Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

27 Eylul 1953 vutnnuııiı SON İspanya ve NATO H A B E insan başına en lâyık uzuv eldir. O kadar karışık, o kadar mükemirleşik Amerika ile IsLondra 26 (R.) Geçenlerde bir mel insan beyninin bjnbir işinl, panya arasında akdediÇek uçağı batıya iltica etmiş, pilot İktidarda bulunduğu zaman çe ayak gorüyor mu? Hattâ akılsı» Kahire. 26 (A.P. . R.) Mısırda ile mürettebattan bir kısmı geri dön kurulan ihtilâl mahkemesi bugün şidli yolsuzluklarda bulunmuş ol başm yükünü ayak çeker derler. len andlaşmadan NATO Bunun 10 veya 15 kadmı miyeceklerini bildirmişlerdi. Fakat teşîdîâtmm faydalanacağı ve böytoplantılanna başlamıştır. Esici makla da suçlandınlmaktadır. İd Ayak elin yanında beceriksii ve soğukkanlıhkla öldürdüğü bazı havacılarla yolculardan bir kıs leüklc Akdeniz cephesinin ote ndianameye göre 1948 de, ordunun ahmaktır. Güzel, biçimli bir el güzannediliyor mı «Biz geri döneceğiz» demişler başbakanlardan Abdulhadi, «vazel meşrebin, iyi huyun, mütenacundaki boşluğun doldurulacağı hazırhksız bulunduğu bir sırada tana ihanet» ve yabancı memlesib vücudün en belâgatli delilidir. muhakkaktır. Nice 26 (A.P.) Alma Lut?e ve Çekoslovakyaya iade edilmişler ketlerle işbirliği yaparak rejimi Mısır silâhlı kuvvetlerini Filistin Eldeki, parmaklardaki maharet Kol Roma, 26 (A.P. . a.a.) Yunan göre, Yunan Başbakanı Papagos, Varney ısminde bir Alman kadmını di. Şimdi Prag radyosunun verdiği Dün Madridde imzalanan andlaşbir habere göre, yapılan muhake yıkmaya teşebbüs suçlan ile hâ harbine sokmuştur. Gene iddiana ki en yakındır, onda bile yoktur. ma sayesinde, Birleşik Amenka, Mareşali Papagos, İtalyan idare İtalyanın askerî yardımını temin burada Sıagne nehrine atarak boğ me sonunda beş Çekoslovakyalı 18 kimlerin huzuruna getırilen ilk ?a meye göre, 1949 da Uhuvveti İsHele sağ el, açıkça, sol elden daha Ispanyadaki hava, kara ve deniz j c ü e ri ile üç günlük çörüşmelfcri maksadile İtalyan başkentine £it duğu tesbit edilen Jean Baptiste seneden 25 seneye kadar muhtelif hıs olmuştur. lâmıye Cemiyeti lideri Şeyh Ha ustadır. Fakat mutlaka sol el daha üslerinden f a> dalanabiletek. bura ni bugün tamamlamıştır. Becker'in çiftliğinde dün gece yaYunan miştiağır hapis cezalanna çarpbnlmışSaadist partisi lideri bulunan san El Bannanın katline yol açan zariftir, kalbe yakın olduğu için... Bu Fransız gazetesirrn iddia e t ptlan araşürmalarda külliyetil miklarda tamir işlerine girişebilecek, Başbakanı şimdi memleketine dönardır. Bunlar, Çek yolcu uçağının Abdulhadi, iki celsede ölüm eeza bir zemin hazırlamıştır. Hiç bir el bir başka ele benzetiğine göre, Balkan paktı dahilınde tarda kadtn eşyası meydana çıktı batıya kaçınlması işile ilgili görülradaı merkezleri de kurabilecek mektedir. İhtilâl mahkemesi, oturumlanm mez. Avucdaki çizgiler herkese gösını verebılecek salâhiyeti •uiz ihtir. Buna raukabil YVashington idaYunanistan v e Türkiye tarahndsn ğından Fransız polısi ş:mdi bu Al müşlerdir (!) Papagos, basına verdiği demeçtilâl mahkemesi önüne getirilecek Mısır İhtilâl Konseyi genel karar redeğişir. Onun içindir ki el falına recileri General Franeo'nun hüku te, İtalya ile Yunanlstanın Bal Yugoslavyadan istenmekte olan v e man çiftçisinin yalnız bir kadını Demir Perde gerisine dönenler tanmmış 24 Mısırlı idareciden üki gâhında yapmaktadır. Sabık Baş bakanlar sol ele başvururlar. Avmetıne 226 milyon dolarhk askerî kanlarda ve dünyada s'ilh için da askerî işbirliği için elzem malumat mı yoksa 1015 kadım mı öldürdüböylelikle «mükâfatlandırılmışlar dir. Vefd lideri Nahas'm kansınm, bakan mahkeme salonuna en sıkı cunun içine bakan bir İsveçli kave iktisadî yardım yapacaklardır. Fransız ğünü tesbit için araştırmalara baş dır!» ima yanyana çahşacaklarmı söy bir türlü geîmemektedir. Faruğun yeğeni Abbas Halimin de bir muhafaza altında ve inzıbat dın, Prens Bismark'a, daha çok Amerika ile ispanya arasındaki lemiş ve Balkan paktımn tpcavüzî gazetesi, Yugoslavyanın böylehk amıştır. ittihadını ihtilâl mahkemesi önüne getiri müfrezelerinin refakatinde getiril gencken bile, Alman müzakereler iki senedenberi devam gaye gütmediğini, tamamüe te le boş bıraktığı kesimi c'oldurmak Aslen Alman olan Jean Batpiste miştir. Abdulhadi, mahkeme sa meydana getireceği haberini verlecekleri bildirilmistir. etmekteydi. Bir ara bu memleketİM dafüî olduğunu kaydetımş ve de maksadile Yunan Başbakanının Becker Güney Fransadaki gazetemişti. Bismark belki de o büyük üzerinde Abdülhadinin avukatı Mustafa lonuna ahndığı zaman Kuzey Atlantik Paktına katılması miştir ki: inancını bu faldan slmıştı. İtalya ile müzakerelere »inştığini lere evlenme teklıfleri ılânhn veiyi dıkilmiş lâciverd bir »erj kosMarei, duruşmanın sah gününe bahis menuu edilmiş. fakat NATO rerek tam 131 izdivaç talebi ahruşHakikl bir falcı yahud tabircl, < Yunanistan bütün komşu ve ilâve etmektedir. tüm bulunmaktaydı. İddianame o. tehirini taleb etmiştir. iiyesi bazı devletler bunu kabnl etŞeyh Muhiddini Arabinin dediği Aynı gazeteye göre, Yunnnista tır. Fransız Başbakanı Laniel 30 müttefikleri ile dost geçinmek arkunurken, 60 ına yakın olan sa gibi, ne anlatanı, ne anlaülanı. ne 3 yargıçtan müteşekkil mahkeme miyeceklerini derhal bildinnişlerJean Baptiste Becker, Lutge . eylul çarşamba günü memîeketizusundadır. Her iki hükumet de nın b u görüşüne Türkiye iştirek heyeti talik talebini, kısa bir is bık Başbakanın yüzü arada sırada de avcu görür Onun tek yapacağı di Ileri sürülen sebeb, Ispanyadaetmemiştir. Yugoslavyanın da i ş Varnye ismindeki Alman kadını ile mize gelecektir. Hazırlanan karşıla Balkanlarda hür ve müstakil bir tisareden sonra kabul etmiştir. kızarmakta ve elleri titremekteydi. şey gönlüne geleni, aklına uğrayanı ki Franco rejiminin bir diktatorya kunılmasında gene bir gazete izdıvac ilânı saye ma programı vilâyete bildirilmistir. Arnavudluğa taraftardır. Memle birliği ile paktm : Avukat. 17 müdafaa şahidinin din İddinamede serdedilen her mu söylemektir.: rejimi oluşu idi. O günlerde Yu ketlerimiz Balkanlan alâkadar e Türk D ı ş İşleri Bakam Köprüîü s nde tanıştığmı itiraf etmiş ve ka Uçakla gelecek olan misafir Eaşgoslavjamn da batı mudafaa zinciCagliustro'nun Onbeçinci LuPnİH dını soyduğunu, bütün eşyalarını bakan Acar motörile Havt'arpaşa lenmelerini de istemiştir. Mah ayyen suç okundukça, mahkeme d»a meseleleri birlikte ve su'h yo nün esas rolü oynadığı bu m ü rine katılması istenmiş, aynı sebeb keme heyeti, bu şahıdlerden yal başkanı, Abdülhadiye suçlu olup metresine, daha on be» yaşında bir nasebetle hatırlatılmaktadır. B u aldığmı ve sonra nehre atarak boğ ya geçecek, özel trenle Ankırava burada da ortaya atılmıştı. Nasıl ki 1J fif eizmek azmıncedir.» nız dördünün dinlenilmesini karar olmadığmı sormuş ve her seferin kızken kraliçe olacağını haber vegazetenin ilâve ettiğine gbr», h a duğunu da soğukkanlıhkla söyle hareket edecektir. Fransız R^şbade sanık: «Suçsuzum» demiştir. rişi de böyle ilhamla olmuştu, Elin Balkan üçlü paktı, Yugoslavyanın, Papaf»s, İtalyan askerî yardımını altına almıştır. miştir. len Yunistanda istirahat etmekte kanı Ankarada ayın altısına kadar uğurlusu da, uğunuzu da, lakan mı istedi? NATO dışında kalmasuıa rağmen, Dün gece Becker'in çiftliğinde kalacak ve oradan şehrimize döneolan İngiliz D ı ş İşleri Bakanı da meshurdur. Pazarola Hasan BeParis, 26 (R.) miişterek müdafaaya iştirakini gearaştırma yapan polis şunlan bul cektir. yin uğurlu eli »abcılar arasında pek nişletecek, ispanya ile Amerika a L'intransigeant gazetesinın Roma Eden'in de b u «siyasettenı haberi muştur: denenmişti. İşportaalar ona elini rasındaki andlaşma da Atlantik dan alarak yayınladığı bir habere vardır. «İki küçük kadm el çantası, beş Şehit sanılan bir Kore sürsün diye adeta yalvarırlardı. İki ,,,,,,UıiHiııniffliıiınnııni!iiıınıınıının]iııııi!iııınııııııııiHimmm»ımr«...... Paktına dahil olmıyan bu Avrnpa büyük kadın bavuhı, yedi tane kasaat içinde mallanaı devrecekierimemleketini müttefik miidafaa plân Şehrimizde bulunan Adalet Ba ne inanırlardı. Birkaç gündenberi şehrimizde dm elbisesi ihtiva eden büyük ba gazisi Balıkesire döndü larına doğrudan doğruya ithal edekanı Osman Şevki Çiçekdağ bevul. üzerinde LyonCarlton Oteli El öpme de ele verilen kıymet Balıkesir 26 (Hususî) İlk Ko bulunan Atlantik Ordulan Başkocektir. ve Barselona Ritz Oteli damgalan Cumhuriyet Başsavcı ve ehemmiyetin en belirli alâmetimutan Muavini Mareşal Viscount raberinde re savaşlannda şehid düştüğü bilbulunan H B. işaretli iki «eniş sanMadrid Washington görüşmedirilen ve ailesine şehıd maaşı bağ Montgomery Tümgeneral Wansbo vekili Hicabl Dinc olduğu hslde dir. Mubarek ellerinden öperün deParis, 26 (a a.) Başbakan dık, 8 tane muhtelif boyda kadm Washington 26 (aa.) Atom eleri uzun siirmüştür. Ekonomik dulanan 3 çocuk sahibı basgeHikh Ali rough Jcmel ile birlikte dün sabah dün öğleden evvel Üsküdar ve Ka mezler mi? rumu iyi olmıyan, kuraklık sene nerjisi komisyonu üyelerinden se Yardımcısı Paul Reynaud bugün çantası, 30 tane muhtelif pozda fo Ünal bugün uçakla şehrimize dcn saat 10 da hususî uçağı ile Napoliye dıköy Adliyelerini ziyaret etmiş, Sakar elleri de bflmiyen yoktur. hâkimlerle tanışmıştır. Bakan bilâ Tokat Rızanın lâkabı sebebsiz konleri geçiren ispanya iktisadî yardı natör Fuy Cordon, hidrojen bom İstanbul Vali ve Belediye Başkanı toğraf. Bu fotoğraflardan iki tane müştür. Gaziyi karşılamak için i5 gitmiştir. Mareşal Montgomery mey ma acele ihtiyacı olmakla beraber, basının müstakbel bir harbde kul Prof. Gökayı kabul etmiştir. Pa sinde Becker evlenme dairesinde taksi ve 4 otobüs dolusu halk hava hare Üsküdar ve Toptaşı Cezaev mamıştı. Bir tokatta bir arabacıyl danda yüksek rütbe'd subaylar ve üsler kiralanması ile memleket da lanılma ihtimali olmadığmı söyle ris'e bu sabah gelen Prof. Gökay, yanında iki kadm olduğu halde gö. meydanına gitmiş ve Ali Ünal ulerini gezerek tetkiklerde bulun öldürmüş, beş sene hapiuanede yatDünya Fransada kısa bir müddet kalacak rünmektedir » mışb. Attığı tokat sakarlann sakahilinde n Amerikan kolonileri» hu miştir. Senatör, Birinci çaktan iner inmez kurban kesil İngiliz Sefareti mensubları tarafm muştur. Harbinde kullanılan zehirli gazin br. dan uğurlanmıştır. Bunlara ilâveten bir çok kadın miştir. j sule gelebileceğini düsiinmüş, ayak Adalet Bakanı Osman Şevki Çi nydı, ya inme indirir, yahud suratı kanun dışı edildiğini ve ikinci kol saati de bulunmuştur. diremiştir. Şimdi verilen izahata çekdağ şehrimizden ayrılmadan çarpıtır, yahud da yiyeni bayşın Harbde kullanılmadığını hatırlatadüşürürdü. Hat*â anlatırlar: Tagöre, iislerde kalacak Amerikan Polısin tahminlerine ve gazeteleönce İmralı Cezae\'inde bir basın rak. hidrojen bombasının da aynı banca Salâhadiın ismınde bir sülaskerlerinin mikt' rı daha sonıa bir rin yazdıklanna göre Becker evlen2 EKİM AKŞAMINA KADAB toplanusı yapacaktır. akibete uğrıyacağını ilâve etmiştir. hanbeyi vardı ki gümüş mecidıyeyi ikinci andlaşma ile tespit edilecek me ilânlan vasıtasıle tanıştığı kahavaya atarlar, o da kurşunla tam ve bn, gavet az olaraktır. Dîğer tadınların bütün maUarını almakta ve Be>nelmilel yankesiciler bir İzmir, 26 (T.H A.) 3ornova orta yeıinden vururdu. Erbabı meraftan Ispan>a. Araerikan askerî sonra bu kadmlarla cinsî münasetüccan daha soymuşlar kazasının Yaka köyünde başliyan rak onlan biribirlerine tokuştuvyardımının bilhassa ispanya kara bette bulunup onlan öldürmekorman yangını görulmemiş oir se teydi. Dün Emniyet Mudurluğune muracaat maya karar verirler. Fakat gelin ordusunu alâkadar etmesini ve «Jansimızda hesab açtıranlara mahstıl eden Sıtkı Tecroen adlı şahıs, ıki gun görün ki ikisi de birib'rlerini tanıkilde genişlemektedir. Vilâyet bunun tam manasile modernleşBecker'in meşru karısı da polis evvel alısveri? yapmak uzere Bahçekapı Şam, 26 (Nafen) Burada bil Orman Müdürlüğü hâdise mahaltiribnesini istemiştir. Birleşik AMlmar Kemaleddln caddesindekı mağa. mıyorlar. Yalnız aracılar oirinden dirildığine göre Türkiyede Gazian line derhal söndürme ekipleri gön tarafmdan bulunmuş fakat bu kaokutadursunlar, ALTINLK HLSUSİ KEŞİDB zasına gelen Iran tabilyetli bejnelmi. ötekine meydan merika ile, hava kuvvetlerinin getebde hudııd meselelerinin halli dermişse de hiç bir nefice siına dın hiç bir şey söylememiştir. lel yankesid Zeynel Vişnevski ve oğlu bir gün Tabancaya haber geünrler, liştırilmesınin daha doğru olacağını Vova tarafından tırnakçılık suretüe 150 Tokat Rıza selâtin meyhanelerden Fransız polisi Becker'in evli oliçin top'anmış olan Türk ve Fıırıve mamış ve yangın çok geniş bir saHer 150 liraya bir kur'a mjmarası ileri sürmııştür. Bu hususta nasıl lira parasımn çalındığını bıldırmiştlr. heyetleri aras'ndaki görüşmelerde haya yayılmışür. Şehrimizde bu masına rağmen bu işleri büyük bir birinde metre?ile kafa çekmektedir. Çekiliş: 15.10.1953 bir uzlaşmaya vanldığı kat'iyetle İtalyan Hava Generali dün Salâhaddıni getirip Rızayı gösterırTayet iyi neticeler elde edilmiştir. lunan askerî birliklerin c^kt ye soğukkanh'.ıkla yaptığım söylemek belli değıldir. Açılan hesablar her ay yapılmakta olan çekilislere He katılır. ler, o da ıçeri girer, Rızanın metreIzmirden geldi İki memleket arasında muallâkta re nakledilmesi üzerine yangın sa te ve kat'î olarak başka kadınları yakında Ravft Kuvvetleri Komutanlığının sinin sol tarafmdaki masaya oturur. Iki Cihan Harbinde tarafsızlar a olan bir çok hudud meseleleri bu hasına Manisadan askerî birlik'.er öldürüp öldürmediğinin davetlisl olarak memleketimızl ziyaret Kavganm çıkmasını hazırlamak ıçın rasında bulunan İspanya, dün im toplantıda ele alınmış ve iki tara celbedilmiş olup söndürme ameli tesbit ed.leceğini ilâve etmektedir. eden ttalyan Hava Kuvvetleıı Başkanı kadına bakmağa başlar. Bakark?n zaladığı andlaşma ile komünist te fı da memnun edecek hal çarele yesine geniş çapta devam edilKorgeneral Aldo Urbani yurd içlndekl Boşanma şehri Reno'da eavüzüne karşı miidafaa tedbirleri ri bulunmuştur. gezislni tamamhynrak dün aabah Irmlr. işmara, içmardan lâkırdı atma:": mektedir. İlgili makamların beden j*hrtmize gelmlstlr. Korgeneral kalkışır. Tokat Rıza sağ eli çenealmakta olan milletlerle aynı safta Suriye heyeti delegeleri şimdi yanlarına göre, bu yangın senenin zelzele Aldo Urbani yarın sabah uçakla mem. sinde iken çenesini sol eline alır. bulunduğrunu resmen ilân etmiş o Şam'a dönmüş bulunmakta ve gö en büyük orman yangın.dır. Zaleketimizden ayrılacaktır. Salâhaddin tokatın gelmesine rr.eyReno (Nevada), 26 (ajı.) Ahıyor. Fakat şuntı da ilâve edelim rüşmelerin gayet dostane bir hava rann bir milyondan fazla oıduğu dan vermemek için tabancasma amerikamn boşanma şehri olan ki, andlaşmanın açıklanan • metni, içinde cereyan etrnis olduğunu bil da aynca bildirilmektedir. Söndürsılırken Rızanın o meşhur tokaü Reno'da dün akşam şiddetli bir bir harb vuknunda ne şekilde hare dirmektedirler. me ameliyesine devam edılmekte zelzele olmuştur. Maddî hasar ve suratında şaklar. Ateş etmeğe zaket edileceği hususnnda hiç bir dir. man kalnıadan tabancaa elinden insan kaybı kavdedilmem'ıştir. Bir genç, annesini maddeyi ihtiva etmemektedir. fırlar, malta taşlarının üzerinden Bütün Şube ve Ajanslanmızda tahsil Amerikanın Ispanyaya ve Usleri^ bıçakladı kayarak meyhanenin kapısına do^ne ilgisi her zaman Fransızlan kuj senedlerinin masra£»ız olarak muameÖLÜM ru gider. Salâhaddin ayağa kalkar, fcmir, 26 (JMJi.) Urla kartkulandınnıştır. Bunlar, AmerikalıNew York, 26 (R.) ŞiddeÜİ Fatrra Erel esı, Hamdt ve Nazml Be. ağır ağır kapıya doğru yürur, kenlelerine devam edilmektedir. lann batı Avrupayı pirenelerin gt sının Yeraîtı mahalleaind* eturan tayfunlar Japonyada ve Hindiçinî kir Gursoylar ağabeyUl, Habibc Erel, di tabancasını yerden alıp dönüp risinde miidafaa niyetinde oldukla Zeki Malkoç tdında bir ^enc, 8 de ciddî tahribat yapmışür.. Ja Naclye Erel, Muazzez Çiçekoglu ve Fazla tafsilât için gişelerimize müraateş etmeği akıl edemeden çıkar Zehra Sertm babaları, Ferid Çiçekoglu nnı söyler dnrurlar. Bu sebeble tedenberi geçinemediği anne ve ponyada 100 kişi ölmüş, 300 kışi gider. Ertesi gün Rızaya sorarlar: ve Hasan Serimin kayınbabaları caat edilmesi rica olunur. dünkii andlaşmanın Fransadaki en babaa lle «vlerind» tkrar kavga yaralanmi} ve kaybolmuştur. Mad Nasıl buldun Salâhaddinı? CEMAL EREL dişeleri tazelemesi ihtimali mev etmi? ve bıçağım çekerek nnnesini derler. Cevab verir: dl hasar çok büyüktür. 486 gemi 26 ekim cumartesl gvrnu Hakkın nh. sırbndan ysralamıştır. Hâdiseyi euddur. Yok dayanıklı çocukmuş doğbatmış veya hasara uğramıştır. metine ksvjsmuştur. Cenaze naman. Diğer taraftan, bn andlaşmanın, önlemek istiyen babasıru da r'lüm Mahsul mahvolmuştur. Japcnyanın Bakırköy Çarşı Camiinde 6gle nama. rusu... O tokatı yedi de bir fey o l " Sovyet Rusyanın oticari yollarla» le tehdid eden Zeki kaçm.şsa da, genij ölçüde buğday ve dlger ziral zından sonra kılınarak Bakırköy me. madı! zarhğına defnedilecelctir Ispanyaya sokulmak için teşebbüse bir müddet »onrm jandarmslar ta mahsulleri ithal edeceği anlaşılEl insanın blr çok h<*m»iirri göCİriştiği bir sırada akdedilmesi de rafından yakalanarak adlt makamrürken bir de musafsha yani toka maktadır. Üç buçuk milyon ton nazan dikkati çekmektedir. İkinoi lara teslim edilmiştir. işinl gorür. olan hububat ithalâü yıizde 40 artCihan Harbinden sonra ilk defa Tokanm tarihl tarihten eskidir< tınlmaktadır. G5ı Doktoru Madrid ile Moskova arasında ticaToka ermiyen hiç bir millet yokDiğer taraftan Hindiçinide de rî bağlar kurulmuş, Ukraynadan tur. Sarkta da böyle garbda da... gönderilen 60,000 ton buğday bun Muayenehanesini Taksim, Talim tayfun ciddî hasara sebebiyet verHalbuki »imdi tanışmanın, mudan kısa bir müddet evvel Barselo hane, Lamartin Cad. No. 17/3.miştir. 200 kişi ölmüş, 200.000 kişi habbetin bir tezahürü gibi görduna nhtımına ulaştınlmıştı! ğümüz el sıkma ilk insanın düşmade açıkta kalmıştır. Pirinç mahBürün aparümanına nakletmistir. nrna karfi aldığl ilk tedbirdi. İlk sulü mahvolmuştur. Aynı ratnanÖmer Sami COŞAR Tel: 87967. msanlar karşı karşıya geldikleri zada bazı bölgelerde tifüs salgını man, ne olur ne olroaz, hemen sağ çıktığı da öğrenilmiştir. 27 Eylul akşamrna kadar açtıracagınu ellerini biribirlerine karşı uzaürlar, Almanyada sun'î bir kalp 15 0 LİRALIK HESAB tutuşurlardı. Kontrol, emniyet, kar şıdan gelivertcek âni bir hücurau, yapıldı Size aşağıdaki ikramiveleri kazandırır. birden gırtlağa sanhverilmek ihtiBonn, 26 (TJîA.) Köbı'dekl mallerini önlemeği icab ettirirdi. sıhhat müzesi bir buçuk senelik El tutmanm en. eskisi bu kadar bir mesaiden sonra, hazırlanabivahjetin belgesi olmaktan kurtulen sun'î bir kalbi teşhir etmeğe lup dostluk manasını alabilmesl başlamışür. için kimbilir kaç kere. binlerce seNormal kalbden 500 defa büyfik nelerin geçmesi lânrn geldi!.. olan bu kalb insan kalbinin bütün Tahirulmevlevî Efendi, Muallir' hareketlerini vuzuhla ^östarmekteNadnin lugatini o kadar vukufla tamamhyan bu büyük zat, Teşebdir. İlgililerin verdikleri malumabüsü Şahsî adlı romanında bir yaşlı ta göre, bu mükemmeliyette bir dostundan bahsederken: Zamar.a kalb dünyada ilk defa olarak yadelikanlılannın hangi birisine el pılabilmiştir. İlk tdtebnnn: Bn bohrsn nasıl 3nIen«H? sahasmdaU uzatırken, ne olur ne olmaz, par1 Ekimde Türldyenln her k5 ricamn: magındaki akik yüzuğttn taşını içePahalı kitablann gebeblyet Son bir kaç senedir memleşesinde saüfa çıkanlacak elan ri çevirirdi diyor. Kırar gibi sikarGazetelerde flirdirtmırm pkverdiği bu buhranı 15 sene ev YER ALTINDA DÜNYA VAR ken yüzük pannaSun kesmesin diketimizde kitab sablmıyor. Hal mayı başlaması üzerine her gün ye... vel Amerikan nesriyatçılan fu kımız çok az okuyor, Aeaba seküde önlediler: Hem kaliteli, kitabı, türkçemizi en güzel, en akıcı, en büyük meharetle âde tomar tomar gelen mektublar Şu kötü dünyaya bafan, Tahirulhalkımızm okuma zevki mi aıal hem dış görünüçO cazib hem de ta bir sihirbaz gibi kullanması bize şevk ve cesaret vermektemevlevinin romanını bu hakirden dı? HalbuH 1943 ienesinden her keseden kolaylıkla çıkabi nı bilen REFİK HALİD KA dir. Sizlerden bilhassa 1 Ekimbaşka hatırlıyan bile kalmadı. Ro1946 ya kadar okunan umum! ki lecek bir meblâğa kitab satmak. RAY'ındır. Büyük üstadm yep den itibaren ju hususlarda yarmanın resirnlerini de Halid Bey dımının rica edeceğiz: Birdenbire Amerikada kitab sa yeni bir tarzda hazırladığı, meyapmışü. El falcıhğıra yoktur, ama tab yekunu, bütün Türkiye neş tışlan beş, altı binden miivonla1 Kitabımızın şekll ve muhraklı, sürükleyici elinizden bıöyîe sanılır ki ilânı meşrutiyet seriyat tarihinin basındanberi §a ra yfıkseldi. II. Dflnya Harbintevası hakkında samiml tenkidraltamıyacağınız bu kitabı size nesinin münevverierinin « saf hatılan kitablann bir kaç misliy den sonra da Fransa, İngiltere, en cazib bir kapak içinde, 200 leriniz. yatını o kadar güzel aksetHren o Öksüriik tabletleri kullanınıı. di, 1947 senesinde birdenbire du Almanya hattâ Yunanistan tabi sayfa ve 1 LİRAya takdim edi2 Daha ne gibi leri esereser elbette yannlara kalacaktır. 1leri de aynı şeyi yaptılar. Bu ler bekliyorsunuz? yoruz. ruverdL Teşrıfatta el uzatmak hakkı büsuretle dünyada kitab okuyan 3 Hangi muhanirlerin eKitablanmız her yerde buluyüğündür. Halbuki şimdikiler büSAYIN BAYANLAR lann «ayısı eskisine nisbetle bin »erlerinl okumak istiyorsunuz? nur: Ayni derd dünyanrn her ta lerce, binlerce kere artü. yüğün elini evvel davranıp sıkmaDünyeca meşhur 4 Bulunduğunuz yerde kiİSTANBUL, İZMİR, ANKA ya kalkışıyorlar. Ne ayıb... rafında günü gününe satışa RA şehirlerinin büyük bayile tabımız Bir de el sıktıktan sonra, muhabBiz de ayni teri füdüyoruz? arzediliyor mu? rinden başka Anadoluda yüzAynı buhran bundan 15 sen« bet namına, çene sıkanlar da var. Bize yazacağuuz mektublar, Çaglayan Yayınevl de 1 E lerce bayii ile sıkı temas haKalbrJü el ayaktan da mikroblaJ evvel Amerikada, B. Düny« kimde nesrlyat sahasma atılırken lindeyiz. Kitabımız TÜRKİYE sizlerle temasımızı sıklaştıracak dur. Kimse kimsenin çenesini SIK» Harbinden sonra da Avrupada ve bu suretle kitablanmız sizmakta haklı değildir. Yanak maayni prensipleri kabul ediyor: nin HER TARAFTNDA buluna lerin kitabı olacaktır. Çaglayan kendini göstermiştir. Steinbeck, cakür. Bulamadığmız takdirde, kaslaysnla, gerdan çekiştırenlerin Avrupa moda mecmuası gelher okuyucusunun Hemingway, François Mauriae En kuvvetli muharrirlerin eser bulunduğunuz yerde bir kitab Yayınevi ise, Plüda bilir, yatacağı yer yokmiş ve satışa arzedilmiştir. leri... En cazib kapaklar... En çı yoksa, derhal bize yazın bir mekrfcbunu minnetle karşılayavs. gibi üstün kaliteli muhar tur. 300 muhtelif model ve liralık posta pulu gönderin, na cak ve cevablandıracaktır. Not rirlerin eserleri en fazla 5 ü l • ucuz... Flat patronlar. Her yerde arayınız. mınıza taahhüdlü olarak derhal İltifatmıza teşeklrur ederbn. Is» Gazete içinde Gazete: bin satıyordu. Bu kadar az saIste Amerikan taraı plâstik sevkedilir. minizi lutfedin Bf. F. C. tıştan ve bu muharrirlere veri kapaklı ceb kitablarımızla memBu gazetecik gündelik gazelen muazzam telif üoretlerinden telerde sık sık çıköcak ve sizlekette okumama buhranını ön4 renkli broşürümüzü lere neşrivatimızm inkişafı ve dolayı bir kitab 4 ilâ 5 dolarliyeceğimize ve bu yoldan bir isteyiniz. sizlere hazırladığımız yenilikler dan aşağıya çıkamıyordu. (Bizim memleket hizmeti yapacağımıza ÇAĞLAYAN YAYINCTV'İ hakkında izahat verilecek, siz paramızla 12 üâ 15 lira). Ankara Caddesi No. 48 kuvvetle inanıyoruz. lerle temasımızı temin edecektir. Yunan Italyan Fransada yeni bir Landru görüşmeleri bitti yakalandı Papagos'un, İtalyan askerî yardımmı temine çalıştığı iddia ediliyor Demirperde gerisine dönenler Batrya Udca eden Çek yolculanndan «Bix geri döneeeğiz» diyenler Prag'da mahkum oldular Kahirede ihtilâl mahkemesi açıldı İdamı taleb edilen eski Başbakan Abdulhadi "suçsuzum» dedi I JHaffadan Haffaya | > c El meselesi Yazan: Fahri Celâl Fransız Başbakanı 30 eylulde geliyor Hidrojen bombası kullanılmıyacak Reynaud, Prof. Gökayı kabul etti Mrl. Monlgomery dün gitli Adalet Bakanının dünkü tetkikleri Tiirk • Suriye hududu icin göriişmeler Bornova'da büyük orman yangını çıktı YEMİŞ A K B A NK T Yağcılar Değirmen sokak Yemiş TL €CARLARIMIZA, Uzakdoğuda layfun DOCUBANK GAZETE İÇİNDE GAZETE İRFAN BAŞAR ÇAĞLAYAN HAVADİSLERİ Ceb Kitablarını Niçin Amerikan Tarzı 1 Liraya Plâstik Çıkarıyomz HER ÇEŞİD ÖKSÜRÜĞÜ ledavi için mullaka ATOL CONSTANZE MODEHEFT Hv 1 1 0 Ltnrjı bir fcar1» LÛKS CSABP fANTAZİ KUMAS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog