Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ıtra dJMHUJÜVEf r~[ Merahh Resimler } [ Tariht Bahisler Dünyanın 5. hârikası Diyana mabedi Bolo Paşa Yak'asî|| Tazaa: P. GORDtACT f | ^ \ Oeytren^ MAZHAR PHIT 19 eylul 1919 cum. gunü sabah saat 5,25 te hükumet koml Dunyanm besincl hârikası Diyana mabedi Milâddan e\\'el 35fi senesınin 21 700 senesinde baslar. Fakat ibadet H e S S m * . korkm.yacağ.m.. Mahkum bunun uzenn. glJmoU v. temmuz gecesi Efes (şimdiki Aya yeri olan mâbed ancak Milâddan K«dısarı çıkarak pap.zla bir ka dakik. yalnız kalcb. 1 fi soluk kdyunün topraklarınd» yük evvel 660 senesinde şekil almıştır. selen Efes şehri o zamanlar Ana Anadolunun her tarafına gön'Jeridolunun en rr.uhteşem şehirlerın len adamlarla bütün devletlerden dendi) surlarında nobet beklıyen para isteğınde bulunan Efeslıler, bir er, uyku ile ağırlasan goz ka muazzam ve şaheser mâbedm mpakları arasmdan Dıar.a mâbedın ças> için, prenslerden altınl%r, heyden yükselen aievler gorünce, yor keller, kıymetli ağaclar, mücevhergun âsabının ona oyun oynadığmı, ler, nadir mermerler, ve de?er]i hayal gördüğünü zannetti. Fakat kumaşlar hedıye aldılar. Eski zasonradan burnuna bir yanık ko manların en zengin adamı, Lidyakusu, kulaklarmda da yanan o iıların krah Krezüs, mâbedn dıj dunların çıtırdıları geldi. Gür segiriş kapısını teşkil eden 32 sütun sile alârm işareti verdı. Şehrin her hediye etti. Bu sütunlar, Yunan m' tarahnda ışıklar yandı, halk alel rr,rhğmda ender .bulunan bır şeacele giyinip pencereye koştu. Kor kılde \apilmislardi. Kaıdelerı ZMIku ve ıstırab feryadları karanlık g'nce tezyin edılmiş, kıymetli otgecede yukseldi: rrılıyeflerle süslenmiîti. İşte Eros«Diana Artemide'nin mabedi ya tıato'nun delice hareketı boy> cır | nıyor. İlâhlar bize yardım etsm'. eseri mahvetmişti. Eieslüer bır defa daha mabedi Suriarın dısma ilk çıkanlar feci bir manzara ile karşılaştılar. Aiev :nşa için işe giristiler. Kadınlar znü ler, muhteşem binayı sarıyor, tez cevherlerini verdiler, erkekler eAvluya gelen Pierre hapishanenin daire kısmına götüruleyinat ve tüsleri yakıyor, çaülar sirlerle beraber çaîışıyorlardı. Komcekti, fakat o esnada mahkum, hükumet komiserıne doğru Uerpatırtı ile yıkılıyordu. Kesü bir du şu devlet hükümdarları zengin heliyerek şunları söyledi: «Ölmeden size mahkeme kiübj tarannman, tepeleri ve denizin sakin sat dıyelerde bulunuyorlardı. O mabedi dan zaptedılmesini istediğim ban şeyler »öyliyeceğim.• Ben kathını kaplıyordu. Butün bunlar o ka mşa için ssrfedilen gayret ve inad iyen masumum. Hiç bır ihanette bulunmadım. Bir kere mahlcedar çabuk olmuştu ki bır çare bul hâlâ anlaşılmıyor. Mâbed dünyameden evvel yapılan gızli celsede ortaya atılan evrakı protesto mak, yangını sdndürmek için çok nın hârıkalarından bıridır. İçinde ederım. Bu hususta mahkemede söz almak istediğim zaman reis geç kalınmıstı. Efesin zenginhkle sakladığı servet, sanat esevlerı, vasözlerimi kâle almıyacağını beyan etü. Halbuki bu evrak gayet rinin büyük bir kısmı kül oluyor pıhşının haşmeti ve süslennin çemühimdı. Öyle olmasa idi Mosyo Kayo'nun yüksek, mahkemeyt ş:dile fevkalâde bir e<erdi. Ş*'kil du. tevdune esas teşkil etmezdi. Demek oluyor ki ben Kayo'nun bir Halk bu afeti yaşlı gözlerle sey ahengi ve tezyinat güze.'.iğ; île bü |Ueti olmuşum. Ortsda suç varsa bile ortağım K<jyo daha mu rederken, çakal ulumasma benzi tun âbıdelerden, mâbedlerden u«tün hakeme edilmedi. Nasıl olujor da oynadığım rol hakkmda ' 1 yen blr kahkaha gecenin karanlı du. Zamanın en sö^retli sa^.at . ârbir fikir edınılmeden ölüme sevkedihyorum? ğını yırttL Büyüklerin kanı dondu, larının boyadığı, oyduğu, süslediği küçükler annelerine sokuldular. Mâ mâbedin orta kısmı cidden muhteşekil bedin yanmdakl küçük ormandan şemdi. Praksitel, mermere bır ses yukseldi: «Ben yalnız; kud veren en ünlü heykeltraş, Apelie retü Erostrato, ilâhlardan korkmu en şohretli ressam bu eserde çayorum. Dıana yıkıldı. Diana mâ lışmışlardı. bedsız re taçsız kaldı artık. İsmim İnşaata gayretle çalışıhrken Asjıirlerin larkılarında, insanların ef yayı fethe giden Buyük Ukenılpr. lanelejine geçecek, Erostrato bü ordusu ile Efese girınc, o par'ak yük yıkıct, ah.. ah.. ah..» güzelliğe haj'ran kalarak paraca i Erostrato, haikın ladakasile geçl yardımda bulunmak ulem^, fakat nen, ekmek dilenen yarı deh bir Efeslıler bu talebi nezaketls redadamdı. Dindar Efeslilerin ianesıle de^mişlerdi. Efesliler, Buyük Tskeninşa edilen ve sakladığı hazineierle derın sonradan bir talebde bulundünyaca meşhur olan Diana mâ rn^ması için bır ilâhın başka bir bedmi ateşe vermekle, sırf ismi ilâheye bir şey hediye etmesinin tarihe geçsin dlye, akla tığmaz bir munasıb olamıyacağı sebebini öne harekette bulunmuştu. Gayesinde surmüşlerdi. Diana mâbedinin inmuvaffak olmuş, zira ismi, eski za şaatı Milâddan 323 sene evvel bitti man hârikasının mahvoluju ile ve ilk inşa edilen 3 mâbedden daha daima bağlı kalmıştır. hasmetli ve daha çok uzun ömüılü O sırada mahkumun avukatı Molen müdahale ederek bu Sabahın hafif ruzgân ile yavaş o'.du. Mâbed 129 metre uzunluğunbeyanat üzerine hükmün infaz edilemıyeceğmi, mahkumun söyy^vaş duman dağıhyor, mâbed ya da Idi. 18 metrelik 127 sutuna daiediğı sozlerin mutlaka Reısı Cumhura nakledılmesı gerektığini nıp kül oluyordu. Haikın bir kısım yanıyordu. Bu 127 sütunun 36 dıs behıtti. Hükumet komiseri ne yapacağını şasırmış, hukmün yakıcı küüerin arasından mukad sütunu harikulâde Işlenmişü. Mâkatileştiğinı, geri bırakılamıyacağını sojluyordu. Fakat avukat des eşya arayıp çıkarıyor, diğer bir bed, Babil bahçelerinden, HalıkarMolen ısrar ediyordu... kısmı da yangına defne dalları, ko nas mezarından, meshur Pıramid'kulu ve reçineli çam odunları ata den v.s. den daha parlak, onları rak Diana'ya hürmetlerinj gosteri golgede bırakan bir ihtişamda idi yorlardı. Erostrato artık şehir » Diana'ya ibadet azaldıkça mâbed • hir, diyar diyar dolajan, .kimsenın dt gozden düsmeğe basladı. 260 bir ekmek parçası, bir yudura »u tan 268 senesıne kadsr eskiyalar ve vermediği bir sürgün olmushı. yağmacılar hazinelerindeki »on ler Aynı ay içinde, yani 21 temmuı vetleri de ele geçirdiler. gecesl, Efesin binlerce kllometre uMilâddan 300 »ene »onra, yıkılan zağında, Makedonyada, dünyanm Efes şehrl topraklarında tesekkul müstakbel fatihi, Hindistana karşt etmiş Ayasoluk köyünün halkı, mâ sefere giderken ordu^u ile mukad bedi bir ta| ve mermer yığmı, büdes Efes sehrinin surları altında yük bir mağara haline getırmi«!erçadır kuran Büyük İskender dogu di. Daha sonralan yataginı değişyordu. Büyük İmparator İskender, tiren nehir, dünyanın 5 inci hâriilâhenin müridlerinden mabedi kasından kalan son izleri de gomeyenıden Insa için lâzım olan m»s rek topragı dümdüı etmistir. 1869 rafı üzerine almak şerefini bir Ift yılında Anadoluda yapılan hafrituf olarak rlca etti. yatla asırlann asındırdığı mâbedin Diana'ya ibadet, Millddan rrvel enk*n bulunmustur. M. A. Haküsınu hoca efendi. Ya «1nemaya ne buyiirulur? Bizimki araaıra ıınemaya da gidec. Köpürdü: Ne demek» Sinema küfurdür. Vallahi bir kere bile ainemaya giden kimse, yüklendıği günahlan ömrü boyunca temizliyemet! Bir daha oraym ayak bastığınıa duyBuyayun! Hoca efendi, dedim, bu kadar derin ilmi eiz kimden aldınız? Ben Ofluyum. İstanbula gelince o zamanlar Kıhcall carrdi imamı olan rahmetli Haa Ahmed Efen diden ders aldun. Lâf, biçimine gelmişken suali yerleştirdim: Peki hoca efendi, «iz bu derin ilminizla n» ramandanberı çocuklan yetıştıriyorsunuzî Tam 35 MBedir hocalık ediyorum. Binlerce çocuk yetiftir'iim. Şımdi hepsi de koca adamlar, yahud torun sahibi kadınlar oldu Allahıma bia fükür... İyi u a ı boca »fendl, bu derin ilım hazinenizi böyle küçük bir dukkâtun dört duvan »rasma kapatmak doğru mu? Neden civar camilerde vau vermiyorsunuz? Ben camide vaa» ver«nem. Oralara resmi vâızlar geliyıı'ar. Ben o/ıları bıiırün. Hepsi d» cahıl ve tüccar ruhlu, «bnsar kisilerdır. Dınden haberleri yok, halka yalanlar aoylıyerek para kaıanıyor'ar. Bak meseUl. i*ittüa ki Arabcamiin4m> mdu» (Murtü) d«UJiu Ut hoc» «arnu*. Kadınlara hot görünüp p»ralaruu almak İçin, onlara cyuzünüz, bafinız, kolunua va bacaginıs mahrem degildir; açarak geıebüirPierre, hayatı ellerinde olan bu «damları dinlerfcen baygın ({ > sinizt diyormuf. Böyle rezalet ohklar geçırıyordu. Öyle ki adalet doktoru kenduine bir igne'' lur mu efendim? Camilerimiz bu yspmaga mecbur kaldı. cinı vâızlarla doldu. Artık ben oraya gider de konuşur muyum? Benl bilen, duyan buraya geliyor ya, o bana kâfı! Benim yolum hak yoludur. Yirmi yıl önce hacca gidip geldim. Hacı da oldunv İste fu dünyada, daha ne isterim? Lâfımız gene din feUefesine daldı. Salıh hoca: Peygamberimiı gelmeden önce on bin yıl müddetle dtinyaya einler hâkimdı, dedi. Sonra peygamberimiz geldi ve onların bir çoğunu müshıman yapü. Şimdı dünyada iki türlü cin vardır. Bunlar bize görünmezler ama bir kısmı müslüman einler, bır kısmı da kâfır cin. lerdir. Kötulukler hep o kâfir cınlerden gelir. Bir gün bana bir ksdın geldi: «Hoea efendi, evimin sofasma her aksam kupkuru çarşaf Nihayet hükumet komiseri ve arkadaşkrı hükrnun infazanı asıyorum, bir de bakıyorum, ertesi geri bırakarak mese e\i mahkeme r»ısme arzetmeyi kararlastırsabah çarşaf sınlsıklam olmus. Bu |Wı;ar. Tırtir titriyen Pıerre de hucıesme goturludu. ne iştir?» dedi. Kendısine «hanım, (Arkası var) dedim, sen o çarsaflan besmeleyle asmıyorsun, onun için böyla oluTurkiyede neşfi İuklu y*kât.*gatet«tnİ2e aiddir. yor. Geceleri ktfır einler o çarjaflan giyip ulatıyorlar.» • Baktık ki hoca efendinin i'mi bitmiyor. Kendısmden müsaade istedik ve cocuğu, »rtesi sabahtsn 1569. 1497 1494. 1312 15U9 1514, 1410. 1411 ıtıbaren derse vermek üzere, ki 1413. 1420, 1422. 1258. 1239 savılı sokaklarda k^naliznstabları da yanımıza' alıp çıkhk von ve 1569 1372 H97 1494. l.îO2. 1503 savılı sokaklarda adj Şahab Balcıo|la doîenne ve 1^12 ssvılı sokakta da verh parke doseme vaptırıl liov boylar Kraliçesi \> ıların en ihtiyarı Newyorkta Madison Square Gardende yapılan büyük blr rodeoda kovboy kadınlar arasmda bır gıizellik müsabakası tertib edilmı? fakat burada juri. yüz güzelliği kadar hayvana binişe de dikkat etraek mecburiyetinde tutulmuştur. Yukandaki resırade. bu musabakayı kazanan ve Birleşik Amerikada Kovboy]ar Kraliçesi ilân edilen Warwick şehnndeki RoLyn Lake rançının sahibi Miss Mımi Rohman görülmektedir. Kop«nhag hayvanat bahçesindeki Ursula adındakl ayı; dünyadaki bütün hayvanat bahçclerinde yasamakta olan ayılarm en :htiyarıdır. Kopenhag hayvanat bahçesine gelenlerin en fazla beğendikleri bu ayı, bir yaşına daha basmıs ve bu münasbeetle de kendisine bir zii'afet çekılmiştir. Yukandaki resimde; selâm vermekte olan Ursula görülmektdir. SEHİRDEN RÖPORTAJLAR Arabca okutan hocaya polisten önce yaptığımız cürmü meşhudun hikâyesi Görünürde nohud, fasulye, pastırma, fakat hakikatte safsata ve hezeyan satan bakkal Salihi tuzağa nasıl düşürdük? Hacı efendiye göre kadın sokağa bile çıkmamalı imiş. Ya sinema? Neuzubillah... tkl üç gün fnee bizim gazetede b(r haber okuclunuz: Tophanede bir bakkal, Arab harflerile tedrisat yaparken suçüstü yakalanmıs! Tara 35 yıl burada lcr»yi •anat eden v* kendisini alâkalı makamlardan gizlemesini bilen bu ıhacı efendi» yi İstanbul polisınden önce bix meydan» çıkardık. İlk cürmü meşhudu hattâ fotograflarile arkadaşım Foto Salâhaddın Gix v» bpn yaptk Bu «suçüstü» nün hi kâyesi enteresandır ve anlatılmaga değer. Vakur bir tonîa: Ne zaman isterseniz getlrin, dedi. Ben heraün burada saat 10 dan 12 ye kadar 21 talebeme ders veriyorum. Onlar ?imdi «izinkinden llerıde oldukları için bu küçüğün derslerini bıraz sıkı tutarız. Gel bakayıra kızım, seninle biraz çahşalım. Kız iskemlesini masaya yaklaştır dı: Hoca, eski türkçe bır Kur'anı Kerira ebîbası çıkartarak ilk sayfasını aftı. Kıza döndü. Önce «Bismıllâhırrahmanirrahim» de bakayım. Çocukcağız bunu tekrarladı. Son ra (rabbıyesır) e geçıldi. Onu bır başkası takib etti. Nihayet ııra alfabey» geldi. Elü, be, t«, •« .. Biz vaziyeti dıkkatl» takib ediyoruz. Foto Salâhaddın gizlic* resim çekİD duruvor. Alfabe tana üç kere okundu. Hoca nk sık, çocuğa, (gayın) lann arabcada nas'l çatlatılması gersktiğini izah etti. Sonra bize: Maşallah, çocuğunuz çok istidadh, dedi. İnşallah kısa zamanda onu diğer çocukîarm «eviyjsıne yetiştıreceğiz. Şımdi siz% bir iki tant de ders kıtabı verecejun. Bun lann ikisi d* eski yazıyladır. Biri (Elifba), öbürıi (Amme Cüzü) dür. Ammı bümem kı, okullar açıhnca gelebilecek mi kızınız? Gelir hoca efendi. gelir; neden gehnesin aanki? Okulda bir jey mi var yani? Bunun üzerinc coctu: Okul dediğıniı nedir »fendim? Düjünun bir ker», 9 yajını geçen blr kı» çocvıgunun, nikâh düştuğü için dıyı v» amca çocuklannm bi1* ellertnl öpmasi eaiz değilken, okulda yabana hocalar karşısında, yabancı erkek çocuklarla beraber okuması n« küfürdür! Esasen P«ygamb«r efendimiı bu^ruyorlar ki «kıı çocuklaruuz zinhar, okuyup yazma bümesınler.» Neden? Çünkü kız olruma bılırse, âşıkiarmdan kendısın* gelecek mektublan okuyabilir, ve bir de yazma bilırse onlar» eevab yazar. Bizim hanıma döndfi: Hanım kızım, bak beni dlnle: Bir kadının evden çıkması da katiyyen caiz değildir. Kadın, egtr kocasının haberi olmauan, velev bakkala gıtmek lçia dahi evd«n çıkacak oluna, attığı her adun iviü kenuiiine bir günah yazthr. Eğir kadın, kocasının müsaadesile ;ıkmışsa, attığı her adun için bir günah kendisine, bır gunah da kocasına yazılır, Sanıa sen, kızına ornek olmak için mutlaka başını ört, hattâ çarşai gty. Eöaiın* bakıp bafka kadınlard.in der» alarak zınhar tuslu elbıseler gıymt. Zıra ruzi mahterde « elbıseler Hak Taâla Hazretleti hıuurunda ••odco ılav«a «iusrUr r» nbm glylp tlad d* fünah» aoktuu» derltr. Cehsınemin dıbtada janaram. Gosunü Ben, fcreafa fazümrl bllfp atılebm: **• îstanbulun göbeğlnde, Tophanede, Kadirler yokuşunda bir bakkal Salıh Aslan vardır ki, faaulye, nohud, pastırma değil, bu memleketin yavrularuıa ıaf»at», hezeyan satıyor; zıhınlerine örümcelc a£lan örüyor! Dedıkleri zaman, dehsetle irkildim. Ertesi labah hocaya gitmeğe karar verdim Fakat bu ziyaretım esnasinda, hacı babanın benim kım olduğumu anlamaması da şarttı. Bu «ebeble bizım hanımı da yanıma •lıp yola çıktım. Salih Hoca, tnuhamrimlrin kın rolüjı» (irea kSçüğc Elifb* Tophanede, Kadirler yokuşunda dersl veriyor 75 numaralı bma ahşsb ve kohne bir bakkal dukkânıdr. Kapısı ıca kararlajtırdık. Ertesl sabah Salâ jonra itast ettl. örtüyü katlayıp palıydı ama camh olduğu ıçın içe haddin bızım eve geldi. Araya ara ba;ına bağladı. Bunun üzerine hoea »feneH, bir ya nihayet bir komşunun 1012 riyi gorebildım. O esnada saat 10 30 du. İçeride, yaşlanndaki kıs çocuğunu yanımı kenarda duran iki kız çocuğunu patates, soğan. maksrna sandıkla za almağa muvaffak olduk. Biıim çağırdı Onlara, aski harflerl* yazılı rile leblebı ve renkh şeker kava hanımı da alıp «maaile» arsbaya kitablarını açtırarak huzurumuzda nozları arasında 1520 çocuk sıra bindik. Yolda giderken çocuğa, oy bir güzel imtihan ettl. Kıılar bülbül lanıp oturmuşlar. Ellerüıde eski nayacağı rolü anlattık. Karşılaşa gibi okuyorlar ve bir »ureden öbüyazile kıtablar var. Hep bir ağız cağı adamm hüviyetinı iyice belir rün« geçerek layfaları çevıriyorlar. dan dua okuyorlar. Karşılarmda. terek: Hoca da arasıra bize manalı manah k»sa veya vezne vazifesini gören Bak yavrum, dedik, düşün ki masanın arkasmdaki iskemlede de bu adam, senın sev» sev« gittiğin beyaz sakalh hoca efendi oturmus, okulun duşmanı olan bir zihniyeti «aâ elınde bir buçuk metre uzun terasil ediyor. Memlekettt bu çeçid luğunda kalm bir sopa. Yanhş o ınsanlann artrnasını ister misin? kuvan veya sırıtan bır çocuk oldu Kat'î bir tavırla: mu, sopayı onun başma, omzuna, Hayır efendım, dıye cevab ver belıne, neresine rastlarsa vuruyordi. Ben Curahuriyet çocuğuyum. Zavalh yavrucak acıdan haykıraOku'unıu, oğretmenlerimı ve dersrak ırkilıyor. Çocuklarm yarısı erlerimi seviyorum. Severaem öyle kek. dığer yar'sı da kız Kız çocuk fena insanları. larmm başları, diz kapaklarına Saat 12 05 de hoca efendinin kadar inen bırer bevaz, tülbendle dükkânına girdik. Talebeler (!) örtülü. Manzara korkunc'. Hoca efendi bizi eörünce kapıva gıtmışler, yalnn iki küçük kız ço»eğirtti Tıpık b,r Kara^enizli sive cufu kalmıstı. Bajları gene usulen 8ile ne istediğımızı sordu. Kendisi beyaz örtuyle kapalı masumlar... Saiıh hoca buyur ettı. Kendisine ne: kızunm ve dayı beyı tanıttık. O Hoca efendi, dedim, ilim ve lrfan:mzın şohreti muhitimize ka turduk. Yalnız Foto Salâhaddın dar geldi. Bizim de bir kız çocu Gız oylesine biçimli bir yer seçti ğumuz var. Kendisini ilminizden kı, hem ışık, hem de çekilJıği kapı mıistefıd kılarsanız, hem büvük sa kenarı, onun nisbeten rahatça gızh vaba girmiş, hem de bızleri ıredyu resımler çekmesine elverişli. İşte, gizli irtica yuvasınm masum nu şukran bırakmış olursunuz. Hoca efendi, çocuğa bakarak: kurbanlanndan iki yavru! Bu sözler hacı hpbanm üzerinde Maşallah, maşallah, dcdi. Küümid eKığimiz teMn bıraktı: Ağzı çük kaç va'jinda? bakıp, «Goruyor musunuz? Ben kulaktarınî vardı: On bır yaşında efendim. neler yetıştuıyorum» deraeğe getı Pekâlâ, dedı, çocuŞu getirin Ofkclenrlı: rıyor. Ben, pazardan bajka h*rgun saat Nüıavet kular evlerınt gittiler. Gunıua gaıyorsunuz. bujuk 10 ile 12 arasında burada ders ve gunaha gıriyorsunui! Kız çocuklar Hoca efendıy»: nyorum. Hangi gun Relseniz olur. 9 vaşmdan sonra namehrerniırler; Hocam, dedım, Ut» kızımıı Demiri tavında döğmek için he başlarıru, kollanm ve bacaklannı burada. Eti Mtıin, kemiği benim. men gazeteve koşarmk birim foto oı Unek (erek üam kaadj f«yualsd«a blr n«bt« tnııh»bh1 SalâhadJtoı t>UI bulduaa VnrivrO kejıJlsm» «JiIıUrtk, «ılj pit blı nıe[i '\I1 y«v uy» uz.tTj b*t bU d» bunun »Jojıd» kalmsyıs. ea veyı dayı rolün» girditl Ukdir Ai Itakayım. ört bununl» b«fi~ Şımdi kendijirü n« u m u «nı*d» glzHc» reslm çekmesinin müm mt dcneniı • fünd«n itibartn buraya ktta T'"«T}ITII a&yltdim. Plimnua geürclim. I Izmir Belediyesi Başkanlığmdan: SOnM »Mnırına ku porUkJd» Mr t u l ı l h r.al»»; oim. rftk «gezellm» keUm««l >gi.z«ı!m> v«k. llnd« «Koyun çlç*£l» d« «Koyup ç!ç»fil» Htkllnd* yttıİTnıttır. KarU*rijnlxd<a Düxeltm« ödzr «Utyerek tnası ıslerı Fen İs'erı Mudurlüâundeki kes.f ve sartlasması gereftince kapalı «rflı eksiltmeve konulmustur. Kesıf bedeli 102272 66 Hr» ve «eclcı temtnatı 63«5 ÎUad'r îstekliîerln fen ı*lerinr!en rartia'sınasınB eöre belge almalan lâzımdır. îsln lhaltaı 9 10 9"i3 Cuma gUuü saat 15 tcdlr İstekillerin 2490 «avıl» kanunun tar.fatı da'.resmde haıırlıvacakları tekllf mektubları» nı ihale gür.U en eec saat 14 t kadar «ncümen b&skanlıgına •ermelerl luzumu Uia olunu* (14001$
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog