Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Italya Başbakam ay sonunda geliyor Ankarada yapılacak görüşmede Trieste meselesine de temas edileceği bildiriliyor Evvelce bu ziyaretin akabinde memieketimize geleeeği bildirilen Mareşal Tito'nun seyahati ilkbahara kaldı L . ^ POKERPLAYi TRAŞBIÇAKLAKIM ^ A KVUANIH1Z / ^ ^ H • • umhuri KURUCUSU: YUNUS NADf Dr. Gottfried Andrea» 29 ancu yıl sayı: 10.474 Telgraf ve mekhıb adresi Cumhunyet Istanbu] Posta Kutusu: tstanbu] No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numafası : 24298, Yazı Ulen: 24299, Matbaa: 24290 Pazartesi 28 Eylul 1953 yeni ve ilerl muaşeret usuüeri 4 uncfi buılıg Çeviren: Turan Aziz BELER terbiyeli ve görgülü bır adamuı bile bilmedığt incelıklere tesadııf edeçeği bır muaşeret kıtabıdır ttarton cıldlı 500 cildlı 750 kurus JNKİLÂP KİTABEVÎ GÖRGÜ Trakyada yapılacak manevra Genelkurmay Baskanı bugön Trakyaya gidiyor NATO'nun da bü> uk deniz ve hava manevralan dün Atkntikte başladı Birleşik Âmerikanın Batı Avrupaya yardımı Eisenhower, koıtıünist memleketlerle ticaret yapan müttefiklere yardımın kesilmesine taraftar değil Washıngton 27 (Ra a ) Başkan Eısenhower komunıst memleketlerle tıcarerte bulunan Muttehk mfmleketlere yardımın kesilmesine daır Mac Carthy'nın teklıfını reddedecektır Başkanın bu fıkrı yabancı memleketlere yardım teşkılâtının altı avlık raporunda açıklanmıştır Bu raporda ezcumle aşağıdakl mutalealar goze çarpmaktadu" «Amenkan kongresı, müttefiklenne, komunlstlerle yapmakta ol Arkası Sa 6, Sü 5 dt Barbaros Yazan: Abidin Dav er Turk denız harb tarıhınde şanlı bır zaferın buyuk AmıraIımi7 kahraman Barbarosun kazan riığı Preveze zafennm 415 ıncı yıldonumundevız Bu zaterın 400 Lncu yıldonumune tesaduf eden 27 eylul 1938 de bu satırların nâçız muharrınnın teklıfı uzenne, o zaman Başvekıl olan muhterem Cumhuı Ba4.anımız Celâl Bavar o gunun Barbaros gunu plarak kutlanmasını kabul ederek Ataturke arzeımıs ve den zı, demzcılen seven Atarmzın musaadeleruu almıştı O tarıhte Istanbul Valısı ve Beledne Reısı olan Muhıddın Ustundağ Bar baros turbesımn etrafını kap^van Ealaşları kaldırtmış tu>ben n bahçesını temızle'mıç ve 27 evlul 1938 de Barbaros ıhtıfali \am p>?k buyuk Amıralımızın 'hatırası hurmetle anılmıştı O tarıhtenberı Barbaros gunu her sene kutlanmaktadır Sonradan gene bu satıılarm muhsr rırı, Barbaros mevdanına bır abıde yapılmasını tek*lıf «*mış ve Dr Lutfi Kırdarın zamanında bugun A r k a s ı S a , 6. S u l d e Çarşamba gtınu başhvacak olan Trakya manevralarında bazır bulunmak uzere Genelkurmav Başkam Orgeneral Nun Yamut dun saat 17 de askerî bır uçakla Ankaradan şehrımıze gelmıştır Genelkurmay Başkanı bugün Trakyaya hareket edecektir Arkası Sa 6, Su. 4 te Ankara, 27 (Telefonla) ttalya Başbakanı Pella'nın onumüzdekı ayın sonuna doğru Turkıyeye yapacağı seyahate hususi bır onrm venldığı şımdıden sezılmektedır Bunun başhca sebebı Pella ile Turkıve ıdarecılerı arasında cerevan edecek goruş teatılerınde, Trieste meselesımn de behemthal >er alacağına daır •ahmm'erın bılhassa yabancı mahfıllerdekuvvetle serdedı mesıdır Italya ile olduğu kadar Yugoslavva ıle de samımi dostluk polıtıkası ffutmek ATL.II<!I Sa fi Su 3 tt> Sttveyş kanalı tıkandı Bir İngiYvz şiiepi kanalda karava oturdu, 16 gemi yoüanndan kaldı Port Saıd 27 (A P ) 6,219 tonılâtoluk Ingılız sılepı Lord Church'yn bu sabaha Suvejş kanalında karaya oturması uzerıne Akdenıze çıkacak olan altı gemı yollarından kalmışlardır Lord Church'ta 8,500 ton manganez bulunmaktadır Koreden 2228 yaralı harb esırınl getırmekte olan Danımarka bandıralı Julandıa hastane gemısi daha evvel kanaldan geçmış olduâu içm yoluna devam etmektedir Gemıde, Turk, Yunan, Ingilız, Ho'andalı ve Danımarkslı yaralı esırler bulunmaktadır Gnl. Gruenther'in dünkö radyo konuşması Italya Başbakanı Pclla \.\TO kmvetlcrinin 1951 e kna^en arttıjjinı sovlhen Gnl ihtijatlı hulunmarnn lâzım geldıgini belirtti Dunku siyası toplantılardan ıkı ıntıha solda U P Meşrutıyet orağı kongresıne ıştırak edenlerdcn bir grup Sağda C.HJ». Kuçukpi>ale ocağı kongresınde Inonu konuşurken Amerikanm Londra 27 (R ) General Gruenther bugun B B C rad\osunHa yaptıgı konuşmada Avrupada'u Mut Heıdelberg (Almanya), 27 (A. tefık kuvvetlerın 1951 senrsındeLondra 27 (»a.) Sunday ıını vardıklarını yazmaktadır Bu P ) Amerıkadın yola çıkanl.nış kınden ıkı, uç mıslı fazla olduguExpress gazetesı, Londr» ve Kahı anlas.maya gore. olan atom toplannm AlmanyaJa 1) Ranaî bblgesındeki Î0000~tn ğunu,'fakat bunWtrıngeı*ı» nwkv»»re bükumetlerınin Süveyj kanâlı emrındekı kuvvetlere venteceK ota teca\uze karşı davanarrn acakbolgesindeki Ingılız us«u meıele gı'.iı aıkeri 18 ayda gerı çekıleceklan Avrupadakl Amerıkaa ordusu lannı ve bu yuzden Atlantık kuvsınde nıhayet bır prensip anlajma ÜT. Arkast S. 6, Su. 3 de başkoraııtanı General Charles, L. vetlermın gelıştırılmesı bu arada Bolte Ruslann boyle br gılâha ta. hava kuvvetlerının arttınlması lâzım geldığını sojlemıştır hıb olduklannı zartpetıned.ğınJ C H P muhtelıf semt ocaklarının bır seçımdi, ne yaparsaıuz yapınız sovlemış ve «Bununla neraber haGeneral Gruenther, NATO plânyıllık kongrclerıne dun de devam 27 senehk uzun bır ıktıdardan eon zırlıklı bulunmamız ve lyı talım larımn mudafia sıstem ne davanedılmıştır dığını ıhtıvatı elden bırakmamak Arkası Sa 6, Su 4 te Arkası Sa 6. Su. 4 te gerektığını sovlemış ve So\\et bloC H P Kasımpaşa ılçesıne bağlı ku sılâ'n'ı kuv\ etlerınm daımi artKuçukpıyale ocağının yıllık kontığını behrtmıştır gıcsı dun saat 11 de japıımışttr A\rupadakı M'ittefık Kuvvetler. Kongıede Genel Başkan Inonu Başkomutanı Alman\anm Batı sapartı ılerı gelenlerı, delegeler \e vunma«ına ı^tırakının bıı zaıuret 380 kişi ka>boldu 424 kişinin dc kalabalık bır dınleyıcı kutlesı haoldugunu ıfade etmıştıı jaralandıp ve maddi 7ararın 40 zır bulunmuştur Ataturk ıçın yapılan ıhtıram dumihon stcrHn cnarınria rujunu muteakıb yıllık faahyet olduğu bildiriliyor ve hesab raporlan okunmuştur Tokto 27 (a a ) Polıs mudurKongrenın serbest konuşma fasluğunden bugun verılen malumata lında Nızameddın Nazıf Tepedegore cuma gunku bu>uk tayfu lenlıoğlu, avukat Fehmı Atanç bınun sebeb olduğu kayıb adedı art rer konuşma yaptıktan sonra kurmsktadır suye tezahurat arasında Genel Arkası Sa 6 Su 2 de Başkan Inonu gelmış ve şunlan Dıınku karşılasmada Kadıko^ soylemıştır spor FcnerbahreM, 'Vunaıiıstanın n C H P muhalefete geçtıkSporting takımı da Bc>oğlusporu ten sonra mılletten gorduğu yakın >endı alâka ıle, memleket bunvesıne kok salmış sıyasi bır teşekkul olduğuKadıkoyspor kulubunun tertıb nu ısbat etmıştır. GALATASABAV VEFA MAÇI Dün Dolmabahçe stadında yapılan Galatasaray Vefa maçı 3 1 e* ığı basketbol rurnuvasına dun 1950 seçımleri fırtınah gürültülü Galatasarayrn maglubiyetıle netıcelekuniştır. YukaTLdakl resımde maçtan hevecjjnlı bır enstantane goıiıl gece Kadıkoyspor sahasında başlandı. Maçları oldukça kalabalık mekte/hr (Maçm tafsılâtıle dığer spor haberlerimızi dorduncu sahıfemızde bulacaksınız) bır sevırcı kutlesı takıb ettı Ilk maçı Kadıkoyspor ile Fener Pravda. partinin «propaganda bahçe takımları yaptılar Çok çe teşkilâh» ru şiddetle tenkid etti kışmelı bır şekılde cere>an eden Pans, 27 ( R ) Moskova radbu maçta Kadıkoyspor kuvvetlı rakıbını 4540 mağlub ettı Maçın ılk yosu, Sovyet propaganda teşkılâMusabakava lştirak şartlanm ve resîmleri ficretsis çekecek • de\Tesı 2214 Kadıkoysporun lehıne tıru şiddetle tenkid eden Pravda gazetesının uzun bır makalesıni sona erdı. fotografrıanelerin adreslerini 6 ncı sahifemizde bulacaksınız. • Takımlar maçaşu kadrolarla çık. yayınlamıştır Bu makalede, Sov>et propaganda teşkılâtının mustılar. Kadıkoyspor • Yetkın, Tuğjul, bet netıceler almadığı, kotu bır yol Eski Başbakan tahkikah uzatmak Huseyın, Ozcan, Kaya, Nedım, O takıb ettıği ıtırai olunmuştur. için sık sık bayılıjor mer, Seyhan, Kosta, Ahmed. Pravda gazetesi, «şahsıyitlerin Fenerbahçe Hıkmet, Erdoğan, mabudlaştınlması» aleyhuıde buTahran 27 (a a ) Bu sabah as Arkası S. 6, Su 3 de Arkası Sa 6, Su. 4 te keri sava General Azmude, esıcı Başbakan Musaddıkı yeniden soDonanma gund dun şehrımızde guva çekmıştır Bu sorguda eskı büyuk torenle kutlanmıştır SabahBaşbakan bilhassa memleketın re leym saat onda Taksım abıdesine jımını kanuna avkın bır çekılde torenle çelenk konmuştur Istıklâl değıştırmek ve saltanaü devırmeğe marsı çalınmasım muteakıb dıreğe çahsmakla suçlandınlmıştır. bavrak çekllırken deniz pıyadesı selâm durmuştur Savcı, Musaddık ıle sıyasî muşavırlennı ve bazı hukukçuları kra'ı Oradan Beşıktaşa Barbaros türtevkıf etme&ı kararlaştırmış olmak besi onüne hareket edılmıştır Bula da ıtham etmıştır. rada kalabahk bır halk kuUesı topEvvclkı gunku duruşmada sanık lanmış bulunuyordu Hazırlanan Doktor Musaddık anava^avı ıblardan Ertuğrul Akçe iddianalâl etmek ıstedıği yolundakı ısnac!kürsünun onüne Erkânıharbıye me\i dinlerken ları reddetmıştır Avrıca, Dış Işlerı Dcmci Başkanı Orgeneral Zekâı Bakanı Fatımî ıle Mılli cephe lıderı Okan, Amıral Rıdvan Koral, TumŞavegan m radyoda Şahm şahsı aamıral Nun Guleğe Hava Tumgelevhmde sovlemiş olduklan nutuknerali Tekın Anbumu, Eskı Baş'ardan da mesul tutulamıvacağını bakan Rauf Orbav, eskı ve venı îsı'prı surmuştur Lâkm savcı, eskı tanbul Merkez kumandanlan dıBa=V>akana verdığı cevabda, bu *ak ger generaller ve denız subavlan, dırde kendısının de derhal radvo Beşıktaş Kaymakamı, basm menbaşına geçerek bu ıkı csuıkasdcısubları ve dığer pek çok davetlıler nını konuşmalannı tasvıb etmedıtoplanmış bulunuyorlardı Bu sırağını ı!?n atmesı gerektığini hatırSanıklar, yargıcı red schcblerini da Mefcter takımı, Yenıçenler, Bar latmıştır baros abıdesının karşısında mevkı bildiren dilekçelerini bugün Iran hukumet sozculerınden N'jrı almıslardır Istıklâl marsı çalındıkSavcıbğa verecekler Saıdın bıldırdığıne gore. Musaddıtan =!onra saat 1130 da mehter takın tahkıKatı sona yaklaşırk^n ıdîAnkara 27 (Telefonla) Mıllet kımmın selâm havası arasında kah mının da \aklasmakta olcluyunu Partısı raes ullerı hakkında açılan ıaman amıralımız Barbaros Hivsoylerrıi1! ve şunları ılâve etmışti'dâvaya dun 4 uncu Sulh Ceza rfHİdının \csıl ba\rağı dırege cekıl «Musaddık, tahkıkatı gecıkMahkemesınde bakıldığı sırada dı BaMJCin ııstunrlc Lâılâhe ıllâlHıısu Bf'n oldııın olası talıh^ızımdır zatcn. Dun aksam tırmek ıçın ıkıde bır bavılmaktadır lah Muhammed Resulullah \azılı yargıç celsevı tatıl ederken ara bırının >olunu kestım.. Meğerse herif yanm taat 19 evluldenben dort defa tahk'^it Arkası Sa. 6, Su. ü de Arkası Sa. 6, Su. 5 d« Dun Barbaros anıtı onunde japılan torenden bır soıunuj e\veJ oğluna mekteb lutabları alını^... komısyonunuc buzuruna İngiltere ile Mısır prensip anlaşmasına vardılar D.P. ve H.P. lilerin dün yapUkları toplantılar Japonyadaki taytuıt'un zararları atom topu AvTupfldaki Amerikan kuwetle.Tİ Başkomutanı, «Ruslartn atom topuna sahib •lduklannı sanmıjorum, dedl Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer ilçe başkanı hakkında zabıt tutuldu, duruşmasına bugün başlanacak GÜZEL VE SIHHATÜ ÇOCUK Dörtlü basketbol turnuvası Moskovadaki propağandacılar temizlenecek Donanma günü dün kutlandı Musaddık dün RESİMLERİNA cneşrine eIe yeniden sorguya çekildi yakında başlıyaeağız ediniz i Taksimde ve Barbaros anıtı öniinde yapılan törenlcr heyecanlı oldn MİIIot dâyası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog