Bugünden 1930'a 5,399,876 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

TtıYI CTJMHT7 » BjHU 195S Vefa, Galatasarayı dün 3 1 mağlub etti Din sBzel bir oyun çıkaran Vefalılar ilk devreyi 20 galib bitirdiler Fenerbahçe, Hacettepeyi 6 4 yendi 1500 metre Türkîye yüzme rekoru kırıldı Dün yapılan Barbaros kupası yüzme müsabakaları alâkalı geçti RADYO C Bugünkü program İSTANBUL lt.57 Açlhf ve program 11.00 berler 13.15 Türküler (Pl) Küçük 8fle konserl (Pl.) 1S.« kılar: olcuyan: Aktle Artun Dans ve caz müıiğl (Pl.) 14.45 klUr (Pl.) 15.00 Kaptnı» UYUYAN SEHIR j (The Sleeping City). Ba$ Rollerde : Cinayetln gölgesinde... Şehir, ısıkları söndürdüğü vakit... Bir zabıt* memuru lize bir dram hikâye ediyor... gibi kuvA'etli ve hareketli sahnelerle dolu emsalsiz filmin orijinal kopyası. Y A R I N A K Ş A M RİCHARD CONTE ve COLEEN GRAY Ha. 13.30 Şar. 14.20 Şar. • 18.00 Açıhı re türkülcr; okuyuı: A. rize Tözem 18.15 DaM müzlti (Pl.) 18.30 Şarkılar: okuyan: Afitab K«. rac»n 1900 Habcrlcr 19.15 Saz eserleri 19.30 Baıu müzlği (tbrahim Solmaz ve arkadaşlan) 19.45 Karışık hafif müzik (Pl.) 2000 S«2 «ser. leri 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 Kısa fehlr haberlerl 20.35 Şarkılar; okuyan: îrfan Dogrusdz 21.00 Haf. taba?ı komışması 2110 Müzik (Pl.) 21.1S Radyo haftası 2130 Şan roitall: sfiyliyen: Koharlk Dıradaryan 21.45 Spor hasbıhallerl 22.00 Üı. Mdar M. Top. 22.30 Viyolonsel »olo. ları; çalan: Şerlf Muhiddin Tarfan 22 45 Haberler 23.00 Kambiyo . Bor. sa ve programlar 23.07 Dans müziği (P!.1 23.20 Dlnleyld isteklerl 24.00 Kapaniî. S V ME R ^^^ Sinemasmda ^^^^^ Türkçe kopyası Çarşamba matinelerden itibaren Şehzadebası FERAH Sinemasında ÖZEN FİLM Meysimin ilk fevkalâde ve muhteşem filmi Ankara, 27 (a.a.) İki maç yapmak üzere sehrimize gelmiş bulunan İstanbul profesyonel lig birincisi Fenerbahçe futbol takımı bu.... „ ,, , n ı Donnama bayramı münasebetıle 2 Er.gin Sander (YT.) 1.23.9 . . Ten! sezonun ilk iddialı karşı y e t i ş e n Ali, t a k ı m ı n ı n üçüncfl g o gün ıkıncı maçını Hacettepe ile 19 , ... , f, , , ı T u ı ı ' tertıblenen ve mevsımın son vuzme ı 3 C. Erden (Beykoz) 2.10.8 Mayıs stadyomunda coıt kaiabalık ı . ,. , . . , , . , , „ ", laşmasını dün Dolmabahçe stadın. lünü yaptı. ,. ....... \ faahyetını teşkıl eden «Barbaros 200 metre klâsik kurbağalama: >, .. .. , , , ... da Vefa ile Galatasaray takımlan Bu golden sonra gankırmızıh bir sevirci önünde yaptı. 1 Engin Unal (YI.) 3.19.7 I kupası» yuzme müsabakaları dun yaptılar. Büyük bir seyirci kala takımda yeni bir tadilât oldu. Re2 Engin Sander (Yİ.) 3.35.5 Hakem Gülbahar Sanağın idare spıldı. u d o y u 2 m e havuzunda yaa^ağıdakı a b a h fealığmın önünde oynanan bu ma ha çıkarak Muzaffer tekrar oyuna sinde takımlar sahaya 3 İlhan Bilgitay (Yİ.) 4.18.4 ça takımlar şu tertibdeki kadrola girdi. Hilmi sağiçe, Muzaffer ce kadrolarla çıktılar: Müsabakalarm pazar sabahına te100 metre serbest: Fenerbahçe: rile çıktılar: soliçe geçtiler. sadüf etmesi ve kulübler tarafın1.07.4 1 E. Uzunoğlu (Yİ.) Salâhaddin Müjdad, Nedim dan lâyık olduğu ehemmiytle ele Vefa: 'Orhan . Fuad, Rahmi Biraz sonra Vefa da bir tadilâta 2 Nejad Nakkaş (MS.) 1.09.3 Arif, Tank, Salâhaddin Ali, Ga uğradı ve Garbis çıktı. Ali santra Akgün, Basri. Melih Niyazi, Bur ahnmaması yüzünden olacak. dünkü ; 3 C. Gökçe (Yİ.) 110.7 yarışlara, son haftalarda alışık ol200 metre papyon: lib. Garbis, Ismet, Devrim. fora, yeni gıren Yavuz da sağaçığa han, Feridun, Lefter, Fikret. duğumuz kaiabalık yüzücü topluHacettepe: 3.04.2 1 Engin Ünal (Yİ.) ANKARA Galatasaray: Mehmed Naci, geçtiler. 4.05.5 2 C. Gökçe (Yİ.) Korkud tlhan, Alâeddin Mu luğunu tophyamamışü. Mevsimin Necmi . Ali, Bülend, Muzaffer Maçm mütebaki kısmında Gala7.28 Açlllı ve program 731 Val*. 4.17.3 polka ve paso dobleler (Pl.) 7.45 3 İ. Biîgisay (Y.İ.) Hihni, Suad, Reha, Kadrl, Bülend. tasaraym enerjik bir oyunla gol pe zaffer. İlhan, Vacid Oktay, K& son yüzme müsabakası muntazam bir şekilde cereyan etti ve progHaberler 8.00 Hafif müzik (Pl.) 1500 metre serbest: şinde koştuğu görülüyordu. Ni zım, Hasan, Ruhi, Necdet. Hakem: Mustafa Güventürk. ramda mevcud 17 yarışm 15 i da1 Yılmaz Özüak (FB.) 21.24.8 830 Şarkılar (Pl.) 9.00 Kapanif. Mutad merasimden sonra o>una kikası dakikasma yapıldı. Yalnız Oyun sür'atli bir tempo içinde hayet 32 nci dakikada gerilerden (Yeni Türkiye rekoru) basladı. İki taraf da karşılıklı a gelen bir tapu göğsü ile yere indi Fenerbahçe çok seri başladı. Ve Ha bayanlar kategorisine aid iki ya2 Engin Ünal (Yİ.) 26.05.4 kınlarla birbirlerini denerlerken, rirken güzel bir şut yapıştıran Ah, cettetepe kalesini yoklamağa ko rış, iştirak edecek müsabıkı bu | 12.00 Memleketten selâm 12.10 3 Başar Acarlı (MS.) yuldu. Fenerbahçeli Burhan geri lunamadığından yapılamadı. Memlekete selâm 12 20 Türk kahra. Galatasaray kalesine yapılan bir sankırmızı takıma bir gol kazani Ortalar: manlığı 12.30 Şarkılar; okuyan: Vrfa akınında Ismet, ayağına ge dırdı ve maç da böylece, Vefanın lerden aldığı topu biraz sürdükten Dünkü son müsabakanın en son j 400 metre serbest: Muaüâ Gökçay 13.00 Haber'er sonra Feriduna aktardı v« oyunun çen topu sert bir futla kaleye ha 3 1 galebesile sona erdi. yarışında genc ve kıymetli yüzü ! 1 S. Ünsl (Bz.) 6.40.1; 2 Cen 13.15 Salon ork»?tra5indan melodller Cem ATABEVOfiLU 10 uncu dakikasında Feridun, Fe cümüz Yılmaz Özüak, 1500 metre : giz (B. Dere) 6.50.5: 3 A. Atakan (Pl.) 13.30 Ö«le Gazetesi 13.45 »ale etti. Mehmed bunu saga doğnerin birinci golünü Hacettepe ağMüzik (Pl.) 14.00 Kapanı». ru yaptığı bir plonjonla çeldi. Fade yeni bir Türkiye rekoru tesis ; (MS.) 7.17. lanna takmağa muvaffak oldu. Bu kat top tolaçık Devrimin önüne ederek sezonu parlak bir sekilde j 100 metre sırtüstü: Beşiktaj 3 Elektrik 1 golden sonra canlanan Hacettepe16 58 ve program 17.00 Dans düştü. Vefa •olaçığının bekletmeBesiktaş profesyonel takımı ile, Iiler, mukabil hücuma geçtiierse de kapadı. Yılmaz Özüak, bu mesa ' 1 E. Arkan (MS.) 1.38.3; 2 müzifi Açıhf 17 30 Şarklltr; okuyan: (Pl.) fede iki hafta evvel tesis ettiği j Süreyya Budak (MS.) 1.44.8; 3 S. den ortaya aktardığı topu yakala bu sene amatör birir.ci Hge terfi netice alamadılar. Bu arada kısa (21.31.4) iük rekorunu bu sefer 7 j Semahat Ergökmen 18.00 Serbest «a. yan GarbU, hafif bir plâse ile sol eden Elektrikliler dün sabah saat paslarla Hacettepe kalesine at 18.15 Müzik (P! ) 18.30 Şarkı. inen saniye farkla kırarak (21.24.8) gibi Ünsal (Bz.) 1.53 lar: okuyan: Mııallî Mukadder Ata. direjin dibinden takımını galib 10.30 da Şeref stadında hususi bir Fenerliler 15 inci dakikada Lefter 100 metre klâsik kurbağalama: cidden mükemmel bir derece tesisi kan 19 00 Kaberler 19.15 Tarih. 1 H. Tater (Yİ.) 1.36.3; 2 E. duruma çıkardı. (Dk. 6) maç yaptılar. vasıtasile ikinci gollerinl de kazan ne muvaffak oldu. ten bir Tanınmıs ses. Krgin (Bz.) 1.39.5; 3 O. Bağış ler (Pl.) yaprak30 19.20 saatl (Yurddan Bu gol Vefayı coşturdu. YeşilHakem Said Nilin idare ettiği bu mış oldular. Oyun 20 devam eder 19 Köyün Son haftalarda kurbağalama sti (Bz) 1.42.1. se?ler iştirakile) 20.15 Radyo Gaze. beyazlı takım daha rahat bir tem maça takımlar şu tertiblerle sahaya ken Hacettepe bütün hatlarile hülinde klâs dereceler ve rekorlar tetesl 2030 Müîlk (Pl.) 21.15 Ko. 100 metre serbest: po içinde çalışmaya basladı. Mağ çıktılar: cuma geçti ve 30 uncu dakikada 1 S. Budak (MS.) 1.44.8; 2 nuşma 21.30 Klâsik Türk müziji Başiktaş takımı: Bülend. Kâmil, Oktay vasıtasile birinci golünü ka sis eden genc kıymet Engin Ünal lub duruma düşen Galatasaray ise bu yarışlarda h2yli «ağır. kaldı. E. Güney (Dz.İ.) 1.21.; 3. E. korom idare eden: Ruşen Kam 22 Ofl Serbeft saat 22.15 Dans müziği (Pl.) takımı ise telâşh idi. Sankırmızı Vedii, Eşref, Özcan, Nusret, Süley zandı. Fenerbahçe bu golden sonra Bir kaç hafta evvel 200 metre papErkan (MS) 1.21.4 22 45 Haberler 23.00 Konuşma lılar, oyundaki müsavatı temine man. Receb, Coşkun, Fahreddin, hücum tesebbüsünü ele aldı ve Lef | y o n d a 2.48.5 lik bir rekor tesu e23.05 Kapanış. Küçükler: çalışırlarken, Vefa umulmadık bir Özcan. ter Burhan va tasile Hacettepe e n Engin dün gene aynı mesafede 66 metre sırtüstü: Elektrik takımı: Altan Salâhad kales.nı tehdjde SI b^ladı. Vaziye: dancak 3.04.2 yapabildi. 200 metre anda ikinci golünü de kazandı. 1 Y. Dinç (MS.) 1.11.8; 2 A. Galatasaray kalesine vaki bir Ve din, Yaşar, Halil, Selim, Burhan, 21 devam ederken Hacettepe bir p a p y o m ı ( 2 4 8 ) e i n d i r e n E i n d e n j Üstünkaya (Yİ.) 1.15.; 3 C. Sabahaddın, Kaya, Erdoğan, Nebih penaltı kazandı. Bunu Alâeddin sıkı fa akımnda İsmet, müşkül pozishiç olmazsa (2.55) lik veya (3) da ; Tarlan (Bz.) Receb. bir şütle Fener ağlarına taktı. O kikanın altında bir derece çıkaryonuna rağmen çektiği hafif bir 66 metre klâsik kurbağalama: Oyun başladığı zaman, Elektrik yun 22 berabere bir dunıma gir masım beklerdik. İşittiğimize göre; futla şansını denedi. Toptan evvel 1 Y. Dinç (MS.) 1.11.7; 2 Bil liler, Beşiktaşın bu ful kadrosu kar. di. Bu sırada Ruhi, gerilerden ya Türkiye birinciliğinden bu yana çi Ortaç (GS.) 1.325; 3 C. Taryatan Mehmed, blokaj yapmak is• 1 2 3 4 t • 1 terken top elinden kaçtı. Bu hr şısmda çok dikkatli ve hasımların kaladığı topu 18 çizgisi içinde sılc geçen bir hafta zarfında. Engin hiç lan (Bz.) dan daha iyi oynıyarak üstünlük bir şütle Fener ağlarına takmağa antrenman yapmadığı gibi. üstelik •atı kaçırmıyan Garbis, çok yakın 66 metre serbest: temin ettiler. 28 inci dakikada da | muvaffak oldu. Oyun 32 Hacette mektebde bir hafta da muntazaman bir mesafeden takımının ikinci go1 Y. Dinç (MS.) 0.55.4; 2 F. solaçıkları Recebin vasıtasile bir pe lehine devam ederken Fener futbol oynamış. Nitekim futboiun Dal (Bz.) 0.58.9; 3 A. Üstünkaya lünü yapmağa muvaffak oldu (Dk. de gol yaptılar. Siyahbeyaz takım, bahçelüer Melih vasıtasile ve oyu verdiği yorguniuk ve adsleleri ü(Yİ.) 1.29. 15). 11 bütün gayretine rağmen sayı yapa nun 43 üncü dskikasmda beraber zerindeki tesir dün kendisini haBayanlar: Vefa iki farklı galib duruma geç madı ve devre böylece 10 Elektri 'iği temin ettiler. Vaziyet 33 be vuzda göstermiş oldu. IB'I Bayanlar srasındaki mü'abakalar tikten «onra yavaşladı. Bundan is ğin lehine bitti. rabere ve çekişmeli geçerken birinMevsimin son yüzme müsabaka dan yalnız 100 metre ve 400 metre tifadesini bilen Galatasaray, oyunİkinci devreye Beşiktaşlılar ta ci devre sona erdi. larını teşkil eden ve dört kategori serbest yanşiarı yapıldı. 100 metre daki baskıyı eline aldı. kımlarını değiştrerek çıktılar. Özİkinci devre başladığı zsman Fe üzerinden yapılan «Barbaros ku sırtüstü ve 200 metre klâsik kur21 inci dakikada soldan çekilen canın yerine, Faruk; Sü.eymanm'•nerbahçe daha düzgün oynuvordu. pası» yarışlarında elde edilen tek bağalama yarışlarına istirak eden bir frikik atışında Rehanın güz.el yerine, Metin; Recebin yerme de Fenerliler Lefter, Burhan ve Me nik neticeier şöyledir: olmadığmdan bu iki yarış atlandı. bir kaia şutunu Orhan aynı güze! Dursunun girdiği görülüyordu. Büyükler: Beykozlu Viktorya Rula da olmasa lih vasıtasile ve düzgün paslarla likte bir plonjonla çeldi. İki daki400 metre serbest: idi diğer iki yarış da yapılamıyaYirminci dakikada da Coskun ve inerek Hacettepe kalesini sıkı sütSoldan sağa: ka sonra Reha, Orhan ile karşı Özcan çıktılar ve yerlerine Salâ lerle tehdide başladılar ve oyunun 1 Yılrr.az Özüak (F.B.) 5.26.4 caktı. Beykozlu Viktorya, rakibsiz 1 Buyuk post» merkezlerindeki karşıya kaldığı bir anda, mühim haddin ve Şefik girdüer. 2 Nejad Nakaş (MS.) 5.51.2 olarak katıldığı 100 metre serbest Siselerden birinde oturan (lkl kelime). 3 üncü dakikasında Lefterin pasmı bir fırsat kaçırdı. Tank, şutunu 3 E. Uzunoğlu (Yİ.) 5.53.4 te 1.41.6: 400 metre serbestte ise 2 DÜ7ln*den Ikl ekslk sayıda farrin. Takrmda yapılan bu değişiklik iyi kulhnan Niyazi, Fenerin 4 ün8.P5.1 ile birinciliği aldı. y« (iki kelime). 3 Hindlstanda rrtej. 100 metre sırrüstü: çekmekte geciken Rehanın bacak semeresini göstermekte gecikmedi. cü golünü Hacettepe ağlarına takü. laltanatl 1 Bahri Börekçi (Yİ.) 1.23.5 larına yatarak bu tebiikeyi savuş Bu dakikaya kacar mukavemet e Bu golden sonra hücum tesebbüC. A. h\ır blr sehlr. * Osmanll metresleri. devrir.deki zengjnlerin resmt turdu. sünü tamamen ele alan Fenerliler, den Elektrikliler gevşediler. 5 Çevlrintz kıj mevsimi lse »yıyı İçinde bulursunuz. blr zaman parçası. Sankırmınhların on dakika IÜOyunun seyrini lehlerine çeviren 11 inci dakikada ve ceza çizgisi dıtstanbulspor, Acarla Tek bayanlar tenis 1 6 On beş günlük müddetl belirten ren bu baakılı oyunlarrndan bir ne Beşiktaşlılar ilk gollerini sağaçık şında bir frikik kazandılar. Leftemürekkeb bir kelime. 7 Cellâdın maçı finali berabere kaldı tice çıkmadı. Ve oyun tekrar roü lan Metinin vasıtasile yaptılar. Yir rin kuvvetli sütü Hacettepe ağlarını idam mahkOnuna tatbik ettiği hare. Ankara. 27 (a.a.) Ankara TeBursa, 27 (T.H.A.) İstanbul ketlerden birlni yaparak. S Baygın mi yedinci dakikada Şefik ikinci. buldu. Böylece oyun 53 devam ecavj bir ıeki] aldı. nis kulübünün tertib ve Öz Fener spor takımı bugün ikinci maçını veya sarhoş olmıyan vallde (İki kell. Devrenin sonlarına doğru bir 37 nci dakikada Fahreddin Beşik derken Fenerbahçe haf hatlarile be me) Galstısaray akınında Vefa soihafı taşın ikinci ve üçüncü gollerini yap. raber hücuma geçti ve Hacettepe bahçe mecmuasmın bir kupa ile Acar futbol takımı ile yapmıştır. YıJcaTtcJan afağıya: teşvik ettiği tenis müsabakalarının Maç, sinirli bir hava içinde ceretılar. nısıf sahasma yerleşti. Biraz sonra Salâhaddinin «akatlanarak oyun1 Demir perde gerlsindeki mem. Maçm bundar sonraki safhası, santrfor Feridun vasıtasile 6 ncı tek bayan finali bu sabah saat 10 yan etrniş ve 00 berabere neticedan çıktı ve yerine Kenan girdi. leketlerden biri. 2 Pane yapılmak Besiktaş takımının rahat ve üstün gollerini de kazanmağa muvaffak da oyr.anmış ve Zişan Kâzım. raki lenmiştir. istenilen jeyler ona batırı'ıp kızartılır, Biraı sonra da devre 2 0 Yeşilİstanbulspor sert bir oyun oyna tersi «mensublutu v«r« detnektir. 3 beyazb takımın galebesile sona er oyunu ile geçti ve maçı Beşiktaşlı oldu. Bu golün akabinde Hacette besi Rezzan Tanpmarı 6'1 6/4 yeAsyada rahib Güney Amerikad» deve. lar böylece 31 peli Muzaffer şahsî akını ile Ha nerek tek bayanlar şampiyonu ol mıştır. di d;r, troleybüs kendi^lni ona kaptırma. cettepenin 4 üncü golünü kaydetti. muştur. Gene bugün şehrimizin 2 nci <:ü dığı halde dümdüz gider. 4 Dün. İkinci devreye Galatasaray, Adalet Taksim Fenerliler, oyuna tamamen hâkim tefkil biri hayli değişik bir kadro ile çıktı. Avusturya, Portekizi 91 me kulüblerinden Uludağ Spor y&yı terimil.eden tabakaiardankısm (jeo. Adalet ile Taksim dün Fenerloji yazm çoğalıp aza. ile Bozöyük Genclik kulübü ara lan. 5 Birçeyl blr yerden adam gön. Kamil aağbeke, Naci sağhafa abn bahçe stadmda hususî mir karsı bir vaziyette iken hakemin düdüğü oyunun bittiğini bildirdi ve Femağlub etti sında bir maç yapılmış ve 21 Boz derip getirtmek. S Blr diyarı bırakıp rnışlar, Ali de forvete çıkanlmıştı. laşma yapmışlardır. Bu maçta günerbahçe sahadan 64 galib ayrıldı. Viyana. 27 (a.a.) Dünya ku öyüğün galibiyeti ile neticeleunüş gitme hareketi, fasıla. 7 Asikâr »u. Galatasaray bu devrede şu şeküde zel bir oyun çıkaran Adalet ilk Maçtan sonra Ankara Telgraf> rette belü. 8 Balığı İle meşhur ay. bir forvet kurmuştu: Suad, Rsha, devreyi Erol, Necmi, Cahid ve Nec pası maçları serisinden olmak üze tir. bir harfin okunupj. gazetesi tarafından konmuş olan minin collerile 40 galib bitirmişAli, Hilmi, Kadri. B. Spor Selânikte Paok kupayı Ankara Belediye Başkanı re bugün burada Portekiz millî fut 1 2 3 4 S S 7 8 Bu devre, iki tarafın da hatırı tir. İkinci devrede maç canlı bir Atjf Benderlioğlu, gaiib Fenerbah bol takımı ile karşılaşan Avusturya takımını mağlub etti •ayılır birer fırsat kaçırmalarile şekil almış ve atılan karşılıklı gol çe takımına verdi. PİO LİAİTİKİAİN millî takımı rakibini 91 mağlub •çıldı. Önce Ali. az sonra da Reha, ler oyuna heyecanh bir hava veretmiştir. Selânik. 27 (Telefonla) Beyoğmistir Bu devrede Taksimin attığı İİR ÜCİEİAİSİA İki gollük pozisyonu heba ettiler. 54.000 kişinin takib ettiği maçın luspor, Selânikte ikinci maçını Paok «4 4 gole 5 eolle mukabelede bulunan İlk on dakika mütevazin bir şeYlUİVİAİRİLİAİK AdaletHler maçı 94 kazanmağa Elkimde yapılacak enternas ilk devresi 40 olarak nihayetlen takımüe yapmış ve 32 galib gelkilde cereyan ettikten sonra Vefa muvaffak olmuşlardır İkinci devmiştir. AİÇİAİRİKİEİN» miştir. yonal tenis maçlan •çıldı 11 inci dakikada Galatasa j renin golleri şu sıra ile olmuştur: Gollerin birini Hüseyin, ikincisini İki takım, kasım aymda Lizbonray kalesi önünde vukua gelen bir j Varujan. Jiraver (kendi kalesine), D|B|Tİ*!E|V|W!H Ankara, 27 (a.a.) Aldığımn Tekin atmıştır. karambol iki dakika kadar •>ürdü. 1 Necmi. Necmi, Garbis, Necmi, Va malumata göre, ekim ayı içinde Yu da karşılaşacak'ardır. Haftayımı Beyoğluspor 10 galib e> E | Y * İ A İ T İ İ ( N İ A Bu arada yeşilbeyazh takım 3 koı rujan, Varujan, Necmi. goslav, Lübnan, istanbul, Ankara Rumanya millî futbol takı vaziyette bitirmiştir. j •|E|K|||M|«|E|T, ner ve bir frikik atışından faydaHpkem Feridun Kılıcm idaTe et ve İzmir tenisçilerinin ijtirakile bir lanamadı. 16 ncı dakikada Vefalı tiği bu maça takımlar şu kadrola enternasyonal tenis turnuvası ter mı. İstanbul grekoromen Gürcistan şampiyonu oe E|R İ|T|EİNWİA! lar bir de çift vuruş kazandılarsa rile çıkmışlardır: tib edilmiştir. birincilikleri Dinamoyu 21 yendi da bundan istifade edemediler. Bu maçların sonunda Yugoslav Adalet: Erdoğan Fahri (RahBa.«an ve ray&n İki gündenberi yapılmakta olan v MmtbaacıM «• Bu arada Galatasaray yeni bir mi), Halil . Salâhaddin, Gökçen, ve Ankara tenisçileri Lübnanda bir Londra, 27 (T.H.A.) Tiflis rad Oeaettdlik Türk Anontm Şirkttt grekoromen İstanbul güreş, birintadilât yaptı. Muzaffer çıkarak Do Nihad Erol, Cahid, Necmi, K. E karşılaşma yapacaklardır. yosunun verdiği bir habere göre, CaialoOfu Balkem tokak Ho 10/41 ciiikleri bu gece sa=t 20 de Vefa Jan solhafa geçti. * Lübnanda yapılacak olan bu terol, Saüm. Sahlblen Rusyada bir turneye çıkmış olan ku'übü ldkalinde yapılacak müsaYugoslavyadan Taksim: Bombis (Sefer) Yer nis karşıiaşmasma 23 üncü dakikada Garbisin güRumanya millî futbol takımı, Gür bakalarla sona erecektir. 87 kilo NÂZİME NADI ve ÇOCUKlJUtJ lel bir ileri pasuıı kovalıyan Dev vant (Arto), Kapiyer Minas (A 4 erkek, 2 kadın, Lübnandan 4 erYax\ K(mm tVirn İdare Unui Müda* rimin savurduğu sıkı bir şutla gob), Kirkor, JirajT Garbis, Ar kek, bir kadın ve Ankaradan 5 er cistan şampiyonu Dinamo ile yap run neticesi alınmış ve bu sıklette tığı maçı 21 kazanmıştır. kek katılacaktır. Haydar Zafer birinci olmuşrur. NAZIM ULUSAY Mehmed topu bloke edemedi vt daş, Toros, Varujan, Horen. HAÇLI SEFERİ Baa Rollerde: ROSSANO BRAZZİ ve ANNE VERNON Bu ÇARŞAMBA aksamı Fransizca oriiinal kopvası Türkçe sözlü kdpyaaı SARAY TAN (Pangaltı) Sinemalarında birden Besiktaş As. Şubesinden: Subemizden tütün ikramiyesi almakta olan malul gubay, malul er. sehid yetimlfrinin vıllık yoklamaları 1 Ekim 1953 tarihinden 15 Kasım 1953 tarihine kadar Kılıçalideki Besiktas As. Subesinde yapılacaktır Malullerin resml sened. rapor. ikramiy» cüzdanlarile ve sehid vetimlerinin de halen dul veya bekâr olduklarını tevsik eder muhtarlıklardan almıs olduklan ilmühaber ve ikramiye cüzdanlarile subeve müracaatleri. (151383137) Çadır Tamir Ettirilecek TÜRKİYE KIZILAY GEMİYETİ UMUMÎ MERKEZİNDEN: Malzemesi Cemiyetimizden verilmek üzere Etimesud «mbır.mızda 1500 kadar çadır pazarhkla tamir ettirilecektir. Pazarlık, 7 ekim 1953 çarşamba günü »aat 10.30 da Umumt Merkeı binasmda yapılacaktır. Geçici teminat 30* liradır. Şartnamesi Umumi Merkez Tekel Servisinden ve İstanbulda Mimar Vedad K;z:lav Deposundan alınabilir. BULMACA 1I VI 1I Fıskiye Satın Alınacaktır İller Bankasındaıt: 1 Bankamızca yaptırılan Dizelli elektrik santrallarının soğutma havuzları için bir pusluk 400 aded fıskiye yaptırılacaktır. 2 Fıskıyelere aid resim Bankamız Ticaret Işleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. Ve nümunesi de görülebilir. 3 Tekliflerin, Bankamıza teslim fiatları ve mümkün olan en kısa teslim müddetini ihtiva etmesi lâzımdır. 4 Teklif zarflarma muvakkat teminat (600) liralık teminat mektubu veya makbuz konulacak ve ihale kat'iyet kesbettikten sonra. bu miktar, bedelin % 15 1 nisbetinde kat'î teminata iblâğ olunacaktır. 5 Tekliflerin. kapalı olarak ve üzerlerine fıskiye teklifl olduğuna dair meşruhat yazılarak en geç 12.10.1953 Pazartesi günü aksamına kadar İller Bankası Ticaret Servisine verilmis olması şarttır. Teklifler 13.10.1953 Salı günü saat üçte Banka Satınalma Komisyonunda acılacağından. istiyen teklif sahibleri hazır bulunabilir. 6 Postada vâki olacak gecikmeler veya telgrafla yapılacak teklifler veya (600) liralık teminatı ihtiva etmiyen teklifler kabul ve tetkik edilmiyecektir. 7 Banka. ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklif veren firmalardan herhangi birisini tercihte tamamen serbesttir. (14689) rr Pl ~n •1 I ı m• 1I m •1 1 ım ı. 1 Ressam, Dekoralör ve Akademi Mensublarının Nazarı Dikkatine İstanbulda. Yangın, Hayat, Nakliyat ve Kaza Sigortaları ile istigal eden (Güven Sigorta Sosyetesi) ressam ve dekoratörler arasında Sosyete ile alâkalı bir fors amblem müsabakası açmıştır. Alâkalıların Sosyeteden gerekli malumatı almaları re tekliflerini en geç 15 Ekime kadar kapalı zarfla Sosyeteye yollamaları rica olunur. Güven T.A. Sigorta Sosyetesi YAPI İSLERİ İLÂNI Çanakkale Bayındırlık Miidürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Birim fiatlarına % İS llftve suretile Çanakkale Vilâyet merkezinde yeniden insa edilecelc Hükumet Konagı insaatına aid olup kesif bedeli 683189.07 11radır2 Eksiltme 9.10.1953 Cuma günü saat 15 te Bayındırlık Müdürlüğü odasında müteşekkil ihale komisyonu rnarüetile kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girebilmek için: a) Isteklilerin usulüne göre 30578.56 liralık muvakkat teminat mektubu vermeleri ve 1953 yılı Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri. b) Bu gibi isleri iyi bir surette basardıeı veya İdare ve denetlediği ve bir kalemde en asağı 250 bin liralık yapı isleri asgart muvakkat kabulünü yaptırdığına dalr belgelerile birlikte ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üc 2ün evvel vilâyet makamına müracaatle yeterlik belgeleri almaları. «CUMHURİYET» in ROMANI:a3 Yazan: EDİSON MARSHALL • Çeviren: VAHDET GÜLTEKİN Rene: «Belki de öyle. Onun yeryüzündeki son timsali» dedi. Biraz durdu. Sonra: «Sen benira içimi hayranlık v« gevincle dolduruyorsun> dedi. ıBeni hâlâ seviyor musun... bugün de?» diye sordum. «Her zamanki gibi» dedi re iğılip öptü. îçinde Manu'nun büyü yaptığı akşam duyduğum hisse benzer bir his canlandı. «Beni seviyor musun, Lola?» cBilmem Fakat hayatı seviyorum. Onu hiç bu kadar derinden hiaetmemistim. Bu his bana kuvv«t veriyor.» Kollanmı boynuna doladım, dudaklanmı dudaklanna dayadım. O anda beni baştanbaşa bir güzelliğin kapladığuu hissettim... ve bunu ona da vermek istiyordum ., vermezsem kaybederim gibi gelijrordu... ancak vermekle elde edebileceğim bir »eydi bu... a* kadar verirsem o kadar fazlalajacak bll şey... Gülümsiyerek: «Aşkı sen kendin arama> dedi. Ne güzel gülümseyişti bu! GSilerim hayretle açık kaldı. «Olsun» dedim. «Ne çıkar! Elverir ki lenden karşılık göreyim.» «Bence mesele yokı dedi. cSenin beni sevmeni ne kadar isterim, biliyorsun. Gene öyle iken, benim sevgimi senüı lstiyeceğine bir türlü inanamıyorum. Diyebilirim ki eskiden şu taşlan insanlann buraya koyduklan çağlardakadınlar sevilmek isterlerdi. Işleri çocuk yetiştirmekti. Büyük sırlar da onlardaydı Eşlerini seçmek de onların hakkı ve vaaifesi idi » «Gen» öyle* dedim. Içimd* bir coşkunluk, zihnimde bir ferahlik hissedlyordum... Sanki bütün kadınlann ve şu harab, metruk nuıbedi üzerinde dolasan Tannlan »dına konuşurdum. «Kadınlar erkeklerini kendileri seçecek yerde onlar kendilerini seçsin diye bekli[ yorlar. Aşkı kendileri arayanlar da j bunu gizlikapaklı ve korku ile. hattâ utanarak' yapıyorlar, çünkü onlara «erkeklerin önünde iğileceksin» diye öğretmişler. Fakat ben hiç bir zaman iğümiyeceğim.» Gözleri derin bir merakla gözlerimin içine baktı: «Bu kaideden hiç ayrılrriıyacak mısın, Lola?> «înşallah aynlmam. Bilmiyorum.» «Hiç bir zaman boyun iğmiyebilirsin, çünkü sende herkesin aradığı çok şey v«r.» O iri iri •llerini ceketimt attAcemi harekıtleri, »onra utulca ok jamaları lçime öyle blr yışama »evinci verdi ki benzerinl hiç duymamıgtim. her rengi alâimisemadaki her bir Doğruyu söylemem lâzım geldiçizgi gibi güzellik ve ümid dolu ğini anladım, çünkü hakikat karidi. Harab mabedin manasını daha şımda. mabed harabelerinin ortaiyi anhyordum, durmadan uçuşan sındaydı. I bahkçıl kuş'.an da öyle güzel şe cHayır» dedim. killer çiziyorlardı ki! «Ona emindim zaten» dedi. Derin bir sevei ile öptü, sonra Hava kararmaya başladığı zaman içimde, gittikçe kabaran dalgalarla, kalkh. îleriye tesir edebilecek an bir bir saadet kaynıyordu. Erkeğime sıkı sıkı sarı'mıştım: Ufuktan ko şey söylememek için diümi dişleripup güneşe doğru gelmeğe başla min arasma aldım. One geçtim, taş larm dışma çıktık. Ne tarafa doğyan bulutu görmesin diye. ru gideceğimi bilmiyordum, yalnız Fakat birdenbire beni koluna yabir şey biliyordum: Geri dönmiyetırdı, kendi de yambaşıma uzandı. cektik. «Tehlike vars dedi. Rene'nin yüzü kederlenmişti; u «Daima tehlike vardır» dedimtanmıştı da diyebilirim Ondaki bu «Fırtına kopacak» dedi. «Haiki ha de bana pek dokundu: hâlâ vada bir durgunluk ve ağırlık var. bir şey söyleyemiyordum. Fakat Aceleye lüzum yok ama, bir iki saşimdi susmamamın başka bir sebeate kadar çayırlardan uzaklaşmak bi vardı: Ezici sessizliği muhafaza lâzım. Ne yapacağız o zaman?» ederek, onu konuşturmak istiyor cKöprüden geçeçr giderimı> dum. dedim. En nihayet, konuştu. «Lolaî dedi. «Biliyorsun. seni seviyorum. Senin de beni sevdiğine şey soracaD fıZoflf m bmb mbm kendimi inandırmaya çahştım. Fa | «Lola» dedi. «Acayib bir şey kat şimdi pek emin değilim.. söyle, : soracağım sana. Cevab verir misin?» seviyor musun beni Lola?» «Cevab verebileceğira bir «Sevmesem peşinden buraya jeyse.» kadar gelir rhiydi?» «Zorlasaydım bugün bana ken «Bilmiyorum. Senin hakkında kolay kolay hüküm veremiyorum, dini teslim eder miydin?» sen kimseye benzemiyorsun çünkü «Hayır» dedim. «Fakat kenBak sant bir fey soracağım. Bu dim teslim olabilirdim. Bu bamba; suret!» ilk sualime de cevab vermi| ka bir şey.* olursun. Başbaşa kalacak olursak... «Nasıl yapablîirdin feunu?» burada... limdi... benimle evlenir dedi. «Mademki beni •evnüyormisln?» sun?» «Sen dedin bende büyük bir güzellik var diye. Demek görebiliyorsun bu güzelliği, ben de onu seninle paylaşmak istiyordum. Çün kü bu güzellik, paylaşılmak içindir. c) 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıvacaklan Benim aklımı başımdan almanı, teklif mektublarını ihale günü saat (14) e kadar makbuz karşılığında komisyon başkanlığına vermeleri lâbana kuvvet vermeni istiyordum.» zımdır. Ağzımdan kelimelerin bu kadar kolaylıkla dökülüvereceğini hiç um 4 Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. mamıştım. 5 Bu lse aid kesif ve şartnameler tatil günleri harlc her «Belki erkek olduğum için, 4irn Bayındırlık Müdürlügünde görülebilir. (14795) anlayamıyorum» dedi. «Ben de anlayamıyonım Fakat bu böyle.» tSana nasıl kuvvet verebilirdim?» diye sordu. «BilmiyorJrm dedim. »Fakat İSTANBUL DEPOSU MÜDÜRLÜGÜNDEN o zaman. menfaat düşüncesile evlenmek arzusundan vazgeçerdim. A ş s ğ ı d a m ü f r e d a t ı yazılı gıda m a d d e l e r i m ü b a y a a s ı 9.10.953 Büyük bir macera kadını olurdum. tarihine rasthyan cuma günü saat 14 te Deponıuz MüJürlüDur şimdi ben de sana bir şey soğünde mevcud jartnamelerine gör» k a p a l ı zarfla e k s i l t m e y e vazolunmuştur. rayım. Genc ve dinc blr erkeksin; sonra. dedigine bakılırsa, sen de Bu m ü b a y a a y a aid şartr.ame d e p o m u z m ü c î ü r l ü c ü n d e gökendine göre bazan çıkarını kollarrülebilir. C e m i y e t i m i z arUırma ve e k s i l t m e k a n u n u n a tâbi olmışsın. Öyle ise beni neden geri m a y ı p ihaleyi y a p ı p yaprr.î.my..ta t a n ? m e n s e ı b e s t t i r . çevirdin? » Cinsi MÎ'M;M Muham'Tien kıvıneti MuvakkaJ «Beni sevmiyordun ve evlenKuruş kılo tpminatı mek istemiyordun da ondan» dedi. «Bu hslin gururuma dokundu. Ve429. L i ı a Bulgur 1?.000 44 kar sahibi olduğumu göstermek 1125. . Fasulye 2J0OO 60 istedim sana. lnsanlar, gururlan ! 630. . Nohud 20C00 42 zedelendiğı veya korktuklan zam«n «30. • 42 Mercimek 20000 bu gülünç harekete bajvunırlar» j 412 50 . 55 Makarna 10000 «Uın'inıivetle efendice bir ha128 Pafine p a m u k yiftı 10("W) TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ ı rekettir» dedim, (Arkasi rar) Soğan 15000 10 > 125.50
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog