Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHtTRÎYFT 29 friul » 5 3 BIRI: $ ^ Kumni REIHÎZLERİIVDBI ^:... 1,5 Tonluk Kamyonet ve Kaptıkaçtılarla 1 Tonluk IESEL PikapLarımız Rakiplerinden SEVGİVESADAKAT daima bir Adım Ileride M MAHDUT MİKTARDA BULUNAN BU PARTİMİZ İÇİN 50 Beygir tam Dizel gomlekli Motör Direkşiyondan kollu Sinkromeşli Şanjman ! Kaptıpaçjılarda 5 iteri 1 gert vitesli Şanjman! Takvtyeli Oıferartsyel veJ4 kai Arka raakas ! KAYDOLUNUZ W Her verde Alman GRİLO MARKALI ÇtNKO Levhalar ÇİNKO Çemberler püskürtme yolu ile kaplamalar İçln Koııya KUR.ULUİU • 19/5 " Makine Yaglarını almadan evvel fiatlarımızı iorunuz. GR UO Çınknlarını aravınız. ÇtNKO TeUer Aktiengesellschaft fur Zınkindustrie Vormals VVılhelm Grillo, DuisburgHambnrn Almanya Türki.ve Mümessili: Taşman Aşırpfpndı c^ddesı Kısmet han No. 18 Telgrat adresr EVTAŞL1 Telefon: 26760. İst. Ün. İkfisad Fakültesi Gazetesilik Ensliliisü Müdürliiğünden: Bu vıl Enstitiimüze vazılmak istıyen ogrencilerin 27 Ekim 1O"x P kadar asagıdaki belgelerle Enstitü Müdürlüğüne mürac<ıat Ptmeleri ilân olunur.. 1 Li.se bitirme ve olgunluk diplomalan. 2 10 aded fotograf. 3 îvi durum belgeıi . 4 Tkamptgâh belgesi5 Sıbhat raporu. ası kâgıdı 6 Niifus hüvivet cüzdanı sureh (15167) KAHVE Ç'£ 1 Beysehir kazasının Yenidoğan köyünü Konya Beysehlr sosesine baglayan yolun insaatı kapalı zarf usulü İle eksıltmeye çıkarılmıştır. 2 İsin keşif bedeli 43820. muvakkat tetninatı 3286.50 MOTÖR ve MAKİNE liradır. YAĞLARI 3 İhalesi 12/10/953 pazartesi günü saat 15 de Konyada mahsus binasında Daiml Komisyonca yapılacaktır. Bahçekapı Germanya Han 4 Bu ışe aid keşif ve diğer evrak Daimt Komisyon ve İSTANBULBavındırlık Müdürlügü kalemlerinde eörülebilir. 5 Taliblerin Ticaret Odası vesikası. teminat makbuzu, Konva Bavındırlık MüdürlüSünden alacaklan ehlivet vesikasını W Satıhk CADİLLAK ve teklif mektubunu havi zarfı ihale saatınden bir saat evveline Gayet itinalı olarak kulkadar Daımi Komisyon kalemine vermeleri lüzumu ilân olulanılmıs 20.000 kilometrenur. (15155) de her konforu haiz 1951 modeli Cadillak otomobili satılıktır. Müracaat: HarbiLâyıkile bir av'ze secmek bir ve Kervansarav Apt. No. sanattır. 12/A Elektrik Mağazası Bu kere. Bohema, S;>s. Masif Bronz Lui Philip gibı ağır ve kıvmetlı avizelerden muazzam bir cesid pmrın!7p kovmaktadır Elektrik Mağazası Galata Bankalar. Sishane vokusu No. 89/91 Telefon 41767 ! Satıhk Matbaa: Ankara Belediye Reisliğinden: Cağalaâlunda matbaacılık ve gazclccilik vapmağa elverişli calısır bir vazivette. veya bü>uk vılâyetlerde gündelik gazete çıkarmağa miısaıd. her türlü matbaa islerini vapmaea muktedır. ycnı Intertip dizii makıncsi. büvük bov (70X100) Frankental baskı makinesı. yeni büvuk boy bıcak. veni tel dikis makinssi. metal ve murettıbhanesıle satılıktır. Müracaat. Nuruosmaniye Caddrsi No. 82 Tclcfnn 21051 E LM A S ELM AS I Satıhk Apartıman veya apartıman katı s . , ^ , . Müracaat: Telefon: 84069 | j SATIŞ kahvenin kilosumm toptan kuruşa satışa arzettttinİ tzmirin Kiraz ilcesinde vaptırılacak saglık merkezi. doktor 1 Belediyemiz fen işlerine şartnamesinde umum! evevi ve garai ingaatı isi 148244 lira 73 kurus kesif bedeli üze ?afı zikredilen en az 3 ton fabrika tonaiında arkava deyirmeli rınden 20.9 953 tarıhinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf bir kamyon teklif vermek suretile satın alınacaktır. usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 Teklif mektublarında kamyonun evsafı. fiatı, yedek Keçif ve eksıltme evrakı İzmir Bavındırlık Müdürlüğünde aksamı ve teslım müddeti bildirilecektirgörülebilir. Geçici teminatı 8662 lira 24 kuruştur3 Teklif mektubları 16 Ekim 1953 Cuma günü saat 14 e İsteklilerin: Bu işin teknik önemmde bulunan en az kadar Beledıve Rivasetine tevdi edileceğı gibi bu müddet için90 000.00 lırahk keşif bedelli bir isi basarı üe ikmal eyledik de posta ile de gönderilebilir. Şubemizde kayıdlı bulunan malul lubay. er ve sehid ye lerini ispata varar belgelerini cihale gunünden en az üc 2ün 4 Sartnamesi her gün is saatlerinde Belediye Hesab İştlmlerinın senelık yoklamalarına 1 Ekim 953 tarıhınde başla evveline kadar» valilige verecekleri dilekcelerine bağlamak (14695) nıp 30 ekim 953 tarihinde son verilecektir Malul subav ve erler suretile tetkiki sonunda alacaklan veterlik belselerini teminat leri Müdürlüğünden parasız alınır. ellerindeki rapor. tütün ikramive cüzdanları ile sehid vetimleri makbuz veya mektublarını 1953 malî vılı Ticaret veva Sanavi iae nüius cüzdanlan, tütün ikramiye cüzdanı ve halen dul olOdası belgelerini muh^evî kapalı zarflarını eksiltme ve ihaleduklarına daır muhtarlıktan aldıklan ilmuhaberlerile bırhkte nin icra kılınacağı 10.10 953 Cumartesi günü saat 11 den bir her gün saat 9 • 12 arasında îubeye müracaatları. (3170 • 15180) saat evveline kadar makbuz mukabılinde Bayındırlık Müdürlüğünde toplanacak olan komisyonumuz baskanlığına tevdi eylemeleri ilân olunur. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (14669) firması arzeder. ADRES: İstanbul Umum Sigorta Han 504508 Bahçekapı Telpfon: 22061 24592. Tel: îstanbul MUTAF NİYAZİ MUTAF İzmir Bayındırlık Kontisyonundatı: Eskişehir Belediye Riyasetinden: Bankalar muhitinde malî ve ticari müe?seseler ic'm elveriçli 187 metrekare arsa üzerine 4 kat 8 daireli. kaloriferli. 4 dükkânlı hina bes vüz elli bin liraya satılıktır. Müracaat Bevoğlunda Bursa sokağında 34'1. İs hanında ^ ^ ^ • • • • İ ^ M İnşaat Emlâk BUrosuna. Istiklâl Gaddesinde Satıhk Apartıman 1 Temizlik islorindp kullanılmak üzere alınacık (12) TIed sandıkh cöp bisiklet kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedeli (17.050) liradır . 3 Teminatı (1308) lira (75) kuruştur. 4 Teminat Beledıve veznesine yatırılacaktır. 5 Şartnpmesı her gün Be'edive özluk ve MuamclAt Müdurlügü kalemınde görülebilir. 6 İhalesi 16 10 1953 Cuma aünıi saat 16 da Belediyede toplanan Encümen'ie yapılacaktır. 7 İsteklilerin 2490 savılı kanunun 32 nci maddesi gereğınce hazırlıyacakları teklif mektublarını belli günde saat on bsse kadar Encümen reisliğine makbuz karsılığında vermeleri. (15091) 1MALATINDA DEMİR KULLANAN SANAYİCİLERE İstanbul Sanayi Odasmdan: Üç ayda bir dağıtılan Karabuk demirıni imalâtında kul'.anan İstanbul Vılâyeti dahılinde mevcud müesesselerın 30 Eylul 1953 Çarşamba akşamına kadar Odamıza müracaatleri luzumu ilân olunur. (15162) Beyoğlu As. Şubesinden: INŞÂÂT İLANI "Bedford,, 5 Tonluk. şöför mahalli Kamyonlardan mahdud bir miktar giimrükte olup 15 Ekim 1953 tarihinde teslim edilir. Hediyelerin en makbulu RONSON çakmaklan, düşunebilcceğiniz hediyelerio en iyisidir. tsler kcndiniz için ister bir arkadaşa hediye etmck içm oUun. RONSON daima makbuldur Göııende \ apılacak İkiz Evler Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğünden: 1 Bnkamızca Balıkesir İlinin Gönen ilcesinde yaptınlacak olan 410.200. lira kesif bedelli 70 aded evin sarılacak olan 410.200. lira kesif bedelli 70 aded ev insaatı kapalı zarf usulü ile ve kısmen götürü ve kısmen de birim fiat esası üzerinden eksiltmeye konulmustur. 2 Eksiltmeve girebilmek için eksıltme sartnamesı tarifatma göre hazırlanacak teklif zarfları 10.10.953 günü saat 15 e kadar Bankamız Genel Müdürlüğüne verilmis veva gönderilmis olmaları lâjımdır. Postada vâki olacak gecikmelerden dolayı istekli itirazda bulunamaz. 3 tsteklılerin pksiltmp sartnamesi hükümlerine uvuiarak 20 158. liralkı muvakkat teminat vermeleri ve en az 200 000. lira bedeünde ve bu eksıltme mevzuunu teskı' eden inşaat âyarında bina inşaatını is sahibine karsı münferiden veya müctemian akid ve nıes'ul müteahh:d sıfatilf ıkmal ederek en az muvakkat kabulünü yaptırmıs olmas' sarttır. Ortakhk halinde birlesen isteklilerdcn valnız birinin bu sartı haiz olduklarına daır resmî makamlardan almıs oldukları belgelerle bugüne kadar taahhüd ve ikmal etmi^ oldukları i^lerle (varsa) hâlen taahhüdlerı pltında bu'nnan işlere aid tam bir bileiyı eksiltme evrakı meyanında bankava tevdı edılecektır. 4 Bu is ıcin teminat mektubu mukabilinde mukavelesindeki sartlarla 150 000. liralık avans verilecektir. 5 Eksıltme evrakını ihtiva eden dosvalar 25 lira mukabilinde İstanbul Ankara ve Balıkesir Subemiz Müdürlüklerinden tedank edilebılir. 6 Banka. ihaleyi yapıp yapmamakta veva diledığine vapmakta serbesttır. (148101 Telefon 43546 "OTODÎZEL,, CEMÎL K. MUHAYEŞ Telgraf CEMİMAL İstiklâl Caddesi 46/1 Beyoğlu İstanbul Gesarol Gesarol 50 Oiğ«r bazı tarım ilâcian Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden: Genel Müdürlügümüz Toprak Komisvonları ihtivacı icin 150 aded hurç müteahhid namı hesabma satın alınacaktır Muhammen bedelî (8.250) lira. geçici teminatı (619) liradır. İhale 12/10/953 pazartesi günü saat 15 de Genel Müdürlük binasında açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. Sartnameler Genel Müdürlütümüz V. Şube Müdürlüğü Satınalma Servisinden parasız olarak alınır ve resım'.er aörülebılir. İsteklilerin Ticaret Odası vpsıkası. sartnamede vazılı diğer belgeleri. geçici teminat mektubu veva makbuzları ile birlıkte İ belirli gün ve saatte Genel Müdürlüâümuz binasında toDÎanacak Komisyonda hazır bulunmaları Genel Müdürlük ıhalevı vaoıp vapmamakta serbesttir (1 .0921 Ronson Whirlwind Alevı ruzgârdan koruv.ın huiusi sıperlıdır. Uer havada yanar. TL 4 9 Ronson Queen Ann« ve diğer gümüş kaplamalı ma=a modelleri, salonunuza süs veren bırer hankaı'ır TL 98 KORSÜL Kükürtlü müstahzar ABAVİT Tohum ılâcı F U K L A S I N Mantari hastalıklar İçln C O T T O N D U S T L A R Pamuk zararMan için K O R E X A N Hayvan ve msan haşarei«ri ıçm FARE Z E H İ R L E R İ Ev haşareleri ılâçiarı KORUMA TARIM İLAÇLARI A. Ş. Aşirefendi Cad. Katırcıoğlu han Kat 2 No. 9 felefon : 26898 Telgraf : KORUMAlstanbul RONSON OUNYANIN t N ITI Rnoson Attnms moderno tPYENf8]R Zarif bir saat kadar ıucf oLın t>ıı y."sı r.ıiıd!<,j "İL 52 MA8KATA l>lf.KAl: .•. Y:EPYENİ BİR MEVZü Vıırkıvrde Mnmr FLİ PURLA VE ORTAKLAR1 r,»la'a, îstanfeul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog