Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMJTURÎYET HABERLERİ Perakende kahvenin fiati hâlâ düşmedi Bir kahve taciri perakende kahvenin 11.80 liraya değil, 9.80 üraya satılması lâzım geldiğini, Gümrükteki kahvesini çekebilirse bu fiattan satacağinı Lddia ediyor | t A\L\rVA*V ı " " " " " •'"'"'"•"•" II \ T I R A L A U f •' " " • . • I . . ' ( IHEM NAUNA MIH1NA Esnafın öğle latili Belediye tarafından verilen karann tatbikrna 1 eklm perşembe günü başlanıyor Heygidi canım Çankaya * Yazan* İSMAİL HABIB SEVUK En güzel bir teşvik yolu Gremllğin İki üç kilometrt yakınısdaki Umurbey köyünü 1936 daEsnaim öğle tatiline aid Beledi ki Anadolu seyahatimde görmüşye tarahndan verilen karar 1 ekim tüm. Yumuşak bir tepe üstünde, perçembe gününden itibaren tatbik zeytin ağaclarırun neftiliğine göedilecektir. Karara göre, pazar mülü, beyaz benekli evlerle süslü, K a h v e n i n p e r a k e n d e fiatı 16 li l u n a n bir k a h v e taciri, Başbakün günleri açık bulunan dükkân ve bağhk bahçelik, yeşil gövdesi üs landırması yüzünden kendime ayrı r a y a çıkması üzerine h a r e k e t e g e A d n a n M e n d e r e s e ç e k t i ğ i bir jel maeazalar haric olmak üzere, diğer tunden, körfezin zeberced canfes bir inşirah vesilesi oldu. ResirrJerin hesabtar ticaret erbabı öğle üzeri 12,3013,30 ç e n alâkaiı rnakamlar g ü m r ü k t e gr?fta, k a h v e n i n yapılan liğini seyreden şirin, refahlı, epey canlılığı sayesinde o unutulmaz p e r a k e n d e 11.80 liraya arasmda bir saat yemek tatili yapa bulunan kahvelerjn çekilmesine gereğince ce büyük bir köy. Ortayerdeki bü günün saatlerini yeni baştan yaşam ü s a a d e etmişlerdi. B u tedbir n e değil, 9.80 liraya î a t ı l m a s ı lâzım gcl caktjr. yük çınarh' meydanda otomobi'e k e n d i s i n i n d e kBhve ç e k t i c e s i n d e ç i ğ ç e k i r d e k k a h v e 9 l i diğini, Öğle tatili şimdilik tecrübe ma mola verdirerek kahvemizi içip köy dım. Bu itibarla bu «Çankaya» ilâvesine ayn bir minnettarlık duy r a y a düşmüştür. Mâamafih, b u fiat m e s i n e m ü s a a d e o l u n d u ğ u taıcdirde hiyetindedir, İleride bunun iki saihtiyarlarile yârenlik ediyoruz. maktayım. d ü ş ü k l ü ğ ü h e n ü z p e r a k e n d e k a h bu fiattan s a t a c a ğ m ı bi!dirnuş, ir. ate çıkanlması muhtemeldir. «Celâl Bey bizim köydendir» derH a l e n g ü m r ü k a n t r e p o l a r ı n d a 19 v e y e t a m a m e n initkal e t m e m i ş t i r . * * * ken (Bayar o zaman İktisad VeD i ğ e r taraftan, Hasırcılarda b u bin ç u v a l k a h v e vardır. kilıydi) köylerinin vekil vükelâ yeMülâkatııı o zaman yazılabilecek »'»»»ınmııııııııııuıllimntllHIIHIIIllllüilUllllllllllllUDIIMIIımıınmııım»..» tiştirmesinden dolayı övünüşleri kısımları, Ankaradan Kastamonubesbelliydi. Bu sevinclerini başka ya gıttikten sonra, «Açık Söz» ün bir manaya yormıyayım diye ıçle 24 temmuz tarihli nüshasında «Parinden en yaşlı görüneni ilâve etti: şanm köşkünde» başhğile çıkmıştı. «Onunla övünürüz ama hiç bir şey Yazı epeyce uzun ki »O Zamanlar» Dün ve e\velki gün şehrimizde için gidip başıru ağntmayız» Özlü kitabında sekiz buçuk sahife tutKızıüarın iade ettiği 189 kişilik Son seneler içinde tütün ihracaolanlarile karşılaşıldığı zaman bu muş (S: 143151) o devirde diğer kafüemiz bu sabah saat dokuzda tında büyük bir artış görülmekte üç intihara teşebbüs hârlisesi olmilletin efendiliği ne iyi belli olur. bütün paşalar isimlerile beraber Jofelandiya isimli vapurla Koreden dir. Ocak ayından agustos »onuna muş. bunlardan biri ölümle neticelenmiştir. İçlerinden zeki simalı diğer bir söylenirdi. İsimsiz olarak yalnız limanımıza gelecektir. Kafile, nh kadar muhtelif memleketîere ihrac tıında bir bando mızıka, bir askert edilen tütünlerin tutan 119.5 mll Hasköy Bademlik caddesinde ihtiyar gülerek: «Biz yalnız Celâl «Paşa» dendiği zaman da yalnız O 12 sayılı evde oturan 21 yaşında Beyle değil bir de köyümüzün is anlaşılırdı. Yazmm baş taraflarmmüfreze, kotnutanlar. Şehir Meclisi yon liraya yükselmiştir. Cyeleri, Vali vekili, Ünh'ersite ta Geçen senenin aynı devresi içln Şükran Bal isimli kız, sevgilisi ile mile övünürüz, dedi, burayı Şahin dan bir kaç satır alayım: «... Gıcırtılı bir Ankara paytonu, lebesi tarafından karşılanacaktır. de ihracat yekunu 91,7 milyon lira danlıçmadan müteessir olarak in Paşanın torunu Umur Bey yaptıresirlerden yaralı olanlar hastane idi. Bu sene tütün rekoltesi bir re tihar tnsksadile kendisini Moda mış, onun için beti bereketi yerin sıcak bir ikindi güneşinin titrek lere sevkedilecek, sıhhatte bulu kor teşkil edeceğinden ihracatın da vapurundan denize atmışsa da, etdedir.» Lala Şahin Paşa Birinci Mu alevli seyyalliği içinde, beni Çanraftan yetişen sandalcılar tarafın rad devrinde, hanedandan olmıyan kayanın hafif meyilli yokuşu üsnanlar evlerine veya askerî misa fazla olması beklenmektedir. ilk Beylerbeyi, yani Başkuman tünde yükseltiyordu Onun köşkü fırhaneye gönderilecektir. Tütünlerimize talebler devam dan kurtanlmıştır. Şehremini Veledi Karabaş ma dandır. 1371 de Samaku meydan schirden görünmez. Yüksek bir teediyor. Bugünlerde bazı heyetlerin hallesi Barutcu Abdi sokağında 8 cenginde Bulgar ve Sırb krallaruıın penin kuytu bir yerindeki bir avuc Şehir Hatlan vapurlannda kış gelerek istihsal bölgelerinden mu sayıh evde oturan seyyar saücı müşterek ordusunu müthiş bir he ağacın arkasına saklanmış bu köşk bayaalarda bulunmaları muhtemeltarifesi 7 ekbnde başhyor Osman Akkabak, bir sinir buhranı zimete uğratarak Balkanların kapı de tıpkı içindeki Paşa gibi esrarlı dir. Denlzcilik Bankası Şehlr Hatları kış neticesinde petrol lâmbasındaki sını açtı. Umur Bey ise meşhur Ti ve muammalı. Düşündüm ki Avtanfesi 7 ekimden itlbaren tatbik edl. gazyağını üzerine döküp ateşlemiş rr.urt^ş Paşanm oğ.udur. Orhan za rupa ve cihan da Paşayı, böyle alecekur. Veni tarlfeye mühtm Uâve Adalet Bakanı gitti tir. Hâdiseyi gören komşular Osma manında zaptedilip Ankara cen ğaclar arkasına saklanmış bu köşk •eferler konulmuştur, Bir hafudanberi rchrlmlzde bulunan nı daha fazla yanmaktan kurtar ginden sonra Bizanshlann geri al< gibı, esrar ve meçhuliyetle çevrıli Kadıkoy ile Sırkecl arasındaki «raba vapuru seferleri kısın da devam ede. Adalet Bakanı Osman Şevkl Çiçekdag mışlarsa da, koma halinde Gureba dıklan İzmit körfezi beldelerini iş efsanevi bir mahluk gibi görüyor.» cektlr. Kabataş . Üsküdar seferlertnde dün sabah saat altıda beraberlnde hastanesine kaldırılan Osman Ak te bu Umur Bey yeniden fethetti. Çankaya önünden aşağıdaki AnBakanlık Teftis Heyetl Betsi Rüştü deiişiklik yoktur. O güzel köye ismini veren herhalUsfien, Zat tsleri Umum Müdürü Ab. kabak, bir müddet sonra ölmüştur. karanın görünüşünü de şöyle anlatGezi selerlerl günde 4 e lndirtlmis. de bu gazi zade gazi yiğit olacak. mışım: «Arabanın yana dönerck, Üçüncü hâdise Beyoğlunda vutlr. Buniarın ikısi gidiş. tkisl dönüstür. duüah Üner. Ceza ve Tevklfevlert U. mum Müdiir Muavinl Kemal Yumlu. Boğaz hattma kcnan motörlü gemile. Hususl Kalem Müdürü Mılvaffak ö . kua gelmişür. Aynalıçeşme Emiryolun müsaid büklümünden istifa* * * rin süratlerl nazarı dikkate alınmıs ve zene oldugu halde otomoblll* Yalovı cami caddesinde oturan ve Galatade ile, beygirlerin bir iki dakika Ertesi yıl Celâl Bayar Basvekil o•eferler ona göre ayarlanmıştır da Billur sokağında makine tamirnefeslenmesi esnasında aşağıya bak *enlköy İle Beykoz ve Kanlıca ile tarikile Ankaraya gltmlştlT. lunca kendi kendime: :«UmurbeyEmirgân arası muhtelii sefederle bağ. İstanbul miiletvekilleri ithalâtçı ciligi yapan Yunan uyruklu Jak liler kimbilir daha ne kadar seviıı tığım zaman yarım saatte bu kadar Kikioko, dükkânda yalnız olarak yükselişimize şaşırdım. Aşağıda ve »lişlerdir» demiştim. Fakat üç buların şikâyctlerini dinliyecek Çengelköy hattına mevcudlara llâve. çalıştığı sırada kendisini tavana karşımızda Ankara, tunc renkli tthalâtcı tacirlerle İstanbul millet. iple asmak suretile intihara teşeb çuk >nl sonra, hem de kendi alnı kalenin eteğine yasianmış, tepenin ter nlr yeni sefer daha konmuştur. nın terile, Cumhur Reisi olunca... vekllleri bugün saat 18 da büyük bir Serbest bırakılan bir sanık toclantı yaparak yeni rejimin llânı büs etmiçtir. İntihann sebebi henüz E, kırk bin küsur köyümüz içinde, böğründeki eski yangın yerinin tekrar tcvkif edildi geniş yarasını ufuklara gere gere, üîerine ha«ı! olan durumu göriiçecek. snlaşılamamış, koma halinde BeBir tnuddet ev\'ei. 4. Vakıl Harıda lerdlr. Mi]let\eki 1leri lthalâtçıların şi. yoğiu Belediye hastanesine kaldı Umurbeyliler dahi, eşsiz bir rekor Âİncabî bir buğuyla örtülü, kayakazanmışlardı. İlk Cumhur Reisini komlsyonculuk yapan Reşad Arasın, kAyetlerirü de dinllyerek alâkaiı ma. rılan Jak Kikioko'nun durumu iyiyetiştirmiş olmak rekoru, meğer ların harareti, kerpiç evlerin toperom imalinde kullanılan asid anhidrlk kamlar nezdinde teşebbüslerde buluna. leşmiştir. yurda kaçak olarak soktuğu ihbar edil. caklardır. çok geçmeden bu mesud köyü ikin rak kükan tozlarile aygın baygm miş. gerekli terübet alınarak 2 ton Bu şahıs, bundan 21 gün önce ci bir rekor bekliyormuş. oYapı Bir Hman snvunma botu kirplBir eğitim heyetimiz Amerikaya de kendisini derize atmışü. Bir sarhoş, Celât Şahinin gitannı •siri ele geçirilmiştt. Genc bir kız, kendisine emniyet İleri Türk Musikisi ve Kredi Bankası» orada açtığı şusinden denize bir salvo yaplığı, K Komisyoncu Reşad ve suç ortakları davet edildi parçaladı âmiri süsü vermiş Konservatuarı beyle Umurbey bankaya ilk kaEfteniadU üe Mustafa ve muayeneyi bahçede Amerlka hükümetl Eâitim, »tretim Edirnekapıda Viran Odaları «okagın. I sınıfı arama tarama gemileri mayin Üeri Türk Musikisi Konservatuarında ! vuşan köy olmak rekorunu da ka Pazar gecesl BeşiktaşUkl bir arasında lâyıkı veçhlle yapmadıkları iddUslle ve kültür müesseselerini görmek, mu. İtalyan Hava Erkânıharbiye verilen müsamerede, seyırciler 1 ekimden itibaren derslere başlana. da 15 sayılı evde oturan Emine Sevinç tarama tatbikatına devam ettikleri Reisi gitti 3 gumrük memunı mahkemeye »evke. essese ba;ında bulunanlarla terrasa geç. zandı. uulunan Alp Oskar adiı eski bir bok. caktır. Bu konservaruarda nota, solfej, adlı kız, pazar gtcesl Beyoglundaki I ve nihayet denizaltı avcı botlarıöılmîşlerdi. mek ve fikir teatisinde bulunrr.ak üze. Türk Hava Kuvvetlri komutanlıgınm Umurbey köyü ikizli bir rekcr sdr. Celâl Şahinden bir numaranın nazariyal. m'isıkl tarihi, her türlü âlet. barları dolaşarak kendisinin Emniyet : mızdan biri mefruz bir denizaltıya Birkaç celse evvel tevklf edllen ve re İstanbul Milll Eğitim Müdürü Mu. davetlısi olarak bir mudcettenberi mem tekrarını istemis. arzusu yerlne getl. armoni, kontr.puan, fiig dersleri verll. âm:ri oldugunu söyiemlstlr. sonra kefaletle serbest bırakılan ko. hiddin Akdik. MiUi Kütübhane ve Gü. eketimiıde bulunan İtalya Erkânıhar. kazandı ama biz de o ikizli rekor rılmeyince sinlrlenerek sanatk&rın gita. mektedir. İhbar üzerine karakola götürülen 25 korkunç bir su kiitlesini havalanmisyoncu Reşad Aras dün dinlenen zel Sanatlar Umum Müdürü Adnan biye reisi Korgeneral Aldo Urbani; An sayesinde «Resimli Hayat» ın son rını parçalamıstır. yaşmdakl Emine Sevinçin akıl hasttsl • dıran bombasını attığı vakit baştan şahtdlerın verdiği ifadçden sonfa jmah. •ötugeVı; MÜ11 •Egıtim Bskanhğı Terbi. kara; Eskişhir; Balıkesir ve İzmirden eylul ajnna aid 17 nci sayıSma ilâ Muayene edilen Alp Oskarın Uerl de. oJdüJu anlasıİBUs. Bakırjcoy Alul bas. keraece yeniden tevklf ohmarak cezs. yevî fılmler daireal Müdürü Şinasi Ba. sonra Istanbulda da tetkiklerini tamam ve olarak mecmuamn kendi hac recede sarhoş oldugu anlasılmıs sanık aşaği dikkat kesildiler. Mordoğanın tanesine sevkedllmlştir. NİMET EIVANÇ evlne gönderilmiştlr rutçuyu Amerikay» davet etmiıtir.3 k a lyarak dün saat 10.30 da ucakla şehri. minde. başhbaşına bir eser olan bir düh Adllyeye sevkolunmustür suhaylan ile assubaylanna, erbaş1 mizden ayrılmıştır. Bir kamyon kasab dükkânına Davet, AliUi E^itlm .Bakanl}! ^ Korgeneral: Veşılköy hava alamnda ile Iarına ve erlerine sormadıklan m . Taşlıtarlada ikinci biı cami bul ^ÜdiğiııdeD^. lşlrnletl geçen zevat İstanbul garnizon ve Merkez Korrıutan. «Çankaya» üâvesi kazandık. Mecgirdi a) kalmadı. İLHAN KIVANÇ yarın uçakla Amerikaya harcket ede. ığı; İtalyan B. Elçisi; italyan konsolo. rnuanın kendi kadar. yani geniş ve inşa ediliyor Refik Taşkırana aid 4646 pluka sa. ceklerdlr Evlendiler.yılı kamyon. Boyacıköy Hekltnata cad. Tatbikat sona erip de Be;iktag su; elçilik ve konsolosluk mensubları büyük eb'adh 34 sahifelik ve 55 Caml ve Hayrat Derneğ!. TtjhUrlada resimli bir ilâve. Umurbeyliler Çı ikirci bir cami inşasına karar vermlş İstanbul 28.9.953 deslnde taj yüklenlrken vitegten kur.önlerine dönerken kız ve erkek Halk Partisi tiyatro ve hitabet tarafından ugurlanmıstır. ve blnanın terr.eli dün törenle atıl. tulma neticesl geri kaçmıs. 100 metre yavrulann 2. Türk Kulak, Burun, Boğaz narh meydanda şipşirin bir banka mıştır. bazılarile konuşrum. kurslan açıyor kadar ajağıda bulunan Zlyı Çe'.lkdi. binasına kavuştularsa bize de bu hekimferi kongresi regin kasab dükkânına farpcrak bn Onlara, büyiidükleri zaman bahriBılk Partlıi tlyatro ve hatlbllk kur». ilâve ile bir kültür ziyafeti verilcamekân kısmını yıkjniftır. yeli olmak isteyip Istemiyecelderml lan »çmaya karar vermiştlr. Tiyatro î. Türk Kulak, Burun. Bojaz hekim. Diğer bir taşıt kazası d« Kadıküyde sordum. Erkek çocuklann hemen kunu 2 eklra cuma gıinii bajhyacaktır. leri kongrsi S ekim pazartesi günü saat miş oldu10.30 d.i F*n Fakıiltesl matematlk anfi. olmuştur. Şoför Ziya Yalçın ldaresln. 20 ekimde başhyacak hatlb'.lk kursun. # * Hî deki 453 plâka sayılı kamyon Malte. hepsl evet cevabını verdiler. KızFındıklı ile Bebek arasında veya Haliçte sahil kenarmda da nouvmHak ohınlara dlploma verile. sinde törenle açılacaktır. Kongreye Sağlık ve Sosyal Yardım peye gitmekte lken Çatalçeşme mev. lara gelince onlann cevab ;u olduı ccktlr. «İş adamıi) denince gözlerin fibüyük motörlerin yanasmasına ve kara nakliyatına müBakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ ve kiinde bir tramvay dlregine çarptıktan nüne sadece para kazanmayı bı'cn Biz de denizci olmak isteriı said 2.000 metrekare depo veya depo insaatına elverisli Anadolu hekimleri de geleceklerdir. Şoförlere lâstik tevziatı sonra 456 sayılı evln duvarma blrulire. arsa satın alınmak veya kiralanmak üzere aranmaktadır. ama ne yazık ki kızlan almıyorlar. ıek hasara sebeb olmuştur. Beşiktaşta Akşam Kız Sanat katı bir tip gelir. Fakat Kâznı Taşyakmda başhyor kend yaman bir iş adamı olduğu İhmallerl görülen her lkl soför ya. Müracaat: Galata: P.K. 5?13. okuhı açılıyor Gemiden aynlırken başta komoSoförler cemlyetinin Ekonomi ve Ti. kslanarak tahklkata baslanmıstır. Besiktas kız ortaokulu bınasının \xs. kadar, punduna getirdikçe, her işi caret Bakanhgı nezdindeki t?ebbüsu ü. dor Yarbay Ulvi Tekeş olmak üze; :erıne ilk parti olarak 5000 lastiiin Şo. bit edilen bölümünde, Akşarn Kız Sanat bir kültür hizmetine vesile yapmare, kendiletini Izaz eden bütün ge. lorler Kanpe sıf. vasıtasile tevzi edi. okulu açılması kararlaştırıimıştır. Ka. nın yolunu da buldu. Mademki Umi subaylanna teşekkür ettiler; ilk yıd vc kabul muamelesl 1 ekim per. murbey köyü Cumhur Başkanımılecegini oildirmisük defa bindikleri ve gördükleri ba Şotorlej ve Oiomobilcıleı Cemlyeti sembe jfününden Itlbaren baslıyacaktır. zın doğup ilk ve rüşdiye tahsi'ini BsjKan Hakkı Evuemır dun ju hususta Millî Eğitim sağlık müfettişleri (evet o köyde 80 yıl önce rüşdiye harb gemisinden fideta Uzülerek arasında bölge taksimatı şunları söylemiştir: ayrıldılar. Deniz subaylanmız da de varrruş) yapar?.k yetiştiği köyde | • Lâstlk Ihtiyacı »on aylarda çok Milll Eğıtmi sağlık müfettişleri a n . banka bir şube açıyor, mademsi o müstakbel meslekdaşlannı sevgi ile Idaralmıştır. Bazı fırsat düîKünleri de sında bölge tlVslmatı yapılmiftır. Bu. selâmlayıp uğnrladılar. jkaraborsayı yasatmak için gayret sar. na göre Dr. Hikmet Sezer, aağlık teftiş köyden yetişen şimdi Çankayanm j fediyorlardı. Bu dururn karşısında ce. şefl. Dr. Meliha Güvener ve Hulusl pembe köşkünde oturmaktadır. öyKoınmiral Rıdvan Koral, enciıkj m.yetımiz, kooperatıfımizle lsbırligı ya. Çuhadaroğlu Beyoğlu: Dr Ömer Esen lejse «Çankaya» diye bir ilâve lara denlzi ve denizciliği sevılirmek, parak derhal faaîiyete geçti. Ticaret ve ve Fevzl Ergönül Fatih: Dr. Malde nüsha çıkarmak gerek. Bu, yalnız Ekor.oml Bakanı Fethl Çelikbaça müra. Tükel Bakırköy: Dr. Semiha Doğulu donanmamınn gittikçe artan suhay İ caat ettik Bakan. şof örlerin bu ihtiyac Emlnönü; Dr. Nureddin Argun Eyüb; iş yapmayı bilmek değil, işten külihtiyacını karşılamak için en iyi iarının giderilmesi yolunda en kesin Dr. Said Sağdan Üsküdar; Dr. Hanife tür çıkarmayı da bilmektir. En 1 Ekim Perşembe günü yolu keşfermi'şri; bu buluşundan kararı aldı. Ilk musbet neüce olarak. Necar Beslkta;; Dr. Orhan Özdej Bey. gönülden bir iç şükranile söyliyelim ÇIKIT O R lâstik acentalarımn getlrmekt* cldukları koz; Dr. Melâhat Erksoy Kadlköy; Dr. ki servetle kültürü böyle sistemli dolayı kendisini tebrik ederim. Kerime Nadir'in (Kalb Uyumaz» ! 1 îstiklerln soförlerin eline geçmesl İçin Hamdl Bilen KartaJ bölgesi sağlık mü. şekilde birleştirmenin yolunu o bul Türkiye Tarihi ilâvesinde isimli eşsiz romanını, beş renkli Önümüzdeki yıllarda, donanma ; kooperatifünizln ellle dağıtılması husu. fettisliklerlne tayln edllmislerdlr. bütün Osmanlı Padisahlarıdu. sunda acentalara gereken «nlrleri ver. nefis bir kapak içinde okuyuculagününfl kutlarken yalnız Hkokul nın doâum ölüm. saltanat rîirdi. rına hediye etmeğe başhyor! Bu satırlan yazan için bu «Çanyavrukurdlannın değil, orta okul ve EYLÛL 29 MUHARREM 20 müddetleri ve devirlerinKooperatif. lasttklerln hakikl İhtiyac kaya» ilâvesi yalnız nefis basılmış lise öğrencilerinin de, mümkün oldeki yabancı hükümdarla sahiblerine dajıtılmasmı temin edecek bol resimli zengin bir broşür değil, duğu kadar fazla sayıda. haıb gei Avrupa eüzellik müsabakasının bfirın lsimleri liste halinde tir. Geçimlerini otomobü ve kamyonla. bundan 31 yıl önce 1922 temmuzumilerimize davet edilmesini tementün jrüzelleri en zarif pozları ile yanndan temln eden «rkadaslarım. Ba. gösterilmiştir. nun başlarında Çankaya köşkünde kanın; memleket ihtiyacını önliyecek rınki «Aydabir» de gecid resmi ni ederim. Türkiye Tarihi ilavesile enerjik tedbirleri sayesinde on bea gu. V. ] 3.55 i 12.04 15 24 17.56 19.28 4.18 Gazi Mustafa Kemal Passyla bir yapıyorlar! 50 kurus ne kadar lâstlğe ka\ruşacaklardır. İlk o. kaç saat başbaşa yaptığım mülâkalarak beş bln lâstik dağıtılacak; bunu E. ]11.57 6.08 9.28 12.00 1.31,10.1» ün buğulu haüralarını tekrar canyedi bin lâstik takib edecektir.. f 189 gazlmiz bugün döıtüyor Tütün ihracatında artış görülüyor 3 inlihar teşebbüsünden biri öliimle nelicelendî O nsanlar, meslelderinl, nmumJjj yetle lise talebesi iken seçerler U ama, daha çocukluk çağmda iken gönül verdikleri meslekler gördüğüm salonun adı me§er «Ye vardır. Bu itibarla bir mesleğe rağşil salonmu}»: «Yeşil salonun per beti celbetmek için yapılan mnhtedeleri, döşemeleri uçuk yeşildir, lif teşvikler arasında çocukları is. yerde kaplan postları, vitrinde gü tihdaf edenleri, ilkönce gözönünde zel porselenler var» rutmak lâzımdır. Kendi şahsnnı ele Bir iki saat karşısında oturup alusam benim denizcilik aşkım, konuştuğumuz o masa nereda? hiç bir propapanda ve teşvik olve güpegündüz uyuyor.» Mecmuanın cSefir kabul odası» maksızm çocukluğumdan itibaren * * * resmindekl masa ona çok benziyor. Şimdi «ilâve» yi açmış, bir tara Herhalde o olacak. «Kütübhane» başlamıştır. Buna rağmen bir bahhmda benim otuz bir yıl önceki deki masa fazla geniş ve fazla süs riyeli olamayışımın sebebi, anamın yazının sahifeleri, önümde mecmu lü. Hayır, bildiğim masa o deâü tek evlâdını, Sultan Hamid devrinamn resimleri; «eski köşkun giri} «Vitrinlerde kıymetli vazolar var» de, istikbali körletilmiş olan bir kapısı» resminde, bahçenin bir kıs Eski yazıya bakıyorum. Acaba o mesleğe intisab ettirmemiş olması. mı görünüyor. Eskıden orada bir zaman neler vardı? «Ona bakıp o dır. atlas çadır vardı. Ancak eski ya nu dinlemekten odayı hiç tetkik Bu yazıyı neden denizci olamazmın sayesinde haurlıyorum: «Bıh edtmedim. Muhtelif hediyelede dığımı anlatmak için yazmıyomm. çede, geniş ve renkli bir çadırın dolu ve bir müze gibi cazibeli odaiçindeyim. Insana bir otağ hissi yı tetkik etmek değil önümdeki Mevzuum bu sene donanma ve Bar veren, atlasının solgun renklerin masanın üstündtki eşyayı biie gö baros günü münasebetile Marmaıa den bir tarih kokusu duyulan bu remiyordum. Yalnız masazun tâ ve Boğazlar Kumandanı sayın Korferah çadırın içinde kahve ve ayran kıyısında altın işlemeli bir 'kama. arairal Rıdvan Korahn 16 eylul güiçerek misafirlerin çekilmesini bek Öte yanda üstüvani kubbeli bir si nü kız ve erkek yavrukurdlan, lerken...» Resimden belli, şimdi o gara kutusu, sol tarafta da bir kaç harb gemilerimize davet ederrk çadır yok. tane İstanbul gazetesi...» onlann, Marmarada yapılan küçük «Yaver Muzaffer Beyin: «Buy * * * bir tatbikatı görmelerine imkân run Paşa sizi bekliyor» diyen nazik Elini öpüp ayrılırken içim düş vermiş olmasıdır. ve kibar sadası. Kapıdan girince manın o yaz içinde nasıl kahredile Muhtelif okullardan bn davets içeri baktım: Burası bir salondu coğine dair dğrendiklerimle öyle Ortasında küçük ve mermer bir doluydu ki, baştan söylemekle be icabet eden yavrular, öğretmenlehavuz vardı. Serin, loş, koyu renk raber çıkarken bir daha haürlatmak rinin nezareti altında iki yeni mayin li, vakur bir salon ki içinde sanki isteyıp: «Zebarced şimşekli gözleri gemimize bindiler ve büyük bir tarihten bir hava esiyor ve bu ko ni gözlerime dikerek: «Unutma, heyecan ve sevinc içinde denizcileyu renkli asil döşemeli küçük sa konuştııklarımızı yazmak yok ha!» rimizle temas ve tatbikatı seyrettilondan geçerken sandım ki tarihin dedi. Yazmadım ve yazamazdım. ler. Ben de, komodor gemisi .Moriçinde yürüyorum. Bir de rimdi Y3İnız o 24 temmuz 1922 tarihli doğan mayin gemisinde, tatbikatmecmuadaki «eski köşkün holü» yazıyı şu satırlana bitırmekten isimli rasmin altındaki satırlara na kendimi alamıyarak, o zaman düş tan ziyade bu yavrulann hallerini kıyorum; «İlk zamanlar burası, üs ;nan Başkumnndaru olan Hacı A tetkik ettim. Gemide gördükleri her tü açık. havuzlu bir avluydu, son nesti'ye hitaben şunları söylemi şey onlan ilgilendiriyor, merak ve ra bu haje getirilip bilardo salonu şim: «Ah, Hacı Anesti, eğer sen de tecessüslerini uyandınjordu. Saat olarak kuUanıldı.» Demek o havuz o anda bu gözieri görsen ve o göz ikiden altıya kadar süren bu deçoktan gitmiş öyle mi? İçimde bir ler içindeki manayı okusaydın, niz tenezzühü ve tatbikat, büyük kırıklık duydum. O havuz ki ılk elindeki ordunun akıbetini bekli ekseriyeti Ukokul öğrcncisi olan bu âşinamdı, yazık. yen kafî uçurumun derinliğini gö yavrukurdlann o kadar büyük alârür; görür ve ürperirdin.» O satır kasını celbetti ki çay, pasta, kura. *** ların doğruluğunu bir ay sonra 26 Gozlerim gene eski yazıda: «... ağustosta öyle görüp öylesine deh biye, yemiş vesaireden miirekkeb Salonun solundaki kapısı açık odabir ziyafete davet edildikleri zaman şetle anladı ki... dan girince, köşede; masanın arkaonlan kumanda köşkünden ve köpsmda, Paşayı ayakta ve elini elimcie * * * rüsünden aşaği indirmek mümkun buldum: «Tam üçte söz vermiş «Resimli Hayat» ın «Çankaya» tim ama zannederim. biraz beklet mecmuası, biraz yukarıda dediğim olamıyordu. Hele toplar ahlmaya, t:m» diyerek verdigi işaretle kar gibi, bu satırlan yazana o unutul izli mermiler gökyüzüne yükselip şısına rastlıyan maroken sandalyeye maz günleriıf saatlerini yeni baştan patladıkça ve öbek öbck küçük bu. otururken...» gozlerim nıecmuanın yaşattı. Zaten yalnız nefes aldığı lutlar teşkil etmeye başlayınca resimlerinde şimdi o odayla o ma mız için değil. Hatıralarımız oldu sevinc ve heyecanlan son derecesinl sayı arıyor. Odaya girmeden önce ğu için yaşıyor değil miyiz? buldu. YENİ TâSİH DÜNYftSJ DİKKAT ÂYDABİR Yarın 1 Cumhuriyet'in EDEBÎ TEFRİKASI WVM KOSKTE OTU 29 Eylu! K3 saH O... Feyra... Sevgili çocuğum... Müdir» blraı bozuldu: «Bir rica»... Kollarını açmış, onu kucaklıyordu. Kendisinden, nasihatten başka herhangi bir jey istenilen insanın Birisi ona muhabbet gösteriyordu. Genc kız, bu şefkat karşısında donuk sesile: içindeki selin taşmak üzere oldugunu hissetti. Büyük bir irade ile ken Sizi dinliyorum, diye cevab verdi dini tuttu. Feyza sıkılarak, utanarak «nlattı: Hocası: Çalışmak mecburiyeündeydL Yabancılara raöracaat etmektense, Durun, göreyim sizi, diyordu: ah, Feyza, ne olmuşstmuz! Ne kendi mektebini tercih etmişti. Acaba bir kütübhant memurluğu, yalcadar zayıflamışsınız! Gelin şöyle, karşıma oturun. Sizi unuttuğumu hud bir muallimlik... Oh! tabii, küçük sınıflara... zannetmeyin. Her zaman aklımdasımz. Arkadaşlarmız, Kalamışta, daO konuştukça ihtiyar kadının yüzü aydınlanıyor; ve bu, çocuğa vınızın evinde olduğunuzu söylediler. Taziyet mektubumu almıştmız, cesaret veriyordu. değil mi? Bu felâketin sizin için ne kadar büyük oldugunu bilirim. AArtık Kalamışta durmak istemediğinl de illve etti: lâkalı, müşfik, harikulâde bir bsıba kaybettiniz, Emin olun, o ıstırablı Bana para vermeyiniz... Sadece burada kalayım. aünlerinizde hep sizinle beraberdim. Fakat, çok sarsılmışsmız, çocuAyrı odaya bile ihtiyacı yoktu. Yatakhanenin bir köşesinde bir ya§um. Ben sizi hayatm darbelerine karşı dahsı kuvvetli zannederdim. tak... Size biraz darılmam lâzım. Hem sizi, başka bir jey için de azarlamak Sözunü bltirdlği xaman Müdire ayakUydL Heyecanlanmısb. istiyorum... Bir iki dakika, bir taraftan bir taraia, odanın İçinde dolajtı. Genc kızın gözlerlnin içine baktı: • Nihayet durdu: Üniversiteye devam etmiyor muşsunuz, doğru muî Muallim kadromuı tamamdır. Fakat «izin için bir jey yapmak Feyza, başmı önüne iğerek: isterlm, yavrum. Mektebimizde çok iyi bir hatıra bırakmışsınızdır, Fey Evet, dedi. za. Zekâmzı, çahşkanlığuun, kuvvetli çahsiyetinizi bütün kalbimle tak Niçin? dir ederim. İmkânı olmadı. tlk zamanlar hiç bir şey yapacak vazlyette deGüldü. Şakacı bir tavır takındı. Kindekl kalemle hafifçe talebeğildim. Sonra da, Kalamıştan gidip gelmek zor oluyordu... sinin alnına dokundu: ^ Oh! Bu kadarcık bir güçlükten kaçınılır mı? tnsan daha mü Ama kusurlarımız da vardır, elbette. Kafamızın dikine gideriz, cadeleci olmalı. Bu sene artık geçti. Fakat gelecek sene, muhakkak, korkunç surette mağruruz, açık, sade değiliz... Filân gibı. Öyle değil mi? anladmız mı, muhakkak gitmeüsiniz. Sizden çwc şeyler ümid ediyoTekrar ciddileşti: rum. Siz çalışırsanız, mutbka muvaffak olursunuz. Siz bana ağustosta gelin. Hal'ederiz. O zaman bakarız. Anlsdmız Talebesinin elini tutarak sıkıyor, sanki kendi ku^^etinden ona bir mı? Muhakkak gelin. Ayın ortalarına doğru. şeyler geçirmek istiyordu. Koridorda bir zil çaldı. Genc kız yavasça: Müdire kalktı. Elini uzatü: • Ben bugün sizden bir ricada bulunmak İçin gelmiştim, dedi. Perse gitmeliyim, dedi; Allaha emanet olun, çocuğtım. Ağustosta Durdu, sizi beklediğimi unutmayın. Genc kız, yerinden kımıldamıyordu. Yavaş sesle: Şimdi, şimdiden başlasam olmaz mı? diye sordu, îhtiyar hoca hayretle onun yüzüne baktı: Bugün mayısm 2 si. Artık sene sonu. Neredeyse mekteb tatil olacak. Siz unuttunuz, galiba... Feyza bir lâhza tereddüd etti. Her şeyi itiraf edecek, vaziyetini anlatacak, bu gece için bile yatacak yeri olmadığını, söyliyecekti. Sonra birden vazgeçtL Hocasına toşehkür etti ve onunla birlikte odadan çıktı. Onu, burada, herkes dsima mağrjr, b:şı yukarıda tanımıştı. Bu kadar küçülmeğs razı olamazdı. Her halde, vakit öğleyi geçmişti. Talebeler, muntazam saflar halinde teneffüsten dönüyorlsrdı. Genc kız merdivene dojru ilerlerken, Müdire onun arkasmdan baktı. Dudağını büktü: Ş:mdiye kadar. hiç bir zaman, onda bu mütereddid, sallantılı yürüyüşü görmemışti. Omuzlarında sanki çaresizliğin, zavallılığın damgası vardı. Çocuğu bu kadar çabuk gönderdiğine pisman oldu. Onu tekrar çağırmak için bir adım attı. O sırada bir mualiim yanına gelerek bir şeyler sordu. Eir talebe, eline imzalatmak için bir kâğıd sıkıştırdı. Ve ihtiyar kadın, kendisini gür.Iük işlerinin çarkına kaptırdı. Feyza bir müddet nereye gidecsğini bilmedeıı, caddede yürüdü. Soğuk bir rüzgâr esiyordu. Fakat o, paltosunun yakasın» kaldır» mayı bile akıl etmiyordu. • Bir iş, yatacak bir yer... Yârabbi bir iş... Allahım bana yardım et...» Bira? r'kin olmağa çalıştı. Evet. yatacak bir ysr, bir pansiyon, bir otel . Acpba eecesi k3ç para idi? Bunu öğrenmck lâzımdı. Rir yerd? bivüriiç r * kalabri'k gördü. Tram%ay durağma gelmişü. >r H?!''n srar'nî k^r;":?rak bir rr.i.'rMet bekledi. Tepebaşmda sıra ile o« 'cller bulundUoiınu bilıyordu. Bir kere bakacakü. CArkası VAt) 4 3 Tanımadığı yerlere girmeğe cesaret edemiyordu. Sonra, oradaki otellerin kimbilir gecesi ne kadardı. Elindeki para kaç gün yetişirdi? Bankalara. şirketlere gidip iş arasa... Bir türlü karar veremiyordu. Ah. tanımadığı insanlara müracaat etmek ne zordu. Zihnini kurcalıyor.'bir şey bulmağa uğraşıyordu. Acaba eski mektebine gitse... Hoc.larma iltıca etse?.. Tramvay Tepebaşmdan hareket etti. Taksknl geçti. Bu fikir yavaş yavaş kafasmda gelişiyor, kuv\'et buluyordu: Okuduğu liseye bu sefer hoca olarak eirmek. Belki yatacak bir yer de verirlerdi. Onu orada severler, takdir ederlerdi. Gittikçe bu yeni ümide sarılmağa başladı. Bu, hiç de olmıyacak bir şey değildi. Yerinftn kalktı. Büetçiye seslendi. Tramvaydan indi. Birisini mi arıyorsunuz efendim? Hayret! Mektebin kapıcısı değişmişti. Bu yenisi onu tanımıyordu. İnsan. avrıldıâı yerlerde ne çabuk yabancı oluyordu! Müdirevi eörmek istivorum Biraz besleyin. Yukarıya teiefon edeyiaı. Bakalım odasmda mı? Evet. belki de dersteydi. Gene heyecanlandı. Kim diyelim? N Feyza Kâzım Eski talebesi. Kapıcı, isnıi telefor.da tekrarladı. Sonra döndü: Buyurun. Sizi bekliyor. Merdiveni çıkmca sağda ilk oda. Evet biliyorum. Neyse, başlangıçta aksilik olmamstı Bu, iyi alâmetti. Hafifçe kapıya dokundu. Titrıyordu. Giriniz! Masarur. üstündeki kâğıdlafa iğilmiş, baş, doğrüldu. Sert yüz, gerdj bir. tebesümle' aydınlandı. Müdire ayağa kalkü:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog