Bugünden 1930'a 5,399,876 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CDMHÜBIYEr HABERLERt Evlendirate Cemiyetinin senelik kongresi nkarada bir uçak kazası oldu. İsdmbuldan Ankaraya kadar ârızasız giden bir nçağin Ankara meydaToptantıda heT yıl 150 çifti evlendiren cemiyetin varidat Korunmaya muhtaç çocuklar bir itlnt İle tatbik edllmesi çocu nından havalanır havalanmaz bir Müracaatler geçen senelere darlıği içinde bulunduğu ileri sürüldü hakkındaki «kanun ve yönetmeliğu koruma dâvasma büyük bir ın motörünün ruruşması, üzerinde enisbetle fazla, fakat hiç bir ğinin tatbikatını incelemek ve dakişaf verecektir. Türk Medeni Ka hemmiyetle durulmağa değer bir talebe açıkta bırakılmadı Evlendirmeyi Kolaylaştırma ce lüğü yanında varidatın az olduğuha iyi olmasmı aağlıyacak tedbir] nunu ile Belediye ve Umumî Hıf. meseledir. Tapılmakta olan tahkikatın,* kazanın sebebini ve mesulmiyetinin yılhk kongresi dün saat nu söylemisler ve cemiyetin halkın zıssıhha Kanunlan hükümlerin leri varsa, bunlan meydana çıkatlk ve orta öğretim müesseseleri leri tesbit etmek üzere Millî Eği14 te Cağaloğlundaki merkezinde alâkasını çekişi propaganda yapa bu sabah saat 9 dan itibaren 1953 tim Bakanhğında yılda bir defa den ilham alınarak vücude getiri racaği ümid edilebilir. Tahkikat deyapılmıştır. madığını ileri sürmüşlerdir. 1954 öğretim faaliyetine başlıya toplanmak ve en çok bir hafta yetişkin ve idealist idareciler eline yekunlarının % 1 i nisbetinde ko len ve bu hükümlere tamamen uy vam ededursun, biz 4 ü şehid olan Fahri Sündüzün başkanlığmda Dileklerde söz alan üyeler ise, caktır. için gun olan bu şekle illerin itiraz et uçak mürettebatının ve bilhassa sürmek üzere bir Çocuk Koruma verilememiştir. Dâva ile kanunen runmaya muhtaç çocuklar yapılan kongre, eski üyelerin de cemiyetin Avrupadaki benzerlerile Okullara yapılan müracaatler ge Genel Damşma Kurulu» (1) tesis vazifeli M. Eğitim, Sağlık ve Sos tahsisat konulmasını âmirdir. Tür miyeceklerine şüphe yoktur (3). büyük sogukkanhhkla yoiculan gelmiş olması dolayısile büyük bir | temasa geçip, onların muazzam yar çen senelere nisbetle fazla olmuşyal Yardım Bakanlıklarında, ise, kiye ölçüsünde bu ödenek, 1951 de II özel idarelerinin, belediyelerin kurtaran hostes Merih Özyücelin kalabahk huzurunda yapılmıştır. | dımlarını kendine ömek olarak al sa da, hiç bir talebe açıkta bırakıl edilmiştir. Kurul 1950 ve 1951 yıllarında toplanmış, fakat 1952 yukırtasi muameleler üstünde, bir 1.000.095 lira iken 1952 de 1.J50.000 ve köylerin başında bulunan idare kahramanhklanndan bahsetmek isRaporlann okunmasıru rhütoakıb masını, faaliyetini genişletmesini mamıştır. lında bu kanun hükmü yerine ge kalb zarureti ve bir gönül hasreti lirayı aşmıj, cari bütcede ise âmirlerinin, en basit bir mali hu tiyoruz. Mürettebatın hepsinin öterkid ve dileklere geçilmiştir. Bu yıl inşası tamamlanan 12 ye tirilmemiştir. Önümüzdeki günler ile ılgili elemanlar hizmete koşu 1.360.000 liraya yükselmiştir. Tas kuk görüşü ile çocuğu memleket lümü. bir tesadüf eseri addedilmez. istemişler, fakir çiftlere yardım Üyeler, her sene cemiyet kanani ilkokul binası da tedrisata başlamamış, binnetice bu iki Bakaniık riha lüzum yoktur ki bu mıktar ölçüsünde, bir millet istikbali en Onlar, evvelâ yoiculan kurtarmayı lile evlenen çift sayısının 150 den için aynlan 500 liranın az olduğu hyacaktır. Bu okullarda sınıf tah de bu Kurul üçüncü toplantısuu arasında esasa müessir samimi bir her yıl artacaktır. yapacaktır. dişesi olarak ve her jeyin üstünde düşünmü? ve uçağın mecburi iniçok olduğunu, yapılan işin büvıik nu söylemişlerdir. talan, Bakanlığın kabul ettiği yeKurul, Mfll! Eğitim, Sağlık ve işbirliği kurulamamıştır. Bu yüz İl özel idare bütçeleri, Bakan bir gefkatle telâkki etmeleri, bu şini ona göre idare etmiş olsalar «ıınıımıınııııuiimilllllllıl! jil renkte olup, onda biri keçe ile dendir ki, çocuğu koruma mesele lar Kurulunun tasdikıyla yürürlü sistemin realize edilmesini sağlıya gerektir. Böyle olmasa dahi. bu kakaplanmıştır. Oğrenciye gösterilme Sosyal Yardım, Adalet, İç İşleri si, her yıl bir milyonu aşan devza şehidlerinin aileierini düşünmek ğe girdiği için, bütçelere konulan caktır. ve Çalışma Bakanlıklan temsilcisi icab eden, resim, harita vesair let tahsısatuıa ve maalesef istifade ödeneklerin kontrol ve takibi, ek Köy, belediye ve özel idare, icab eder. Bunların ailelerine 5000 % kâğıd malzemeler bu keçeler üze lerinden; valiler, belediye başkanlira ikramiye verileceği. 30 senelik ları, muhtarlar, hayır demekleri, edilemıyen üç milyona yakın ma sik konulduğu takdirde ikmali 6a muhtar birer teşekkül olmak salâ hizmet görmüş kimselerin ailelerine rine asılacaktır. hallî teşkılât ödeneğine rağmen: ha kolay olmaktadır. Bu bütçelere hiyetile kanunî formalitesi tekemYeni ders yıhnın başlaması mü yurd müdür, öğretmen ve dokyapılan muamele daire^inde emekKadıköv Koşuyolu mevkiinde Türkiye Köylü Psrtisinin Balat esaslı ve ciddi bir sekilde ele alı konulan ödenekler yekunu 1951 mül ederek tasdik edilen oütçele lilfk maası bağlanaraği haber veEmlâk Kredi Bankası ve Belediye nasebetile bütün okullarda tören torlan, millî eğitim müdürleri, ü namarruştır. llçesi dün saat 15 te törenle açılde 376.000 lira iken hu yd 400.000 rine yalnız hâkim değildirler, cnu riimektedir ki bunun cok yerinde evleri sakinlerinin ilkokul ihtiyacı ler tertib edilmiştir. Törenlerde o niversite profesörleri veya yüksek mıştır. Bu ıztırab verici realite karşısın liraya doğru yükselmiştir. kul müdürleri, öğrencilere hitab okul öğretmenlerinden çocuk ve icra etmekle de mükelleftirler. Bu olduğunu söylemeğe lüzum görmüPartinin 1 başkanı, SaHhadlm halledilmek üzeredir. 1 Şu vaziyete göre bu yıl, köy, itibarla korunmaya muhtaç ço. yoruz. Bayındırlık Müdürlüğü yüksek edeceklerdir. Bazı okullarda sene akıl hastalıklan ile pedagoji mii da 3 Çocuk Koruma Genel DanışKumbaracıoğlu ve diğer parti men mimarı, Bölge müfettişi ve MilH nin ilk dersi, muhitin tanınmış bü tehassıslan, büyük iş adamlan ve ma Kurulunun büyük bir mesuli belediye ve özel idare bütçelrrine cuklar için butçelerin özel bölüHostes Merih Özjücele verilerek sublan törende hazır bulunmuş Eğitim memurundan bir hayır kurumuna bağlı olma yet omuzladığı şüphesizdir. «Kanun konulan para cem'an 2.486 000 li müne konulan ödenekleri, gayeye müteşekkil yükleri tarafından verilecektir. ikramiyenin tahkikattan sonra tpslardır. heyet, mahallinde incelemeler ya Istanbul Kız Lisesi kuruluşunun dan çocuğu korumaya müteveccih ve yönetmehğınin tatbikatını ınce radır. Hemen işaret etmek lâzımdır uygun olarak sarf veya bu naKfad bit edileceği hakkında bir haber oTörende s8z alan Muzsffer Ak parak «Nevcivan Feridun Paşa» 30 uncu yıldönümü olması müna büyük bir bağışta bulunmuş veya lemek ve daha iyi olmasını sağ ki, bu paranın pek küçük bır la müşterek bir fon tesis etmekte koyun, hayat pahahlığım tenkid vakfından olan binanın tam teşek sebetiıe. bu sabah saat 9 da okul bu maksatla bir tesis kurmuş va lıyacak tedbirleri tesbit etmek» miktan mobilize edilebilmektedir. mutlak bir yetkileri vardır. Bi kudum. Bunun sebebini anlıyamadım. Her halde kazaya sebeb o'an etmiş, Fatih ilçe başkanı Ömer küllü bir ilkokul yapı1ahilecp*!r!e bahçesinde, eski ve veni mezunlar, tandaşlar arasmdan M. Eğitim Ea vazifesile mükellef olan kurul, Bu miktar geçen yıl yüz bin li naenaleyh yapılacak iş şudur: motör yangmını hostes ögrenci velileri ve ögrencilerin İ5YüzbaşıoŞlu da, muhalefet parü'e dair rajorlarını Milli Eğitirn Mükanhğının seçeceği cem'an 34 kışi kendısıne sunulan raporu incele rayı bulamamıştır. Bu yıl bunun İl Çocuk Koruma Danışma Ku gibi bunda onun hcrhanri bir mesrinin »iyasl emniyetleri mevzuan dürlüğüne vermişlerdir. Rapor mü tirakile bir tören yapacaktır. Tömekle, önüne getirilen mevzular iki misli bir netice alınması münı rulu, kanunî toplantılarından bi uliycti olabîleceğmi de akıl ve m:>nden mürekkebdir. da bir konuşma yapmıştır. Hürlükçe tetkik edilmektedir. Müs ren, Vali muavini Fuad Alperin hir Daha önce toplanmış bulunan iki da karara varmakla iktifa etme kündür. Bütçelere konulan öde rinde ilçelerin de mutaleasını ala tık kabul etmez. Hostesin motö'le bet karara vanldığı takdirde, öğ konuşmasile başhyacak, müteakıben lise müdürü ve Mezunlar Ce kurulun bu salâhiyetle aldığı ka mek mecburiyetındedir. Bu inaneklerin geri kalan kısmı ya ma rak, il ölçüsünde, paranın yatın hiç bir alâkası yoktur. Onun için Polis komiserine tecaviiz eden retmen kadrosu hazır olan okul bu çocuğu koruma hallî anlayışa göre. kanunun lacağı bankayı ve paranın yatınl fenc kadının kahramanlık dereremiyeti başkanı birer hitabede bu rarların tatbik edilip edilmediğini nıjla muharrır, binada açılacaktır. bir sarhoş Adliyeye verildi mevzuu etrafmda uzun yıllardan sadına uygun olmıyan bir tarzda ma taksit ve zamanlaruıı tesbit ve sini bulan fedakâriıöm. isi kırtalunacaklardır. gözden geçırmek, makam ve messiyeciliğe dnkmeden mükâfatlanHanlfi Yslçın lsminde bir Barhoj, uliyet sahıblerini zor duruma so berı çırpıiıan bir öğretmen sıfatile, harcanarak israf edilmekte veja bunu ilçelere tebliğ eder. dırmak lâzımdır. eumarteBİ gecesl saat 1.30 sularında, Şehir Hatlan vapurlannda kahve 3. Çocuk Koruma Genel Damşma hiç bir mânası olmıyan nazarî raTicaret ve Ekonomi Bakanı kabilir. Ancak böyle bir muhaseMilli Eğitim müdürleri, özel idave çay fiatlan yükseldi Kadıkoy lakelesmde «arkıntılık «der. Kurulu üyelerinın bir nokta üze kamlar halinde kalmaktadır. Kim re ve belediyeye hitaben, bu kara Fi tarihinde bir ark«daşla beraken. polis tarafmdan nezakete davet be yerine 3. Çocuk Koruma Genel Ankaraya döndü Çehlr Hatları vapur büfelerlnde İS rine dıkkatleriru çekmeyi vazıfe sesiz Türk çocuğu sokaklarda a nn bir suretini ekliyerek bir taleb ber uzun bir uçak yolculuğu yapıeo ılmış, fakat Itiraz ederek bagırıp kuıuaa »atılmakta olan çay. kahve fl. Bir müddettenbert jehnmizde bulu. Damşma Kurulunun karşısında çağınnaga başlamıştır. Iki poltsin zorla aüarı 17.S kuruja yukseltllmistir. bilmektedir. yaklar altında sürünür veya kara müzekkeresi yazarlar. Özel idare yordtık. Çok güzel. çok zarif ve cok nan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Fethi bulunduğu meselelerden en mühim ksrakola kadar gaturmeğe muvaffak nazik iki hostes hizmet ediyorl'rdu Çelikbaı dun akjamki 20,5 ekspresile olan birinin üzerinde durmak daha Çocuğu koruma meselesi memle vicdanlı bir takım düşkünler ta ile belediye saymanlıklan da vaolduğu «»rhoj orada' • Ban» pehllvan Unesco adına bir mütehassıs geMi Ankaraya hareket etmişiir. rafından dilendirilmek suretile sö liliğe ve belediye başkanlığından Arkadaşım hosteslere bakarak şöyŞehrlmizdekl sanayi muesseselerinde ket ölçüsünde genis hacimii, millî Yalçm derler» diyerek kollarını kur. faydalı olacaktır. İnönü bugiin partili kadın mürülürken, bu ödeneklerin is alacaklan bir mucible ve bir irsa le dedi: tarmış ve hâdtseyi taklb etmekte olan Incelemelerde bulunmalc üıere Je«n Her şeyden önce şu ciheti be istikbal endisesi kadar ağır ve komıser muavlnl Arif Kmlvavuîa sal. Paul Tryston adlı bir Fransıı müteha». Her uçak kazası oldukça en üyelerle görüşecek raf edilmesi veya nazarî bir halde liye ile parayı, kararlaştınlan banlirtmek lâzımdır. Çocuğu koruma nazik bir dâvadır. Mevzuun bu dırarak, »ltına almak istemistır. 1.90 sısı tnemleketimlze gelmıjtlr. C. H. P. Genel Bajkanı Inonü bugün meselesinin büyük ehemmiyeti ehemmiyetile ele alınabilmesi için, kalması sadece hazin değil, daha kaya yatırır ve mukabil makbuzu ziyade bu hosteslere acırım. bu>unda ve çok kuvveth oLan mute. Unesco adına tetkikler yapacak mü. Şimdi, dedim, bir kaza olur eavızin elinden zorlukla kurtarılan ko. tehassıs etudlerinl bir rmpor halinde saat 17 de Partili kadın üyelerle bir memleketimizde henüz lâyıkile ve merkezî ve mahalli bütün idare ziyade korkunç bir faciadır. nu sarf evrakına bağlarlar. Özel da biz de öteki dUnyayi boylarsak mıser muavmi kolundan ve başınd&n Milletleraraaı tçtimal Ara{tırm»lar En». goruşme yapacaktır. kademelerinin her türlü ımkânlaBu facianın karşısına dikilmek idare ve belediye saymanhklarının gene en ziyade bu güzel hosteslere genişliğine, derinliğine anlaşılamaAvcılar günü dün kuttendı hafıf yara alrnıstır. titusüne tevdl edecektir. Avcılar gur.u dün Soguksuda kutlan. mış ve maalesef dâva; kifayetli. nnı seferber etmeleri, âhenkli bir ve ödenek işinin dağınıklığına son yıllık sarfiyatıru tetkik eden Sa mi acıyacaksın? Yakalanan mutecaviz sarhnşluktan Nodrrn Balıkhane binası mıştır. işbirliği şuuru ile yardımlasa ça verilerek meseleyi bir sisteme bağ yıştayın bu sarfiyaü vize edecektezalet çıkarmak ve pohse karşı gelmek Bu defahk onlardan evvel Yeni inja edilecek modern balıkha. Şehrimlzin tamnmıj avcıları dun hşmalan esastır. Bu esastan ha lamak lâzımdır. Bu husus M. Eği lerine şüphe edilemez. suçundan mahkemeye verümıştir. kendime acıyacağım. ne Dinssının. Hâl bınasının Galata Srğuksuda toplanmışlar. bırllkte oğle reket edilınce en başta bütçe ve tim Bakanlığınca gözönünde tutulAynı muamele ilçelerde milli Kartal yolunda bir taşıt kazası konrusu tarftfında bulunan bostan »er. yemejjl yemtşler ve bğleden sonra ara. İMDEN İTİBAREN ödenek mevzuunu ele almak lâzım muş ve Yetiştirme Yurdlan İç Yö eğitim memurları ve belediyesi o Kazaya uğarayan uçaklarda can gi'erlmn yerlnde yapılması kararlaj. larında atı; musabakaları yapmışlar. Şofor Aruned, idaresındekı Pendık 314 mıştır. dır. netmeliğine bu maksadla bir hülan kasabalarda başöğretmenler verenler aınsında hostesler de husat 19 da toplu halde şehre donmuş. Fla*alı kaptıkaçtı ıle Kartal Ankara Yıktırılacak eski Balıkhanenln saha. lerdır. küm konulmuştur. Bu hükme gö tarafından yapılır. Köyler için kay lunur. Bu genc ve güzel kadınlacaddesmden ge^erken. karşıdan gelen Korunmaya muhtaç çocuklar er Ahmed Guler idareslr.deki 18.323 5i 1200 metre kare olmasına mukabil Tavla oyunu yüzünden yaralama hakkındaki 5387 sayılı kanunun re «Vilâyetlerin 5387 sayılı kanun makamlıktan almacak toptan bir nn, kızlann asıl vazifesi, yolrulap.âkalı askert jlple çarpışmıştır Her yenl inja edilecek ve modern tesisleri Kumkapı Llman ctddesi kahyesinde kaynaklardan mucib meseleyi halleder ve köy nn uçaklara rağbet etmelerini teiht.va edecek Balıkhanenln a'anı 35O0 dun tavla oyunu yuzımden, Cafer Gok. 3. maddesi, belli bir nisbet tesbit gereğince çeşidli lkı vesnıt de hasara ugramıs olup. kap. etmemiş olmakla beraber, köy sağlanan paralan, ilde bir milli bütçelerindeki paraların fona ya min etmek için, cazib bir göstermen. Orhan Ke'.eş Tayyar ve Hırant tıkaçtı jolucularından Yusul GaUb. Rl. metre kareden fazla olacaktır. melik, bir reklâm olmaktan ibaIsımlı arksdaşlar arasında kavga çık. fat Ergun yaralanmışlardır. Yaralı.ar İntihara teşcbbiis bütçelerine bu maksadla bir öde bankada açılacak bir hesabı cari tınlmasını temin eder. mış, Cafer Gok. rettir. Tıpkı moda defilelerinde N.ımune hastaneslne yatırılarak tahk'.. Fenerde oturan Ertekln Ç&g&tay ge. men. munakasa somınia: bacak ve o. nek konulmasını âmirdir. Kanu ye» (2) yatınlacaktır. Bu hükmü Bu suretle il merkezinde bir Tajyar ve Hırantı kata bdşlanmıştır. çlrdıgı bir sinir buhranı neticesinde. mu7İarından sustalı Ile yaralamıstır. muhtevi bulunan yönetmelik, 2. bankada toplanan para, maksada modellik eden kızlar gibi bir şey. nun yürürlüğe girmesini takib eden evinnn mutfaftında kendini iple a^ırıaga Ya^aMlar Cerrahpaşa hastanesine \atı. ocuk Koruma Genel Damşma göre ve vilâyette yetiştirme yur Yalnır şu farkla ki hostesler vaziTaksi bir çocuğa çarptı ikinci yılda, 1951 de, köylerin de te^ebbııs etm'.şse de gorenler tarafından rılriııı. «anık yakalanarak takibata'ba». Kurulu tarafından hazırlanıp, V. du kurulmuş ise «2490 sayılı ka felerini ölüm tehlikesi içinde ya. bütçelerine ödenek koymalan fikri Selimıpak caddeslnae oturan Orhan kürtarırnlıştır. Engin ıdare6indekl 12046 plâkalı taksı Ertekfh Cerrahpaşa hastanesine yatı. lanmıştır. yayılmış ve o yıl bü bütçelere Milli Eğitim Şurası ile M. Eğitim nun hükümlerine uyularak yurdun parlar; hem de büyük bir vazife ıle Paşalimanı caddaüpde» *»îe<ken 5 .^tiMjrAiş ve t«hki.kata baslanrmstır. aş,kı, daiml bir neUüstakbel kayınvaiide paralannı Bakanlığı Talirn ve Terbiye DaireSEFERLERtNE BAŞLIYOin 20.000 lıra civannda bir ödenek sinin tetkikine sunulmuş ve bu iki yıllık bütçesinin çerçevesi darıituı. z«£et yoiculara karşı By bakımdan yaşır.da Tulsy Ştntıırk adlı bir kız ço'. ve şefkatle. çalmış Gıda İşçileri Sendikasının konulması sağ'arîmıştır. 1952 de cuğuna çarparak ağır «urette yarala. de sarfolunur» (4), eğer ilde yurd Bakırköy Ebuzzlya caddesi 60 numa. Turist kongresi mıştır. bu ödenek 350 000 liraya yaktasmı? teşekkülün ayrı ayn tasvibinden kurulmamış ise, ile mensub olup hostesleri, nazenin defile modelleralı evde oturan scfor Ümid Erıcl. Evde mevki Yaralı Nümune hastanesine yatırıla. Gıda tşçileri Sendikasının yıllık kon. içinde bulunduğumuz yıl, merke geçtikten sonra Bakanlığın tssdi başka iOerdeki yurdlarda oaküıp rine değil, hastanelerdeki fedakâr TL uç aydanberi ev. rak yakülanan soför hakkında tahki. gresl dun saat 14 te Balat Kızılay sa. bulunmadığı esnada. beraber oturdugu zin anlayışsızhğına rağmen bu ökına iktiran ederek yürürlüğe kc yetiştirilen çocukların bakım mas hemşirelere benzetmek daha doğru lenmek maksadıle lonunda yıpılmıjtır. kat? "aşlanmıstır. (gidiş) olur. Çünkü hemşirelerin de mesFatma Alık ısımli kadının annasi denek, sözü edilen miktarı da aş nulmuştur. rafma iştirak olmak üzere ilgili lek hayatı tehlikesiz değildir. Ülkıye tarafından 300 llrasının ve mıştır. Bu yönetmeliğin ve betahsis bu yurdlara gönderilir. muhtehf e^yalarının çalındlğl iddla. SAS'ın lirks DC6 uçakHostes Merih Özyücele so%uk. slle zabıtaya başvurmustur. Aynı kanunun 4. maddesi t?ere hükmün teçkilâttakl ilgililerce eSarfedilmeyip artan para bankaları... Tecriiheli SAS Ortadan kaybolan kajınvalldenin a. ğince belediye bütçelerine, jenel hemmiyetle tetkik edilerek cidd! da, il çocuk fonu olarak kalır ve kanlılıkla yoiculan blümden kuıranmnsına başlnmrıstlr. ıniırettebatı... Ejsiz tsnemalanmakta devam eder. Her tardığı için, sadece bir ikramiye Terzilik okulu. bulunduğu yıl bütçelere konularak nazarî ka vermek kâfi değildir. Onun göğkaıulinav misafirperverbiııadan çıkarılmıyacak lan ve bittabi hiç bir işe yararaı süne bir fedakârlık madalyası da liği \e mııtaıi tarife\e Teknık dğretıme bağlı Erkek Orta yan bu paraların memleket ölçü takmak lâzımdır ama, ne yazık ki Terzilik okulu bınasının boşaltılarak na/aran gidişdönüş üzesünde bir fon haline getinlmesi henüz sadece maddi mükâfat düOteicllık ve Turlzm okuiuna tahsi» edi. lecegı haberi uzerıne. Milli Egttim rinden zarureti 1951 yılı »onlarınd» İs şünüyoruz; mânevi mükâfata kuMud'Jru şunları söjlemıştir: tanbul basmında bahis mevzuu ol lak asmadığımızdan askeri ve si• Terzilik okulu bugunku binasın. mus ve zamanm M. Eğitirn Bakanı vU kahramanlıklan taltif için hâlâ da faallvetln* devam etmektedır. Otel. verdiği karşılıkta fon tesisi etra madalyalar ihdas edemedik. Bu elllk ve Tunzm okulu ıçın boşaltılması Bütün seferlerde lüks duşur.ulmemıştır.» fında tetkikler yapıldığını ve ja ihmal mâneviyata ehemmiyet vprme\ki me\cuttur. kmda bir tasan ile Büyük Millet medlğimiz mânasuıa gelmeı mi? Pejnir fiatlan yükseliyo? Mevsım başında bulunrnamıza rağ. Meclisine lunulacağını bildinnisti. Bn münasebetle madalya ve nisan Seyahat Acenteleri veya men kaşar peynir fiatlan 600 kuruşu Millet ve tarih karşısında verilen ihdasının ele alınması lüzumunn aımıstır iskandinavya Havayolları bu tözün hâlâ yerine getirilmemif tekrtrlara. Fiatların alabıldlğlne yukjlemeslne Bürolarına müracaat ediniz. olması hazindir. manl olmak ıcin ilg'.lıler kaşar pejTi.rine narh konulmasını luzumlu görmekte. İzah edilmeğe çalısılan bu frkll dirler. yurdumuzun bazı illerinde »amıÜzüm Bayramı miyetle tatbik edilmekte »• çoklar hakkındaki 5387 sayılı naııurun Yeıilayın Üıum Bayramı dün Göı. tept Numune bağında kutlanmıjtır. hayırlı neticeler alınmaktadır. Bu 29 maddesi. TURKİYE I Ş BANKAS1 Bayram Neşell geçmiştir. (2) Yetiştirme yurdlan iç y3nu bütün illere teşmil etmek, Türk m Yı/ııun Son İki ÇeUUip: çocuğuna karşı bir vazife ve mec netmeliği, Madde: 3 F: a Tebliğle* EYLÛL 28 MUHARREM 1» 2 KASIMDA 30 ARALIKTA BU AJANSA MAHSUS 2 5 . 0 0 0 LİRALIrt buriyettir. Bu vazifenin başanlma dergisi 15/6/1953 S: 751 5 BAHÇELİ EV (3) Türk Medeni Kanunu, mad. 6 BAHÇELİ EV "\ sındaki şeref ve ihmal edilmesinHUSUSt İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ HAKKINDA de: 317, Belediye Kanunu madde: â deki mesuliyet 3. Çocuk Koıuma ! GİŞELERtMİZDEN MALÛMAT ALINIZ. ! İSTANBUL: Taksim, Cumhuriyet C*d. O a Genel Danışma Kurulunun orcuz 15, F: 34, Umumî Hıfzıssıhha KaEBOZ İSJ liıo balciytll küçbk edıi h.tap lahiplni Altınbakkal, T«l: 83276 nunu madde: 161 (ikili;l*te Mtiıak hakkııu halıdlı lanndadır. V. 5.54 12.05 15 25 7.57 19.30 4.15 ANKARA: AUtUrk Bulvan, BOyükSlnama (4) Aynı yönetmelik, madde: S, Tel: 28620 j E. | 1 1 5 5 , «.07 928 L2.00 131110.16 (1) Korunmaya muhtae çocuk F: b, c I M E M L E K E T D A V A L A R "I" Okullar bu sabah açılıyor Çocuğu koruma fonu ( C c • r 28 Eytül 1953 Hostesimizin kahramanlığı Osman K. Akol Yaz^n Köylii Partisinin Balat Koşuyolunda yapılacak ilkokul üce binası dün açıldı m 5 8 LİRA TASARRUF TÜRKİYE İS BANKASI PAMGALTI AJANSI AÇILDI I ı 1 Cumhupıyet'ın EDEBÎ TlvFRİKASl KOSRTE OTU 28 Eylul 953 pazartesi Cevab vermedi. Şimjek gibi onun önünden geçerek bahçeye çıkü. Bir taramvaya atladı. Seni külhanbeyi serseri çapkm seni! Seni küstah seni! Koşuyor, kaçıyordu. Tokathyacakmış gibi elini kaldırmıştı. Hep yengesinin sesi kulağındaydı: «Hiç b.lr erkek...» Kalfa, kapıya dayanmif, hala arkaıından sesleniyordu; Şiddetie döndü. Gözleri ateş saçıyordu. Yandan sıynlsrak, tutulOğlan kendini korumak için bir adım arkaya gitti. Bu kadar haksızlığa, bu kadar hakarete tahammül edemlyordu. Feyza hanım, dur, Feyza hanım... duğu sapindan kendırü kurtarmağa çahştı. Lâkin erkek gene onu Çık dışarı! Çık dışarı diyorum sana! Beyazıda gelince, tramvaydan indi. Evvelâ caddede biraz yürüdü. zap'etti. Reşid, kapıya doğru süklüm püklüm yürürken Feriha hanım ye• •• Sonra, dar iç sokaklara saptı. ğenine döndü. Sesini yükseltti: Reşid çekil. delirdin mı? Bağırırım. Genc kız, ancak vapurda oturunca biraz kendini ioplıyabildi. BuNihayet evin önündeydi. Baş'tan «şağı. her tarafı titriyordu. Büyük bır hamle ile onu itti. Sen fırsat vermesen, bu olmazdı. Hiç bir erkek kendi halinde raya kadar nasıl gelmişti? Nereye gidiyordu? Kapının çıngırsğı kopmuş, yerine bir makara konmuştu. Onu çekti. Çırpır.ıyor, yumruklarile kendini müdafaaya çabalıyordu: bir kadına sstaşmaz. Hiç bir şeyin farkında değildi. Uzun, iniltili bir çan sesi işitildi. Bırak beni! Vailahi parçalarım. öldürürüm! Avaz avaz haykırdı: Tenha bir vapurdu. Tâ uçta, bir köjede yalnızdı. Bekledi. Kimse gelmiyordu. Bir daha, bir daha çekti. SabırsızlaKudurmuş, çıldırmış gibi saldırdı. Fakat diğeri artık geri çekile Namuslu bir kıza elini sürmek kimsenin haddi değildir. Anladın Evet, nereye gideeekti? Meliha teyzeye mi? Onlar onu zorlarlar, nıyor, kalbi korkunç bir ihtimalle burkuluyordu: Ya yoksa?» mezdi. Şimdi. bu, bir izzetinefis meselesi olmuştu: Kızı maglub etme mı? En edebsizi bile buna cesaret edemez. En edebsızi bile!... tekrar Kalamıja götürmeğe kalkıjırlardi. Sonra gene ümidleniyor, «belki uyuyordur> diyor, tekrar vuruden bırakmıyacaktı. Artık kendisini kontrol edemiyor, ağzından tükürükler sıçrıyordu. Sokakta mı kalmıstı öyleyse? yordu. Feyzarıın kollarını yakaladı; onu köşeye sıkıştırdı. Soluyarak: Feyzanın başı döndü. Sanki bacaklannın onu ayakta tutacak taHayır, hayır, bir şey bulaeakb. Nihayet, h?kikati, bütün fecsatile eömeee mecbur oldu: Ev boştu. Gördün mü? dedi; senden kuvvetliyim .Bir kere öpeceğim. Yal kati kalmamıştı. Düşecekti. Düşünmeğe çalısu, nız bir defa. Kendisini müdafaa etmek, bir şey söylemek istedi: KonuşamıyorBirden, önünde bir ısık belirdi: Rabla htla! Onu nasıl daha evvel Çantasını yere koydu. İki kolu yanma düştü. O sırada yandaki evin cumbasında bir pencere sürülüp açıldı. thGenc kız onun nefesini yüzünde hissediyordu. Son bir gayret e du. Dudaklarından yalnız bir hıçkırık çıkabildi. Boğuluyordu. Sarsüa hatırlamamiîtı? Beyazıddaki kapı giritl larnıçlı ev... Patiska perdeli kurtulmaSa uğraştı. Kımildayamıyordu. O zaman, kendisini çaresiz sarsıla odadan kaçtı. pencereler... Fotoğrailarla süslenmij duvarlar... Bfltün o eski ejya tiyar bir kadın başı göründü: Kimi istiyorsunuz yavrum? bi'l rz\ç bağı'iTiak ıstedı Lâkın dayısının oğlu tehlikeyı sezmişti. Elile Deli gibi merdivenleri çıktı. Yukarıda, kendisini yatağının tistüne lardan intifar eden o karısık naftalin, küf ve güUuyu kokusu... . Rabia hanıma gelmiştim, efe^im. onun aözını kapattı. Erkeğın parmaklarının ariSmdan ancak vahşi ve attı. Bağıra bağıra ağlıyordu. Şimdi orası Feyrayt bir cennet gibi görünüyordu. İyi kalbli fedabo' '' bir çıel'k çıkabildi. Rabia hanım yok, çocuğum. Beylerbeyinde bir ahbibına gittL Ne müthiş bir şeydi bu! Artık mahvolduğunu, yaşıyamıyacağını kâr kadının kendisini kollarını açarak karfilryacağını biliyordu. Ve bir O sırada, kaoı açıldı. Feriha bmıırn, sırtmda nantosu, hayretle ba hisseriiyordu. Bir türlü kendisine gelemiyordu. Yastığı göz yajlarile bir jey sormıyaeaktı, emindi. Sadeee onu zayıf göğsüne bastıracak, ik Bir hafta kadar orada kalacak. ka'r • bir an eşıkte durdu. ram etmek için oradan oraym kofujacaktı. Eyvah! Demek akşama 6a gelmiyeeekti. ıslanmıştı. R?5İd, derh:tl gen çekilmişti Hali perişan ve şaşkındı. Gömleği Tekrar çantasını aldı. Şimdi o da. mccalsiz koluna ağır gellyord*. Hayır, bu rezaletten sonra burada kalamazdı. Kimsenin, yüzüne İçi rahatladı. Gece için yatacak bir yer, bir çatıalb bulmujtu. yırt'mış. karavatı yana kacmıştı. Feyzanın' saçları dağılmıştı. Ihtiyar komşu arkasından çağırdı: çıkamazdı. Birden kalktı. Göğsü ihtilâclarla inip çıkıyordu. Fakat, sonra ne yapacaktı? Onlüğünün broteli kopmuş, sarkıyordu. Önlüğünü, bağlarını kopararak üstünden attı. Kapının arkasınÇalışacaktı elbette! Bir is bulacak, bir pansiyonda küçük bir oda Yoreunsunuz. Belki uzaktan geliyorsunuz. Buyurun bir kahveRsgıb beyin hanımı birden va?iyeti kavradı. Gozleri büyudü. Yüzü daki askıdan paltosunu aldı. Mekteb çantasına biraz çamaşır koydu. ya yerleşecekti. Evet bir \i, bir i«... Nerede? Nasıl? mizi icin. P'z Rabia hanımın yabancısı değiliz. tak?l',us etti. Evvelâ kızardı. Sonra sar=rdı: Sonra, dolabın kılidli gözünü açtı. Küçük bir çekmece içinde. anneŞimdi zihni çok perifandı. Daha sonra, sakinlejince, bunu da halDönüp teşekkür etti. Hayır, yorgun değildi. Yavaş adımlarla uzak Utanmazlar! diye h'ykırdı. sinden kalma bir altın biiezik, pırlanta bir iğne. taşlı bir yüzük ve bir ledecekU. Her halde. lastı. Sesi ıslık gibi çıkıyorriu. miktar para vardı. Onlan da servıyetine yerleştirdi. «Namuslu bir kıza elini sürmek kimsenin haddi değildir. Anladın Şimdi ne yapacaktı? İlerledi. Önlerine geldi. Bakışları korkunç*u: Asağıda. Dilşad kalfa ile burun burna geldi. mı? Hiç kimsenin. En edebsizin bile.... Caddpye çıktı. Bu sefer, aksi istikamete giden bir tramvaya bindt Reziller! Benim evimi ne »»ndınız?! İhtiyar kadın, hayretle geriledi: Vapurdan çıkarken gene hıçkırıklar göğsünü tüuyor, yaşlar göz Beyoğluna mı gideeekti? Tepebaşında bir otel mi bakacaktı? Oğlunun yakasına yapıştr. ' • Ne oluyorsun? Nereye gidiyorsun, küçükhanım?! lerinj perdeliyordu. (Arkan rmr] No
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog