Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ANKER 'VIKIŞ ificrinii içm 'NAKtf t$lenmz için umhuri KURUCUSU:YUNUS NAD! TaHesi Ahmeâ H§ıîr*J^ \aşarcğlu Maienkov Bahlllann ITrakya manevraları dün Gelecek ay İsviçrede, Nolotov ile Dün M a l t e p e d e m a n e v r a l a r a dair yapılan dörtlü görüşmeler yapılamıyacak, i açıklamada Cumhur Başkanı da hazır bulundu Sovyetler vakit kazanmak istiyorlar Ortadoğu ve Süveyş Paris 29 (A.P.)Sovyetler Bir hğı, Batılı devletlere gönderdiği cevıbl bir notada, dünya mıselelerıni muzakere için Kızıl Çinin iştirakile bir «Bef büyüklerı konferansile Almanya işlerinin müzakeresi için «Dört Büyukler» görüjmesi teklif etmis tır. Keyfıyet bugun Fransız HaT ıcıvesınden açıklanmıştır Ruslann bu yeni teklifleri, B. Amerika, Fransa ve tngiltere Urmfmdan ıleri turülen notalara cevab teşkil etmektedir. Batılılar, 15 ekimde İsviçrede, Lugınoda bir dört devlet Dıı Uleri Bakanalan konferansı yapılmaunf teklif etmijlerdi. Fransız Hariciyesine gSre 10 Arkası Sa. 6. Sil I d« , 29 onco n\ sayı: 10.476 Ttlgraf *• tnektub adresr Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Ttlefonlat : Umuml Santral Nurasrası : 24298. Yazı Ulen : 24299. Matbaa; 24290 Çarşamba 30 Eylul 1953 Kitabcüık ve Kâeıdçılık^^L Ş Istanbul gece yarısı başladı (Milli Savnınma Temsil Burosu bildiriyor) NATO kuvvetleri araıında Avrupa Günev Doğu ve Akleniz harekât alanındaki Wold"ast manevraları dün gece yarısından itıbaren başlamıştır Sicilyadan, Türk Trakyasına kadar genij bir sahada cereyan edecek olan manevranın maksadı, bu aolgelerdeki Müttefık kuv\etlenn savıınma imkânlannı tetkik etmek ve Müttefık <wdular arasında anlaşnıayı sağlamaktır. Arkası Sa. S. Sü. 4 t« .4 If J ı^ıltere ile Mısır arasındakl uve>ş ihrilâfı. bir kaç sründent»eri Londra ve Kahireden verııen haberlcre gore nihayet bir anIaşma ile halledilmek yoluna gir, miştir. Anlasmamn esaslarından biri de. Süveyş kanalındaki İngiliz üssünün. bazı şartlar dahilinde 18 •ya kadar İngiliz askerleri tarafmdan tahliye edildikten sonra, Arab devletlerinden birine bir taarruı vuku bulduğu takdirde. Bafalı devletlerin emrine verileceği hususudur. Geçenlerde Kahireden verilen bir haberde, İngilterenin Ortadoğuda bir harb vukuu halinde Süveyş üslünun Batılı müttefiklerin emrine verilmesini teklif ettiği. fakat Mı•ınn yalnız Arab devletleri bir Uarni7a uğradıkları takdirde bn şarfa kabul edebileceği ve Türkiye ile İr«na taarruı edildiği takdirde Süveyş üssünü müttefiklerin emrine vermemek hususunda ısrar ertiğl bildirilmişti. Şimdi bir anlasrnaya varmak pahasma İngilizlerin Mısınn bn teklifini kabul etmek mecburiyetinde kaldıklan anlaşılıyor. MısıfJa «skerî bir tumhuriyet! kurıılduğu ve bu cumhuriyetin başında General Necib gibi bir knmandanın bulunduğu gözönünde rutulunca Mısırın tamamile stratejiK bir mevıuda bu şekilde ısranndaki yanlış Rdriışu tebarüz ettirmemck mümkün değildir. Bugün Ortadoğu strateji bakımmdan bir kül teşkil etmektedir. Ortadoğuya taarruz edecek tek devlet de. SovFattik Atbenagorasia bir arada yet Rusyadır. Bu taarrnz, Türldye (Yazısı 6 ncı sahıfemızde) veya İrandan başlıvarak Süveyş kanalına ve Mısıra kadar dayanacakbr. Vazrveti şu şekilde mütalea edersek mesele daha iyi anlaşılmış olur: Sovyet Rusya bir harbi göze aldırmışfır; Ortadoğunun stratejik ve petrol kaynaklan hakımından büvük ehemmiyetini eözonünde tutarak ya İrana, yahud da Ortadoğu yolunu kapıyan Türkiyeye ayn •yn. veya her ikisine birden taarruı edecekrir. Süveyş kanalı üssünün müttefikler tarafindan isçaline mâni olmak için de. yolu üzerindeki Arab memleketlerine, yani Iraka, Suriyeye. Lübnana, Ürdüne, Suudi Arabistana karşı önce hiç bir hasmane harekette bulunmıyacaktır. Türkiyede sert bir mukavemetFransız Başbakam Laniel ve Dış şılamak üzere yapılan hazırlıklar le karşılaşaeağı için, daha kolay o İşleri Bakanı Bidault bu akşarn tamamlanmış, Yeşilköy hava meylan İran yoiundan Basra körfezi saat 18 de bir Fransız uçağile şeh danı Türk ve Fransız bayraklarile ve Amman denizine kadar inecek rimize geleceklerdir. Misafırleri kar Arkası S. 6. Su. 3 d* tir. Bundan sonra da Türkiyeyi sağ kanadı gerilerinden çevirmek, lengin petrol kaynaklannı ele geçirmek ve Kızil deniz kıyılanna dayanmak için de Irakı, Sttriyeyi ve Arahistan yanroadasını işgale teşebbüs edecekrir. Arab devletlerinc karşı bu hareket başlayıncaya kadar Mısır. Süvey; kınah fissünfi Batılı müttefiklerin emrine venniyecek, ancak Arab devletleri taarruza uğrayınca, onlara «faddel efendina> diyerek kanala buyur edecektir. Fakat İ5 işten feçmi^ olacaktır. Çünkü Arab devletlerinin hududlarına dayanmı? olan Kınlorduyu, arfak durdurmak mümkün olamıyacaktır. Süveyj üssü müttefikler tarafından i;ga] ve müdafaa edilinceye kadar kızıl hava hücumları. üssün altını üstüne getireceü ffihi, Mısır topraklan da aynı akıbete uğnyacaktır. Modern harb. bir yıldınnı harbldir. Süveyş kanalı jttbl stratej(k ehemmiyeti haiz mevzilerln ve fislerin hava kuvvetlerine karşı müdafaası yakından dejjil. nzaktan yapılmak icab eder. Ortadoğu darülharekâhnda Süveyşin ehemmiyeti bu cephenin gerisinde, Akdenizi K171I deniz yolu ile Hind Okyamısun^ haslıyan bir cecid olmasmdan ileri çclmcktodir. İntriliz milletler canıi.iMiıa dahil. Ccnub Afrika. Avustralva ve Yeni Zclanda kuvvetlerjnin en kısa voldan ve sürntle Ortadocu müdafaa^ına i^rirakleri Kızıl Deniz Suvers kanalı yolu ile mıimkün olabilir. Şimalden cenuba doğru inen bir ordma karsi bu <;tratejik ^olun en tnüesKİr sekiMA mııd»f>ası da yakından de»il. «7»ktan xanılmak icsb eder. Bu fia. İraııa \c Turki\e>e taarruz eden CUMHHRJYET Yuıda dönen bir gazimu anavatan toprağını opıiyor Arkası Sa 3, Sk. S !« (l'Q2tsı 6 nc; sahijemızdf) D D Başbakan dün Patrik Athenagorasia göraştti Adnan Menderes, bugün uçakla Ankaraya avdet edecek Batı Berlin Belediye Resi Reuter öldii Müteveffa Türkiyede uzun müddet kalmış bir Türk dostu idi Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Genelkunnay Başkanı OrKeneral Nııri Yamut ve generaller Maltepedeki karargâhta Belgr*»'» X**.) öiî îçrört müstfşarı Ales Bebler, bugun Türkiye büyük elçisi Agâh Aksel ile Yunanistan büyuk elçisi Spyro» Capetanides'i kabul etmiştir Gorüşme, Balkan paktı daımî sekrsterlığınin kurulması etrafında cerevan etmıstır. Bihndığı gıbi, bu daimî sekreterhğuı kuıuluşuna dair nihaî metnin kaleme almması hakkında Yugoslav teklıfıne her ıkı hukumet goruşlerını bıldırmistir. Belgradda Müttefik harb gemileri Ege yapılan üçlü suların da t o p l a n ı y o r görüşmeler 59 parçadan •üteşekkil Mâttefik donanması Narmarada çıkarna hareketleri yapacak Müteveffa Ernst Reuter Bonn 29 (R ) Batı Berlin Belediye Reısi Emst Reuter'in bu gece olduğu bıldirilmektedir. Belediye Reısi bir kaç gündenberi bron şıtten mustarıbdi. Bu akşam vazıyeti birden vahamet kesbetmişti. Prof. Reuter on sene müddetl» Türkiyede çahsmıj, Ankarada Siyasal Bilgiler mektebinde dtn vermiştir. Cumhuriyet Uzun müdde* memleketiraizde kalan v» TürkAlman dostluğur.un kuvvetlenmssl ıçın hayatı boyunca gayret sarfeden Berlin Belediye Reisinin ölümıl buradtki dostlan arasında teessür uvBndırmıştır. Maltepedeki karargâhta manevra hakkında yapılan açtklama dinlrnirken. Soldan saga: Rara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükru Kanadlı, Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut ve Genelkurmay İkinci Reisi Orgeneral Zekâi Okan İzmir, 29 (Telefonla) Türk olan saha dahilinde yapılacak Yunan İtalyan Amerikan v« WeldFast manevralarına yarın ingiliz kuvvetlerinin iştirakile Si sabah başlanacaktır. NATO Akdecilyadan Istanbul boğazına kadar Arkost Sa. 6. Su 7 d« Fransız Başbakam Laniel bugün şehrimize geliyor Beraberinde Dış İşleri Bakatıı Bidaultda bulunan Laniel akşama Ankaraya hareket edecek Koreden 193 kisilik bir kafile geldi Ispartalı Hamdi, bir kan güdme meselesinden hasımları tarafından öldüriilmek tehlikesine karşı NewYork 29 (a a.) Türkiyenin polisce emniyet altına alındı eski Dış îşleri Bakanı Necmeddin Sadağın na'şı Türkiyede defnedılDün sabah vapurla Koreden dö mek uzere uçakla Istanbula naklenen kafile arasındaki bir erin du dilecektir. rufflu ile alâksdar olunmuş ve haSadağın na'şı dün Londraya hayatı emniyet altına ahnmıştır. Hâ reket eden PanAmerikan Havadise fudur: yollarma mensub bir uçakla yola Kore birliğimizde bulunan Ispar çıkanlmıştır. Tabut Londradan Istalı Hamdınin babası bir müddet tanbula ingiliz Havayollannın bir Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Arkası Sa. 6, Sü. 5 d« Esaretten dönen bir erin hayatı Merhum Sadakın tehlikede cenazesi uçakla geliriliyor Mîsabakamıza işlirak eden çocukların resimlerini YARINDAN Itibaren Neşre Başlıyoruz Müsabakaya iştirak şartlannı ve Tesimleri ücretsiz çekecek fotografhanelerin adreslerini 6 ncı sahifemİ7de hulacaksınız. Güzel ve Sıhhatli Çocuk Ankara 29 (a.a.) Ekonomi "« Istanbul milletvekilleri dün Ti amızın mutlak surette dünya pi Ticaret Bakanhğından tebhğ oiunlü muştur: caret Odasında ithalât tacirlerile yasa fiatlanna uydunılması zumunu İleri sürmüşler, bu yapıl Buğdav ihricatçısı olarak membir toplantı yapmışlardır. Arkası Sa. 6, Sü. 5 de Arkası Sa. 6. Su. 7 de Ticaret Odası idare heyeti âzalarınm da hazır bulundukları bu toplantıda tacırler yeni dış ticaret rejimini tenkid ederek rejimin tadıli lüzumu üzerinde ısrarla durmuşlardır. Bu arada söz alanlar rejim ne kadar değışıfse değışsin transfer yapılmadığı müddetçe işlerin eskisi gıbi sürüncernede kalacağını behrtmışlerdir. Bunlar ihracat emti İthalâtçılar dış ticaret rejîmini tenkid ediyor Buğdaylarımıza dair Bakanlığın bir tebliği Bazı tacirlerin kötü evsafta buğdav ihrac ettikleri, bu suretle kötü propagandaya sebeb olduklan anlaşıhyor Eski Rus polis şefi Beria nerede? Daily News gazetesinin Beria'nın Türkiyede bulunduğıtna dair habcrinin doğru olmadığı anlasılı\ or Washingten, 29 (a a. THA) Bugun burada verdiği beyanatta Beria meselesine temas eden senator Mac Carthy şunları soylemıştır: « Gun geçtıkçe Beria'nın Sovvct Eusyadan kaçtığma daır haberlerın yalan oldugu anl^^ılmak Arkast Sa. 6, 5u. 2 ds YAZISIZ! temiıleneock GM«tti«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog