Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

« EyHH 19SS CUMHURtYEl Korede esir mübadelesi sona eriyor Komünistler tarahndan iade edilecek son grupta 4 Türk var r'anmunjom, 5 (a.a.) Korede komunistlerın ellerinde bulunan "=on muttefik harb esın yann serbest bırakılmıs olacak ve bu suretle bınlerce aile saadete iavuşacaktır Komünistlerin bugün bildirdıklerine göre, son partıde 110 Aırerıkah, 8 İngiliz, 4 Türk, 1 Guney Afrıkalı ve 1 Japon harb esiri •eıbest bırakılacaktır Bu suretle estr mubadeîesının 33 üneü gununde butun esırier ıade edilmış olacaktır. Bugunkü grupla beraber, iade ediien esir adedı 12,752 yı buirnuş olacak tır. Aynı zamanda, komıinistler vaadcttiklerınden 283 Amerııcalı ve 24 İngıliz olmak üzere daha fana esir iade etmış olraaktadırlar. Fakat gene de bu rakara muttefik lerin ümid ettiklerınin çok e^ağısındadır. Takrıben 400 kadar müttefık esır memleketlerine ıade •dılraekten imtina etmıştır. Bımlardan 20 sı Amerıkalıdır. Esarette kaç esırın öldüğünü bılmek ımkânsızdır Fakat iade edilen esirlerden alınan malumata gbre, Pyontong kampmda 1600, 1 numardlı kampta 750, \Vanming kaırpjnda 400 ve ölıim vaiismde de 250 mutte'ık asken vefat etmiştir. Bugüne kadar 228 Türk sirl serbest bırakılınıştır. Süveyş meselesinde İtalyan Yugoslav yeni projeler Ifısırb bir sözcö, ciddî bir engel ortaya çıktı, diyor Kahire 5 (A P.) tleri gelen bir tılmasım Istemiştir General RoMısırlı şahsiyet bugün A P. ye ver bertson, üssün batılı devletler emdisn bevanatta, Süveyş Kanalı me | rine verildiği takdırde bu durumun selesile ilgili gavriresmi müzakere ne kadar müddet sürebileceği meselesini de tazelemiştir. lerde. Insilterenin son dakikada ba | Görüşmelerin tam teferrüatı açık zı istekler lleri sürdüğünü, bunun ı lanrramışsa da. Mısırlı şahsiyet. ciddî bir eneel ortava çîkardıspnı ve görüsmelerin nazık bir safhaya giranlaşmazhğın bir an evvel halline dığini anlatmışür. mâni olabileceğini söylemiştir. R»r İn«'lÎ7 gazetesin'i tntiîf» Mî'irlı kaynaâa göre Inaılız başLondra 5 (a a.) «Daily Telegtemsilcısi General Si* Brian Ro raphD gazetesi İngiliz hükumetüıi. bertson Londraya hareketinden ev Kahirede cereyan eden müzakerevel yapılan son gavriresmî toplan ler esası üzerine. Mısır ile Süvevş tıda, ingiliz teknisyenlerinin Kanal hakkmda bir anlaşrna akdetmekbolee^mde kalaeaklan müddet ü ter.se, Malta, Kıbrıy ve Ljbva ııszerinde durmuş ve müddetin uza lerine çekilmeye davet etmektedir. Suriyenin ham hayali! Tho'nun bugün İtalyan hududunda söyliyeceğl nutka ehemmiyet veriliyor Belgrad, 5 (R.) Maresal Tltonun yann İtalyan hududuna yakın | bir köyde Trieste mevzuu etrafında vereceği nutka büyük ehemrniyet atfedilmektedir. Bu nutkun, İtalyan Yugoslav münasebetleri üze| rinde kat'î rol oynıyacağı da ilâve | edilmektedir. I Yugoslavyada kamyonlar ve otoj büsler, yann Titonun konuşacağı j Okroghca köyüne binlerce Yugoslav taşımaktadır. Yarın burada Trieste lehinde nümayişler yapılacağı anlaşılmaktadır. Bazı raporlara göre, Maresal Tlto, Tricsteyi ilhak niyetinde olmadığını bıldirecek, fakat bu bölge. nin Yugoslavyaya dahil daim! bir • serbest bölge» olmasını istiyecektir. Bugün Yugoslay Dıs tşleri Bakanı buradaki İngiliz, Fransız ve Amerikan Büyük Elçilerinl davet etmis ve kendileri ile Trieste meselesini incelemiştir. İtalyanın karan Roma, 5 (a.a.) İtalya, hududdakl kuvvetlerini geri çekmesı hususunda Yugoslav hükumetinin yap tığı taîebi reddederek, bu maksadla almı? olduğu asker! tedbirleri kaldırmıyacakbr. Filhakika İtalya, bu son günler zarihnda Trieste meselesi hakkındaki durumunu sertleştirmis ve geçen hafta sonundanberi yeni hiç bir tedbir almamışsa da her türlü ihtimale karşı hazır bulunmak azmindedir. işbasına gelmenin, bir parti İçin hüsranla neticeleneceğini i» unntmamalan lâzım gellr. General Necibin pek iyi gördUğü ve takdir ettiği gibi Türkiyeden kuru gürültü ile arazi kopanlabileceğini düşünmek faam bir hayalden ibarettir. Bizim dış siyaserJmizin a. na prensipi, kimseden bir karı? toprak istememekle beraber kimseye de bir kanş toprak vermemektir. Küçük Suriyeye nisbetle bir dev demek olan Kızıl Çarlık 1946 da bunun böyle oldnğnnu tecrübe etnıiş ve sesini kısmak zorunda kalmışrj. Edib Çiçekliye ve partislne İskenderun davasını ortaya attıklan takdirde cevabımız şu olacaktır: Kendinize füveniyorsanıı gelip İskcnderunu ahnız! Başmakaleden devam Amerika İrana 45 milyon dolar verdi Rus İran münasebetlerinde ciddî bir gerginlik başladı Sovyet BUyük Eçillgl «l*yhlrıdt nejriyat yapmakla itham etmiştir. Pravda, Rusya aleyhinde tahrikât yapıldığını iddia etmekte ve Rus İran münasebetlerinin de bo zulabileceğinden bahsetmektedir. Musaddık'ın sıhhati bozuluvor Tahran, 5 (a.t.) Bugün alınan haberlere göre eskl İran Başbakanı doktor Musaddık'm harareti artmakta o'duğundan, İran ordusu ken dısıle meşgul olmak üzere bir askerî doktor tayin etmiştir. Tuğgeneral 0r. Hüseyin Mugaddam, daimt surette Musaddık'm baj ucunda bir hastabakıcı bulundurulmasını tavsiye etmiştir. Musaddık'm neden muztarib olduğu henüz anlaş,ılamamıştır. Tahran, 5 (a.a.) Üçüncü kuvvet lideri Halil Mallkl dün gece tev kif edilmiştir. Musaddık taraftarı olmakla tanınan bu şahu, Iranda cumhuriyet ilârunı iatemijti. f (Haffadan Haffava ) Bay horoz Yazan: Fahri Celâl Her dakika güvey glr«<»k k*d«r jık, helecanh, heyeeanlı, gerglndir, Göğsü kabarık, iblği çapkınca bir Urafa iğik, gözieri berrak, h«y«l dolu, m^hmuzlan dimdik, »ak»lı tir ttr titrektlr. O pırü pırıl gözlerlnin biri uyursa birisl hep uyanık, he? açıktır. Yumurtalar, foüuki» horoıuB •zametine gülüşür gibidirler. Düa bizden çıkü, bugün bu ne •yürüytSfî Bu ne zsrt zurtî der gibi bakısırlar. O hiç dününü düşünmez geçinlr. Hattâ civcivlerinln hiç birin» i»fkatll değildir. Tavuğun aksine . Tavuk, yavrularının hele birlni t»hli kede görsün d» gönîn, çaylağ» da, kediye d», yılana da kahramanlar gibi hücum eder. Fakat tavuk v yedirmez, horoz yeminl yedsrtr RefikEİannın birlni ötekine tardi etmez, güzel huyu... Fakat tarampor namına bile ols» blr baska balıçeye atlasa blr daha eskl küıne*lni bulacak kadar rüsd lahibi r«tid değildir. Aealbattandır kl gecenln rakltl*< rlnl iyl billr. Görüyor musunuı ahmakhk bilt tam olarak eld» •dllmlyor. Taksh U« fefyad »der. GtM yanlan öriişü daha kısa, karanlıkltra haykınr gibi, gün doğufuaa yakın daha uzundur. Kadı Hüs«yl», narna» vaHtleri İçin, muayyen •»manda oten horozlara itimad ealsdlr diyor. Manendd maklyam f n n Tek beyM n« «ad hesar dari dlye gıdaklayan, gıd gıd gıdakl«\ua tıvuğa bazan uyar, refakat «daaı. Kümest» refıkalannın birbirltrfla, hele kıskançlık nşmmı, kavga «t> tiklerl gorfilmas, isltilmls t*7 "*«ğildtr. O haldt bütün za'nna ra|men g«n* tek kank horos bayİB tâ kendisidir. Krd» kayıdsıs, tartau IÖS «nundur. Klm n« d«r*« d«ai» tavuk hanım h»mcln»lerinde« 4 > a> akılhdır. Nedan deraenls •*• nna dflaknnlflgfinfl belll •d«B>> n« rastgeldlnls ml? Adeta lâkayd, mflstağnl v»ya müstağniytdlr. !*• ktyedlr, »kiledlr, tvete efendlm •vete! Kendisinin, jözeBiğlnln, tinin, ııklığının, fedak&rlığının • kadar farkında olmas gibi gOrflnta karılarının, kendinden çtrkln kanlarının neai İçin horoı oylt kanad çırpıyor, rahatfilervth perdasl terip Hicazda karar verlp O Bahçelerden bahçeler» trlattgı, meydan okur gibi ntranın maaaa kıskançlık mıT Ylrmi taruğu olaa tahta perdenin budak deliğindan, gös uydurup, komsunun tavugunu seyretmeğ« kalkıstığınt gört s*natL. nın eridir, hanımlanna kalım kaptırmıı olmasa gerektlr. Her yumurta mahsulOnd* B M I bütün hüviyeti, bütun caru, Mtfi» varı yoğu vardır, di«iye her u m u doğum sancısı Ue blr d« çoeuklara bakmak düşer. Sancı v« ıstırab •nun hissesi ise yavruyu daha mvsln dlyedir .. Bay an kedi batan 5İddeti muhabbetinden •vlâdını Wle yer. Koca horoz yagını basını alıp, ıte olup, halden düştüğü zaman töjrO tüsü dökülür. Ell ayağı tutmai olur. Kötü kötü düşünur. Yan gSzle, ttranna, bakacak da ols a, nafüedir. Geç yiğitim geçtir. Babahlan f»tiren, günesi büt uykmunda» «rken uyandıran nlralannı ataıagk mecali kalmadıktan »onra, tauanoglunun ellnden paçayı kurtanp, pilâvın fistön» çıkmadan geçecek 6a» ru varsa, genelerln gagalımalarm» •yrallah ede »d« bir trt«l Bmfi»dür kl Hak onu düsman» bil» rırmesln. Kel, sünep^ odek horo« 4* olur mu fanls! > ( Çekoslovakyada işçilarin isyanı Denver (Colorado) 5 (a.a.) Başkan Eisenhower'in buradaki yaz lık ikametgâhından blldırildiğıne gö re, İrana yeniden 45 milyon dolar ödünç verılmesini Başkan tasvih etmiştir. Bu malî yardım geçen persembe günü teknik yardım faslından Amerikanın irana yaptığı 23 milyon dolarlık yardımdan ayndır. Beyaz Saraydan Başkanın bu kararı açıklanırken şu beyanatta bu. lunulmuştur: «Birleşik Ameika, bu yardımın İranın iktısadî gelişmesiCUMm'RlYEI ni sağhyarak dahilî istikrarıni artürmasım kolaylaştıracağını ve buna memleketin tabiî zenginlik kaynaklanntn müessir bır şekilde kul lanı'masımn yardım edeceğini ümid eylemektedir • Pravdanuı ithamı Londra. 5 (a.a.) Sovyet komünist partisinin organı olan Pravda ga7etesi bu «abah, İran basınıra Sovyetler Blrliği ve Tahrandakl Almanyada bir Landru yakalandı Recl lhıghausen (Ruhr) 5 (a.a.) Beş yıldanberı Ruhr bolgesine dehşet salmakta olan bir kadın ka tili Gladbeck polisi tarafırcdan, genc bir kıza tecavüzünün akabınde yakalanmıştır. Bernhard Knothe adlı 23 yaşlarmda olan bu kati\ kadınları boğarak oldürmekteydi 28 tecavüzden sanık olan katil, şafak ve gurtıp vakti. tenha sokck ve yollarda dolaşarak tek başına gpçen kadınlara hücum etmekte ve ioymaktaydı. Mukavemet eden kadınlan ise boğmakla tehdid etmekte Serbost bırakılan bir esirin ifşaatı ıdi. Hurrıyet köyü, Kore, 5 (a a ) Adliyenin yaz tatili Bu%un serbest bırakılan Amtrik.»sona erdi lı hava gedıklisi Richard Abctt, Ankara, 5 (Telefonla) 20 temmikrop harbıne iştirak ettiği hakkmda ifşaatta bulunmaktan inıti muzda yaz tatiline girmiş bulunan na etmesi üzerıne kurşuna dızıl Adliyenin tatili bugun sona ennişmek suretile ölüme mahkuro edıl tir. Mahkemeler, adlî yılın başlaması munasebetile pazartesi gunü dı^ıni bildirmiş ve 6 ay müddetle yapılacak bir törenden sonra nortek başına bir höcrede hukmün inmal mesailerine başlıyacaklardır. fazını bekledığini açıklamıştır. Adlî yılın açılış törenınde yeni Yar Richard Abott sunları ılâve et gıtay Reisi Bedn Köker bir konuş. mıştır: ma yaparak son bir yıllık çalışma<t Mikrop harbine dair deJiller lar hakkında izahat verecektir. elde etmek için, komümstler bir Cumhur Başkanı Celâl Bayann da çoklanmızı işkencereîere tâbi tut bu törende hazır bulunacaklan muh tular Maddî bakımdan ziyade mâ temeldir. nevî bakımdan bizleri baskıya Yeni bir intihar şekli tâbi tuttular. Istıcvab sırasında Paris, 5 (Anka) Robert Da. bir saat müddetle gözlerimize parvirons isminde 74 yasmda bir adam lak ışık tuttular.» ıntihara karar vennis, benzinle ı»Rıchard Abott 16 ağustos tarihi lattığı boyun atkıaını baıına tarane kadar iade edileceğinin kendi rak ateşlemiştir. «ine haber verilmedığinl söylemijVak'a yerlne yetlsenler, Ihrlyann Ör. basmın kömür haline geldiğinl görmüşlerdir. Türkiye ve Insan Hak!arı aniaşması Strasbourg, 5 (TJİ.A.) Lük•semburg prrlamentosunun da fnsan Haklan Anl^finasını tasdik et. mesi ile bu anlaşmamn, bunu henüz tasdik etmemi^ olan Türkıyede de yürürlüğe girdiği bildirilmektedir Şimdiye kadar on Avrupa devleti bu anlaşmayı tasvib etmiş bulunuyorlar. Amerikada televizyon kullananlar çoğaldı New York, 5 (Nafen) Birleşik Ameıikada televizyon kullananların sayısı artmıştır. Agustos ayının birinci günune kadar yapılan istatistiklere göre, halen Amerikada 25 milvona yakın televizyon makinesi vardır. Yalnız geçen seneki artiî 6 buçuk milyon makine olmuştur. Trova harabelerinde kır gazinosu yapılıyor Belgrad, 5 (T.HA) Emin kaynaklardan buraya gelen haberlere göre, Çekoslovakyada lşçiler arasmdaki ayaklanma gitglde genişlemektedir. Yalnız Ostrova kBmur havzasında 150 bin işçi grev hallnde bulunmaktadırlar. Bunlan vazifeleri bajına dönğe davet eden komünist liderleri dövülmüş ve güç belâ kaçabilmişlerdir. Resmt hükumet gazeteleri etraftan toplanmı; ve grevcller bunlan tokak ortalannda yakmışlardır. Grevcilerin elebaşılan sayılan yüzlerce kişi tevkif edılmiştir. Buna muvazi olarak işçi sendikalarında da geniş mikyasta tasfiye yapılmaktadır. Viyana, 5 (Nafen) Bulgarigtandan gelen raporlara göre, bilhassa tütün işçileri arasında kanşıklıklar çıkmıştır. Bulgar komüP.T.T. Umum Müdürlüğü nist polisinin gayet kanlı bir şeAnkara. 5 (Telefonla) P T kilde bunu bastırdığı da ilâve edilT. Umum Müdürü Orhan Kubat mektedir. Verilen malumata gövazıfesınden ayrılmıştır. Bu vazi re, işçiler, Bulgar işlenmemiş tüfeye Ulaştırraa BakanLğı Müste tününün oldu|u gibi Rusyaya levetmişlerdlr. şar vekili Arif Demirel tayin edil kedilmesini protesto Çünkü bu yüzden bir çok tütün miştir. fabrikalan işsı* kalmıştır. Batı Almanyada bugün seçimler yapılıyor Baştarafı 1 inci sakrjede mokratîar Almanyanın «tarafsıılık yolu» takible birleşebllece^inl sbylemektedirler. Bu »ebeble bualar seçimlerden galib çıktıklan tekdirde bütün Avrupa blrliği plânıannın »uya düşmesi muhtemeldir. Hıristiyan Demokrat Parti ise Batı ile işbirliğıne taraftardır. Gnl, Yan Fleet İzmire gitti Çanakkale. 5 (Husus!) Trova harabelerinde yapılacak kır gaziAnkara, 5 (Telefonla) 8 eynosunun temeli bugün törenle atıldı. Törende Vali Safaeddin Ka lulden itibaren salı günleri Anka••anakçı ve vilâyet iattri gelenleri ra Adana Kıbns uçak seferlerine başlanacaktır. bulundu. Ankara • Adana • Kıbns uçak seferleri Tedrlsatını blr müddet İçin tatl! etmlş olan Alman Lisesl bu den yılı yeniden faaliyete geçecektlr. Llsey« bu sene 130 bjrenct »hnacaktır. Lisenm raudurluğıme Dr Karl Steuer. wald tayin edilmiştir. Aiman Lisesi yeniden açılacak Koreyi Kalkındırma Heyetl fl» birliktc lehrimize gelmlf olan Koredeki 8 inci ordunun sabık komutanı G«n«ral Van Fleet dün saat 16 da heyet menaublanndan John Pric» Bell rt Edgar Guerney ile birlikte uçakla İzrnir» gitmlşttr. General İzmirdekl NATO karargâhında General Wyman v« fabık silâh arkadaslan Ue gBrüştükten Diğer taraftan Baö Almanya sonra, maiyetlndekilerl» blrlikt» Atinaya idarecüeri, Doğu Almanyadan bugün İzmlrden uçakla gbnderilen komünist aîanların ya gidecektir. N«w York TimM'in Taa t»lerl nn seçim sandıklan etraiında kaMOdüru Dr. Howard A. Ruskin nşıklıklar çıkarmalanna mânl olba$kanhğındaki diğer «zalar İM mak için gereken tedblrleri sür dün fehrin tarihl yerlertnl vt muatle almaktadırlar. Bunlardan ço zeleri gezmlsler, Orduevind» | e ğu tevkif edılmigtir. Verilen ms reflerin» Tnrilen ıiyafett« bulunlumata göre jimdıye kadar Sovyet muslardır. ler Doğu Almanyadan İDfcuı bine yakm ajan göndermlş.ler, bunlara sahte vesikalar, külliyetli mıktarda para ve hattâ silâhlar da vermişlerdir. Bunların hemen hemen Atlna, 5 (a.a.) Patras «ehrtahepsi de tevkif edilmiştir. Fakat de bu »abah yeniden giddetll bir Doğu Almanyadan ajanlann batıya zelzele olmuştur. 28 dakika aürea akının devam ettiği anlasılmak sarsınb aynı zamanda Kefalonyada Udır. Argostolide d* liddetls hissedilmlşDulles'm Almnnyaya dalr demeci iyi karşılanmadı Londra 5 (AJ».) Dı» îşleri Bakanı Dulles'in Almanya seçımleri hakkındaki demeci bir çok Avrupa ve Asya sehırlerınde hiç iyi t««ir bırakmamıs v* bu gibi sözlerl* Amerikan Dif tşleri Bakar.lığınıc prestijine halel geldiğı idiıa edı!mıştir. Londra, Roma, Bonn v» Yeni Delhi'de resmî fahsiyetler Dulles'in Alman seçimleri hakkındaki aöılerinin tedbirsizlık olduğunu v« Almanya işlerine blr mü&ahale sayılabıleceğıni gayri resmt bir şekilde ileri sürmüşlerdir. Dulles'in demeci bilhassa Batı Almanyada şıddetle tenkid edilmiştir. Dulles, Alman seçmenlerinden reylerinl Dr. Adenauer'e vermelerini istemi» v« Hıristiyan Demokrat partisi kazana.nadjgı takdirde kanşıklıklar çıkabi'.eceğinden bahsetmişti. Bilhassa Adenauer*la raklblerl Dulles'in demecini ele alarak bunun Almanyanın iç İşlerine gayet kotü bir müdahale olduğunu söylemişlerdir. Yunanistanda yeniden zelzele oldn izmirin 31 inci kurtuluş yıldönümü Izmir, 5 (Telefonla) İzmirin 81 incı kurtuluş yıldönümünün büjriık çapta kutlanması hazırlıklarm» şimdiden başlanmıştır. D P . vt C.H.P liler millî hedefe varüdığı 9 •ylul gunünde yekvücud halind» birhkte geçid resmin* istirak tdeceklordir Tarüıin en yüksek trafik para cezası New York, 5 (Anka) Allaı Borgen adında 27 yasında bir zend, bugüne kadar dünyanın herhangi bir yerinde kesilmiş olan trafik para cezasının en yükseğlni ödemeğ* mahkum edilmiştir. Borgen, ekseri fazla sürarten olan 71 defa trafik kanununa aykın hareket etmiştir. Son verilen cezaya gore zenci, 18 bin Türk lirası ödemeğe mecbur tutulmuştur. Sevgilım na zamaa nlanacagizf hr* amı hiç blr «îyımtı yokklL JL. Bazatelerda gOrmadin mi? HeyiHer şeyl taksıtlt satan V 0 L K A N Mağazatmı. tir. Bu gec« Yunan tç t»l»ri B«x»nhğından büdirüdiğin» for«, Korentiyadakl deprem ntticesindt 7 kişi yaralanmif T» S0 dan fazla tr yıkılmıştır. Kanal methaltnd» bulunan tamlyada da «vleria yıkıldıjı iliv* edilmektedir. Atlna şehri d« fiddetl» aar^bnıttır. Halk korkudan aokaklara, fıılamıştır. 1914 tarihli bir mektub sahibini buldu Llllt, 5 (a.a.) Pierr» Dubois isminde blr kadın bugün, 15 ağu»toı 1914 tarihinde oğlu tarafmdan yazılmıs blr mektub almıstır. Kadının Fransıı ordusunda asker olan oğlu Birinci Dünya Harbinde olmüştür. Zarfın üzerinde bu mekItubun, İkincl Dünya Harbinde Almanyada Troisdorfta blr bomba. nra açüğı çukurda bulunduğu yazılmaktadır. Göz Doktoru İRFAN BAŞAR Muavenehanesinl Takslm. ralımhane Lâmartin Cad. No. 17 Bürün Apt daire 3 e nakletmistir. Tel 87967. i NATO Akdeniz Kuvvetleri Istihkâm Dairesi Baskanı geliyor Ankara, 5 (Telefonla) NATO Akdeniz Kuvvetleri İstihkâm Dairesi Baskanı Walter Wilson pazartesi günü Ankaraya gelecekür. Walter Wilson, bilhassa Adana ve DiyfrbaJnr havs alanlarında tetklklerde bulunacaktır. Et, Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Ankara. 5 (Telefonla) Et, Balık Kurumu Umum Müdürlüğünü vekâleten idare etmekte olan Ekrem Barlas bu vazifeye asaleten tayin edilmiştir. Dulles'in Trieste hakkındaki s8zleri, Hindistanın Kore ban» konfer?nsma katılmaması hakkındaki tefsırleri ve umumî olaraıt UzakDoğu meseleleri hakkındaki görüşleri de »iddetli münakaşalara yol açmıs ve acı acı tenkid ediJmiştir. Bergama yolunda bir taşıt kazası Izmir, 5 (Telefonla) Bergama Izmir yolu üstünde İğrigöl çeşmesi önünde soför Mevlid idaresindeki otobüs hendeğe yuvarlanmıs ve so för dahil dört kişi ağır aurette yaralanmışür. Kazaya aebeb, önde giden otobüsun ftn! fren yapması ve arkadakfnta çarpmamak İçin direksiyon kırması olmuştur. Ağır yarah şoför re diğerlerl hastaneye kaldınlmıslardır. TahkikaU baslan mışür. mant otmak vanraz. Bu makud ıçın »kn Amenkv */ gO\endı§ı *• hufllndı^ı m#f hur Haviliand gOzetlık hremtn mz 4» kufanmıl. HAVILLANO krammta tar. hbmda bulunan sedel yuzunOz* h/rkalâd* btr İMyaztık v* t u « bu k«r• oklıfc ktzandm Acele Ediniz! GÜnkaldv 10 Eytftl »53 Perşe mbe nkyımi GÜLGÜN UMUB ile KEMAL ÜMUR tzmir Evlendiler. ı\ 5.9 953 SÜMERBÂNK'ta A«tıneağuux 150. U » l * h«t»bl» »Ankara Sigorta Şti.. Yarm akşama kadar açtırsragınıı 150 Hralık bir hesabla Ankarada Mithatpaşa caddesind© kaloriferli bu lüks apartımanın bir dairesi fle diğer çeşidli para ikramiyelerimizi kazanabilirsiniz. s«tfta snbe. ajans. mfjessese, fabrlka T * «taı BAKÇELİ BİR EV KAZANABİLİfiSfNtZ AYRIGA ZENSİN PARA İKRAMİYELERİ (Evin lntikal vergisi Bankaya aiddir.) tnagazalarımız emrinizdedlr. v Nalma tarihl bir Mevlân» koroa efendlden bahseder. Üç y<l« »en« •wel yasamıs btr zaal&dlr, âlim, fanl re kftmlldlr. Bu isme bayümamak mümkün mü* Bu ftlira adasun babası ne tarif âdem imis. O ıaman da, simdl de oğluna bu kml takabilmek, ıevklenecekler« Vıx gellrsinlz! der glbl onıuı sllkmek kolay mıdır? DüsünÜnJtı v« bir defa daha, hele tekrar bu'Türk Mecmuacılık Aleminde yurunuz: yeni bir âbWe yükseliyor Mevllna horoz efendll Dofrusu pek okumuşça bulunmm blr ad.. Horozun e»val adldesi vardın D« nizli hoıo2M, Legom horozu, Hind kadar olgun, mütenevvl, zengln yazılarla memleketln horozu, hacıkadın horozu... Clnsi en tanınmıs imzalarmı blr araya. getlrebllen bir mecne kadar defişlrse değissin, r«Ihamuayı Türk okuyucularmın şlmdlye kadar eormemiş sıl hepsi de aşağı yukan horosdur, olduklarını kat'iyetle iddia «debillyoruz. ötesi yok. Horoz etlnl yiyecek ohırfann yni ötmeğe başhyanıru değü, hlo elmazsa blr yasında olanını j«mek tlk fayın ile «Izl büyüliyecek ve mutlaka takdirlertnlzl daha lezzetlidir, derler. kazanacaktır. Son dereee nefîs baskı, üç renkli kapak, Horozun uemamannm M^abirii görülmemlı tarlhi resimler: şövle anlatırlarj 52 büyük sahlfe, ayrıca Fransız tarihçist vt sark dillerl Hazreti Nuha tufanm h»flfi«di£i üzerinde Kral başmüşaviri Jean Marie, Jouannin'ln haberini getirmeğe giden kus« k«. meşhur (Türkiye Tarihl) İlâve olarak. Fiatı 50 kuru» fil olmuştu. Kuj s5zünde durmgd'., bir daha geri gplmedi. O ramssdanberi uçarnadı. Uçamayınea İM köle oldu. Görüyor musunuı, şim^fJerd» ho1.10.1833 d«a İtibaren idare merkeztnin Oalata Bankalar I rozdan bahsederken bil« i«aıl da ciîıetten hesaba c»kip »lıyhte, cadderi No. 80. Kendi mah olan (Eski Adalet hanı) 1 lehte konuşuvoruz. Allslı kbâsevi dile düşürmesin... Not: Sayın profe=ör Ca\id Bavsvma: nakledileceğini saygı il« arzeder. Hışım ve tânr ne ^aHHım FaVat r enl telefoa nnmaralan : senk.1 târizin i==bet£;âhı da, lcabetMüdur 42664 gahı da bir prcfesör olursa elde eSantral 47580 Telfraf: A N T A Ş dılen net'cenin «emerell olduğuna Santral 47589 İ S T A N B U L delil Wtfu muhst^bTiıza, mahcuNOT: Türk Eksprea Bank bütün »igortalarınızı ANKARA bane, tesekküler e^erim F. C SÎGORTA adına sirketimizln Büyük Postane karşısındaki eskl merkezinde kahule devam pdecektir. Yeni Tarîh Dünyası Yeni Tarih Dünyası ANKARA SİGORTA HANINÂ I Posta havalesi ile de hesab açhrabfltrsinİB. A K B A N K SÜMERBANK Sermayesd: 200.000.000. TL» I TERZİ MELAHAT BAKIRCIOĞLU Amerika Birleşik Devletlerlnd» I Yeni modellerle Parls seyahatinden donmüstur. Bevoğlu. Altıncıdalre. Kaplan han No. 267/2. Teleion: 42028 Ziraat Ekcnomisl Yeni çıktı. Kitabcılard» bulunuı^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog