Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

^GÜNÜN MESELELER1 enl dıs ticaret rejtml hakkındakl karamameler llân edildl. DUnkü gazetelerde bu rejimin piyasadald aMsleri hakkında yazılar çıktı. Bu Bütun dünyanın nazan dikkati, sına, parlamentoda küçük bir çok yazılan okuyunca Bir gün evvel I veya Istanbul tramvaylarfl» fl Oscar Wllde anlatıyor: bugün Batı Almanyada yapılmak partilerın toplanmasına imkân verneşir ve ilân edilen bu rejün hakgider mi gider. O gida dursun biz Vaktilt blr balıkçı vardı ta olan genel seçimler üzerinde memek için seçim kanununu tadil kındakl düşüncelerin birbirmi tutkonumuza gelelirn: Bugünun eie madığı göze çarpmaktadır. Günlerce denizd» kakr, döndüğü toplanmaktadır. Çünkü yalnız Al etmişlerdir. İtalyada da De Gasblyatınd» en büyük rolü oynayan zaman mahalle halkını etrafına manyanın değil, fakat bütün Av peri aynı şekilde hareket etmişti. Bu hususta Cumhuriyet'e beyagerçek üzerinde duraoaktık. Taımr natta bulunanlar. tacirlerin umumirupanın istikbali bir bakıma bu Roma parlamentosunda kabul edi Kongreyi bugün Iç tşleri Bakanı toplar, onlara avlanırken başından laoıa gücüne dokunalım dedıku yetle prim usulünün iyi neticeler geçen acayib jeyleri anlabrdı Dinseçimlerin neticelerine bağlıdır di len kanun diyor ki: umuml reyEthem Menderes mühim bir Karşımıza Yunusun fehenne*nl vereceği kanaatini beslemekte olliyenlerin heyecandan nefesleri keyebilim. lerin yüzde elli birini toplayacak nutukla açacak çıkb. Cennet cehennem derken duklannı, takas usulünün ilgası ile silir, perl padişahı ile başlayan ı Tarihte bir defa daha, Avrupa bir parti veya partl koahsyonu yeçocuk resimlerine kadar gittık piyasayı altüst ve bir kanşıklık unmuvazenesinin fikıbeti Almanla ni meclisteki reylerin üçte kisini ! Milletlerarası dokuzuncu ldarl niz kızlan ile devam eden hikftyeHalbuki benim asıl zoru.n BU idi surugun ortadan kaldınltmş. oldukazanmış olacaktır. Baü Almanva ' ilimler kongresi, bugün saat 14,30 j nin bir tek kelimesini kaçırmamak ruı elinde bulunuyor. da Yıldızda Şale köşkünde İç tfleri için balıkçıya daha çok sokulurDünün edebiyatında en buyük ma ğunda hcrkesin müttefik bulunduğu Son seçiraler 1949 yılında yapı' da seçim kanununda yapılan taBakanı Ethem Menderesin bir nut lardı. Balıkçı o kadar güzel anlarifet aiabildığine tasarlama idi. Es nu aöylemişler ve «şimdilik yeni mıştı. Fakat o zamandan bu zama dilât ise şöyle demektedir: (Jmuku Ue açılacaktır. Bakan, törende tırdı ki herkes onun per' kızlan, kiden ne kadar çok tasarlayabilır rejimin lehinde ve aleyhinde birsey na bazı tnühim değişiklikler vukua mt reylerin yüzde beşini toplayahazır bulunmak üzere dün sabahki deniz kızlan İle senhbeıui oîdusen o kadar iyi şaır, iyi lomancı söylcmek biraz mevsimsiz olur. gelmiştir. Her şeyden önce seç mıyan partiler parlamentoda rey trenle Ankaradan şehrimize gelmiş iyi tiyatrocu sayılırdın. GerçeK, ta Bakalun ahval ne gbsterecek?» değuna inanır, her sefer löniiıd, hemen sayısı artrruş, aon dört sene almak hakkını kaybedec«»klerdir. Ür. Çalıçma Bakanı da, bu toplansarlama gucünün elinde bır oyun mişlerdir. zarfında Doğu Almanyadan BatıDr. Adenaeur'in böylece ufak üya istirak tnaksadile aynı trenle yecanla sorarlardı: Diğer gazetelerdekl mütalealara cakü. Eskıden hiç gormed ği, hiç Bugün hangi peri kızı ile b*ya 1.200 000 mülteci iltihak etmış partileri parlamentodan uzaklaştır lehrimize gelmiş bulunmaktadır. bilmedığı bır memlekot hakkında gelince. srb'h refiklerimizin bn raberdin? Bugün gene neler görtır Diğer taraftarj 3 milyon Al mayı ve istikrarlı bir hükumetin İç İşleri Bakanı dün Vilâyete oturduğu yerde sayfalar dolduran mevzua aid haherlerine koydukman genci daha reylerini kullana kurulabilmesini temini düşündüğü gitmiş ve kongre hazırlık komitesi dün? lan başlıklar şunlardır: edebiyatçıya: bilecek yaşa gelmişlerdir. 1949 da göriilmüştür. Son parlamentodaki üyelerini kabul etmiştir. Ethem «İhracatçı tüccar sıkıntıh duGünlerden bir gün balıkçı denl Ne kadar kuvvetli bir murey hakkına sahib olmıyan eski durum nazan itibare almacak c Menderesin bugün söyliyeceği nutrumda» ze açıldı, denizin orta yerınde biı hayyelesı var!. denırdi. naziler de yeni bir kanunla seç lursa, yüzde 4,2 rey toplayıp da ka ehemmiyet verilmektedir. Bu «Yeni dış ticaret rejimi piyasada ada, adanın kıyısında da adıyla Bugün sadece: men gınıfma dahil olmuşlardır. meclise 17 mebus sokan partiler mıtuk, son asnn idare sistemlerini emniyet sağladı: Rej'mdeki kayıdsanıyla peri kızlan ile deniz kız Amma da atıyor!. deyip geçi lar müstahsiLn, müstehlikin ve Bunlar da 500 000 kadar tahmin bugünkü seçimlerde de aynı nıs tahlil eder mahiyette olacaktır. larının oynaştıklarını görmez mi? yoruz. edıliyor. Böylelikle 33 mılyonluk bete ulaşırlarsa hiç bir mebus Bundan sonra Fransız ve Ingiliz tüccann menfaatlerıni korumakta Mahalleye dondüğü zaman balıkEski resımle yeni resmi birbirin ve memleketin iktispdi kalkmmabir seçmen kütlesi ortaya çıkmak çıkaramıyacaklardır. Bilhassa Ko delegeleri konuşacaklar, komiteler çının suratı bir karıştı!. Ağzını blden ayırmak için: tadır ki bunun büyük bir kıstnının münist partisinin parlamentoda hiç seçilecektir . sını temın edıci hükümler; ihtiva Bugün 6ğleden evvel Enstitü bü çaklar açmaz olmuştu, gene etra Eski resım taklide dayanırdı, etmektedir » bugün reylerini kullamcaklanr'a bir mebusa sahib olamıyscağı anfını sardılar: Bugünkü resim her şeyden evvel ve ıştirak nisbetinin gayet vüksek laşıhyor Fakat hükumet koalisyo rosu Hukuk Fakültesinde bir top«Yeni dış ticaret rejiminm ucu lantı yaparak kongrenın faaliyeti Hadi, anlatsana1 Bugün neler icadd dayanıyor, diyoruz. gazetelere dokundu: Gazete kâğıolacağma muhakkak nazanle ba nuna dahil bir çok ufak partilenn hakkında bazı kararlar alacaktır. gördün?. Edebiyat için bunun tam aks.'rd dını tahsisli listeye koyan hükukılmaktadır. de bu seçim kanunu dolayısile tasKongreye istirak edecek delegeBalıkçı yorgun, perişan, mahileri sürebihriz. Yalnız taklid keli met, yak!?şan mebus seçimler: arifıye edilecekleri muhakkiitır. Yeni parlamentodaki 484 yer içın lerden bir çoğu da hava ve deni* zundu. Nerdeyse ağlıvacaktı: fesinde m=tbuatı kontrol imkânını mesini kötu mânaya almadan. Ta Diğer taraftan seçim kanununda yolile şehrimıze gelmiş. otellere yer muhtelıf partiler 4040 aday göst^r Hiç, dedi hiç' Bugün hiç bir lid kelimesini «konusunu miimkün da böylece eline almış oldu.ı oldukça karışık ikind bir değişik lestinlmiştir Bugünkü toplantıdan mişlerdır ki bunların arasında 331 şey görmedim'. «Yeni rejım piyasada endişe ile olduğu kadar iyi incelemek» mâkadın da vardır Halbuki seçmen lik dahayapılmıştır. Bu sefer *e sonra deleeelpr «erefine bir kokteyl *** nasın» alırsak, bugunıin edebiyau karşılandı. İhracata prım vermek çim bültenleri çifttir ve her «eç parti verılecektir kutlesi arasında kadınlar 13 milWilde'in bu hikâyeciği fn^iliz aile resmi arasında hiç olmazsa mü esasınm bilhassa müstahsilin aleyÇarsamha akşamı da delegeler yonla çoğunluğu teşkil etmekte ve men ıki defa reyini kul'.anacaktır. nahtan gibı çeşıdli kapılan açabızik «anatı ile heykel san?b ara h^ne olduğu üzerinde duruluyor» erkek seçraenler valnız l"î mi'yo Bırınci bültende, her seçim bölge şerefine Dnlrrnbshçe saraymda bir lir. Bu kapılardan bırisi birı föyle «Piyasa, yeni dış ticaret rejımlnl «ındaki kadar açık bir fark ıjözeısi için hef parti tarafından çös yemek verilecektir. nu bulabilmektedir. lyi karşı'amadı.» \ irmr >aııar da ağlrşırlar bir çıkmaz8 sürükler: yaya aktarmasalardı ne guzel oiur mış oluruz. «İhracat mallan üzerinde hara1949 senesındeki seçimleri mü terilen adaylann listesi vardır. Edebıyatçı gördüklerini değil, Din ulusu Muhammedi du. Bugünun en lyi edebiyatçım, İç İşhri Bakanı Validen teakıb kurulan Bundestag'da du İkincisinde ıse bu adaylan llerl gormedıklerini anlatan adamdır. Umar umar da ağlatırlar Bütün dinler elbirligi le her ikl konusunu bize; dünün en usta res retli işler oldu.» suren partılerin adı bulunmaktaMemleketimizin Hcarl ve iktisadl izahpt aidı n. n şöyle idi: Gözle gorüleni, el ile tutulsnı esini de âhirete yerleştirmişler. samlan gibi veriyor. Konusunu bir dır. Seçmenler seçmek istedikleri İç t«lerl Bpk?nı Ethem Mendces dım bem de anlatır. Marifet âdaSı, er Yana yana kara kömür olrauslnr Hükumet koalisyonuna dahll San'atm bütün kollarını Dİrer birer tek yandan değıl, bir tek ı?ık için hayatı bakımmdan pek mühim bir adayın karsısına bir işaret yapa VılJ^ette Valı \e Bele"He Baskanı Foh. kâm ile uydurmak, yakntınnak Nice yiizyıl cehennemde kalrmşjur kullanmasını en İyi bilen din y« de değıl, çeşidli yonlerd;n, çeşidli mevzu olan yeni dış ticaret rejimi partıler: eaklar ve aynı şekilde ikinci bül reddin Kerlm Gokaydan II ve Beledlye hakkında gazetelerimizde lntişar Dizlerine demir zinrir vurmu'şlar Isleri etrafında I7»h.nt Rlmıçt.r. Bakan tır. pısı ilk evvel şüri leferinr eylt ışıklar içinde inceliyerek vermeğe Hırıstıyan Demokratlar: 139 tende âe tuttuklan partiyi gösteeden ilk fikir ve mütalealann hulâÇeker çekerler de ağlaşırlar. 5Fhr'mlzde bulıınt'uğu ıri'irJrJet zsrfında miş: A^'nı hikâyecik ha>Ta da yorumebus (reylerın > ızde 34,6 sı) çalışıyor. Tasarlama gucü eskiden :ası bundan ibarettir. Gazeteler, rereklerdir. Istanbul Vılpvet ve Beledıye^ıne aıd hbilir Sanatkâr denilen kiside her tşte size koca Yunu3iın cehenHur Demokratlaı (Lıberaı): 52 oldugu gıbi bırınci nlânda gelmı daha ziyade mevzuu siyasî renkleişlene mpşgul olacaktır. Şilri »eferber eylediler Nisbi sistemle ekseriyet sistemibabavigıtte rastlanrmyan bir tasar neminden birkaç parça 13u celier,mebus: (reylerin yüzde Î2.0 u) yor. Yazarın inceleme lmkânJan rine göre ele almışlardır. GörüştükUla«<ırma Bakfnı yarın Ve elbirligi ile, nökvıirıiniin m lavabilme gücü bulunrnalıdır. nemin yanıbişında ırmakl.ın A'lth nın bıttıği yerde başlıyor. Alman partısi. 17 mebus revle r.in bu şekilde «baâdaştmlmîf » clleri tacirler ve iş adamlannın da, İngiltereye gidi\or münasib katın^a ması muhakkak kı tasnif esn?sında • Ulastı ma Bakanı Yummı Uresln dıın Wılde'in balıkçısını şaşırtan, onu diye diye akan, çicekleri buram rin vuzrle 4,2 si) Kısacası bugüne kadar Dizi öyle >eni rejimi kendi hususi zaviyeleMükemmel bir rpnn«trir kuruldu Hr çok güçlüklere vof açacaktır. Anka>ad«n sehr rrize ge'miştir. Bakan arpaeı kumrusu gibi düşündüren buram Allah kokan bir de rennet Bavarya partısi: 17 mebus (reyzengın masallarla oyalamışlar ki, rinden mütalea ettikleri »nlaşılıVe Ü7erinize (tüller F,asen verılen malumatatföre,ya yanında Hava MiiStc;Trı Mııhlddln Ar. bu gıicün elden gıttiğmi göımesi serilmiçtir lerın yuzde 4,2 sı) masal filemi ciğerimize kadar övle or. sal \e Devlet Havayolları Fen Heyeti Mezkur cennette har vunıtı harpm müvona yakn ra;inur reylerin Relsi AlSeddln SeVı.k nldııgu halde olmuştur. Öyle ya!. Bitip tükenRcngine buj anm;şam, solına/am Bütün gazeteleri gözden geçlren Dığet ufak partiler: 14 mebus bir i§lemi5 ki, yambaşımızdaki man savurdu öliilpr tasnifi ile meşgul olacakttr. yarın Rabah saat 9 da BEA uçaâı ile mek bilmiyen uzun yolcıOuklar artık gerçeğe susamışız. Masalın hakktnı okuvuculardan tacir ve iktisadcı (reyıerın yuzde 2,8 i) Lnndrava eıdecektır Ulaştımıa Bakanı Buna göre, evvelâ her seçim böl Irgllteede Farnborovgh ve Hrmpshlre. boyunca tasarladığı, yalnız kendiDiverek renklerin en hasmı bulTasarlama gücünün kapılarmı masala, gerçeğin hakkını da fer olnujanlar da, benim gibi «Acaba Muhalefettekı partılerin duruçesi ıçın seçilmiş 242 mrbusunun tiekı hava go^terrerinde buhmacak m'i sının, yoktan var ettığine inandığı duğunu ressamca bir gururia iddıa sonuna kadar açan şıir, bize bir çeğe vermek zamanı çoktan gelip hangisi doğru? Yeni ticaret rejimi mu. tr s ki )rn Dfvlet Havavolları irin yen! şeyleri, hiç bir gavret sarfetmeden eden sevgili Yunusun canneti mi cennet.cehennem tablosudur ç'zdi çatmıj. Fakat sorarun sıze bugün ivi mi. fena mı?. diye kendi kenSosyal Demokratlar 131 memıs adı tesbıt erlılerek ve bunlara da uçaklir rrn bajaası Ue meşgul ola. hprkesin görebüecegini anlavınca daha sahici cehennemi TII? Bana Öyle bir tablo ki bugune kariar yeryüzünde masal dunyasından dilcrine sormuşlardır. butıın Almansada partilrrın eîde c?ktır. (reyierın yuzde 34.4 u) Kannatimce Cumhuriyet'e fikir sihır bozuluyor. Balıkçı, olağan kalırsa Yunusun cehennemi ya vuzbinlerce sanatkân, mılyonlarca tamamile kurtulabilmij kaç tane tasnıfine Komunıstler: 15 meous (reylenn Fttıkleri reylerm nisbî Liibnan Elçisi şeyleri tssarlamış olduğıına ıçer'i nınHa cenneti bir havli 'onük ka msanı kendine çekti. söre 242 milletvekili iahî ılâvc yazar var?. Kalemlerini en yaluı ve miitalealannı bildiren ve «Vi'nMem'ekef.mizdek! Lubraıı Elci^i Ek. yuzde 3,7 si) dilik yeni rejimin leh ve ale\hin<le sclâns Bahaeddın. h ıkumeti ile ist'şa. yor Zekâsınm, duşüncesinin alelâ lıyor Nıcın mi' Çünkü Vunusun Geçenlerde bizim ılkmekteb ço gerçek taşında biledikleri için diinMufrıt sağcılar: 17 mebus (rey olunacaktır biraz meAihnsiz rcleTîie bAilunmak uzere dun saJbah de^fevlerl aşâmariHş ol*ı«a>g*s<U cenneti âhıefkokuvir, ama ee cukranmn yaptıkiaî*"j*«im!er ara ya çöpında blr jöhret kaıanöi niF blrşey sfiylemek T J Batı Almanya. her biri kendl uçakla Beynıta gıUnigttr lerın yuzde 4,2 si) • * " " ne gidiyor bennemine bal gibi dunya koku sında cennet, Ceh^nfıem konusu ce Avnıpalı ve Amerikalı yazarlar öiflr. Bakalim ahval ne göstereek?» diyenlerüı düşüncelerinde Şımdi gene en büyük partl ola meclisine sahib dokuz ayrı «devTiirk Dcvrim Ocaklannın 1 TFıldeın b'hkçıAı h a * *a*kyof su sirTVmş ^aten Yunus «leyiıtCe na raatfadım. Bıriitttâc n»kt} nakış tanıdık ki bize tekrar rhasiu oka"îs3bet vardır. Ancak~tStbikat nctirak Başbakan Dr Adenbfur'm ftı let» « aytümaktadır. Bun ann her basın toplantısı mu bilmem!. Sto siftem leoRt^fi* insânın akîına bif keyif chli de^ıl alev, otekinde torfıurcttkianmiî bır niagâbaşladılâr... Gerçeğin fedını i jenl rejlmfn faydalan vo Turk Oevrım Ocskları dıın blr b«. rıstıjan Demokrat partisı Sırul bıri esas merkez parlamentoya bir çakları, denizaltı teknelerini gor de memleketin her yanını ya'ına bahar. Çocuk kafasında vaz. k:ş ve hızmı aldıktan sonra zaman za mahzurlan mc\dana çıkacak: iyi mektedir. Muhalefette ıse Sos miktar mebus göndermektediv. 1| sın toplantısı tertlb etmiştir Toplantı. muşfe belki bir defa daha dilini rak dol?ş?n bağn yanık, çileli bır temi kadar açık seçık bir cennet man tekrar masal dünyasma di'.n araflannın noksan taraflanna üs Arkast So 6. Sil 7 de da, Devrlm Ocaklannın Atatıırk lnkı. yal Demokratlar mevkılerıni nıulâblarını korumak, devam etlrmek. yutmuşrur. ns^n yüzu gr! yor. Yunus I/nıre cehennem meselesi var. Kmıisi meleri neden? Sadece sanat tasası ün olup olamadığı anlaşılacaktır. hafaza edıyorlar. Fakat 1949 Ue halkın ve köyhıntm lçten malı olma. Demin bu hikâye birçA kapı'a nın şıirine sinen gerçek kokusu cenneti bir gelın odası gibi doçe mı? Yaluı gerçekten insanlann çaSnnra bu karamameler nas değil sını temin için hasbıhal ve konferans. esas fark şuradadır kl, o zomann açabilir dedım. Bıınun.a bugü âhıretten deeıl dunvadan gelıycr. miş, kimısi»cehennemi zebanilerle buk bıkacağı korkusu mu? Yoo'. a, ekslk ve ku^urlu taraflan bularla, yazı ve broşür yayınlarıle çalı. dan bu zamana yeni nazi partlşan blr kültür dernefi oldugu bellrtil. nün edebiyat kapısını rorladım, Öiüm karsisında Yunus gibi ürpe doldurmuş. Yalnız bu cennet'erın Sadece gerçeğin belâlı oluşu. En unduğu tatbikat neticesinde zaleri ortaya çıkmış, bunlar kanumistlr. ama olmuyor, anahtar boşum do ren kaç şair daha eelmişt''? Ölü birinde mavi bir bisiklet vardı. Ce ufak bir menfaat gütmeden, cku manla anhşılırsa bunlan düzeltmek Gene bu toplantıda. demeğin mali nen yasak edılmekle berıber başmü bovlesıne duvabilmek için ten hennemlerm bır tanesinde de ktr yucunun hakkında vereceşi hü e mıimkıindıır. Baka'ım ahval ve »ıkıntıları, otunılan odanın kirasının nüp duruyor. Gunumuzun edebika adlar altında yenıden kurulyatı. başıboş. bir tasarlama oyunu Vafssinde bir değil. bin )ir tane a>n rat ceU'eli1. Çocuk hazretleri bu. kümlere katlanmağı göze alar^k atbikat ne gosterecek? dahi fuçluk'e ödendiğı anlatılmıştır. muşlar veya adamlannı diğer parBu arada. geçenlerde Bebek bahçe. olma'.tan çıkmış. Sahici edeb'yot kusunun cıvıl cıvl kjvnacmasl Şakası yok kı!. Ne atarüftn aşma dünyasını olduğu gibi yazabümek tılerin içıne sokmağa muvaffak olslnde demek tarafından verılen balo. bugun butün hızı ile gerçek peşın lâzım Ah sevsili Yunıi5!. "U rpno gelir kaşığma misalü. Zamane!. kolay is mi? Çayın içınde eriyen va temasla Avruoa Guzeihk musaba. muşlardır. kaaı İçin jehrimizde toplanan güzelle. de Tasarlama gucü, esintiler ö netle cfhennemi vaktile dteki dür, Cennete uçakla, cehenneme k^gnı şeker parçası gibi, etrafına karışSovyet Rusya son haftalar zarrin bu baloya ljtlrak ettiıileceğl mu. nünde rastgele savrulan hir dutığını duya duya bize dünya3inı Bir tcmizlik amelcsi kamyonla fında kâh «tath dil» kâh tehdidlersabakaları tertlbliyen gazlno fahlbi ta. man değil, her adım başı peıçeği SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA • « verebılecek kabadayı yazar heniız • taksi arasında ezildi le, Bat» Almanya seçimıeıine murafmdan vadolunduğu halde verılen bir ku\vet olmuş doğmadı. Ama doğum «ancılan sözun tutulmayışından (ikâyet edil. destekliyen 5of8r Kâmil Duru ldareslndekl .SHIv. dahaleye çalışmış, hattâ Doğu AlGerçi daha iyi belirtmek lçin Uzun müddettenberi beklenen lezzetl hos, alınması mıştlr. çoktan başladı. Bugünun edebiyat 27» plâkalı kamyon Galata Yolcusa. manyadan, seçim sandıklan etraC. H. P. Rumeiihisan ocağının icada gideceksin Tasarlama gükolay olan çocuklara mahsus nu yanında Demirkapıdan nlVıma adamı ancak eserındeki gerçek fında karışıklıklar çıkartmak uzecü gerçeği bular^ırmak için kongresi boyunda edebiyatçı bir o kadar îeçmek için manevra yaparken fclr re a] an kafıleleri göndermıştır. aza olmuş AH Çeklntıez Içmirde bı* Bu memleketin C. H P tl teşkllâtı ocık kongrelerlne değil, tam aksine dupduru kılnamusludur. Yüzde yüz cerceğe emlzllk amelesi kamyonla tak?l a ı a . Kremlin halen Batı Almar.vaıiakJ bu haftadan itlbaren başlanmıştır. önu. mak için işliyecek. Gerçeğm pedayanan edebiyat hakkında Caha nd« sıkifarak agır «urette yaralan. •nuzdekl aylar içe'ıslnde, jehrimizde Komünist partisinden ümid beklehiç birimizin tam fıkrımız yok. ııştır bulunan 615 C. H P. ocağının kongresi şinde, beş duyumuzu da, oeş az'lı memektedir ve onun hiç bir netire (Bir ölcek 125 milisram Chloramphenicol Levogyre Ali llkyardım hastaneslne yapılacaktır. sılâh halinde seferber edecesiz. Bu belki de tadından yenmiyecek mu. kamvon joforü hakkındakaldırıU tahkl. almıyacagını, hezimete uğrayacaSynthetıque ihtiva eder.) Ocak kongrelerlnln ba^lamasile eiyasi Gerçek bu duvuların elinden kuıkadar zehir zıkkım bir »ey olacak. kata b a l t ğını bilmektedir. Sovyet idareritnplantılara son verılmıştir Ilk olarak GELMİŞ ve Piyasaya bol miktarda dağıtılrrııstır. Birkaç damlası bütün bir romsnı Lugün Rumellhisarı tnonu ocagı caat tulursa o zaman tasarlama gücüleri bühassa reylerin dağı'masın* 10 d» Necıb bey bağında kongresinl müze davranacağız. abad etmeğe yeten gerçpk; y\izdc Diğer Kemicetine Preparasyonları: ve Dr. Adenaeur'in hukumeti teçvapacaktır. Bu kongrede jehrimlıde yüze ulaştığı zaman atom bombd*** kil edemez bir hale gelmesins bü GENERALOİELECTRIC bulunan C H P Genel Bajkanı Ismet ComprimeS 250 Mgr. Ovules 5 Ovul 0,50 sı kadar belâlı blr silâh olacak. Inonü de hazır bulunacaktır Cehennem elinden haber »or»r«»n tün ümıdlerini bağlam.ş vazıyetteNüshası 15 kuruştur Capsules 250 Mgr. Bougies 6 Bujl 0,05 dirler. Bütün Almanyayı komüAbone şeralri Ttirkiye Haric Suppositoires 0,125 Granules EYLÛL 6 ZİLHİCCE 27 75 seneılenlıeri tlünnist kontrolu altına sokabılmek ıçın Lira KT Lira Kx > 0,250 Pomm. Dermatologlque 18 Or. Tüp YÜKSEL Tt)MAT Seneılk 42.00 81 00 varmalan lâzımgelen ilk hedef n va elektrik sanayiinin ÇÜKRAN ÇETİNDEMtR , 0.500 Pomm. Ophtalmique büyük tüp. M 22 S0 Altı aylık 43 50 ile Y. Mühendls Dr. Adenaeur'i vurmak olduğunu | ! İle önderi olan General 12 00 Oç aylık 24 00 1 gram Kulak damlası ! ORHAN AKER çok iyi bıliyorlar. O 4 50 CAHtD AYBEK Blr aylık 900 Eleotric Şirketinin Türkly» umumt depoziteri: Türk Ecza Deposu D İ R R A T Nisanlandılar. Nlkâhlandılar V. 3.32 2 12 15 50118 35 20 11J 3.4S Harbdenberi bu memleketl idnre G»tetemlte gonderüen evnık *• vazılat nıarkasını taşır. t, P K 217 tzmir. Büyükada 4 9 1953 4 9 953 etmekte olan Dr. Adenaeur ile E. |10 56| 5 37 9 15 12.00, 1.35 9 12 nesTedil'in edl.ınesln lade olunmaz. IllnJardan mesullyet kabuı edılmez taraftarlan ise reylerin dağılma Setıir I Avrupa muvazenesi =haberleri ve Alman seçimîeri I Yazan: Ömer Sami COSAR Cimilll'KlYFT 6 Evlul 1953 P A Z A R KONUSMALARI * NAUNA tdarî tlimler Kongresi BELÂLI GERÇEK Bedri Rahmi Eyüboğlu Yeni dış ticaret rejimine dair KEMİ CETİN EMÜLSYON CÜMHURİYET 1 EDEBÎ TEFRİKAS Cumhurıyçt'in tklndl ı\ Feyra merakla ayak seslerini dinledi. Zaten demindenberi içinde sanki blr şey bekliyor gibi bir hıs vardı: Bütün ruhile istediği, ümid ettiği bir şey. Yaklaşan adıml?n tanımağa çalıştı. Ya «o» değilse? Feyza ile Madmazel Henriette onları bahçe kapısına kadar geçir Neye bu kadar heyecanlanıyordu? dikrBirden kalbinde bir sıcaklık, bir ferahlık duydu. « Güle güle. İyi eğlenin...» f Madmazel Henriette Faruğu sevincle karşıladı: Araba uzaklaşıncaya kadar arkalarından baktılar. « O... Sevgili doktor; ne iyi ettiniz de geldiniz' Ben sizin bu Sonra yanyana eve döndüler. gece hastanede kalacağınızı zannechvordum.» . Neclânın tuvaleti ne güzel, değil mi madmazel? Yıldızlı bir « Öyle bir ihtimal vardı. Fakat işimiz erken bittl. yaz aecesi semasma benziyor. « Yemek yemediniz, değıl mi?» , Madam Feriha da harikulâdeydi. Ne zarif kadın. Tam bir « Hayır, yemedim.» Par'rienne!» < Çabuk, sofraya bir takım daha, Marika. Yok, o kadar uzağa Doğru yemek odasına girdiler. koyma. Şöyle yakına ..» Bu akşam Madmazel Henriette Feyzaya karşı her zamankinden Yemekte ihtiyar mürebbiye: daha fazla, heyecanlı bir şefkat gösteriyordu. « Siz Cendrillon'un masalını blllr mlslnlz, Faruk Bey, dlyordu: « Sofrada yalnız ikimiziz, küçük dostum. Ama güzel bir yemek hani ıu ablalarının baloya giderken evde bıraktıkları lyi ve füzel viveceğiz. Aşçıbaşıya bize soğuk şeyler hazırlamasını söyledim. Pas. kmn hikâyesini? tşte Feyza da bu akjam Cendrillon gibi yalnız kaldı.> tamız da var. Birer kadeh de bira içeceğiz. Tabiî, biz de keyfimize Şefkatle gene kıza baktı: bakacağız.> « Ama, biz ikimiz, küçük Cendrillon'umuzu eğlendirmeğt çalısaat doku7a y^klaşıyordu. tkisi de acıkmıştı. şacağız, değil mi doktor? Her seferki gibi gene okuyacak kitablarınızı, Yemeğin hazırlanmasmı bekleyerek karşılıklı koltuklara oturdu vaz'cak yazılarınızı bahane ederek odanıza kaçmıyacaksımz.» lar. < Hayır, zaten yorgunum Çalı?mağa niyetim yok.» Feyza dalmış; hâlâ hayslinde Perranla Nerlânın güzel tuvaletleMadmazel Henriette kendi parasile aldırdığı tek fişe birayı üç rini seyrediyodu. Madmszel Henıiette vakıt geçirmek ıçın elındekı kadehe paylaştırdı. Şen, memnun görünüyor, ev sahibliği yaparak kitabı açrnıştı. Şuradan buradan bır kaç «atır okuyarak karıştırıyordu. mütem Hıyen oburlerine ıkram ediyordu: Bu, kalın, cildlı bir .Azizlerın hayatı idi Arasıra başını kaldırıyor, « Rus salatası pek guzel olmuş. Biraz daha alsanıza. Size | u Feyzaya hitab ediyor,. Ona aziz Yahyadan veya azize Evlalie'den furre balıktan bir parça koyacağım. Biraz da peynir ..» bahsediyordu. Faruk, bu akş^m Feyzanın bir haftadır tanıdığı ciddî. münzevi Marika : tabiatlı gene adam değıl, busbütün bsşka yepvenı bir insan Taklhyor, « Sofraya buyurun. dedi. şakalaşıyor, anlatıvor, gülüyor .. Gülerken gozleri parlıyor, bütün İhtiyar kadın: .Haydi. diye kalktı. yuzü aydınlanıyordu. Lâkin tam oturacakları sırada kapı çalındı, Sofrada tenhauğın verdiği başka bır samimıyet. biı neşe vardı. Hep çerezlerden ibaret güzel, değigik, eğleneeli bir ytaiek yediler. Kahvelerini de masa başında lçtikten sonra yandaki küçük lalona geçtiler. Balkonun kapısını ardına kadar açmışlardı. Karşıda mehtab denizin üstüne vumyordu. Bütün bahçe ayın gümüa ı»ığile sanlmıstı. Faruk, Madmazel Henriette'in karşısında küçük bir tâbureye oturmuş, derin bir aşkla mesleğinden bahsediyordu: < Hastalarımın acılarım daha iyi anlayabilmek için onların ıstırablannı çekmek isterdim, diyordu; kabil olsa mlkroblan kendi kanıma zerketmek, tesirlerini kendimde dujTnak...» Gri gözleri çelik pırıltılarla yanıyordu. Gene kız dinlerken, sanki doktorun içindeki ateşten ona da bir parça sirayet etmis gibi heyecanlanıyordu. Bu aks,am ruhunda sebebini bilmediği bir ccflkunluk vardı Bir namütenahiliğe «usayıj: ıstıraba benzeyen bir saadet. İhtlyar mürebbiye elinden hiç düşürmediği örgülerinden birini isliyordu. Pembe yumak bazan kucağından ftrhyor, masalann, sandalyelerln ayakları arasına kaçıyordu. Fçyza bütün bunlan bir rüyada gibi görüyordu. Sanki yeryüzünde değil. yukarıda, semalara doğru uçuyor İçinde taşmak isteyen bir hia ummanı ver. Acaba sofrada içtiği küçük blr bardak bira mı onu böyle sarhoş etmisti? Yoksa bu, mehtabın büyusü müvdüV Birden Madmazel Henriette işinden başını kaldırdı: Haydi, çocuklar, siz biraz bahçede dolaşm. Bu güzel gecede ancak benim gibi romatizmahbr evde oturur • Doktor, gene kıza bakıyordu. Lâkin o, bir erkekle bahçeHp bile olsa yalnız gezmeyi babasının hoşlanmıvacağı çok cüretlı bır haıeket buluvor. fereddüd ediyordu. İhtivsr kadın, âdeta zorla onu omuzlarınd n itti Git, yavrum; haydi git Ben buradaytm. Sen gelmeden yatmıyacağım.» Gencleri kaprnın dışarısına kadar geçirdi. Arkalarından seslendi: « Çok kalmayın, çabuk dönün1.» Ağaçların arasında yürüyorlardı. Her tarafta derin bir sükunet vardı. Yalnız arasıra yaprakların hışırtisı duyuluyordu. Yol kenarın. da ate» böcekleri yanıp sönüvordu Feyza, esefle, güzel olmadıâını duşünüyordu. Bu gece her zamandan daha fazla beğenilmek. seviimek ıhtiyacını duyuyordu. Ağır ağır denize indıler. Karşıda, Ada açıklarında balıkçı kayıklarının fenerleri sıralanmıçtı. Yanyana rıhtımın korkuluğuna dayandılar. Faruk yıldızları gösterdi« Bakın, 15te dübbüekber. Kutub yıldızını görüyor musunuz? Bu. kasyopi, zatülkürsi... Hayır. orada değıl. parmaâımm hizasında.» Semada bir yıldız uçtu. Hafif bir rüzgâr. esrarlı bir nefes gibi kızın yüzünü. saçlarmı okşuyordu önlerinde deniz bazan çekihyor: sonra dalgalar tekrar kayalara çarpıyordu. Şimdl sanki o gızli sihir erkeğe de geçmişti. İkisi de susuyorlardı., Aynı güzelliği birlikte hissetmenin heyecam içinde, mehtabın 151gına bürünmüş, se^ızce HnruvOrİBrdı Ah k?bil olsaydı. hep böyle, dakikalarca, saatlerce; senelerce: birbirlerine ypkm .. Uzakta bır ssndal arkasında gümuşten bır iz bırakarak tuyua üstünde kayıyordu. Faruk yavaşca: Ne harıkulâde bir gece» dedi Feyza titredi. Avnı yoldan geri döndüler. Köşke yklaştıkları sırada ihtiyar kadmU karşılaştılar. İki genci vslnız bıraktığına sonradan pişman olmuş, kalbi rahat edrmemiş, onları aramağa çıkmıstı. <*Arkası varj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog