Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

umhuri KURUCUSUrYUNUS NADÎ 242«8. Vazı Buz Dolablan Gelmısttr. Turkıve Umum Mumessıli: PHILCO TIKK Ltd. Ort. Bevoelu Hpm^lb^sı 10. Ingıhz Sefsretl karsısında NEA AGORA vanında » £17 UI1CB . yll Sayi ; . A ..k IU.4DU »• tncktub adresi: Cumhunyet ısıanouı Poeta Kutusu: ıstanDuj no « o relgral »• mektut» «aresl: uiımnunyeı tstanbul rora &uıusu: tstanbul No 246 reJefonlaı : Umum] SantraJ Nuroaraaı : U'ert ; Z42Wa Malbaa. «54290 Yeni dış ticaret rejimi Amerika Dış Bakan dün yürürlüge girdi Rusyayutham etii eni rejimin tatbikına aid unsurları tespit eden geniş bir taliıtıatname de : önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yayınlanarak meriyete girecek Ankara, 3 (Telefonla) Aylardanberi geceli .,unduzlu ve buyuk bir tıtizlikle devam eden çalışnalardan sonra yeni dış ticaret rejımi nıha;. et taxamıle hazırlanmış ve 8438 sayıh bugunkü Resmi Gazete ile yayınlanarak meriyete gırmiştir Memleketımizce ılk defa olarak yalnız ılgılı Bakanhğın fıkır ve görüşlerinüı mahsulü halinde değil, Tur<ıyedeki butün tuccar ve sanayıcılerin dahil bulunduğu Turkıve ticaret odaları, sanayı odalan ve ti'aret borsaları birhğındekı tanınmış tuccar ve sanayicilerimizin de fikirleri ahnarak buyuk ıhrac ve ıthal merkezlerıne gıdılip esaslı etüdler yapıldıktan sonra bu etudlerin de neticeleri mutalea edılerek meydana getırılen yeni rejîm, şehnmizdeki resmi ve gayrıresmî alâkalı çevrelerde memleket iktisa. dıyatının geleceği bakımından muspet esaslan havi bir eser olarak karşılanmıştır Yeni rejımm tatbı1 kma aid un.<urları tesbıt eden geniş bir talımatname de bugun Ekonomi ve Ticaret Bakanhğı adına Mus Arkası Sa 8, Su 4 te Cnma 4 Eylul 1953 Telefon 44256 îsadî hayatımıza istikrar verecek olan yeni rajim, 6 Dulles, Rusyanın Doğu Almanyayı esas liste ile 2 ek listeyi ihtiva ediyor pençesi içinde tutmak istemesi dünya sulhu için bir tehlikedir, dedi *** (onomik huzura kavusmak ioin f J^gfc ir milletin kalkınmnsı "' c için müstahsil ve s.ttıcı ferdlerinin kanaatkâr ol ..zımdır. k venin tabiî kaynakları 7cn~"U rnginlikler ferdlere ıı,buvuk servetler bıdunya ekonomisini ehnde Amerikanın scrvet ve kuvjebcblerini tahlil edcnler, Im• zi.vade satan zumreııın kan .ârlığına yormakladııiar. Daha .' ifade ile bunun sırrını az lar•caıet etraede bulmakt ıdıı lar. .'. ci Harbdenberi dunva ticaıet . * ında hu\ıık bir açgo/lıiiük l ' n olmuştur İkinci Cihan Har• ınu busbutıin aıttırmı^'ır. Ese yüzde 23 le çalışan ser.«yo şimdi yüzde onu hafif, yinn.yi az, otuzu hakh bulmaktadır. Bir mılı bir^lden «lıp ötckine Ifak zahttıetr" îçfw##fcztfe' fittıi, Şcazanmanııı haklı bir izahı »m»z. irıkalılann iddiasına göre ı satmak çok satmayı. çok k çok istihlâki. çok isXjle hayat sevijesinin yiıkseli hayat sevivesinin vıikseljfcok kazanmak ihfhacının Anı, bunun da çok çalışmaI' edeceğini soylüyorlar. t ce orada sermave az nisLakat çok kazanıyor. L'ruzn f ahyor, alanlar ihtiyaçlan '*ıde çalışıyorlar. Çok istihzliği îzale ediyor ve refık tahakkuk etmiş oluyor. !»lâ Fransada tamamen bnİLKSÎ görulüyor. Az iş, çok kâr Atatürkün mirasını istiyen öğretmen İsa Monas adındaki hu öğretmcn Atanın mancvî evlâdı olduğunu ve haksızlığa ucradıpnı iddia ediyor f Malatya 3 (Telefonla) Şehrimi ze bağh Adıyaman kazası orta okul fıansızca oğıetmenlermden Isa Manas, Malatya Cumhunyet Muddeiumumıh^ıne muracaatle Ataturkun manevi evlâdı olduğunu, Atanın bir vasıyetle menkul ve gayrıPra\da. bir çok «rnahalli i<larc ı menkul mplları kendısıne mıras cileri» ithanı etmcğe baş' ıdı ı bıraktığını ve bunların hususî bazı sebeblerle kendisinin ö'u gdsteLondra 3 (Nafen) Sovyet ko l rılerek verılmedığını. sağ olduğunu, munıst partısınm resmi organı ol n dolayısıle bu haklaıdan ıstıfade ePravda gazetesı, muhtehf partı ıda debıleceğı mealınde bir dılekçe ver recıleri aleyhinde bir kampanya aç mışür. 7 maddeden ibaret olan bu mış bulunmaktadır. Pravda tarafın dı'ekçesınde Isa şunları yazmakdan yazılan ılk itham. ^akalesın tadır: de Aıkanjelsk, Semerkand ve Ka«938 senesinde vefat eden Atalıngraddan partı idarecılerı terıkıd Arkası Sa. 8, S 6 da edılmışlerdır. Eravdan^.^jngk^lesınden^ aj^8, şıldığma göre, bu kormınist idaıeciler «kolektıf ıdare sıstemıne aykın hareket etmekten suçlu gorulmuşlerdir. Ilgıli çevrelerde belirtildiğıne gore, Malenkov idaıeyı elınc aldığın Arfcast Sa 8 Su 5 de Tahranda İran Şahınıa babasının yıkılan heykeli Rusyada tasfiye genişleds Washington 3 (APa a ) Birleşık Amorıka Dış İ=leı ı Ba'.Ml John Fost^r Dulles. bu2un Alrnvıyanın hâlâ paıçalınm.ş bir halde kalma«;ını 'Tazalet ve cinayet > olarak vasıflandırmış, bunun k^bahatının munha^iran Eu^yada oldağunu soylemistır. Dış I=lerı Bsksnı a\nı zamanda Sovvetler Bıılısinı. Batilı devl"t'er tarafından teklıf edildiâi vccnıle, halen cıkmaza saplanmış bulunan Alrranva ve Avustuıya m c l e ' e r i nı muzakcre ıcın 15 ekimdc 'nr 4 Devlet Dış Işleri Bakanları toplantisına işlırake çağırmıstır Bu konferans. metnı dun e c s açıklanan muşterek bir Amcnk n Arkast Sa 3, Sn 2 âo • 1 Üniversite bütçesi hazırlandı Teni biıtçedcki bir buçuk milyon Hralık fazlalık nerelcre harcanacak? Edib Çiçekli. General Necib ile bir arada Suriyede Iskenderuna göx diken tahrikçiler Edib Çiçeklinin Türk düşmanlığmı rey toplamak için istismar edeceği söyleniyor ) tatbik ediliyor. Onun irin )da hayat seviyesi daha düjlayat daha pahalı. işsulik \çok ve cemiyet hayah çok . gergindir. Iranda bertaraf edilen tehlike Şahın müdahalesi ile Kaşgari kabilesinin isyanı önlendi Fransız Başbakanı Laniel Izmirde dün işleneıt (eci cinayet Bir mcczub, İşçi Sicortalan Merkez hastanesi asabiye mütehassısını öldürdü Izmir 3 (Telefonla) Bu sabah, saat 9,30 da, Ataturk heykeli arkasında bulunan Işçi Sıgortaları merkez hastanesırde asabive mütehassısı Dr. Mevlud Doğantuğun olumü ve Dr. Ismail Kafesçioğlunun yaralanmasile neticelenen bir cinayet işlenmıştir. Katil, Kilısli Mehmed Boztepe isminde meczub ve şeyhlik iddia Arkası Sa. 8, Siı. 1 de Şam 3 (T.H A.) Suriyede mıl tın sıklet merkezi Edib Çiçeklinîn letvekıllerı seçım tarıhınin taayyun kurduğu Arab Kurtuluş Hareketi etmesı uzerme seçım faaliyeti hum. Partısınde toplanmaktadır. Arab malı bir safhaya gırmiştir. Faalıye Arkası Sa. 3, Sü. S t« Rektör Fahir Veniçay tstanbul L'niversitesi bütceal, senatoda incelenerek Millî Eğitım Baksnlıjına sunulmak uzere naaır lanmıştır. Arîcast Sa. 8. Sü. 8 d» u iki zıd misali iieri sürmemizin Şiraz (İran) 3 (AP.) Kaşkâri bu haberi alır almaz harekete geçbi Türkiyedeki duruma temas kabılesine mensub 200 000 kadar bir mesi sayestnde bu tehlike bertaraf ktir. toplulufun Şiraza karşı harekete edılmiştirurkiyede herkes çok, alabildi geçecekleri öğrenılmişse de Şahm Arkası Sa 3, Sü. 3 te (fok kâr etmek sevdasmdadır. jıirekli ve emin bir rejün de\ Bu yuzden hayat pahalılaşS bir takım biiyük ve iktisadi [ ıslere sermave yahnlamal'iır. Türkiyede nisbetsiz kâr lameleleri kanunla tahdid nüesseselere kadar sirayet dir. Nortnal şartlar alfında ?silden nesle birikobilen • ııuk servetler şimdi Tiirkibeş. on sene içinde oluver.eKtedir. Türkiye Cmnhuriyelinm kuıuluşundan bu tarafa tek elde birikmiş servetlerin sayısı başka mpmieketlerde tesadüf edilemiye• l kadar büyüktür. ı Bu anormal kazanclardır ki; tin t psikolojisini, hep «daha pa• . ı sarmağa doğm sevketmekteAMİRAL FECHTELEB'İN ZİYABETLERİ Ankaraya gelmış i.. L unun sonu halkın iflâsı ve bulunan Güney Doğu Akdeniz Muttefık Kuvvetleri Başkomutanı Amiliş verişin muayyen bir 7iirareye ral Fechteler, dün Başbakan tarafından kabul edilmiş ve şerefıne Dış nhı,an ve tedavulun eksilmesidir. Işleri Bakanı tarafından bir zıyafet verilmiştır Yukarıdaki resimde yemleketin refah ve inkisafmı Amiral, Millî Savunma Bakanı Kenan Yılmazla bir arada görülmekstt\enler, bu fena ticaret sistemi tedır. Fechteler dun muzelerı, Amerıkan sefaretını ve Yardım Heyei", çok kazanma hirsına karsı ge tıni ziyaret etmiştir. '. • k tedbirler almalıdırlar. Ba$ka 'jrıü Türk camiasının ekonomik .ı< rnra kavuşması mümkün oianu?. c;ıktır. Maliye Bakanı dün sabah Amerikayâ hareket etti Hasan Polatkan. Milletler arası para fonu, iraar ve kalkınma bankası toplantılanna iştirak edeceğini, seyahatinin bir istikrazla alâkası bulunmadığnu söyledi r ( Fransamn tnüstemleke siyaseti Laniel kabinesinin Devlet Bakanı bu siyaseti tenkid etti ve istifasını verdi Vali dün Ankaraya gitti ve döndü 6.5 milyon liralık gelir razlasnuı aid biitçe tasdik etüldiiğnden daar yollann açılmastna hemen başlanacak Dün sabah uçakla Ankarava glden Vali ve Beledive Reisi akşan» saat 18.30 da şehrımize donmüştur. Gökay, kendisıle gorüşen bir arka» daşunıza Ankara temaslan hakkında şunlan sdylemiştir: Arkası Sa. 8, Sü. 3 te CÜMHURİYET Selir vergisi kanununda değişiklik H vergisi kanunundaki aksak •r ları duzeltmek istiyen Maliye anlığı. bir çok memleketlere ve ^ra^a İsviçre, Belçika ve Ka<va müfettiş aondererek bu leketlerdeki mümasil kanun•*tkik ettirmeğe karar vermişi fettişlerin verecekleri rapor mc eclir vcrsi^ı kanunuıvla •.en değışıklıkler yapüacaktır. Son Kahkaha eden biiyük şaheser romanı Yeni Romanımız Paris 3 (a.a.) Devlet Bakaru François Mitterand dün akşam Başbakan Laniel'i ziyaret ederek kabineden istifasının kabulünü rica etmiştir. Bu hususta cereyan eden Ankara, 3 (a a ) 150 lira mauzun göruşme sonunda Başbakan, aşla Temyiz Mahkemesi ikinci re Arkast Sa. 8, S. 6 da isliğine Temyiz Mahkemesi âzası Abdullah Vehbi Yekebaş, 150 lira maaşla Temyiz Mahkemesi ikinci reislığıne Temyiz Mahkemesi âzası Mehmed Bahaeddın Ankan, 150 lira maaşla Temyiz MahkemeMaliye Bakanı si ikinci reisliğine Temyiz MahkeMaliye Bakanı Hasan Polatkan, mesi âzası Mehmed Tahir Sebük, maiyetınde NATO teşkılâtındaki Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Turkiye Büyük Elçisi Fatin Rustü Zorlu, İktisadî İşbirliğı Genel Sek Adalet teskilâtında nakil, tayinler Churchill kabinesinde değişiklik Seyhan Yaliliginin bir açıklaması uçağa binerken reteri Haydar Görk, Maliye Bakanhğı Hazine Umum müdürü Burhan Ulutop ve Merkez Bankası Umum Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Sevhan Vali vekıli Âdıl Bsysal gazetemıze şu açıklamayı gondermıstırcSavın gazetenizin 2881953 t&rihlı ve 10443 savılı nushasmın 1. sahıfe 8 sutununda «Hasta bir \a Arkası Sa. 8, Su. 4 te İki Vekâlet Kğvedildi, ileride daha miihim değişiklik yapılacağı bildiriliyor Londra 3 (a a ) İngiltere Baş. Bakanı Sır Winston Churchill, bugun kabinesinde değişiklikler yaparak iki Bakanhğı lâğvetmiştır Bakanhklardan birisi Lord Lea Arkası Sa. 8, Sü. 8 de BUGÜN Son yılların Amerikan edebiyatında hâdise teşkil Çeviren: Yahdef Gültekin Edison Marshall'in bu romanı «Riizgâr gibi geçri. ve •Amber» fihi aşk ve macera rnmanları ayarında hareketli. fakat onlardan cnk daha ustün derecede edchi bir escr olarak kabul cdilmiş ve kısa zamanda bir çok dıllere çevrilmiştir. Bir fılm mevzuu kadar hareketli olan eser. harikulâde hâdise. facia ve maceraların yiıksek bir edebi uslubla işlenmesinden doğan en güzel bir roman nümunesidir. 931 doğumlu eratın ferhisleri Ankara 3 (Telefonla) 931 doğumlu erlerden müddeti dolanlannın terhis emri Millî Savunma Bakanlığından çıkmıştır. Terhis :'aaliyetine yakmda başlanacaktır Bunlatın yerıne 932 documlu 'Kıncı tertıb eıat askere alınacaktır. SAHÎFE 10 Radyo İç sahifelerde VATANUAŞIN MACEItALAKL (CKuıı Iıatlaı nrnnlılandı) Cizetclcr Pazar Günü "Cumhuriyet,, de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog