Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

f ım TEŞEKKÜR Tanm •inemajında Kıjrmetll gelınlmlı, «nnemlz «rlm T« M A Istanbul radyosu Türkiy» kiirek birincilikleri evvelki gün yapıidı ve Galatasaray kürekçileri büyük bir üstünlük gös tsrerek Türkiye şampiyonluğuBU kazandılar. Bir kaç bölgenın iştirak ettiği bu müsabakalar ehemmiyetile mütenasib bir şekilde alâka toplayamamıa olmakla beraber gene de çekişmeli yanşlar oldu. Ve bu senenin kürek sampiyonluğunu kazanan ekip meydana çıkü. San kirmızılılar bu muvarfakıyetlerini aynı gece Bebekteki lokallerinde verdikleri bir koktcyl partisi Ue de tes'id ettiler. Müsabakalann yapıldığı günün ferdasında y»ni dün Istanbulun b«Ili başlı sabah gazetelerinin bir çoğunda bu »por hâdisesinden bir kelimt oljun bahsedilmeyişi bazj Galatasaraylı sporculan çok üzdüğünfl ve çeşidli tefsirlere uğradığııu öğrendim. Hele her hafta spor saatinde İstanbul radyosundan İtalyadaki bilmera hangi takımın yaptıgı maçın neticesini bile veren spor •ervisinin Türkiye Kürek birincilikleri gibi memleket ölçüsünde bir hâdiseyi «ükutla geçiştirmesl bütün •an kırmızılılan çileden çıkarmış »• radyo «por servisi de dahil, bir çok gazeta «por muharrirlerinin Galatasaraya karjı hiç bir sempati hUsetmediklerine ve bu muvaffakıyetlerini kasdi mahsusla umuml •fkira aksettinnediklerine adeta inanmıslar. Ben, bazı tnüfrit Galatasaraylılarm bu kanaatlerine iştirak etmemekle beraber, hâdiseyi gazetelerimize ve bilhassa radyoya düşen bir vazifentn ihmal edilmis olması bakjmından kaydetmeden geçemiyeceğim. Gerçl ban gazeteler sütun darlığı, |u veya bu mülâhaza iîe reyahud anîayarak bu havadise sütunlannda yer vermiyebilir. Fakat haftanın spor hâdiselerini bütün rnemleket» aksettirmekle mükellef bulunan ve bu maksadla muntazam yayın yapan radyo spor servisinin Türkiye Kürek Birincilikleri netieelerinl memlekete duvurmaması pek affedilir bir hata olmasa gerektir. Radyonun tfikutu Galatasaraylı tporculan raüteesair etmişse kendilerine hak vermemek elden gelmez. Ben bu meselede Galatasaray kulübündeki alikahların da lâkaydisini kaydetmeliyim. Çünkü birinci sınıf kulüblerimizin içinde Galatasaray kadar matbuata ctrtını dönrnüş bir kulübümuz yoktur. Halbukl bu gibi «por cemiyetleri gazete, radyo gibi müesseselerle sıkı bir teşrikl mesal yapması v» nesriyat bakımından bu organlara yardımcı olması lâzımdır. Türkly» kürek brrfncilikleri ffibi rnemleket ölçüsünds. bir müsabaka kazanan Galatasaraylıların, neşriyatla vazifeli arkadaşları en küçük bir gayret göstermiş olsalardı, bu havadis gerek gazete sütunlannda ve gerekse matbuatta ehemmiyetle mütenamib daha lyi bir yer almı* olabilird*. Galatasaray gibi yanm asırlık bir •por tesekkülünün. kulüblerinde blr nesriyat masalan ve bu işle mesgul olacak arkadaşları olmahdır. Büyük kulübleri bir tarafa bırakahm, fakat bir kaç senelik mazisi bulunan «Kadıköy Spor Kulübü» gibi yeni bir teşekkülün matbuatl» ©lan isb'irliği, Galatasarayhlara örnek olaeak bir lekildedir. Bu mesele, *ankırmmlılar için, »ikayetlerine muvazi olarak tetkik edilecek blr mevzudur. AfafSAKAR • Türkiye kiirek birincilikleri ve Ikınci ve ücüncü !lg macları ükstürü İkinci ve üçüncü küme futbol lig rflaçıaruun ökstürü belli olmustur. Çekilen fiksture göre, ikinci ve üçüncü küme futbol lig maçlan su sıra ile oynanacaktır: İkinci küm« Birind hafta: (A) grupu: Hilâl Süleymanly» Galata Demlrspor Unkapanı Beylrebeyi Ortaköy Anadolu (B) grupu: Denizgücü A. Hisan ' Topkapı Haliç Sarıyer Eyüb Alemdar Davudpasa • ikinci hafta: (A) grupu: Hilâl Demirspor Süleymaniye Beylerbeyt Galata Anadolu Unkapanı OrtakSy (B) grupu: Denizgücü Hallç A. Hisan Eyüb Topkapı Davudpasa Şarıyer Alemdar Ücüncü hafta: (A) grupu: Hilâl Beylerbey» \ Anadolu Demirspor Ortaköy Söleymaniyı Unkapanı Galata (B) grupu: Denizgücü Eyüb Davudpasa Haliç Alemdar A. Hisan Sanyer Topkapı Dördüncü hafta: (A) grupu: Hilâl Anadohı Ortaköy Beylerberl Unkapanı Demirspo» Sü'.eymaniye Galata (B) grupu: Denizgücü Davudpasa Alemdar Eyüb Sanyer Haliç A. Hisan Topkapt Beşinci hafta: (A) grupu: Hilâl Ortaköy Unkapanı Anadolu Galata Beylerbeyi R. Hisan Cihangir Tarabya Karagücü (B) grupu: Y. Sultanselim Adal«r Hasköy Küçukpazar Bozkurd Selimiy» Bakırköy İstiklâl Rami Altınay Üçüncü hafta: (A) grupu: Büyükdere Kurtulua Darüşşafaka Bogaziçi Yeşildirek Cihangir Taksim Karagücü R. Hisar Tarabya. (B) grupu: Y. Sultanselirn Küçükp*ta» Adalar Selimlyt Hasköy tstiklâl Bozkurt Alhnay Bakrrköy Rami. Dördüncü hafta: (A) grupu: Büyükdere Darüssafaka Cihangir Kurtuîus Bogaziçi Karagücü Yesildirek Tarabya Taksim R. Hisan (B) grupu: Y. Sultanselim Selimiy» Küçukpazar tstiklâl Adalar Altınay Hasköy Rami. Bozkurt BakırkSy Besind hafta: Aksarayda inkılâb sokağının hali Beyazıd Askerlik Şubesl Başkanı Al. bay Cevad Erb&kan yazıyor: • 1 Aksaray inkılâb »okajı plslik re lııjaat molozlarile dolu blr haldedîr. Voldan geçenler ve bnramn saklnlerl toz ve topıaktan muteessir olmakla ı s pencere açıp e\lerini havalandırama. maktadıriar. Tfmizlik ımelrsi de bo 50. k»g« ngnnudıgındazı moloz ve plsliklcr gfln geçtikçe çoğalmaktadır. 2 Aksaray pazarının giineyine dö. »en İnkılâb sokağımn Inkllib apartl. maaının yanındaki pazara gtdra ara. lıkta blr oto tamirhanesl bulunmakta. iu. B D tamirhane, hrm ara lıkta ve kem de sokak »rtasında nakil vasıtaia. rmı t»mlr etmekte ve yayaların gidij geli$leıtnl güc,le$tlrmektedir. Bazı gun. ler h m s ı ı ı n otomohll ve kamyon mah. |eri halini aldığı da vakidir. Ba tamir. hanede çalışanlar, oto ve kAm>onlarını tamire getirenler ve pazarın arkasında. ki dukkân sahibleri aralıktaki dmar dlplerinl klrletmekte ve clv«r sakinleri pU kokn ve slnekten ranatoız olmak. Udırlar. GÜZİN KOROL'tm r Dünya fllmcilijinin 1 numarah yüdiK Bugünkü program tSTANBUL 12 57 Açllıj ve program 13.00 Ha. berler 13.15 Turküler ( P l ) 13.S0 Danj müzigi (Pl.) 13 45 G»rkılar; ck'jyan: Sabite Tur 14.20 Öğle kon. seri ıPl.l 14.45 Şarkılar (Pl ) lö 00 Kapanıj. 15.00 Açılıs ve danı müıltJ (Pl.> 18.20 Terblyeyt dalr; konusan: K l ı ı m Naml Duru 18 30 Memleket havaları | ses ve taz blrliji; laare eden Sadi \ Yaver Atajman 19.00 Haberıer 19 15 İlnam Gençer kentetinden dara ve caz mjzıjı 19.35 Keplmizin «aati 19 45 Şarkı^ar; okuyan Rıza Rit 20 IS Radyo Gazetesi 20..10 Kısa je. hır haberlerl 20.35 Kuçuk orkestra. ldare eden; Orh&rı Borar 21.00 Radyo erkekler fas:l heyetl 21.30 Şarkılar; okuyan: Radife Eıten 22 00 Şür dun. yamız; konusan: Behçet Kemal Çağlar 22.10 Piyano dünyasmda gezintüer; çalan: Cprra! KeçM Rey 22.30 Şar. kılar; oînıyan" Ekrem Hür 22.45 Haberier 23 00 Kambıyo . Borsa ve programlar 23 07 Dan» müzigi (PL; 23 30 Caz saati (Pl 1 23 45 Bale sahneîerlnden (Pl.) 24.00 Kapanıj. RİT HAYW0RTIT un Amerikaya geri dBndükten sonra çevirdiSi ilk fllm olaa MACERA KADIM (Affair in Trinidad) Muazram bir mevru Nefij danı r t «arkılar Harlkulâde sahnelerle «Columbia» sirketinin hazırladıftı bu «aheserde Rita Hayworthun yanında meşhur yıldut Çlenn Ford Film« üâve olarak: Yeni TOX JURNAL zftnunjız vefatı dola> ısîl* derln s a tQ« kenme» acımııa blzzat gelmek, t«l|raf. telefon v« mektub göndermek iureti;» Iştlrak «den, een&zeslna gelmek v» çi. ;ek üöndermek lutfunda öulunan doat. lirırcıra. * y n a y n tejekk'Jr» bCyuk teeBsurümü» manl oldufundan. tejek, lcurümüzun lblâgım muhterem g*z*t«. nlzden rica ederiz. Merhumun görilmcelerl: Ratlca, Emin* Dr. Fatraa v« Azimc, Zevol: Hurjld Korol, Ogulları: Budak ve Kaynak BLorol • • • Mnadanbni «•ktlflm T » tatanlnd. da blr çok mutehaana doktorlar tarm. fından btr türlU dogru teşhis T * tedavl edllemlyen Slyatolojl jekündekl bel v« bacak a g n l a n m ı blr gftnlfU teshlj edlp ajnellymtla lyllestlren mernleketL mizın İlk beyın cerrahial Ustadı u y ı n ba OPERATÖR Dr. HAMİ DİLEK'a ve ameltyata, u l j t e edlp bühaaa* »m«. Uyat jonrası bakımından büyUk blr feragatle çahjan u l t t a n Dr. VZDAD ÖGE'ye aJenen tefekkür «deriı. M i y e n e r Sanlı T « «fl Numarah biletler bugünden gatılmakUdırYARIN AKŞ.^M Pa»ifflc bölgesi tenk şampiyonluğu B«rkal«y (California) 28 (AJ>.) Dün tenls erkekler tek ««rUinde rakib! Vie Sebua 75, 83, 82 mağlub eden Tony Trabert Pasifik Bölgt aaroplyonlugunu kaıanmııbr. Kadınlar arasında yapılan teklerde Maureen Connolly Sbirley Fry'yi 68, 97 y«nmistir. «CUMHURİYET» in ROMANI: (A) grupu: Büyükdere Cihangtr Karagücü Darüşşafaka Kurtulus Tarabya Bogaziçi R Hisan Yeşüdirek Taksira (B) grupu: Y Sultanselim istiklâl Selimiye Altınay Küçükpazar Rami Adalar Bakırköy Hasköy Bozkurt Altıncı hafta: (A) grupu: Muhlf sakinleıinln sıhhatlnl ve hnnı Büyükdere Karagücfl rnnu lhlâl eder blr hal aldığından bir Tarabya Cihangir an ervel yapılman husııîiınfla alâkalı. Darüşşafaka R. Hisan ların dlkkatl çrkl!me«inl rica ederim.. Taksim Kurtulus Maılende lâçımlann sakae'a aktığı Yesildirek Bogaziçl 1 2 3 4 4» 1 hakkındaki şikâyefe cevab (B) grupu: Istanbu; Sıtma Sıva? Bolgesi Baçka. Y. SultanseHm Altınay nı Dr Osman Tiikel v?zıyor: Süleymaniye Demirspor «Mahtrrem ırazetenizde Hıısyln Züh. Istiklâ! Rami (B) grupu: rü Sirel iroTalı (Madende lağımlar «o. SeHmive Bakırköy kııja akıyor) başlıkh yazınız uzerine Denizgücii Alemdar Küçükpazar Bozkurt derhal Usili jiihe tabihinin bl/zat ye. Sanyer Davudpaşa Adalar Hasköy rlnde yaptıjı tctklk ve kontrolda: a» Topkapı Eviib I Fena manzara. koku ve sivrld. 1 Yedind hafta: nek yaptığından bah^edilen vrrin ta. cn A. Hisan Haliç (A) grupu: mamen betonla kapatılmıs oldıığu ve Altıncı hafta: mıntakada kat'iyjen si%risineğc rast. Büyükdere Tarabym (A) grupu: geltnmedlfl, R. Hisan Karaeücü Hilâl Unkapanı * Şah^ın bn slkSyetl BOvnknrtava Taksim Cihangir Galata Ortaköy blr vidanjor teminl maksadile vant:£ı, Yeşüdirek Darüşşafaka 1 Muhterem jrazeleniıe şikâyetin Süleymaniye Anadolu Kurtulus Bogaziçi çıktlit 4/9/1953 tarihlnden 12 /nin son. Demirspor Beylerbeyi Saldan §ağa: rı bütün mahnırlar ortadan kalktığı (B) grupu: (BJt gDtpu: hald* hâlâ htç Mr jey yaprl ' ı ı ; ^bl 1 İst&nbulun kazalarmdan blri Y. Sultanselira Rami Denizgücü Sanyer kırmetll gazetenlzln lyi nh / rlnl »ul. (murekkeo kelıme). 1 Dayaraklı Bakırköy Altınay İKttnul ederceslne 16/9/195.1 unIU M T I . Topkapı Alemdar madderr.n gosterdigl. 3 Buyjk ma. n ı ı ı n aynı sütunonda ştkâjetini tckzar. Bozkurt tstiklâl bedîerim'zde muşahede olönfn vâsıf. A,, Hisan Davudpasa laması birleri hayrete diîşürmflştiir. larüin. 4 Eskı saırlerımlzden blrınln Hasköy Selimiy» E*fib HBHÇ Tnkırıda Izah ettijimlz verhlle safi. >ari"=ı. blr kadın adı. 5 Tersi bir \dalar Küçükpaza» Yedind haft«: n » bn flklyetinln hiç blr e«asa l«tinad kurul mensubudur, yankeslcilerın duş. Sekizinci hafta: etnediglni arzeder, ke>fiyetin ta\*zlhan (A) grupu: km olduğu yer. 6 İhtlyariar arasın. derclnl saygılarımla rica eylerim.» (A) grupu: da oturmak iiteırlyenler ı.çofTJİ). 7 Hilâl Galata Terzınln levazırcından, Amerlkanın t». Büyükdere R. Hisan Kömür tevziatvndaki tefrik Süleymaniye Unkapan» panyada krsrmak üzere olduklarmdan Tiksim Tarabya Nejad B Turkeri ırozalı mektubdaB: Demirspor OrtakÖT 8 Koruyucu. kalîtesl dıijük, «Nasıl oluyor da vatandajlar arasında YpşilHırek Karagücft Anadolu Beylerbeyi blr tefrlka ırudiiliıyor Yenikapı d e p o . Yukarıdan aşağıya: Cihangir Bogazid (B) pupu: sundan gazl alınmıj. Yedlkule depoçun. 1 Buna hıyanet eden eeıa Darüşşafaka Kurrulua dan gazl alınznıj kömür dagıtılıyor? 2 DeSerli D»nlzeücü Topkapı lnsanlarda b\:hman!ar Iki«t de ayni fiatte oldugu halde, ara. (B) grupu: A. Hisan Sanyer ( « k l UTJI çcğul). 3 Vermeklik. Ak. dakl kalorl farkı btrlnin 500 kgr. diğe. demz bolgeslnde yetışen nefıs yemi;. Y Sultanselim BakırkBy Alemdar Hallç rlnln 400 kgr. dır. Icrden. 4 Sevijenlerln bırbirlerlne Bozkurt Rami Bayramda neîredllen Bayram Gaze. gSnderdik'.eri, e^ki bir Türk devletl. Haskfly Altınay tesl hakkındaki düşüncenlzi nejre lü. ÜçUncfi fcflm» 5 Dikkatli lraan her !şe or.u lâyık zum görrnüyoruz. Adalar tstiklâl Bfrtnd hafta: gorilp »arfeder. blr »ıfat t a k m . 6 Selimiy» Küeükpaaa» Sonuç. 7 «Kumarda yutU manaıı. Yardım isiiyen bir veremH (A) grupu: na bir «nlr, çevrilince «katlayıp hala Azlz Çiftnaüilu yazıyor: Dokuzuncu hafta: Büyükdere YesilıHrek «Cerrahpaja hastanesi verem paviyo. yola koyan. olur. 8 Eski Mısırda blr (A) grupu: Taksim Bogaziçi nnnda tedavl gSrmckteylm. Yakında şehir, nota. Büyükdere Taksfaa R. Hisan Kurtulus raenlekete gideceğim. Fakat maalesef, Yesildirek R. Hisan glyecek elblsem yok, hamiyerperver va. 1 S 4 S I T Tarabya Darüsşafaka tandajların rardımını beklemekteyim.> Tarabya Boğazlçl KarafTÜcü Cihangir Karagücü Kurtulu» (B) grupu: Cirıangir Darüssafaka M Y. SultanseHm HaskSy Adalar Bozkurd (B) grupu: W BakırkBy Küçükpaıar Y. Sultanselhn Bodnrrt YENİ 8 KlTAB Raml Seliroly* HaskSy Bakırkfly m> Altınay tstiklâl Varlık Yaymevi bu aybaşı Adalar Rami V fklnei hafU: Altınay Küçükpaıa» İcin de size yeni sekir ki(A) grupu: fatiklal Selimly» tabını sunar: 1) Türk Klâm Büyükdere Bo&arifll Dftrdünett küme futbol Hf maçsiklerlnden: Dede Korkut, •a Yeaildirek Kurtulı* lannın fikstürü is« bugünlerd» 2) Türk Klâsiklerlnden Ne Taksim Darüsşafaka H»1H elaeaktır. simi UsuliRuhl. 3) Or m han Hancerlioglu: Oyun (roman). 4) Bedri Rahml: Canım Anadolu; 5) Stefan Cıanfmrtv«1 Mctboaetlık *• Zweig{ Korku; 6) Jack OetrttdHk Türtt Aıumtm Kıst lamtndı lnylllze* fcrmnsısc*. »lmanca dillerinLondon: Yasamak hırn; C*toU>6lu Btlktvı tokak Ho M/41 den blrlsinl öğTenmek l»ter»enix Tuna D«rsevin« gellnlz. Sahlblcn 7) Mejhurların fıkraları; Ayrıca, matematlk flzik kimya der«ltri rerllir. Tuna 8) Çocuk Klâsiklerinden: NAZIME NAD! T* ÇOCUKLARI Dersevi; öjretlr yetijtirir muvtöak eder. Tuna D«rseyi Pinokyo; Her kitab l lirat?lerim tflev tdart Mrful Mtirfüt dır. tstanbul Çarşıkapı, Dlvanıali »okak 18. Kurulusu 19*0 ATIF SAKAR 1 İnktlab «okagııuıı Aksaray tram. vay gaıajı kapısı eltatine dönea yol kıs. mında gazoz imalâthaneslnin yanındaki l*mi ve numarası belli olmıyan bir ek. mekei fırını vardır. Ba fırının h ı t ı s ı ANKARA çok k ı » ve catıya yakın olduğundan faaliyette bulunduğu zarjanlar etrafı 7.OT Açılıj ve pro?r«m 7.S1 Mar?. kesif duzuanlar kaplamakta ve bu c u a r . ]ar (Pl. ı 745 Haberier 8 00 Tür. dakl apartımanlar bu dumandan mnta. küler ^Pl.) 8 30 Çeşidli melodiler zarrır olmakta ve hilha'sa balkonlarına Pl.) 9.00 Kapaau. çamaşır asamamaktadırlar Hnlua, inkılâb sokağındakl moloz. ların temizlettirilmesi, tansire gtlen 12.00 Memieketten aeUta 11.15 nakll vaMtalarının kapı onlcrinde, » . kak ortalarında vıgıntı yapmamalarımn Memleket* jeiArc 12.30 Askerln lste. ve «ralıktakl köfelerln ternizlettirilmesl dıği havalar; okuyanlar Bedia Yaltı. ve temiz tutulması için de tamkrhane ra* Betttaj, Abd'illah Özman 13.00 ve dukkân uhiblerine teblİRat >apılma. Haberler 13.15 Muzik IPl.) 13.30 tı ve fırm harannın yııkseltnmesl hu. Ogle Gazetesl 13.45 Şen parçaLar nrronu temin icin gazrteniz vavı'asile ıPl.) 14.00 Kapanıj. Fatlh Kayızıakamhgı İle Samatya Bu. eak Mudurluğünıın dikkat nazarlarının ekilme^lnl btirham ederim.» 16.5S Açılıı v» profnun 17.90 Dans Kırk yıldır yapıbnıyan sokak nıuiigi (Pl.) 17.30 Ir.cesaz (Segâh Sı'kı İşrren Imzasile ya7i!ıror: fashı ldare eden: Fahrl Kopuz 18.10 •Karaıriiınriikte Salmatnmruk caddesi. Şarkılar; okuyan: Sevlm Çağlayan • açılan Kasımodalar sokaıı semtin en 1S.30 Muzık (Pl.) 19.00 Haberier Ijlek tokağıdır. Fakat kırk yıl evvel 19 15 Tarthten blr yaprak 19.20 Tür. vi'kuhtılan yanjrındanberl toprak hlr kı.Ier (Sarıkarmş irırkı.lerl) okuyaa. yol halinde kalmaktan kurttılaıramısur. Turhan Karabuliit 19.45 Radyo fre Kıjın sn blrikintileri fle eamnr der. mgilizce 20.00 Dinl ve ahlski kor.uş. n haltne gelmekte. yazın l«e toz ba. rra 20 Î0 Mü^lk 20 15 Radyo Ga. lutları civar t\\n\ hatti bıhçelcrdeki zetesl 20.30 Şarkılsr; okuyan Saci' nehatları bembpvaz maskelemeVtedir Hoşseş 21 üfl Tem^l 22 00 Konus. Sokak eaktnlerl tarafından bnrtne ma 22.15 Şarkılar: okjynn Muallâ kadar Belpdiveye yapılan müraraatlar Aracı 22 45 Haberier 23 00 Kapa. revabsız kalmıştır. İki yuz mrtrelik i d i blr kaldırım.esirsrenmij, Imar plânı, sı. rara kondu gibi bahaneleı ileri suıül müşttir. LÜKS SİNEMASINDA TIIZAK GEMİSİ (Sealed Cargo) Dana Andrews Carla Balenda Claude RJtlnj Slmal Atlantikte çarpışan vahşl ihtiraslar... Güzel bir kadın esaretin ıztırablarını anlıyor... Deh^et denizlnde hazırlanan tuzaklardan kurtulup zafere kavusanların macprs'ları. Sürat Film '^^ m ACI BİR KAYIB Ankaradft muklm ameUl »ÜTmr! Yüzbafitı H»Mtn Erdofcr.uffun tblası v« merhum Krzurum Deft«rd«rl Emin B«y hiremi salihatı r(s\Tindan NADİRE ERDOĞMUŞ **• r torunu, t* vefat etmljtlr. F.brlkatOT Terr.el Sozer'.n o(ra. ö m e r 7brv, lm Kubllây. Mzerta Nady« Yiiksek Mühendk KENAN SÖZES E n v u m d ı vatanl vaxife*lni if»d» 27 eylül paz&r guntt n a t g 30 da. Mars. jal hartaneslnd* refat etmfjrir. 28 eylul pazane»! gıınil askert merasimle Asrt mezmrhgm defnedllml^lr. C o u b ı h a k rak metine m»zlv»r buyurıun. BICHARD CONTE ye COLEEN GRET ^ ^ m UYUYAN SEHİR (The Sleeping city) Güzel filmlnde blr sehrin bütün rabıta kuvveti »eferb«T... Karanhkta işlenen cinayet... Şehir; ışıklarını söndürürken... Gibi kuvvetlı ve hareketü sahneleri göreceksiniz. 4 Sinmasında tarafından yaratılan M E V L İ D ZAHİDE KAZANCIGtL T « Dr. OS. MAN BEMZİ KAZANCIGtL ruhUrına Ithafen 30 9 353 çarşamba günü ftgl» nanutzından aonra T»kılmde Kızar.cı Camiinde MerlM! Şerlf okutul»e»4indan kendiler'.nl »ever.lerln T » ı n u buyu. ran levatın tefriflerl rlca olunur. U fff C I Yarın matin°lerden ıtıbaren Sehzadebası FERAH Sinemasmda isc«s«cfl««HHs«ıs«sSssss Kemal Güzellik Salonu için 2 kalfa aranıyor. Tel: 42681 BULMACA LÂLE Filmin bir buçuk senede mydana «etirdigi; on binlerce lira sarfederek yarattı»ı; en kudretli sanatkârlarımızın hayat verdiği... Senenin ilk büyük Türk fılmi. "1" ~rr\ ! ı» ı 1 1 1 ! \m m\ 1 1 1 1 1 •1 1 I I 1 1 •1*1 I I 1 1 I 1 ! 131 1 1 ı m\ 1 I . S 0 Y G UN Eser: Cevad Fehmi Baskut Rejisör: Saml Ayanojlu Sinemalarında Artistler: Heyecan Basaran Şazlye Moral Cfur Boran Berrin Ardao Sami Ayano^lu Talât Artemel Süayi Tedü Sadri Alısık Aıiı Basmacı Müfld Kiper Pek yakında: Beyoflu LÂLE AR ELH/IMRA (Pangaltı) İNCİ Bi^^B^i^^^i>Ba«sssssssssssssssssssssssssssl Yoni S E S Opereti ' R ijYUTMAZOGLU Yaıan: T. Erulne Mdıik; K. Kapoçelll; Sahneye koyan: V. Karaokçm. 2 Ekim 1953 Cuma »aat 21 de yeni seronu büyük yenillklerle açmaktadır. Danslar: ttalvadan yeni gelen K A P R I »«leal Pek yakında açılacak olan Balkanlarm en lüks ve modern »ineman 1. 2. 3. 4. 5. 9. 7. PİUİLİSJAİTİAİN O|NİAİ1İLİEİ*İI L|«|MİA|D|R|A|S O|DİAİL|I|Kİ»İA Nİİİ^IBİRİ^İAİN Y|A!R|I|MİA|Y|« AİPİAİSİA RİAİK »İAİYİIİK AİNİAJ blr kac hu«ujlyetl: Türklyenin en büyük balkonsuz sineması22 metre genisliğinde; 16 metra derinlijind* muaîzarn tahnc r« artistler İÇİH mönferid duslu odalar. Yelpaze seklindeki salonu ve koltukların tanzlm jekli. Beyaı p«rdeyi h«rkesin ymuda kalmadan cepheden görmesini sağlar. Sinema bakımından olduŞu kadar tiyatro bakımmdan da hirika akusilkl; *n yüksek perdeden keman seslerinın ve fısıltı halindeki konusmaların dahi en arka ııralardaa duyulmasını mümkün kılar. En genis ve en cok karjı locajı olan ti;ı«ma (38 aded; rahat maroken koltuklu localar). Kalorifer yerlne kısın ısıtan; razm seri nleten cCIlmatlsatlon» tertlbah. Dahill dekorasyonu Newyorktakl cRadio City Music Holl» ü andıran (AND) 5Aî» Sinemasının projekslyon makineleri de gene aynl sinemanm kullajjdıgı m«ıhur Simplex markadır. Amerikada oldugn gibl film oynarken ialon ran I05 eöze carumıyan mavi uıkla aydınlanacak ve herkes birbirini rahatsa görebilecektir. Yukarıda «ayılan vasıflarından başka: 18.000 liralık yukarıva toplanarak kalkan; neftl kadtf» p«rdesl: modertı rUrrnll bnı dolabları İle teçhiz dilmis büfe> i ve h anımlarm makiyajJarmı tazeliyeceklefi «Powder Room» lan ve bütün müşterilerine daima eüler vüz ile hızmet edecek flniformah müstahdemleri ile (AND) ŞAN Sineması *ık «ık gidip güzel filmler «eyredeceğinlz bir sinema olacaktır. 9 namı ile maruf Ş A N Sinemasının 8 Lisan Dersleri 9. ADRES: Taksim ile Harbiye arasında Cumhurlyet caddeslnde (Beledlye Gazlnosu karşısı) Taksimden sonraki ilk DURAK. EDÎSON WARSHALL • Çevfren: VAHDET GÜLTEKİN «Her neyse> dedi tAnlamı?tım: Seni elde edemiyecektim... temelli olarak. B09 yere hep sana hasret çektp duracaktım Öyle ya, hayaünı zor kazanan bir gazetecinin kansı nasıl olabilirsin sen? O zaman ben sana, doğuştan mukadder olduğu gibi dünyamn gözünü kamaştıracak şekilde parlaman için güzel bir çerçeve hazırlamak istiyeceğim, çırpınıp duracağım Umid yok biziro için. Nereye gidiyoruz, dönelim.» Bir an, balıkçıllann telâfh telişh haykınfiarınj diledim. Sonra: cHayır. şu kayanın üzertoe çıkmak istiyorum» dedim ve uzaktaki bir kayayı gösterdim. Agır ağır giderken, Hindistanda geçen çocukluğumu anlatmaya baş ladım. Rene o kadar dalmıatı ki gü nesin, Snünden l*;*n bulutlarla, |>ir kapanıp blr açıidıfını 9oc*leri farketmadi Çayırlarda bir damla yoktu ama, bulutlar «imdi eskiainden daha hızlı gidiyorlardı. Yarıyola gehniştik, yükseklerde dolaşan fırtına dertop oldu, alçalmaya başladı. Rene: «Hemen geri dönelim» dedi. t A, daha akşama yıl var? dedlm. «Henüz gözgözü görürken çift liğe kadar götürjp bırakmak İ3terim seni. Yolun en tehlikeli kısmı benirn kulübeden ötede başhyor. Bulutlar daha alçalır da yağmur boşanırsa. eüneş batar batmaz karanlık çöker.» Uzaklara bakarak, bir Hirkü mınldandım: «Es, rüzgâr! Kop, ftrtına!> Kolunu zorla koluma verdi, hızb hızlı yürümeye başladı, Biraz aoora, bulutlar gikyOzflnO b*»tanbaja kaplanua, baJıkçılUna haykınat durtnuftu. Otlar araaında Holışan »oak hava n«f««l«ri «aklaı * * f Ur «aeltem h»Hni almiftı. Püzgtnn ><i«ı çok yavaş artıyordu. fakat havanm karansı oodan da I yavaştı. Rene, kendisince emniyet telkin edici bir gülümseyişle: tKuıtuluruz, merak etme» dedi. «Yoruldum, daha yavaş gide!im> demey» utandım. Yoru'.mak nedir bilrr.ezdim, vücudümün dayanıkhğı i!e daima göğsüm kabanrdı. Fakat nedense, birdenbire, bellibelirsiz bir şekilde, adeta göstermemeye ça lışarak, topallamaya baîiamıştımBunu görünce Rene telâjla: «Topalhyorsunîı diy» haykırdı tAyağım acıyor da ondan» dedim. tBu sabah sivri blr ta;a çarpüm... biru daha yavaf fitMk» Yuxund«4d tefintfl baa* U r n 4cr kundu atna, aldırmadım. O banl tepallıyor aauyordu ama, b«a aU ocun yoruldujhın» büiyordur*. O beni nrtınadan kaçırmak istiyordu, ben onun daha büyük bir emniyete kavuşmasına yardım etmek lstiyordum, Beni bo« yere sevmesine gBnlüm raa olmuyordu. Ikimizde de saklı bulunan ve imkân verilirse büyük bir kudret halinde ortaya çıkabilecek olan kuvvetin harekete getirilmesi lâzımd:: Tıpkı, arzusunu yerine getirebilmek için kopması 14zım gelen fırtına gibl. Kayalann arasmdan kulübenin bir kilometre aşağısına kadar akan dereye eeldığımiz zsman. beni bir o kadar daha mefafe aşıp çiftliğe atrrsaya azmetmiş oîan erkeğimin önünii eöîTne<;ine yetecek kadar aydmlık vardı. Fakat tam o sırada alacakaranlığı, sanki gökyüzündeki bir deniz fenerinden geîiyormuş gibi, ağır ağır, mor bir ışık bürüdüKoyu kurşunî bulutlar morumturak siy?ha bulandı. Bu zulmet bana hlç de uğursutluâa alâmet gibi gelmedi. Içirrden tabiat Tannnlanna karjı bir jükran hissl kabardı. Göz kamaştıncı bir şimşek ufukta paramparça bir yöl açtı. Kurt gırtlağından doğru bir uludu. Sonra uzaktan uzağa ıslık gibi bir ses geldi, büyüdü, büyüdü, ıüzgârla yağmurun çıigm ufultu«u hjjint geldi. R«aw adrııHnl eakarmay» bafladl, bana v«r«c«kti; fakat eakat bir anda «naklam obnuftu. Rcnt'nin fiHrina 5yl» saakın v« ravalll bir hal geldi ki kendimi tutamadun, kahkahayla güldöm. Koluna asılarak: cKosalımlt dlye bağırdım. »A\'ağın!» dlj'e haykırdı. «Dayanınm, tek yağmurdan kurtulalım» dedim. Yokuş aşağı öyle bir Mrçtf kopardık ki ayaklanm Sdeta uçuyordu. î?ene mııhakkak beni Ispartahya benzetmiştir. Yüzümdeki, hareketlerimdeki sevince de her halde şayrmştır, ılra arkamızdan kahkahalarla homurdanan rüzgârdan daha hızlı kosuyor, adeta uçuyorduk. Bardaktan boşanırcasma yaŞan ıhk yağmura hayran olmuşrurn. Beni üşütecek yerde ısıtıyordu; havat veriM bir âvine harrHmsk üzere yıkayordu adeta. Sanki ihtiraslı bir sevgiliydi de ben ona sevinç içinde kendimi tesliro ediyordum. AlaeakaranlıkU, kulübenin belirdiğini gördük tçori eirip fırtınaya kapıyı kapadık. Fakat, onunla beraber, bana dort olan bir kuvvet de dışarıda k»h«ı?ta. Bu öyle bir kuvvetti ki bendekl kuvvetlerle pek lyi anlaşıyordu. Zaten ben daima tsblatle çok lyi anlaaırdım. Manu'yla beraber geçirdiğim maccralann hepsi açı> havada fetpnlşti v* b«n yalınayaV baıtıgım Rind topraklanndaa kuvw< •mmlftbn. Dort duvar arasında kendimi n« km^'etll Msseriebilrnitim, ne de cesur; belki en kara gün llerira dört duvar arasında geçmişti de ondan. Annemln beni sevmediği rrf orada öğrenmiştim... Babam orada ö!mü?tü... Lola'yı da Kelsodaki evin kasvetli duvarlan arasmda kaybetmiştim. Rüzgânn çıl?m haykınsı kalın taş duvarlar arasında öfkeli bir mınltı halini alrruştı, yağmur da kulübenin çakmaktası kaplı damma bo^uk bir sesle düşüyordu. Rene dagarcığmdan bir mumhı kibrit çıkardı, vağ kandilini yaktı. Kandil zayıf bir aanmtırsk ışıkla yandı. Bu taş duvarlı odadaki ıslak hava bana Büyükbev Fersuson'un mum ışığında nıhumu se!?Ti»te cıkpTna'i iHn. Allaha dua ettiŞi odayı hatirlattı. Rene bana üîüntüyle bnVarak: crSimdl ates yakanm> dedi. «Hasta olmazsan çok lyi.» Çamur kanşık bir ot yığınının üzerine gaî döküp vaktı. Sırsıklam olan elbisem vüruHüme yapışıyordu ve pek periO!<n bir halim vardıCeketimi, binici etpkliğimi, çizmelerimi çıkarmam ve sovunurken 4e atesin daha yakınına gelmem lâzımdı; bunu biliyordum ama, Fere nin yanına sokıılup ate^e Hogru » • banırken «ıkıldırn. Gözlerimrleki canhhk blle kaybolmus gibl gelivordu bana. BİTBI öncekl o eoşkun dim. tîçim ü?üdü.» haykırdı. tMaalesef, yavrum» dedi. «Ku Heyecania: «Bal «erbeti» dedlrn. sura bakma. Ancak jetişecek kaHar «Yaban kekigi balından çerbet! Bal aimıştım... param yoktu çiinkü .. şerbeti, Tanr.iarn içkisi!» Son şişeyi de öğle yemeğinde bivm tirdik » Sevindiğlrnl görünee Rene'nin rta Yüzünün kederli bir hal alışı bana pek dokıınmuştu. Hemen: «Za yüzü güldü ama, onun Tannlar rar yok» dedim. tlçmesem. de olur hakkındaki malumatı, halk bügisin den veya doği'udan doğruya edinilIsınmaya başladım artık.» Şarabımızı, öğle sıcağında, o Sİ miş bilgiden ziyade, ilmî mahiyethirli mabedcıe içmiş. kadehlerirnizi teydi ve tabiî. daha yeni yeni ansonuna kadar bitirmiştik. O akılh lamaya b?ş!am'5tı. İki fincsnla testiyi alıp ateşia davranmış, arzuj'a mukavemet etbaşma geçtim. mişti. Ben de, yaz çıleınlı|ının kıv «Tadı pek hoştur, Içtikçe içerantılan içinde. bir kenara arılıver miştim. Şirndi, yaemur dinince, Ke reşi gelir insanm... içini de öyl« ne fırtma fenerini ?İ3cak. beni çift bir ısıtır ki!» d?dim. li'je kadar eötürecekti. O:manlar Bunîarı çiftçi kaduv.n şivesinl tak ve davarlar Tannsı ulu Pan ölmüj lid ederek, hemen hemen onun ağtii artık. zı'idan çıkuonnuş gibi söyledim. îçim eziliyordu Çıftçl kadımn Benirn bu şakiabanl ğım Rene hazırladığı yiyecek sepetine doğrıt nin pek hoşuFia gitnuşti, çocuk gibJ gittim Nivetim. buz kesilmiş o'in gü'.üyordu. ekmeği çıkanp ateşte ısıtmaktı. FaDevarn ettim: kat. üz?rind<ıki örtü^ü açın^a. hiç «Gelinl"ip blre biHfr derlerj beklçmedijim bir jeyle karsıbştım: hele utangaç. sıkılaan gelinlere. BiSepette kiiçük bir testi vardızim Gaffer Baba biraz içse, d«a •• Ellerim titreye titveve. tıpasını derken yar.ın? y=ık!aş2mam, korkaaçtım. Gözlerime inanamıyordum. nm Yok eğer senlen ben nllranh Ben ona. sonradan, »isfçmez» de olsaydık....» mistim. çiir>kü nikâSlı değildik. O Rene: «Vaüahi, ben omrOmtt b« da bana tehlıkesiui haber verruişti güuUA Larikulâic h«tıra«yla nik&k Sevlruden bir havkııduu, Testl k>Bbilirlrn> dedi. bulanuyor, hatt* pın o y\jv»rU,ıK utlı t^Zü'^aa Bp o!du£u igte, Wyto v p J l içind» Itefi'in mü». d*ha lyi anJamı«üra: Haklkahi« korfcua* bötfln Urraklıtyla «BBİanan t, m Uniı r>«l »erbeti! Rene, «aaırarak: «O M oT» «T« «Bir kadeh «arablçsemı d«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog