Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

UKİ1 O Pravda'nın tenkidleri ravda gazetesi, Sovyet komünist partisinin pro paganda teşkilâtraı şiddetli bir lisanla tenkide başlamışı takib edilen yolun müsbet neticeler vermedigini. itiraf ederek kafî değişiklik yapılması lâzım geldiğinden bahsetmiştir. Bolşeviklerin bn propaganda teşkilâtına verilmiş ana vaıifelerden biri de şudur: Komünist idaresine tâbi memleketlerde hayat seviyesinin yüksek ve hürriyetin mevcud olduğuna, ba idareye tâbi olmıyan mem leketlerin halkını inandırmak! Demir Perde dışmdaki memleketlerde baskı siyaseti takib edildiğini, bu memleketlerde hayat gartlannm fena olduğunu durmadan tekrarlıyarak, Rus ve Bns baskısı altuıdaki halkı buna inan4nrntak. Moskova radyosn, Sovyet sazeteleri ve Kremlin'in emrindeki peyk basmı ba hususlan gözonünde bulnndnrarak neşriyat yapmakta iken cereyan eden bazı hâdiseler, bütün ba propaganda teşkilâtını çokertmeğe kâfi geliyor. Polonya üniversite profesörlerinden biri «komünist heyete» dahil olarak Birleşmiş Milletlere getiyar ve orada hürriyeti seçerek, Demir Perde gerisinde hürriyet bnlunmadığıru, baskı icra edildiğini, r.erkesin istediği gibi konuşamadığını an latıyor. Korede komünistler tarafından yetiştirilen, MarksistLeninist (!) prenslplerle yuğrulan bir Koreli pilot, tepkili uçağı ile birlikte Amerikahlara iltica ediyor, konı jnizmin baskı siyasetini o da açıklıyor. Bu iki münferid hâdise dışında daha bir çok ilticalar vukua gelmiş ve bunlar Sovyet propaganda teşkilâtınm tesirini izalede büyük rol oynamıştır. Fakat Demir Perde gerisindeki hürriyet hususunda fikir edinilmesine bilhassa yaraması lâtım gelen hâdise evvelki gün cereyan etmiştir. Prag radyosu, beş kişinin 18 seneden 25 seneye kadar hapis cezalanna çarptınldıklarını bildirmiş, bunlann bir Çekoslovak yolca açağının Batıva kaçınlmasından mesul tutulduklannı da ilâve etmiştir. Halbuki bu Çek dçağı Ba<ı Almanyaya sığmdığı zaman. mürettebattan ve yolculardan bazılan komünist Idaresini tercih ettiklerini, oraya döneceklerini bildirmişlerdi. Prag radyosunun, mahkum edildiklerinl bildirdigi Çekler işte bunlardır. Bunlann arasmdan çofnnun, Çekoslovakyada aileleri, çocuklan bulunduğundan geri döndükleri' de muhakkaktır. Esasen Sovyet propagandası Demir Perde dışındaki temsilcilerinl bu yolla tehdid etmekte, kaçmalannı önlemeğe çaljşmaktadır. A>TII tehdid, yıldınna slyasetl Göbbels tarafından da tatbik edilmiş, hakikatin yalanlarla örtühnesi için gayret sarfedilmişti. Bugün de aynı yolu takib etmekte olan bolşevik propagandası, hakikatleri yalanlarla örtmeğe muvaffak olanuyacaktır. Çünkü hür milletler, Sovyet pro • pagandası ile vatanlannı, yuvalannı hattâ ailelerini terkederek Demir Perde dışma kaçraakta olanlann sözleri arasmdaki tezadı her zaman gözonünde bulunduracaklardır. Ömer Sami COŞAB H A O E Amerikaya sığınmak istiyen Beria değil, Gerhard Eislermiş Amerikan ordusunda komünizmle mücadele Senatör Mac Carthy, bazı subayların isimlerini açıkhyacağım söylnyor 4 bin senelik bir tıb kitabı bulundu Irakta bir kazıda meydana çıkanlan eserin Sümer m«deniyetine aid «Idnğu blldiriUywr Philadelphia, 27 (a.a.) 4000 «enelik toprak bir levha uzerindeki yazılar tercüme edilmce, bunun bir takım tedavi usuiierini ihtiva eden en eski tıb kitabı olduğu anlaşıbnıştır. Kitabda büyü ve efsundan bahsedilmemiş olması bilhassa dikkati çekmiştir. Eski doktorlann, dahil! ilâçlann şifa kudretinl arttırmak için bol bol bira istimal ettikleri görülmüştür. Bu ilâçlardan birinln terkibi şöyledir: «Armud ağacı kökü ve ayçiçeği nebaü dövülerek bira içinde eritilip hastaya içirilecek.» 50 sene önce Irakta Nipur civannda bir kazıda meydana çıkan bu levhanın eski Sumer medeniyetine aid olduğu anlaşılmaktadır. Yazı Pennsylvania Üniversiteel mozesi alimlerinden Dr. Martm Hevey ve Dr. Samuel Noah Krara»T taraflanndan okunmuştur. Doğu Almanyada yeni hâdiseler İşçilerin tekrar yer yer isyan ettikleri bildiriliyor Berlin 27 (a.a.) Doğu Almanya komünist Tr.akamlan işçileri aynı ücretle daHa fazla çalıştırmaya zorlamaktadır. Bılindiği gibi daha evvel yapılan bu taleb Doğu Almanyanın birçok yerlerinde 17 haziran isyanını başlatmıştı. Komünist İşçi sendikalan lideri Herbert Wanıke, fiatlann düşmesi için istihsalin artması ve istihsal masraflannın kısılması lâzım geldiğini söylemiştir. Ağır sanayi Vekili Gerhart Zıller. 17 haziran isyönmdan sonra işçileri teskin etmek için i} saatlermin azaltıldığmı, şimdi vaziyet normale avdet ettiğincen çahşma saatlerinin ayar edıleceğni bildirmiştir. Diğer taraftan Başvekil Yardımcısı Walter Ulbricht, birçok fabrid kalarda haziranda aza'.tılan iş «aatlerinin artınlması için mü raeaat ettiklerini, bu Itibarla hükumetin bu «normal vaziyeti düleltmek üzere fabrikalara kend: çahşma progrsmlannı tanzim etmelerini emrettiğmi büdirmiştir. Ağır sıkletler ve caddelertmiz ^ ün tart da«W heş Kadıköyünde cak araba vaparma blnip kafşıya geçmek fetedin». Vapor vaktinde geldi. Faka/. İçinde çok ağır yüklü kam>*onlyj bulunduğundan baştaki inec kalkar is. kelenin demiri, kara iskelesinin kenarile yüksekce bir deve nrü yaptnea önde buluaan binek otomobilleri, altlannı, harab etmek korknsüe vapur<ian çıkamadılar. İskele ile, vapuron tner kalkannı bir seviyeye ge'Armek için agaçlar kondn ve müş.'cülâtla vapur boşaldı. Tam 20 dakika gedktik. Çtinkü bn vapurlara aknae&k kamyoolann ağırhkİA'/ı hakkmda bir kayıd yoktu. Halr/uki vapnmn bn ağırüklar altında iskeleye nazaran irtifaı boşalimayı alâkadar ediyordn. Öğrendin» ki; ba vasıtalar vapurdaki menmrlan da dinlememektedirler. Sirked ve Kadıköyde ise seyriiscler memnra yoktnr re ba yüzdenı ondan bir rezalet halinde. dir. NewYork, 27 (a.a.) York Post» gazetesi pazar günkü sayısuıda, Rusyadan kaçarak Birleşik Amerikaya sığınmak istiyen Sovyet şahsiyetinin Beria ol. mayıp Gerhard Eisler Isminde, aWashington, 27 (a.a.) Ameri suetle düşmanlara, hizmet edil lâkalı Amerikan servislerinee çok kan Âyan Meclisinde Wisconsın'u mİ5, olması pahasına dahi yapa tanınıruj biri olduğunu yazmaktatemsıl eden Cumhuriyetçl Üyeler cağım.» dır. den Mc Carthy, dün akşam verdiMc Carthy bu sözleri, Ticaret Bu zat 1949 yılmda Birleşık Aği bir demeçte, ordunun gizli ser Odası üyeleri önünde irad ettiği vislerinde çalı;an subaylan sorgu bir nutukta söylemlş ve İngiltere merikada casusluk suçundan tevkif ilmistl. Hakkında tahkikat yaya çekmeğe devam edeceğini söyye de hücum ederek bu memlekelemiş ve şunlan ilâve etmiştir: pıldığı sırada para kefaleti ile ser« Bunu, bazı subaylanmızın ti Komünirt Çin İle hâlâ ticart best bırakıldığuıdan bir kolayını isinılerinin memleketimiz düşman münasebetler Idame etmekle itham bulup New York'ta bir Polonya lan tarafından öğrenilmesi ve bu eylemiştir. vapuruna sahte isim ve pasaportla «nııııınnınıuıınııifflnınıınmninııııııııııuıınııtHiınmıiR girmeğe muvaffak olmuştur. Polonyaya vardıktan bir müddet «onra Doğu Almanyada Proppaganda Bakanbğma .tayin edibnif v» bir. kaç ay evveline kadar bu mevkil Montreal 27 (a.a.) Fransa eski Washington 27 (a.a.) Birleşik muhafaza etmiştir. New York Post Başbakanı Antoine Pinay, bugün Amerika Ziraat Bakanlığı istihsal gazetecinin faraziyesinl kuvvetlendünyanın karşılaştığı en mühim jartlarının tetkiki için Asya, Afrika mesele, cemiyetin sevgi temeline ve Avrupaya mütehassıs gönderile diren nokta iEsler'in Beria'y» çehistinaden yeniden kurulmasıdır, de ceğinl açıklamıştir. Dış ziraat te| re ve boy pos bakımuıdan çok benmiştir. kilâtı mütehassıslanndan Dexter zemekte olmasıdır. Beria'aın başıBurada Fransız Amerikan bir Rivenburg, 1 ekimde buradan na gelen felaketten tonra bu catın liğinde konuşan Pinay, Batı mede hareket ederek üç kıta uzerindeki Rusyadan ve peyk memleketlerden niyetinin iki tehlike karşısında ru 16 bölgede tetkikler yapacaktır. Bu bir an evvel kaçmak istemesi de lunduğuna Işaret etmiş ve demştlr seyahatin gayesi Amerikan zirıl gayet tabll görülmelidir. Zira kenki: mahsulleri için yenl pazarlar ara disi Beria'nın emniyet ettiği re n «Birincisl şiddet, tecavuz, harb mağa mahıftur. kı münaıebett* bulunduğu adamsekline beliren açık tehlike, diğe.i Diğer bir mütehassıs, pamuk is ardan biri idi. sefaletin meydana getirdiği dahili tihsal ve mubaya eden memleketkarışıklıklardır. leri dolaşmaktadır. Iran, bir Sovyet vatandaşını Fransa birincisine karşı koymağa, fakat ikincisi ile mücadele etBelçikada bir maden hudud dışı etti meğe hazırdır.» kazasında 12 işçi öldü Tahran, 27 (a.a.) Tahraııda Alman kitabevleri federasOuarignon (Belçika), 27 (A.P.) münteşir Ettalâat isimli akşam gayonunun tulh mükâfab Bugün buradaki bir kömür ma zetesinin bildirdiğine göre, İran hü Frankfurt 27 (A.P.) Alman deninde vukubulan kazada yedisi kumeti, Tude komünist partisi ile Ktabevleri Faderasyonu bu senekı İtalyan olmak üzere 12 maden, aişbirüği yapan Alioff isimli bir Sovsulh mükâfatını aslen Alman ya melesi ölmüştür. Bu ameleler binyet vatandaşını hudud dıjı etmişhudisl olac filozof profesör Martın miş olduklan asansörün kopup tir. Rober'e vermiştir. Bu münas^bstler bugün Frankfurt'ta St. p aul düşmesi neticesinde beklenmedik kilisesinde beş gündenberi açılmış bir kazanın kurbanı olmuşlardır. Asansör evvelâ kurtulup dört bulunan milletlerarası kitab sergisinde bir merasim yapılmıştır. Me metre sukut etmi} ve emniyet rasimde Batı Almanya Cumhur mandallanna takılmış ve bu manBaşkanı Heuss ve diğer tanınmış dallar asansörü aşağıdan ve yuşahsiyetler bulunmuştur. karıdan sıkıştırarak 12 işçinın eBundan evvelki sulh mükâfatla zilmesine sebeb olmustur. Bundan nnı ttalyan profesörü Roman.. sonra asansör mandallardan da Guardini ve Fransız profesörü Al kurtulmuş ve 130 metre rfenne bert Schweitzer almışlardı. düşmüştür. Diinyanın karşılaştığı Amerika, ziraî mahsallerine pazar arıyor iki fehlike Sumerli doktorlann reçetelerde başhca iki maden •odyum klorld (mutfak tuzu), hayvan! maddcleTden sfit, yılan derisi, kaplumbağ» kabuğu kullandığı, fakat ilâçlanndan çoftunu töğüd, armud, incir ağaçlan ve tarçnı, mersin, keTokyo 27 (aa) Japonya «iy»kik gibl nebatlardan istihsal et sf liderleri, Japon millt emniyet tiği anlaşılnuştır. kuvvetlerini bir savunma kuvvHi Kramer, metnin hiçbir yerinde haline «okmak için bir plân haarlamış bulunrr.îktsdırlar. cin, peri, büyü gibi esrarengiz huYeni Japon sevunma kuvveti rafelere rastlamadığını bildirmiştir. Aynı âlim Sumer'lerden daha' aon 250,000 kişilik bir kara ordusundan müteşekkil olacak ve tepkili uçakraki Babil medeniyetinin bu gibi larla, uçak gemileri tarafından de«mistik teslrler altında buiunduğu teklenecektir. nu söylemiştir. Başbakan Shigeru Yoehida ile Metnin ele geçen kısmmdan, bu muhalif terakkiperver partisi Uderi ilâçlann hangi hastalıklara karjı Shigemitzu bugün bahis mevzuu plân uzerinde görüşerek mutabaxakullanıldığı öğrenilememişttr. te varmışlardır. Japon ordusn kuruloyor Komünist parriai re içir.de temizleme faaliyeti devam etmektedir. İlk olarak isyanı hazıriamış olanlar tasfîye edilmiş şımdi sıra pasıf mukavemet göstermiş; olanlara gelmiştir. Batı Almanyaya gelen haberîer» göre, Dofu Almanyada Emniyet teşkilâtı ve polis ku\'vetleri takrıy» edıhnektedir. Sendikalar, butün azalann mazismi ayn yan tetkıke başlamıştır. Polis on bin kadar şüphelı şahsı neıaret albna almıştır. Bu tecbirler, şüphesiz, komünist partisi ve mahallî sendîka liderlerinin nüfuz ve salâhiyetlerini kuvvetlendırme gayesi gütmektedir. Bununla beraber Baüya sızan haberlere göre, işçiler hâlâ fabrikalarda sendika «özcülerini tenkid etmekte ve parti toplantılanna iştiraki reddetmektadir. Diğer taraftan işçilerkı yer yer isyan ettıklerine dair raporlann d« Gtoaetelerd4 okndngnmitıa fore Batı Beline gelmekte olduğu bıldiMercaıı taraflarrada bir kavagazı rilmektedir. bornsu, caddeden geçen agır bir kamyonun tazyikı ile çatlamtş. ga> dışan sumış.. Bir oteldeki müsterüerdea sekizi hastalanmış... Bımnn yanıbaşında foyle bir ınektub aldım: Balıkesir, 27 (T.H.A.) Burha< Sayın Bay Bnrnan Fekk: niyt kazasının Karaağaç köyünde oturan 47 yaşlanndaki Fatma, ko«Çok fiikür buna da görmek uacası Ahmedle yaptığı bir münaka /sib imiş, nihayet İstanbulon 1 şa tonunda eline geçirdiği av tü numaralı cadded asfaltlanıyor. feği ile kocasını vurarak öldürmüş Dogrusu pek sevindlrid bir şey. tür. En büyük ve en güzd mağazaHâdiseyi müteakıb katil ka*n lann bulunduğu, yabanalann geei elindeki tüfeği ü« birlikte kaçnuş için ilk çıktıklan şehrin en kalaolduğu bir dağın eteğinde yaka bahk sokağı, İstiklâl eaddesi nihalanarak adll makamlara teslim e yet ntandıncı halinden kurtuluyor, dihniş ve «orgusunu müteakıb ce tnedeni insanlann yürüyebilecegi zaevine gönderilmiştir. bir hale getiriliyor, Bir kadın kocasını tufekle vurdu TALiHiN YUZü 5İIE DE 6ÜLEBİIİR Rita ve Dick Haymes'in balayı New York, 27 (a a.) Rita Hayvorth ve Dick Haymes, dün Las Vegas'tan buraya gelmişlerdir. Yeni evliler, Rita Hayworth'un avukatı ile uzunca bir konuşma yaptıktan sonra Manhatten'a hareket etmişlerdir. Güneş îfigından faydalanma için çalışmalar NewYork 27 (Nafen) Amerikalı ilim adamlan güneşin ışığından enerji temin etmek imkânlannı görüşmek maksadile Wisconsin de Madison'da bir toplanb yapmışlardır. Bu toplantıda dünyada tükene cek olan kömür ve ptrol kaynaklannın yerini alacak bir enerji kay nağının temin edilmesinin mühim bir mesele olarak ele alınmssı ileri »ürülmüştur. Bunun için de güneşin enerjisinden istifade edilmeri düşünülmektedir. Bu meseleyi ortaya atan atora enerji komisyonu istatistik mütehassısı Palmer Putman, dünya nüfusunun mütemaAiyen artmakta olduğunu ve bundan böyle kömür v» petrol ihtiyaeının aynı nisbette artacağını hesablamış ve bunun için de şimdiden tedbir alınmasuu bildirmiştir. Fakat ne yazık kl kaldınmsBt şehir olarak dimj'ada fena ün »lmi| İstanbulumuzda, dişimizden tıraağunızdan arttııarak yaptuınaga ça. lıştığımız bir çok caddelerimizia daha asfaltlan tamamlanmadaa. muhtelif sebeblerle bozulduklanna şahid oluyoruz. Bunun ea yakm misali İstiklâl caddesidir. 30 Ağustostaki geçid resmine lş> tirak eden ağu tanklar henfiı a*. faltlanması tamamlanmamış İstiklâl caddesinden geçerek asfalt gömleği yer yer zedelemıştir. Bundan başka aynı ağır tanklar aynı günde Unkapanı köprüsünün kaldınm kaplamalannı da yerlerinden fırlatmışlardır. Evvelâ geçid resunlertnin ş içinde ve en kalabalık raddetcrrle yapıhnası doğra mudur? Bano dünya rörenler tayin etsmler; fakat mutlaka şehir sokaklannda yapılmak isteniyorsa bu geçid resmine tekerlekleri lâstikli olmıyan askeri vasıtalann ve silâhlann sokulmaması icab etmez ıni? Tabrib ettiğimiz sokak kendi njalunızdır. Önümüzdeki ayın 29 unda Cumhuriyet Bayramını kutlayacagız. Muhakkak geçid resmi Taksim meydanuıdan geçeceklir. Gonül I*. tiyor ki bu mutlu g günde bahasına, jehir zarar görmesin.» b * * * Hâdlse Blzim tokaklanmızta, flgrfind«g geçen ağırlıklar arasıada bir nisbe* yoktur. Alttnda meera, elcktrtk, m ( ge^a, telefon şebekesi bulunan bîç Wr caddeden 35 tonluk tank, hattl 20 tonluk kamyon geçemez. Çünka bunlann bünyeleri bu ağırlıgı ta. şımağa miiıaid değildir. Onun içindir ki caddeler yer yer ekkec Seviyeleri bozulur. Şuraya dikkat etmek lflzmdm 1 Ağır tanklann velek H saflam da olsa şehir eaddelerindea geçmesi zararlıdır. Asfaltı, iki bozar, gokağı çökeıÜr. 2 Ağır kamyonlann eekleri yollan tahdid etmek lâzım. dir. S Demir teketJekB vasıtalann, eskiden de olduğa gibl asfalttan geçnelerini yasak ermelidir, Ve nihayet en güzel >^smi geçidler, en ağır silahlarm işfirak ettiği değü, kıt'alarm hareket, eda, kıyafet ve mtlzamh bnlun. duğu resmi geçidler olduğunu da askerlerimize haürlatmağa haeet yoktnr. B< FELEK önce burada bir hastanede 700 grara ağırlığında doğarak dünyanın en küçük bebeği adını alan bir kız çocuk doktorlann menfi raporlarına rağmen sıhhatli olarak büyümektedir. Bebeğin normal bir çocuk olarak büyiiyeceği 'Imid edilmektedir. 700 gram ağırlıkta doğan Başpilot Şevket Gökmenin çocuk yaşıyor cenazesi bugün kaldınlacak New York 27 (ajı.) İki hafta ÖLÜM müoseseslnin kttibl Ankara, 27 (Telefonla) Beyruta kokain ve ziynet eşyası kaçırmakta iken Ankara hava meydanında yakalanan Merzuka Akçam ile kocası Sedad Akçam hakkındakı savcıhk tahkıkaü sona ermiştir. Sanıklann bu eşyaları kaçak olarak yurd dışma kaçırmak istedıkleri neticesine varan savcılık Suriyede silâhlar sanıklar hakkmda ilk tahkıkatm toplattırılıyor açılması kararına varmış ve iddiaLübnan ve Urdün, ltalyan Şam, 27 (T.H.A.) Suriye İç namesini hazırlamağa bsşlamıştir. sermaye ve teknisyenleri İşleri Bakanhğı tarafından bugün En uzun ömürlü mahluk: yayınlanan bir tebliğde, elinde ruh davet ettiler satlı veya ruhsatsız silâh bulunanKap'umbağa Bari (ttalya) 27 (A.P.) Burada ların bu silihlarını hükumete tesWashington 27 (a a.) Mniî ttalyan mütehassıslarile ticarl ve lim etmeleri bildirilmektedir. tktisadî meseleler hakkında müzj9 ekimde yapılacak seçimlerde bir Cografya cemiyeti en uzun ömürlü kerelerde bulunan sekiz Arab dev hâdise çıkmaması için alınan bu mahlukun kaplumbağalar olduğuleti mümessillerinden Lübnan ve tedbir kararına riayet etmivenler nu bildirmiîtir. St. Helena adasuıda yaşıvan bir Ürdün delegeleri memleketlerinin şiddetle cezalandırılacaklardır. kaplumbağvım 1815 ten 1821 e Kakalkındırılması için İtalyan sermadar burada sürgün hayatı yaşamış yesini ve teknisyenlerini davet etEStN KÖKEN olan Napoleon'un muasın olduğu mişlerdir. iddia edılmektedir. Ürdün delegeleri İtalyan sermaye ile Karada yaşıyan kaplumbağalaı «inin ve teknisyenlerinin Ürdünde ORHAN ÖZDEN içinde 100 yaşını aşmış olanlar pek girişecekleri her türiü iş için azamî çoktur Denizlerde bulunan dev kolaylık göreceklerini söylemiştir. Nişanlandılar. kaplumbağalann ise tabiî ömürleri Ürdün bilhassa fosfat, msnranez ve tstanbul 27.9.1953 bir asırdan çok uzundur. potas madenlerinin geliştirilmesini Karada ve denizde yaşıyan bir istemekterir. çok hayvanların ömürleri ise bunlara nisbetle çok kısadır. Goril nadiren 35 yaşına kadar yaşar. Balinalar 30 yaşında hayata veda eder. Ormanların kralı denilen aslanın Tarihçeli lzahlı Notlu Türk Ceza ömrü ise 2030 yü kadardır. En uzun ömürlü balığın 75 yaşınKanunu ve Ya^gıtay Içtihadlan ve da öldüğü tesbit edilmiştir. PapaHarçlar Kanunu ğanlar bazan 60 yaşuıa kadar yaKitabı, Ceza Kanununun lon tadilâtını ihtiva ederek 1800 saşamaktadır. hifeye yakm 2 cild halinde satıja arzedilmiştir. Yeni maddeler altına esbabı mucibeler, tamim, notlar ve mahkeme mercile GÜLER ÖZARAR rinl gösterir kayıdlar da konulmuytur. Evvelce kitabı ahnif olanlara, tadilât ayrıca forma halinde tatılmaktadır. Satı^ yeri: ilt HAK KİTABEVt tsmafl Akgfln Kitabevi MÜNTB BİROL Vezneciler Beyazıd • • ^ • • • ^ ^ B Cagalofia İstanbnl Nişanlandılar. 27/9/1953 bu mevzudaki muhtelif taleblerini karşıhyabilmek Qzew yurdun muhtelif tütün bölgelerinde cVirjüıya tütünü» yetijtirilmesl kararlaçtırılmıştır. Bu hususta tecrübelere önümüzdeki istihsal mevstmmde başlıyabilmek maksadile hazırlıkîar tamamlanmış buiunmaktadır. Memleketimizde Viriinya tütünü yetiştirilecek Merzuka Akçam hakkınAnkara 27 (T.HA ) Memlekedaki savcılık tahkikatı timizde tütün nevilerinîn çoğalması ve dolayısile, dünya piyasalannın sona erdi Ankara, 27 (Telefonla) Etimesuddaki müessif uçak kazasının 3 mürettebat ve bir yolcudan ibaret kurbanlarınm sayısı, dün gece bildirdığim, başpüot Şevket &okmenin vefatı ile 5 e çıknuştır. Ba*pilot Şevket Gökmenin cenazesi yarın öğle naraazmı müteakıb cbedî istirahatgâhına tevdi edılecektir. Bay VAHRAM KOVAN 17 9.953 EunU tabahı vefat «tml^tir. Censze torenl 29 9.953 sall gunu 8«at 16 da Beyoğlu Bai.xpazarı O; Horan Er. meni klliseslnde lcr» olunacaSından kendislni sevenlerln te$rıil*rl rica olu. nur. Kovta aU«ri * •• Eski Manast:r vallleıindcn Rıtzı, Çanakkale Bo£a21 Muhafızı Mazhar Paşaların torunı.. Sultan Reşadın '.klnci «lstişarf kavak kongr«si» mabeyincısı Nu£İ>et Oşan'ın kızı. Birles. Ankara 27 (THA.) Memlekemış MlLletler Hukuk muşavlrlerınden Tevfîk Kerım Erlmın *şi Cenan Çamoğlu timizde orman servet ve sahalanve Kenan Ertmh annelen. tuccar Dr. nın gittikçe azalmakta olduğunu Tevfık Çamoğljnun kaymvalıdasi gözonünde tutan alâkalılar yeni ted FAHİME ERİM Cenazesı 29.9.953 salı gunü Bğle namazmı muteftkıb Bakırkoy Çarşı Camımden ka'iırılarak Bakırkoydekı alle makbereslrae defnedüecektir Cenabl hak rahmetine cazhar buyurnın. vefat etmist'.r. .. LJ/Ekimde ıııııııtı«ıı^ llüllı * * * m dfyricat(l.0Q6Urahk Para ikrâmiı/elen. Bır Apartman Daıresı Mıuevl Eskerizlm Cemaatl Relal olan Bay İZİDOR SNİTTER vefat etmıstlr. Censze merasimınin bu. gun pazarteai 28 cylul 1953 saat 13 te Yuksekksldırırr. Ejkffr.azım Sınagogun. da İcra olunacejı teessutle bildırlllr. İşbu llân hus^^&i davetıye yerln« k*. imdir. Çocukları Bay vt Baynı tsmel Behar, Bay vt Bayan Vlktor Inzelberg, Bay v« Bayan Joıef Raıon (Telâviv) Cenu« Lcvazimatı Moricerl; 41315/43841 birler ittihazına karar vermişler ve bilhassa yurdda bol miktarda kavak yetiştirilmesini ön plâna almışlardır. Orman Umura müdürlüğü, kavak yetiştirme mevzuunu teknik esaslara uygun ve plânlı bır şekilde yürütmek için gerekli esaslann teı biti maksadile önümüzdeki yıl bir «Istişart Kavak Kongresi» terüb etmek için hazırlıklara başlamışür. REJİN BARDÎZBAN ile JOZEF NARMAN Nişanlandılar. Nlşantaş 26/9/953 (150) Ifralık bir hesap açhrmakta y r ' Gecikmeyinizf. EMNİYET UNDI6I. Hâkim Mahmut Âlicanoğlu'nun Bütün Şube ve Ajanslanmızda tahsil tenedlerinin masrafsız olarak muamer lelerine devam edilmektedir. Fazla tafsilât için gifelerimize müracaat edilmesi rica olunur. Kalb uyumaz! Yaran: KERİME NADİR Türk okuyucusunun en sevdiği romancı Kerime Nadir, bu eserin uzerinde, bir yıl, uykuiux geceler geçirmiştir. ^r Bu romanı «AYDABİE» raecmuası, beş renkli nefis bir kap içinde, okuyucularmi hediye olarak vermeğe başlıyacaktır. İt Aybagııu bekleyiniz. İf PARASIZ ROMAN: OCUBANK ]\ Sayın Öğretmenlere Parasız olarak dağıtmakta olduğumuz her sınıfın senelik plânı öğrenci not defteri ve bütün yıllık Ünite plânı kitabı sayesinde ATLAS YAYINEVİ Çocuk ELsirgeme Kurumunun, memleketin tanınmış yazarlarile, masal, çocuk romanı, çocuk resmi vâdilerinde ihtisası bulunan kalem sahib!terine hazırlattığı değerli yazılarla yayınlanmakta olan KİRAUK DÜKKÂN HAYAT HAYAT BÎLGİSÎ 1, 2, 3. Sııuf Beyoğlu, Galatasarayın merkezinde 2 katlı büyük mağaza tam tesisatlı, acele kiralıktır. Telefon: 40162 ye vasıtasız müracaat. I Aziz Türk öğretmen ve öğrencilerme mutlu ve başarılı bir ders yılı diler. ÇOCIJK v e YUVA Dergisinin beşinci sayısı nefis bir kapak içinde, dört renkli sekiz büyük sahifede çocuklan ve velilerini pek yakından ilgilendirecek konularda zengin mündericatla yaymlanmıştır. Nereye olsa sarfedebileceğiniz elli kurvrş gibi cüz'î bir fiatla satılan bu c'ergi çocuğu olan her ailenin mübrem bir ihtiyacıdır. ders dergilerini daha faydalı ve verhnll kılmaktayu. BlLGİSİ Dergilerini PBOF. NtMBUSIJN HACKBALAR1: takib etmek suretile birinci devre derslerinde randımanı artormanız, vaktinizi harcamamamız, yorulmamanız mümkündür. Mülî Eğitim VekâleÜ 12 Ağustos 1953 tarihli emri ile HAYAT BlLGİSİ dergisinin ilgili gınıflara tavsiye edilmesini ve okul kooperatiflerinde satılmasuu uygun görmüştür. Ornekler gönderilrniştir. Almadıysanız lutfen isteyin. Bir Yayınevi P. Kntusu U İstanbol COCIJK v e YUVA Dergisini mutlaka görünüz! Beğenirseniz dostlarınıza da tavsiye ediniz. Gazete bayilerinde ve gazete satan her yerde araymız!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog