Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

B KyHU 19» O Churchill'e ihanet elmişler! H Tito, Trieste'ye daîr Korede tarafsız İtalyan plânını reddettî heyet komunist Yngoslav Devlet Reisi, bu havalide plebisit yapılamıyacağım bildirdi BİR DAKİKA r Nutareke Artık anlafildı. K«lim*nhi flzeriruU oynamaya lurum yok. »Hayat pahalt» denir denmez iktidar makamlan bir sinir buh.rontjva feaptlıp «Ko İngilterenin yeni atom tecrübeleri «Casus uçaklar» a tedbirler alındığı karşı sıkı açıklandı vaffak olurlarsa aşagıda tecrübe •dilen atom silâhlan hakkında bütün gizli malumatı da ele geçirmiş olurlar. Resmî çevreler, böylelıkle bir emniyet duvarı kurulup bu casus uçakların girmelerine mAni olunacağmı belırtmektedırler. Hava kazaları fa kaç füa «vrd Ut yolcn tayyaremizİB oğradığı fc«*«dını a b salim knrtulman mudb ise aynı mürettebattaB dört kişinin razifo nğımM kurban gitmi; olmalan d* o kadar hattâ doha tazla tecacfirtt mudb bir hidisedir. Kabul etmrfc lâznnAr kt Ttbk Havayollan en az kaza kaydetmiı ve bu TUzden en talihli havayoDanndan biridir. Gem« mkâr dil bir hakikattlr ki hava yolcn naktt ; yatıniB büyük gelişınesi ı«ryım<W kazalar çok aaabmfttr. Bunonfat beraber hâlâ hava nakUratmın tam bir emniyet altına •lmıfatı iddSa edilemenekte ve her kaza, yolcm psikolojisind* bir menfl tepki yaratmaktadır. Bn tepkinia tebebi buyuk nisbette kazanın »ebebi hak» kında yolculann «»eptA = şüpheli» ohnalandır. Onoa için bfitüa kaaalardan sonra, kazaya uğnyan tayyarenin aid olduğn fu*ket veya idare kazanın sebeUerinl açık •• mevsnk sekilde nmuml efkâra bfldirir. Son neak kazan henfht pek yeni olduğundan bu husustaki raporlartn henüs hanrlanamamiî olmaaı muhtemeldir; fakat bn rapor hazırlaıur hanrlanraaı bütün aaraimiye« rile İlân edilmelidir ki yolcn psiko» lojisinde, kazanrn ister istente* ya. rattıği tepki velev ki kısmen ( i derilebiUin. Bn lüznm bizim hava. yollannus için daha çok Tariddh*. Çünkü mnhtelif camanlarda nuhielif vesilelerle v« salâhiyetli kimseler tarafından nçakianmızuı yenilenmeğe muhtae olduiu l»«Hrn»da sözler »öylennıiştir. Bilindiği jfihi hava ieferieri *• diğer yalcululdar (iM; fakat çok daha ciddl sekilde kontrola tabi vasıtalarla ye penonelle yapılmak icab eder. Her sefere eıkmadan tayyarelerin, motörlerin en nfak teferruata kadar gözden olması ve bunun hiç bir gevşemeden tatbikı şarttır. Bnnna yanıbaşında personelin nhhatleri ve tam randımanla hizmete hanr olmalannm da teminl lâzundır. Allaha şükür bizde, Avnıpa Te Amerikadakiler gibi ağn kazalar olmamakla beraber, halkın hava seyahatlertne rağbeti yavaı yavaf inkişaf ettiği bir sırada rukna gelen bir kaza azrok ürkeklik yaratraaktan hali kalamac. Bn tebebl* Havayollan İdaresinden son kazanın neden ileri geldiğine dah ta. rafsu ve inandıncı tafsilât venneslni bu bakımdan Istemekteyiz. Ba Utek hiitün memlekeün tcmennlsidir. B. FF3EK broşürü dağıtıyor O ngîliz İşçî Partisinin dün başlıyan yılhk kongresinde konuşan delegelerden biri, Churchill'in dört büyükler arasında bir konferans toplanması fikrinden cayBelgrad 28 (A.P.) Yugoslavy» hatırlatalnuştır. mamış oldugunu söylemiş, fakat bugün Adriyatiğe nasır Trieste liNotada, ttalyan hühumetinin o hasta Başbakana, yardımcılarının maıunın müstakbel kontrol şeklini tarihte verilen notayı cevabsız bı•ihanet ettikleri. nden bahsermiştir. layin için bir plebisit yapılması huGenel seçünler yenilendiği tak susunda İtalya Başvekili Pella ta rakügı da ayrıca kaydedilmiştir. Notada, plebisit yapılması bahis dirde en nfak bir rey kayması ile rafından ileri sürülen bir teklifi mevzuu olan kesimde yaşıyan Yuiktidara gelebilecek knvvette bu kesin olarak resraen reddetmiştir. lunan bu partinin, dış siyaset megoslav, Hırvat vt Slovenlerin, İtalBelgrad hükumeti, bu projeye seleleri üzerindeki görüşü ile Muyanlarla aynı haklara sahib olmahafazakâr Partinin halen takib et muhalefetini buradaki İtalyan orta dıklannı, ancak vt yalnız bütün elçiliğine verilen bir nota ile bilmekte oldnğu yol arasmda pek bühalkın ejit haklarm sahib olmas yiik bir fark mevcud değildir. Her dirmiştir. Notada, Yugoslav hükuiklsi de, dört kişinin kafa kafaya metinin 1952 martmda ileri sürülen halinde plebisit yapılabileceğini bevermeleri ile dünya gerginliğinin buna benzer bir teklifi reddettiği de yan edılmiştir. halledilebileceğine inannuş bulunuını.ımııımiMllintlBIIHIinimillllllllllllllllltimııt yor veya bnnu böyle gostermek istiyorlar. Son ffinlerde. Chorchillin, seçim sırasında «Rus Idarecileri ile görüşeeeğim» şeklinde yaptıği vâdi artdc unuttuğu ve bunda, Amerikalılann tesiri oiduğn ileri siirülmüşrü. Muhalefet partisi, BaşbakaRoma, 28 (a.a.) Hıristiyan Deîzmir 28 (T.HA.) Geçenlerde nı, kendisine çok rey kazandıran ve Kordonda bulunan bir barda reza mokrat partinin milll konseyi bubelki de iktidara gelmesinde kafî let çıkararak polislere hakaret eden gün Alcide de Gasperi'yi dinlemişrolii oynıyan bn vâdini tutmamakla ve Türklüğü tahkir eden 6 Ameri tir. Eski Başbakan, seçimlerden uman zaman suçlandırmıştır. kahdan üçü NATO komutanı Ge sonra kurulan kabinenln muvaffaAnlaşılan bu durumu açıklamak neral Wyman tarafından sınır dışı kıyetsizliğinden gadece kendinin maksadile Churrhill diin geceki be edilmesinden sonra, General Wy mesul oldugunu ve parti genel »ekyanaü vermiş, dört biiyükier ara man bundan böyle NATO'ya men reterliğine tayinini vazifa lcabı sında bir konferansa hâlâ taraftar sub personelin şehirde bulunan kabul ettiğini bildirmiş ve totaliolduğunu bir kere daha tekrarla eğlence yerlerine girip eğlenemiye tarizm ithamlarını reddetmistir. ceklerini emretmiş ve bu emir limak lüzumunu hissermistir. manımıza gelecek müttefik donan Suriye, İsraele ültimatom İnjnliz Başbakanı, kabinede bn Jnevzııda ihtilâf olmadığını söyli ma mensublan için de tatbik edilvermemiş yerek kendisine ihanet edilmediği meğe başlanılmıştır. Bu durum Şam 28 (a.a) Bir hükumet karşısında bir çok şahıslar Amerini de anlarmak istemiştir. sözcüsü, Israelin Şeria nehri üzeBn sahada çok daha ileri gidil kan konsolosluguna başvurarak bu rinde kanal açraası karşısmda Sumesini istiyenler de vardır ve bun yasağın artik kaldınlmasını taleb riyenin bu memlekete ültimatom iar muhalefet partisinin sol kana etmişlerse de netice alamamışlar gönderdiği haberıni tekzib etmiştir. dındaki Bevancıiardtr. Bıınlar, Rus dır. yaya daha yumuşak (!) bir si>aDiğer taraftan, NATO komutan Albay Townsend'in naklini setle yaklaşılmasını Istemişler ve lığı kendi personelinin eglenebil istediği haberi yalanlandı İşçi partisinin bu eoriişü benimse mesi için Kordonda büvük bir resBriiksel 28 (a a ) Brükseldeki memesi lâzım geldiğini ileri sünnüş. toran açmava karar vermiştir. Bir lerdir. Partinin «ihtilâflann Rusya kaç güne kadar açılacak olan res îngiliz Büyük Elçisi, hava ataşesi ile görüşmelerle hallcdilmesine ta toranda, personelin eğlenebilmesi Albay Tovwsend'in, ahalinin teıaftar bıılıınuldujunu» belirten için, her türlü imkânlar hazırlan cessüsü yüzünden başka bir yere raporunn kâfi görmiyen Bevan'cı mış bulunmaktadır. tayinini istediği yolunda bir İngüiz (Trup, diin şu iki teklifin parti konAtlantik Ordulan Başko gazetesi tarafından yaymlanan hagresince tasvibini taleb etti: beri kat'ıyetle tekzib etmiştir. Bitnutanı memleketimize 1 Dojru ile Batı arasında ticalindığı gıbi Albayın, Prenses Mar. ret üzerindeki bütün tahdidler kalgaret'le olan munasebeti InRihz gageliyor dınlsın yani stratejik maddeler de zetelerinde bir çok yorumlara yol Ankara 28 (T H A.l General tamamen scrbest bir şekilde Demir açmıştı. Perde gerisi memleketlere sevkedi Ridgwav'ın yerine NATO Başkomutanlığına tayin edılen General Eski bir gangster «hayatını» lebilsin, 2 Batı memleketleri ve başta Grunther'in gelecek avın ıkinci ya filmcilere yarun milyona tngiltere silâhlan azaltmaya başla nsında Ankaraya gelmesi beklenmektedir. sınlar. sattı Bu zıyareti esnasında General Partinin senelik konsrresine kaRoma 28 (Nafen) Eski gangstılmakta olan 1600 delegenin bıi Gruenther, askerî otoritelerle bir terlerden «Lcky» Luciano, hayayük bir ekseriyetinin her iki tak çok meseleleri göriişecek ve bazı tmı filme almak istiyen şirketten riri de reddetmesile muhakkak ki askerî tesislerle birlikleri ziyaret yanm milvon Türk lirasından fazla Bevan ve taraftarlan oldukça ağn edecektir. para istemiştir. Zannedildiğine göbir mağlubiyete uğramışlardır. Bu re, bu hususta şirketle eski gangsİstanbul trafik ekipi •yın ilk haftasında İngiliz scndikater arasmda bir andlaşmaya da vaları vıllık kongresinde de Bevancı Ankarada çahşmağa başladı nlmışbr. lar buna benzer teklifleri ileri sürAnkara, 28 (Telefonla) îstanLuciano halen 57 yaşmdadır ve miisler. millf ıniidafaa bütçesinm de azaltılmasını istemişlerdi. Sendi bul 6 ncı Şube Mudürü Orhan E Napolide «tekaüd» hayatı yaşaka delegelerinin ekseriyeti de bu yüboğlu, Ankaranın seyrüsefer du maktadır. Luciano Amenkadan hu rumu hakkında etüdler yapmak ü dud dışı edildikten sonra buraya teklifleri reddetmişti. İngilterede, Dört Büyükler Kon zere 10 kişılik bir ekiple bu sabah gelerek yerleşmiştir. şehrimize gelmiçtir Belediye zabıferansı lehindeki cereyanın kuvvetHollywood'da bîr hırsızlık tasile işbirliğı jraparak Ankara seylendiğini, bunun partilerüstü bir rüseferlnın ıslahı hususundaıa kaHolU'vrood 28 (a.a.) Hollymesele haline getirildiğini gören naatlerinı bir rapor halinde tesbit wood film produktorlerinden John p Howard'ın evmden dün gece meçKremlin, bu mevzuda Londra ile edeeek olan t tstanbul trafik ekipi, hul harsızlar tarafından 28.000 doVVashington arasında mevcud ihti bugünden itibaren sehrin bellıbaîh Iâfı yeniden köruklerim iımidile krvşak noktalaruıda çahşmalara lar kıymetmde mücevher ve kürk çahnmıştır. olsa gerek. Batılılann Dış Bakanla. başlamıştır. Hırsızîar evin Snündekl sokak nn Lugano'da toplanmalanna dair Hitler'in radyo lâmbasını kırarak karanlıktan ıstitekliflerine kacamak bir cevab dafade etmişlerdır. ha vermiştir. Diin Moskovada İntefsircisi öldü giliz, Fransız ve Amerikan elçileriHititlilerin yollan Dusseldorf 28 (a a.) Hitler ne tevdi olunan Rus notalan. muh. Almanvasının Propaeanda Bakanlı Londra 28 (Nafen) Turkiyede teviyatı ne olursa olsun, başka bir ( ğı radyo tefsircisi Hans Fritzche ve Suriyede araştırmalar yapan üç hedef gütmemektedir. dün ölmuştur. İngılız kadın arkeolog şimdi LonOmer Sami COSAR bulunmaktadırlar. 53 yaşında ölen Fritache Nazi draya donmuş Propanganda Bakanhğına 938 yı Bunlar. Hıtitlıler tarafından Fırat Atinada bir tevkif • lında intisab etmış, Bakanhğın hem boyunca kulanılmış eski yolları aAtina, 28 (a.a.) İç Işlerı Ba basın, hem de radyo şubelerinin raştırmislardır Bu yollarm milâdkanlığı, komunist parti gizli komi ! başına getinlmişti Harb esnasında dan 1400 srne evvel ticaret ıçın tesı başkanı Georges Georgıou'nun ı da Bakanhğın başrodya tefsircisi kullanıldığı tahmin edılmektedır. tevkif edildiğini bıldirmektedir. I olarak çalışmıştır. Bu kadın arkeologlar bu bolgede gelecek yıl yeniden araştırma yapacaklardır. Bunlar basına verdıkleri beyanatta, gayet iyi neticeler elde ettıklerini söylemişlerdir. Blrleşmlş Mîiletler temsllclsi hâdiseyi protesto etti Munsan 82 (» a.) Koredeki Bir leşmis Milletler Kumandanhğı znem leketlerine donmek istemiyen harb esirlerini kontrol etmekle mükellef tarafsız komisyona bir mektub göndererek Çinll esirler arasmda komunist propagandasıru ihtiva eden bir risaleain dağıblıjını protesto etmiştir. Protesto mektubunda, çlnce yazılmış bir vesikanın 26 eylul günu, kendi grupuna danışılmaksızın komunist aleyhtan esirler arasmda dolaşünldığuıı bildirmekte v« bunu esirler hakkındaki anlasmayı ihlftl ettiğini belirtmektedlr. General Hamblien, bu vesikanın, esirleri korkutarak komunist saflarına dönmeye mecbur etmeye matuf oldugunu tasrih etmiştir. Birlesmlf Milletler* mensub bir sözcü, mübadele konrisyonunun komunist olmıyan bitaraf üyelerinin (Hind, Isveç, İsviçre) komünistler tarafından aldatıldığını nu yoksa bu vesikanın dolaştırılmasına muvafakat mi ettiklerinl bilmediğini beyan etmiştir. Fakat Hind delegesl, bunun tbU le blle dağıtıldığını» r« tarafsız heyetinin bunu dağıtmakt» haklı (!) oldugunu sövlemiştir. D MuvaffakıyetsizGğin NATO subayları, tek mes'ulü oldugunu İznyrdeki eğlence yerlerine gîremiyorlar kabul eden Başbakan » İki arkadaş, tüfek ve bıçakla birbrilerini öldürdü Ankara, 28 (Telefonla) Kıalcahamamın Mükeler köyünde dün kanlı bir kavga olmuş, iki «rkadas tabanca ve bıçakla birbirlerini öldürmüşlerdir. Hâdise sudur: Durmus Şahin adındaki gahıs, uzun zamandanberi arası açık olan Musa Aydemire yolda rastlamifl ve av tüfeğini ateşliyerek ağır surette yaralamıştır. Yaralı Musa da can havlile bıçağım çekerek Durmuşa saplamış ve kanlar içinde yere »ermiştir. Tüfekli ve bıçaklı musademe bir muddet sürmüş, her iki arkadaş da biraz sonra ölmüştür. Hâdiseye savcılık elkoymuştur. Sydney 28 (Nafen) Avustr^lyada yapıkcak büvük atom tecrübeleri ve tatbikatile ilgili hazırlıklar ikmal edilmiştir. Yakmda tecrübelerin başlamasına intizar edil Hafcfetntz var. Hayat mektedir. Burada bu sefer gizli ucuzdur. Yalnız acaba biraz bazı atom silâhlannm kullanılacağı daha ucuzlatamat muttıu? anl aşılmaktadır. D. N. Diğer taraftan resml makamlar, gayet yüksek lrtifada ucuflar yapacsk pilotlan vazife abnağa davet etmişlerdir. Bunlar, aşağıda atom infılâklan vukua gelirken, gayet yüksek irtifada uçacaklar ve tehlike bölgesine başka uçakların girmemesini sağlayacaklardır. Fakat bilhassa «casus uçakların» atom tecrübe sahasma girmsSofya radyosu yeniden aleyhl sine mâni olunmak için bu tedbirlerin alındığı da bildirılmektedir. mizde neşriyat yapıyor Böyle casus uçaklar tehlike bölSon haftalar zarfında yeni bir gesins girıp buradaki «radjoaktiv hava tutturup Türkiye İle diğer havadan» bir miktar almağa muBalkanlı komşularına dostluk teklıflerinde bulunan Bulgar radyosu Kasım Gülek Adanaya bugün, Türk aleyhtan baa nesriyatta bulunmuştur. gitti Sofya radyosunun Istanbulda din Ankara, 28 (Telefonla) Cumlenilen haberler programı yayımmhuriyet Halk Partisi Genel Sekıeda, Bulgaristanda Kardzhalı kesiteri Kasım Gülek bu sabah uçakla minde yaşıyan Türk ukına menAdanaya gitmlştir. Gülek, Adanasub baa azınlıklann, Türk hükuda C H.P. mensublarile temas'arda metinin ve bürokrasisinin sözümobulunacaktır. na baa la'flarının teşhir edildiği tiyatro temsillerine iştirak ettikleBir kadın Niyagara rind«n bahsedilmişür. Sofya radşelâlesine atladı yosu bu tiyatro temsillerinin çok sayıda seyirci toplamakta olduguGrand Island, 28 (a a ) Pazar nu ileri sürmüştur. Yayında bil günü bir kadın, Niyagara şelâlesihassa, «kırtasiyeci bir Türk idare nin üzerindeki köprünün parmakcisini canlandırmağa çalışan bir pi lıklarına çıkarak kendisini 30 metyes zikredilmiştir. Sofya radyosu bu havalide yasıyan Bulgar Türk re yükseklikten nehr* atmiîtır. Alerinin, millî hususiyetlerini teş kmtı şiddetli olmasına rağmen yiihirde gayet faal olduklanru ileri zerek kıyıya çıkabilmiştir. Kadın bunu istiyerek yaptığmı sövlemişse sürmuştür. (AJ.) de aklî muvazenesinden şüphe eGümrüklere gelen çimen dilerek tevkif edilmiştir. ytr, eevabrtıı yapıştınyorlar, hayat buâkis ucuzdur.» Öyle ise pekâlâ. Gelin kabadayilik bizde kalsın. Şikâyetimızi değiştirelim: Amerika. atom bombası taşunağa mahsus 4000 uçağa sahib Bulgar radyosu ve Türkiye Washington 28 (a.a ) İyi haber alan asker! çevrelerden bildirildlğine göre Birleşik Amenka halen atom silâhları taşımağa elverişli 4000 harb uçağına sahibdir. Bunlardan ancak muayyen bir mıktan, daha tahribkâr ve daha ağır olan hidrojen bombası taşımağa müsaiddir. Hıdrojen bombası taşımağa mahsut B52 tepklli uçakları henüz imal safhasmdadır. Hava kuvvetleri bu hafta İçinde B52 uçakları tiparişlerini arttıracak ve bu husustaki plânlan ilân edecektir. Hacı vapurlannın karantina müddeti yann bitiyor İzmir 28 (Telefonla) Urlada karantina müddetinin dolmasıru bekleyen haa vspurlannm adedi 6 yı bulmuştur. En son olarak tYakub Kaptan» gemisl gelmiştir. Emrazı Sariye hastanesint kalcbnlan 6 hastanm muayenelerinde bulaşıcı hastalıklan bulunmadığı anlaşılmıştır. Vapurların karantına müddetleri a yın 30 unda dolacaktır. Nazilli İzmir treni bir adamı ezdi tzmlr 28 (Telefonla) Nazilli izmir seferini yapmakta olan tren bu sabah Çamlık istasyonu yakınlannda Tıreli Huseyın ismindeki vatandaşı ezerek öldürmüştür. Hâdisede makinistin bır suçu olmadığı anlaşılmıştır. tolar süratle çıkanlacak Ankara, 28 (a.a.) Ekonoml ve Ticaret Bakanlığandaa bildirilmiş.ür: Avrupa îktisadî İşbirlıği Teşkilâtma dahil memleketlerden liberasyon yolu ile getirtilmek istenilen maddelerle evvelce otomatik tahsise tâbi tutulmuş bulunan maddelerin ithali için ilgıliler tarafından bankalara tevdi edılen ihbar mektubu veya tahsis talebleruıden, bu kere tetkiki ıkmal olunan cem'an (17) milyon Türk liralık müracaaün de tescil ve tahsis muamelelerinin tekemmül ettirılmesi hususunda T. C. Merkez Bankasına gerekli talimat verilmiştir. Bu tescil ve tahsis mevzuunu tejkil eden maddeler şunlardır: Tıbbî bahkyağı. kimyevt gübreler, kakao çekirdeğı, kakaoyağı, tababette müstamel nebatat, jütten sargıhk kaba bez ve çuval, çubuk veya boru halinde cam, demir ip veya halat, alüminyum levha, yaprak ve varakalar ile alüminyum tüpler ve borular. Ayrıca, gümruklerimize gelmiş bulunan çımentoların da derhal yurda sokulmasını teminen gerekli te.lbırler alınmış bulunmaktadır. Izmirde yakalanan silâh kaçakçılan îzmir 28 (Telefonla) Namaıgâhta Azizler sokağındaki dükkânında Komşusu Kâzımla birlikte memnu silâh kaçakçılığı yaptığı ha ber alınan Hafız Ismailin deposu anl olarak aranmış, silâh, bıçak, tabanca, bir çok yedek namlu, şarjörler ve her çapta bol miktarda kurşun bulunmuştur. Adliyeye tes lim edilen kaçakçılar bu silâhlann kendilerine aid olmadığı iddıasındadırlar. Merdivenden düşen kadın 4 gün sonra kalb sektesinden bldü Bir felsefe öğretmeni için anma töreni Ankara, 28 (Telefonla) Merhum felsefe öğretmenlerinden Nam dar Rahmi Karatayın hâtırasını tâziz maksadile önümüzdeki pazar gunü saat 16 da Ankara Dil ve TarihCoğrafya Fakültesinde dostları ve talebeleri tarafından bir anma töreni yapılscaktır. lzmirde imam ve hatib okulu açıldı îzmir 28 (Telefonla) Milll Eğitım Bakanhğına bağh İmam v« Hatib okulu bugün merasimle açılmıştır. Bu sene yalnız birind »ınıfına 50 talebe ahnacak olan okula o kadar fazla müracaat yapılmıştır ki alâkalılar kabul imtihanı usulüne başvurmak zorunda kalmış lardır. Fenerde Mollaaşkı mahallem Sınan. çeşme aoks^ında 15 »myılı evde otur»n Belık Terrl adh kadın 23 9' 953 tarl. hlnde goılerl karararak evlnın merdl. venınden dusup basından »Jır iurette yaralanmıp. kaldırıldığı Cerrahpasa hastanesinden iki run »nc« Uburcu edılmıştı. 50 jaslanndaM Belik Terzl, akşamı Lonca «okağıtıdakl 3« «ayılı evd« oturan »rkadaşı Slranui Meğrele misaflrUğe giiral». »aat î l «ralarında blr kriz jeçı^rek blrdenbır» Ccsedl Tnuaym» eden Adll TaMb. ölumün kalb «eVrte«lrıd«B Ueri g«ldiBi mutaleasll* gömulmeslnı izin Termistlr. Kaçınlan bir kız feci şekilde öldürüldü Nazilli, 28 (TJÎ A.) Ketenova köyunde oturan Mehmed Algan adında bır genc, ayıu köyden 17 yaşmda Ayşe Kuçuk adındaki kızı zorla kaçırmış ve köy civarmda kızın şıddetlı bır mukavemeti ile karşılaşmıştır. Genc kızm kendisi ile gelmiye 3 yaşmdaki çocuğu kanala ceğını anlıyan zorba mutecavız, bu atan çocuklar defa bıçağmı çekerek, genc kızı deMontceau les Mines (Fransa) 28 lik deşik etmiş ve öldürmüştür. (A P.) Bıri 5, diğeri 7 yaşında Katil tevkif edilmiştir. olan iki erkek çocuğu 3 yaşmdaki Îzmir Gümrük Muhafaza arkadaşlan küçuk Jeanne MarKomutanı ağır yaralandı chal'ı ne yaptıklan kendılerine sorulduğu zaman buyük bir soğukİzmir, 28 (T.H A ) Şehrimizde kanhlıkla «Onu kanala atıp öldürbulunan 124 uncu Gümruk Muha duk» diye cevab vermişlerdır. faza Alay Komutanhğına yeni taPolisin bıldırdiğine göre, iki küyın edılmiş olan albay Rebii Albay, çük suçlu arkadaşlarını bir güzel mıntakasını teftış etmek üzere Ay soyduklannı, sonra tutup kanala valığa gıtmiş ve dün akşam alaya attıklarını sakin bir sesle anlataıd bır jiple şehrimize donmek ü mışlardır. zere oradan ayrıîmıştır. Ancak jip 3 yaşmdaki kızcağır kanalda bofazla süratli gittiğinden yolda dev ğulmuştur. rilrniş ve Gümrük Komutanı ağır Yapılan »raştırmalara rağmen bır çekilde yaralanarak Ayvalık kızm cesedi henüz kanaldan çıkarhastanesine kaldırılmıştır. tılamamıştır. Gece kulüblerini operaya tercih eden soprano New York 28 (a a) Meşhur Amerıkalı soprano Helen Traubel, gece kulüblerinde garkı soyleme"i tercih ederek Metropoliten operan ile mukavelesini feshetmiştir. Metropoliten operası genel dlTaksimde bır knaurha rektorü, gece kulübleri şarkıcılığı basıldı ile kültür faaliyetlerinin yanyana Taksbndt Tarab* aokağınd» Kanbet vürüvenıveceğini söyliyerek Helen'e bunlardan birisini tercih et Özluoglunun «vinde kurnaj oynttıldıiı haber alınmif. yspılan baakında Todori mesini ihtar etmiştir. AndonyadU A?at Madar, OhanBCf Çlllnglr v* Kllmot Ayvat Uimiertndekl sahıt'.ar luçurtü yakaianmıytır. Sanıklar tahkıkat «rrıiil» TULUNAY ÖZEL Adllyey» varibnlflerdir. Ticaret Odaaı tarafından h«r »y ter. tlb edüen 94 maddeü toptan tfya fl»t. ları endtkslrün atıuto* ayına ald ol&nı hazırlaıunıstır Yedt frnıpt»n te«ekk01 «Jen T* 1838 yılına gore fiat tahavvul&tınl fosteren endeksin gıda maddeleri v« lns»at mal. zemesi harlc dıjer gruplarmd» blr ay evveline nazaran yükaelll mü«ah«dt olunmaktadır. Gıda maddelerimde Hnj «vr«ltn« n*. zaran yuzdcO 2 v« ln»fl»t yuzd» 1 20 ucuıluk mevcuddur. Terr.ır.uz ayına nazaran •guste* »7111. da tptidal maddeler yüzde 4,7 menıueat yuzde 1 6. kimyevi maddelcr yOzda 1,7 yukselmıs bulunmaktkdır. Umuml endekı u y u ı i«uuııu« ayıada 440 S lken ağujtoa ayınd» 441,4 • yük. ielmljtlr. Gıda maddeleri bir «y erveline nazaran yiizde 2 ucuzlamq 1 Ekimden İtibaren Pan American'ın HAFTADA UC DEFA uçabilirsiniz. CUpper turist servisi il« ile SAMİ N. DRAZ Nişanlandılar. Ankara 25/9/953 eraUaıda i K i M 0E Tek telefonla ldar* edll«n vt ihtiyaea kafl gelmlyen Cerrahp«?a haıtanaal te. lefon aantralı günün 'cablarına uyarık modera blr haldt yeniden t«if elunmuf tur. Yeni aantral nywlad« hastalar yrt. tıkları yeden kendilerlni arayaeaklarta göruaeblleceklerl Jibl 14170 N0.I1 ota. matik tantra'.dı hastantyl h*r B B U bulnıak k&bll olac«ttıı. Cerrahpaşa hastenesinin telef«nn Doğuda ^ Beyruta issn. Yeni Delhiye »si TV Kalkfltaya .1059 n. Prof. Çanga'nın otomobilile ezdiği emekli öldü Ankara, 28 (Telefonla) Ankara Tıb Fakültesi profesörlerinden Şerif Çanganm otomobili ile sebebiyet verdiği kazada ağlr yaralı olarak Fakültenın cerrahî kliniğine nakledilen yüzbaşı mütekaidi 60 yaşmdaki Mustafaoğlu Faik Bartın ölmüştür. Profesör hakkında yapılan tahkikata devam edilmektedir. Ağustos aymda devlet seBrleri tahsisah Aldıiımız malumata f6r«, 1183 71lı •gustos aymda deviet gelırleri tanslâtı 132 289 000 lirı olarak tecblt edUralştir. Bunun 19 973 000 üraıı gelir vergisl. 4 404 000 Hralı kunımlar vergisl, 15 mıl yon 772 000 lırası lmalât muamele »er. gul, 15 348 000 llrası gumruk vergul; 11S48 000 hraıı şeker Isühlâk vergisl; 8.490 000 lirası tekel, aavunma vergisl V* 9 253 000 lırası ls« Tekel hasılatın. dan eld» edıin.'ştir Romada toplanan <4 Uneü Zarnaa Entemasyonal Kurumu» na memleketl. mlzi temsl'.en işTtrak eden Fen Takul. tesl doçentlerinden Nurıyt Pın&r yur. dumuza donmuştur. Kongrenln 3 koaıLs. yonuna ittıfakla seçilen Nunye Prnar Inkanın on gun turen çalışmalan sıra. sında Ege derızlnin tesekkul »afhaları hakkında konferanslar vermiştır. Doçen. tîmızin bu konferans ve tebl'i'erl dele. geler arasında buyuk bir alâka uyan. dırmıştır. Beyoglu îstıklal eaddeslnin Galatasa. r«y İle Tunel meydanı arasındakı kıs. mının asfalt kaplanması munasebetlle Tunel ile Kurtuluş arasındaki t'am. vay seferlerı dun sabahtan itlbaıen muvakkat bir zaman için seferden kal. dırılmıştır. Seferden kaldırılan tramvaj'lann ye. rlne Kurtulus . Tunel otobus »e>,ısi takviye edılmışttr. Tekstıl ve Orme Sanayii Isçüeri Sen. dikasımn pazar gunü Aksaray Turk Ocağında. 8 saatten fazla çahstırılan işçiler İçin ijverenlerl protesto raahije. tnde yaptıkltrı toplantı menedılmlştl. Sendıka. toplıntının yeniden 4 ekLm pa zar gunü aaat 13 te yapılırası İçin te. jebbuse geçmiftir. ÇI K I r 0 R IIIIII Batıda Frankfurta 494 n. Oüsseldorfa so9n Brüksele ... M H I Bir doçentimizin Romada verdiği konferans alâka uyandırdı Bilirkişi heyeti, düşen uçağm motörünü inceliyor Ankara 28 (Telefonla) Ankara hava alanındaki uçak kazasile alâkalı tahkikata bugün de devam edilmiştir. Bu arada, savcıhkça vazifelendinlen bilirkişi heyeti uçağın kazaya sebebiyet veren motörund bugün söktürerek tetkiklerine başlamıştır. Heyetin önümüzdeki günlerde tetkiklerini bitirerek raporunu hazırlayacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, evvelki gece vefat eden, kazanın beşinci ve son kurbanı başpilot Şevket Gdkmenin ce28 Eylul 1953 tarihinde hizmete Riren Türkiye İs Bankası Pangaltı aiansmın acılısını gösnazesi de bugün öğle namazını mü teren bir enstantane. teakıb kaldınlmıştır. Londraya . 603 TI New Yorka 15AOU Seyahat Acentenise »e>ı Pan Amerıcan Hıvayolları burolırına müracaat edınia: ISTANBUL: Galatasaray Yeni Çarçı Na, 20 T«l 41319 • 40522. P K. 2074 ANKARA Ankara Palas Oteli Tet. 13881 Kurtuluş Tünel rramvıylan •eierden kaldınlıyor PKOP NtMBUS'UN MACEKALAR1: İşçilerin protesto toplantısı PAN AMERICAN DONYANIN PM EN TECROBELJ HAVAYOLLAM HIİI Hllil HIH CUUTU rıraort « U M cu. »a. «ı. mum Yeni plân kopya makinesi FOTO SÜREYYA'da SATILIK İBriyantin Niveal I Plyaaa» uxedllmJ«tir. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog