Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

TONFUNK PAVVOLAKI Luksemburg BeyıuJmıle! fuarında \ altın maaalya kazanarak dün "î\ yl/ı/n tn üstun radyokrı olduOU nu bır dtli» nptt etmıftır ÇELIK LAMBALI ALMAN umhuriyeC KURUCUSUrYUNUS NADf S FANTAZÎ Toptan sahç: SultanÇagScfn han No. 22. T Nenderes Balıkesirde beklenen mıtkunu söyledi Basbakan, altın ve dış ticaret açığı meselelerine temas ederek muhalefetin iddialarına cevab verdi Nenderes, altının teslim aluıan miktardan 4 ton fazlasile nevcud olduğunu, dış ticaret açtğnun da ynzde 7Î,< dan yiizde 0,8 e düştüğünü belirtti 29 nncu 71I sayı: 10.452 melrtub adresl: Cumhurtyet Istanbul Posts Kutusu: Istanbul No 246 : Umuntl SaotraJ Numaraaı : 2A2Ü&. Y a s felen : İAİ9Ü Matbaa. Pazar 6 E)IuI 1953 Bahkesır. 5 (Başbakana refakat eden arkadaşınuz Mekkı Saıd Esen bıldırıyor) Başbakan Adnan Menderesın altın meselesı ve dış ticaret açığı mevzuunda bugunlerde muhım bır açıklam^da bulunmasının Demokrat partı çevrelerınde beklendığmı bıHırmıştım Fılhakıka, Adnan Menderes, •rhinni takıb eden iki bu gece Bahkesır D P ıl Kongreönümüzdekl birkaç srftn haber Surıyeli konı^usınde yaptığı konuşmanın muhım içinde hükumet tarafından larımı/ın muptelâ olduklan meşhur Iskenderun hasta bır kısmını bu mevzua tahsıs etalınan bazı mühim kararlıgının gene nuksettiğini şosteri mış ve yalnız Demokratlara değıl, lann ilânı b«kleniy»r butun memlekete ve Halk Partısıyar Bu haberlerın binncısi KahiBalıkesir, 5 (Telefonla) Iç poliredcn gelivor ve Mısır Cuınhur nın ınsaflı vatanperver unsuılantıkayı ilgilendiren bazı mflhun hıBaşkanı General Hacı NecıHm, na hıtab ettığını kaydetmıştır. berleri ju günlerde ijiteceğimiz anAltırf meselesi Sunve Devle» Reısı General Fdıb laşıhyor. Basbakan ve Demokr«t Adnan Menderes demıştır kr Çıceklıve bır mektub eondprdiğıni Parü Başkanı Adnan Menderesle « Her gun ıçın vırdı zeban ve Sumenın arazi istemek suretıkabme ve genel kurul uyelennden le TurUıvevi tahnk etrnesinin ken ettıklerı, tesbıh gıbı çektıklerı bır muhım sunalaruı D.P. il kongresi dı raemleketi ıçin doğurabıleoeği altın, dovız ve dış ticaret açığı vesılesüe Balıkesirde bulunduğu ju (Menderes soylım<<h'urları ve tehlikeleri beliıte mevzuu vardır sırada, bır takım belırtıler, bilhassa rek bıından tevakki edılmesini veceaı rakamların ıyıce kaydedılDP. çevrelerinde mühim aayılan tavsıve ettığini bildirHordu Ge mesını tavsıye ettı ve Halk Parbazı olayların beklenmekte olduğu neiMİ Necıb mektubunda «En bu tısının namuskâr unsurlanndan ve hissmi vermis.hr. Basbakan Adnan Mik devletlere karşı dahi toprak şahsıvetı mânevıvesınden bu raMenderesin bır aralık merkezden Basbakan nutuk soylerken larını muvaffakıjetle mudaUa e Arkası Sa 6, Sü 4 de ayrılamıyarak Balıkesire gelemıyeden Turktveden toprak almahıleceğıne dair haberlerın alınması da resini duşunmenin, Suriye k>n bu olaylarla ılgih sayılıyor. FılhahuMRnla neticelenecek feci bir âkıkıka cuma gunü akşamına kadar bet dojturabileceğini» ilâve ettiği bazı muhım ıs'er dolayısıle, Adnan gibi, Turkiye ile ivi gecııtııu nin Menderesın Balıkesire eelemıyeceği Arab memleketlerinin menfaaflebıldinlmiştı Bunun Ankarava geri ırrbından oldueuna. Turk duş!en bszı vabancı şahsıyet ve he majılıırını kManmanın Arablar p elterle ilgılı 15lerden mütevelhd W"> •» felâkCT lejkil edeceğine * >» Binalann ve öğretmen kadr^Ian olduğu dg ayrıca sdylenmi^ti işaret etmiştir. nın kifavetsizliği dola\ısıle bu Arfcaai Sa 8. Sv. 6 da *Maliye rflUietrişleri 7 büyflk mfiessesedc araştırma yaphlar, okultarda cifte o°:retim şeklinin Geçenlerde Kahireden verilen 4 milessesenbı suçu tesbH edildi tatbikı duşunulııvor bir haberde. Mısınn Suveyş kanalını valnız Arab devletlerine karİlk ve orta oğretımde kayıdlara Malıyt Bakanhgı müfettısleri bir deklare edılen mal araeında husule şı bir tecavüz vukuunda muda muddettenben meşgul olduklan bır gelen buyuk fark nıhayet ilgıhlerm devam edılmektedır. 19531954 oğfaa edeceği, Turkhe ve Irana bir mevzua daır tahiıkatı tekemmul gözflns çarpmı$ ve durum sıkı bır retım yıh başına kadar bınaları mtecavuz vaki olursa, kanalı nıü ettırerek yedi büjrük muessesede tetkikt tabı turulmuştur Netıcede şa ve tamamlanmış olan ılkokullar, dafaa etmiveceği gibi tamamile saç araştırma yapmıslardır. yedi fırma uzennde duran malıve da çıfte oğretım şeklınden normal ma olduğu için inanmak istemedibunlann dordunun oğretım şeklıne donulecektır Mılli Bu firmalar, 1950 senesındenberi müfettıklerı ğimiz bir haberin ortaya atıimif yaptıklan ihracat bedelını alb «y cürmünü tesbıt etmışler, üçu hak Eğıtım Muauılugu bu tıp oğretımın olmasına rağrmen. General Necixarfında yatırmalan gerekırken tah kında hetıüz bır »onuca varamamış kaldınlması ıçın uğraşmaktadır An Eski poHs şefinin te\kif edilmebin Edib Çiçekliye gönderdiği lardır. Şımdıki halde bu fırmalann cak, bma kıfatesızhğı dolayısıle basine rağmen kansının serbest mektub Mısır Devlet Reisinin re •il etfrkleri paralar mukabı ınde defterleri kontrol edılrnektedır. zı okullarda çıfte tedrısata devam dolastığı büdırılivor altın ıthal edıp bastırmışlardır Faalist ve basiretli bir goruse sahib Türk parasının harıcdekı değerı ed'lecektır kat altın ıthalı 1951 den sonra 11olduğunu isbat etmektedir. Ortaokulların bazılarında, bırınnın duşmesıni de ıntac eden bu sansa tâbı tutulunca firmalar bu sehareketın önune geçılmesı alâkahlar ci smıflarm oğrencı kadrola ını geBirincisini takiben Şamdan »e fer mah kaçak olarak memlekete nış tutmak şartıle, bu yılkı ılkokul rilen ikinci haberde de, Suriyed* sokmuşlar v« faaiıyetlerıne devam nezdınde memnunluk uvandırm ştır mezunlaını kavıd ve kabul etmek Bu «uretle yapılan kaçakçı leın seçim faaliyeti sırasuıda, Edlb Çi etmışlerdır. sağlanacak ve ızdıham kırk mı'yon lıraya yukseldığı so> ımkânları çeklinin kurduğu Arab Knrtnln; onlenecekktır. Bu vazıyette resm! altın mıktarıle lenmektedır Hareketi Partisi tarafından raemBu yıl ortaokullarda, bır tarafleketin her tarafında mitingler tntan bma kifavetsizliği, dığer taraftib edildiği ve bu mitinglerde tstan öğretmen kadrosunu genış'etkenderun meselesinin rey avrılıgı mek hususundakı yetesızlıkten dojapmak uzere bir yem olarak layı çıfte oğretım usulune başvukullanılacağı. bu mevzuda vozbinrulması duşunulmektedır lerre propaganda afişi bastınldiğı ve bu suretle Şaab Partisine karşı e7ici bir zafer sağlanmak istendığı bildirilmektedir Avnı haberde ilâve edildiğine göre, Suıiyedeki Turk duşmanı bazı Ermeni cemıvetleri de, İskendernn meselesinin rey avcıhğı içiu ortaya atılmasından memnun olmuşlar ve Tuıki>e ale\hindeki propagandaAmerikan Senatosu Başkanı. lannı şiddetlendirmeğe hatulsnKore>e kuvvet göndermhenlere mışlarmış. Bu suretle Edib Ucekyardım yapıVmıvacağından Ii \uzbinleri bulan Surivedeki Erbahsetti menilerin de reylerini kendi tarafına çekeceğini umuyormnş. Okinawa 5 (a a.) Amerikan Beria âyan meclisinde çoğunluk lideri Bu habere göre şimdiye kadar WıUıam Knovvland muşterek guBerlln, 5 (a a ) Batı Berhnde daıma Turk dosru olduğunu söylivenliğın Kore harbınde oynadığı Amerikan kontrolu altuıda çıkan jen Edib Çiçekli, seçimleri kazanrolü tenkıd ederek komünist dun «Der Abend» gazetesinın Stockmak için Iskenderun meselesinl ve ! yasına karşı yapılan savaşa seyırcı holm'daki muhabirine göre, Sor1 Turk düsmanhğını bir propaganda kalan mılletlere Amerıkanın yar yetlerin eski Guvenlik Bakanı Bevasıtası olarak kullanmak karann GALATA KOPRÜSÜNDEKİ KAZA Dün saat 14 te Galata kopru I Arkast Sa b Su b üa ria'yı karısı ele vermiş ve tevkıflda ımiş. Biz bu habere pek inan sunden geçmekte olan şofor biileyman Gülçay ıdaresmdekı taksı ile ni haklı gosteren delılleri Maleamamakla beraber hakikaten boyle Abdul Ekicı ıdaresmdekı kamyonet çarpışmıştır. Yoldan kaldınma fırkov a ıfşa etmiştir. olup olmadığını seçimler sırasında lıyan kamyonet, Fuad Erengın adında bır şahsa çarpmış ve derhal olumüne sebeb olmuştur. Şoforler yakalanmışlardır. Gazeteye gore bu hakikat, peyk daha esaslı surette öğrenecegiz.. Bu. Resim, kazaya kurban gıden şahsı yol uzerınde gostermektedır memleketlerın Moskovadaki dıplonunla beraber General Necibin Ematık temsılcıleri tarafından açıkdib Çiçekliye arazi taleblerile Türkiyeyi tahrik ermenin Suriye İçin lanmıştır Yenı Gızli Polii Bakanı husranla neticeleneceğini ve Arab Arkast S a , 6. S ü . lde dei letlerinin Turkiye ile iyi geçinReich matbaasi. harb irinde melcrinin kendi menfaatlcri icabı kendi hesahına Turk oldu?unu bildiren ve Suriyeye bu paralan basmış gibi tehlikeli taleblcrden ve Tuık dusmanlığından vazgeçmesini tav Bonn 5 (Anka) Turkıyede si^e cden mektubu gösterijor ki Ebanknot tab ına salâhıvetU olan dib Çiçeklinin kurduğn parti bu T C Merkez Bankası Ikmcı DunAşk, macera ve ruh fırtınalarının şahcser >anlıs yola gitmek arzusundadır ya Haıoınden evvel Ra>h matbaasına 10 ve 100 lıralk kupurler olBovle bir şey olmasaydı elbette Abir romanıdır. mak uzere banknot tabettırmıştı. rab devletlerinin lideri vazîyetinde olan Mısınn Cumhur Başkanı, EBanknot kalıblannın matbaa tarpfından ımhası gerekırken bu vadib Çiçekliye akıl ve basiret tavpılmamış ve Ikmcı Dunya Harbı es sive eden bir mektub gondermezdi nasında Alman ordulan BalkanlaSurive scçimlerinde Arab Kurrura ındığı sıralarda bu kalıblardan luş Hareketi Partisinin tutacağı yo. bır çok paralar tabettırerek pıyaİR intizaren Edib Cirekli\e ve osava suımuşlerdı, nunla hemfikir olanlara sunu haMerkez Bankası bu yuzden uâtırlatmsk isteriz ki haşarmaga zvçradıeı zarar ve zıyanın tazmını ıçın leri vetmiveceffî Nkendertın davaeskı Ravh matbaasına muracaatte suıı ortava atmakla seçimleri kabulunmuştur. Federal Alman huku zandıkları takdirde. Türk düştnanmetının de vakından ılclendığı bu lığını da kazanmıs olacaklardır Üsmeelenın hallı ıçın tarafl?r arasmtelik asla rutamnaraklan \aidlerle da vazılı goruşmeler devam etmekCUMHURIYET tedir. Arkası Sa 3, Su 5 te Suriyenin ham hayali! İç politika ile alâkalı miihim olaylar Batı Alman}ada Kçim kampanj asından bir sahue Batı Âlmanyada bugiin seçimler yapılıyor Yarın belli olacak neticelerin Avrupamıt akıbetini tayin edeceği bildiriliyor Bonn, 5 (R. Nafen AP.) ' Avrupamn âkıbetını tayın etnesi beklenen Batı Almanya genel seçımlerı yarın sabah başlıyacak ve tahrrnnlere gore kayıdlı 33 mı \ on seçmenden buyuk bır kısmı skşama kadar rey'ermı kullanacak'ardır Ilk neticelerin yarın gece esnasında bellı olması beklenıvorsa da kat î netıceler ancak pazartesi gunu alınab lecektır Yenı meclîtpkı 484 yer için 4040 aday vardır, ıkı muhım partı mücadele halındedırler. BunlaHan bırı ıktidar partısı olan Basbakan Dr. Adenauer ın Hınstıyan Demokrat partısıdır. Muhalefeti d« Sosyal Demokrat parti teşkil etmektedir Her ıkı partı de kcrrunıst alevhtandır, fakat Sosysl De Arkası Sa. 3, Su. 6 da 40 milyonu bulan bir kaçakçılık vak'ası Ortaokullarda çîfte öğretim Beria'yı karısı ele vermiş Dunku torende Sağlık Bakanı kordelâyı keserkea Istanbul, yeni sağlık tesislerî kazandı Balarköyde nhroioji kllniği, verem paviyonu, Beykozda da Üniversiteliler prevantorv tmu torenle açıkb Bakırkoy Akıl ve sınfa hastalıkan hastanesmde 160 bm îıra sarfıle nşa edılen 150 yataklı noroloji klmığı ile 25 yataklı verem pavıyonu v» hastanenın dğer tesisleri dun tdrenle açılnu«tır. Torend« Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hayrı Üstündag, şehnmizde bulunan mılletvekılleri, Valı Prof. Gokay, Vali Muavmi Fuad Alper, İl v« Beledıy. Sağlık Müdürleri, hekımler rt davetlıler hazır bulunmuşlardır. Söz alan Sağlık y* Sosyal Yardun Bakanı sağbk çalı^malan hakkmda ızahat vererek demiştir kı: « Burada y«ni noroloji kllnıği 11» verem pavıyonunu •• hastane ıhata duvarlariBi açmakta olduğumua Bakırkoy Akıl v» Sınir hastalıkları müesseeesı kısa camanda büyük inkişaf göstermıybr. Akıl hastaıan arasmd* dağ«r hastahklara tutulmuş olanlar da Tardır. BunİKİ GENERALİMTZ ALMANTAYA GITTI 6. Tumen Komutanı Tum general Cavıd Çevık ile 8. Tumea Komutanı Tumgeneral Suad Kulann halktan v« dığer hastalardan yaş dun sabah SAS uç^ğı ile Franktecndı lâzımdır. Bu mühim dava furt'a gitmışlerdır. Yukandaki reburada halledılmis olup veremli sim'erde Suad Kuyaş (lağda) va Arkası Sa. 6, Sii. 2 d« Cavıd Çevik (solda) gorülmektedır. Tecavüze karşı cephe almıyan devletler Ingilterenin Yeni Silâhlan Merkez Bankası bir Yeni romanlarımız Alman matbaasından lazminat taleb elti SON KAHKAHA Âvrupa Güzellik Mtisabakası Alman fazeteleıi, İstanbuldaki musabakanın gazin* ve barlarla ilgiK şahıslar tarafından tertiblenmesini değru bulmuyorlar Bonn, S ( T f l A ) Âlmanyada her yıl yapılan güzellik musabakalarıle ilgılı çevreler, Istanbulda tertıb tdılen «Avrupa güzellik musabakası» hakkında ademi malumat beyan etmekte ve bunun daha ziyade sanat ve moda muhıtıle alâkaları bulunmıyan gayrunesul kım seler tarafından tertıb olunduğunu belırtmektedirler. Organızasyonun ilk defa olarak, bar ve gazınolarla ılpılı şahıslar tarafından hazırlandığı da manıdar gorulmekte ve bu arada Ingılız «temsılcısının» de 6 bar ışleten Arkası Sa. 6, Su. S de Bugiin başladık, 4 üncü sahifemizde bulacaksımz. Amerika Cumbur Baskanı Lincoln'ün katli Yeni resim'; roman'tmz 5 inci sahifede tngiltcrenin. sesten suratlı eıden ve verdpn radar suaları ıl» idare edılen elektronık bevınlı roketler ve fuzeler hazırladıgmı, bunların tecrubelerını de vapafak serı halınde ımalâta basladığını bıldırmıstık Yukandaki resımde bu muthıs sılâhlardan bıri ve yanında da Armstrong fırmasmın bır mumessıli gorülmektedır Saatte 3000 kılometre suratle gıden ve her türlu uçağı vakciıvıp ımha eden bu fuzeler Armstrong fırması tarafından hazırlanmdktadır Bu resmın negnne dün müaaade edılmıgtir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog