Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

27 Eylul 1953 ./* CUMHURÎYTT Sattş İiânı Ekonomi ve Ticaret Vekâletlnin müsaadesile gümrükten çekilen çiğ çekirdek kahvenin beher kilosunun KAHVE TOPTAN BUGÜN Küeiik Ciftlik Parkmd* Emsalsiz daimî programa ilâveten memleketimîzin medarı iftiharı GÜNUÜZ AfLE MATİNESİ İlânımın yalmz cpzetede okumakla Üstad MÜNİR NUREDDİN NOT: Üstada kendi saz arkadaşları refakat edecektir. Telefon: 85771 9 0 0 Kuruftan s&tişa arzedildiğini OMER YUKSEL Müessesesi sayın müşterilerine ilân eder. Adres: tstanbul Tahmis sokak Kuru Kahveci Han En son modelleri gelmiştir. Saatçilerden ısrarla isteviniz. AR Saatlerinin Bugün Gündüz Büyükdere B E Y A Z P A R K ' t a NEBABİŞ Trençkotlannın üstünl* ğüne bizzat kendinız kani olunuz. Gıreceğiniz mağazada evvela NEBABİŞTrençkotunu ıstıyerek onun ustun kalıtesine.dıkışıne dıkkat ediniz. diğerlerıyle mukayese ediniz. NEBABlŞ'in üstünluğü hakıkıdir. NEBABİŞ bu ustunluğu elde etmek için en ustun avrupa kumaflannı,«n pahalı asta^an telalan v« en mahir terzı ustalarını kullanmıstır. \ Saat 14 ten itibaren Üstad FEHMİ EGE Orkestrası ve saat 17 den itibaren büyük program. Eşsiz sanatkâr PERİHAN ALTINDAG SÖZERİ Konseri MEFHABET ATALAY H«lk Türktileri sanatkârı ŞEN KARDEŞLER AZİZ BASMAC1 Toplulugu Varyete Yıldızı ANAYİT Azeri BALE İmitasyon ve monoloğ. Telefon: 23220 23214 Kısa Tel: İstanbul Yiikseller I. I KREM PONDS • B ü y ü k t ü p 165 K u r u ş Küçük t ü p 75 K u r u ş Beyoğlu C A N S U D A Fevkalâde kaliteye Trençkotların en ucuz ve en ustumı 10 Taksitte sahip traş bıçağı en ucuz fiata... 10 luk paketi 100 kuruş SKIRALIK Apartıman Katlan I Sultanahmed, Sult Cankurtaran • mahallesinde denize nazır 64 mah 1 Beyşehır kazasımn Yenidoğan köyünü Konya BeyI ve 2 odalı apartıman daireleri ve 2 jehir sosesine bağlavan yolun insaatı kapalı zarf usulü ile ekI kiralıktır. Müracaat Saat 1113 kira siltmeye cıkarılmıshr. arası • ara Telefon: 41417 2 İ$m keşif bedeli 43820 muvakkat teminatı 3286.50 liradır. KAYIB Kure Nufus Memurlugun. 3 İhalesi 12'10/953 pazartesi günü saat 15 de Konyada dan aldığım nufus truzdanımı ka>bet. tlm. Yenisınl çıkaracağımdan eskislnln mahsuE binasında Daıml Komisyonca yapılacaktır. hukmu yoktur. 4 Bu ışe aid keşif ve dığer e\Tak Daimî Komisyon ve Raşld Coşar Çeg.berlitaj Emlnbey kahveslnde Bavmdırlık Mııdürlusü kaîemlerinde eörülebilir. 5 Taliblerin T.caret Odası vesikası. teminat makburu. Konva Bavmdırlık MudürlüSünden alacakları ehlivet vesikasım ve teklıf mektubıınu havi zarfi ihale saatınden bir saat evveline B ü y ü k t ü p 165 K u r u ş kadar Daimî Komisvon kalemine vermeleri lüzujnu ilân oluK u ç ü k t ü p 75 K u r u ş nur. (15155) Ele^trı1 sanaynnde spesyahst bır İsvıçre firması Konya Yaliliğinden: NEBAPİŞ T R E N Ç K O T L A R I ADNAN İPER Taksitle GİYİM MÜESSESESİNDE BULtJNUB. Çargıkapı, Tutum Bankası ustünde. BÜTÜN TÜRKİYE İÇİN ftlÜMESSİL Arıyor Bilhass3 Fluoresant lâmbaları için alüminyTjm sıkıştırma tertibatı imalinde tecrübelidir. Bu sahalarda iyi bir faaliyet göster, mış olan fırmalar, almanca, fransızca, veya ingilizce tekliflerini uç=k postasıle P 50628 Z Publicitas, Ziirich 1 (İsviçre) adresine eöndermeleri. f. KREM PONDS Beyoğlu CA N SU D A NEBABİŞ Marka ve Etiketi Tesçil Edilmiştir. Keskindir İngilizce Fransızca Almanca Muhasebe ve Spor Dersleri 5 Ekim 1953 Pazartesi günü başlanacaktır. Kayıdlara bas • lanmıştır. Adres Sultanahmed Alemdar Cad. No. 23. TELEFON : 21737. ' Bayanlara Müjde Anthony Bernard Tubini ve Ortakları Hisseli Koırıandit Şirketinin 21 Eylul 1953 tarihinden itibaren tasfiyesine karar verilmiş olduğundan alacaklı ve borçlulann bir sene içinde Galata Ünyon han 6869 No. daki sirket Usfiye memurluğuna müracaatleri luzumu ilân olunur. Hali tasfiyede Anthony Bernard Tubini ve Ortaklan Hisseli Koroandit ŞlrkeU , Tasfiye Memurlan Avukat Rasim Cenani • • t t B Luciano Dandoria H H TASFİYE İLÂNI Arzu ettığmiz fantazi çok değışık ipeklilen, yünlüleri, ipek yün dantellerı, fantazi ipek tulleri, orijinal kokteyl ve çay elb.sehkleri kumaşlannı, nadıde kumaşlardan model hazır mantoları ve muhtelif cins Ingilız trençkotlan çok ucuz fıatlarla ancak maâazamızdan taksitle alabılirsin.z CEYLÂN Mağazası Sultar.hamam Mesadet Han kat 2. No. 19 İst. Tel 25797 Amerikatı Dersanesi • NANESON ltjide ve barsak Sdticıhrik keskin kalır ve uzun zaman dayanır İshallere for$ı kulkmhr Kiralık İmalâthane Ayvansaray civarmda elektrik | cereyanı mevcud bina, kirahktır. Telefon: 21064 KİRALIK Turumı, Havayolları ve büyük Şırketler için gayet elvıerişli Taksım bahçesi karşısında birinci kat: 5 oda, kalorifer, koridor vardır. Müracaat: Telefon: 81545 M A. N. Dıesel Şirketinde Bay Zavene c Sışesi IOHRŞ KREM PONDS \ Büyük t ü p 165 K u r u ş Küçük t ü p 75 K u r u ş Beyoğlu CANSU D A I KİRALIK MUTERCIM ÂRANIYOR ••••^•^•••^^^^H Türkçeden Almancaya ve Almancadan Türkçeye tercümeye muktedir mütercim aranıyor. Ayrıca Ingilizceye vakıf olanlar tereih edilir Talibler hal tercümeleri ile (P.K 1560 Galata) adresine veya İstanbul 49445 telefon numar=sına müracaatleri rica Yeni insa edilmig depo, fabrika, İmalâthane, lâboratuara elverişli katlar kirahktır. Vefa caddesinde Bulvara 100 metre mesafededir. Müracaat: Mercanda Birol han sahibine 1 Tavşanh Sağlık merkezi ikmali inşaatı keşfi değiştiril1 Belediyeye aid Sümer Sinemasmda yapteüacak 31096,95 lira kesif bedelli tadil ve onarım isi kapalı zarf usulü ile ek mek suretile yeniden eksiltmeye konulmuştur 2 Kesif bedeh 99260 78 lira ve gecici teminatı 621304 giltmeye konulmuştur. liradır. 2 Işin geçici teminatı 2332 lira 27 kuruştur3 İşbu eksiltme 2 Ekim 1953 Cuma günü saat 15 te Be 3 Eksiltme ve ihale 14 10 953 çarşsrrba gunü saat 15 te lediye Encümeni huzunında yapüacağmdan teklif zarfları ihale saa. Bayındırlık Müdürlüğü binasında toplanacak komisvon tarafmtinden bir saat evveline kadar verilmig veya posta ile gönderümU ola dan yapılaeaktır. 4 Eksiltmeye istirak edecpklerin ihale tarihmden 3 gün caktır. 4 İstekliler, keşif ve şartnameyi Belediye Mühendisli evvel Vılâyete müracaatle alacakları ehlıyet beleelerı, 953 yıü ticaret vesikaları ve temınatlarile usulune gore tanzım edec^ekğlnden bedelsiz alabüirler. leri teWiî rhelrtttWannFrh»*e •ssairadea'bir saat evvel kocşi^ 5 953 yıh Ticaret Odası vesikası ile bu ise benzer diger bir isi yaptıklarını veya denetlediklerini mübey^'in Fen Daire yona tevdi etmis bulunmaları sarttır. Bu saaften sonra nrtktab Ifabtrt' olunmıyacaeı gibi postada sinden alacakları yeterlik belgelerini ibraz etmek mecburiye gecikmış mektublar da kabul olunmaz. < tındedirler. 5 Daha fazla bilgi almak ve keşif dosvasmı çörmek istl6 İlân, pul, mukavele v.s. masrailajın alıcıya aid oldu yenler mesaı saatlerı içinde hergün Bayındırlık Müdürlüğüne ğu ilân olunur. (14751) müracrat edebilirler. (15152) Elâzığ Belediye Reisliğinden: Kütahya Bayındırlık Müdürlüğünden: DİKKAT Ş A H İ N T E R Z İ H A N E . S İ olunur. NİMET ERİM 19 günliik Paris ve Avt pa «eyahati Gıdiş Donuş Ote! Yemek Pasaport dahil KİRALIK Slrkeci Tramvay caddesinde, matbaaya ve acenta olmağa elverişli 70 m2 mağaza ile yazıhaneler kirahktır. Müracaat: Sirkecı, Hüdavendigâr Cad. 6/1 saat 1213 ve 56 arası. Telefon her saat: 21632 ye. H. Şahiner ve K. Umruk ; SATILIK ARSA ğında caddeye çok yakuı fevkalâde deniz manzaralı 79 metrelık arsa saülıktır. MüracaatSaat 1113 arası Telefon: 41417 Kundura merakhlarının yegâne maj*azası 5 5 0 T. L İstanbuidan harekef 3.101953 Her türlü tafsilât Tünel meydanind? METEOR Seyahat burosuna acele ınurac at Telefon 42549 En iyi cins Beğenmek şartile kumaşlarımızdan palto pardesü kostüm manto tayyör ve trençkotlar. Bahçekapı 4 üncü Vakıf han asma kat No. 28 Tel: 28574 TAKSİTLE Biçki Kursu Aile biçki Dikis yurdu talebe kaydına basladı. Yıllarca vurd idare etmis, tanınmıs ve takdır edilmis olan NİMET ERİM, tecrübesi ve en ilerl metodu ile biçki, dikis el işleri, sapka. korse. cicek boys vesair derslerıni talebesine kolaylıkla gösterir. Milll Egitimden tasdikli diploma verilir. Adres: Besiktas, Şairnedim caddesı Basaran Apt No. 63 • I H H H H M M ^ H M Toprak ve fskân îş*eri Genel Müdürlüğünden: Genel Müdürlüğumuz Toprak Komisvonları ihtivacı için ,150 aded hurc müteahh'd namı hesabma satın alınacaktır. Muhammen bedeli (8 250) lira. cedci teminatı (619) liradır. İhale 12/10/953 pazartesi gunu saat 15 de Genel Müdürlük binasında açık eksiltme usulü ile vapılacaktır. " Sartnameler Genel MüdürlüSümüz V. Şube Müdürlüğü Satınalrna Servisinden parasız olarak ahnır ve resimler görülebilir. İsteklilerin Ticaret Odası vesıkası. sartnamede vazılı diğer belgeleri. gecici teminat mektubu veva makbuzlan ile birlikte belirli eün ve saatte Genel Müdürlügümüz binasında toplanacak Komisyonda hazır bulunmaları. Genel Müdürlük ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir. (15092) f m HALİ SATIŞI I Kıymetli Buhara ve İrac halıI lan Sandal Bedesteninde teşhir I edilmektedir. I 1101953 perşembe günü I satılacaktır. KOBRA 1 (K Z. Gökberk Mis sokak No. 1 Üroloğ oDeratör Kırk senelik bir müessese olan bu sanat yuvası, Emine Buldanın iştirakile takviye edılerek daha verimli bir hale gelmiştir Kurs şeklinden başka hususi. olarak kısa bir lamanda gündüz kadmlara, gece erkeklere Biçki, Prova ve Tatbikat dersleri verilir. Ayrıca: Sipariş atölyemizde her nevi kadın elbıseleri dikilir. Kayıdlar devam etmektedir. Yeni adres: Divanvolu 88 telefon 25282. telgraf: Giyim istanbul. BAYSAL İMALÂTINDA DEMİR KULLfiNAN SANAYİCİLERE istanbul Sanayi Odasından: Dr. Cafer YıUhran Cağaloğlu Kızılay Cad. No. 62 (Sağhk Müdürlügü karsısı Keciören Apt. kat 2 Tel 24293 (Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder. KREM PONDS B ü y ü k t ü p 165 K u r u ş Küçük tüp 75 K u r u ş Beyoğlu C A N S U D A İst. Lv. Âmirliğinden verilen askerî kıfaal ilünları I Üç ayda bir dağıtılan Karabük demirini imalâtmda kullanan İstanbul Vilâyeti dahilinde mevcud müesseselerin 30 Eylul 1953 Çarşamba aksamına kadar Odamıza müracaatlerı lüzumu ilân olunur. (15162) Satılık çok kıymetli ILAN 1 Kara As Llse ve Astsb. Ozl. Ortaokullannın munhal öâretmenliklerinde istihdam edilmek üzere 3656 gavılı ^anunun 3 üncü maddesine göre 4 Türkce. (5) Matematik. (5) Tabıat Bılgisi. (1) İngilizce. (4) resim ve (2) Müzik ögretmenı olmak üzere (21) aslî maaslı sivil öğretmen alınacaktır. 2 788 sayıh Memurin Kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı tasıyan isteklilerin 15 Ekim 1953 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Personel Baskanlıgına bir dilekce ile basvurmaları ilân olunur. 3 Fazla lstekli zuhuruuda secim hakkı Kara K " Y ^ t l e r i Kumandanlığına aid olacaktır. (151393138) ANTİKA ESERLER I. L UX 0 R Sellüloit tarakları tereih edinİ2. Türkçe komışan bir MARKAYA DİKKAT • Çocub Bastalıklan Miitehassuı I Çocuklara mürebbıye ve ögI Cataloglu C.H.P karşısı 21 I retmen vazifesini anyor. I Zorlu Apt Telefon: 27216 I Müracaat: Telefon: 85520 İ M E v : Uvend M. yolu 27 • ALMAN BAYAN |D, Semsi Mutver 2 aded şamdan, 1 saat, Behua ve Bahşantlan temsil eden Chandion imzalı bir heykel. Müracaat: Beyoğlu Haçopulo pasajı No. 29 veya N. Pestof Taksim Meşelik sokak No. 9. Telefon: 44366 Beyoğlu As. Şubesinden: Şubemizde kayıdlı bulunan malul subay, er ve sehid yetımlerın.n senelik yoklamalarına 1 Ekim 953 tarihinde baglanıp 30 ekim 953 tarihinde son verilecektir Malul subav ve erler ellerindeki rapor, tütün ikramiye cüzdanları ile sehid vetimleri ise nüfus cüzdanları, tütün ikramiye cüzdanı ve halen dul olduklarına daır muhtarlıktan aldıklan ilmühaberlerile bırhkte her gün saat 9 12 arasmda şubeye müracaatları. (3170 • 15180) Satılık apartıman katları Nis^ntaşı, Güzelbahçede kaloriferli, parke döşeli, beşer ve altışar odalı, otuz beş bin liradan kırk beş bin liraya kadar. Müracaat Beyoğlu, Bursa sokak 341. İnşaat Emlâk Ahmed Salâhaddin. I Trençkotlarımızı görmeden karar vermeyiniz. Ismarlama elbise, manto, pardesü palto yaptıranlara kıymetli hediyeler dağıtılıyor. Çarşıkapı KARErşLER BONMARŞESİ. Her çeşid giyim. ev, mutfak, zengin lücaclye eşjası TAKSİTLE DAKTÎLO ALINACAK Fatih As. Şubesinden: Şubemizden tütün ikramiyesi alan subay. er ve sehid yetimlerinin senelik yoklamalarına 1 Ekim 1953 tarihinde baslanjp 15 kasım 1953 tarihinde son bulacağından subemizde kayıdlı subay ve erlerin ikramive tevzi cüzdanları ve ratıorlarile. sehid yetimlerinin ise nüfus kâgıdı ve ikramiye tevzi cüzdanlarile ve halen dul olduklanna dair muhtarlıklardan aldıkları ilmühaberlerile her Rün saat 9 dan 17 ye kadar subeve müracaatleri. (307814919) HACİZ KARARI İzin tecavüzü ve firar suçundan maznun, Trabzonun Ambur köyünden Ahmed Oğ. 330 Doğ. Hasan Yılmaı hakkında gazete vasıtasile yapılan ihtar netice vermediğinden maznunun Türkiye dahilinde bulunan menkul, gayrimenkul mallarının haczine As. YU.K. nun 216,2 maddesi gereğince karar verdim. « . ADLİ AMİK (3121 15049) HidrotaiolOKi Araştırma Enstitüsü Direktörlüğünden: Baltalimanı istanbul Enstitümüze barem dışı ücretli kadrosunda çalıştırılmak üzere bir bayan ve askerliğini yapmıs olan bir bay daktilo alınacaktır. . Memurin kanununun besinci maddesindeki evsafı naız bulunanların, lüzumlu belgelerile birlikte 1 ekim perşembe »ünü aksamına kadar sartları öğrenmek üzere Enstıtumuze müracaatleri ve talib fazla olduğu takdirde imtihanla alınacağı ilân olunur. (1511^) DENİZCİLİK BANKÂSI T. A. 0. Denizyoîları îşletmesi 1 Şimalî Akdeniz hattmda tstbik ettiğı yaz programı =ona eren cTarsus» vapuru aynı programla 10 ek»m 1953 tarihinde bır ilâve sefer daha vapacaktır. 2 H=ıvfa seferini vapan «Kadejt. vapuru da aynı progrstıla 2 ekim 1953 tarihinde keza bir sefer daha yapacaktır S3y:n yolcularımıza ilân olunur. (15084) Müracaat telefonları: 44696 40133 . DARÜŞŞAFAKA . CEMİYETİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Şişlide Halâskârgazi caddesinde kâin 293 No. h kârgir ev yerine yeni bir bina yaptırılmak üzere. yıktırılacaktır. İstıfade edilmesi mümkün malzeme, tamamen yıkıcıya terkolunacak diğer molozlar belediyenin musaade edeceei bir mahalle nakedilerek arsa tesviye edilecektir Bu işe talib olanların işın şartlarını öğrenmek üzere Nuruosmaniye avlusunda Da«üşşsfaka Cemivetine müracaatle şartnamesini görebilirler. Fransaya Staja gönderilecek bir müter cimDaktilo aranıyor Fransızca veya mgilızceden türkçeye ve türkçeden bu lisanlardan birine tercüme yapabılecek daktilo yazan ve büro hizmetinde çalışabilecek en az hse mezunu bir bayana ihtiyaç vardır. Mu^yyen tercüme devresinde muvaffak olduğu takdirde Fransaya staja gönderilecektir. Ankara Cad. 98/3 e «ES» rurruzu ile müracaat edilmesi rica olunur. 1 380 V. ve 2 HP kuvvetinde tngiliz cMetalclad» marka I daire testere tezgâhı maatefsırüat satılıktır. Görmek isI tiyenlerin SQUÎBB binası Levend Sişli adresinde satınalI • • • • § • ma subesine müracaatleri mercudur. I Satılık Daire Testere Tezğâhı AR Biçki Dikiş Yurdu HERA ÇORİKOf.LU Kayıdlara başlanmıştır. Adres: Beyazıd Mıthatpaşa caddesi Küçük Haydar No. 2 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog