Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

tfünün Kesimleri İlk ve orta öğretimde Güzel ve sıhhatli şocuk miisabakası dün derslere başlandı 5ğrencller« Baştarafr 1 inei »ahifedt Necmeddin Ormana, tstanbul Kız Lisesi 30 uncu yıl muvaffakıyetler dilemiş ve birliğın, dönümünü de dün yaptığı törenle sanat tarihi dersi için bir projekkutlamışür. Törende Vali Muavini siyon olduğunu, iş, dersi için bir Mehmed Ali Çeltik, Millî Eğitim dershane haarlandığını müjdelemiş Müdürü Muhiddin Akdik, okul tir. ailebirliği mensublan, öğrenci vetstanbyl Erkek Lisesinde lileri bulunmuştur. İstanbul Erkek Lisesi de dün töVali Muavini kısa bir konuşma renle yeni ders yılına başlamıştır. yaparak, Lisenin 30 uncu yılını İlk olarak, Lisenin genc ve değerli kutlamış ve öğrencilere yeni ders müdürü Ahmed Özbey konuşmuş, yılı için başarılar temenni etmiştir. geçen yılın muhasebesini yapmıs, Okul Müdiresi Faika Onan. Türk randımanuı düşüklüğüne işaret etkadınlığının üstün vasıflarmı an miş, buna başlıca sebeb olarak delatrmş, öğrencilerinin fazilet ve fe vamsızlığı göstermiştir. Ahmed Ozragatli çalışmalannı övmüş, öğren beye göre, orta ögretimde başarıcilere okul ve aile bağlarmın kuv nın büinci şartı öğrencinin okula vetlenmesi lüzumunu anlatarsk ye muntazam devamıdır. ni ders yılının faydalı, başarıh geçMüteakıben, lisenin en kıdemli mesini temenni etmiştir. öğretmeni sıfatile Cemil Sena çok İngilizce dersi hocalarmdan Ve güzel bü konuşma yapmiîtır. Kıycihe Karamehmedin, öğrenci ve metli hoca, İstanbul Lisesinin Türk velilerine yaptığı heyecanlı bir hi kültür hayatına hizmetierini belirttabeden sonra, mezunlar adma A miş, bu çatı altında bu memlekete sena Dora, son smıf öğrencileri a i büyük hizmetler ifa eden fikir ve dına Nuran Dağlaroğlu, II. sınıf iş adamları yetiştiğini anlatmış, adına Işık Kösebay, konuşmaları yalnız şu 810 yıl içinde kabinede cevablandırmışlardır. yer alan 10 Bakanın İstanbul LiOkul aile birliği adına konuşan. seli olduğunu hatırlatmışür. r 29 Eyîul 1953 Mahkemeye verilen G.H.P. başkanı Gazetemizin tertibine karar verdlği güzel ve tıhhatli çocuk müsabakasının esas fartlan junlardır: 1 Müsabakaya iştirak edecek çoouklar 4 yasını bitirmiş ve 7 yaşma basraış olan erkek ve kız çocuklardır. 2 Erkek ve kız çocuk lar için ayn birer müsabaka tertib edilmış.tir. 3 Çocuklann Türkiye Cumhuriyeti tebaası olmalan şarttır. 4 Müsabakaya girecek çocuklann kartpostal büyüklüğünde düz siyah parlak kâğıda bas^lmış birer fotoğrafian, gszetemızde neşredilmek üzere gönderilmelidir. Fotoğrafların biri baj, diğeri boy olmalıdır. 5 Göndenlecek resimler, idarehanemızde küçük jüri heyeb tarafından tetkik edılerek müsabakaya iştiraki münasib görülenlerin Konuşması sırasında devlet ricali hakkında tecavüzk&r sözler fotoğraflan nesredilecektir. sarfettiği iddia olunan Sanyer CB.P. bucak başkanı Oğuı Oranın 6 Göndenlen resmılere çocuklaruı isimleri, soyadları, boy dunışmasma dün başlanmıştır. Dinlenen sahidler Oğuz Oranın sug lan. kilolan, dotum tarıhleri nü teşkil eden konuşmayı yaptığını söylemişlerdir. Buna mukabil sanık fus cüzdanlarma uygun olarak ıh müdafaa şahidleri dinleteceğmı ileri sürmüş, mahkeme başka gün« tiva eden ve ailelermın sanh ad < bırakılmıştır. Resimde; sanığı; avukatlarile birlikte mahkeme huzuresierı de bulunan birer kâğıd ilâ runda gorüyorsunuz. ve edümelidir. 7 Resimlerin ve bu hüvlyet kâ ğıdını havi zarflann üzerine «Çocuk müsabakası» kaydınm ilâvesini rica ederiz8 Resimlerin neşri bittikten sonra, ilk bır eleme yapılacak ve bu elemede 10 erkek, 10 kız çocuk büyuk jüri tarafından seçilecektır. 9 İJt elemede seçilen 10 kız ve 10 erkek çocuk arasından ıkinci ve sonuncu bir secmede gene bü.uk ]urı tarafından biri kız dtğeri erkek olmak üzere ıkı güzel ve sınhatlı çocuk seçilecektır. 10 BU\UK jürıde buluıncak zevatın ısımlerıni ayrıca ut^redeceğız. 11 Son seçimde birinciliği kftzanacak yavıular şerefme tıivuk bır balo verılecek, çocuklara t,c gıvdirme torenı bu baloda yapılacaktır. 12 Müsabakada birinci olarak çocuklann ilkokuldaki tahsıl rn»?rafları gazetemız ftrafından temın edüecektır. 13 Resimlerin neşrine hangi gün b^slıyacağımızı yakında ilân edeceğız Bununla beraber müsabakava girecek çocuklann r»sımlerinı pazartesi gününden itibaren kabule başlamış bulunuyoruz. İakoçya açıklınnda btr geminln kayalara bindirdiğini ve şiddetli fırtına yüzünden battığuu büdırmiştfk. YukarriaÜ TMİmrU, batmakta olan gemi görülmektedir. Bu kazada bej kişi ölmüştür. Inönü dün C.H.P. li kadınlarla görüştü irşad etmekle mükellefsiniz. Bana itimad ediniz, sizinle temasta olmasalar bile hemfikir olanlarınız çoktur. Zira bu, cemiyetle siyasî psrtilerin alâkalan üstünde sosyal bir rr.eseledir, kabul etmek lâzımdır ki biz bu davada samimi müdaflleriniziz. Aileler sizin elinizdedir, nüfurinuzu genişletebilirsiniz. Hepinize başarılar temenni ederim.j Kadmlar adına il idare kurulu üyesi Mebrure Aksoley kısa bir konuşma yaparak denMştir ki: «D. P., kadmların vicdanlannı satın aldığınızı anlatan bir beyanname yayınladı. Bu, b'zim çalışmalarımızdan ne dereoe korktuklarını gösterir. Biz paravla vicdanlaruıı satan kadmlar değiliz. Bizim C. H. P. de çahşmamız, Türk kadmlarınuı partiye minnet ve gükranlarmın ifadesıc'ir.» Inönü bugün Ankaraya dönüyor C. H P. Genel Başkanı İsmet Inönü bucün öğleden sonra Ankaı%ya hareket ed (Bastarafi 1 moi sahıiede) Trakyada manevra hazırlıkları bitli elliye yakın gazeteci yurdumuza . gelecektir. Bunlar arasında yirmi general bulunacaktır. ' NATO güney doğu Avrupa kara Wymann, 1 inei ordu müfettişi Orkuvvetleri kuma |" >nı General general Baransel ile göfüşmek üzere salı günü İstanbula gelecek ve bu arada taktik hava kuvvetlerini ziyaret edecektir. Manevralarm yerli ve yabincı basma aksettirilmesi için bütun tedbirler almmıştır. Bu maksadla istanbul Temsil bürosu, Ankara ve Izmir büroları tarafından takvive edılmiştir. Harekâta aid gunluk haberler muhtelif dillerde yazılmış günlük bultenlerle ve foto sen'isinin resimleri özel uçaklarla basına ulaştınlacaktır. Dün geceki basketbol maçları İsianbnlda metro inşası kararlaştırıldı K'dköy Soor KuHibünün tertib ettiği dörtlü basketbol turnuvasmın ıkinci karşılaşmalan dün akşam sa=t 20 ve 21 rie yapilmıştır. ilk maç Kadıköyspor ile Beyoğluspor arasında oytıanmıştır. B rin. ci devrede Kadıköjspor 24'21 ga'.ıb olmasına rağmen musabakayı 55 37 kaybetmiştir. Ikinci macta Yun?n Sportine takımı Fenerbahçeyı5l 43 mağlub etmiştir. TTü= "ikalp'a varın sece devam edilecek ve final karşılaşmalan yapılac;ktır. S=>t 20 de Fenerbahce Bevoğluspor ve saat 21 de de Yunan Sport ng Kadıköyspor karşılaşscaklardır. Bajtarafı 1 inei «ahıfed» yük bir seyrüsefer kesafeti meydana geleceğini söyliyen Kemal Zeytinoğlu, İstanbulun iki yakasını birbirine bağlayacak asmaköprünün zarureti üzerinde durmuş, bu m«ksadla Amerikdda etüdler yapıl dığmı. istenen bütün malumatın Tiem'eketmize gönderildiğıni haoer vermiştir. Bakan, metropoliten meselesine temasla demiştir ki: cİstanbul şehir içi münakale vazivetinin son derece kesafet alması ve halkımızm maruz bulıınduğu büvük sıkmtılar gözönüne alınpr.k iki seneye vakm zamandanberi bu hususta Holanda teknik müsavere bürosu mütehassıs mııhendislerile ve daha sonra Fransa nın Paris yeraltı trenleri ve yerüstii münakale işleri fahrî umum mü dürü yüksek mkhendis ve mütehassıs Langevin taraftndan hazırlpnan İstanbul yeraltı trenlerine a;d rapor ve plânlar 119953 eünü B..kanhSımda rei«liğim altındaki bir toplantıda tesbit ve müzakere edilmiştir. İstanbulda en fazla nüfus kesafetinin ve yolcu adedının bulunduğu ve en cok tıkanıkbsa maruz bu lunan Mecidiycköv Şişli HarLiye Taksim Karaköy Eminönü Beyazıd Aksaray Yenikapı arasında yeraltı trenlerüıin inşasına karar verilmiş bulunmaktadır.» Kemal Zeytinoğlu müteakıben İstanbul lımanının ıslahı içüı alınan tedbirleri anlatmışür. İstanbulun enerji ihtiyacı mevzuuna temas eden Bayındırlık Bakanı demiştir ki: c İstanbulun enerjl ihtiyacını bol ve ucuz olarak karşılamak için şehirce yapılmış ve yapılmakta olan ehemmiyetli takviyelerin dışmda ıstikbalin süratle artan taleblerini karşılayabilmek üzere Anadoludaki hidro elektrık santrallan işile tabiî gaz işini ele alıîuş bulunuyoruz. Bilhassa son bir kaç sene zarftnc'a her türlu medenî tesislere kavuşmuş olan Amerikan halkına günlük ya'jayışında büyük bir inkılâb mey dana getiren yeraltı tabiî gazlerl memleketimızde de mevcud bulunmaktadır. Buyüklü küçüklü sanayiimizin toplandığı ve her gün büyük inkişaflar kaydetmekte bulunan Istanbulumuza Müreftedeki yeraltı tabıl gazlermin borularla nakli hususunda tetkikler yapmaktayız. Şımdıden bunun müsbet olarak tecelli edeceğini anlıyoruz. Bu takdirde. .İstanbullular için iyi, rahat ve konfor içinde yaşama bakımmdan en büyük bir inkılâb sağlanacaktır. Çünkü yalnız mutfak ve diğer ev işleri içm icab eden sıcak sudan maada buz dolabları ve soğuk hava depolan, ev ve apartımanların teshini tabiî gaz ile yapılacak ve her çeşid sanayi bu gazı bol bol kullanmak ünkânma sahib olacak. tır. Halen Müreftede bulunan tabit gazin kalorisi on bin civannda olup tazyık 10 atmosferdir. İstanbulda kullandığımız gazin haruri kudretinin sadece 4200 olduğunu sdylersek Müreftedeki gazuı ehemmiyeti anlaşilmış olur » Birleşik Amerikada bir yolcu uçağı Boston'dan Şikago'ya giderken düşmüş ve yanmıştır. Bu kazada 28 ki$l yanarak ölmüjlerdir. Yukarıdaki resimde, uçaktan kalan enkaz gorülmektedir. Greko Romen İstanbul birincilikleri Başbakanlık tebliği, İngilir tşçi Partisi lıderlerinden Tom O'Brien'in bazı mü**le3İarı üzerine yayınTiıştır. O'Brien, Churchill ıle öğle yemeği yedıkten bir kaç gün sonra Başb=kanın, yüksek sevıyede bir konferans için «Moskovaya dahi gitmeye» tamamile hazır olduğunu söylemiştir. Bununla oeraber O'Brıen'in bu konu ile ilgili bir telmihi bugünkü tebliğde tekzib olunmuştur. İşçi Partisi lideri, S büyükler arasında yapılması o.üçünülen Bermuda müzakerelerin» den, Churchill'in hastslığı seb^bile değil, Ingiliz kabinesi mensubUrı arasında beliren ihtilâf yüzündan vazgecıldiğinı ileri sürmüştü. Başbakardık tebliği, bu hususu da tekzib etmektpr'ir. BatfaraU 1 "•"<•' * Baftarajı 2 ıneı »a/nject« Yetkili şahsiyet. İngiliz uzmanla62 kilo: Bastaratı l 'tıcı sahtfede rmın kanal bölgesinde dah^ ne 1 Servet (Kasımpaşa) sız ve Türk millî marşlarım çala kadar müddet kalabilecekleri «ıbi 2 S^izahir (Denizgücü) cak, bir askerî müfreze selâm res bazı tâlı meselelerin müzakere e3 AU (Güreş) dileceğini söylemiştir. mini ifa edecektir. 67 kılo: Bildirildiğine gore Büvük Bnt=ın Misafirler burada Vali mupvini 1 Kâzun (Güreş) ya Ingiliz uzmanlarınm 7 yıllık bir Fuad Alper ile İstanbul Komutanı, devre için Süveyş bolgesnde kal2 Hasan (Altınay) Emniyet müdürü ve diğer zevat malannı teklif etmekte, Mısır, bu3 Ferruh (Vefa) Urafından karv.lanacaktu. Fran nun 6 vıla indırilmesini istemekte73 Kılo: si2 Başbakanını ve Dış Işleri Baka dir. 1 Baki (Güreş) nını karşılamak üzere Dış İ j .eri Yetkili Mısırlı idarecive göre şu 2 Mıthat (Kasımpaşa) Bakanlığımız Protokol Umurn m j nokt?lar üzerınde aı.!aşma hajil ol3 Emın (Anadoluj dürü şehrimize gelmıştir. muştur: 79 kilo; Mısafirler hava meydarundan o1 İngiliz birlikleri, andlajma1 Muammer (Güreş) tomobılle Dolmabahçeye gidecek nın imza tanhinden itıb=Ten 18 ay 2 Ahmed (Kasımpaşa) ler. oradan Acar raoiorüne bmerek zarfında ussü tahl ye edeceKİerdır. 3 Niyazi (Kasımpaşa) Haydarpaşaya geçeceklerdir. 2 Bu 18 aylık devred3n sonra Misafirler, saat 20.05 trenine bağ 4000 Ingiliz uzraanı 3 yıl müddetle 87 küo: lanacak ozel bir vagonla Ankaraya üssün ihtiva ettiğı te^;<=lerde 'ala1 Haydar (Kasımpaşa) gidecekierdır. Misafirler Ankara caklar. Mısır ordusu başkoTiutam2 Uğur (B.JK.) garinda Başbakan Adnan Men nın em'inde olacaklardır Mısır or3 Adil (Güreş) deres, Dış İşleri Bakanı Fuad duğu başkomutanına bir Ingıliz Ağır: Kopıulu, Ankara Valisi, Garnızon müşavir yardım edecekıir. 1 İbrahim (BJ.K.) Komutanı, Emniyet Müdürü ve dı. 3 Büvük Brıtanya, Ingiliz uz2 Said (Kasımpaşa) ğer zevat tarafından karşılanacak manlarmın üstte kalacaklan müd3 Tan (Güreş). lardır.. Fransız Başbakanı ve Dış det zarfında, tes'Sİerden her'.ıangi İşleri Bakanı Ankarada kaldıklan birini bozmıyacağı gibi tesislirm müddet zarfında devlet ricalimizle herhangi bir kısmını veya teçhizatı görüşmeler yapacaklardır.. Ayın bu mahalden başka bir yere naklet ikinci günü Başbakan, misafirler miyecektir. Üzerinde henüz nnlaşmaya vanşerefine bir ziyafet verecektir. Ay Baştarafı l ıncı sahifede nı günün akşamı Cumhur Başkanı lamıyan noktalar ise şunlsrdır: 1 İngiltere, 3 yıllık devrenin Bir habere göre, Rusya, komü tarafından da bir ziyafet verilecekpit Çinin de iştiraki ile bir kon tır. Misafirlerimiz 4 ekimde hususî hitammda 3000 uzman'.n üstte kalmalarını istemektedir. Mısır, 3 yılfcrans tertib edilmesini istemiştir. bir uçakla Ankaradan şehrimize lık devrenin hitammda yalnız oir gelecekler ve burada iki gün kalChurchiU'm açıklaması kaç yüz uzmanın sadece 1.5 yü Londra, 28 (AP.) İngiltere dıktan sonra ayın altısında Yeşilköy müddetle kalmalarıru arzu etm.îkBaşbakaru Churchill bu akşam ba hava meydanından memleketlerme tedir. tılı devletlerle' Sovyet Rusya ara doneceklerdir. 2 İngiltere. bu uzmanlann asCumhtır Başkanmın bugün •ında en yüksek seviyede bir dörtkerî üniforma giymelerini istemekAnkaraya dönmesi mühtemel lü konferansa hâlâ taraftar oldutedir. Mısır ise bunların îivil kığunu beyan etmiştir. Fransız devlet adamlarını Anka yafette kalmalarında ısrar etmekBaşbakanlık Dairesi, gayrimutad rada karşılamak ve kabul etmek tedir. bir şekilde, halen tatil yapmakta için şehrimizde bulunan Cumhur Mısırlı şahsiyet İngilterenin bu olan Başbakarun adı altında yayın Başkanı ile Başbakanın bugün ve son nokta üzerınde ısrar etm?si haladığı bir tebliğde Churchill'in, 11 yahud yarm Ankaraya hareketleri imde şimdıki müzakerelerin gene mayısta boyle bir konferansı ilk muhtemeldir. de netıcesız kalabıleceğıni belırtdefa teklif edişindenberi bu konumiştir. daki göruşünü değiştirmediğini belirtmiştir. 150.000 lira getiren balina Franşa Başbakanı yarın Türkiyeye geüyor Mısır Ingiliz anlaşması Rusyamn Batıya cevabı GcnerRİ U'ymann huşrün geliyor Izmir 28 (Telefonla) Trakyada yapılacak olan NATO manevralarında bulunmak uzere NATO güney doğu Avrupa komutanı Kor?eneral Wymann yarın uçakla istanbula hareket edecektir. NATO muhıtinde Trakya manevralarına Tunusta iki idam cezası huîusi bır ehemmiyet atfedilmekTunus, 28 (a.a.) Geçen tem tedir. Şımdiye kadar yapılan mamuzda Tunus Veliahdı Izzeddmi nevralarm en genış çaplısı budur. öldürmek suçundan muhakeme edılmekte olan iki Tunuslu bugün idam cezasına mahkum edılmı^lerdir. İbrahim ve Hâmid admdaki bu sanıklardan başka üçüncü sanık Bnjtfrnfı I ıncf sahıiede Muşevvik Ali de gıyaben idama mpktavrlı Halen bu konuda Atimahkum edilmiştir. 1 Avukat, af için Fransız Currhur nada Am5ra l'k Birirfcî Lorrlu J". TL. Thomas ile Yanan müdafaa efBaskanına müracaat edeceğini söyleri arasında muzakereler cereyan lemiştir. etmektedir. DiDİom?tık mahfillere söre, Atinadaki AmerıkEn askerî mpksmları, Yunanhlara. İngilız deniz misyonu fahvetlerine sor» verdırmelerini tavs;ye etmişlerdir. YuTianMar Ist. Borsasının 23 9 L953 flatları ş mdi gorünvıde. İnailiz misyonut SterUD i! *• « K nun eeri çekılmesi netices:nde A100 Doıar l öO.CO 2bU.üO mpııkan vardınvn'n artacaS'na kaluu tıansız trang. u.»ı> UJMJ.nid'.rler. Zarne^ıld e ; ne gore Yuna 44 8U ttJSL IUO uır»t nistan ic.n İngiliz deniz m'sy^nuMUJ «4U3 ,uu Isvıvrc rr&ngı nun mayıaflarıru ödem^k ^müskül 1UU f l o i ' l ı J 3 6 S . ' I • Jo.141. nıii H»K:ka rrangı 5 6lı >t olmaktadır. Bu misvon, Yunan haıb »3.34 «3*« 100 Oranmı gemıleri mürettebat'nın talim ve 1UU ^ u u u u Klil İ8 « teıbivesıne vardım etmektedir Donanma teçhizatının en rr.ühim kısb&HA.YI »t I.U1M1.AI mını halen B Amerika tem'n et« „ . t M/.l.l 1 AHHl.l.th rrekte olduğu cihetle Amerıkan ta1 m metodları daha uygun görül20 25 ' Sl\as . E.zurunı 1 21.75 mektedir. Truman doktrini eereSıvas . Erzuıum 2.7 2..U0 • 1941 Deın.ıjOiU I eırıce B Amerika, Türk ve Yunan li>41 Uen.:tvoiu II 2l 95 müdafapsı bahsınde başhca sorum22toO• 1941 be.n .>oıu III luluğu üzerine almıştır. 2J.60 ' Mllll M< r:afaa I Bıldirild'ğjıe göre İnailizler Yu22.95 • r.lnlı Mudaîaa II 23.15 Mıllı Mudafaa III nan donanmasıle eski bir gelenoge s 23.40 ' Mılli Mudafaa IV dayanan i bır!'klerıni kesmek bah22 30 Zıraat Bankası 1 sınde, belkı de bo\le bır hareketin 111 50 Zıraaı Bankssı Avrupanın hayatî bir kesiminde • T . f 4141.1 1 AH ı II.I.KK nüfuzlarını zayıflatır endişesile, 106.60 • 1941 Demıryolu VI pek istekli davranmam.aktadırlar1U6 60 Kaikırcma I Anlaşıldığıfta göre Thomas, İngıliz 106 60 Kalkınma II deniz misyonunun, daha dar bir 106 80 Kalkınma III çerçeve dahılinde, faalıyetlerıne de 106 80 1948 ıstıkrazı I vam etmesı teklifınde bulunmuş106 t>0 1948 ıstıkıazı 11 Orman yollarının kurulmasına büyük bir ehemmiyef veriüyor Ankara 28 ( T H A ) Orm?nlanmızda yapılacak yollprın suratle inşasını s=ğ'amak maksadile Karayollan Umura Müdurlüğü ile Tanm Bakanlığı arasında işbirüği şekhnde bir faaliyet başlamış bulunmaktadır. Kcsimleri ücretsiz çekecek olan fotoğrafhancler Güzel ve sıhhatli çocu1' müsabakasına girecek çocuklann resımlerını. gazetemiz namına ücretsiz çpknrmeyi duşünduk Aşağıda ısim ve adreslerı yazılı fotoğraı"hanelere müracaat edilmesini nca Atinada, Ingiliz Amerikan rekabeSi BOR S A İnşa edilecek yollar sayesindc ormanda brıkmiş bulunan servet, istıhsal edilerek kolaylikla istihlâk Foto Sabah: Galatasaray. merkezlerine nakledilebilecek, bu Foto Süreyja; Beyoğlu Tünel sayede memelketin yapı ve yamejdanı. kacak ihtiyacı kısmen dahi karşılan Foto Zeki Biikey: Beyoğlu İstik m>: hu'unacaktır. lâl caddesi, Galatasaray Lisesi karDevlet Karayollan bütün tekn'k sı^ında. Foto Kulüb: Beyoğlu Melek si elemanlarmı ve makinelerile ormanla alâkah yollann yapımında neması sokağı. Foto Limasollu Naci: İstiklâl cad Orman Umura Müdurlüğü yardım desi Tünel mevdanı civarı. edecektir. Yapılan bu yollar için, Foto Asral: Kadıköy Altıyol. ormanlann yalnız muhafaza, bakım Foto Gelcek: Çarşıkapı 88/1 T. ve istihsal konuları düşünülmemiş, Ticaret Bankası üstü. memleketin münak?le durumu da Diğer fotoprsfçılardan arzu eden gözönüne ahnarak işler o şekilde leıin de isım ve adreslerini bır plânlaştınlmıştır. mektubla idarehanemize büdırmelermi rica ederız. Balıkesirde orman yangenları 28 (Teiefonla) Pazar günü Edremıdin Koz dEğlannda ckan orm?n yanamlnı önleırek icın 150 kİM'i'k bir askerî birlik "önderilmis Bayramiç kaymakarrlîğından da yardım istenmıştir. Yangın yerinin Eedremide 10 saatlik m^safede bulunusu ve buraya taşıt işletmemesi büyük zorluklıra sebeb olmaktadır. Şu ana kadar yangınm sdndüruldüğune dair bir haber almamamıştu. Bundan başka, Dursunbeyin Ayvalık orman mıntakasmda çıkan yangmda 100 donümlük arazi yanmıştır. Üçüncü yangın gene Dursunbeyin Yeniceler köyü civannda olmuş, J.5 saat devam ettıkten sonra sondurülmüştür. İspanyol Amerikan anlaşmaları 105.30 1949 ıstıKrazı , , r 4I/.I 1 IAIU 11. l tU 1938 ikramiyeli 1941 M M. I Ikr. Demırjolu IV Ikr 1941 Deımrjolu V 1951 tahvıü Zıraat Bankası III Zjaat Bankası IV Zıraat Bankası V <*, 4.0 »AIZI.I 1949 tahvıll 22.90 23.70 110 20 111 20 105 30 101 70 101.50 • 10185 Turizm Danışma Kurılu çahşmalarına başladı 1 AHVII LtK 104 00 • rt.ınK» H ı w l e r ı ** MadeD «ırketlen İslanbulun fefhi ve alom ilsni Üstü açık bırakılan lâğımlar rumunu dx tehlikeye tokmustur. Alaka. tuı. 4»r!«r bu lâjım kuyularının bino f m l kapfttılmasını beklan«kt«mrl«r. Haznedar sokağmda Bele. diye tarafından blrkaç gun evvel actı. KAYIB İstanbul Merke2 Banka. rılımş olan lâğım yollsrı açık bir sır.darı aldığım 16 525 tescil nunaralı (ekılde C'iraJiiSanıştır. Bu lâgı.Uaıın 25/5 1933 tarihli ınoar nietuLur a * BESre'tıği kokuiar butun sernt halkını numarah nusnaînıı kajbettım Yenisinı bizar ettlji gıoı mahallenin sajlık cu. çıkaracağımdan eskısinıo hukniü yok. Bastaratı 1 mct satııfede kısa bir zamanda İstanbulu fethettikleri zaman, devrin nisbeten yeni silâhı, baruta sahib olan yegâne muharibler değıldiler. Fakat bu sılâhın istimalini en geniş çapta geliştirmişler ve Türk tskerleri bu yeni silâhın aslî ve ileri tatbikatında mümarese ve bılgi sahibıydıler. Bu boyle oimasaydı veya Türk ordusu, muttefik bir gücun bu bılgiye sahib yegâne bırliği durumunda olsaydı, oıta>a çıkacak teşkılâtsızlıktan değişık bir netıce hasıl olabilirdi. Gazete, devrımizde muttefik dev letler arasında yalnız Amerıkan birliklerinin atom sılâhları tatbikatına vakıf olduklarını işaret etmiştir. Paris, 28 (Nafen) Burada Napoleon'un mezarı yanıbaşında teşJıir ediimekte olan 60 tonluk muLıZzam balinayı gorebilmek için 3 gun de 150.000 kişi 150.000 Türk lirasma yakın p^ra ödemişler ve bu dev balinayı görmüşlerdir. Daha yüz bınlerce kişinin bunu görmeğe geleceğı anlaşılmaktadır. Bir Alman doktoru, gizli tutulan bir Uâcla balinanın kokmasını ve bozulmasını onlemektedir. Zan an zaman doktor, balinanın içına gırmekte ve ilâcı tatbik etmektedir. Doktor, balinanın midesinde ayakta durabilmektedir. Bu Hamburglu doktor, balmalarla meşgul olmadan evvel faieie.ie vaktini geçirirdi. T. C. Merkez Bankası Garantl Bank Obııgasvon Ard. Yaoı ve Kredl Bank. 1? Bankası Turkıye Kredl Bank. Aaian Çımento Şark Değlanenlerl Usmanlı B. % *O' Hlwc HnC T Ticaret Bankası e4Kl> HIIHMM Al.HN (11 11) Dolar kılo altın 241.50 * 117.50 154 00 16 00 40 00 114.40 41 25 34 75 82.00 «tvo flAII 6.10 39S F r . 475.000 Tr. UOVUl.tK 1 ur & iKct> Accoat SterllD efektU lakas' sterlln Takis dolar 112i.1450 1325.1350 2450.2469 1000.1020 568.570 132.134 Dolar N. W. Isvıçre 9AUKAKLAUUA Reşad Truman New York'ta NevvYork 28 (a.a ) Sabık Başkan Truman bu sabah uçakla New. Yorka gelmiştir. Truman «Dört bü yuk hürrıyet» tesisinin yıllık mukâfatını a.acaktır. Bu teşekkul muteveffa Başkan Roosevelt'in tesbıt ettiği ddrt büyük hürriyetin müda Cumhuriyet Ata, Ingıhz Gulden Kulçe KALTN BEStBtT»' 51.00 46 25 55.00 ' 45 25 6.90 37500.38000 32250.S27S0 30300.30600 Reşad Hamid Azız saat 15 u tabtt •dlldl Câi Tevfik Yı!nu No. (1 İstanbul füdir. <•) a a n t l t l e Banad* (BuunaU (BranıanUt. (D H A ı «]ans Ankara, 28 (Telefonla) Üçüncü Tuıizm Danışma Kurulu bugün Marshall yardmıile 5 milyon öğieden evvel Dıl ve TarihCoğraf180 bin fidan dikildi ya Fakültesınde çalışmalarına başAnkara, 28 (T.HA.) Marshall lamıştır. Bu münasebetle Başbakanlık Müsteşarı tarafından Başba vardımından temin edilen paralarkan adına bir hıtabe ırad edılmiş la yurdun ağacîandırılması mevzu unda hazırlanan 5 yılhk plânm tattir. bikatma aid ilk 1 aylık neticeler resmen açıklanmış bulunmaktadır. Tarım Bakanlığına gelen raporlara göre, son bir yıl zarfında Ankara, Konya, Eskişehir, Sivas, Erzurum, Lüleburgaz il ve ilçelerine bağlı 137 köyde fidanlıklar tesisi işi muvaffakıyetle neticelenmiş ve muhtelif cins ağaclardan olmak üzere 5 milyon 180 bin 58 aded fidan dikilmiştir. Ağaclanan sahaların her türlü zararlardan muhafazcsı için etrafı dıkenli tellerle çevrilmiş ve 77 adet bekçi kulübesi yapılmıştır. Önümüzdekl sonbaharda, ağacla nan köylerin adedi 200 ü geçeceği ve bir buçuk ay içinde yeniden 1 milyon fidan diküeceği bildirılmektedir. Nişan ve Nikâh Sepetleri Eyüb Han Washington'da bukleler ve merasim Washington, 28 (A.P.) PakisÇelenkleri tan Ordusu Başkomutanı General Beyoğlu Parmakkapı Mis sokak Muhammed Eyüb Han bugün buNo. 1 raya varmıştır. Pakistanlı General, Amerikan ordusunun misafin sıfaBÜYÜKADADA # tile memleketteki askerî teiislen gezecektir. Geneıal, Amerikan Müdafaa Bakanlığı ıdarecilerıle gdruşBahçeli bir ev arıyorum, müştür. Bu akş^m, subaylar kulüTel: 20970 bünde |erefint bir müsameı* v*rilecekü».. New York 28 (a a.) New York Times gazetesi bu sabah, İspanva ile anlaşma baslığı altında r.eşretti ği bir makalede ezcümle şovle demektedır: Şimdi acı bir ilâc içTP°k vazifpsile karşı karşıyayız. Bu acı ilâc Franco İspanv'sile olan askerî anlaşmadır. Ümid edelim ki bu ilâc bize zarardan fazla fayda sağlasın. Gazete anlaşm?nm m=hzur ve faydalarını inceledikten sonra yazısma şövle devam ediyor: «Biz Ikinci Dünya Harbind» faşizmi yıkmak icin dövüştük. Şimdi ise fa<:ist bir hükumetle ittifak değilse bile bir pakt akdediyoruz Hıl bjki Amerikan siyaFetinin en yüksek gayesi, konıünist olduğu kadar fasist ideolojilerine karşı demokratik ideali korumsk ve yaymakrır » New York Times yazısına şdj'.e son vermektedır: «General Franco ile anlaşmalar akdetmekle baraber, bu mülâhaza iınutulur veya bir tarafa bırakılacak olursa hürrıyet davasına hal?l gelmesi tehlikesı vardır.» Konfiçyüs'ün yıldönümü Taipeh. Formosa 28 (a.a.) M:lliyetçi Çin bugün Konfıçyüs'ün 2504 üncü doğumyılddnümü münasebeAnkara 28 (T.H.A.) Tanm tile an'anevî bir toren tertib et Bakanlığı, memleketimizde ilk demiştir. fa olarak Bakanlık camiası içüıde Şarkm bu büyük filozofumm do. koordinasyon mevzuunu ehemmiğum gÜKÜ Formoza'da millî bır, yetie ele almış ve 5 umum müdür bayram olarak kabul edılmiştir. ı lüğün müşterek gaye için işbirüği Mabedde başhyan töreni görmek yapmaları mak°adile ve ziraî kaliçin 50 000 Taipehli bu mıtakaya , kınmamızla ilgili faaliyeti tek elsıkışmıştı. Kendisı b.r Kır stıyan, den idare etmek üzere bir «(Koorolmakla beraber Mareşal ÇanKay dinasyon Bürosu» kurulması kaŞek mabede giderek Konfıçyüs içm, j rarlaştınlmıştır. Bu husustaki esaslan tesbit makbir aziz, bir hâkim ve bir f Jozof sadile, istişarî mahıyette teşkil ediolduğu için dua etmiştir. len Bakanlık umumî koordinasyon Fakat 180 mil uzakta, Çinlilerin heyeti, Tarım Bakanı Nedim Okanavatanında komünistler Konfiç menin başkanlığmda, Bakanlık müs yüs'ün fikirlerini derebeyhğe mü ' teşan, umum müdürler ve ilgili temayil ve ihtilâle mugayir olması, şube mudürlerinin iştirakile bugün dolayısıle takbih ediyorlardı. I ilk toplantısını yapmıştır. Tanm Bakanlığında bir koordinasyon bürosu kuruluyor r KURŞUN KALEMLER .. Çocuklar için muhtelif renklerde, grafitten kursun kalemler, elverişli fiatlarla takdim edıyoruz. Şu adrese yazılması MELO & Ca., Ida Rua de Manutençao, 100/104 LİSBONNK (Portnjal). SATIL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog