Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

İSTANBUL 1 Alü saatte. 12 57 Açıhş ve program 13.09 H». 2 Otuz iki kilometre. Araberler 13.15 Saz eserleri v» oyun nılan mesafeyi x olarak ele alrrhaval»rt 13.30 Faruk Ak«l T« »rka. sak, mesele şöyle halledilir: daj'nrıadan dan* muzifi 14.00 Ç«r. kılar: Perihan Sözerl 14.30 Ne arzu xt3x/4+9x/16=74 edersenlz (Pi. ı 15 00 Turkuler: H*. Demek ki üç günde sıra ile 1953 yıh Turkiye kürek birind şağıda laimleri yanlı bulunan ha Bugün oynanacak maç, yeni san Mutlucan 15 15 Dario Moreno. 32, 24 ve 18 kilometre yol aldan haiif ıvkılar (Pİ.) 15.30 Pazar futbol mevsiminin ilk iddialı Bu geee Beyoğluspor Spartingle, liji bugün taat 14 d» Beykoı ko kemleri davet etmaktedlr: mıştır. konserl (Pİ ) 16.15 Şarkı v« türkul«r yunda yapılacaktır. Çekismeli bir Başhakem: Rıza Salih Saray (Su karşılaşmasını teşkil ediyor VE F. B&hçe de Kadıköysp«rla (Pİ.) 16 40 Şarkılar; okuyan: Ah. 3 Yirmi bir günde. Aranışekilde geçeceği tahmin olunan bu Sporlan Federasyonu Reisi). Hamed Çağan 17.00 Konufma; konu. kargılasacaklar lan müddet x İle gösterilirse şu Yeni futbol sezonunun ilk iddiah müsabakaların progranu ju sekil kemler: H. Baltaoğlu, S. Erbil. N. şan: Ercümend Ekrem Talu 17.10 muadele kurulur: Galatasaray Oda muzlği 17 30 Şarkılar; okuyan: İncili, O. Kiyatoviç,, E. Nogan. O. karşılaşması olan Kadıköyspor kulübünün, tertib dedir: Can Akşit 18 00 Okul . ögrerçci saatl 14X12=XX8. Saat 14 de: Tek çifte (Erkekler) Saka, İ. Songur, R. Sözeralp. R. Vefa maçı bugün saat 16 da Dolltdıği büyük «Dörtler rurnuvas» 18 43 Dans muziği (Pİ.) 19.00 Ha. 4 Saati 1120 ye getirmek mabahçe stadında yapılacaktır. İzSaat 14.30: İki çifte (Bayanlar) Sueri, A. Üçer, H. Özan, C. Özbek berler 19.15 Ş«rkıl»r; okuyan: Mu. na bu gece kulübün Moda Cem solâzımdır. Zira 11.30 da çıkıp 12 mir ve civannda muvaffakıyetli zaffer Birtan 19 45 Guzel sesler . Saat 1500: Dört tek (Erkekler) (Kocaeli) kağındaki büyük açıkhava sahasınGuzel melodller (Pİ.) 20.15 Radyo de döndüğümüze göre, gidip da başlanılacaktır. Yunanistamn en Saat 15J0: Tek çifte (Bayanlar) Müsabakalarda derece alan kfi bir turneden dönen sankırmızıhGazetesl 20 30 Üniversite korosu İdare gelme yanm saat sürmüştür. lcjvvetli takımlanndan biri olan Saat 16 00: İki çifte (Erkekler) rekçilerin ve takımların mükâfat ların bugün Vefa ile yapacaklan eden: Nevzad Athğ 21.10 Yeni bu. İstasyona kadar olan mesafe on enteresan bir mahiyet arzeıluşlar 21.20 Dınleyld istekleri meşhur Sporting basketbol takımıSaat 16.30: Dört tek (Bayanlar) lan saat 19 da Bebekteki Galata maç, dakıkalık olduğuna göre, de22.00 Spor haberleri 22 15 Piyano II* nın da katılacagı bu turnuvaya FeSaat 17.00: Sekiz tek (erkekler) saray Kulübü lokalinde yapiiacak mektedir. sevllml? melodüer; çalan Ferdi Stat. mek ki o zaman bizim saat Bu sene transfer ayında kadronerbahçe. Kadıiöyspor ve Beyoğlu 1953 Türkiye kürek birincilikleri bir kokteyl partide t'evzi edilecekzer 22 30 Beyaz perdeden müzlk kırk dakika geri idi. cpoT takımlan da iştirak edecek için, Su Sporlan Federasyonu, a tir. suna kuvvetli bir şekü veren san22.45 Haberler 23.00 Proframlar 23 05 Dans müzi|i (PI.) 23 30 Caı lerdir. kırmınlılar, hazırlık maçlannda •aatl IP! ) 23.45 Akordeon ve armo. çıkardıklan güzel oyunlarla bu Bu fece marasimle açılacak olan nika 11* hafif melodller (Pİ.) 24 00 senenin en iyi tertiblerinden biri Çikolata ve Şekerleme Sanayii turnuvanın llk gününün progranu Kapanif. İşçileri Sendikasının kongresi şu şekildedir n* malik olduklannı göstermişANKARA Saat 20 d*: Ftnerbahç» Kadıkoy lerdir. Buna mükabil geçen seneki yiiistanbul Çikolata ve Şekerleme Sana. Haber. I}<;ilerı Sendiküinm yıllık kon. ler 8.28 Açılıs ve program 8.30 Günün 8 45 Şarkılar (Pİ.) 9.15 epor anlasmıs kadrosunu bu sene de gresl dın saat 14 te Sendikalar Birliği Barbaros Kupası yüzme yan?lan İstanbul Ajanlığınrn tertib ettiprogram i 9 20 Marjlar (Pİ ) 9 45 aynen muhafaza eden yeşilbeyaz lokalmde yapılmıstır. Saat 21 dc Sportlnj Beyoğlu tngtlizce ği grekoromen güreş birincilikle bu sabah saat 10 da Udo vüzme Faalıyet ve hesab raporlarınm olnın. Radyo ile 10.15 10 00" P!âk albu. hlar da hiç de küçümsenmiyecek spor masım muteakıb tenkid ve dlleklere mu ıPI.ı Gııyer Şarkılar. okuyan: rine dün başlandı. Topkapı. Ktırtu havuzunda yapılacaktır. İstanbul 10 45 Saz eserleri bir ekibe malik bulunmaktadırlar. geçılmıştır. Soz alan hatıbler bılhass» Muzehher Kadrosunda (5) milll basketbolcu luş. Vefa, Beyoğluspor, Karma ve Türkiye birinciliklerinde rnu1100 Dolayısile iki tarafın da n r.u\^ et ucret meselelerı uzeruıde durrauşlar v« 11.15 Pazar sohbeti fAkı Gündüz) bulunan Sporting takımının Be gücü, Paşabahçe, Kartal, AnadoŞarkılar: okuyan: Fahrlye vaffakıyetli dereceler eld« eden li kadroları ile ojnıayacaklan bu ı; ıht:lâflarının lehierıne hEİledilerek yoğluspor karşısında çıkaracağı oDonanma gunüne mah. lşçı ucretlerınin ayarlanma^mı istenoış. Caner 11.3012.00 Asker selâmı ve lu, Demirspor. Güreş, Kasımpaşa, yüzücülerimizin katılacak'.an bu sus temsll günkü maçm çok çekismeli ve he lerdir. yun ve alacagı neticaraeraklabekBoğaziçi, Sümerspor, Beşiktaş, De. müsabakalar enteresan fcir mahlmektublar 12,15 Konujma: (Preveze yecanlı bir şekilde geçeceği mulenilmektedir. Normalman bu n u Bir kamyon. bir amelenin zaferiı 12 25 Denlzcllerin marsları nizgücü, Altınay. Deflerdar, î m vet taşımaktadır. Çok güzel derecehakkaktır. eın Sporting Club tarafından kaıPl. ı 12.30 Yurddan «esleT koroıu ölümüne sebeb oldıı niyet kulüblerine dahil 120 eüreşçi ler ve hattâ yeni rekorlır beklezanılman beklenilmektedir. Beynelmilel hakemlerimizden Fe Bakırkoyde bir taşıt kazası olmu}, (Deniz turkuleri) 13.00 Haberler müsabakalara iştirak etti. Greko diğimiz bugünkü müsabakaların 13 15 Norman Cloutler orkestraaı çalı. Gecenin ilk karşılaşmao.nda F«ridun Kılıçm idare edeceği bu 18 yaşında bir genc olır.uştur romen müsabakasına her kulübden progranu ju sekildedir: Çavug Enver yıldırım ldaresindekı vor (Pn 13.30 ögle Gazetesl nerbahç* 11* Kadıköysponın denk günkü maça takımların şöyle birer 101655 plâka sayıh askerl kamyon. In. 13 45 Guzel lesler (Pİ.) 14 00 Kapa. 400 metre serbest (büyükler) kuvvetlerdeki kadro'arı arasındaki iki güresçi girdi. kadro ile çıkmalan beklenilmek elli caddesınde amele Baybmrtlu Dur. nış. 400 metre »erbest (bayan'.ar) Güreşler Taksimdeki Teknik Ürr.ücadelenin kimin lehine tecelli »un Ah Selman adlı şahsa çarp*rak tedir: 3 Ekim 1953 Cumartesi saat 21 de Spor ve Sergi 400 metre lerbest (ortalar) edecegi ilk nazarda pek belli değıl niversite talonunda yapıldı. Be. 16.58 Açılıj ve program 17.00 Sar. Galatasaray: Turgay Naci. Nec başır.dan ağır surette yaralanmasına sarayında yapılacak sebebiyet vermışt'.r. Bakırkoy Akıl has. kılar; okuyan: Nermin Demlrçav, ls. 66 metre »ırtüstü (küçükler) dir. Bu maçiB firsatlardan istifade den Terbiyesi İstanbul Bölgesi i'e mi Ali, Bülend, Rober Hihni, tanesine kaldınlan Dursun dOn ögleden mail Demırdaven 17 30 Dans müziti r tini bilen asabma hâkim olan va iki yer arasuıdaki mesafe bir atlet 100 metre sırtüstü (ortaiar) Suad, Reha, Muzaffer, Bülend. e\ vel beyln kanamasmdan ölmüjtur. (Pİ.) 18 00 İncesaz ıHüs«ynl fa«!ı) kım tarafından kazamlması bekl» ;özü ile 500 metreyi ya bulur, j'a 100 metre sırtüstü (büyükler) Şoför h&kkında takıbata başlazımıştır idare eden: Fahrl Kopuz 18.40 Şar. Vefa: Orhan Fuad, Rahmi niimektedir. 100 metre »ırtüstü (bayanlar) k:lar: okuyan: Sevlm Tan 19.00 Ha. bulmaz. İsrai büyük olan bu müArif, Tarık, Salâhaddin Ali, Gaberler 19.15 Tarihtm bir yaprak 66 metre klisik kurbağalama Kendl mütevaa köşelerinde gay sabakaya gösterilmesi gereken al>ÖLÜM lib, Garbis, İsmet. K. Garbis. 19 20 Mozart. Keman konçertosu (Pl.) (küçükler) ret'i bir çalışma neticesinde İstan ka bu mesafe arasında kayboldu. Ferik Ahmed Celâ; Paşanın k m ve 19 40 Konuşma 19.55 Şarkılar; Namık Kemalin gelini. Ali Ekrem Be. okuyan Ekrem Güyer 20.15 Radyo bulun en büyük aç/khava sahasım Teşkilâttan kimse yoktu. Milll 100 metre klâsik kurbağalama Beşiktaş Elektrik yln haremi. Beraet Enata ve Selma Gazetesl 20.30 Isteyin ealalım tesise muvaffak olan kırmızıbeyaz sporumuz diye bangır bangır ba(ortaiar) Bolayırın annelerl, Ziya Enatanın ka. 21.30 Hazırcevab 21 4S Şarkılar; oku, Müsabakalara giriş bilet fiatlan 7.50, 5 ve S liradır. 5 llrtbugün karşılışıyorlar forrrah Kadık'iysporluların tertıb ırdığımız bir güreşin istanbul biyınvalideıl Celâleddin ve Sedad Urolıan yan: Ekrem Guyer 22 15 Dans mu. lık tribün biletleri 28 eylul 1953 pazartesi 7.50 ve S liralık 200 metr» klâsik kuıbağalama ledikleri bu ilk büyük ecnebi orga rincilikleri işte böyle sessizce yaBeşiktaş takımı bugün saat 10,30 ablaları, Kerime Salohorun amcaza. zlği (Pİ.) 22 45 Haberler 23.00 biletler ise 30 Eylul 1953 Çarşamba günü Galatasaray kulübü, (bayaniar) Muvaffak Menemenci. nizasyonuna muvıfrakıyetler te pıldı. Müsabakalara' bujjıin 10 da da Şeref stadında Elektrik takımı desi. İle Beraet ve Nutnan Nahide Buk. Kapanı;. Galatasarayda Rubi İtriyat Mağazası, Bahçekapıda Gabay Müoğlu Savut ve 66 metre »erb««t (Vüeükler) rnenni ederiz. ile hususl bir karsılaşma yapacak taşın vengeleri başlanacaktır. essesesi, Ankara Caddesinde Türkiyt Eczahanesi v t Kapalıçar100 metre »erbest (büyükler) tır. Bu sene amatör birinci lige terşıda Ordu pazarı kuyumcu dükkânında (31138 çıkarılacağı saCELİLE BOLAYIR Arjantindeki tngiliz ha100 metre serbest (bayanlar) fi eden Elektrik takımının siyah cuma gı:nj saat on altıda Hakkın rah. ym halka ilân olunur. (15169) Galataıaray (amatöı) 100 metre serbest (ortalar) beyazlılann kuvvetü kadrosu kar metıne kavuşmuştur. Cenazesi 27 eylul kemlerinin ücretleri 1953 pazar günu oğle namazını mutea. 200 metre kelebek kurbağalama şısında nasıl bir netice elde edeceği Ş i | l i y i 5 2 yeridi kıb Şiçli Camlinden kaldırılarak Zin. arttınlıyor (büyükler) merak edîlmektdir. Galata*aray amatör takırru dün ctrHkııyuda Asr! mezarlıktaki ebedi 1 2 3 4 i Buenos Aires 26 (Nafen) Ar 1500 metre serbest (büyük'.er) istırahatgâhına tevdi edilecektîr. Uolmabahç* stadında Şişlı ile huYeni bir uzun mesafe Çe'enk gbnderilmemesi rica olunur. jantin futbol biılıği Ingiliz hakemsusi bir karsılaşma yapmışür. Marciano bu fene başka koşu rekoru Hakem Mustafa Güventürkün ida lerine verilen 40 sterhn haftalık M TEŞEKKÜR maç yapmıyacak ücreti haftada "5 sterline çıkarmare ettiği bu maça takımlar şu terBrighton 26 (aa..) Güney AfSevglli babamız ve e;im emekli t» ya karar vermiştir. tibdeki kadrolarile çıkmışlardır: NewYork 26 (a.a.) Evvelki rikalı uzun mesafe koşucusn Wally Denlz Kd. Yuzbafi akşara on birinci ravıuîdda teknik Hayward, 84 kilometrelik LondraG. Saray: Cemal Necdet, Taki İngiltere Avrupa maçını «fc ÂKİF ERDENİZ'in nakautla rakibi Roland LasUrzaya Brighton yarışını 5 saat 25 dakika Coskun, Tayyar, Günay Alı. Hıkvefatı dolayısile gerek cenazede bulu. Griffiths idare edecek karşı dünya ağır sıklet boks jam 40 saniyede koşmak suretıle kazan nan akraba ve dostlarımıza ve deniz V met, Güngör, Feridun. B. Erol. muvaffakiyetle mıştır. fatına gerek blzzat eve gelmek rrek. Milano 26 (aa.) Beynelmilel piyonu ünvanını Şişli: Stepan Kirkor, Hayik •ub veya telgraf gönde'mek sııretile a. Agob, Konyalı, Agob Niron, Cor futbol federasyonu teknik komıs müdafaa etmis olan dünya şampiAdalet Taksim maçı acımıza iştirak eden biH'm akraba ve ^ insaat yüksek mühendis ve mühendislerl ahnacaktır. yonunun bugün bildirdiğine göre, yonu Rocky Marciano, karşılasmacı. Osep, Adamyan, Kamer dostlarımıza candan tesekkıır ederiz. 1 Tesislerimizde çalıstırılmak üzere elektrik. malclne v* 21 ekirade Londranın Wemblej' stad ; n ı n icab ettiği kadar sert olmamak Adaletle Taksim futbol takımlan Eşi: Nezlhe Erdeniz Bu maçın ilk devresini san Askerliklerfni yapmı? olanlar ve ingilizce bilenler terclh la beraber iyi bir şekilde cereyan bugün saat 13 te Fenerbahçe staKızları: Şehbal Erdenlz kırmızılılar, Coşkun, Hıkmet »e yomunda vapılacak olan İngiltere edilecektir. Şehtab Erdenlı Sclâan tağa: Coşkunun attığı üç golle 30 galib Avrupa futbol maçını, geçen sene ettiğini söylemijtir. Bu sene dünya dında husus! bir karsılaşma yapa* * * 2 Teknik mevıularda çalıstırılmak flrer* ingiliıc* bllir 1 Son «tef» bir Amerik» Kyahati şampiyonluğu için yeni bir karşı caklardır. Bugün yapılacak olan r k bıürmişlerdir. Ikinci devrede Hik kupa final karsilaşmasını idare etOn sere e\ vel yaptırdığım Prostat laşma yapmıyacak olan Marciano, maç, bundan evvel Adaletin 40 ga amellyatı muvaffakiyetle netlcelenme. yapıp gelen Bakanımız. 2 Buyük teknik tercümana ihtiyac vardır. metin attığı iki Galatasaray golüne miş olan hakem Griffith? idare esayılacak {ekllde k'ymetli baston (ikt 3 Kadrolar yevmiyeli olup mflhendlsler icin 2040 llr* Joe Walcott'tan dünya jampiyonlu libiyetile neticelenen müsabakanın d:ğnden bir gıın rahat yüzü gormemiş. kelıme). 3 Dıinyamn jekli böyledir. ^ış'iler Kamer ve Nironun iki golile j decektır ğu ünvanını aldığı, bir senedenberi revanşı olacakür. *im Bu defa hazakati butım memle. 4 Kjjadetme hareketl esnasında tercümanlar için 1520 llradır. Miktarı ehllyete ftör» tayin edimukabelede bulunmuşlaı ve maç ' Komısvon gelecek toplantısını 9 ketçe mpium ve dunyaca da tanınan 5 Ondan bir tane tedarik edilmeyın. lecektir. İngiltere liğ maçları i2 Galatasaray amatörlerinin ga ve 10 mart 1954 urıhiennde Mad sadece bir karsılaşma yaptığı, o da kıymetli Profe?ör ce kira vermekten kurtulunamaz. 6 Yazılı müracaatlerin Sarıyar Tesislert Grup MüdOrlüğü ancak bir raund sürdüğü için Lasridde yapacaktır ltbesile sona ermiştir. Londra 26 (T.H.A ) Buîün deSeslenme edatlarından. Akropolım ya. Nallıhan Barajı adresine vapılması: Santiyeye gelmek İcin d» BEHÇET SABİT ERDURAN'm tarza maçmın ilk raundlarında pek vam edilen lig maçlannda pecen yaptığı çok muhim ^iki amelıyattan macmdaki sehir. 7 Yakında lçıne Ankarada Etibank Genel Müdürlüğüne müracaat etmelerl. açılmadığını itiraf etmiş, ancak seolacağımız bir zaman parçası, hafta sakatlanan yeni santrforlan sonra hayata veniden kavuşmuş bulu. dahll bir turlu ucuzlamıyor. S Su (14831) kizinci raundda maça hâkim oldupuyonım, Kendislne, Marmara Kll»iği hâlâ Sayuı Doktor ve Eczacılara Tomilawton'dan mahrum ,bu ] unan doktor ve idarecüerine gazeteniz vası. haline getiren. ğunu söylemiştir. Arsenalliler. rakiblerini kend: sa tasile ^ikranla^ımı arzederîm Yukarıdan aşağıya: CERRAHİ JİNEKOLOJİ . DERMATOLOJt İÇKİSİZ SAZ î 1 Blzde kara askerl rr.anasınadır hasında mağlub etmeğe muvaffak Akif îcre 24 saatlik otomobil Yugoslavyada muhim blr devlet ada. ve bütün tıbbf praökte senelerc» •uren araştırmajar netıcesınd» olmuştur. C A Ğ A L O Ğ L U mmın adı. 2 Muslumanların ibadet tekâmül eden, almanyada mukavemet yanşı Böylece Arsena" mevsimin ancak ^ekillerlnden blri, uzerne bastıgımız. SCHLECHTEK c göre hazırlanıp imal edilmis 3 Tersl uzun dem«ktir (eski terimt, Wendover (Utah) 26 (aa..) ikinci maçını k?zanmıştır. bir takı. 4 Dis'.l ve cesaretli. men. Bugün phnan netice'er şTjVaHır: Burada tertib edilen 24 saatlik otoAntSseptik Gümüşsuyu. cerrahî kliniği BAHÇESİNDE ?ublugu var. 5 Bırakıp gitme hare. Aston Villa 4 Chf. United 0 mobil mukavemet ve sürat yanjı ketl 'ıki kelime). 6 Asid olmıyan altında fevkalâde manzaralı Bahçemizin muazzam programına Burnlev 1 New Ca=t!e 2 maddelere kimyada esklden böyle denl. çok heyecanlı geçmiştir. çamlık içerisinde 6 odası parilâveten her hafta cumartesi •• Card ff 0 Arsena1 3 Iirdi. 7 Talık eden. blr sonı edatı. keli. kaloriferli bir kat kira«Austin Healey 100» markalı pazar günleri kıymetli sanatkâr 8 Çe\Tilince vucudumuzde dönüp Charlton 6 Liverpool 0 lıktır Seyran apartımanı. bir Ingiliz otomobili 24 saatlik dclaşan meydana çıkar, onu yapan iti. Bugün müspet ve mükemmeJ neüceler veren ANnBIYOTLKHudderfield 2 . Middelsbroua 1 raf eder ve af dllerse mazur görüle Mm Telefon 80762 beynelmilel rekoru 4029 kilometre ler yanında yer almış, mükemmel bir müstahzardır. Manchester City 1 Porstmount 1 bılır. 600 metrelik bir mesafeyi saatte Antiseptik GÜMÜŞLÜ GAZ SARGISI: Kirlenmiş yaralan süPreston 3 Bolton 1 vasatî olarak 167 km. 900 metre yı dinlemek fırsatıru kaçırmajnruı. 1 2 3 4 5 • 7 s ratle temizler. Granülâsyonu tacil eder. Enfeksiyona mâni olur Chf. Wadnesday 2 W B. Albion 1 süratle kırmıştır Eski rekor vasatî ve nesiçleri korur. Sunderland 3 . Blackpoo! 2 153 km. lik süratti. Bilmivorsunuz? Tottenham 1 Manchester UniPazartesi akşamından ltibaren KULLANMA YERLERİ: Bu 24 saat içinde otomobil altı BALARISI AHMET FAİK ŞENER M ted 1 kondüktör tarafından idare edil ^ ^ ^ Sinemasında en korkung dershane^inde Bay ve Bayan öğTaze Taralarda. enfekte edilmiş yaraların tedavisinde, muhtelif WolverhamDton 8 Chp'sei 1. U ıniştir. Bunlar arasında yüzbaş.ı '•' W ^k ^ ? Filipin «avaşları arasında retmer.lerile yalnız elli lira raumenseU Dermatozlarda (KANÇIBAM. ABSELEB, DOLAMA, Egston, Donald Healey v« sinema ^ J ^ g^^ ^ ^ geçen güzel bir ajk r» Drobny dömifinale kaldı kabilinde bütün modern dansları ŞİKİPENÇE, EKZEMA, ULCERA CRURİS v.s.) en kısa zamansanatkân Jackie Copper vardı. macera filmi da sterilizasyonu temin ile yarayı tamamile tedavi eder ve kaBadenBaden 2S (a.a.) Tenis öğretmeyi garanti eder. Müracaat: Cumartesi, Pazar ha cn par. tstanbulspor, Merinos ile yıldızı Jaroslav Drobny, burada ya T'.C, her gün saat 1321 arası. Daima sterildir. Tatbiki esnasında ayrıca sterlizasyonu ve bir a> pılan Miletlerarası Tenis rurnuva2 2 berabere kaldı tedavi vasıtasını icab ettirmez. DOĞRUDAN DOĞRUYA YAsında dün gece Alman Eneelbert 1 Beyoğlu İstiklâl Cad. Mis sokak (American Gerilles) Renkli Reji Fritx Lang •4 fi knt 4. Bro'iür isteviniz. RAYA TATBİK EDİLİR. Artistlert Bursa 26 (T.H.A.) Şehrimizde Kooh'u 62, 64 yenerek tek erkekBu mükemmel ve kıymetli müstahzar piyasaya oe Basan ve rayan kampta bulunan İstanbul spor ta ler dömifinaline kalmıstır. çıkanlıp emirlerinize sunulmuştur. Cvmhurtyet MatbaacıltJc v* kımı ile Türkiye amatör üçüncüsü Gcsetecillk Türk Anonim Jırketi şehrimizin Merinos futbol takımNAFEY Kollektif Şirketi Cağaloğtu Hatkern tokak No M/tl lan bugün ilk karşılaşmalarını yapSahlblen Dr. Namık Seıer ve F. General Feyzi Oğln Büyük tüp 165 K u r u ş mışlardır. Büyük tüp 165 K u r u ş NAD? yt ÇOCUKLAR1 Postahane yan sokağa Banka han kat 3, İstanbul. Küçük tüp 75 K u r u ş Küçük tüp 75 K u r u ş Kalabalık bir seyirci kitlesinin «Imaı tVLen \Amt cdcn Telefon: 29802 Telpraf: NAFET Pazarları 11 de matine. Filme ilâveten FOX Joumal Beyoğlu C A N S U D A Beyoğlu C A N S U D A takib ettiği bu maç 22 öeraberlikle neticelenmiştir. L'LUSAÎ Basketbol dörtler turnuvası Bugün yapılacak Türkiye kürek birincilikleri Galatasaray Vefa macı llâvemizdeki meselelerin halledilmiş şekllleri RADYO f Bugünkü program J CÎLDE YAĞLI PERTEV kremlerini YAĞSIZ Islanbul GrekoRomen Barbaros knpası giireş birincilikleri vüzme müsabakaları Yesildirek Knlöbü Başkanlıgından: Titi Clavel Garbis Godih Taki Profesyonel boks karşılaşması • BULMACA 1 E I İBA\ K 1ı • ! •1 • • Sarıyar Tesisleri Grup Müdürlüğünden: Y. Mühendis Mühendis ve Teknik Tercüman Ahnacaktır I • • KIRAÜK DAIRE ÇİFTESARAYLAR GÖMÜŞLÜ GAZ SARGISI Safiye Aylâ D A N S Ml IİLİKİOİK ÜİL TİEİAİTİÎ •İA I İNİKİAİR EİT BİAİMİTİE Lİİ AHAİMİŞİOİK Rlî KİAİ* GİB P!K|«|K|A L|A FİİİTİHİSİUİN m V m • A S A KOMANDOSLAR SAVAŞI 1 v KREM PONDS \ J «r KREM PONDS TYRON P0WER MİCHELİNE PRESLE cCUMHURİYET» in ROMANI: : EDİSON MARSHALL • Çevircn: VAHDET GÜLTEKİN «Para öbürkülerde,» diyordu. «O da güzeı bir kelıme, fakit bejerl de.sern daha iyi :fade Bundan on yedi sene önce beşect.niş oluum. Sende'«.ı güzellık riyetin hürriyetine çizmesini bauhrevî cegil... İnce olrpiikla be san Metternichin adamlanndaD raoer, »on derece yüıtseK nevider «Yani Lord Lundy'nin taheşeri Dir taraö r*r. Kızı<ın bir rafında?» diye sordum. küneş altında topratctan fjşkırm'î. «Siyasî gayelerini sana anSanki Tabiat Ana meıekie'i/ı yar latacağını hıç zannetraezdim.» dımı olmadan da neler yapabile cHayır, bahsetmedi bile.» ceğini göstermek istani».» «Öyleyse ben söyliyeyim. bu Sonra herren mevzu'i f<eğişl!r. gibi bazı gayeleri var .. ve gayeledi. Lyan civsrındaki nir ka^abyda rine erişebilir de. Muhakkak ki müthiş oir >efaıet içınd» nasıl ye ben onun temsil ettiği şeylerin tıştiğini, ukmak için nasıl vılma tam Eiddmı temsil ediyorum. ' O dan. bıkmadan çatışhğını anlau bilmiyor bunu... Fakat bir ?ün omağa başladı. Bılhiss^ iktısad lup öğrenecek.» Durdu. Kıpkır. iahsil etmiş ve az ü c e t »lmakla mızı kesilmişti. «Nezaket kaideleberaber tıddl bir siysjl muharrir rini zaten ...az bilirdim, o kadanojnuş. Bdylece hayatını teaıin edi. nı da unuttum. Rica tdehm affet yorfnuj, bekledigi mıddi mükâ beni.ı fat btından ibar«rmi|, bu da ol Babamın Slürken bana n» rasimasa inandığı şeyltr uğruna mü yet ettigınf az daha »öylüyarrium. cadele *tm*k Imbtnmı bulamaz vazgeçtim. Lâf gen* döndfl dolaştı au». bu bataklık çavırlardaki Mrarcnglz dünysya geldl. Rene, büyük bir neşe ile, aldı beni bir gün önce keşfettiği yere götürdü. Bir dönüm kadar bir araziyi çepeçevre taşlar çeviriyordu. Yalnız bir noktada, boğaz gibi, dar bir geçid vardı. Orada, tabak biçimi ve delik bir taşın ortasma, pek kaba bir şekilde yontulmus t>ir sütun oturtulmuştu. Birdenbire kendimi tekrar Hindistanda buldum. Sonra gözümün önünde başka bir sahne canlandı: Kelso'daydım ve durmuş, Büv'ıkbey Ferguson'un benim o «mek. ruh ıeyler» i ateşe atışını seyrediyordum. Rene: «Böyl« eepeeevr» çevrilen taslar •• bilhana iki taraiı taf çevrill yollar, adak y«rl»rini gosterlr.» diye izahat^eriyordu. «Buımdakil, bir lOıılyat tanriçMİnln mâbedi imiş.» «Insanlar nihayet haKİkati öğ. «Fırdolayı çevrilen taş'ar da renince mâbetlerine bir Je sütun onun rahmini temsil ediyor, dtğıl dLktiler. Dua ve büyü âyinlermmi?» diye sordum. de şimdi o tekerlek taştan ziyade «Ne biliyorsun?» bu sütuna kı\met verivorlardı. «Bir daire içine oturtulan Rahibelerin yerine rahıbler gecti. sütunun hayat verme mânpsma Tabiî, kadmlar da kabiledeki üsgeldiğini bilirim. Hindistanda da tün durumlarmı kaybettıler » bunun benzerlerini gördüm.» «Bence kadmlar o dokuz aym Rene'nin yüzü güldü ve büyük mânasını eskidenberi biliyorlaıdı bir heyacanla anlatmağa başladı: ama, kurnaz olduklan i^'n mahsus «Hind medeniyeti çok eski erkeklere söylemediler, bu zekâsı dir. Fakat gaşıiacak şey: şu mâ kıt mahlukların çocukkrda payı bedleri yapan çok daha iptidai olduğunu öğrenmelerini istemiyoı. kavimler de zürriyete taparken lardı çünkü.s dedim. aynı işareti kullanmışlar. Ihtimal Rene pek zevkli zevkli, kahşu çepeçevre çevrilen taşlam c/ kahalarla bir guldü. tasında başlangıçta kadını teTisil Benirn de aklıma Krışna geldi eden işaret vardı. O çağlarda ir. ve zihnimde şöyle bir sahne cansanlar bir candan bir can daha landı: Göçebe bir kabilede rahibemeydana gelmesinde erkeein payı yim ve şimdi bulunduğ'Jinuz yerolduğunu bilmiyorlardı. Birleşme de âyinleri idare ediyorum. Frkat ile doğum arasındaki dokuz ay her şeyi de biliyorum: erkekienm onlar için o kadar uzun bl. zaman benim sadece zevk arkadaşım dedı ki arada bir ilgi olabi!er°ği a ğildirler, aynı zamanda zürriyet kıllarına gelmiyordu Kadm'.ar si verebilmem için onlarm iş arkasin, güneşin, cinlerin, periierin, daşlığına da ihtiyacım var. Bunu yahud da büyüîerin teshile gebe bana başrahibe öğretmiştir. kaldıklarını sanıyorlard». «Şunu da iddia edebılirim ki.» cBugün bile bazı kabîleler var dedim, «rahibelerin kızlaıa öğretdır ki erkeğin dünyaya bir can tikleri sırlarm çoğu, hakık.^tı eşgelmesindeki payını daha keşfet lerinden nasıl saklayacaklarırja memişlerdir. Bu böyl» olunca da, dairdi.» tabit, din kadınların, yani tihiTİl Rene: «Güzel blr ftklr,» dedl. hayat kaynaklan üzerinde toplan üHiç bir antropoloğun bövU bır mıştır. Rahibler hep kaduıdı, tan fikır ileri sürdüğünü duymadjm. nlaj h«p kadındı. Gayet mantıkîdir: ihtimaj 8yl» bir , Demin dedim ya ben sana çağ vardı ki kadmlar her seyi b i . ona hevesli bir taraftar olarak ben liyordu, erkekler hiç bir şey bilde karışmıştım... Hayat uğrunda zürriyet Tannsısm sen diye... İçimden öyle geliverdi. Ondan sonra da miyordu... ve bu çağ rahibelerin çarpışan zorlu bir fedai 'dim. Bugün içimde çılgm bir canlılık hep bunun üstünde düşündüm. Bü fendine, kabilenin dünyadan uzak Tanrılaşabilirler. yaşamasma göre kısa veya uzun vardı. Ciğerlerime dolan havaya, yük güzellikler damarlarımda büyük bir atiklikle Zira unutma ki kadında güzelliğin sürmüştür.» dolaşan kana âdeta hayrandım. kökü cinsiyete dayanır ve bu gü «Ne güzel bir sırî» dedim. İçimden de: «Ne kadar isterdim Vücudümün her hareketi. içLm zelliğin eş veya ana ohnak isteğini ben de o zamanlar yaşasıyd'm da den kabaran her his, zihnimden n dışan \urmuş bir şeklidir. Gübu sırrın muhafazasına yardım et geçen her düşünce ölümle sarlece zel kadının elinde bir kuvvet varseydim!» dıyordum. büyük zıddiyet teşkil etnıiyor, ay dır, elverir ki bunu kullanmasını Rene: cBelki de bütün insanlık nı zamanda ona meydan okuyordu. bilsin.» «Tehlikeli de olabilir» dedim. tarihinin en meraklı 3irn,» dedi. Rene, dikkat kesilmiş, çantasm«Bunun için cesur olmalı.» Taşlann ortasına doğru yürü dan yiyeceklerimizi çıkarıyordu. «Güze'.likle cesaret elele gidük, üzerinde ot bitmiş bir tünıiçimden: «Ne de çok acıkıyor!» derler> dedi. Sonra şaşkm bir saaseğin üstüne oturduk. Sfüzvıllar diyordum. ca önce, kadınları ve züınytti Fakat bilirdim: Canlı ve sağlam detle yüzüme baktı, aklından getemsil etmek üzere konulrpu; olan yapılı Fransızlar boğazlarına pek çenler birbıri ardına dudaklarmtaşlar hâlâ sapasağlam duruyordu, düşkündüler Çantadan çıkan halis dan döküldü: «Sen eskiden yaşaaralarmda da yemyeşil otlar bit yiyecek maddelerinin kokusunu içi saydın, Lcla... hattâ bugün bile, Avrupanın bazı yerleri var, oralarmişti. Haîbuki bütün etraf kor me çektim. «Zürriyet Tannsı bunu ken da olsaydın seni Tannlaştınrlardı. kunc bir kum ve çamur dcıyası dine bir küfran saymaz mı?> de Güzellik ve ihtiras halinde ortaya idi. dim. çıkan o canlı dişi tarafınla seni O kapkara su birikintilari, cıa «Sen burada oldukça, hayır» dan buradan baş uzatan o kcca dcdi «Bence sen de bir zürriyet halk ekin Tanriçesi yapardı. Başaklar dolgunLışsın diye seni hakoca kurşunî kayalar zihnimde bır TarTisısın.» yallerinde bir ekin perisi ile evtakım hâtıralar uyandırmıştı. Fene PejTiir, ekmek ve bal yedik, ayile buraya gelmemizi, nedense. s e . nı şneden, ağzımıza dikıp, şarab iç lendirirleıdı. Halkın gozü keskin» kiz yıl önce Manu 'le Kab m.î tik. Açhğım biraz geçinre içimde dir. Sende rhııhakkak tabiatin ha yat verme kııdretinin timsalini göbedine gidişimize benzetıvuvdum. bir hevecan kabarmaya başladı r f Yalnız bır farkla: Orada bir ö Kendimi Rene'ye o kadar yakın, i "rlerdi. Sen huna is er kutsiyet de, ister güzellik, hepsi aynı kapılüm korku ve nefreti duymustum; geriye kalan bütün lnsanlardan o y« çikar.» burada bir hayat ümid vt güveni kadar uzak hıssediyordum kl! «Eskıdcn ben kendimi dujuyoıdum. Bu ıkisl arasınd.ıki «Hayatı sevıyorum» dedim. sonsuı tavaşı bir kere daha ya. «Hayat vermck . v* ölürnic sa.va*'| [ nın sevgıhsi sığııtınaç Râdi gibi g3 j riirdüm» dedim. ktndan hissettim... v» ben bu' »a mak istiyorum> vaaın sadece blr feyircisi degaldim; Hemen atüdu (Arkası n r )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog