Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

AİLS vı SANAVI DİKİŞ MAKİMELBKİ »BÛİILKADİ* MMİŞCĞLV HAJIHCıeİLV NAH ISTAHBUL rI . < 26916 umhuriyet KLIRUCUSU.'TUNUS NADİ 29 oncö yıl sayı: 10.451 r«lgr*f *« mekhıfc •dresl: Cumnurtyet Utanbu) Posta A t u s t u trtanbuJ PJo. 244 : Umuml Santrtl Numaraaı : 24298. STazı IfJeri: 24299. Matbaa; 24290 Cumartesi 5 Eylul 1953 Vaılık Yay\nev[ TJjirfc Klâsikleri serisini tamarihlâf t fi * Wç seri olarak çf• ' Dıinya Klâsik'Jejm^jjyıilarnava baslaımstır. Her vazafa İek "öİld taljsis edilen bu seride ; yaz.atfriı ianatı. hayatı, eserleri hakfondS^btlgil^r verildikten baska baslıca.esrrlenftirrhülâsaları ve örneklcrinden f.er.eCTflç.ler'rnotlarla ve rilmektedir. i Jilk l Moliere cildi i tarafmdan hazırlanarak Alman genel seçimi SeçMenler yarın reyleriai kallanacaklar İştirak nisbetinin yüksek •laeağı anlaşılıy«r, neticelere büriin Avrupa büyük ebemmryet Trieste ihtilâfı gergin bir safhada Yugoslavya, Romaya gönderdiği bir notada mukabil askerî tedbirler alacağını bildirdi Her iki tarafın da hudud bölgelerine asker sevketmeleri Batı başkentlerinde endişelere yol açtı, nevziî çarpışmalar olmasından korkuluyor Çanakkale faciasımn dünkü duruşması olmadıkları Çanakkalc 4 (Husus! surette ' lunun duruşmada gönderdiğimiz Ferdi Oner bildi ', görüldü Bunlardan S. Tahsin riyor) Son safhaya gelrackte i Türkle. B. Sami Gömügenin hasolan Dumlupınar faciası dava ta oldukları gönderdikleri rapor sına bugün de saat 9,30 da de ve telgraflardan anlaşıldı. vam edildi. Celse aeıld'ğı vakit Mahkeme başkanı Salâhaddin müdahil avukatlardan Suad Tah Ayanoğlu duruşmada hazır bulusin Türk. Bekir Sami Gömügen, nan avukat ve sanıklara tahkiCelâl Orhun ve Cevad Beyazoğ Arkası Sa. 6. S ü I de Çannkkale Ağırceza mahkeraesi hâkimler heyeti Savcı Sabri Çelebioğlunun beraetini Lorentzon'un da tecziyesini istedi Rus hiikumet dairelerinde Sivas ve Erzurumda iki «keşmekeş» biiyiik yangın Sıvasta 27 diikkân. Erzurumda da tecrid maddesi olarak kullanılan mantar yunnlan yandı Sıvas 4 (a.a.) Bu g e ^ e ^ â f 1^30 da Kopçeli mevkiindeki Oduncular ve Keresteciler çarşısı tamamen yanmıştır. Yangının bir dükkânda zuhur eden bir elektrik kontağından iîeri geldiği zannedilmekle beraber kat'i sebeb henüz tesbit edilememiştir. Savcıhk tahkikata başlamıştır. Arkası Sa. 6. Sü 6 da Bonn 4 (Nafen) 48 Mat lonra Batı Almanyjrun her Ur»tnd* Pari», 4 (R. A.P. a.a.) bajlayacak olan leçimler için k«mpanya aona ermijtir. Dr. Adcnaaur Tritste ihtilâfı bugün çok gergin il« muhaleiet partisi lideri Ollen vt tehlikell bir M&aya girmiftir. hauer lon nutuklaruu ıöyl«mijYugoslavya bugün Italyaıun Yulerdir. goslav hududlan boyunca giriştiHıristiyan Demokrat lider Dr. ği <askert> gosteriler» lon verAdenaeur, leçimlerin Almanyanın memeal halinde, çetin bir aakerl kuvvetii Batı müttefikleri yarunda talım ve terbiyeye tâbi tuttuğu yer alıp almıyacağını tayin edecek kendi öz askeri birliklerini İtaiyan lerini söylemiş ve aksi halde Al hududuna göndermek tehdidindı manyada gayet karışık bir durura bulunmuştur. husule gelebileceğini belirtmij, Rus Bu ihtar bir notada mündemiç tehlikesine de işaret etmiştir. bulunmaktadır. Bu, son 3 gün zaı77 yaşında olan Dr. Adenaeur, fında Yugoslavyanın İtaiyan Hariharb sona erdiğindenberi Batı Al. ciyesine verdiği 4 üncü notadır. manyayı idare etmij olan BaşbaBilindiği gibi lon hafta zarfınH; | kandır. Arkasi Sa. 6, Sü. S âe iki memleket arasında 7 yıldanberi sürüp giden Trieste ihtilâfı buh ranlı bir safhaya girmiştir. Notada şunlar kaydedilmiştir: Arkası Sa. 6. Sü. 4 d« Amiral Fechteler'in basın toplantısı Güney Avrtıpa Miittefik KIITvetlnri Basknmutani: «G3yn?t« leriınizi azalfacak bir ramanda obnadıpımızı brlirtrnek isterim» dcdi Ankara 4 (a.a) Birkac gündenberi sehrimizde bulunan NATO Güney Avrupa Müttefik kuvvetleri Başkomutanı Amiral Fechteler bu sabah saat 8.30 da Ar.kara Palasta bir basın toplantısı teıüb etmiş v« basın müinessillprine kısa bir de» mecde buhınmustur. Ankarada bu'undufju S"n iki 2Ünün, kendisi için çok mahmul a?çmesine raamfn son de'pço kıym?tl! oHuetmu bildinmekle srize başlıyarl Amiral Fechteler ezcümle demiştir ki: « Mrmleketinize ççlisimin sebebi Türk resm! makamlarına mçrhaba> Hemekten ibareM. Temas eHiSim herkes istisnamz bana karşı çck sarnimî ve arkadaçca dav randı. Türkiyenin NATO çerçevesl Arkam Sa fi Sü. 7 de İ Türkiyede 135.000 sakat var Heybeliadada yapılacak ••Vcrcmli hastalara mcslckî kurs» binasının tenieli dün atıldı, Sağlık Bakanı bir konuşma yaptı Koreden gelen bir yaralı gazbniz, gemiden eıkanldıktan sonra Bugün başlaması beklenen muhakemenin tehir edileceği zanncdiliyor Londra 4 (Nafen) Sovyet gazetelerinin yazdıklarına göre. bir çok bakanlıkJarda <i$ saatleıindeki Tahran 4 (a.a.) Yetkili kayıceşmekeş> artık sona erecektir. nakların bugün bildirdiklerine göre, Pravda gaaetesî taraiii|d»n verilçn eski Böşbakao .Musaddık atesler bir habere göre, Sovyet Bakanlar içinde yanmakta ve gayet halsiz bir Kurulu, bütün Bakanlık memurla dururada bulunrnıktadır. 8 inci Amerikan ordusunun eski komutanı. kızıllar. Kore Bugün kendisini ziyaret eden rının zamamnda işbaşı yapıp, za. harbinin sona erm«»sine Hindi Çini ve Malaya gibi niemmarunda işden ayrılmalarını iste doktorların kanaatine göre, eski leketlere taarruza hazirlantnak icin razı o'dular, dedi miş ve bu hususta kat'i talimat Başbakanın yarın başlaması karargöndermiştir. Pravdamn ilâve etti lastırılan yargılanması tehir edileğine göre şimdiye kadar bu Ba cektir. : Koredeki 8 inci ordu sabık ko mize gelmiştir. Hava alanında KorDiğer taraftan polis ve asker eski mutanı General Van Fleet'in de a * general Necati Tacan, Tümgeneral kanlik memurlan işe geç geüyor ve bu sebeble de akşam geç vakte Dış İşleri Bakanı Fatemi'yi ısrarla rasında bulunduğu, NevvYork Hüseyüı Ataman, Tümgeneral Nakalarak, «memnuniyetsizlik* uyan aramaktadır. Fatemi'nin memleket Times gazetesi Yazı işleri müdürü mık Arçüç, Amerikan Başkonsolodırıyorlardı. Bunların, karanhk çö ten kaçtığına ihtimal verilmemek Dr. Howard A. Rusk başkanlığın su ve basra mensublan tarafından künceye kadar bir çok memurlan tedir. Bugün Polis Müdürlüğü. daki Amerikan heyeti dün saat 16 karşılanan 7 kişilik heyette şu zeda iş başmda tuttukları ilâve edil Arkası Sa 6. Sü. 6 da ı da PAA uçağı ile Tokyodan şehri Arkası Sa. 6, Sü. 4 te miştir. Moskova radyosu tarafından da okunan, Sovyet Bakanlar Kurulu karanna göre, Bakar\k memurlan her sabaş dokuzda iş başına gelmiş olacaklar ve akşam da saat 18 de işden aynlacaklardır. Sovyet gazeteleri ilk defa olarak, Sovyet hükümetinin hemen hemen bütün Bakanlık binalarında böyle bir «keşmekeş» olduğunu itiraf etmektedirler. Bunlar şimdiye kadar bu <Sovyet memurlan» nın model (!) bir şekilde çalıştıklarından bahsedip duruyorlardı. Pravda, memurlan zamanuida Işe gelmeğe davet cdiyor Nusaddık I hastalandı Gnl. Van Fleet dün geldi, harb sonu Koresinin durumıiftu General V»n Fleet, hava alanmda kendisini karşılıyanlar arasında Serbest bırakılan csirler KonıüııKtVer. 3 senct'pnberi esir tuttukları General Dean'ı iade ettiler Panmunjom 4 (A.P.) Üç senedenberi komünistlerin elinde esir bulunan Tümgeneıal Williarn Dean bu sabah buradaki mübadeled» Miittpfik mpkamlanna teslim e<Klmistir. Komünİ5tlcrin elindrki en yflkspk rütbeli Mtittefık esiri olan 54 yaşındaki General W. Dean harb esirleri mübadclesinin sona «rmesinden tam iki gün ew«l iade edilmş olmaktadır. Amerikan 24 üncü piyade alayımn komutanı olan ve Kore harbinh» baslamasından iki ay sonra, 1950 ağustos aymda, esir düşen General Dean bu harbde fösterdiği üstün başarıianndan dolayı Kongr» ce şeref madalyasile taltif edilmişti. Ziraat işierimixde kaydediten inhişaf Nedim Ökmen. muhtelif tarım hakkında izahatta bulundu Ankara, 4 (Telefonla) Memleket iktısadiyatının kalkınmasında en mühim rolü oynayan ziraat işlerimizin son 3 yüda kaydettıği gelişmeler hakkında malumîtına müracaat ettiğimiz Tarım Bakanı Nedim Ökmen bize bazı açıklaFransız Savunma Bakanı Marc> malarda bulunmuştur. Arkası Sa. 4, Sü. 4 te îzmir 4 (a.a.) Kore Türk si kan bandrah General Nuin şemisile şalin demeçlcrini tasvib ctmiyor lahlı kuvvetierimiz için üçüncü de limanımıza gelmiştir. Gemide buluParis, 4 (a.a) Fransız Savunğiştirme birliğine mensub üçüncü nan kahramanlanmızın sayısı 78 Arkası Sa. 6. Sü. ' d« ma Bakanı Rene Pleven, bugün / kafile bugün saat 7.30 da AmeriFransanm en yüksek rütbeli subayı olan, merkezî Avrupada nıüttefik kuvvetleri başkomutaru vazifesini deruhte etmekte olan Mareşal Juin'e ikinci defa ihtarda bulunarak, verdiği beyanatlarda tenakuzlara düşmekten imtina etBu memiekette bulunan 83 Kus Çanakkale 4 (».a.) Batı Akdemesini taleb etmiştir. şirketinin durunıu inccleniyor niz seferini yapan Ankara yolcu Pleven, çarşamba günü kıbine gemisi bu gece saat 2t de ÇanakHelsinki 4 (a.a.) Dün açıklanDış ticaret rejiminin piyasada doğan bir tereddüd içinde bulun toplantısmdan sonra Mareşal Juin kale Boğazını geçmiştir. Gemi Dum dığuıa göre, Finlandiyada bulunan yap'tığı geniş akisler devam etmek makla beraber yeni sistemin bii den bir mülâkat taleb etmişti. lupmar denizaltısmm batmış olduRus şirketleri son 5 sene içinde tedir. Tüccar yeni rejimin ruhu tün muvaffakıyet şartlarını tedi Toplantıda hazır bulunan Cumhur ğu Nara burnu önünde kısa bir kanunsuz olarak yüzlerce milyon nu henüz kavramaıruş olmaktan Arkast Sa. 6, Sü. 7 de müddet durmuj ve Ankara vapu. Arkası Sa. 6. Sü S da marka yükselen vergi indirimi yap runda bulunan gazeteciler heyeti ÜRDÜN KRALI GİTTİ Bir kac Eündenberi sehrimizde misafir mıslardır. bulunan Ürdün Kralı» Hüseyin, dün sabah saat yedide hususi uçaSağlık Bakanı Dr. Ekrem Hayri tarafından 4 nisan geoesl bu sularSovyet hükumetile arasında herÜstündağ dün yapılan törende da vukua gelen kaza netiicesinde ğile Romaya gitmU ve törenle uğurlanmıştır. Arkasi i>a b. Su. 8 de r (Yazısuu 2 nci sahifemizde buiacaksııuz.) konuşurken şehid olan 81 denizaltıcımızın aziz (Yazısı 6 neı sahifemizde) ruhlarını taziz maksadile denize bir çelenk ablmıştır. Bu münasebetle yapılan merasim de deniz kuvvetleri ve donanma tdına Albty Naci Seyhan, Yarbay Gazetemizde «Cennet Yolu» gibi, okuyucularımırca hazzı Barbaros v* Binbaşı Fahri Coker henüz unutulmamıs saheser bir romanın tercümesini veren ar ile Naboland Dumlupmar davankadaşımız nı takib etmek üzere Çanakkaleye gelmi; bulunan tstanbul gazetecilcBenkli karikatür ve tablori hazır bulunmuslardır. iar, fıkra ve karikatürler, mizah yazılan, finema ve sizlere onun kadar zevk, alâka ve heyecanla takib edeceğiniz yeev, kadın, moda sahifeleri, ni bir roman hazırladı. Yeni rethnli romannıız dünya hâdiselerine, yeni keAmerikan edebiyatınm son zamanlarda en cok satılan eserşif ve buluşlara dair yazılar, leri arasında basta gelen seyahat hatıraları, sanat bahislcri, eğlence, bilmece ve bulmacalar gibi çeşidli ve zengin bir mündericatla doludur. Bir film temposu içinde geçen ask. macera ve ruh fırtınalarının DOKTOR KATİLİ İzmirde İşY ARI N şaheser bir romandır. çi Sigortalan Merkez hastanesi gene en dolgun ilâvelerimizasabiye mütehassısı Dr. Mevlud den birini takdim ediyoruz. Doğantürkün bir meczub tarafınGazetemizle beraber müvez. Suriye «ene topraklarımza göı dikmcge dan öldürüldüğünü yazmıştık. Reziinizdcn istemeyi unutma bajladı Cazetder simde yakalanan katil Mehmed TALEB \ITARZ:... Boztepe görulmektedir. \ Koreden getirilen şehid toprağı merasimle Atatiirk heykeline kondu Kore kahraıtıanlarımızııt bir kafilesi daha geldi Nareşal Juin'e ihtar verildi Tarım Bakanı frıevzuları Yeni tîcaret rejiml ve piyasadaki akisleri YENİ ROMANIMIZ Gazeieciler, Dumlupınar denizaltısı sehidleri için çelenk attılar Finlandiyada vergi kaçakçılığt yapan Ruslar Cumhuriyet Son Kahkaha Pazar İlâvesi Vahdet Soıt Kahhaha Amerika Gumhar Başkanı Lincoln'in kafli Yarın başlıyoruz YARIN CUMHURİYET'te...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog