Bugünden 1930'a 5,399,876 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHÜRıi Barbaros günü na Ba4ta.ra.f11 inci sahifede • de Kasırga dinıfı 8 kadar hücum Baştarafı 1 ınct sahifedt fcfi Barbaros heykeli dikilmiş ve a botu Taşkızak tersanesinde yapıl2) Askerl tesislerin muhafazası Baştarafı 1 inci sahifede kemesinde başlanacakür. çılış töreninde, o zaman Cumhu mışhr. Harbden sonra da İngiliz için 4000 «teknisyen» altı sene müd ra C. H. P. nin daha iyi bir parti Genel Başkan İsmet İnönü by. Başkanı olan sayın İsmet İnönü d yapısı 5 büyük pramatarama ve refakat gemisi, 4 küçük aramata detle kanal bölgesinde kalacaktır. olduğunu miillete inandıramazdı. gün saat 15 te CHJ». kadınlar kobulunmuştu. 3) İki hükumet arasında yapı nız; fakat arbk millet demokrasi lunu il merkezinde kabul edecek Başta İngiltere ve Amerika ol rama gemisi Ue Amerikan yapısı 8 lacak bir anlaşma ile bu müddeti, hayabnda tecrübeler kazanmıştır. ve yann akşam ekspresle Ankaramak üzere Batı memleketlerinin büyük aramatarama ve refakat gerektiği takdirde, daha üç sene Devlet, millet işieri çok güctür. ya hareket edecektir. çoğunda bir Donanma günü kabü gemisi, 8 avcı botu, 10 mayın tarama botu, 8 liman savunma botu, 2 uzatmak mümkün olacakür. D. P. Meşrutiyet ocağının edilmiş olduğunu düşünerek bizdı Yapamıyacağınız işieri vaadetme4) ingiliz kıtalannın hareketletoplantısı de bir Donanma günü yapılmasj yc ağ gemisi Fransızlardan büyük bir yin. İnsanlann ve partilerin değışrinden sonra üssün komutanlığı lundaki teklifim ve neşriyahm, A tatker satın aünmıştır. DJ*. Şişli Meşrutiyet ocağuun mesile işler halledilseydi ortada 1947 de başlıyan Amerikan aske yüksek rütbeli bir Mısırlı subaya mesele kalmazdı. miral Mehmed Ali Ülgen tarafın siyasl toplantısı dün saat 15,30 da dan memnunlukla karşılandı ve rî yardımından da 4 muhrib, 6 bü devredilecektir. Tenkid bir cemiyet kanunudur, açıkhavada yapılmıştır. Toplantıda 5) Bu Mısırlı komutanın emrine 1948 de Barbaros gününün aynı za yük denizaltı, 8 küçük aramataraeksik ve yanhş işler ancak bu sa parti il başkanı D.P. li milletvekilmanda Donanma günü ' olarak ds ma gemisi, 3 mayın gemisi, 2 atöl verilecek İngiliz subayı, teknisyenleri ve D.P. li vatandaşlar hazır lere doğrudan doğruya emir vere yede düzeltilir. İktidara geldiğmiz kutlanması kararlaştınldı. O gün ye gemisi, 1 denizaltı kurtarma gezaman o mevkiden bir gün gide bulunmuştur. >B donanmamız, başta Yavuz olmak misi, 4 liman savunma botu, 1 a bilecek, yalnız verdiği emirlerin bir Dr. Sım Alışlar ve Istanbul milfizere, bütün mevcud'le Beşiktaş gemisi ve 1 ağ gemisi temin edile suretini, berayi malumat Mısırlı ceğuıizi unutmıyacaksınız, zira o letvekillerinden Dr. Sani Yaver bikomutana sunacaktır. rası hiç kimsenin temel yeri oiaönünde demirledi; Barbaros ve do rek donanmamıza katılmıstır. Amerer konuşma yaparak, muhalefetin 6) Üsteki işlerin yürütülmesin maz. Bu fikirle çok şey kazanmif nanma günleri bir arada büyük Dİr rika 2 denizaltı ödünc vermeyi kasiyasi toplantılannı # tenkid etmişden doğabilecek her türlü arüaş olursunuz. Elinizdeki zaman hiztörenle kuüandı. Bu iki günü kaç bul etmişse de bunlar henüz gellerdir. Sani Yaver konuşmasında mazkklar Kahire ve Londra hüku met aamanıdır, onu iyi kullaıursayüdır olduğu gibi çifte bir deniz memiştü". okul, yol ve su davalannın ancak cilik bayramj halinde kutluyoruz. nız vatandaşın teveccühünü kaza D.P. elinde halledilebildiğini söyB e y a t sabon ev kadrnmit Bazı gemiler kadro harici edilmiş, metleri arasında halledilecektır 7) Mısır hükumeti, PortSaidde nırsınız. Millet artık tek parti devBu sene Donanma günü, yalnız İs 2 denizaltımız da batmış olduğu için lemiş ve demiştir ki: günlük temizlik ifleri içH» bazı rine dönmiyecektir. 9 senelik detanbulda, Izmitte ve donanmamızm bugün Türk donanması, henüz İngiliz donanmasına hususi c Şehrimizin iki yakasında su en büyük yardımcısıdır. kolayhklar göstermeyi taahhüd et mokrasi devri ile halk tekâmül etfissü olan Gölcükte değil, Çanak hakkında bir karar verilmemiş olan davasını halle çalışıyoruz. kale ve îzmirde de kutlandı. Ge emektar Yavuz muharebe kruva mektedir. Fakat aynı beyaz sabunn miştir. İktidann selâmeti, muhaMemleketimizde batı, doğu tefriki 8) Ortadoğunun güvenliğini. tehlecek yıl, Karadeniz ve Akdeniz li zörü ile 8 muhrib, 10 denizaltı 13 cildinize kuHanamazsınız. lefet partisinin mevcudiyetine bağ de D. P. seyesinde kaldınbnışttr. manlarında da Donanma gününün büyük aramatarama ve refakat ge did edecek mahiyette bir hâdise lıdır. Bunu iktidarda iken dahi Fırat üzerinde muazzam bir köprü Cildinizin aabunu kutlanmasını temerni ederken bu misi, 8 küçük arama tarama ge zuhur ettiği zaman keyfiyet derhal •ene Çanakkale ve Îzmirde de kut misi ve 5 yeni motörlü mayın ge iki hükumet arasında raüzakere t unutmıyacaksınız, İktidarda kal yaptınyoruz, artık bu bölge sakinKremli PURO'dur.». lama törenleri yapılmasını karar misi. 8 avcı botu, 10 mayın tarama dilecek ve gerektiği takdirde Bir manın sımnı asırlardanberi hiç bir leri kelekle karşıyakaya gecmek Kreml» Puro Tuvalet zahmetinden kurulacaknr.» laşürmış olan Deniz Kuvvetleri botu, 12 liman savunma botu, 4 ağ leşmiş Milletler de durumdan ha iktidar keşfedememiştir.» Sabununu hemen bugün Kongre, idare heyeti seçımind?n Kumandanı Koramiral Sadık Al gemisi, 2 atölye gemisi, 3 tanker ile berdar edilecektir. Yollar bahsine temas eden hatib, tmcana, Marmara ve Boğazlar Kutecrübe ediniz. Hergün mekteb gemisi (Savarona) dan 9) Acil hallerde İngiliz kıtalan sonra nihayete ermiştir. istatistik! malumat vererek D. P. mandanı Koramiral Rıdvan Korala ve diğer bazı yardımcı gemilerden nın kanal üssünü bilfül tekrar ijSüleymaniye, Yavuzselim, Emir nin 1 milyar lirayı yollar için sarbiraz daha genç, daha ve Donanma Kumandanı Korami mürekkebdir. gal etmeleri hakkı tanınnuştır. An gân ocaklannın da kongreleri dün fettiğini söylemiştir. güzel göründüğünüzö ral Kemaleddin Bozkurta teşekkür cak bu gibi hallerin nelerden iba öğleden sonra yapılmıştır. *** İstanbul milletvekillerinden İhsan •derim. bizzat farkedeceksiniz. ret olacağını sarih bir fekilde tesGenel başkan Süleymaniye, YaAtatürk, kahraman Hamidiyenin Altınol. işçinin C. H. P. devrinde hatıra defterine yazdığı o tarihi bit etmek lâzım geliyor. Bu husus vuzselim kongrelerini ziyaret et*** ta bir formül haarlanmak fizere miş, partililere basanlar dilemiştir. esirler gibi çalışbrıldığını anlatmış Donanına gününü kutlarken da yazısında «Mükemmel ve kadir bir dir. ve bugün hastar.e, sigorta, ev yarSanyer ilçeçsinin Emirgân ocağı bna Atatürkün donanmanuz lçın Türk donanmasına malik olmak gayedir» dedikten sonra, «Bunun Aynı gazete, teferruata aid bazı kongresinde konuşan ilçe başkanı dım'arının vapı.dığını söylemiş, gece •öylediklerini haürlarım. O Büyük kondu davasının da D. P. elile halTürk 20 eylul 1924 te, o raman do ilk azimet noktası sefaini harbiye ehemmiyetli meseleler üzerinde de Ahmed Oğuz döviz meselesüıden ledildığini anlatmıştır. tedarikinden evvel onlan muvaffa mutabakate varıldığını belırtmek bahsederken Başbakan hakkında nanmamızın faaliyet halinde buluBundan sonra diğer bazı hatibler > Cilt üzerinde siyah benek, leke ve sivilaan iki gemisinden biri olan kah kıyetle sevk ve idareye muktedir tedir. Meselâ kanal bölgesinde ka bazı sözler sarfetmiş ve hakkında raman Hamidiye kruvazörü Ue yap kumandanlara, zabitlere, mütehas labilecek teknisyenler arasında İn zabıt tutuhnuştur. îlçe başkanının de konuşnrruş ve toplatîtı sükunet celerin teşekkülüne mani olur. tgı bir seyahatten sonra, geminin sıslara malik iyettir.» demişti. O giliz havacılarınm ve bunlara aid duruşmasına bugün Sanyer mah içinde sona ermiştir. Büyük Adam hayatta olsaydı, bu uçakların da bulunabileceği hususu hatıra defterine kendi el yazısile > Cildi besler, korur, kadife gibi yumuçok isabetli sözünün tahakkuk eı bu teferruattan maduttur. Kezalik funları yazmıştı: tniş olduğunu görür ve Türk deniz ingiliz askerl uçaklarının Fayed şak yapar. cRamidiye kruvazörü, maziden cilerinin kendilerine tevdi edilen Mısır hava meydamna inebilmeleri, yadigâr kalan, donanma aksamı ) 14 gün zarfında cazibe ve güzelliğinizi azifeleri tam muvaffakıvetle yapa benzin alabilmeleri ve tamirat göriçinde, Türk Cnmhuriyetinin, decak bir sevk ve idare kabiliyetine meleri de bunlar arasındadır. 3rttırmayı garanti eder. nizlerde faaliyete geçen Uk gemisi Bajtarafı 1 ıncı sahifede eriştiklerini müsahede ederek me n Baştarafı 1 '«ct safıifede oldu. Beş senedenberi mütehassiri nun ve müftehir olurdu. NATO Milli Savunma Bakanhğı Temsil duklan her türlü ticareti durdurolduğum deniz hayatmı bana yaşadevletleri deniz kuvvetlerinin Akbürolan başkanı kurmay binbaşı masını ihtar edemez. tan bu sefine oldu. Türk dnnanmaKOKUUO «Yardımı kesmek tehdilile mütdenizde yaptıkları manevralara ışBahri Yanr da manevralan takib n kumanda ve zabitan heyetini bu tefiklerini bu >uıa jtvı^n..*.* zihyola sevketmek tirak eden harb gemilerimizin aetmek üzere aun uçaxıa şehrimize «rıiAicıuii uu etmek uzere dün uçakla şennnuz? gemide ve buna refakat eden Peymirallan, subayları, assuhavları, derece tehlıkelidir. (BaştaraU l tnci sahıUde) gelmiştir. Bugün manevra sahasuıa 1 nieti sonAvrupanm, komünistlene fci Şevket torpido kruvazöründe «Batı erbaşları ve erleri. Türk denizcile Erol, Umur, Mete, Erol, Mehmed hareket edecektir. tanıdun. ticaret yapmakta devam etmelerini rinin en büyük denizci devletlerin Ali. Şehrimizden geçecek askerl Temas ettiğhn, ruhu gene, meficu personeli ile aynı yüksek seviyeJe haklı gösteren bir çok sebebler var vasıtalar ikinci maç, Yunanistanın Sporresi genc bu istikbal kumandanı ve bulunduklannı dır. Aynca stratejik olmıyan madispat etmişlerdir. M.SV. İstanbul Temsil Bürosun ting takımı ile Beyoğluspor ararabitleri bend« bahriyemiz için deler üzerinde ticaret yapılması ahraman dçnizcilerimizle iftihar dan bildiriliyor: kuvvetli ümidler hasıl etti. Bu kıy edebiliriz ve donanmamıza güvene sında cereyan etti. Maçın ilk devzararh değildir. Weld Fast manevralan 30 eymetli, şfdid arzulu heyeti yadigârı liliriz. Donanma BÜnü denizcileri resi 3125 Sportingin lehine sona «Batı ile Doğu arasuıdaki bütün ul günü başlıyacaktır. Manevralar ıo? tnazi olan bu gemi içinde bırakmak mize ve donanmasını çok seven erdi. Misafir takım ikinci devrede ticareti kesmek, dünyayı sulha göTuvalet Sabunları 100 de 100 saftır de hâkim oynıyarak maçı 7861 ka için gerekli bütün hazırhklar sona türecek bir yol değildir. la iktifa olunamaı. Onlan müsiaid milletimize kutlu olsun. ermiş ve bu arada Birinci ordu müzandı. ve müstahık olduklan kadar inki«Amerika müttefiklerine komü Takımlar bu maça 5u kadrolarla fettişi Orgeneral Nureddin Baran nist memleketlerle ticaretini durşafa mazhar edebilmek için, buffüsel dün manevralarla ilgili bütün çıktılar: nüa icabatına kavusturmak lâzımdurmasını söylerken, kendisi bizz^t dır. Hududlannın mühim ve büyük Sporting: Apostolidis, Rübanls, hazırlıklan gözden geçirmiştir. komünist memleketlerle stratejik Manevralar dolayısile manevra aksamı deniz olan Türk devletinin Kefalidis, Apostolidis U., Kolyas, olmıyan malzeme ihrac etmektedidonanması da mühim ve büyük olYorganopulos I., Yorganopulos II., sahasına geçecek askeri vasıtalar Bilhassa son aylarda bu nevi ticaŞapka mağazası İstiklâl şehir içerisinden geçecelkerinden, mak gerektir. O zaman, Türk CumBarlas, Civaplos. retin vüsati artmış bulunmaktadır• Bostnrntt T ivci vahifeâe caddesi Lion mağazası karhuriyeti daha müsterih ve emüı o di. Aynea üç halkalı bir işareti ve Beyoğluspor: Kriçia, Tomaidis, sivil trafiklerle askeri trafik inzi Pakat buna rağmen stratejik malşısında 2 nci kata tasınmış batlaruun bu vasıtalara tercihan zemenin sevkedilmemesi hususunlacakhr. Mükemme Ive kâdir bir ;ifte bir kılıcı ihtiva ediyordu. Poliços, Fridas, Barakos, Marisis. ve PARİS'ten henüz getiri1 Kara As. Lise ve Astsb. Ozl. Ortaokullartmn mönhal Türk donanmasına malik olmak Boğazlar ve Marmara Komutanı Müsabakalara bu gece de saat 20 •ol vermeleri ve bu hususta vatan da yapılan kontrollar hiç bir şelen yeni mevsim şapka moöâretmenliklerinde istihdam edilmek üzere 3656 sayılı kanunun dajlann hassasiyet göstermeleri kilde gevşeiftiş değildir.» gayedir. tarafından Barbaros abidesine çe de Kadıköy açıkhava basketbol sadellerini teshire başlamıştır. 3 üncü maddesine göre 4 Türkce. (5) Matematik, (5) Tabiat BilTemsil Bürosu tarafından rica ohasında devam edilecektir. Bunun ilk azimet noktası sefaini lek konrhıgisi, (1) İngilizce. (4) resim ve (2) Müzik ögretmeni olmak üzeunur. harbiye tedarikinden evvel onlan Müteakiben deniz kıdemH yüzYükleme, boşaltma ve re (21) aslî maash sivil öğretmen alınacaktır. NATO manevralan muvaffakıyetle sevk ve idareye Başı Yavuz Semenoğlu eüzel bir 2 788 sayılı Memurin Kanununun 4 üncü maddesindeki Londra 27 (Nafen) NATO'nun Baştarafı 1 ıncı sahıjede taşıma işieri yaptınlacak muktedir kumandanlara, zabitlere, iıitabe irad ederek Türk denizcievsafı tasıyan isteklilerin 15 Ekim 1953 tarihine kadar Kara büyük deniz ve hava manevralan karannı yazdıracağı sırada sarukmütehassıslara malikiyertir. Hami iği, Barbarosun zaferlerinin önemi ıu sabah Atlantikte başlamıştır. Bu lar ve avukatları kendisini reddet Toprak Mahsulleri Ofisi Kuvvetleri Personel Baskanlıgına bir dilekçe Ue basvurmaları diyede. ve Peyki Şevkette tanıdığun re memleketimizin coğrafi vaziyeti manevralara 400 e yakm harb ge tiklerini Türkiye kürek birincilikleri dün bildirmişlerdi. Öğren İstanbul Bölge Müdürlü ilân olunur. aradaşlar, gayeye yürüyebileceği lolayısüe denizciliğe vermekliğimiz 3 Fazla istekli zuhurunda secim hakkı Kara Kuvvetleri mizin canlı ve kıymetli delilleridir. lâzım gelen ehemmiyeti çok güzel yapıldı. Sönük bir vaziyette geçen misi ve büyük sayıda savaş uçağı diğimize göre sanıklar ve avukatKumandanlığına aid olacaktır. (151393138) müsabakalarda alınan teknik neti kaülmaktadır. Yanm milyon as lan 4 üncü Sulh Ceza yargıcını ğiinden: Bugün İçin bn güzide heyet bü bir ifade ile belirttikerin de tatbikata dahil olduğu neden reddettiklerini bildiren diceler şöyledir: yük alâka ile muhafaza olnnacak1 İstanbul şehir ve limanı Bundan sonra Beşiktaş KaymaKAHVE SATIŞ tLÂNI Tek, iki çifte ve dört tek bayan anlaşılmıştır. lekçelerini yann sabah Cumhu dahilinde Ofisimiz namına yapılatır. Mevcad büyük, küçük gemile kamhğı adına Fatih Yüksel de Bar Bu manevralann hedefi, bir harb Çiğ kahvenin kilosunu toptan riyet Savcılığına vereceklerdir. cak hububat, bakliyat vesair madrimizden yalnız kabiü isifade o baros ve onun kahraman ahfadını lar yarışını Galatasaraylılar rakibsiz (ıalinde Atlantik yollannın ne şelanlar tcfrik ve ihya edilebilir. Do Iven heyecanlı bir hitabede bu olarak kazandılar. Savcılık dosyayı dilekçe ile bir delerin bir yıl müddetle yükleme, Tek çifte erkeklerde Fenerbahçe kilde açık tutulacağuun tesbitidir. likte bir üst merci olan Asliye Ce boşaltma ve taşıma işîeri açık eknanmamız heyeti tunumiyesinde, unmuştun Büyük transatlantikler de bu tnabirüıci, Kocaeli ikinci, Ankara üfaal ve nafi nnsurlardan mütevan Mahkemesine sevkedecektir. siltmeye çıkanlmıştır. Türk Denizcilik Cemiyeti adına nevralarda ilk defa vazife almış za bir bahrî cüzütam vücude getirmek emekli kurmay albay Saib Caner çüncü oldular. 2 Eksiltme 5.101953 tarihine Mahkemenin, red sebeblerini inİki çifte erkekler: Galatasaray, bulunmaktadır. Bunların asker taimkânına kani oldum Bunun için bir güzel konuşma yapmış, Preveze kuruşa satışa arzettiğinl şıdıklan gözönünde tutulacak ve celiyerek, bu hususta yann bir ka rasthyan pazartesi günü saat 15 te Hükumeti Cumhuriyenin, tedbir ve zaferi hakkında malumat vermiş, Kocaeli, Ankara. İstanbul Bölge Müdürlüğü binasınrar alması muhtemeldir. Dört tek: Galatasaray, Kocaeli, savaş gemileri bunlan denizaltılara teşebbüslerile jahsan alâkadar ola Barbarosun denizciliği ve denizci da bu iş için teşekkül edecek hususî karşı koruyacaktır. Ankara. eağım. Esaslı ve kıymetli bir noktai yetişraesi kabiliyetini 6vmüş: t27 komisyon önünde yapılacaktır. NATO'nun büyük manevralanna Sekiz tek: Galatasaray, Kocaeli.. •zimeti bulduktan sonra ondan mu eylul 1938 denberi Barbaros günü 3 İstekli kitnse!°rin 50 000. flrması arzeder. iştirak etmekte olan harb gemileTürkiye birinciliğini kazanan Ga azzam gayeye yürümek ve ona vâ olarak kutlanan Preveze zaferinin lira geçici teminatlarını eksiltme ADRES: îstanbul Umum Sigorta Han 504508 Bahçekapı rinin bu sabah İzlanda adası yakın sıl olmak elbette müyesser olacak yıldönümü 1948 denberi donanma latasaray kulübü dün akşam Besaatinden bir saat önceye kadar Telefon: 22061 24592. Tel: İstanbul MUTAF bekteki lokalinde bir kokteyl ver lannda toplandıklan bildirilmiştir. «ır.» günü olarak da tes'id edilmekte ve Ofis veznesine yaürmalan ve alaılanevralann birinci safhası buramiş tir. Gari M. Kemal bunda büyük bir isabet vardır. Çün caklan makbuzlar ile komisyona an başlamaktadır. Gazinin bu çok kıymetli sözleri, kü donanmamız Barbarostan ve obaşvurmalan lâzımdır. Umumiyetle Kuzey Atlantik pak Gazetemizin tertibine karar verbir direktifti. İstiklâl Harbi, kara nun zaferlerinden ilham almakta 4 Bu işe aid şartlaşma ve söztının bu gibi manevralannda, tat diği güzel ve sıhhatli çocuk müsaardusu tarahndan kazanılmış oldu ve onun ruhu Ue yetişmektedir. leşme tasarılan 5 lira mukabilinde 1 Başçeşme mezarlığı yanında 28700.95 lira kesif bedeHl bikat sahası yakınlannda Sovyet bakasmın esas şartlan şunlardır: ğu ve Türkiye Cumhuriyeti hu Denizcilerinolz bu en büyük amiraToprak Mahsulleri Of.si İstanbul, tebhirhane binası insaatı 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile «balıkçı gemileri» nin görüldüğü 1 Müsabakaya iştirak edecek lımıza lâyık torunlar olmak azmindudlan içinde Çanakkale Boğazı Ankara ve İzmır Bölge Müdürlük ihalye çıkarılmıştır. Bajtarofı I ıncı satııfede nazan dikkati çektiğüıden bu se çocuklar 4 yaşını bitirmiş ve 7 ya lerinden temin edilebilir. önündeki Bozcaada ile Imrozdan dedirler. Türk vatanı denizlerle (15022) fer de aynı hâdiselerin tekerrür e şma basmış olan erkek ve kız ço2 îhalesi 14.10.1953 Carsamba «ünü saat 16 da Belediy* başka denizaşın vatan parçaa kal" çevrilmiş iki yanmadadan mürek te olan Türkiye, bilindiği gibi, NA debileceği gözönünde tutulmuş ve Encümeni huzuru ile yapılacaktır. cuklar dır. TO manzumesi dahilinda İtalya v* madığı için, Tür'tiyenin kuvvetli İcebdir Bu memleket denizciliğe, ^B Operatör Üroloğ •*• savaş gemilerine bu gibi «gemile3 Muvakkat teminatı 2152.57 liradır. 2 Erkek ve kız çocuklar için bir donanmaya öıtiyaa olmadığı donanmaya ve ticaret filosuna aza Balkan Paktı çerçevesi içinde Yv re> karşı tedbir almalan istenil4 İhaleye girebilmek iqin 20000 liralık bu gibi insaatayn birer müsabaka tertib edilmişml derecede ehemmiyej vermeğe goslavya ile askeri ittifak v e ış. Dr. KEMAL ÇAĞLAR fikri, bazı dimağlarda revac bulmiştir. ları yapıp kabulünü yaptırdığına dair vesika il» 953 yılı Titir. muştu. O kadar ki Yavuzun tami mecburdur, demiş, Barbarosun ma birliği halindedir. Yabancı mahİdrar ve tenasül hastalıklan caret Odası vesikalarının ibraz edilmesi sarttır. 3 Çocuklann Türkiye Cumhurtae muarız olanlar bile vardı. A nevl huzurunda ve hürmetle iğile fillerin kanaati sudur ki, iki tarafMütehassısı. 5 İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektublannı öıal» lim> demiştirriyeti tebaası olmalan şartür. tatürk 15te Hamidiyenin hatıra la da mevcud olan \e daha da Galatasaray, Suterazi So. tarihinden bir saat evvel Belediye Encümenine vermek mec4 Müsabakaya girecek çocukdefterine yazdığı tHududlaraun gelişmesine çabşılan bu doa'.uklar, buriyetinde olup postada vâki gçcikmeler nazan itibara alınAmiral Nuri Güleğe bir hitaoede Nil Apt. karşısı No. 12 lann kartpostal büyüklüğür.de düz mühim ve büyük aksamı deniz olan Türkiyeye Trieste ihtilâfı karşımıyacaktır. bulunmuş, Koramiral Rıdval Ko(Konak Oteli karsısı). siyah parlak kâğıda basılmış birer Türk devletinin donanması da müsında, minen de olsa, vazifeler tah. Tel: 41436 saat 10 18 6 lsteklilerin muayyen sün ve saatte Belediye Encümefotoğraflan, gazetemizde neşredilhim ve büyük olmak gerektir. O ral şehidler için sükut ve hümet mil etmiş bulunuyor. Belki de bu ninde hazır bulunmaları ilân olunur. duruşuna davet etmiş, bundan sonmek üz«re gönderilmelidir. Fotoğzaman, Türk Cumhuriyeti daha ekanaatten ötürü iki tarafın pro7 İlân, mukaveje, tellâliye ve bilumum kanunl masrafraflann biri baş, diğeri boy olmalımin ve müsterih olacakür. Mükem ra Beşiktaş caddesinde yapılmış pagandası Trieste dâvasmdaki gö (Baştarafı 1 ind sahifede) dır. lar müteahhide aiddir. (14959) olan tribüne gidilmiş, mehter tamel ve kadir bir Türk donanmasırüşlerini daha iyice belirtmek için lunmakta, partinin dahill propa5 GSnderilecek resimler, idana malik olmak' gayedir» sözlerile kımı ile levendlerin alkışlanan ge faaliyetten geri kalmıyor. Sultanahmed, Şehidmehganda şebekesinin bu hususu bilrehanemizde küçük jüri heyeti tadonanmanın lüzumluluğu düşün çişleri ve onu takiben kahraman medpaşa yokusu 21 No. ya Bazı çevrelere göre diğer muh hassa nazan dikkate a'ması lâz:m rafından tetkik edilerek müsabaka. cesinin tamamile yanhş ve batıl ol denizcilerimizin muntazam ve sert müracaat. geldiğini kaydetmektedir. BİÇKİ ve DİKİŞ TURDÜ ya iştiraki münasib görülenlerin duğunu, denizin deniz hakimiye adımlarla yaptıkları merasim ge telif meseleler ve Balkan paktı üFakat Pravda gazetesi, partînin 'otoğraflan nejredilecektir. Kayıdlar başladı. Pazardan maada her gün saat 1018 e kadar rafları gazetemiz tarafından temin tinin büyük ehetnmiyetini kavra çidi seyredilmis ve çok alkışlan zerinde Ankarada yapılacak görüş BİÇKİ DİKİŞ NAKIŞ ÇİÇEK 6 Gönderilen resmilere çocuk edilecektir. yamamış olan kısa görüşlülere an mışbr. Bundan sonra davetliler teatilerinin Yunan Başbasanı Fa umumi propaganda siyasetini dı vesaire dersler özel metodlarla Kurtulus. hanının geni? salonpagos'un Romadaki tenasl?rı!e to tenkid etmektedir. arın isimleri, soyadlan, boylatmak istemişti. Kasımpaşada Marmara ve Boğaz13 Resimlerin neşrine hangi |arında verilir. Galatasaray, İstiklâl Caddesi, Kurtulus Apt Siyasî çevrelerde hâkim olan ka lan. kilolan, doğum tarihleri cü* * * lar Komutanhğına giderek Kora vazzuh eden zemin üzerinde gegün başlıyacağunızı yakında ilân " 285, 3/6 Tel: 43222 naate göre, Stalinin ölümündenberi, fus cüzdanlarrna uygun olarak ihlişmesi beklenir. Gazinin bu ikazından sonradır ki miral Rıdvan Koral tarafından veedeceğiz. Bununla beraber müsaBahriye Vekâleti kurUmuş, Yavu rilen ziyafette hazır bulunmuşlarTrieste ihtilâfına gelince; iki hiç bir tasfiyeye tâbi tutulmamış tiva eden ve ailelerinin sarih ad bakaya girecek çocuklann rtsimzun ve diğer ğemilerin tamirlerine dır. Bu ziyafette Hamidiye kahra memleketin başındaki idarecılcıin olan Sovyet propaganda teşkiln resîeri de bulunan birer kâğıd ilâ lerini pazartesi gününden itibaren başlanmış, Gölcük tersanesinin te manı Rauf Orbay'ın hâtıralan bü de her şeyden önce dünya barışuu tında, Pravdanın makalesini mü e edilmelidir. 7 Resimlerin ve bu hüviyet kâ kabule başlamış bulunuyoruz. sisine ve İzmit körfezinin donanrna yük alâka ile dinlenmiştir. zedeleyecek fevrî hareketîerden teakıb sıkı bir temizlik yapılacakğıdını havi zarflann üzerine «Ço Kesimleri ücretsiz çekecek olan üssü olarak tahikimine başlanmış, sakınacaklanna olan güven Anka tır. fotoğrafhaneler cuk müsabakasıı kaydınm ilâvesini Birinci ve İkinci İnönü denizaltılarada sarsılmış görülnıüyor. Gerck Güzel ve sıhhatli çocuk müsabaTürkiyede yangm. nakliyat, kaza ve hayat sigorta isleril» rica ederiz. nnın Holanda tezgâhlanna siopr Vugoslav askeri mane"raları, geıck kararlaştırılmıştır. Ne yazık ki 8 Resimlerin neşri bittikten ka sına girecek çocuklann resim iştisal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescil ve ilan İtalyanlann Trieste bb'gesindeki Yavuz Havuz meselesi ortaya çıonra, ilk bir eleme yapılacak ve lerini, gazetemiz namına ücretsiz olunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kere müracaatle tahşidatına dair haberıer bu pörüş Aşağıda j Niğde acentalığına sirket nam ve hesabına yangın. nakliyat, karak Bahriye Vekâlelinin ilgasına düşündük. bu elemede 10 erkek, 10 kız çocuk çektirmeyi g yat, zaviyesinden mutalaa edilmektedir. sebeb olmuş, deniz kuvvetleriroiz i l J tnci sahifede isim ve adresleri yazıb fotoğrafha k kaza ve h t hayat sigorta işlerile mesgul olmak ve bu islerden do Baştarafı 1 tnei sahifede büyük jüri tarafından seçilecektir. Yugoslav çevreleri bu manevralann bir müsteşarlık halinde Millî MüBu sabah 121 kişi daha zayiata 9 İlk elemede seçüen 10 kız ve nelere müracaat edilmesini rica gacak davalarda bütün mahkemelerde davacı. davalı ve ücüncü dafaa Vekâletine bağlanmıştır. Bu dahil edilmiştir ve yeni kayıblann dolayısile İtalyayı da bir tecavüz. edebilr.emiz için Ru^H''n da böjşahıs sılatile hazır bulunmak ve İstanbul Yedinci Noterliğinc» le bir silâLa salub cldukiannı 10 erkek çocuk arasından ikinci ve ederiz: Vekâlet ilga edilmemiş olsavdı. meydana çıkması beklenmektedir. den kcrumağa mâtuf olduğunu tasdikli 8.9.1953 tarihli ve 7373 sayılı vekâletnamedeki yetkisonuncu bir seçmede gene büyük Foto Sabah: Galatasaray. hareket etmeliyiz» Türk donanması İkinci Dünya Har Sözcü, 380 kişinin kaybolduğunu, kaydetnekte, buna karjı İtalysn farzederek Foto Süreyya: Beyoğlu Tünel ler verilmek üzere Halk Bankası T.A.Ş. Niğde şubesini tayin jüri tarafından biri kız diğeri erbine kadar eecen müddet içinde el 424 kişinin yaralandığını söylemiş ların Yrgoslav hududlarmda aske demiştir. eylediğini bildirmiştir. kek olmak üzere iki güzel ve sıh meydanı. bette daha büvük bir inkişafla kuv tir. Maddî zararın 40,000,000 sterlin ri' rün.&yişlere girış.nış clmalarmı General sözlerine şoyle devam Foto Zeki Bükey: Beyoğlu İstikhatli çocuk seçilecektir. Keyfiyet sigorta sirketlerinin tefti$ ve murakabesine dalr vet bulurdu. Öunur.la berabsr tkin civannda olduğu sanılmaktadır. etmiştir: esef'.e k£.rşılamaktad]r. 10 Büyük jüride buluııacak lâl caddesi, Galatasaray Lisesi kar 1149 sayılı kanun hükümlerine uvgun bulunmakla ilân olunur. ci Dünya Harbine kadar donant Avrupada harb tehlikesinin Mereşal Tito'nun, İtalya Başbaka şısında. mamıza 4 muhrib. 5 denizaltı, 3 hüzannetmiyoruru. zevatın isimlerini aynca neşredenınm Türkiyeyi ziyaret'nin hemen yakın olduğunu Havagücünün Îzmirde Foto Kulüb: Beyoğln Melek sicumbotu, 3 mayın gemisi, 1 tanker ceğiz. buhırumamız akabinde Ankaraya geleceği söyle Fakat gene uyanık ile bazı yardımcı gemiler ilti'mk dünkü maçı 11 Son seçimde birineiliŞi ka ncması sokağı. lâzımdır. Daima tetikte ve her niyordu. Filhakika şimdiye kadar Foto Limasollu Naci: İstiklâl cadetmiş, 4 muhrib, 8 denizaltı, bir İzmir, 27 (Telefonla) Ankara yayılan habcrler T;to'nun Türkiyeye hangi bir anda bir kanşıklık ç;k zanacak yavrular şerefine tuyük desi Tünel mejdanı civan. düzüıe tank ç:karma gemisi ısmarbir balo verilecek, çocuklara tac Foto Arsal: Kadıköy AltıyoL lanmış, harb içinde ve harbden son Havagücü takımmın bugün Aıtın sonbaharda eeleceğine dairdı. Be. tığı takdirde derhal harekcte ge. ordu ile yapüğı maç 33 berabere nim salâhiyetli çevrelerden öğren çebilmek için hazır bulunmalıyız. giydirme töreni bu baloda yapılaDiğer fotoğrafçılardan arzu eden n bu gemilerden 2 denizaltı müsGelmiş ve Satışa çıkanlmiftir. cak br. lerin de isim ve adreslerini bir tesna diperleri ve 1 A | gemisi do neticelenmiçtir. Maç bitmesine 15 diğime göre Mareşalin ziyareti ilk. Aksi takdirde bir sürprizle karşı12 Müsabakada blrind olacak mektubla idarehanemize bildiıme |.\lüracaat: Galata. Karamustafapasa Cad Tahir han kat B lasmak tebükesi içiod* bulunu•anmsıruza katunuşür. Harb için dakika kala hava Jurardıjı ijin bahara kalnu$tır. gocuklana ilkokuldaki tabsil mas. lerjni.riçi Util edilmiştir. Tel; 44083 Mekki Said ESEN ruz.s. İngiltere ile Mısır prensip anlaşmasına vardılar D.P. ve C.HP. lilerin dün yaptıkları toplantilar YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR... Çamaşıra yarıyan PURO kullanınız! kremlr Puro Tuvalet Sabunu Trakyada yapılacak Birleşik Amerikanın Batı Avrupaya yardımı manevra Dörtlü baskefbol tnrnuvası PURO Donanma günü dün kutlandı SEV Isf. Lv. Âmiriiğinden verilen askerî kıfaal ilânları ILAN Türkiye kürek birincilikleri Millet Partisi davası 9 O O İtalya Başbakanı ay sonunda geliyor Güzel ve sıhhatli îocuk müsabakası NİYAZİ MUTAF Balıkesir Belediye Başkanlığından: Moskovadaki propagandacılar temizlenecek KlfiALIK ODA ANNA PEÇAROPULO Ekonomi ve Ticaret Vekâleti b Ticaret Umum Müdürlüğünden: Japonyadaki fayfunun zararları Amerikanın alont İNŞAAT ve FABRİKA SAHİBLERİNE KALOR'FER ve BUHAR KAZANLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog