Bugünden 1930'a 5,399,876 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

,.2S,EyluI 1953 AYDA 11 LİRA TAKSİTLE Merino» Hereke Kumaslarınd*n Ismarlama elbisenizj 150 Uradan yaptırmakla parasız ev sahibi olabilirsiniz. Sattş İlânı Ekonomi ve Ticaret Vekiletinln müsaadesile gümrükten çekilen çiğ çekirdek kahvenin beher kiloıunun KAHVE Salâhaddin Karak?slı Mahmudpasa Kapahearşı kapısı vanmda No. 18 MÜTEAHHİDLERİN Nazarı Dikkatine H AVAİ H A T PİLONLAR1 imal eden fabrika L fl L E Meraklılarma Müjde : Holandanın meshur Lâle sovanlarından müskülâtla getirtilebilen 34 cesidi satısa arzedilmistir. Meraklıların acele etmeleri Ha malbaşı (İngiliz sefareti arkası) No. 31/1. Fevzi Yalım içek Evi. 9 00 Kuruştan sahşa arzedildiğini TOPTAN I Itstün kalite Otomobil, Kamyon*ve Traktör için özel ffiCSIF yedek rulmanlarının dünyaca bilinen vasfıdır Her tip makinaya uygun yedek rulmanlar için S5CSÎF Bileli Rulmanları Türk Limitet Şirketine müracaat edinizl ÖMER YÜKSEL Müessesesi sayın müşterilerine ilân eder. Adres: İstanbul Tahmis sokak Kuru Kahveci Han BENTELERVVERKE BIELEFELD Acele Salılık EV | Kasımpasada, eski bayram yeri. Hâki/n So 31 No.lı 3 oda. helâ. mutfık. hol ve bahceli kârgir ev satılıktır. G«rmek ıcin içindekilere. konusmak icin Cumhuriyet gazetesinde miirettib Basri Dağlıoğluna saat 17 den sonra müracaat edilmesi. Türkive müracaat yeri: A. TAŞMAN, Asirefendi Caddesl Kısmet han No. 18 Telefon: 26760 Telefon: 23220 23214 Kısa Tel: lstanbul Yükseller Ankara tstanbul As, Tıbbiye Okullarma Giriş Şartları Bu yıl As. Tbb. Okulunun birinci ve ana sınıflarma tabib. dis tabibı. eczacı ve kimyager dalına öğrenci alınacaktır. Ara sınıflara her zaman öğrencı alınır Dış eczacı, kimya dalına girmek istıyenler. İst. Tıb Fakültesi girme ımtih^nlarmda muvaffak olanlardan. tıb dahna girmek arzu edenler de Ankara Tıb Fakültesi girme imtıhanlarında muvaffak olanlardan alınacaktır. Tıb dalı Ankarava. dığerleri İst. As. Tıb. Okulu Md. ne müracaat ederler. Müracaat. Fakülteve giris imtıhanların dan on gün sonrava kadardır. 1 inci sınıfa girecek öğrencılerden aranılacak şartlar: 18 yaşını ikmai etmiş 25 yasını bitırmemis olmak. Ankara ve İst. Tıb Fakültelerınin yapacağı gins imtıhanlarındaki muvaffakıvet dereceler'ne göre ahnacak. Ara sınıflara ahnacak öğrencilerde aranılacak şart: Tıb Fakültesine kavıdlı olmak. üst sınıfa ıyi derece ile ve ikmalsız olarak bu vU ^eçmis olmak. vasiarı: 2 nci sınıfa girecekler için 24 vasma basmamıs olmak. 3 üncü sınıfa girecekler için: 25 yasına basmamıs olmak. 4 üncü ile dığer sınıflara girecek öğrencılerin yaslarına birer yas daha ilâve edilir. Okula girmek istiyen bütün öğrencilerden istenilen belgeler: As. Tıb. Okuluna girebilir kaydile tam tesekküllü bir As. hastahaneden saölam raporu almak. nüfus cüzdanı. iyi hal belgesı (Emniyetten). verilecek nümuneye göre Noterlikten tasdıkli ebevevninin veva velisinin taahhüdnameleri. 8 aded vesıkalık resim okula girmek istedigine dair okul Md. ne hitaben yazılmış dilekçeFazla bilgi almak istiyenlerin Okul Md. lüklerine müracaatleri. (3072 14913) Yapı İsleri BİLELİ R U L M A N L A R I TtlRK LİMİTET Voyvoda Caddejt 19 İSTANBUL ŞİRKETİ Çanakkale Bayındırlık Müdürlüğünden: E R K E K 1 Eksiltmeye konulan is: Bıga Devlet Hastanesi onarım l$l olup kesif bedeli 24584 85 liradır 2 Eksiltme 8 10.953 Persembe günü saat 11 de Bayındırlık Müdürlüğü odasında mütesekkil ihale komisyonu marifetile kapalı zarf usuly ile yapılacaktır. 3 Eksiltmeye gırebilmek için: a İsteklilerin usulüne göre 184386 Hralık geçici teminat rriakbuzu vermeleri ve 1953 vılı Tıcaret Odası vesikası ibraz etmeleri. b Bu gibi isleri iyi bir surette basardığını veya idare ve denetlediğini ispata varar belgelerile birlikte ihale gıinünden en az tatil günlçri hariç, üç gün evvel Vilâyet makamına müracaatle yeterlik belgeleri almaları. c 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacakları teklü mektublarını ihale günü saat 10 a kadar makbuz karsılığında komisyona vermeleri lâzımdır. 4 Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 5 Bu ise aid kesif ve sartnameler tatil günleri hariç her gün Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. (14793) Posta Kutusu U10 Ekonomi ve Ticaref Vekâleti İç Ticarel Umunt Müdürlüğünden: Türkiyede yangın. nakliyat, kaza ve hayat sigorta islerile istigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescü ve ilân olunan DoŞan Sigorta Anonim Sir^cti bu kere müracaatle Aydın acentalığına sirket nam ve hesabma yangm. nakliyat. kaza ve havat sigorta islerile mesgul olmak ve bu islerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde davacı. davalı ve üçüncü sahıs sıfatile hazır bulunmak ve îstanbul Yedinci Noterlielnce tasdikli 8.9.1953 tarihli ve 7370 sayılı vekgletnamedeki yetkiler verilmek üzere Halk Bankası T.A.Ş. Aydın subesini tayin eylediğini büdirmistir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftis ve murakabesine dair 1149 savılı kanun hükümlerine uvaun bulunmakla ilân olunur. ( | KIZ Beyoğlu Tomtom sokak 1113. Tel: 41301 İHZARÎ SINIF ORTA OKUL VE LİSE Öğrencileri Üniversitenin bütün fakülteleri için hazırlamaktadır. ORTA TİCARET OKULU VE TİCARET LİSESI Bu bölümler öğrencileri tam muhasib olarak yetiştirmektedir. Mezunları Yüksek Tıcaret Okulunda tahsillerine devam etmek hakkını haizdirler. Bütün smıflarda fransızca ve ingiHzce öSretilmektedir. Italyan LtSESI ve TICARET Okulu İTALYAN KIZ OKULU Agahamam No. 30 Beyoglu Tel: 44225 ORTA TİCARET İLK ve ÇOCUK YUVASI kayıdlarma başlanmıştır. Dersler. degerli ögretmenler tarafmdan italyanca verilmektedir. Türkçe ve fransızca da öğretilmektedir. ı • Yatılı ve yatısız öğrenci kabul edilen okulumuzda öğrenciler ailevl ve rahat bir muhit bulacaklardır. ı j EZ Elektrik Kaynak çubukları gelmiştir. Yüksek kaliteli. bol çeşidli olan bu çubuklardan arzu edenlerin aşagıdaki adrese müracaatleri. Türkiye iJrriurnî Mümesslll r KONFOR Mıhçıoğlu, Kojutürk ve Arkadaslan Ttd. Ort. İstiklâl Caddesi İİB. Telefon: 42485. Telgraf: Konfor îstanbul. ÇİĞ KAHVE HAKKINDA Türk Şark Limited Şirketi Asmaaltı çıkmazı No. 12 Telefon: 20248 27895 Telgraf: TESAİT İstanbul. Sayın bilumum İstanbul ve tasra müşterilerine pek y;kinda gümrükten çıkaracağı çiğ kahveyi 9 liradan satış edeceğıni bildirmeyi vazife addeder. Fransaya Staja İSTANBUL BEMEDİYESİ İÛNLABI gönderilecek bir müter cimDaktilo aranıyor Fransızca veya ingilizceden türkçeye ve türkçeden bu lisanlardan birine tercüme' ^apabilecek daktilo yazan ve büro rfizme*inde çalışabilecek en az lise mezunu bir bayana ihtiyaç vardar Muayyen tercünıe devresinde muvaffak olduğu takdirde Fransaya staja gönderilecektir. Ankara Cad. 98/3 e «ES» riim\ızu ile müracaat edilmesi rica olunur. Horlum, cenaze olomobili ve pompalı su fankı alınacak, köprü yaptırılacaü * 1 İstanbul Belediyesi" ttfaive teşkilâtı için lüzumtu 4600 metre yangın hortumunun 24 400 lira muhammen bedel çevre* ü n d e satın alınması. İlk teminatı 1830 liradır Sartnamesi İstan bul Beledivesi İtfaive Müdürlüğünden alınacaktır2 İstanbulda Balikhane için ihtivaç görülen bir aded Domoalı su tankmın 23 000 lira muhammen bedel çevresinde müteahhid nam ve hesabma mübayaası. İlk teminatı 1725 lira dır. Sartnamesi İstanbul Belediyesi Makine Müdürlüğünden ahnaraktır. 3 İstanbul Beledivesi Mezarlıklar Müdürlüâü için lüzum'u bir aded cemze kamvonetinin 18 500 lira muhammen bedel cevres'nde temini İlk tpmmatı 1387.50 liradır. Sartnamesi İs tanbnl Bo1f>divesı Makine Müdür'.ueünden alınacaktır. 4 İstanbul Çatalca ilçesinin Sıvasköy Çiftlkköy yolunda lüzumlu köprünün 16 270.26 lira keşif çevresinde yaptırılması. tlk teminatı 1220.26 liradır. Sartnamesi ve fennî ehlivet kâgıdı İstanbııl Bayındırlık Müdürlüğünden alınacaktır. Tahmin veya keşif bedellerile ilk teminatları yukarıda yazılı işlerden köprü inşasından gayrısı ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile ve köprü insası da açık eksiltme suretile 19 Ekim 1953 Pazartesi günü saat 15 te İ'tünbul Divanyolunda Belediye Merkez binasında müteçekkü Daimî Encümende ihale edilecektir. İsteklilerin ilk temina makbuz veya mektubu, 953 yılı Ticaret Odası vesikasını havi olarak hazırlıvacakları kap3İı zarflarını saat 13.3014 arasında Daimî Encümenne vermeleri ve köprü inşaatı için de aynı vesaikten başka fennl ehl'yet kâcıdı ile bHikte ayni gün sast 15 te Daimî Encümende bulunmaları lâzımdır. (İhaleyi müteakıb ihale karar pulu işi alandan derhal tahsil edilecektir.) (15186; YOL İNŞAATI İLANI Devlet Ornrâtt Adapazarı Müdürlüğünden: 1 Mudurnu Akyazı yolunun takriben 44 + 00063 + 000 kilometreleri arasında yaptırılacak toprak tesviveli ve sanat vapıları isinin 21.8.953 tarihinde yapılan kapalı zarf usulü ile ıhalesinde talibi cıkmadıgından (İS) gün müt'd<'t)e ve kapalı zarf usulü ile pazarlığa bırakılmıstır. 2 İsteklilerin tstanbul ve Kocaeli Bayındırlık MüdürlüSünden alacakları yeterlik belgelerini havi bir dilekce ile İsletme Müdürlügüne müracaat etmeleri lâzımdır 3 İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde verilen izahat dairesinde hazırlıvacakları vüklenme mektublarını makbuz mukabili İsletme Müdürlüğüne vermeleri lâzımiır. 4 Bu lse aid kesif evrakı ile eksiltme sartnamesi Orman. Umum Müdürlügü insaat subesinde, İstanbul Karayolları 1 inclBölge Müdürlüğünde. îzmit, Bolu. Ankara. Konva ve İzmir Ba1 vındırlık Müdürlüklerile İşletmerniz Müdürlüğünde görülebUJ lir. (15068) | Yola mütealük Muhtelif Tahkimat ' Işi Yaptırılacak Ankara Yollar 4 üncü Bölge Müdurluğönden: 1 Ankara Kızılcahamam volu Klm. 8050 dekl Alabey köprüsü ve avni volda Klm. 8291 arasında tahkimat lslerl kapalı zarf eksiltmesi suretüe ihaleye konmuştur. 2 İhale 5 10 953 Pazartesi günü saat 14.30 da Ankarada Etlik volu Yollar \, Bölge Müdürlüâü binasında vapılacaktır. 3 İsin muvakkat teminatı 7.877.80 L*ra olup muhammen bedeli 132 556.00 liradır. 4 Bu ise aid sartname ve di8er evraklar mesai saatlerinde her gün bölgemiz malzeme âmirliğinde görülebilir. 5 Bu işe isteklilerin ihale gününden üç gün evvel dilekcelerine eklivecekleri asgarî bu is önemindeki bir isi yapmıs olduklarını gösterir belgelerini bölgemize göndererek yeterlik belgesi almalarını ve bu belgelerini verecekleri kapalı zarflarına koymaları sartt'.r. 6 2490 savılı kanun ahkâmına uyularak müracaat olunmasn. . (14808) ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPTIRILACAKTIR Iller Bankasmdan : 1 Kovada hidroelektrik teMsinden bes'enmek uzere Eğridir 33/66 KV luk vükseltic: Yalvac. Sarkiaraâac. GelenEğridir 33/66 KV luk yükselticr Yalvac. Sarkikaraağac Gelenlecek ve Eğridirden itibaren indirici merkezlere kadar 117 Kra 66 KV luk hava hattı in$a ettirılecektir. 2 Tesısin A ve B kısımlarının isler halde kesif bedeli 2.622^788.06 liradır. 3 Bu ise aid muvakkat teminat 92.434, liradır 4 Teklif zarfları 10 kasim 953 Salı gunü saat 15 te toplanacak olan Satınalma Komis\onu tarafından acılacak ve vapılaeak incelemeleri müteakıb ihale kararı idare meclisınce venlecektir. 5 Kapalı teklif zarfiarı 19 Kasım 1953 pazartesi günü saat 17 ye kadar bankamıza makbuz mukabilinde teslım edilnıelidir. 6 Bu ise aid ihale evrakı. 50. lira bedel üzerinden bankamız muhasebe müdürlüğünden .temin edilecektir. 7 ihaleye girebilmek için bu isi vapacağına kanaat hâsıl ettirecek tesisler yapmıs olmak lâzımdır. İhaleve gireceklerin bu hususu belirten vesikalarile 26 ekım 1953 günü saat f7.30 a kadar YETERLİK BELGESİ al8 Muayven tarih ve saatten s.onra vapılacak belge talebmak üzere bankamıza müracaat etmeleri lâzımdır leri ve verilecek teklifler kabul olunmaz. Postada vâki gecikmeler nazarı itibara ahnmaznan tarafından bildirilecektir Bu müddetin is günü olarak bil9 İgin teslim müddeti ay veya hafta olarak teklifi yadırilmesi kabul edilmez. 10 Banka. veterlik beleesi verip vermemekte. ihaleyi vapıp yapmamakta ve isi dılediğine vermekte serbesttir. (14964) HİVEA BuruşııV v« kırışıVla gidermek için gunduı ve gece Krem Nivea kullanınız. DEMİR T İ C A R E T H A N E S İ BİLÛMUM İNŞAAT DEMİRİ ve SAÇ TOPTAN ve PERAKENDE Kalafatyeri caddesi No. 74. Galata Tel: 44332. Telgraf KUYUM îstanbul. GUVEN Gayrimenkul Satış llâru İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 953/4438 Izalei şuyu suretile sat'lmasma karar verilen Beyoglu Ş mahallesi İskenderoğlu ve Ekserci ve Dereboyu sokağında kâin en eski 29 kapı. 1043 ada, 1 parsel sayüı 3358 metre murabba Sultan Bayezid vakfından icareli ve tamamına bilirkisi taraiın dan (50000) elli bin lira kıymet konulmuş bulunan arsa açık arttırmaya konulmustur. Bilirkisi raporuna göre gayri menkulün evsafı: Şişli mahallesinin Ekserci, İskenderoğlu ve Dereboyu so kaklarının birleştiği yerde üç tarafı sokak müselles seklinde ar sadır. Ekserci sokağı mevcud olup bunun da toprak tesviyes yapılmamış ve dığer sokaklar arazi üzerinde henüz açılmamıştır, Arsanın zemini meyilli olup içinde üc ağaç vardır Mı/r ekilidir. Yüz ölçüsü: Kadastronun 1043 ada, 1 parsel sayılı tesbitin göre (3358) metre karedir. Değeri: (50000) elli bin lira. Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkulle aid sartname 6.10.953 tarihinden itibaren dairerrizde açık bulundurulacaktır. Birinci açık arttırması 26.10.953 tarihine rastlıyan pazar tesi günü saat 11 den 12 ye kadar İstanbul Postanesinin ikinc katındaki İstanbul İcra Daireleri satıs salonunda yapılacak ve muhammen kıymetin °fc 75 ini bulduğu takdirde en son arttıra na ihale edilecektir. Aksi halde «arttıranın taahhüdü baki kal mak sartile» satıs on gün uzatılacak ve 6/11/953 tarihine rast layan cuma günü aynı mahal ve saatte yapılacak olan ikinc' açık arttırmada en fazla bedelle talib olana ihale edilecektir. Kanalı Zarf Usulu İle Eksiltme İlânı • Avrupa mali takviyeli karbit lâmbalarını yakın za1 Yapılacak iş: İstiklâl ve İstasyon caddelerinde 2620 metre ka • manda piyasaya arzedeceğimizi sayın müsterilerimize bilI diririz. naliz3syon inşası. 2 Keşif bedeli 48306 lira 68 krş. olup geçici güven akçesi 3622 lira 95 kuruştur. 3 İhale 12'10/953 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te ' G A L A T A Belediye Daimî Encümeninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 4 Eksiltmeye gireceklerin arttırma. eksiltme kanununa uygun olarak hazırlıyacakları teklif mektubu ile teminat makbuzlarını ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Belediye Başkanlığma vermiş olmaları şarttır. Bu saatten sonra verilen mektublarla postadaki gecikmeler kabul edilmez. 6 Eksiltmeye girecekler bu işe aid keşif ve fenn! şartnamesini ihale gününe kadar her gün çalışma saatlerinde Belediye Fen İşlerinde 1 Eksiltmeye konulan is: TekirdaS Verem Paviyonları görebilirler. (15009) ikmal inşaatı. / Keşif bedeli: (311666.91) Hradır. 2 Eksiltme 12.10.953 Pazartesi günü saat 15 te Bayındırlık Eksiltme Komisyonu Odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır Niğde Belediye Reisliğinden KARBİT LÂMBASI KUNTER KARDESLER Sti. Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden: 1 Çorlu istaeyonunda mevcud ambarırnız civanna 590 M3 balast ihzan isi teklif alma suretile ihaleye çıkarılmıstır. 2 Bu ise aid sartname mesai saatlerinde T. M. Ofisi anbarında veya Ofis İstanbul Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 3 Muvakkat teminat 590 liradır4 Talibler sartnamesine göre is yerinde ihzar edilmis beher M3 balast için fiat teklif edeceklerdir. 5 Teklifler 10/10/953 günü saat11 de Toprak Mahsulleri Ofisi îstanbul Bölge Müdürlüğünde komisyona. verilecektir. 6 Of7 ihaleyi yapıp vapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7 Eksiltme şartlasması madde 19 daki mukavele akdi için konmus 15 günlük müddet resmî tatil günleri hariç 5 gün olacaktır. (15160) Yapı İsleri İlânı Valiliğinden: Tekirdağ Ekonomi ve Ticaref Vekâleti İç Ticarel Umum Müdürlüğünden: Türkiyede vangın. nakliyat, kaza ve hayat sigorta islerile lstisal etmek üsere kanunî hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Dogan Sigorta Anonim Şirketi bu kere müracaatle Adana acentalığına sirket nam ve hesabma yangın. nakliyat, kaza ve hayat sigorta islerile mesgul olmak ve bu islerden dogacak davalarda bütün mahkemçlerde davacı davalı ve üçüncü sahıs sıfatile hazır bulunmak ve t=tanbul Yedinci Noterligince tasdikli 8 9 1953 tarihli ve 7370 savılı vekâletnamedeki yetkiler verilmek üzere Halk Bankası T.A Ş Adana şubesini tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta jirketlerinin teftis ve murakabesine dair 1149 sayılı kanun hükümlerine uyjrun bulunmakla ilân olunur. Satıs açık arttırma ile yapılacağmdan ve satıs bedeli de p e sln oldugundan arttırmaya gireceklerin muhammen kıymetin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban kadan teminat mektubu getirmeleri icabeder. Gayrimenkul ken380 V. ve 2 HP kuvvetinde İngiliz «Metalclad» marka disine ihale olunan kimse derhal veya verilen müddet içinde bedeli ödemezse îcra ve İflâs kanununun 133 üncü maddesine göre daire testere tezgâhı mast^ferrüat satılıktır. Gormek is3 Bu ise aid kesif ve sartnameler tatil günleri hariç her islem yapılır. Birikmis vergi ve vakıf borcu satıs bedelinden tiyenlerin SQUİBB binası Levend Sis.li adresinde satınalödenir: 20 yıllık taviz bedeli, dellâliye rüsumu, ihale pulu ve gün Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. | m a subesine müracaatleri mercudur. 4 İsteklilerin gerçek tek kisi veva tüzel kisi olması şart tescil masrafı alıcıya aiddir. tır. (Özel ve tescil edilmemis ortaklar kabul edilmez. İpotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadaranın ve irtifak hak:5 İsteklilerin 16216.68 lira geçici temint yatırmaları kı sahiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarmı, hususile faiz ve 953 yılı Ticaret Odası vesikasile bu isin teknik öneminde bir ve masrafa dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren on bes Şubemizde kayıdlı bulunan malul subay, er ve sehid ye> ısı iyi bir surette başardığına ve idare ve denetlediğine dair gün içinde evrakı müsbitelerüe dairemize bildirmeleri. aksi halbtlge ile ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üc gün ev de hakları tapuda kavıdlı olmıyanların paranm pavlasmasından timlerın'n senelık yoklamalanna 1 Ekım 953 tasıhınde başlavel Valiliğe müracaatle alacakları ehliyet vesikasile birlikte hariç kalacakları; arttırmava istirak edenlerin sartnamevi oku nıp 30 ekim 953 tarihinde son verilecektir Malul subav ve erler ''490 savılı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektub mus ve münderecatını kabul etmis addolunacakları ve daha fazla eHerindekı rapor. tütün ikramıye cüzdanları ile sehid vetimleri 'rını ihale günü saat 14 e kadar komisyon baskanlığına veril izahat almak istiyenlerin 953/4438 dosya numarası ile müracaat ise nüfus cüzdanları, tütün ikramiye cüzdanı ve halen dul olmesi lâzımdır. la sartname. tapu kaydı, bilirkisi raporunu görüp anlavacakları I duk'arına daır muhtarhktan aldıkları ılmühaberlerıle birlikte (15145) ! her gün saat 9 • 12 arasında gubeye müracaatları. C3170 15180) 6 Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. (14798) ilân olunur. ,. Satılık Daire Testere Tezgâhı Beyoglu As, Şubesinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog