511250 9/9/1953 Çarşamba) Belediy» Emekli Tt 12511355 10'9,1953 Perşembe) Sksüz^eBİ ile beraber (13937) BULMACA 1 2 3 4 M M ~1 s 1 1 1 1 aı 1 1 « 07 •1 at •a OD İstanbul Tabib Odasmdan : a ı (MS, 1 (AJ?.) Norveçll atlet KlUb halinde cıktı. çekiç atma dünya sampiyonu Sverre Strandli bugün bir atletizm mflsatNKILÂP KtTABEVİ bakasında, 62,38 metrelik bir afcşla kendislne aid dünya rekorunu kır. mıstır. Eskl rekor 61,25 metre idi. Strandli bu eski dtrectyi geçen yıl daha altıncı karfila^masında elimitesis etmiştl. ne edümij olması ve böylelikle bir Bugünkü müsobakaya İki meşhur çok maçları yaparraması ve bunMacar çekiççisi İmre Nemet ve dan gelecek paradan mahrum olJoseph Czernıa da katılmış bulun ması, mnkiadır. Strandîi, yeni rekorunu iik savunıjunda tesis eimiştir. Türkiye Nesrlyat Ajansı ve istanbul Tablb Odasma men subiyetlerl lddiaslle bazı gahısların, üyelerlmize müracaat ederek aiaada nejredlleceSinjJen bahiü'.e para topladıkîarı. çıes lektaslarımızm vâkl müracaatlerinden anlaşılmakla, mezkur nesrlyat aiansımn Odamızla hicblr ilgisl olmadÖı görülen lü zum üıerine ilân olunur. Tabl'o Odası îdare heyetl I ••• P O L İ S M A G A Z l N ' i n kulübüntin mahlyetl. Yeni çıkan sayısmda Kasdî yangınlar, yankesîcllik, Emnlyet Spor ıs 10 » t 1 Fenerbahçe Eekişehire gitti F«n«rbahçe profesyonel futbol takımı, 15 faılbolcu ve iki idaı ecı^en miiteşekkil ksfile halinde dün sabahki mo»ör!ü trenie Eski;ehııe har»ket etrr.iştir. Sarıiâcivertüier yann s«at 15 t«, Esklşehir Böjge startyomuaun açılıs törenl dolayı.'Ue, Ek'5'^Hİr kar masile bir rn?ç yauscaklardır. Bursada yapılacsU futbol maçlsn Bur»a, 5 (T.H.A.) Yur.ıüilsıan Batı Trakya çampıyonu Aspis ıs'tımı, 11 eylulde Bursar.n kurtulusu yıldönümü munasebetiîe 2 m?ç yapmak üzere şehrımıze gelecektir. Aynı gün Giimülcıne Türk Genclik Birhgi takmı ile İstanVml Defterdar tskımı jehrimizde birer kar aılasma yapacaktır. ^ 2 Transfer tdilen oyuncular mevruunda (arara ujraman. Arsenal aattıgı futbolculardan elda etArsenal'in k i n azahyor tiği paradan çok daha fazlasını o. Londra, 5 (Nsfen) Ingilterenin yuncu satın almak için §arfetrr.i}tir. 1 ÜnlversUemlzin tn^aat, Mimarlık; Makine; Elektrfk r t Ma3 Gelir temin edilen blr çok tanınmış. kulüblerinden Arsenal, kâr den Fakültelerine öğrenci adayı kaydı, 14 eylul 1953 pazartesi ffünü larının azalmajtta oıduğunu açıkla «dostluk maçları» nın bu yıl yapılbafl'.vacak. 3 ekim 1953 cumartesi günü saat 13.00 te nihayete erecektir. mıştır. Arsenal kulübü idarecileri, mamif olması. 2 Öğrenci adaylan tarafından kajnd için RektörlüŞe verilecek f?eçen mevsim yedinci defa olmak Arsenal kulübfl idarecileri bu gedilekçede ?irmek lstenilen Fakültenin be'.irtilmeM şarttır. Muhtelif faüzere s.amp:vonlugu kazanmalanna beble kârın, 19511952 devresin» kültelerden tercih edilen fakülte birden fazla oldugu takdirde, tercih rajhnen gslirin azalmıs olmasının göra yüzde elll az olduğunu kaysırası her birlnde aynen tasrih edilmek suretile, her fakülte içln ayrı 2 3 4 S S T 8 sebeblerini şu şekilde izah etmlı detmislerdir. O devre Arsenal kubir dilekçe verilmesi lânmdır. lerdir: lübü yarım milyon Türk lirasından 3 Öğrenci adaylarının Üniversiteye verecekleri belgeler sunlstdır: M|AİN|ZİAİR|ÂW 1 Kı:pa maçlannda Arsenal'in fazla para kazanmıştı. a) Olgunluk diploması veya buna eşitliği tasdik edilmi? be'ee, EİKİİtl î İLİAİHİE b) Kimlik cüzdsnı veya tasdikli suı>eti. (Yabancı devlet ta7 Eyluî Pazartesi Akşammdan ltibaren biiyetinde olanlar için oturrr.a belgesi veya tasdikli sureti) Zp|»|L|AİHİlİD «) Lise olçunluk imtihanı verdiktpn sonra iki yıl geçmiş olan flk £j? Slneması yeni sezonun ilk AİŞİIİÜİCİAİRİİ öğrenciler için iyi hal belgesi, •™ ^ ^ fllmin» başlıyor. Bu Renkll d) Tahsillerine en az bir sene ara vermi^ olanlar İçln sskerlik RİllKlKlAİTgii filmin baçartlstlerl terhis veya tecil belgesi, LHiRJAİEİAİRİA •) Etrafı için tehlikeli veya bulasıcı hastahğı olmadığına dalr »«ğhk raporu, Iİ^İAİBİAİNİOİZ f) A51 kâğıdı. KİHŞIHİLİAİMİA g) 12 aded 3x4 eb'adında cepheden almmıj v* tamanla bozulMÜZÎK DANS SARKI NES'E ve EĞLENCE mıyacak sekilde fotoğraf, ir1) MetroGoldwjrn h) Aday yazılma v» sosya! durum flîleri. Ba*u> re y Cumhurryel Motboanltk «c 4 Her fakülteye alınacak öğrenci sayısı ayrıca Ünlversitede ilân dateterilik lürk Arumlm Sirketi edilecektir. Caöaloğtv Salkm lokak No M 41 5 Fakültelere yazılan namzed sayısı tesbit ve ilân olunac'k m!kSatıiblen tan aşarsa talibler arasında şartları ayrıca ilân ecilecek şekilde bir NAZIME NAD1 re ÇOC'VRLAJKl Seanslar: 215 4.30 6.45 9.13 Gişeler sabah tercih yokUması yspılacaktır. Y*n ınenm ti'ie* Uiart «tfen 10 da açktır. Telefon: 40835 NlrftU MÜAÜ1 6 Oğrencl adaylan tarafından doldurulması gerekli formülerler kayıd bürosundan lemin edilir. (13751) ULUSAY tstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 5o!ı.'.ın tağa: 1 Değis toku} etm* hareketl. 1 Asyada bir yırımada. K*r»denlz kı. halkınd&n bir kifmına janiıı ola. rak' verilmij İ3im. ' 3 Ma4dl veya manevi sartada blrblrile 7 a n | «tırte hareketi 4 AvjupaniBj . n«JUrlerin. den birl. i îkj vey» bjjr^ıok |eyı yekdijerlle denk getirmek İçln flrlşl. len hareket. (i Kavanorun» flnekle. rtn hücum ettiğl mcdde. 7 Üniver. ıitenln blr fakultesinin lki b«sı, bazı tshıaperdelerde onun bulunduju yerden îvîilan dtüy.ten ote tarafı «eyT^dile. b!!!r. 8 Herhangi b'r cln« veya turu temsll eder tnrzin, rot». Yukarıdan ajcğıya: 1 Evlenmesüıe »ld dsdlkodulırla bütün dünya timuırı! efkâmı Içgal edfrn Preıueı. X Kanda bulunun* tnaanı ze!ıırlpr, hafta Sçindekl g'jnlerln nyııı. 3 Köylünün kullandığı k»blard»n. 4 Dervljln kılıjındakl perlsanlıtı o Crter. çevlrip bajına bir h»rf getirlllr. «e baharatUn birl olur. 5 Hubub»t i«Uhıallmlıde förülen Juıl. ( Tersl vü. cudtin et ve sinlr kısmıdır. 7 Çev! lillnce •maden» marasına gelir. bes kıt'sdan blrlnln yaruı. 8 Bir emlr, çevrlllnc» kabahatlnl ltlrtı glbi blr hareket olur. : 1• 1 t 1j m 1 1 1* 1 1 1 m I» N i mm PURO ^ ^ '• ^0^r \ Tuvalet Sabunları •/, 100 safttr. Pnro tescil edilmi» bir markadır. Tuvalet Mbaı ahrkea Puro markatına dikkal edinia. İstanbul Vilâyet Jandarma Kumandanîı^mdanj 1 Çatalcanın Podlma rampasında mevcud B J tded *•• O) lefon direâi lartnameslnde yazılı eıajlar dahillnd* muhteill bırliklere nakli ac:k ekslltme ile 22/9/953 lalı günü »aat 10 da V;lâyet J. K. lığında ihalesi vapılacaktır. 2 Tahmin bedeli 2400 lira olup muvakkat temlnata İM liradır. 3 Şartnam* hergün mesal §aatlerlnde Kumandanlıktü görülebilir. 4 Isteklilerln belli «fln re «aatte muvakkat t«nİB*tlarll« birlikte müracaatleri. (1365T) İnşaat İçin Müfeahhit Aranmakfadır. Et v e Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden: 1 Kunımumuz Ankarada AkkSprüde tesis edee»fl <t r binasının inşaat kısmını kıı« zamanda ihale etmek Oı«r« teahhid aramaktadır. 2 Bu inşaat işine talib olan rr.üteahhidlerden nyy«a ^»~ «ıfta olanlardan teklif almak luretile ihale ediîecektir. 3 Bu inşaat betonarm* demir, ah;ab v» klrgir imalâttaa mOrekkeb olup tahrain etlilen bedeli üç rr.i'yon liradır. 4 Bu işe talib olan müteahhidîerin bu ehemmiy»tt« v» mal sahiblerinin memnuniyetinl mucib blr »ekllde l f l « yapmi?, kat't kabulünü yaptırmıj olduğuna teskllât v« malî imkânlarmın böyle bir taahhüdü Uaya yeter bulunduguna dair mukni vesaikl ile birlikte kend'lnden teklll istenmesini teminen 12 eylftl 953 Cumartesi gunfl (aat 13 e kadar Umum Müdürlüğ» yan İle müracaatleri 14•îmdır. Bu tarAten tonra gelen müracaatler naıan Hfbara aJrçn*. yacaktır. 5 Kurumca taliblerin Teîikalan tetklk edilerek takîll k>tenmesi tıygun görüien talibler» teklif vennesinl teminmı dorjra gönderilecsktir. 6 Kunım, teklif isteyJd talibleri Intihabnıda bu ^ «&*• diğine ihalede veya ihsleyi y»pıp yapmamakta lerbesttlr. (13325) Adres: Selânik Caddesi No. 78 Ankar». L RİTA HAYWORTH GENE KELLY ANA TAPIYORÜM •CITMHURİYET» bı ROMANI: 1 Tazaaı EDÎ5ON MARSHALL • BİRINCİ BÖLÜM 1 R*»sam îngres altnıiî bej yajlorında ve tanaumn en yüksek nr,kfasındcydı ondan sonra yirmı j/iJ daha, düşmeden, resim yaprmştvr ya bir gün Par stek: çaliftna odasmo, devrin en güzel kadmlanndan btri tayüan genc bir kadın gldi. tngert: Siz bano «tnadmazel Rivıere» isımh tablonun kahramunım hatırlat\yorsu.nuz. Sizin de aynı svs^ü dekor içtnde bir resmirı.izi yav;r>ak isterdım» dedi. Kadvn, ressamm hu rr.eşhur faheserindeki ağır kadıfe perdeleri, iflemeU örtüleri hatırla~ *B&yl* \nr dtkor boma tflt•tct «aııınTn • dı^t cet'ı'i/ ve "dl ü»tad: «Neden?» dıyt lordu. *BenfcendiTnttoprakla p«k »tnlr olmuı görüyorum da onâan.» Çevfren: VAHDET GÜLTEKİN îngrts fajtrmıj gibiydi: «Öyîeyse toprak S'zin gözilnüzde çok güzel b*r şeydir» diye parmag\le b'r jeyi gösteren bir ortaya bir fikir attı. rnelek de koymak zorunda fcala «A'asıl bildiniz?» cağvm.tı «Sizin gibi göz alict güzel .Melefc de korsantziyi olnr; likte bir kimse mıthakkak butün meleğın pek fazla ulırev, çerresini güzel görür. Biz hep*. olmaması şart. Harmanda çalımiz kendı düuıamizın ayr.asıyızbirlikte bir testi birayi dır. Nasıl bir dekor isterdmız?» seve seve içecek cinsten bir me «Beni bir harman yerinde lek olması gerek. Peki ama, bir çırılçıplak çizmenizi isterdim. ;ey gösterir gibi duran parnıağı Çok sevdiöim biri var. bu onun ne ifade edecek?» müthiş boşvna gider.» «E.ffci rümuza göre, Allahtn «O adam her kımse, mu varhğim ijade eder.» hckkak ki goriişü çok kuvvetli. "Bu da iyi, bence tnsanlar Evet. sıze pek iyi gider: Bir son harman vakti dairna Allahın varkahar semasıiMtn san ekitt de >ığım hissetm.işlcrr:Ur.n metlerı; satnan yığmlanmn üRessamm gözleri parlamışn: ı<?Tin# gunef vuruyor; rizin eı «Rfe«mtmri yapmama mfl•rer fvvıım'zm îtd kaşan paıtllı saade edecek misin.it, Loîa?» tti!ar, yıltn ton ocmitılart » Burada yt tordu. rej.tamın inc* dnânklan hafif gü «Afoalm»tnnt«nlv«.» lümseytfl* Jctmldı: *Fakat, biLAkin h&dheler buna mgtl oU liyor musunuz, ben bu labloya, dıt Lola'ntn toprağa karşı olan ajJcmt, kendisini onunla övür olmuj, bağdaşmış hissedişini hiç bir büyük ressam çizemedi. Çizebüecek olsaydı bu tabloda gökler müthiş yarıhp bulutlar birbî'riie girer, kopmuş ve kopacak biifÜT! fırtır.alcrt ynğdîrırdı. Başvıın ilstünde uçıızan yabcn kazlan onun dünyasmdaki rahjeti. isteklerır.deki pervasızhğı anlaftrdı. Parmağiie gökyv.zünü gösteren meleğin de yanıbaşinda baska biri, gerte o derece güzel başka biri de parmağUe toprağı gösterirdi. Lola, giizeüiği dolayısiîe. her ikis'.nin de yoldaşı idi... yüklenlp îrlandadan Kalküta'ya rine ,bana da ya sokaga çıkmak [ lenmek manasına geldiğini anla betdmle beraber oyuna kslktığs fogetirmişlerdi. Fakat bu sefer ben düşerdi, yahud da gidip yatmak. | mıştım. ceden lonra annem b«na ymb«n«»» cnların yol arkadaşı olarak buluYjlr.ız bir keresinde f.ırketme j Annemin damarlannda blr tspan lann yanmda tgSsteriş» y&praayı nuyordum ve Ganga ırmağından miştim. Miralay bey be \ kucağın» ; yol kişizadesinin kanı varmif, ken yasak etti. yukarı doğıu, Kalküta'dan Dina oturtmuş, bir şeyler anktıp becim disi öyle föylerdi. Ben de kendi Yalnız annemle babam oteki kapor'a giriiyorduk. Onlar için pek le beraber kahkahalarla gü'.üyordu. kendime onu her halde Ispanyada | yıkları gezmeye glttiklpri ssman fark yok gibiydi ams, aradaki far ; Babamın yüzü de pek güldüğü için ki bir gatodan çingeneler kaçırmış pölgemle beraber kendi kpridima, kı ben biliyordum Bunu bana, göz annemin yüzüne bakmamış, suraü derdim. Teni esmer, gözleri olduk yahud ds yerli kayıçkılann önünlen hep ışıl ışıl yanan babam, far I nın asıldığını görmemiştim. Far ça siyahtı. Bütün ma?allardaki perl ! de raksetmeyi kim«s bana y«ıak kında olunca birdenbire utandım, padişahmın kızlan da hep onun ; edemedi. Kayıkçılar kahkahalarl* kında olm.adan anlatmıştı. gibi san saçlıydl ıNehirde yukanlara doğru yol korktum, hemen yere indim. Koja gülüyorlar, el çırpıyorlaı, brxa f Nehirlerde kullanılan büyük bükoşa kaçtım gittim. culuk fevkalâde tehlikelidir. Larriker kami}i, sekerlem* falan Tartycf yük kayıklar vardı, bunlardan bikinî) demisti cDerin sularda boğu J Annem bu kötü hareketimi yttzrine bindik. Bütün alayı bu kayık lardı. labiliriz, yahud da kıyılardaki kâfir i lemedi ama, Miralay bey gittikten Anladığıma g5rt rahm Ajrafl lardan mürekkeb koca bir filo göler bizi öldünirler. Fakat, Dina sonra, o gün yaptığım ve tamamüe türilyordu. Binalarında kuleler bu çalgıdan hoşlanmıyordu. Canlı «por'a sa»salim varacak olursak. unuttuğum başka bir şeyden dolayı lunan, çarşılan alabüdigine giden ] dımlar, ışıl ışıl yanan ğözler, ğtilen artık güzel bir evde otururuz, el . beni bir temiz dövdü. bü\>ük şphirlprde mola veıiyorduk. yüzler onun diş bilediği şeylerdi. Hindistanın büyük ırrMklan ü pençe divan duran uşaklarım:z, ha II Yalnız olduğumuz zamanlar bile yahud şirin köylere uğrayıp hind ı Olsun, ben de ona diş hi'.f crdum! zeıinde. çizli mana'arla dolu, esra layıkianmjz olur. sana yeni bir be j; annem babamın beni fazlaca sev kirazı yiyor, hindistancevizi sütü i Bu yüzclen yakmda ğelip canırru ^ ^ ^ ^ ^ b ; r bek alırım, ben de libasımr hak e ! mesine veya beraber oyun oynaâ o U ^ ^ alacağını bilsem ğene diş büsrdim. mamıza müsaade etmezdi. Ama, 'çiyor, taştan yapılmış fil. kaplan, ^ j fcgz y ü k s e k l e r d e n g e ç e r k e n derim » I Ertebi akfam nehrin üzvinJea annem misafirliğe gittiği zsmanlar, timsah ve acayib Tanrı n |.kelleribirdenbire alçalıp sekiz yaşmda i dalga dalga ksbaran, in«o f«lo Babarn bu son sözile yüzbaşı one bakıyordıık. yabancı bir kız çocuğunun üzeri ' lacağ'.nı söylemek isüyordu. «Lani babamla biz işimizi uydururdukSık sık beyaz filler gcriiyorduk: ! sesîeıi d'.!v\ılma.h, Fakat e esm«a Bütün bunları ben olağan şeyler Duımuş, ıraağm kıyısında su içiyor 1 da ben ktfpmda dönüp durma bt» ne doğru haykıracak olsa, bunu j kins de bana taktıgı addı: doğup gören yerlüer hemen ellerini mus i bü\üdüğü memlekette «Küçük sayardım. Ortada bir «ıyi» vardı, lardı. Bir keresinde de ssh'ci bir havaya uyarak o>"un oynadım. ka'.anna götürürlerdi. I Lawrencei> anlamına gelirmiş ve bir de kötü: Çocukiuğun cenneti kaplan ağaclık bir adadan üztrimiBir gün ben, îîanu va kavıkci" Halbuki ben, Lucia gibi güzel bir I yumurcaklan böyle çağınrlarmıs. ile cehennemi idi bunlar. ze doğru gürledi. Gene sahici tim lardan bir kaçı, iSU?n bir cmureaBizim evde artık kanun hükjnü sahlar da suylabir çamurlu kayaadım olmasına rağmen ve hiç de Kolruklanmı kabartarak: «Ben ne giımişti: Her şeyde annemin lıklarda, kendılerine çektikleri zi yı düzçlt*irmek üzere karaya çıkerkek çocuk olmak istemedığim koıkmuyorum ki» dedim. 1 mıştık, kcylülerden biri: «Kügük halde. bu serazad gökyüzü yolcu «Öyle ise rahai dur, yoksa bi dediği olurdu. Fakat, annem eeb yafetlerin ortasında uyuyakalınısr harçlığı kalmadı diye onu haşladığı ! lardı. Ama, tastan o;oLİmuş heykel i harum kaç yasında?» diyt sordu. sıanda kendime bir macera arkadaşı zim şirin hatunu kızdınrstn.ı 1 Manu: «Yedi ysğmur gord'İ,» dizaman, babama kabahat bulmaz j ierini gördüğümüz Tann'ıar, ekçagörürdüm. Kelimenin ingilizcesini «Bizim şirin hatuni) annemdi. Ne henüz bilmiyordum ama, hindcesini zaman yanına gitmem, ne zaman ', dım da acırdım. Babam vaktile mın alacakaranbğında bile gSrfln y* «ev»b rerdl «Bttk* Wyl«ri» biüyorduaı. Deftneler arayan ve uzak durmam lânm, yüzünden an I müthij bir hat» «taıisti ıLâyıiın» i mediler, Buna, çok leviüîo'jüru dot çooukİAn gfbi OSM dah* f*e«k m* • d<iîıTienıtkt a» dern&ktlr bÜm« | ru»u, çok korkunç feylardl tin.. jua ama, ka^aca r* btifi^* trpbı buiüiı. tehJikedec yılıp lardını. YÜıbajı b«yîer bizfm o küdiın «îru», bunun «nnetB içln «kto*&• b & demeku. Kayikta çoljı vardı r% «k»erira T»<Il •& • gormO» bk H M * iB föcuk »vd» benlm!» Kofuşmjty*. disinden a#afc blrll* tvlenml* olffeidlr.» hftvalaı» «jrarmk rakoıtt Ann«mbab«m b«nl, ba»ladılar nu, annemin suratuu a«Takat bir önce, dört yaflinda bir denk glbl, üjtru osaat bilirdim. Bunun faa mak» •• mQtemadiy«B katş aflgr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog