Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Millet Partililerin dünkü Fenerbahçe, Karagücüttü davası 12 saat sürdü 4 '2 yendi r CUMHUKIYET ltSS Rita'mn Dördüncü Kocası Baştarafı I inci sahifed* ğına üç defa gidip gelerek revizyolericin kaldınlması için haklarmda na tâbi tutulduğunu iddia etti. Tah Ankara, 26 (a.a.) Hacettepe Bunun Beria değil fakat Doğu Adalet Bakanlığına tezkereler ya tafalıç bu arada, adlî teminatsızlık, kulübünün davetlisi olarak iki maç Bİmış olan Osman Bölükbası ile Anayasa teminatının çiğnenmesi, yapmak üzere jehrimize Almanyadan kaçan Eisler gelmi} kapatılmalan üzerinde Abdürrahman Boyacıgiller ile mah partilerin olduğu ileri sürülüyor bulunan Istanbul profesyonel lig kemeden ademı takib karan almış de durdu ve bu davanın Ağırceza şampiyonu Fenerbahçe futbol taNew York, 26 (a.a.) Bugünkü olan emekli General Sadık Aldoğan da görülmesi şeklindeki kanaatini kımı bugün 19 Mayıs stadyomunda sayısmda New York Post ^ızeteda dsdeyicielr arasıoda ıdi. Bu mu teyid etti. Ertuğrul Akça da, haya kalabalık bir seyirci önünde ilk si, İspanyada gizlenmekte olduğu hakeme dolayısile Savcılık tarafın. yatuıda ilk defa mahkeme huzurukarşılaşmasını saat 15.45 de hakem dan ihtiyatî inzibat tedbirleri ahn na sanık olarak çıkbğını belirterek iddia edılen esrarengiz komünissözlerine başladı. Partisinin mil Muzaffer Ertuğun idaresinde Kamıştı. Celse saat 9.30 da açıldı. tin Beria olmayıp, Doğu Almanlet nazannda beraet etmiş olduğu ragücü ile yaptı. Cels« açıhyor ya Propaganda Bakanı olmak üzeTakımlar sahada aşağıdaki şeYargıç Memduh Balamir yerini nu, burada Millet Partisinin değil, re Amerikadan kaçan komünist liTürk hâkiminin muhakeme edil kilde yer aldıdlar: •Idıktan sonra sanıklar salona çağı. deri Gerhard Eisler olduğunu yazmekte bulunduğunu ileri sürerek Fenerbahçe: Salâhaddin Nedim, nldılar. En önde M. P. Genel Başmaktadır. partisi içindeki ihtilâflardan bah Müzdad Melih, Basri, Akgün . kanı Mustafa Kentli bulunuyordu. Avrupadaki muhabirlerine atfen setti. Fikret, Lefter, Feridun, Burhan, Arkasından eski Genel Başkan Enis verdiği haberde, New York Post Lutfi Bomovalı da savcrnın vazi Niyazi. Akaygen, Genel sekreter Fuad Argazetesi şunları ilâve etmektedir: Karagücü: Şükrü Rıdvan, Orna, Ahmed Tahtakılıç, Lutfi Bomo fesinin sanığın lehinde ve aleyhin«Eisler birkaç ay evvel Doğu de deliller toplamak olduğunu, han . Hasan, Ahmed, Rıza Kâvâlı, Suphi Batur, Dr. Yesarî BilgiAlmanyada temizlığe uğramakt^n «en, Gahb Bilge, Mehmed Ali Der halbuki bu dâvada saveılığm yal zım, Sabahaddin, İbrahim, Muskorkarak ortadan kaybolmağa muman, Kemal Işlak, Hasan Dincer ve nız kendi aleyhlerinde olan delilleri tafa, Macid. vaffak olmuştu.» iki jandarmanın nezaretinde olarak toplamağa çalıştığını, bu suretle Oyuna Karagücü seri başladı ve Beria esran Nureddin Ardıçoğlu gelerek yer Milliyetçiler Derneği dâvasında Fenerbahçe nısıf sahasına yerleşBaltimore, 26 (a.a ) Harb zalerıni aldtlar. vukubulan bir hatanın tekerrur meğe muvaffak oldu. Bu sırada manmda Amerıkan stratejık ser13 sanık yerlerine cturduktan ettiğini ileri sürdü. Suphi Batur Mustafa geriden yakaladığı güzel Artist Rita Hayworth'un, Pıens Ali Handan boşandıktan sonra visınde çahşmış olan, halen de fcu•onra Millet Partismin şahsiyeti şiddetli bir lisanla konuştu. Suçlu bir pası fevkalâde kullanıp iki hükmiyesini müdafa etmek üzere olmadığını, binaenaleyh ifade ve beki de atlatarak topu 2 nci daki şarkıcı Dick Haymes ile seviştiğinı ve onunla evlenmeğe karar verdi susî bir istihbarat ajansuıın ır.üğıni yazmıştık. Rita Hayworth ile Dick Haymes Las Vegas şehrinde 3 dürü bulunan Ulio Amas, memledavaya katıldıklartnı bildiren İstan remiyeceğini, yargıç tarafından kada Fener ağlarına takmağa mu. dakika süren bir nikâh töreni ile evlenmiş bulunuyorlar. ket dışındaki ajanlanndan aldığı bul, Ankara ve muhtelJ tasra vilâ kendisine sual tevcih edildiği tak vaffak oldu. Yukarıdaki resim, nikâh muamelesinin yapıldığı sırada çekil haberlere göre Beria'nm Rusyayetlerinin barolanna mensub 23 a dirde ve sadect bu suallere ceFenerbahçeliler buna 17 nci da miştir. Sol köşede Rita'nın bundan evvelki kocalarından olan iki kız vukat salona alındı. yadan kaçtığı, Sovyetlerüı mahvab olarak konuşabüeceğini soy kikada cevab vererek bir gol attı çocuğu görülmektedir. , kemeye Bena yerüıe ona benzıyen İktidar Partisine ve Saveılıta ledi. ar. Devre 1 1 berabere bitti. Bu Bu resim, radyo foto ile gönderilmiştir. hüemnkr birisini çıkaracağına dair haberYargıç, iddianamede ileri $ttrüıddianame hecüz okunmağa baş len hususlar hakkuıda, kendisinin devrede Fenerbahçeliler Lefterin lerin dolaşmakta olduğunu bıidirayağı ile bir de penaltı kaçırdılar. lanmıştı ki, sanıklardan Dr. Kentli mış, verilen haberlerin do^njlude diğer sanıklar gibi cevab verİkinci devrenin beşinci dakika. mahkemenin vazıfesi noktasından ğundan şüphesi olmadığını ılâve etmesi icab ettıgini belirtti. Fakat sında Niyazi Fenerin ikinci golünü bir itirazı olduğunu ileri sürdü. miştir. Batur, iddianameyi okumadığı gibi 9 uncu dakikada aynı oyuncu üYargıç bu talebi iddianamenin dinlemediğıni de ifade ederek, hiç çüncü golü kaydetti. Karagüçhi Baştaratı 1 inci *ah>iede Baştarafı J m n sah'fede «kunmasından sonra da serdedebileeeğini kaydetti. Fakat, diğer bir bir şey söylemiyeceğini tekrarladı. ler 15 inci dakikada ikinci oHeri ntmundan mütevellid endişeden finansman şeklinin tayini ile bu•anığın da ısran ile Kentlinin itirazı Sanık, yargıcın sorduğu suallere ni attılar. Devrenin conlanna doğ. başka, hükumet kontrolunun bazan nun ne suretle karşılanacağım ka<Ünlendi. Daktilo ile yazılmış 2,5 sa de itırazlarda bulundu. Bazı sualleT ru bir gol daha kazanan San güçleştiği eyaletlerde, milli cephe rarlaştırmak üzere bir komite kurhife rutan itirazname sert bir ifade için: «Ben şahid isem bu suallere lâciverdliler maçı 4 2 kazacdı taraftarlan, gizli fakat devamlı bir muşlardı. Banka mümessillerinden mürekfaaliyete girişmektedirler. Bundan taşıyordu. Dilekcenin: «Burada De cevab veririno. Sanık isem alâkam lar. başka hükumet Ingiliz teknisvenle keb bu komite dun Ziraat Bankayoktur», baa suallere de: «Bilmu mokrasi ve hürriyeti meşum bir Baştarafı 1 tncı sahıfede rin geliş haberinin Abadan bölge sında toplanarak Ankaradan gelen suikasda karşı müdafaa etmek gibi yorum, haberdar değilim» tanunBu tarihî andlaşma ile, uzun zasinde yaratacağı tepkileri de kü banka ıımum müdürlerine izahat tarihl ve millf bir vazifenin şuuru da cevablar verdi. çümsememektedir. Bunlar Anglo vermıştir. mandanberi ikinci Dünya lla.'biiçinde bulunan insanlar olarak haMüteakıben Dr. Yesart Bilgisev Iranian kumpanyasının eski persoDunkü toplanüda Başbakan Ad nin gahbleri tarafından istiskal reket edeceğiz» şeklindeki başîan ile Galib Bilge ve Mehmed Ali neli arasında seçileceğinden hüvi nan Menderes. Ekonomi ve Ticaret edılen Franko hükumeti Batının, f!ç cümlesinin ardmdan ithamkâr Dermanın sorgulan yapıldı. Hepsi Baştarafı 1 mct sahıjede yetlerini gizlemek de güçtür. Ni Bakanı Fethi Çelıkbaş, Bayındırlık Sov\ et tecavüzü tehlikesi karşısınbir lisanla İktidar Partisine ve Sav de iddialan reddettiler. Millet Parkorumak maksadıle ateşli silâhlar hayet, çarşamba günü Tahran hava Bakanı Kemal Zevtinoâlu. Maliye daki mudafaasında B. Amerika ile olığa hücum edilmekte idi: tisi mensublan olarak irticaî ve kullanmasıdu*. alanında bazı havacı subaylann se Bakanı Hasan Polatkan ve Tekel ortaklık kurmuş obnaktadır. «Maruz bulunduğumuz sivasl ter vasak faaliyetlerle alâkalan buDünkü tatbikata cem'an 13 gemi kiz uçağı servis dışı bırakarak yap Bakanı Emuı Kalafat bulurmustu". İktısadî muavenet ve karşıhkh I t b ve suikasd» vesaire gibi iba lunmadığını kaydettiler. Mesaisini tamamlamış olan kokatılmıştır. Bunların dördü arama tıklan darbe, ordu içinde dahi, hümüdafaa andlaşmalan, B. Ameri• relerin bulunduğu itırazında Dr Bundan sonra, Cennal Işlak, tarama, ikisi mayin gemisi, beşi kumetin faa] ve cüretkâr muhasım mitenin izahatı umumî tasvibe maz ' Kentli hülâsa olarak iddianame Hasan Dincer ve Nureddin Atdjç. avcı botu, ikisi de Amerıkadan ye lan bulunduğunu göstermektedir. har olmuştur. Bu görüşmeler so kanın Madrid buyük elçisi James I «nuhtevivatma müsteniden davanın ağlunun sorgularına geçildi. Ce ni gelen liman savunma botlandır. Müşahidlere göre, duruma hâkim nunda kurulacak ana müesseseve Dunn ve tspanyol Dış İşleri 3akanı Alberto Artajo tarafından imzalan| BUİh ceza mahkemesinde değil, mal Işlak, böyle bır tertıbi 1? sy 13 gemiden mürekkeb fîlo dür. bulunduğunu bildırmis olan hüku aid statü projesinin de hazırlanmamüdafaa ve • ağır cezada görülmesi 'cab edecemeti kesin hareket etmeee bu son sı kararlaştınlmış ve aynı komite mıştır. Kaışılıklı evvel farkettiğini belirtti. Ve Ad saat 14 de Doimabahçe önünden ğîni ileri sürüyor ve vargıctan vahâdise sevkermiştir. Musaddıkm bununla da vazıfelendirilmiştir. yardım andlaşmasında İspanvaya nan Menderesin şurada burada^ hareket ederek Hayırsızada arkamümkün olduğu kadar elimine ezifesizlik karan taleb edivordu. Bu gdrüsmeler üzerine Başbakan ne gibi şartlar altında askerî yardostlanna: «Bu partinin kapısına sına gitmiş, burada önce uçaksavar dilmesi lâzım geldiği. zira şu anda Dilekcenin okunmasmdan sonra Arinan MenHeres, hükfım°*in umu dımda bulunulacağı tasrih edilbataryalan mefruz düşman uçakkara kilid vuracağız» dediğini ileri bir tehdid teşkil eden yegâne şahıs mî kalkınma politikası hakkmda ve miştir. • yarpç gereğmi düşündü. Ve talebi sürdü. Hasan Dincer mehil rica lanna karşı serî atışlar daha sonra olduğu belirtilmektedir. reddetti. bılhassa bu işleruı tahakkukunda Bugün imzalanan ve metinleri etti. Ardıçoğlu ise, bunun bir ko gene mefruz denizaltılara karşı su • İddianame hususî teşebbüsun ehemmıyetı ve Dış İşleri Bakanhğınca yaymlanan bombası ve roket atışı yapılmıştır. Fatemî kadm kıyafctile medi ve baş aktörunün de Adnan hükumetçe çok kıymet atfedüen andlaşmalara ek bir protokola göBundan sonra iddianame okundu Menderes olduğunu ifade ederok, Bu arada Fenerbahçe ile Ahırpizleniyor rolunü tebaruz ettirerek geniş izah re İspanyaya, karşılıklı İddianame 52 sahife tutuyordu Millet Partisinin ithamile tıaşlayan kapı arasmda filonun 7 gemisi kaguvenük Tahran 26 ( A P ) tleri gelen Millet Partisi ileri gelenlerinin ve rakol vazifesi görmüş ve tarama bir polis idarecisi bugün, Irandaki larda bulunduktan sonra Bankala programı çerçevesi dahilinde ccm. safhanm birinci pprHpvi teskil etalt kademeTerdeki eshasm yurdun gemileri tarafrcıdan da mayin tara bütün emnıvet kuvvetleri tarafın rımızın bu gibi teşebbüslerin ta an 226 milyon dolar tutaruıda yartiğini, bundan sonra, Millet Partisi f hakkukunda hususî teşebbüslere muhtelif yerlerinde vaptıklan koması yapılmıştır. dan araştırılan sabık Dış îşleri rehber olmak yolunda gosterdıkleri dım yapılacaktır. Bu paranın 85 ıçıne bir beşıncı kolun sokuldıiğunufmalarda irticaî mahiyette sözler Yarbay Münir Naymanm komu Bakanı Hüseyin Fateminin hâlâ Ianlayış ve yakm alâkaya teşekkurie müyon dolan, «Müdafaayı desnu. bunun da komedinin ıkınci Barfertiklerini, bir partilinin bu tasındaki filo tatbikatı saat 17 de ranın başkentinde bulunduğunu. mukabele etmiştir. tekleme» yardım faslındaııdır. »evanda: «Ben her sabah kalkın perdesi olduğunu belırttikten srn sona ermış ve mısafırler tekrar söylemiştir. Polis idarecisine göre, Yani bu para, İspanyanın sskerî ra, üçüncü perdenin de aktör Ce Doimabahçe rıhtımına çıkmışlardır. Komite mesaisini tamamlamak ea babamın sanklı resmine bakıp Fatemi, kadın kıvafetine girip mü üzere pazartesi günü tekrar topla kudretinın geliştirilmesıne hasredi.av.nsı) gö§üs geciriyorum. neden ben de mil Bengunün < Ankara Bugünkü törenler temadiven ver değiştirdiği icin şim nacaktır. lecektir. Ayrıca, İspanyaya temin iddıanamesile oynanma|a başlan. babam gibi sank sararak dolasmıBugün saat 10 da İstiklâl Marşı diye kadar ele gecirilememiştir. edüecek askerî malzeme için 141 yavım*» seklinde konuştu&unu ve iığını sovierli ve bayrak çekmeyi müteakıb Bo Fateminin Irak, Surive veya Mı^ıra milyon dolar tahsis edilmiştir. Abuna mümasil bir çok hâdiseleri Ardıçoâlu bövlece sa*a sola ağır ğazlar ve Marmara Komutanlığı kaçtığına dair çeşidli rivayetler merıkan yardımınm bir gayesi özikreden iddianamenin okunmasi isnadlarU dolu ifade^inin sonunda, tarafından Taksim anıtına çelenk dolaşmaktaydı. Fatemi, Musaddık nümüzdeki yıllar zarfmda İspan2.5 saat sürdü Iddianamede, gerek bu şartlar «Itmda mahVemeve de konacaktır. rejiminin yıkılışından veya 19 ayol ordusu ve deniz kuvvetlerıni Kendlinin. gerek diğer sanıklann zerre kadaı ıtımadı kalmadılını, Buradan hareket edecek alay 11 30 ğustosundanberi firar halindedir. Baştaratı I ı w sahıfede bır dereceye kadar modernleştir• Söz ve füllerindeki bu kabQ du lehleriı.e bır karar beklemediginı, da Beşiktaş âbıdesi ömüne eele Hükumet kendisini vakalayana nan tedb.rler yetersizdir. İthal mal mektir. İspanyol ordusunun halen • rumlan delilere ve re«m! vesaika İslâm Demokrat Partisine ve Mil cektir. İstiklâl Marşuıdan sonra veya yakalattırana 100,000 real mülan yerıiden karaborsaya geçiyor 30 tümenden müteşekkil oiduğu dayamlmak suretfle belirtilivor ve liyetçiler DerneSine vapıldığı gı'oı, Barbarosun Prevezede taşıdığı san kâfat vadetmistir. gün gectıkçe hayat pahalılanmak zannedilmektedır. netieede cemiyetler kanunu ile kendilertn» âm onar Hra para ve cak direğe çekilecek, Barbaros âbi. Diğer taraftan geçen ay sonlann tadır. Bu rejımle b==ın lurrıvetinı Andlaşmada B. Amerikanm geTürk ceza ksnunundaM bazı hü hafif hapı» eeralan venlerek Mıllat desme çelenkler konacaktır. da öldüğü, öldürüldüğü, uıtihara de daraltacaklar. Gazete kâğıdına kümlere müsteniden sanıkiann Partisinvn feshi r'hptıne gidıleceğiMüteakıben hatibler günün öne teşebbiıs ettiği hususunda aHı çe tahdıd kojTjyorlar. Resmî ılânlpr liştireceği üsler tasrih edilmişiir. tecziveleri ve Millet ParrMnin fes ni sovledi mini belırten nutuklar söyhjecek şidli soylentilere karışan Sovyet gibi bol bol kâğıd, partilerinin ga. Bu uslerin geliştirilmesi için sarhoHınması ta'eh edilivordtı Bu aSaiâhı*«t«ırlh karan istiyen fedilecek para müdafaa andlaşmaierdır. Bunu geçıd töreni takib ede büyük elçisi Anatoli Lavrentıev bu zetelerıne verilecek. rada Fuad Arnanm bir tot>lantırtq. avukatlar cek ve davetliler Marmara Komu sabah Iran harıciyesinin tertıblediDurum çok ağırdır. O derece ki, sında açıklanmamıştır. Muabede «B'z vatandasın kaibinden karun Sorgulat bılmışti. Avukatiar bazı tanlığı binasına gidecektir. ği bir ı'esmi kabylde hazır bulun partilerüstü bir mesele olarak eie şartlarına göre İspanya B. Amekorkusunu cıkann Allah kmkuçiıİzmitte PtHfc bulundıılar Yu=uf Türel. muştur. Hükumet, bu resmi kabu alınmalıdır Çıkar yol rakam oyu rikanın bu üsleri, İspanyol hükunu ikame edecesiz> ve «Kıır'an l İzmit, 26 (Hususî) Preveze lün, Zahidinin yeni Dış îşleri Ba nu yapmadan hakikatleri olduğu metınin yardımile askerî gayeler isn^rt ti'inprt ^u " lsıth sltmds bir hukuV Hpvleti kusuçlar meyanında bulunduğundan, zaferinin yıldönümü münasebetile kanı Abdullah Entezam'ı kordiplo gibi mıllete ve dünyaya söylemek için geliştirmesi, idame etmssi \e raraŞiz». Kendlinin Millet eazetekullanmasuıa müsaade edecektir. davaya bu mahkem'nın baKamıya tertiblenen Donanma Bayramına matik mensublarUe resmen tanış tır. sinrfp intisar ettikten sonra bazı üslere müteadair cağını tekrar etti İddianamede şa bugün Izmit ve Gölcükte başlan tırmak için tertiblemiştir. ToplanŞimdi kendüerinden şu dört su Andlaşmanın MPHsre kurullannca tabet+iriiphıslar hakkmda ayrı ayrı davalaı mıştır. İzmit körfezi şanlı donan tıda 50 kadar diplomat bulunmuş alime millet dnünde açık olarak kısmı 10 yıl yürürlükte kalacak ve rek d=&f1an «Türkivede Virdan açılacağı belirtilcHğine eöre, bu da mamızla dolmuştur. Bütün körfez tur. Lavrentiev resmi kabulün ter cevab vermelerini istiyorum: bundan sonra, taraflardan biri buHürrive+i» adlı vazısı da Vıabis kovaların neticesini beklemenin a halkı sahillere dokülerek Bayramı tiblendıei Haricive salonuna girer1 Merkez Bankasının transfer na resmen son vermedıği tahdirde, HU5U edilivordu tddianame okunBüyük ken, etrafmdakilere fransızca ola edilmemış borc miktarı nedir? rurt olduğunu ve bilfarz bu netice seyre hazırlanmaktadır. beşer yıllık iki devre için otomaduŞiı müddetçe bazı sanıklann ve beraet oldueu takdirde bu mahke tören yarın Gölcükte yapılacaktır. rak: «Hayata avdet» demiş ve di2 1950 den bu yana ve bu se tikman temdid edilecektir. •vuk=f*lann verierinde duramadıkğer devletlere mensub meslekdaş nenin dış ticaret açığı nedir? menin önceden vereceği kararla bun lan. sabırsızlanarak mfldahale eden Dış İşleri Bakanlığı makamîan, lann tezad teskil edebileceğini ileri Dirden bağırmağa başladıklan gö larile nazikâne çene çalmıştır. Sov 3 Merkez Bankasının mem'etav'lar takmdJdan göze çarpıyet diplomatı, benzinin sanlığına ket içinde ve dışında serbest re bugün imzalanan vesikalann icraî sürdü ve mahkemeden salâhiyet rüldü. Nureddin Ardıçoğlu, yerıiyordu. andlaşmalar olduğunu ve Ayan sizlik karan verilmesini istedi. Bir den fırlıyarak: «Ben sizi redded^ rağmen, sıhhatte gönilmekteydi. jımli altmlannuı ayn ayn miktan Meclisinin tasdıkına lüzum gösîddianame bittikten sonra, avu kısım avukatlar da iddianamedeki nedir? yorum. Nıyetınizı bu kararuıızla akatlar arasından birinin bızla aya bir takım hususlann iftira olduğu 4 Avrupa Tediye Birliğine ken termediğini beyan etmişlerdir. çıkladuıız.» dedi. Ahmed Tahtağa kalktıfı ve yargıça hitaben: Londra raeranıuı değil nu ispata hazır bulunduklaru.ı kılıç da bu protestoya iştirak etti: di membalanmızdan 90 milyon 6«Ben de «ucluyum. Benim hak kaydederek durumun Adalet BaLondra 26 (a.a.) Amerikanın dedik, diyorlar. Bu kendi membaıa Ben ve arkadaşlanm da sizi redkımda da tskibat açınız> diye ba kanlığına bildirilmesini istediler. Büyük tüp 165 K u r u ş İspanyaya iktisadî yardımda bulunmız dedikleri nelerdir? dediyoruz.» diye bağırdı. Ardıçoğlu ğırdıgı eörüldü. Küçük tüp 75 K u r u ş Saat 20 sulannda yargıç du ve Tahtakılıcın bu hareketlerine Güleğin konuşmasından sonra ması ve askerî malzeme vermesi Bu avukat, iddianamede adı bir ruşmaya 10 dakikalık bir ara daha Beyoğlu C A N S U D A saat 16 da toplantıya son verilmis karşılığında, İspanyol denız ve hava bütün sanıklar ve avukatlar yüksek kaç defa geçen ve irücal mahiverte ve?di. tir. üslerinden faydalanmasmı sağhyasesle iştirak etüklerini söyledilerban konusmalar yaptıgı beîirtilen Üçüncü celse cak olan İspanya Amenka anlaşFuad Arna ayağa kalktı: «İstedıkYusuf Türeldi Türeiin bu mütaleaÜçüncü celse açıhnca, avukatlarI masHun iki buçuk sene süren mü«mm teemmül edilecefini yargıç dan Rasim Ozantürk, partinin ka lerimizi zapta geçirmiyorsunuz. Tek zakerelerden sonra imzalanması bildirdi ve avukab sükunete davet nuna aykm bir karakter taşımadı taraflı hareket ediyorsunuz* dediLondrada memnumluk uyandırmaYargıç, âzam) müsamahanm etti ğını, din ve mezheb gayeleri görülmıştu'. Londra hükumeti bu huBazı sanıklann talebieri mediğini ve dördüncü konçredeki kendilerüıden esirgenmediğini söy susta Washington'un faaliyetine her Bundan sonra 4 avukat ile sanık anlasmazlıklann sadece bir fikir liyerek reddi hâkim talebi karsıhangi bir müdahalede bulunmamış lardan Ahmed Tahtakılıç, 'Ertuğrul anlaşmazhğından ibaret bulundu sında karann yukarıda yazıh huAkça s5z aldılar ve ezcümle şu iki ğunu söyledi. Bu sırada söz alan bir suslannın yerine getirilmiyeceğini 1 îstiklâl caddesindeki asfalt yol inşaatı dolayısile Kur olmakla beraber, İspanyanın Batının / nokta üzerinde durdular: başka avukat duruşmaya 12 saat belirtti. Ve ikinci karannı yazdır tulus Tünel tramvayları28/9 953 pazartesi gününden itibaren müdafaasuıda stratejik bır ehemmiyeti haiz olduğu yolundaki Ameî Millet Partisi hakkmdaki tenberi arasız devam edildiğini, mağa başladı. muvakkat bir zaman için seferden alınacaktır. nruvakkat kapatma karan kaldınl kendilerinin de parti adına söz söyBu karara göre; sanıklar ve a2 Bu münasebetle Kurtulus • Tünel otobiisleri takviye rikan görüşüne iştirak etmemekmalıdır. liyeceklerinden duruşmanm başka vukatlar reddi hâkim talebinde edilmiştir. (15170) tedir. 2 Millet Partisinin feshi talebi bir güne bırakılmasını istedi. bulunduklarından hazırlayacaklaSanıklann reddi hâkim talebi Iddianamede mevcud olmakla ben reddin esbabı mucibesini havi raber, partiyi temsilen eenel yüYargıç Memduh Balamir ara ka dilekçe ile birlikte dosya aid cldurütme kurulu mahkeıreve ceîbedil rannı yazdırmağa bagladı. Kararda, ğu mercie gönderilmek üzere C. memistir. Sadece avukatlan mah mahkemenin vazifesizlik karan al savcılığma tevdi olunacaktır. Baştarafı 1 ıncı sahıiede keınede bulunmaktadırlar. Binaen ması hakkındaki talebin ve Millet İtirazlar, gürültüler puru şilep olduğu için içindeki 1332 aleyh davalılar icin de davetiye çı Partisinin muvakkaten kapatılması hacınm durumlan müşkülleşmiştir. Yargıç, duruşmarun 7 kasıma bıkanlması lâzımdır. hakkındaki karann kaldınlması ile Bunların daha önce Uria tahaffuzSaat 9 30 da başlaven duruşma alâkalı taleblerin evvelce reddedil rakıldığuu söylerken itiraz es'.eri, hanesinde karaya çıkanlmalan banın bu safhasma gelindiği zaman diği, bu hususta yeniden karar al gürültüler son haddini buldu. Sahis mevzuudur. Bu 5 vapura ilâmağa lüzum olmadığı ve Mustafa nıklar ve avukatlar hep birden koaaat 13 olmuştu. veten hacılan getrrmekte olan BurKentli hakkuıda Kastamonu Ağır nuşuyorlar, gürültü arasuıda anSanıklann sorgnsn 10 dakika aradan sonra celse tek Ceza mahkemesince verildiği bildi laşılamıyan bir takun taleblerin 1 îskenderun. İzmit ve Cubuklu depolarımızda yaptınlacak haniye ve Yakup kaptan vapurlanelektrik tesisatı işleri kapalı zarf usulü ve birim fiatı esa nın da İzmire doğru gelmekte olrar açıldı ve sanıklann sorgusuna rilen beraet karan suretinin celbi. zapta geçirilmesinde ısrar ediyorduklan haber venlmektedir. sı üzerinden eksiltmeye konulmuştur. geçildi Dr. Mustafa Kendli iddia sanık ve avukatların mehil taleb lardı. Bazılan, yargıç reddedildiHastaneye kaldınlan hacılann nameve cevab için mehil talebinde lerinin kabul edild^ği, hazırl'k tah ğinden duruşma günü veremiyece 2 Bu isin keşif bedeli 498.768,20 lira ve geclcl teminatı adlan »uiîlardır: 21.213,05 liradır. bulundu. Enis Akaygen iddianame kikatında adı geçen zevahn bulun ğini söylüyorlardı. Bu dururn kar Sadeddin Başeğmer, Abdullah Dinin iftira'arla dolu oldu§unu ve duklan yerlerde istinabe yolile din şısında yargıç Memduh Balamir 3 Bu ise aid eksütme evrakı ve projeler 40 Hra mukabillnbasıt gazete haberleri muhtevasın lenmeleri kabul ediliyordu. de Ankarada Umum Müdürlüğümüz Tesisat Dairesinden ker, Yahya Karpuz, Mehmed Tilga, celsenin kapandığını ve mutaleadan ileri geçmediğini ileri sürdüKararuı bu kısmı yazıldığı sırada temin edilir. Talibler ihale dosyasını îstanbul ve İsken Mehmed Ali Uysal. Fuad Ama: «Millet Partisinin girii sanıklardan Ertuğrul Akça, bazı lara cevab veremiyeceğini oıldirdi. derun bölgemizde de görebilirler. Kadınlar birliğinin dünkü kapaklı bir seyi voktur Mahkeme şahidleri olduğunu, bunlann mas Salon boşaldı. Sinirli hava koridor Teklif mektubları en gec 19.10.1953 gtlnü saat 17 ye kalik siyasetten uzağız> mealinde be raflan kendilerince ödenmek sureti larda ve hattâ caddede bile bir toplantısı dar Umum Müdürlüğümüze verilmis olacaktır. yanlarda bulundu. tddianameve ve le Ankarada dinlenmelerıni istedi. müddet devam etti. 5 îsteklilerin bu işin teknik ehemmiyetinde en az 200 000 Ankara,, 26 (Telefonla) Türk savcıya hüeumlar yaptı. Sorgusu 45 Yargıç kararını yazmağa devam elira tutanndaki benzeri bir işi. bir taahhüd mevzuunda Kadınlar Birliğuıin yeni idare hedakika süren Ahmed Tahtakılıç da derek, bu şahidlerüı bulundukları başardığını ispata yarar belgelerile beraber ihale tarı yeti seçımi yapılmak üzere bu;»un iddianamedeki hususlann partiden yerlerde ıfadelerinin aluımasuu ve hinden (tatil günlcri haric) en az üc Bün evvel vazı ile saat 15 de Kızılay genel merkez kovulanlann meyhane kös°lerinde bu ifade alma sıra^nrla sanıklarla Büyük tüp 165 K u r u ş Ofisimize müracaat ederek bu is için yeterlik belgesi al binasmda bir toplantı tertib edıl | uydurduklan yalanlar olduŞunu avukatlaruı da orada bulundurulKüçük tüp 75 K u r u ş ması garttır. ileri sürdü. Bunların tertib olduğu masını söyleyince, umuml bır itiraz miş, 21 asil ve 17 yedek üye seBeyoğlu C A N S U D A 6 Ofisimiz, eksiltmeyi yapıp yapmamakta vaya isi dilediğl çilerek genel merkez kurulu üye &tL idâunuskcniıı oldu ve sanıklarLa avukatlarm hap] nt vermekte serbesttir^ (14809) »dedi 35 t İspanyadaki esrarengiz komünist Bayındırlık Bakanının Istanbul limanına dair görüşlere cevabı Baştarafı 1 inci sahıfede kadar tamamlanacaktır. Mukaven liman inşaatı bölgesinde tetkık ledeki yazıh müddetten evvel bililer yapmış, ilgililerden izahat al rilebilmesi için müzakerelere geçemış ve bazı hususlar hakkuıda ceğiz. Haydarpaşa ve Sahpazan inşaatyeni talimat vermiştir. Kemal Zeytinoğlu ile, Haydar ları sona erdikten sonra Istanbupaşa ve Salıpazarında yaptığı in lun liman dâvası halledilmış olacelemeleri müteakıb görüştük. Ba caktır. Mavnalarla yapılan tahkan, Haydarpaşadaki faalıyeta aid mil ve tahliye işlerine son veriie. cek, modern tesislerle yılda 400 ilk sualimizi şöyle cevablandırdı: € Haydarpaşa liman inşaatı bin ton mal tahmil ve tahliye edinormal seyrini takib etmekteiır. lecektir.» Buna göre yeni tesislerin 955 yı Bir kısun gayri resmi teşeklında işletmeye açılması kabil ola küller ve bu arada şehriroizin tacaktır. Bugünkü tetkikleriroden nınmış iş adamlan ve bazı şehirsonra müteahhide yeni bir teklif cilik mütehassıslan, Istanbul liraate bulunmayı kararlaştırdık. İn nının şehirden uzakta, Pendikte, şaatı 954 yılına kadar tamamladığı Yenikapıda, hattâ Küçükçekmecetakdirde, kendisine, müzakeıeler de inşa edılmesinin doğru olacağısonunda tesbit edilecek bur takım na dair noktai nazarlar ileri sürmektedirler. Bu husustıki fikrinjz yeni haklar tanıyacağız. Getirtılen yeni malzemenin bü nedir? yük bu kısmı yerlerine yerleştirıl «Bence Istanbulun liman damiştir. Halen sahil doldurulmakta vasuım bekletilmeğe hiç tahammü lü kalmamıştır. Öeri sürülen noktai dır. Haydarpaşa rıhtımımn bir deva nazarlann hepsi uzun vadelidir. mını teşkil edecek yeni nhtım 500 | Asgari 810 senede tamamlanmaa metre uzunluğunda olacak ve Se mümkün olacak teşebbüslerdir. H.il limiye sahillerine kadar gelecektır. buki, demin de temas ettiğım gibi, Bu rıhtımı lodosa karşı koruyarak biz 955 senesini dahi geç bularak bir dalgakıran da inşa edilecektir. tesislerin daha evvel ikmal edilmeDalgakıran mevcud dal.^akıramn si içm müteahhıdlerle müzakereye Saraybumu cıhetindekı Fener hi karar verdik. Bız Haydarpaşa ve Sahpazan tezasmdan başlıyacak ve Sel'miye sahilmi muhafaza edebilecek ka sisleri için teşebbüse geçerken, İstanbul limanı ile uzak veya yskın dar uzayacalctır. alâkası olacak resmi veya gayriresDalgakıran için sond^il?ra başmî teşekküllerin fikirlerine de mülanmıştır. Mevcud da'.gakıranın racaat ettik. Bu hususta salâhiyetli 1,5 mil açığında inşa edilecek yej kimselerle tamamile beraberiz.» ni dalgakıranm alt kısmı 10,5 metKemal Zeytinoğlu şehrimizdekl re su içinde bulunacaktır. tetkiklerine bır kaç gün daha deRıhtımm içerlerıne do*ru 10 vam edecek ve İstanbuldan aynlbın metre karelık arazi üzenn^'e madan önce bir basm toplantısı lüzumlu tesısler kuru'.acaktır. Bu yaparak muhtelif bayındırlık işleri arada, Toprak Ofis, Türkiyenm en etrafında gazetecilerle görüşeoektir. büyük ve modern âletlerre teçhız Kâzım KIP edilecek sılosunu bu atazi dahilmde inşa edecektir. Silo 2 bm C tonluk olacaktır. , Bundan başka gene bu arazi dahilinde büyüs bir soğukhava deposu kuru'ıara'ctîr» (Baştaraiı 1 inci sahıiede) Saîıpazaruıdaki faal^yet ne ğı istiyorlar. Su dâvasuu onlardan merkezdedir? tamamen bozuk olarak devraldık. « Sahpazan liman inşaatı da 3 sene zarfında bu mesele için 19 normal şekilde devam etmektemilyon lira tahsis .ettik. Karşı yadır. Arazinin tesviyesi tamam!&nkanın da barajını ele aldık, önüdığı gibi yeni makine ve âletlerın müzdeki sene bitecek Büyük probüyük kısmı yerlerine yerlfşfrıljelerimizi tatbik için 4 senenin kimiştir. Bu arada kurulacak c'ej.>ofayet etmiyeceği meydandadır. Her larla antrepo sıkıntısı tamamil» ön. şeyin halledilmesi için zamana ihlenmiş olacaktır. tiyac vardır.» Salıpazarı 954 senesin.n sonuna Musaddık, lasfiye ediliyor İklisadî kalkınmaya bankalann yardımı Amerika ile İspanya dün bir andlaşma imzaladılar Dün Donanma Bayramı basladı D. P, nin dünkü siyasî loplantıları ALMAN MÂMULÂT1 Kasım Giilek, iktidartfan 4 sual soruyor H E R F O R D marka yatık tip; motör tekniğinin en son hususiyetlerini haiz az devirli otomaük cebrî yağlama tertibatlı D İ Z E L motdrleri. 5 beygirden 240 beygire kadar muhtelif takatlerde olup Her zaman bol yedek parça mevcuddur. H E R F OR D Aynca: 2 beygirden 70 beygire kadar dik sıstem benzın. gaz ve mazut ile işliyen motörler Dınamo; Altematör ve Tulumba grupları depomuzda mevcuddur. VEYSEL SAÎT AKBAŞOĞLU KARDEŞLER KOLLEKTİF ŞİRKETİ Galata; Kürkçükapı. Yelkenciler Caddesi No. 165 Istanbul Telgraf: ÜÇLER P.K. 1672 Telefon: 42273 43863 I > KREM PONDS 1 KURTULU$ TÜNEL TRAMVAYLARI İ.E.T.T. Umum Müdürlüğünden: "Bedford,, 5 Tonluk. şofor mahalli Kamyorlardan mahdud bir miktar gümrükte olup 15 Ekim 1953 tarıhinde teslim edilir. Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır. Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden: Karantinaya fâbi futulan hacı gemileri U OTODİ7EL M K. MUHAYEŞ Telgraf CEMIMAL İstiklâl C;ddesi 46/1 Beyoğlu İstanbul CEMÎL Telefon 43546 W Her yerde Alman GRıLO Çmkolarını aıayuuz. GRİLO MARKAU ÇİNKO Levhalar ÇİNKO Çemberler püskürtme yolu ile ksplanıalar içül ÇİNKO Teller l KREM PONDS I Aktıengesellschaft fur Zınkindustrie Voımals Wilhelm Grillo, Duısburg• Harr.born Almanya i Türkiye Mümessili: Andre Taşman, Aşirefendi caddesi Kısmet han No. 18 Telgraf adresi: EVTAŞU Telefon: 26760.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog