Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

HÜ , 1NŞAAT ILANI Manyasta Yapılacak Ikiz Evler Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğünden: 1 Bankamızca Balıkesir ilinin Manyas ilçesinde yaptırılacak olan 319.200 lira kesif bedelli 64 aded ev insaatı kapalı zarf usulü ile ve kısmen götürü ve kısmen de birim esası üzerinden eksiltmeye konulmustur. 2 Eksiltmeye girebilmek için eksiltme şartnamesi tarıfatına göre hazırlanacak teklif zarfları 10 101953 günü saat 15 e kadar bankamız genel müdürlüğüne verilmis veva* gönderilmis olmaları lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmelerden dolayı istekli itirazda bulunamaz. 3 İsteklilerin eksiltme sartnamesi hükümlerine uyularak 16.518. liralık muvakkat teminat vermeleri ve en az 150 000 lira bedelinde ve bu eksiltme mevzuunu teskil eden insaat âvarında bina insaatmı is sahibine karsı münfenden veya müçtemian âkid ve mes'ul müteahhid sıfatile ikmal ederek ve en az muvakkat kabulünü yaptırmif olması sarttır. Ortakhk halinde birlesen isteklilerden yalnız birrîıin bu sartı haiz olduklarına dair resml makamlardan almıs olduklan belgelerle bu güne kadar taahhüd ve ikmal etmis oldukları islerle varsa hâlen taahhüdleri altında bulunan islere aid tam bir bilgıyi eksiltme evrakı meyanmda bankaya tevdi edeceklerdir. 4 Bu is icin teminat mektubu mukabfllnde mukavelesindeki sartlarla 100.000 liralık avans verilecektlr. 5 Eksiltme evrakını ihtiva eden dosyalar 2 5 lira mukabilinde tstanbul Ankara ve Balıkesir Şubemiz Mülürlüklerinden tedarik edilebilir. 6 Banka. ihalevi vapıp vapmamakta veya diledigine yapmakta serbesttir. (14810) Dizel Elektrojen Grupları Satın Alınacak NANEŞON Ishallere karşı kullatuhr \ T,C, Ziraal Bankası Genel Müdürlüğünden: Kasa dairesi kapıları alınacaktır. 1 Bankamızın yapümakta olan yeni hizmet binaları kasa daireleri için dünyaca tanınmış müesseselerin imalâtından olmak üzere kasa dairesi kapılarile bunlara aid parmaklıklı kapı ve bu dairelerin daimi havalanmalarmı otomatik olarak saülıyacak, fakat herhangi bir suretle binada yangın çıktıgı takdirde havr înuayven bir ısı derecesine yükselince kasa datresile koridorun arasmdaki bağlantıyı gene otomatik olaTak kesecek tertibatlı havalandırma cihazları alınaeaktır. 2 Yangın. oksidrik alevine ve makabla delinmeğe karsı dayanıklı olacak olan bu kamlardan. aians binaları için parmaklık kapı ağırlıgı hariç asıl kapı ağırlığı 500 ilâ 700 kilogramlık olmak üzere 80 tane sube birıaları için ayni sekilde asıl kapı agırlıgı 900 ılâ 1100 kilogramlık olmak üzere 50 tane. hayalandırma cihazîarından 260 tane almması düşünülmektedir Bu aded %20 nisbetinde azalıp çoğalabilir. 3 Her firma kendi fabrikasmca standart olarak yapılmakta olan kapı ve havalandırma iihazlarmm teknik vasıflarını, lüzumlu ölçülerini mülr*dath ağırlıklarını, şimdiye kadar bunlardan hangi bankalara verdiklerini bildiren türkçe tercümelerile birlikte izahnamelerini verşceklerdir. 4 Bu işle ilgilenecek firmalar her ağırlıktaki kasa dairesi kapısımn parmaklık kapısile birlikte ve havalandırma cihazmm beher adedinin Fob ve Cif. îstanbul fiatlarile İstanbulda gümrüklü olarak fiatlannı dolar ve Türk lirası olarak ayrı ayn gösteren ve teslim müddeti ile bedellerinin bankaca ödenmesine aid sartlarını bildiren tpklif nıektublarını 910.1953 Cumartesi günü saat on bese kadar kırmızı mühür mumu ile kapalı zarf içinde banka insaat müdürlüğüne vermis bulunacaklardır. 5 Firmalar teklifierini verirlerken bu malzemenin kendilerine ihale edilmesi halinde ihale bedeli üzerinden bankaya °r 10 nisbetind* kesin teminat vereceklerini ve gerekli sekilde ambalâilayıt» sigorta ettireceklerini de göz önünde tutarak fiatlannı tesbit etmis olmaları sarttır. 6 îstekli firmalar açıklanmasmı istiyecekleri noktalar içlri Ankarada înşaat Müdürlügfiftden" gerekli bilgiyi alabilirler. 7 Banka, bütön isi toptaB blr firmaya verebllecegi gibi hafif kapıları bir firmadan agır kapıları ve havalandırma cihazları baska baska firmalard^n alabilmek ihaleyi yapıp yapmamak veya tercih etmek hakkını muhafaza eder. Ancak firmalar 9.11.1953 Çarşamba aksamına kadar bankaca ihalenin kendilerine yapıldıgı bildirilmediği takdirde tekliflerile bankaya baglı sayılmıyacaklardır. • (14805> tller Bankasmdan? Elektrik Ssntral Binaları Yaptırılacak Kasaba adı Kesif bedeli Geçlci teminat Takati Çlne (Aydın) 97.250. 6.113. 2 ad. 120135 HP Diz. tmroz (Çanakkale) 30.000. 2 250. 1 ad. 4550 HP. Diz. 1 Yukarıda isimlerl yazılı kasabalar için, hizalarında takatleri gösterılen DizelElektrojen gurupları satın alınacak ve Develi İcra Tetkik Merciinden: 953/48 santraldaki yerlerine monte ettirilecektir. Devellnln Everek Camilkeblr mahal. 2 Dizel gruplarının isler vaziyetteki keşü bedelleri ve leataden ve fenese ç»rşısınd» tuhaflye geçici teminatları yukarıda gösterilmiştir. v« hurdacılıkl» !;tigal eden İsmall 3 Teklif zarflan makbuz mukabilinde en gec 19 Eklm oğullan Halil Ibrahım ve Şahin Turk. 9 53*" Pazartesi giinü saat 17 ye kadar Bankamıza teslim edilme ojlu tar«fından vaki iflâs lddiası ıue. rinden mahkemece lflâslanna karar ve. lıdir. yapılan 4 Postada vSki olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. rüml} ve lc^acamallarile tesbit netlce. slnde mevcud gayrımenlrul. 5 Kapalı teklif zarfları 20 Ekim 1953 Salı giinü banka leri ve borcları tesbit edılmlş ve mev. mızın Satınalma Komisyonu tarafmdan acılacaktır. cud menkul ve gayrımenkulleri borca 6 Bu işe aid ihaje evraklarmdan Çineye aid olanı 7.5 yetecek derecede olup alacüklıların bir lira ve Imroza aid olanı 5 lira bedelinde Bankamız muhasebe kısmınm muvafakatlle borclular tara. fmdan konktırdato taîeb edllmış ve borc müdürlüğünden temin edilebilir. luların bu taleblert İcra tetkik merci. 7 Her türlü vergi ve resimler müteahhide aiddir. üıce kabul ve Fenese mahallesinden 8 İşin bedeline mahsuben. banka garanti mektubu muka Hall! cğlu Şukru Nayman komiseT ta. yin edilerek kendllerine lki ay mehil bilinde avans verilmez. tarlhinde karar 9 îşin teslim müddeti ay veya hafta olarak teklifi yapan verilmealne 18/8/^53 olunur. verilıniş oldufu ilân tarafmdan bildirilecektir. Bu müddetin is günü olarak bildirilmesi kabul edilmez. II 10 thaleye girebilmek için akreditif tesisleri yapmıs. olmak sarttır. Bu hususta 12.10 1953 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar evvelce yaptığı bu gibi islere aid belge ile bankamıza müCok hassas saattir. racaat edilip yeterlik belgest talebinde bulunulmalıdır. Bu tarihten sonra vaoılacak belge talebleri kabul edilmez. 11 Banka. ihaleyi vapıp yapmamakta veya işi diledıgine DAKTİLO İSTİYENLERE vermekte serbesttir. (14688) Türkçe, fransızca, ingilizce daktilo büirim. Feriköy Bilgiç sokak No. 25 De&pina r ARLON f a y d a I ı dı GRiPiN Tekel Genel Müdürlügü »ânları | İLLER BANKASINDAN: •tli İlçesi Çanakkale Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 1 İstanbul cGibali» kutu fabrikası çatı onarımı mevcud şartnamesi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltmesi 19.10 1953 Pazartesi günü saat 15.30 da tstanbulda Kabataşta Teke] Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapilacaktır. 3 Muhammen kesif bedeli 38 275 lira 71 kurus olup muvakkat teminatı 2870 lira 68 kuruştur. 4 Şartnamesi. eksiltme sartnamesi. mukavele proiesi. birinci kesif hülâsası. bırim fiat cetveli her güo Komisvonumuzdan: Ankara ve İzmir Tekel Basmüdürlüklerinden 1.91 lira mukabilinde temin edilebilir. 5 Talibler. eksiltmenin vapılacaSı gflnden en az tatil gtlnleri hariç: 3 2ün evvel; en az bir kalemde 25.000 liralık bu ise benzer is vaotığına veya denetlediğine dair isi yaptıran dairelerden alınmıs vesikayı bir istidaya raoten Tekel Genel Müdürüigü İnsaat Şubesine vererek ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 6 İstekliler. 2490 savılı kanun eeregince lhzar edecekleri mühürlü teklif mektubu: teminat makbuzu veva banka teminat mektubu vesairevi havi kapalı zarflarını eksiltme saatindon bir saat evvellne kadar makbuz mukabilinde komi>ryon başkanlışına vermeleri ilân olunur. 7 Postada v.ukua gelecek gecikmeler kabul edilmeı. (15267) Yapılacak is, Kesif bed. Geçici tem. Santral binası tevsii ve havuz insaatı 27 830 42 2.087.28 Yukarıda vapıiaeağı ver. kesif bedeli ve geçici teminat miktarları yazılı o]an santral binaları insaatı kaoalı zarf usulü ile eksiltnıeve çıkanlmıstır. 1 Teklif zarfları 20 10.1953 Salı günü saat 12 ye kadar Ankarada İller Bankası Muhaberat Müdürlügüne verilmis olacaktır. 2 Teklifler 20 10 1953 Salı aünü saat 15 te İller Bankası Satınalma Komisyonunda ince'pnçcek ve Komisvon kararı idare meclisince kabul ve tasdık oıunduktan sonra ihale kesin'eşecektir. 3 Tesislerin hepsine bir veva bir kacma teklif verüebilir 4 İstekliler bu ise aid kesif ve fennl evrakı tller Bankası Muhasebe Müdürlügünden (2,5) lira karsılığında alabiHrler. 5 Bu islere aid tıroieler Bankamız Yapı servisinde görülebilir. 6 Eksiltmeye eirebilmek için isteklilerin yukarıda yazılı geçici teminatları vermeleri ve: a) En geç 13.10 1953 tarihine kadar Bankamız Yapı Servisine müracaat ederek bu ise girmek üzere belge almaları, b) 25 000. liralık bir insaatı muvaffakıyetle başardıklarına dair belge göstermeleri sarttır. 7 Bu ise aid bilcümle devlet ve beledive vergf ve resimleTeklif alms surVjie ve pazarlıkla ikî kalem vaeon malzeri noter ve harc masralları ve bunların zamları isi alana mesi s=»tın alınacaktır. aid olacaktır^ Teküfierin 6 Kasım 1353 Cvma günü saat 14 e kadar An8 Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen 9erbesttir. (15093) karada Mslzeme Dairesi Reisliftine verilmis olması lazımdır. Sartnameler 15 '.ira bedelle Ankarada Merkez: İstanbnirfa Haydamasa veznelprinden temin edilebilir. (15255) Dojhım Kadın Hastahkları Mütehassısı Taksim Eezcnesi üstünde Tel: 49460 • • M i Dr. Saim Sağlık \ KÖPRÜLER YAPIMI Karayolları Genel Müdürlüğünden: I Parça kumaş, yün döküntüleri, kulîanılmış kap, muhtelif hurda malzeme ve ilâç satılacak Sümrrbank, Bursa Merinos ve Hereke Yünlü ve Halı Dokuma Sanayll Müessesesi Müdiirlüğinden: Bursa Merino? fabrikamizda meveuâ t Ttminatı Lira 1 Merinos hararları. tahminen 5000 aded 1500. 2 Muhtelif cuval ve torbalar tahminen 4250 aded 400. 3 Mııhteüf cins knllsn'lmıs saç variller. damacanalar 1300. ve tenekeler 6100 aded 4 Yassı ve cubuk cemberler. hurda çinko ve bakırlar müstamel oto lâstikleri. tarak iğneleri vs. 500. 5 Yün silindir yolukları ve makas boruları tafcminen 15500 Kg. 200. 6 Parca kumaslar ve sodi kumaslar tahminen tstanbul Atatürk Bulvarmda 1.145.721,13 lira kesl* bedel3680 Kg1800. 11 ucuz blok apartımanlar insası 15 Ekim 1953 Persembe günü i 7 Muhtelif, ilâclar tahminen 600 kalem 1000. saat 15 te İstanbul Divanyolunda Belediy» Merkez binasmda' 14 Ekim 1953 Çarşamba günü saat 10.30 da pazarlık sumtite$ekkil Daimi Encümende kapalı zarf usulü ile ihale ediretile satılacaktır. şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belge leeektir. tlk teminatı 48.121,63 liradır. Şarteamesi İstanbul İsteklilerin en gec ayni gün saat 10 a kadar glrecekleri gu ' lerile birlikte eksiltmenin vapılacağı sünden en az (ta Beldiyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görülecçk veya 50 lira berubun teminatını Müessçse Ticaret Şefliğine müraeaatle veztil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Ve delle almabilecektir. tsteklllerin llk teminat makbuz veya neye vatırmıs olmaları lâzımdır. kâletine müraeaatle bu işin eksiltmesine girebilmek için mektubu 953 yılı Ticaret Odası vesikası ve İstanbul Belediyesi Fazla bilgi almak, şartnameyi eörmek istiyenlerin Müesyeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri Fen İsleri Müdürlüğünden şartname kayıdlarına göre «almacak sese Ticaret Sefliğine veya tstanbulda Sümerbank Alım ve Safennî ehliyet kâgıdmı havî olarak hazırlıyacaklas* kapalı zarfAlmanvaya 150 000 ton yumusak bugday satısı hakkmda. sarttır. tım Müessesesi Muamelât Sefliğine müracaatleri rica olunur. larını ihale günü saat 13.30 ile 14 arasında Daimi Epcümene Almanyaya ekim: kasım ve aralık 1953 avlarında teslim İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek vermeleri lâzımdır. (İhaleyi müteakıb ihale karar pulu isi alan(Müessesemiz satısı kısmen veya tamamen yapıp yanma edilmek üzere 150 000 ton jnamusak bugdayın G.İ.F. 85 dolar: kişi olması (özel ve tesçil edilmemis ortaklılar kabul dan derhal tahsil edilecektir.) makta serbesttir.) (15247) dan satısı kabul edilmiştir. (15039) edilmez.) Türk Alman hububat protokolu şart ve esaflnrına uygun • • * olarak Alman ithalâtçılarına G.ÎJ. teslim edilecek meşhur 5 îsteklilerin tekliı mektublarını 2 nci maddede yazılı saatten bir saat öncesine kadar su işleri reisliğine makbuı bugdayın ihracatçı firmalarda calısmalarına lmkân verilmek karsılığında vermelerı lâzımdır. üzere Türk limanlannda F.OB. teslim satısı uygun görülmüştür. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (14386) Çift 85 dolarlık fiat degismemek kavdile firmalarm 2.10. 14S484 lira 39 kurus keşif bedelli Dtıar (devlet volu iltiOfisi Bakı) Haeıbesirli Tatarh yolunun 0 + 00025 + 000 kilomet 1953 Cuma günü saat 16 ya kadar Toprak Mahsulleri 1 tstanbul Koruma tstasyonu ile YetUtirme Yurdu ögrenreleri arası sanat vapıları ve staplize insaatına talib zuhur et Umum Müdürlüğüne F.OB. fiat teslim mektublarını vermeleri cileri için lüzumlu 200 takım kışlık elblseniç 12.000 lira mediğinden yenide^ı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul veya göndermeleri lâzımdır Tekliflerin postalarda gecikmesinden Ofis mes'uliyet kabul etmez. ^ muhammen bedel çevreslnde yat>tırılması. İlk teminatı mustur. Tekliflere % 1 nisbetinde teminat mektubunun eklenmesi 900 liradır. Şartnamesi Milll E^itim Müdürlüğünden alıMuvakkat teminat 8674 lira 22 kuruştur. jarttır. nacakür. İhalesi 14 Ekim 1953 Çarşamba günü saat 15.30 da kat'î Türk Alman hububat protokolu Toprak Mahsulleri Ofisi 2 Köprüler Başmuhendisllji Balat at&lyesi lnsaatı içln muk ihalesi Daimî Encümende icra edilecektir. Umum Müdürlüğü Ticaret İsîeri Müdürlüğünden ve İstanbul: tezi 100.000 aded tuglanın 7500 lira muhammen bedel Şartname ve evrakı kesfiye her gün mesai saatleri dahilin1 Kara As. Lise ve Astsb. Ozl. Ortaokullarımn münhal İzmir Bölee Müdürliiklerinden bedelsiz olarak temin olunabilir. çevresinde satın almması tlk teminatı 562.50 liradır de Daimî Encümen kaleminde görülebilir. öâretmenliklerinde istihdam edilmek üzere 3656 savılı kanunun Sartnamesi Belediye Fen tşleri Müdürlüğünden alınaTaliblerin bu isi yapabileceklerine dair ihale gününden 3 Toprak Mahsulleri Ofisi 2490 sayılı kanuna tâbi olmadıSmdan 3 üncü maddesine göre 4 Türkçe. (5) Matematik. (5) Tabıat Bücaktır. gün evvel vilâyet makamına müracaat ederek alacakları ehli satısı kısmen veya tamamen vapıp yapmamakta serbesttir. (15261) aisi. (1) İngilizce. (4) res'm ve (2) Müzik öâretmeni olmak üze 3 Haseki hastanesi için 2JÎ3 eb'adında 1/2 metrelik 2600 yet ve Ticaret Odası kavıd belgelerile muvakkat teminata aid re (21) asl! maaslı sivil ögretmen ahnacaktır. ts Bankası makbuz veya banka mektublarını havi teklif mekkutu katkütün 7072 lira muhammen bedel çevresinde mü2 788 sayılı Memurin Kanununun 4 üncü maddesindeki tublarını ihale saatinden bir saat evvel Daimî Encümen Reisbayaası İlk teminatı 530.40 liradır. Şartnamesi Belediye evsafı tasıyan isteklilerin 15 Ekim 1953 tarihine kadar Kara iiğine makbuz mukahUinde vermeleri. Levazım Müdürlüğünden alınacaktır. Kuvvetleri Personel BaskanlıSına bir dilekce ile basvurmaları Postada vâki gee/fcmeler kabul edilmez. (15153) 4 Karaağac Kurumları irin lüzumu olan 282 çift lâstlk çizilân olunur. 1 Fen îşleri Müdürlüğündeki kesif ve sartlaşması geremenin 6486 lira muhammen bedel çevresinde müteahhid 3 Fazla istekli zuhurunda seçim hakkı Kara Kuvvetleri glnce Mithatpasa mahallesi 193.206. Kıhçreis 322.319 318 303. nam ve hesabına satın almması. İlk teminatı 43(5.45 liraKumandanhğına aid olacaktır. (151393138) 280.274 281344 353 sokaklarda kanalizasyon ve 322.274.281. dır. Şartnamesi Karaağac Kurumları Levazım Amirliğia280.303. sayılı sokaklarda adl dö'seme ile 279 sayılı sokakta den alınacaktır. 1 Tavşanlı Sağlık merkezi ikmali insaatı kesfl değiştiril hafriyat ve tesviye yapılması işleri kapalı zarflı eksiltmeye ko5 Yakacık Yetiştirme Yurdu öğrencüeri icin muktezi 100 nulmustur. Keşil bedeli 45500,50 lira ve geçici teminatı 3413 mek suretile yeniden eksiltmeye konulmustur. takım kıshk elbisenm 5200 lira muhatımen bedel çev2 Kesif bedeli 99260.78 lira ve geçici teminatı 6213 04 iiradır. 1 Samfim Memleket hastanesi İçin satın alınacak bir resinde Yaptırılması. İlk teminatı 390 liradır. Sartnamesi İşin ihalesi 14.10.1953 Carsamba stünü saat 15 ted ! r. tstek aded 500 miliamper ve 90 kilo Wolt takatindeki Röntgen ciliradır. Millî Egitim Müdürlüğünden alınacaktır. 3 Eksiltme ve ihale 14.10.953 çarşamba günü saat İs te lilerin 2490 savılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhvacakları hazı kapalı zarf usulü ile eksiltmeve konulmuştur. Bavındırhk Müdürlüğü binasmda toplanacak komisyon tarafın teklif mektublarını ihale günü en ttec saat 14 e kadar Encü2 Muhammen bedeli 35000 lira olup geçici teminatı 2625 6 Haseki hastanesi d's servisi i"'n lüzumlu. bir aded dişçl dan yapılacaktır. men Başkanlığına vermeleri ilân olunur. liradır. koltuŞunun 2400 lira muhammen bedel cevr^inde temi2 Fen İşlerl Müdürlüğündeki kesif ve jtrtlasması ge4 Eksiltmeve istirak edeceklerin ihale tarihinden 3 gün 3 İhalesi 19.10.953 tarihine rastlıyan Pazartesi günü ni. İlk teminatı 180 liradır. Şartnamesi Belediye Sağlıkevvel Vilâyete müraeaatle alacakları ehliyet belgeleri, 953 yılı regince Göztepe mahallesinde 83.85 86.87.88.96.94 Muradreis saat 19 te Vilâyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. İşleri Müdürlüğünden almacaktırticaret vesikaları ve teminatlarile usulüne göre tanzim edecek mahallesinde 155.177.236.237 ve 238 sayılı sokaklarda kanali4 tsteklilerin 2490 sayıh kanunun tarifleri dairesinde Mubsmmen bedellerile ilk teminatları yukarıda vazılı lgleri teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komis zasyon ve 83.85.86.87.88.155.177.236 sayılı «okaklarda da adi hazırhvacakları Ticaret Odası vesikası ile muvakkat makbu ler 15 Ekim l f ) ^ Persembe sünü saat 15 te Divanyolunda Bedösemelerin yaptırılm>sı kapalı zarfla eksiltmeye konulmus zunu havi teklif mektublarını o eün saat 14 e kadar Daimi Rn ı ledive Merkez binasında müteşekkil Daimî Encümende ayrı . yona tevdi etmis bulunmaları sarttır. Bu saatten sonra mektub kabul olunmıyacagı gibi postada tıır. Kesif bedeli 52423 89 lira ve gecici teminıtı 3872 liradır cümen Reisliğine vermis olmaları lâzımdır. Postada vâki ola ıvrı ar'k eks'Hme suretile ihale edilecektir. İsteklilerin ilk teTsin ihalesi 14.10.953 Çarjamba günü saat 15 tedir. İstklilerin cak gecikmeler kabul edilmez. fecikmiş mektublar da kabul olunmaz. ı rn nat mpVbuz vcva mektubu., 953 yılı Ticaret Odası vesikası; 8 Daha fazla bilgi almtk ve kesif dosvasın sörmek isti 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhvacakları teklif 5 Şartnameyi 2örmek istivenlorin Daimî Encümen ka niıfus hüvıvet cüzdanı ile birlikte ihale günü saat 15 te Daimi g e l i mektublarını ihale günü en geç saat 14 e kadar Encümen Baskan lemine ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne mü |Encümf>nde bıılunmaları lâzımdır. (İhaleyi müteakıb ihale kayenler mesa! saatlari jçinde hergüa Bayındırlık Müdürlüğüne lığına vermeleri lüzumu ilân olunur. (15228) racaatleri ilân olunur. (15221) jrar pulu işi alandan derhal tahsil edilecektir.) (15188) (15152) müraeut «âebUirltr. 1 Tekrar eksiltmeye konulan is: 14/9'i<*53 tarıhındeki eksiltmesine istekli çıkmıvan Urfa Mardm devlet vohında İbrahimiye. Akzivaret. Telcuma, Havdunk. Sehveled. Suphiköy, Kermi: Duali ve Sesiğ köprülerinin betonarme olarak vapımları olup kesif bedelleri tutarı (1.525 665.30) bir mHyon bes yüz vırmi bes bin altı yüz altmıs bes Hra otuz kuruştur. 2 Eksiltme: 15 10.1953 tarihine rastlıyan Persembe günü saat 16 da on altıda Ankarada Bavındırlık Vekâletı binada Karayolları Genel Müdürlüâünde Karavoiları Eksiltme Komısyonunca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı: Vezneve vatırılacak (50) elli lira bedele aid makbuz karşılıgında Karavolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesablar Subesinden alınabilir. 4 Eksiltmeye eirebilmek için: a) tsteklilerin 1953 vılına aid Ticaret Odası beleesile usulü dairesinde (59.520) elli dokuz bin bes vüz yirmi liralık geçici teminat vermeleri. b) İsteklilerin (tatil günleri hariç) eksiltme güniinden en az üç gün önce bir dilekce ile Karavolları Genel Müdürlüğüne müıacaat etmeleri ve dilekçelerine Karavolları Genel Müdür'üğü eksiltmelerine eıris sartları hajkkmdaki yönetmeliğin 4 üncü maddes'nin a. b. c fıkralarırda yazılı evrakı bağlıvarak bu is için yeterlik belgesi almaları. (NOT: Bu yönetmelik. Ankarada Karayolları Genel Müdürlüeünden ve tasrada Karavollan Bölge Müdürlüklerinden cilınâbiHr "*" 5 İsteklilerin eksiltme şartlaşmasmın 34 üncü maddesinde verilen izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellıser kurushık oul vanıstırnrak bun'.arı imza^avıp zarflarırı> kovmaları) hazırlavacakları vüklenme mektublarını eksütnie aünü saat on bese kadar makbuz karsılığında komisvon reisM'ne vermeleri lâzımdır. 0 Postada olacak gecikmeler kabul edilmez1 Eşme kazasında yaptırılacak olan sağlık merkezi. Keyfiyet ilân olunur. (14642) doktor evi ve garat insaatı kapalı zarf usulü ile ek^iltmve çıdoktor evi ve garai insaatı kanalı zarf usulile eksiltmeve çımadıgıadan 2490 savılı kanunun 40 ıncı maddesı eereğince bir ay mjiddetle pazarlığa çıkanlmıstır. Eks'Mmeye komılin iş: 2 Kesif bedeli 144 817.61 lira olup geçici teminatı 1 Kavseri su işleri 32 nci sube Müdörltiğü bölgesinde bu10.861,32 liradır. lunan Zamantı vad'îinin 1 '5000 ve 1 '25000 mikvaslı ha3 Bu müddet zarfında ihalesi Usak Ticaret Odası binaritasının alınmasına esa? teşkil etmek üzere nirengi şe sında oturan Usak Bavın^riik Müdürlüğünde tesekkül edecek bekesi tesisi 2 nci kısım isi olup tahmin edüen keşif bekomisyon huzurunda vanılaca^'.^dsli fiat birimieri esası üzerinden (86 400) liradır. 4 İstekliler bu ise aid ?artname. kesif ranorıı ve sözlesme sartnamesi ve buna müstenid diğer evrakı Bavındırlık 2 Eksiltme 8 10 1953 tarihine rastlıyan Persembe günü saat (15) te Ankarada Su tsleri Reisliği binası içinde toplaMüdürlüğünde görebilirlr. nacak o'an sıı eks'ltme komisyonu odasında kapalı zarf 5 Talibler bu kabil diSer bir isi vapmıs ve kesin kabuusulü ile yapılacaktır. lünü yaptırmıs veva avni miktardaki isi denetlemis bulunduğuna dair belge ibraz etmeleri lâzımdır 3 tsteklilerin eksiltme şartlasma?ını sfizleşme tasarısını dzel 6 İsteklilerin tatil günleri haric: Bavındırlık Müdürlüteknik sartlasma. fiat birimieri ve kesif cetvelini. Bayınğüne müraeaatle besinci maddede pösterilen belselere istinaden dırlık işleri genel sartnamesi ve su işleri umumî fennl Bavındırlık Müdürlüğünden ald'kları veterlik belgesini ve kasartnamesini ve bu ise aid evrak ile proieleri (4.32) lira nunen vermeleri icabeden teminatı nakid vevahud banka mekkarşılığmda su işleri reisliğinden alab'l'rler. tubu ile ve 953 yılına aid Sanayi Odası kavıd belsesmi ihtiva 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı eden vesikalarını komisyon reijliğine vermeleri lâzımdır (5570) lirahk geçici teminat vermeleri ve bu is'n teknik (15236) ehemmivetinde bulunan diğer bir işi muvaffakıyetle ba Ankara İcra Gayrimenkul ' Satış Memurlugundan; 953/145 Ankranm Yenimahalle Taskın sokagı 8 numarada iken hâmahalli ikameti belli olmıyan Hasan Tensiye: Ayşe İkbal Ünala 10.000 lira borçtan dolayı birinci derecede ve 10.4.952 tarihinde bir sene müddetle ipotek ettiğiniz Ankaranm Anafartalar caddesi Havlu sokağmda 125 ada 25 Darsel numaralı evin dört hissedt üç hissesi faiz. avukatlık ücreti ve masraflarile birlikte tahsili için ipoteğin parava çevrılmesi yolile dairemizin 953145 numaralı dosyasile 20.7.953 tarihinde alacaklı vekili av Nuri Hacı Habiboölu tarafından icra takibinde bulunulmuş ve yukarıda gösterilen adresinize gönderilen Bdeme emri mezkur yerden yaralıp bir senedenberi nerede olduğunuz belli olmadığından bilâtebliğ iade edilmis ve Emnivet Müdürlüğü vasıtasile yapılan tahkikatta yeni adre?iniz buhınamamıs olduğundan hakkınızdaki tebliğin ilânen vaDilmasına ve ilân müddetinin 30 gün olarak tavinine icra hâkimîiğince karar verilmistir. İsbu ilân. nesrinin ferdası eüniin' den itibaren 30 güri'mu9cteUn hitam bülrnasını mütev':ıb bas.lıvacak olan 30 gün içinde borcunuzu ödemeniz ve takib ts^ebıne karsı bir itirazınız varsa gene ilânm nesrinin ferdası eününden itibaren 30 günü takib eden"ON'gün içinde bu itiraTinızı istida ile veya şifahen dairemize bildirmeniz lâzımdır. Bu müddet içinde itiraz etmez veya borcu ödemezseniz ipotekli gavrimenkulün satılacağı ilânen tebliğ olunur. (150^5) len Vagon Malzemesi Alınacak Devlel Demirvolları İşlelmesinden: YAPI İŞLERİ İLÂNI Valiliğinden: Uşak Bavmdırlîk Vekâletinden: İstanbul Filârmoni Derneğinden: Derneğimizin senelik genel toplantısı 7 Ekim 1953 Çarşamba günü saat 18rteDernek merkezinde toplanacaktır. Çoğunluk olmadığı takdirde 14 Ekim Çarjamba günü ayni saatte toplanacaktır. Aslt azamızm teşrifleri rica olunur. GÜNDEM: 1953 senesi yönetim kurulu raporunun okunması, Dernek hesab vaziyeti tetkiki. Yönetim kurulunurı ibraşı 1953 1954 bütçesinin tetkiki. Yeni vönetim kurulu üyelerinin seçilmesi. İSTANBUL BELEDİYESİ İUNLABI Blok Apartıman Yaptırılacak Toprak Mahsıılleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: Afyon Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden: Elbise,!fTugla, Katküt ve Disçi Koltuğu Alınacak İst. Lv. Âmirliğinden verilen askerî kıfaat ilânları İLAN İzmir Belediyesi Başkaıtlığındatı: Kütahya Bayındırlık Müdürlüğünden: Satttsuıt Valiliğinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog