Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

27 Evlul 1953 EHIR HABERLERI Otomobil darlığı [ PAZAR K0NUŞMALAR1 1 IHEM NALINA M1HINA stanbul Kalkmma Derneği bir toplântı yaparak İstanbul limanının Marmara sahilinde suılaj kenanndan Bakırkoye katlk ve orta ögretime bu yıl çok fazla müracaat oldu; yeni dar uzamasım istemiştir. Yani Tiyatro der kl: 15 güne kadar piyasaya 5000 1: n ü e etmis olabilir. t m l I ^0^00^f^f^t^n^tm^ Yavan* M M M M M I M M I M M ' oa m . ıHeykel sanatı ib r şubeler açılmak veya sınıflann öğrenci sayısı arhnlmak Ben, insanı, insanın kendUUe lâstik çıkanlacak ve Şoförler gözden eok avurlarl» seyredilen biı Cumhuriyet sütunlarında müteadçok avuclarla 1 insamn kendUUe , IO£,ttll. ~ " • oözden suretile kimse açıkta bırakılmadı veren biricik eanatım. Taşla, ça1 sanattır. Renoir herhalde bunu did defalar bahsettiğimiz Y^nikaKooperatifi vasıtasile ihtiyac murla, renkle, çizgi ile. seale degıl, kasdetmiı olacak. Hem sen niçin pı • Bakırköy . Yeşilköy arasınsahiblerine dağıtılacak Ilk ve orta öğretim müesseseleri ilkokullar tarnamile çift tedrisat doğrudan doğıuya kendi vücudü i!e bu sözü aldın da meselft Van da yeni bir liman inşası fikıini insanı anlatırım. Biricik sermayem Piyasada muhtelif eb'adda oto yarın saat 9 dan itibaren 1953 1954 tan kurtulamıyacaktır. Gok'un şu sözünü almadın. Bu bü benimsemiştir. Önümüzdeki mall yıl içinde 15 insandır. Öteki sanat kollan; işin yük ressam henüz çıraklık çağında mobıl lâstıği darhğı artmıştır. ders yılı faaliyetine başlıyacaklar Eski ve aziz dostum Limaneı ilkokulun daha yapılması Şehir içine insan \"ücudü karıştırmadan; iken çizdiği çıplak kadın resmini lâkabile meşhur İstanbul millet. Yalruz son haftalar ıçinde fiatla dır. dünyamızdan iyi ktitu bir haber gayet sudan bir bakışla incelemeğ vekili Hamdi Başarın kalemuıden Bu münasebetle yann bütün o Meclısinde kararlaştınlmşıtır. tın yuzde 40 . 50 nisbetinde artSon üç sene içinde ilkokullardaki verebilirler. Fakat benim elimden kalkan ustasına: kullarda acıbş törenleri yapılacak, • ğ görülmektedir. bı çıktığını sandığım liman hakkınöğrenci sayuı 20 bin kadar artmış insanı alırsanız ben kaç para ede Kalçanın sağ tarafındaki çiz daki rapora göre «İstanbulda liAlâkadarlara göre bu durum İstanbul Kız Lasesi de kunılug,utır. Buna paralel olarak ilkokul öğ rim?. Ben insanla başlar insanla bigiyi bir parça öteye çekmemi söy man naraına bir şey yoktur.» Ev. devam ettıği takdırde fiatlar daha nun 30. yıldönümünü kutlayacak retmenleri sayısında da 300 e ya terim. Böyle olduğu halde İnsan itır. lüyorsunuz. Fakat benim zorum o da artacaktır. Bu artışın fena tevelce de yazdığun gibi İstanbul, vücudünü çırılçıplak sahneye koyYeni ders yılının başlaması mü kın bir artı? mevcuddur » değil ki!.. Öyle bir kalça çizmek firlen şimdiden gorülmeğe başla nasebetile Milll Esr* ~ı M"M,irü bıı Okuilarda bulaşıcı hastaVıklarla mam yasaktır. Bu yasağa ne buyliman kelimesinin bugünkü batılı istiyorum ki içerisine bir çift çocuk mıştır. Evvelce Komür Tevzi Mu arkadaşımıza dün şu izahatı verrulur? Tiyatronun kendisinden evmemleketlerdekl mânasile bir miicadele rahat rahat yerlejebilsin. vel bu konuda şıkâyet etmesine feessesesinden alınan kömürlerm miştir: «port» yani liman değildir. FranHadi bu sözü de maytaba al baMilll Eğiüm Müdürlüğü Ue Sağna halde alınan dans sanatı hajTetnakhyesı ton başına üç lıra iken, sızlann «rade» dedikleıi bir tabiî kahm.. «Bu ders yıh için, gerek ilk ve lık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü le: lâstik ve parça pahalıhğı gözö. limandır. İstanbul ile Galata aıaMizahçı kızdı: gerekse orta ögretime yapılan uıü sıkı bir işbirliği yaparak, okuilarda Henüx, tiyatro dlye blr şey nunde tutularak bu ücret* yüzde racaatler, gecen senekine nisbetle bulaşık hastahklârla mücadeleye Yani sence blr heyketraş ve sında dubalar üstüne kurulan iki yokken ben vardım. Yüzyıllar bo66 arttınlmış, ton başına beş lira fazladır. Bütün müracaatler, okul karar verilmişt.ir. ya bir ressam çıplak insan vücu köprü bu tabii limam da ortasınya çıkanlmışür. küçültmüştur. dime insanca bakmıyacaklar. Çıp dan* ikiye bölerek Bu hususta il Sağlık müdürlü yunca insanın bütün arzularını, larda yeni jubeİT açılarak veya lak karşısında İnsan üstü bir haller Garblı mânasile liman demek, mu. Dığer taraftan, Anadoludan kam smıflarda öğrenci sayılan arttırıla ğünce temin edilen tifo paratifo derdlerini, günlük hallerkıi sanat alanına ilkönce ben çıkardım. Çüntakmacaklar. Bakışlarında sahvetin teaddid nhtımlan, çeşid çeşid nıuyonla yapılan nakliyatın navlun rak karşılanmıştır Bu ?ene. bilhas tetanos difteri karma aşısı ilkkü ben kelimeden önce vardım. zerresinden eser bulunmıyacsk teharrik, sabit yüzer, döner vinçlan da bır mısli artmıştır. Bu arsa İstanbul Kız ve Erkek Liselerin*., okul çocuklarına tatbık edilecektir. Çizgiden önce vardım. Sinemanın Bu senin dediğlne sanatkâr değil leri, antrepolan, silolan. smagatoşlar ister istemez hayat pahalı Pertevniyal Lisesıne. Davudpaşa, Geçen sene Haskoy ve civannda icadından sonra bıle varım. Benim haremağası derler. Erkekliği burul zen dö kal», leri, depolan, hıılâsa lığına da tesir etmekte ve bilumum Bakırköy ve Gedikpaşa ortaokul görülen tifo sa'gını Ue, ölüme sebe de biricik sermayem insan vücumuş bir Rubensden bir Rembrend her türlü yükleme ve boşaltma, biyet veren difteri hastalığı esnalarına müraacat fazla olmuştur. eşya f^atlarında bir yükselme tedüdür. Ve elbise denilen nesne hiç dan daha acayib bir mahluk tasarOkuilarda şube sayılannın arttı sında öğrencilere karma aşı yapıl bir sanata bana ettıği kadar eziyet anbarlama tesisleri ile gemilerin mayülü görülmektedir. lanabilir mi? Sen ne hakla, sanatması Millî Eğitim Sağlık Teftiş Şefnlması dolavısile, bazı ö^retmenleŞoförler ve Otomobilciler Ceedemez. Hiç bir sanat givim kukârdan insanüstü değerler bekli getirip götürdukleri mallan ve >ol. rin ders saatleri arttınlmış, açık liğince teklif edilmiş ve aşı ügıli şamdan benim kadar şikâvet edemiyeti ile Şoförler Kooperatıfi, yorsun? Ressam da, heykeltraş da cuları sur'at ve suhuletle indirip makamlar tarafıadan hazırlanmışbuîunan dersler için de Bakanlıkça Tıcaret ve Ekonomi Bakanı Fethi senin benim gibi insandır. Çıplak bindiren yer demektir. Bu bakımtır. Karma aşı, dört hastalığa karjı mez, insan vücudünü gözden sakıtayinler yapılmıştır. Çelıkbaş, nezdinde raüşterek bir tekarşısmda biz, neler duyarsak on dan İstanbulda, Allaha şükür. günbir senelık muafiyet temın etrr.ek nan çeşidli kıyafetler hiç bir sanat tlkokullann durumuna gelince; den güne artan ihtiyacı karşıUvaşebbüs yapmışlardır. Bu teşebbus okul binalannın lnnaatına devam tedir. Milli Eğitim Bulaşıa Hasta koluna bana taktığı çelmeyl taklar da aynı seyleri duyarlar. eak modern bir liman yoktur. Yal»eticesınde, bazı lâstik acentaları edılmektedir. Son günlerde açılan hklar Servisi, teftiş «efi Dr. Hikmet mamıştır. Ben dansım dans!.. HaEdebiyatçı başını kajımağa nıı dar bir liman parçası vardır. nın memlekete getirmekte oldu 4 ilkoktıldan başka 8 okulun da Sezerin başkanlığında son hazırlık lâyım. Horonum. Raksım, rumbaladı: yım, sambayım, boleroyum, bale Evet ama. aynı şeylerden baş İstanbula gelip giden yuk gemileri ğu lâstiklerin kooperatıf tarafından çatılan kapanmıştır; 2 ay ıçinde lanru bitirmek üzeredir. İlkokulyim. Çırılçıplak insan vücudünün ka bir şeyler daha duymamış olsa şamandıralara bağlarlar ve yukledağıtılması sağlanmıştır. binalarda öğıetime başlıvacaktır. lar açıhr açılmaz aşı tatbıkatına ta kendisiyim. Kaldırın üstümden lar, sanatkâr olmazlardı. Açlıktan rini mavunalara, şatlara, dııbalaBildirildığine göre, on beş gi>ne Bu yeni binalar açıldıktan snnra da hajlanacaktır. şu ağır kıyafet yükünü de kendinıe çıkmış. bir ressama ötedenberi res ra, layterlere boşaltırlar ve jukiHintHinıııııımıllllllltlllllHHnillllllllPIIIIIIIIIIIIIIIIUUIuuııiHKiııı kadar piyasaya 5000 lâstik ckangeleyim. mini yapmağı arzuladığı ama birliyecekleri mallan da bunlar valacak ve kooperatif vasıtasile ıhMizah sanatı söze kanştı Tiyattürlü bulamadığı bir çift elma ge sıtasile alırlar. Bu deniz vasıtalan tivac sahiblerine daSıtılacaktır. ronun ve dansın çırılçıplak sahnetirseler, onlarvn resmini yapmaz; da aldıkları yukleri, mahdud kaye çıkmamaktan doğan •aikâyetleri oturur onlan güzelce yer. Ama biz palı antrepolarla, açık sahalar» çıKodin'in «Deniz Kenarında. adh eseri onu güldürmüftü: elmayı yiyen ressamdan değil reskarırlar. Liman vasıtalannda su Evet ama çınlçıplak ortaya ç ile lnsan vflcudünün o kadar mahMemleketimizin dış tlcaret saha Sanat nimetinden paymı alan mini yapandan bahsediyoruz. Eğer Yeni dıt ticaret rejimi fotograf palan olarak bekliyen mallsn, rücmakine ve malzemesi bahsinde de sında çektiği tediye eüçlükleri kar karsanu bazan soğuktan donar, ba rem taraflarına sokuldum ki insan çıplak ne demek? dedi Sen şu meş güzel bir çıplak model karşısmda ;üccan endişeye duşürmü» görün şısında Amenka hükumeti bu müş zan da sıcaktan kavrulursunuz!. oğullan çıplaklığı haram kıldılar. hur Fransız ressamı Renoir'ın sözü ressam şehvetten başka bir şey car hemen çekmeı; çünkü vasıtalar için verdikleri ücret antretstarbul Ahlâk zabıtası^lvil ekrp. mektedır. Fotograf kâğıd ve malze külâtın nelerden ibaret olduğunu İnsan oğullan elbiseyi süs için de Kabahat benimdir. Daha doğrusu nü hatırla bakalım Hani şu bir çıp duymazsa onun resmini yapamnz mesi eski rejimde liberasyona tâbi ögrenmek üzere milletlerarası Tica ğil, sıcak soğuk belâsının zorile ka kötü edebiyat yapan kim<;elerindır. lak kaduı resminin iyi olup olma Yapsa da bu resim sadece müsteh po ücretlerinden daha aıdır. Ii1*T tarafmdan evvelki gece serjrıÇünkü onlar sadece insan vücudü dığım anlamak için verdiği ölçüyü cen bir şey oluı. Eğer resim sade man vasıtalarınm arttınlmış ve mızın muhtelif semtlerinde yapıian bulunlugundan ithalleri kolaylıkla ret Odaları vasıtasile teşebbüse bullendiler Bu soz, tiyatroyu ve dansı çok nü çırılçıplak soydular ve onu öy canım?. Hazret ne der, biliyor mu ce şehvetle yapılsaydı, evvel Allah, mütemadiyen arttınlmakta buluneeemis bulunmaktadır. aramataramada kadmlara ve kızmiımkun olahilmekte idi. lece sahneye çıkardılar. Ona san sun? «Eğer tablodaki kadının kal hepimiz bal gibi tessam olurduk. Milletlerarası Tıcaret Odalan bu kızdırdı: İkisi de bir ağızdan mu; olmasuıa rağmen, bunlar daiJara sarkıntılık edeo ve söz atan Yeni reiirrMe ise bu malzeme atın çekidüzenini veremediler Bıl çasına bir samar aşketmek arzuE|er heykeitraşta, ressamda çıp ma dolu olduklanndan boşaltma 16 kişi yakalanmıstır. Bu çahıslar kısmen tahsisli ve kısmen primli hususta malumat almak için Tür Üşürmüşüz? Kavnılurmuşuz? diğimiz günlük elbisesinden soyu sunu duyarsam, bu tablo artık ol ak karşısında duydukları arr.uyu •enıtlerındekı karakollarda evrak listeve konmuş rremlekete girme kive Ticaret Odalan mill! komite Bu sizinkine kraldan çok kral taişleıi de uzun sürer ve ^ıkâvetlenan insan vücudü cascavlak sanat ları tanzım edilerek dün Adlıyeye leri nisbetcn zor'aşmıstır. Ithalâtcı, sine başvurmus ve para politikamı raftan olmak derler. Szin nenize kapısından içeri giremez. Girse de muş demektir» Modellerini daima, asan başka bir sevgi, başka bir şeh rin arkası kesilmez. Buna karşı ilegerek. Atın ölümü arpadan olsun, elma yanaklı, kiraz dudaklı, etire vet bulunmasavdı, müzeler bır olavlıkls bozuiması ihtimalini ariz zın bir rapor halinde tesbitini istevenlmşlerdir. duramaz, utanır. Utancından yenn dolgun sütnineler, dadılar arasın sanat yuvası değil birer bar, birer ri sürülen iki fikir vardır: Liıranı dedilpr. Ceza Kanununun muaddel 142 nci önünde tutarak bu mallan ufak mistir. bugunkü yerinde bırakarak mümdibine geçer. Evet insan vücudü dan «eçen Renoir amca, sence sanat baloz, birer .. kesilirdl. Edebiyatçı dedi ki: Bu teşebbösün. memleketimize rnaddesine göre, kadınlara ve kızpartiler halinde ithal etmekte idi. kün olduğu kadar genlşletmek venü günlük elbiselerinden soyacak nimetinden nasibini almamış mıy Sanat eserinden çıplağı benim Usta elinden çık an çmlçıplak İnlara söz atanlar 3 aydan 1 seneye, Esa=en piyasada fazla mal bu*gelmesl Istenen yabancı sermaye ya yeni bir liman yapmak. Ifükuyüzümden yasak ettiler. Eğer ben sın, ama ona sanatın edebini. ha dı? san vücudleri karsısında en ufak «arkırtıiık edenler de 6 aydan 2 se lunmamakta iken mekteblerin açıl mevzuile alâkalı olduğu *nlaşılmet birinci fikri kabul ederek S«dilimi tutmasını bilseydim çıplak yâsını, düzenini givdireceksin. Sanat Reoir iyi bir ganatkftrdı. Onun bir »ehvet hissi duymak şöyle durneve kadar hapis cezasma mahkum ması üzerine fotograf malzemesinin maktadır. insan vücudünü anlatmakta hepi nimetinden payını alan çıplak. bu sözünü kasabca anlamak şart sun bir mabedde duyulan saygı ile lıpazaıi ve Haydarpaşa limanlarını fazla, harcanması ortalıkfa müskül edileceklerdir. namuslu bir doktorun kar^ısındakı değil ya? Renoir ressam olduğu nizden ileri gitmeseydim, sanat apmak yoluna girmiştir. İstanbul ürpeririz. bir durum yaratmıştır. FotografçıGelir ve esnaf vergilerinin eserlerinin hiç birinde çıplak yasak çıplak kadar kem gözlerin şerrinden kadar iyi bir heykeltraştı. Yaptığı Hem niçin çıplak insan vücudü Kalkınma Dcmeği ve daha evvel lann malzeme bulamamak husuGeneral Sım Acarın Koreden ikinci taksiti edilmezdi Ben bazan şıir yolu ile, uzaktır resmin bir heykel gibi belirdiğinl İstanbul Belediyesinde loplanan sunda endişeye kapılarak fazla mal getirdiği şehid topraklan Mlzehçı gene1 pfilmeğe basladı: ' anlatmak lçin kalca vs samar sözü sadece şehvet ölçüsü olsun.. değerbazan masal. hikâye, roman yolu leri dünyaca kabul edilmis. gânat bir heyet de, Marmara kıyılannda Gellr v« esnaf vergllerlnln lklncl çekmeleri de bu darlığı ârtırmıştır. tstanbul Ünlversitest Taleb« Btrligl kârlar insan vücudünün... »adece eni ve modern bir liman yapılldare heyetl, Koreden dönen Tuğgene. Bilhassa Bayindirlık, Emniyet ve taksıtlertnin ödanme mıJddetl eylul r»l Sırrı Acarı avınde ziyaret «tjniştir. Eğitim makamlarmın çok ibtiyac sonunda bitecektlr. Ayın «on «unleripışharını değil bütün mevsimlerini ması fikrini müdafaa etmektediıler. Bu ziyaretten ievkalâde muteh&scls ol. hissettikleH îbtögraf rftalzemesinin de vakl olacak tehacıimü karsılıyabll. kâleme almıştardır.. îyi «ana^ârlar Hükumetin mülâhazası âcil ihtimek üzere Defterdarlıkça vergl dalre. dugunu bellrten General Acar genclere rasında sr.dece al yanak kiraz du yaclan karşılamayi hedel tutmakkolaylıkla ithali İçin gereken te lerlnde gerekll tertlbat alınmıstır. Bu Kore hâtıralarını «nlatmıstiT dak konusunu ele alan bir tek ki tadır. Yenikapı Yeşilköy arasın. Talebe Bırllgi temsileilerl, bu zlyarct. şebbüslerde bulunulmuştur. Haber ay somma kadar tak^ltlerlnl ödemlye. şiye rastlayamazsın İnsan yaşmın da modem bir liman İnşası i>e leri e<nasında, G«neralin Koreden ge. aldığımıza göre yetkililer bu duru cek mukeüefler hakkında ekim ayı ba. tlrtlp gençllge tevdl etmek lstedlgt şe. mu gözönünde tutarak bu malzeme sından ltibaren kanunl takibata geçil. ;utün basamaklan tanat adamuıı meai İçin vergi dalrelerine dlrektif ve. zun zaman ve yüzlerce milyon hid topr»klannı teslim alm» gunlinde iurdurur. Hattâ lunu kesin olarak nin memlekete gelebilmesi îçin bu rilmistlr. lira istiyen muazzam bir iştir Bu yapacakları merasimln ana hatlarım savunsbiliriz: Herkesln güzel bulgünlerde tah^is vapacaklardır. tesbit etmtşlerdlr. «Tarsus» vapunı 295 yolcu ile uğu pozlar ve vücudlerden çok yeni limanın yapılmasına bugün Toprakların bir kısmı 10 kasım günü •efere çıktı iç birimizin güzel demıyeceğimiz karar verilse dahi, senelerce rıud« Ankarada yapılacak büyütt törende Koreden 198 kişilik bir •nıt.kabre konulacak. geri kalanlar j.san yapılan sanat ad?mmı daha det liman hizmetlerini eldeki mev» Denlzclllk Bankasının «Tarsun va. ünlversitetfe muhafaza olunacaktır. ;ok çeker. Renk ve biçim böyle ya cudla aksamadan yürUrmek İçin kafilcmiz gcliyot puru, dün «aat 12 de 295 yolcu ve 13S Üziim Bayramı »ılarda çok daha çeşidli nur ucları Migünkü limanı, imkânlann nıU. Korede eslr mubadelesind» tesllm ton jrük İle Batı Akdenlz seferlne çık. Her yıl Yeşüay Cemlyetl tarafından alınan 17» kijl He 19 hast» v» yaralı. mıstır. erir. ;aadesi dairesinde, genişletm'k \o ympılmakta olsn »n'anevt üzüm Bay. dan lbaret 198 kisihk Kor» gaz'.leri Gldenler arasında Arjantln Büyuk Peki ya ünlü Fransız heykeltrîşı teçhiz etmek lâzımdır ki şlmdi bir raını bugun Gtfztepe Asma Nümune kafllesı 29 afustos tarihlnd* Kor»den ElçlJİ Jose Manuel MoretU ve allesl. Bayındırlık BakanlıSı, Rodin'in Balzac ve Hugo için araftan fidanhğında kutlanacaktır. Toplantıya Jofelandlya gemlsi İle yurda müt«vec. Edebiyat Fakıılte«l profesBrlerinden 1953 Türkiye Oüzelllk Krallçest de <Ja. clhen hareket etmijlerdir. Umall Hikmet, Meclls Baskanı Refik aptığı heykellere ne buyn üğer taraftan Denizcillk Bankası vet editaılıtlr. 1 ekım pertembc günü gelecek olan Konıltanın oftlu ORu2han İle karısı ve ur? Heykeltraj bu iki ko u işe başlamış bulunuyotlnr. Bu kafil* Galat» nhtımında b«şU bando Fransıı güzell Sılvana Carpantler bu. adamı da çmlçıplak düşün •eni teşebbüsler gerçeklestiltten lunmaktaydı bulunan bir meraslm bölugU tarafından müş, bu konularda yaptığı bir onra gene ihtiyacın karşılanmadıkarşılanacalc v» genlyt çıkacak bir TlİRK MAU sürü heykelcik arasında ınsanı da ;ı görülürse, o zaman Yenikapı lubay kendıleıint hof gcldtaiı dly». ha çok düşündüren çıplakhr i\uTKÜCÜK HABERLER^ GENERAL @ ) ELECTRIC ecktlr. PARASIZ ROMAN: teşilköy arasında yeni blr liman Aynı g»mld« Yunanlı eslr, h»sl* v* yor. Bir gün muhakkak bu küçük BU AJANSA MAHSUS 2 5 . 0 0 0 LİRALIK nşası işi ele alınabilir. Hele ?u yaralılan da bulunmaktadır. h3ykellerden fikır alarak büyukl?• tSTANBUL Otel. Lokanta ve Eğ. ampulü HUSUSt tKRAMİYE ÇEKİLİŞt HAKKIXDA lence Yerlerl Uçilerl Sendikası umuml rini yapan heykeltraşlar çıkacak. »alıpazan nhtımı ve antrepolfn Toprak Oflsl ambanndan 20 heyetl 1 eklm perjembe gilnü »aat 15 GİŞELERtMtZDEN MALÛMAT ALENABİLİK. Ne Balzac gobeğinden utanacak, ne le Haydarpaşa limanı ve Denizpiyasada satın alabiçuval buğday çalındı «e Beyoğlu Tepebası gaılnnsunda fev. cilik Bankasının yapmak istediği Yazan: de Hugo om'jzbasiarmdan. Hallcln Köprubaşı sahlllndekl bir kalade b!r toplantı yapacaktı^ leceğiniz en üstün pontonlat bir defa bitsın: hakabra mavnadan 4540 plâka sayıh kamyona KERİME NADİR •k TÜRKİYE Kdylu Partisl Fener ampuldür. buğday yuklıyen Sallh Sertdemlr, Ha. Profesör Necib Üçokun ölümüne ne netice verecek? Â'il ihtisac •jt Türk okuyucusunun en gevdi »an G«ncil ve Huseyln Yıldırım adh •emt teşkllâtırıın kurulması dolavısile bunların sür'atle yapılmasını ve bugun saat 14 te Balalta bir toplântı dair Morg raporu ği romancı Kerime Nadir, bu sahısların lupheli durumlirı pollsln yapılacaktır. KERVANSARAY Evvelki sabah Mercan Pa'.as otelln. bir an evvel ikmalini Smirdir. dlkkatlrü çekmi» vt her üçü yakaln. •serin üzerinde, bir yıl, uykude vuku bulan muewif kazada olen narak Kener karakoluna göturulmuştür. öğle ve Akşam Lokanta suz geceler geçirmiştir. EYLÛL 27 MUHARREM 18 Ankara Dil. Tarıh Fakultesi protesör'.e. Sorguya çekllen Salih. Hasan ve Hü. Tr B U romanı «AYDABİR» mec seyln Kamyon» yükledlklerl ÎO çuval f rınden Necıb Üçok hakkındakl Morg PAVİYON RUSTİK BAR raporu dun verılmistlr. muası, beş renkli nefis bir kap bugd«yı Toprak Mahsulleri Ofisıne Üç seçme orkestra Numaralar. Raporda Necıb Üçokun havagazından içinde, okuyucularma hediye bağlı Hasköy buğday deposunda gece Bir tavzih Bugünden itibaren her pazar 15 ten 19 a kadar Halk matinesi zehlrlenerek olduğu bildl"ı!mistir. olarak vermeğe başhyacakür. bekçillgl y«pan Veli May adh s«hıstan Devlet Tlyatrosu Aynıyat Muhasibl çuvahnı 10 lirsdan aldıklarım Ulraf D. P. nin propaganda faaliyeti Kp'im Alhan, tiyatrcdaki euüstımal •Jc Aybajını bekleyiniz. V. 1 S 53 12 05 15 26 17 59 19.321 4.13 etmitlerdlr. Demokrat Partı II teşkılâtı. partlnln dolayısüe Genel Mudürlük emıre alı. Samklar gec« bekçlsl Vell May İle ; 111.53 6.05 9 27 12 00 1.31^0 13 4 senelık lcraatım belirten af'slerl oto. n.m rnuvıaI:ıbin kendlsı olmadığını bil. . Görülmemis bir atraksiyon blrlikte Adliyeye tetlım edllmlslerdtr mabıller^ gehlrde dolasuımıakadır. dlrmekledir İlk ve Ortaokullarla Liseler yarın açılıyor Çırılçıplak Bedri Rahmi Eyüboğlu I Gene İstanbul limam meselesi 0 Fotjğraf malıemesi Kadınlara sarkıntılık ithali koiavlaştırılacak edenler Dış ücaretle lediye güçlükleri TÜRKİYE İŞ BANKASI PANGALTI AJANSI Yarın Açılıyor Kalb uyumaz! A R U S 0 EDEBÎ T£FRİKAS1 KOŞKTE I Zehra hanım anlattı: şüphe edemezdi. M Eylul 953 cumartesl li, hoş bir kadmdı. Hem de pek marifetli idi. Ne güzel iğne oyalar yapardı... Kadmı, oğlu, İstanbuldan kendi beğenip alrr.ış. Vakıâ yüzü güzelFeyza gülümsedi. Çarşıya giden yolda oturan Ayşe hanım mı, hanımefendiciğim? mij. Ama ruhu kötü iıniş. Üç sene evli durmu^lar. Yapmadığı edebsizGene adam bir kolruğa oturdu. Onu seyTederek, biraz evvel okuLâkın. bu yeni evin müreffeh havası onu âdeta sarıyor. sarhoş edilik kalmamış. Nihayet kocasını, bir kaç aylık yavrusunu bırakarak bir duğu beyaz perde havalis'.erini soylüyordu: yordu Rahat koltuğunda gittikçe yaslanıyor, bir türlü kımıldamıyordu. Öldü, zavallı. Beş sene oluyor. Bizim belediye reislerı hâlâ orada mı? koyun tüccarına kaçmış. •'Greta Garbo evlenıyormuşi vahud: .Maurice Chevslier'nin yeni Akşam karardıktan sonra oradan ayrıldılar. Onlar da, karı koca, sizlere ömür. Sonradan, tabiî çok pişman oldu>. Yalvardl, yakardı; ama geç bir filmi geliyormuş. Jeannette M:cdonald ile beraber...» Yolda, Rejid, görgüsüz komşularile alay etmeğe kalkıstı: Krava Ya Fazlı efendininkıler? mis, ola! Gene kız: «Ya?» «öyle mi?> gibi kısa cevablar vererek işine devam tını eormuşler miydi? Çığ yeşıl üstüne lâciverd .. Ne hüzünlü bir konuşma: Bütün sorulanlar «sizlere ömür» dü. Kadm şimdi Niğdede mi, Ereğlide mi, o taraflarda bir yerdeymiş. ediyordu. Annesi. birden, dalgınlığından silkinerek sinirli sinirll bağırdı: Ah, o günler nerede, efendıciğim?! Sonradan çok vali hanımları Ve artık çocuğunu hiç arayıp sormuyormus. Reşid sordu: İnsan, bu kadar zengın olunca, canı isterse kravateız da gezer. gördük. Ama herkes sizi arardı: «Faika hanımefendinin kibarlığı, neFeriha hanım uzun uzun hayret etti: Böyle bir kocaya bu yapılır Üşümüyor musun böyle? Bütün pencereler açık. Zeki adam, becerikli adam .. Miskin değil. Vaktini kulüblerde geçirezaketi. fukaraperverliği hiç birinde yok» derlerdi. mıydı hiç? Her halde çok soysuz bir «eydl. Hayır. Sana soğuk geliyorsa, burada durma. ceğıne para kazanmış o. Tam erkek doğrusu .. Reşid beyin haremi mahzun mahzun gülümserdi: «Faika hanımFaika hanım: Yooo .. Ragıb beyin, oğlunu tasvib ederek eğlenmeğe hazırlanan tebessümü. Kısmet, dedi; ne etmisse, kendine etrnlg. Oğlun daha gene, Zehra duda^ının kenarında dondu. Ne oluyordu? Yoksa bu taş kendisine efendı!» Onun adının «Faika^ olduğunu bilen bile pek azdı çtmdi. İnGözlerile kuzininin butün hareketlerini takıb ediyordu. Garib blr sanm kulağına en hoş, en yakın gelen kelimeyi, kendi ismıni, çoktandır hanımcığım; iyi çocuk, okumuş, zengin de... Gene evlenir. Elini sallasa mivdi? O. bir ilâhtı. Bır iş adamı mesabesine inebılir miydi hiç? sure'te kısılmış, sabit gözler. Gözlüsünü düzeltti. Semalarda, çok yüks»"K verlerde bir şeylere sitmez olmuştu. O, artık .Büyükhanım» dı. «Anne» idi. «Kayinvalide» ellisini. Feyza, bu bak:şl:rdan rahatsız olduğunu hissetti. Elindeki toz be Ah lstiyor, lstlyor hanımefecdiclğim ama, |lmdl de gözü btiyük zini bırakark durdu. bak'yormuş gibi başını yukarıya kaldırdı. Kendine mahsus o sahte di. «Büyukanneı idi. Ismile çağırılmıyan yaşa gelmişti. Mümtazın annesi «B« den geldikten sonra, komşu bahçede, uzun te. Onun lstediğini on» vermezler. ö'^urüeile kansına mağrur bir cevab verdiğıne kani, daha ağır, daha Sahi söylüyorum, Reşid; odana git. İsime mâii oluyorsun. ün sabahtan akşama kadar koşuşan 23 yaşlarında bir de kız çocuğu tçini çekti. Mümtazın ne olduğunu daha henüz annesi anlamamıştı. azamptle evinm merdivenlenni çıktı. • Reşid yerinden kalktı. Dısarıda bir şey sejTedıyormuş gibi uzun peydö oldu. Feyza bir gün evin önünden geçerken, onu ıhlamurun ya Hilmi efendinin mütevazi karısı, para ile insanın her jeye cür'et edeurun camın onünde durdu. Sonra: Bu pazar davptinrien bir hafta sonra Mümtiz «B« ye 21Hİ Oranmda gördü. Vaktile kendisinin yaptığı gibi, kolile ağacın gövdesini bileceğini bilmlyordu. dar snnesmı de aıarak gerı döndü. Bak, dedi: şu yelkenliye bak. . sarmıs, orada duruyordu. Bu, kimdı? Misafir bir akraba çocuğu mu? Artık Faika hanım pek memnundu Kendisine akran eski bir dost Evlâriı manevî filân mı? Herkese merak olmuştu. Adeta zorla genc*kıZı çekerek, onu da pencereden iğilmeğe mecbur xxvm bulmıctu. etti: Nihayet bir gün Feriha hanım dayanamadı. Zehra hanıma sordu. Hilmi efendinin karısı ile bulundugu zamanlar âdeta .gencieşiyor, O, hayret etti. Bilmiyorlar mıydı? Reşid ulık çalarak yemek odasına girdi. Eilndekt slnetna mecmua İşte. şurada. Şimdi bize doğru geliyor. Görüyor musun? Enfeg kuvvetleniyordu: bir tekne. Motörü de var. Arkadaşımındır. Bir gun seni de alırım da, Meğer Mümtaz bir defa evlenmiş. 2 sene evvel kansmdan ayrıl annı masanın üstüne (irlattı. Feyzaya sordu: Bıraz daha kal, Zehra hanımrığım Snnra gidersin. Yemegi be mış. Çocuk da kendi kızı imiş. Ben yokken.beni arıyan oldu mu? Arkadajım geldi mi? hep beraber Boğaza gideriz. nim odamda, karşıkarşıva verız Beyza, Dılşada soyle de, şu küçuk Hayır, görmedim. Kızın arkasına geçmış, kımıldamasına mâni oluyordu Feyza onun Ragıb beyin hanımı pek şaşmış. pek alSkalanmıştı. Her î=man. masayı iki kişilik hazırlasın \ Gene kız odada yalmzdı. Tozlan alıyordu Beyaz bir önlük takmış, iki elini omuzUrmda hissetti. Bu. tesadüfen yapılmış bir hareket mi idi? Vayinvalidesinin od^sına girdiği zaman, bir iki dakika ayakta hatır ^açlarını ince bir kordelâ ile tutturmustu. Obürü: .Aman estağfirullah. haHrlirp mi?'. diyerek ığile kalka te sorar, sonra hemen. hiç oturm?dan, çıkıp gıderdi. Nefes almağa bile cesaret edemeden, pürdikkat bekledi. Omuzlarındaki Reşid acaib acaib kuzınine baktı: sekkurler ediyor, bu iltiiatlarrian pek meud o uvoHu tan.'ik farlalaşıyordu. Dcğrulmağa çalıştı. Birden bu eller one doğru Bu sefer kösfdeki koltuğu çekti. İyice yerleşti: Bu halin ne? Maskelı baloda hizmetçi kıyafetine girmlş gibi. İki Ihtiyarm bütün mevzularını eski hâtıralsr te$kıl ederdi: uzandı Bustünü sardı. Yok carum! Hiç haberimiz yoktu. Bu Mümtaz beyi bekâr biliHakkı vardı: Önundeki prostelâya, elindeki beze rağmen. öyle asil. «Bvde bir Ayşe hanım vardı, hatırladın nu Zehra hanun? Neş* yorduk. (Arkası rar) ınce ve zarifti ki, kirna* onun bir haounaltndi oldu£undan bir an büe No
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog