Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

MLJDE, BEKLEDİÖİNİZ AMERİKAN tnc« cGOLD TMN» PAL bıçaklan «r. 5 Adedük pakrti 75 Kz» Türklye Umum VekiH: NATAN g. BSKINAZt Marpuççular Barnataa han. Talaftnı: 21571. umhuri KURUCUSU: YUNUS NADt DtîNYACA TANINM1Ş ALMAN Trakyada manevra hazırhkları bitti Harekâtı takib etmek üzere NATO'ya mensub 70 askerî müşahid ve 50 gazeteci geliyor 29 nnm jıl sayı: 10.475 Talgnf *• mektub adresi: Cumhuriyet Utanbul Posta Kutusu: tstaabul No. 248 Teleftmlar: Umum] Santral Numsraaı: 24298. Vazı l|len : 24299. Matbaa: 24290 Sah 29 Eylul 1953 ÎA7I ve HESAB Mtklneleri son te. rakküerc v« teka. mullere g8r« lmal hafıf, gsyet v§ kullaniî. hdır. Turklye Mu. Abdulltııd'r Memiîojlu, Katır. eıoglu Han tttanbul Rusyanın Batıya cevabı Moskova, yenide» mukabil lekliflar ileri ıSrdi Churchill. dört bfiyâkler ksnfer»nsm» hâlâ taraftar «lduğuno •çıkladı Moskeva, 28 (a.a.) Sovyetler Bırliği bugün fiç batalı devletin Moskovadakl büyük elçilerüıe, bu memleketlerin gelecek ay Lugano'da Di| İsleri Bakanlan arasında bir toplanü yapılması hususundaki davetine cevab vermistir. 10 sahifelik Sovyet cevabınm met ni henüz açıklanmamıştır. Sovyetlerin bu cevabt notada ban mukabil tekliflerde bulunduğu zanılmakUdır. Arkan Sa. 6. Sü. 1 dt Fransa Başbakam yarın Türkiyeye geliyor Beraberinde Fransız Dış İşleri Bakanı da bulunan Laniel, Ankarada devlet ricalimizle görttşecek Mısırîngiliz anlaşması Mısırh bir idared dün böyle bir aninşmaya vanldiğmı tejid ederek. taisilât verdi Kahire 28 (A.P.) Yüksek Hr Mısırlı idareci İngiltereyle Mısınn, stratejık bnemi haız Süveys üssünün İngilizler tarafından 18 «ya kadar tahliyesini sağlayan bir pren sıp anlasmasına vardıklarını beyan etmıştir. Fransu D15 Bakanı Bidault Mısırlı idareci anlasma hakkında at 18 de uçakla Yeşilköy hava mty 5u malurratı verrruçtır' Buyuk Bridanına geleceklerdir. Mısüf;rler utanj a, üssün ne gıbi şartlsr altında çaktan ınınce askerî mızıka Fran Ingıltere ve Batılı devleti^rm em Arkası Sa 6 Su 2 d* rıne venlrceği hususundaki Mısır noktai nazarını kabul ettığı zaman anlaşmaya mâni olan s<m eneel ortaHan kalkmıştır. Aiılaşma BcreSmce Suvcyş kaııalı iıssu Arah Hevletlerınden binne bir taarruı veya harb vukuunda Batılı dcvletlerın emrine verılecektır. Arkası i>a f> S i ı 1 t e Sicilyadan Türkiyeye kadar geniş bir bölgede yarın başlıyacak olatı Weld Fast tatbikatııtın en muhim kısmım Trakya harckâtı teşkil ediyor Yabancı sermavenin daveti ıiıkive. iktisadiyatını kalkındirmak için vabancı sermave've muhtacdır. Bunurt için dp hclc son zamanlardaen sıcak şekilde yabancı sermayeve flort yapmakta. «mülâzemet» ettncktedir Tıirkive eibi bir çok servet menıbaları ve iş. sahaları henüz bakir olan verlcrdc gecer akçe bir sprmavenin ve onun davandığı ileri bir is.!ctmc ve calısma teknijtfnin liırumu asikârdır. Bir calısma sahnsına ne kadar çok scrmave dökülürse n kadar çok in<an çalışır. Son eııniın en biivük derdi de insaniara ı<, hulmaktır. Bn bakimdan, Turkivenln yabancı sermavevi memiekete davet ettnı«!Îııi yerinde ve faydah bir tefpbbüs olarak kabul etmek Te onn bo volda teşçl evlemek lannniır. Ancak nmıtmamak gerektir ki: ser mave denilen şey dünyanın en hasMS,. en almean ve en tyî baber alaa Hr «fenomen»i, bir mahlukndor. Kıldan nem kapar tabiri bnnun en lyi vasfıdır. Bunt mnkabll bfitfin jarb dünyası sermayesiıü Işleteeek yer aramaktadır. Karanc, siradi eskW kadar kolay Te «ririko» «•* • dcğildir. «Koloni» kaıandan arök tarihe kanşmı$tır. Para, nerede bir «damla» bal bulaeagım bilmiyen •nva drinmüştür. Böyle olunca; davet edildiği memlekete gitmek b temesi bekienir; fakat ynkanda Irah ettiğimiz «kuskulu» luğun onn bundan alıknymakta oldupu göröliivor. Yakın. Orta ve Uzak sarka diikülmiiş milyarlarla »ermavenlıı riinün birinde bir ihtilâl. bir inkilâb. hattâ bir biikumet değisikliğile mfıra indi&ini batı sermavedarian en acı şekilde ö&renmişlerdir. Hind, Çin. Iran, Habeş. hattâ Mısır hunlann en yakuı misaneridir. Tıirkivenin vakın tarihinde de «kapitıilâsvon» âfetinin haklı bir tepkisi olarak vabancı sermavenin tisfivcsine dnğru atılmış adımlar vardır. Bunlardfin dolavıdır ki Türkiveve ea&ınlacak yabancı sermayesine bir takım garanriler vermek ihriyacı hi'^edilmektedir. Bu garantilerin valnır »kanuni.) olması kâfi gelecek midir? Bizce her şeyden evrel yabancı iermayeye rahatlık ve emniyet hissi verecpk bir «iklimD lâzımdır. Bıınnn da basında bu sermayenhı millî sermave ile esit $artlara malik olması kaygısı eelir. Bir yabancı nprmave için bu teminatı haksız bıılmamak eerektir. Ttirkiyede yabancı iermayeye «nnivet hissini verecek Iklim yalnıt hiıkumet vasıta^ile tesis ediletaer. Bu «hava» yı, biitün tesisleri, müpsseseleri ve mevruatile memleket yaratahillr. Bunun da basında bil hacsa iktisadi sahada <txnephobie=r yabancı düşmanlığı» denilen hlssin pınuaganda ve reklâm vasıtası olmaktan ç.ıkması, ve başkalannın da, hattâ yabancılann da birim kadar haklı nlabileceklerinin kabulıi jartı pclir. Bugünkıi millî ekonomi anlayısına göre bıuiun gerçekleşmesi pek kolay dcğrildir. Acıkçası, en ku<"uk meselpde dahi «rnillî. çayrimilli» ayırd edilisinin vücndü veya Ihtimali scrmaveyi dalma tereddiidp dihüriir. Bu SJTI gaynlık »on yıllarda yalnız şarka mahsus bir «imtiyaz) olmaktan çıkmış, garbın (Milll Savunma Temsil Bürosundan bildirilmiştir') NATO çevresinde Sicilyadan Turkıyeye kadar geniş bir bölgede yapılacak Weldfast manevralannın rıazırhklan sona ermiş ve B'rinci Ordu Mufettışı Orgeneral Nureddin Baransel son teftışlcrıni de yapmıştır. Erkânıhaıbiyei Umumıye Reısi Orgeneral Nuri Vamut. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanadlı, Erkânıharbiyei Umumıye İkuıci Reısi Orgeneral Zekâı Okan, Hava Kuv vetleri Komutanı Korgeneral Fevzi Uçaner; MS. Vekâleti Müsteşarı Korgeneral Salâhaddin Selışık ve Kara Kuvvetleri Kurmay BRşkam Yusuf Adıl Egeli manevralarda bulunmak üzere şehrinuze gelmişlerdir. Weldfast manevralannın en mühim kısmını teşkil eden Trakya ve Gelıbolu bölgelerindekı harekâb takib etmek üzere Paris, Napoll ve Atinadan yetmi; kijilik askerl müjahid ve Arkası Sa 6, Su 5 de T Fransız Başbakam Laniel Ba>indvrlık Bakanı ı;ma kftprii Şehrimizi ve Ankarayı ziyaret vc mürpftedeki tabii gazlar edeceklerini bildirdığımız Fransız Baçbakanı Laniel ile Dıs İşleri Bahakkında da izahat verdi kanı Bidault ve refıkalan yarın saBayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu dün saat 17 de Gazetecı'.er Ceniyeünde bir basın toplantısı yapmıştır. Hk önce İstanbulun Ulaştırma mevzuunu ele alan Bskan, Traky» tarafından beynebnilel Avrup» yollar şebekesine dahil iki *na istıkametımız bulunduğunu söylemı|, bunlardan birınin İstanbul Edirr.e, dığerinin îs'jınbul İpsala ol İstanbulda metro inşası kararlastırıldı Atinada İngiliz Amcrikan rekabcti İngiliz deniz misyonuna geri çekilmesi tavsiye ediîiyor C&T. GMMI Btk»nı, rarti il merkezinde partili kadınlarla bir arada GrekoRomen İstanbul İnönti düıt C.H.P. li kadınlarla görtiştü Parti Gcoel B^kanı: «OmryeÖB Intizamı, çacuklann terbiyesi, ailelerin telâmeti tixin vazifeleriniri iyi ifa »tmetıuk kalmdir» dedi Yugoslavya Arnavuıüuk 'örüsmeleri Belfrad. müzakcrpler'n «soğuk bir hava» iıinde kesildiğini hildiriyor Londrı 28 ( A P ) Diplomatik mahfıller. bugun İngilterenin. 44 vıldanberi YunanisUnda bulundurduğu deniz misyonunun faaliyetlenni, Yunan donanması üzerınde daha sümullü Amerıkan nezaretine yol açmak ıçm, daraltabileceğinı «öyîemişlerdir. Ayru eamanda lngiltere, kendisine aid 8 muhribi Atina hükumetinin emrıne bırakİstanbul grekoromen şamri\ omavı kararlastırmıstır. Bu muhrib ler Yunanistana, İkinci Dunya Har nası dün gec e neticelenmıştir. Alı. bindenberi ödunc verilmij bulun nan teknik neticeler şöyledir: Arkan Sa. 6, Sü. S dt 52 kilo: 1 Dursun Ali (Defterdar) 2 Nizameddin (B.J K.) 3 Hüseyin (Güreş) 57 kilo: 1 Yaşar (Kasımpass] 2 îsmet (Güres) « Niyazi (Gureş) Arkan Sa. 6, Sü. 1 dt C. HJ>. Genel Başkanı Ismet rin telameti, sizin vazifelerınızi iyi İnonü dün saat 17 d« parti il mer ıia etmenizle kaimdir. Biz, kadının cemiyet lçindeki kezinde, partili kadm üyelerle bir Belgrad 28 (A.P.) Yugoslavya konuşma yaprruştır. Kalabahk bir hakları için mücadele ettık ve eBayındırlık Bakanı dun gazebugun hudud hâdiselerine son verüye kütlesinin hazır bulunduğu deceğiz de.» tecilere izahat verirken toplantıda İnönü, üyelere hitab et Inönü, bu arada bazı hatırala mek maksadıle Arnavudlukta gıriştığı muzakerelerin soğuk bir an duğunu belirtmiştir. İpsala civannmiş, Türkıye Cumhuriyetinin yep rından bahsederek demiştir ki: € Köylere gittığim zaman er laşmazlık havası içinde ınkıtaa uğ da Meriç nehri üz'rınde bir köpru yeni bir devlet oldugunu, kadının insası hususunc'a Yunan hukumevazüe, hak ve mesuliyetlerile ce keklerden çok kadınlarla tema^ et radığını resmen açıklamıştır. tım Onlan çekingen vaziyette, Bu muzakereler, bir aydanberi tıle bır anlaşmaya varılmıştır. miyetin temeli bulunduğunu ankıyı bucakta gordüm. Bu durum ikı memleket temsilcıleri arasında İnşa halindeki yolların ıkmalıls latmış ve ezcümle junlan söyle. larından erkeklerinin hatalı oldu yapılrnaktaydı. Belgrad hukumetıle bır iki sene zarfında İstsjıbulda 3Ümıştir: ğunu kendilerıne soylcdim. Kadm Arkası Sa. 6. Sü 1 da « Siz cemiyetin sahıbi ve hâ larm cemiyetteki guçlukler, esas Rus nufuzuna tâbı Amavudluk arasında 1950 yılı kastmındanberi kimisiniz. Benim genchğımde ve ıtibarile, erkeklerin anlayışından inkılâblannuzdan evvelki kanaatim geliyor denebüir, ama o kadar da diplomatık münasebetler kesilmişde budur.» değildir. Cemiyetteki vazifelerıni ti. Yugoslavya, halen diğer üç koi anhyamaraış olan kadınlardan da minfonn komşusu, Macanstan, RuSizin hayatta uğrıyacağuuz ve manya ve Bulgarıstanla da hudud uğradığınız muşkülleri, çahşmala gelır. İşte siz onun için erkeklere İstanbul Kız Lisesinin 30 nnen yıbsı kntlama toretıinden bir förünüj rı alâka ıle takib ediyorum. Bun karşı haklarının müdafaa etmek munazaalarına son vermek için budan pek ümidliyim. Cemiyetin in ve bu zihniyette olmıyan kadmîarı na benzer müzakerelere gırışmiş Arkası Sa 6, Su. 4 te bulunmaktadjr. tızamı, çocuklarm terbiyesi. ailele Güzel ve Sılihalli Çocuk Müsabakamız istanbulun (ethi ve atom ilmi Pttnya Ağır Sıklet Boks Sampiyonluğu ] NewTork Times garetesinrn yaptığı mukayes« York Times gazetesi, B. Amerikanın, sahibi bulunduğu atom ırrltrını müttefiklerine açıklayıp «çıklamaması meselesini gözden geçiren bır makalesinde, İstanbulun 1453 U Türk ordulan Urafmdan fethi hadisesine temas etmis, vı şunlan yazmıştır: Turkler, o devirde böyle bir muhasara içm rekor teşkil eden pek Arkası S a 6. Su. l de New York, 28 (AJ>.) New İlk ve orta öğretimde dün dcrslerc başlandı Okullarda törenler yapıldı; İstanbul Kız Lisesi de 30 uncu yılını kutladı ŞehrimİT ilk, orta v* teknik öğBu münasebetle okullarda yapıetina müesseseleri dün 1953 1954 lan »çılıs törenine, öğrenci velilerı ğretim yılı çalışmalarına başlamış de iştirak etmiştir. Resimlerin neşrinc yakında başlıyoruz Müsabakaya iştirak şartları ve resimleri çekecek fotoğrafhanelerin adreslerıni 6 ncı Arkas\ Sa. S, Sü. 4 te sahüemizde bulacaksmız. cn medenî verlerine de sirayet etmi^tir. Simdi en büyük şehirlerin cn hiıyük caddelcrinde «vabancılar kapı dışan» va7iları okunmaktadır fakat bunlar henüz yalnız duVarlarda kaimaktadır. Bir taraftan yabancı sermayeve emnivet ve esit haklar vermek. diğer tarsffan henüz nlanra hacmile ikti«ad sahastna atılmamış ve çoju topraya ve miılke vatmıs olan millî sermaveyi uileme sahasına cckmek icin teşvik \e himave etmek 7arurctlcri birbirinc rıd iki lıİ7um olaNew\orkta 44 bin sevirci önünde yapılan macta Ronald La Starzayı teknik nakavt ilc rak bu Hnvanın tahakkukunu giiçmafilub cdcn Roct\ Marcıaııo. dunva aeır siklet boks sampı.> onlueu ünvanını elınden bıraklestirmcktedir. Kahire 28 («.«.) Mısır İhtilal Konseyi, eskl Kral Faruğun Mısırdakl milyonlarca lira değerindekl mülkun» el koymı ktrtn vw. mistlr. Bu haberl blldlren Mısır Milll titikamet Vekill Salâh Sallm, Konseyin tytu uunanda Faruğun babasına akl mölklerdekl hakkınj da kaldırdığını »öylemlstlr. Salâh Salim, Faruğun Mısırdaki eravahnin faymetial bildirmemiş, ancak bunların devlete intikal ettiğıni söylemiştir. Faruk, Mısırda bir çok saray say mamıstı. Yıtkarıciski resımrle Rockv Marcianonıın on birincı ravundda; La Starzajı bir devırı fiye evleri. vatlar, otomobılkr ve CUÎHHLB1YET sı gorulmektedir La Starza ancak besincı sayıda kerrfÖlue gehîtnlmıstir. getuı bir arazi udubıdir. t Mısırda Faruğun malları devlete inlikal elH *** * "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog