Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

AILS ve SANAVl VIKIŞ MAKİNtLtRİ tSOÜtKAPİK MIMİŞOÖLV KAJlMCieİUI UİM u m h u r iyet KURUCUSU.'YUNUS NADİ 29 uncu yıl sayı: 10.473 Telgrai vt tnektub adresi: Cumhuriyet. Utanbul Posta Kutusu: tstaabul No. 248 Telefoniar: Umuml SantraJ Numsraa: 24298, Vau Işlen: 24299, Matbaa: 24290 Pazar 27 Eylul 1953 ,â NATO'nun büyük tatbikatı Atlantikte manevralar bu sabah başlıyor Tatbikat sahasında görüleeck «mahiyeti şüpheli» kiiçiik Eemilere karşı dikkatli davrarulması istendi İngiliz «Vanguard» harb" gemlsinden, 26 (A.P.) NATO'nun pazar günü Atlantikt* bajhyacak manevralarına katılacak bütün harb gemilerine dün verilsn bir emirde manevra sahası yakmlarında görülecek mahiyeti şüpheli kfl. çük gemilere karjı çok dikkatll davranmaları ihtar edilmiştir. tMariner» harekâb ismi Terilen bu manevralarda bütün Tiilletler» mensub harb gemilerinin mshiyeti şüpheli görülen küçük gemilebilhassa dikkat etmpleri emıedilmektedir. NATO deniz birliklerinin bundan evvel İzlanda açıklarında yaptık. lan manevralarda Sovyet bahkçı gemilerinin bu bölgelerde dolajtıklan müşahede edilmişti. Iktisadi kalkınmaya bankaların yardımı Millî ve yabancı banka müdürlerile temsilcileri dün Başbakanın iştirakile bir toplantı yaptılar 4 hidro elektrik santraüle asma koprn için bankaların yapacakları Hnansmana dair komitenin izahatı tasvib edildi Memleket kalkmmasında en mühim rolü oyruyacak olan bazı iktisad! teşebbüsler için hükümetin bankalara müracaat etmiş oldufru malumdur. Bu davet 4 Bakanın iştirakile bu ay:n 17 nci perçembe günü Ziraat Bankasında milli ve ecnebi banka müdür ve mümessillerinin huzurile tertib edilen toplantı esnasında açıklanmış ve mali müesseseler memlekette kurulması takarrür eden 4 büyük bidro elekİl Başkam, büviik trik santralla İstanbulda yV>ılacak tatbikı için 4 senenin kifayet asma köprü için harcanması derpiş etmiyeceüni, zanıana ihtijac edilen 300 milyon liradan 115 milyonunu bankalann finansman suolduğunu söyledi retile temin etmeleri muvafik gorül müştü. Bu para bankalarda buluD. P. Merkez Alemdar Ocağı, nan 2 milyarı mütecaviz mevduatın dün saat 16.30 da Sultanahmed ancak yüzde besini teşkil ettiği de meydamnda bir açıkhava siyasl tasrih oiunmuştu. toplantısı yapmıştır. D. P. nin muhtelif sahalarda Bankalar meselenin tetkiki ve Arkası Sa. 6, Sü. 5 de yaptığı işlerle, eski iktidarın bu »ahalardaki çahşmalannı muka» yeseli bir şekilde gösteren istatistikî levhaların asılı bulunduğu Sultanahmed meydamnda D. P. il idare kurulu başkan «ve üyeleri, ilçe, bucak idare heyeti üyeleri, D. P. mensubu yüzlerce halk toplanmıştı. D. P. Şehir Meclisl âzalarmdan Fehamet Köprülü D. P. icraatın) anlatmış, D. P. nin C. H. P. gıK vatandaslar araşında tefrik yapmadığını belirtmiştir. " f 1 Idârî TtufüiıT mçkafff TTecml Ateş, D. P. nin C. H. P. gibi «Devamh iktidarda kalacağız, deâişmiyeceğiz» diye bir iddiası olmadığını söylemiş ve: MetPartililerin diinkü davası 12 saat sürdii Ankara 26 (Telefonla) Millet ParUsı hakkında açıian davaya bu «abah şehrimiz Dördüncü Sulh Ceza mahkemesinde başlandı. Duruşma Ağır Ceza salonunda yapıldı Büyük çoğuniuğu Millet Partisi mensublarının teşkil ettiği kesif bir dinleyıc: kalabahğı fasılasız 12 saatten fazia süren duruşmayı baştatı sona kadar takib etti. Teşrii masuniyet^ Arkosı Sa. 6. Sü. 1 de Diinkü durusmada sanıklann »orfUMi yapüırkea D. P. nin diinkü siyasî toplantısı 13 sanık ve avukatlar, yargıcın 2. ordunun tek taraîlı hareket ettiğini söyliyerek manevraları reddihâkim talebinde bulundular sona erdi General Franco'y» bir merasimd* nişan takılıyot Jet uçaklannın hakikî mermikrlc yaphği isabctli ahşlar takdir topladı Osmaniye 26 (a.a) İkinci ordu birliklerinin sekizinci kolordu mıntakasında yaptığı büyük manevralan bugün başarı ile sona ermiştir. Tatbikatta jet uçaklannın kara kuvvetlerile yaptığı işbirliği ve hakik! m<sıtaik»4e at^lan bu*iıkU»k dir toplamıştır. Manevra sonunda Napolideki Hafse karargâhmdan General Vheener Türk ordusu hak kında şunları söylemiştir: | « Türk ordusundaki ilerleme yeni vasıtalarla bir kat daha artmışür. Her zaman söylediğim gibi Mehmedcik sert ve yılmaz bir askerdir Bugünkü fevkalâde çok balarılı manevranın son safhası da bu hükmümüzü tcyid etmektedir En Millet PartM ««'allert dflnkü duruşmada iddianameyi dinliyorlar iyi muharib olduğunu Korede bir Soldan utğa: Mustafa Kentli, Enis Akaygen. Fuad Arna ve Tahtakılıç kere daha gösteren Türk askerine hayranız. Benim Türk askerinde gördüğüm en yüksek vasıf, vazifeye istekli ve hazır olması, saniyen verilen her hizmeti tereddüdsüz yapmasıdır.j Amerika ile Ispanya dün bir andlaşma imzaladılar Washington, 26 (A.P) B. Amerika ve İspanya bugün 20 >ıl sürecek bir andlaşma imzalamışlardır. Andlaşma B. Amerikaya İspanyol toprağında deniz ve hava üsleri kurmak ve kujlanmak hskkını vermektedir. Buna mukabil İspanyaya askerî malzeme ve teçhizat temin edilecektir. Arkası Sa S Sü 6 da İsrael'e ültimatomu Yeni bir çarpışma tehlikesl başgösterdi Şam 26 (A.P.) Bugün burada dolaşan fakât resmî makarolarca teyid edilm:yen haberlere göre Surıye, İsraele bir ültimatom göndermiş ve İsrsel hükumetinin, Ürdün nehrinin mecrasını değiştirmek için tahakkukuna ginştiği bir hidroelek trik projesi inşaatmı 48 saat zarfında durdurmasını istemiştir. Haberlere göre ültimatomda bu mşaat durmadığı takdirde Suriyenin kuvvet ıstimalme mecbur kalabileceği kay'eriilmiştir. Suriyenin Amerika, Ispanya iopfahiarmdaki üsleri hultanmak ve genişietmek Hakhınt elde etti Bayındırlık Bakanının İstanbul limanına dair görüşlere cevabı «Liman davasının bekletilmeğe tahammülü kalmamışbr; limanın Pendik veya Yenikapı sahillerinde kurulması 810 seneye mütevakkıftır; biz ise. Haydarpaşa ve Salıpalimanlarının bira an önce bitirilmesi için müteahhidlere yeni teklifler yapmış bulunuyoruz» Kara Kuvvetleri Komutsnı Şükrii Kanadb da manevralar hakkındaki ihtisasını şu suretle belirtmiştir: « Türk ordusu kendisine verilen vazifeyi dün olduğu gibi, bugün de başarmaya muhtedirdir.» Musaddık tasfiye edıliyor Gnl. Zahidi hükumetine şu anda tchdid teşkil eden yegâne şahsın eski Başbakan olduğu belirtiliyor Tahran 26 (a.a.) Musaddık davasına önümüzdeki bafta başlanacağma dair resmî karardan sonra, Sıyasi müşahidler, Tahran hükumetinin, bir çok tereddüdler neticesinde nihayet meseleyi süratle hal yolunu tercih ettiğini belirtmekte ve şöyle demektedirler: Bu istical manidardır. Tudeölere karşı girişilen harekitın şiddetine rağmen, halk efkârı ile müşahidler olduğu kadar yetkili makamlar da, muhalefetin zayıflamadığmı görmektedirler. Kâşkari kabilesinin du Şehrimizde bulunan Bayınd.rlık ve Toprak Ofisi İstanbul Şubesi Bakanı Kemal Zeytinoğlu dün be Miidürü Sabahaddin Orhıın olduraberinde Denizcilik Bankası Ge ğu halde Haydarpaşa ve Salıpazanel Müdür Yardımcısı Ulvi Yenal Arfcosı Sa. 6. Sü. 7 de Dün D o n a n m a Bayramı başladı Bir mayin filosu Marmarada tatbikal yaptı, bngiin Barbaros anılına çelenkler konacak YENt İNGİLİZ ELÇİSİ İngilrama ve mayin gemilerine götürül terenin Ankaraya yeni bir büyük müşierdir. elçi tayin ettiğini vt tekafld edilTatbikatın mevzuu, mayin taar mekte olan eski elçinin yerine Sir nızu emrini aimıs bulunan bir ma James Bowker'in getirildiğini büyin filosunun, müdafaalı bir liman dirmistik. Yukarıdaki resimde, yedan çıktıktau sonra denizaltı ve ni İngiliz büyük elçUi görülmektıbava taarruzlanna karjı kendini dir. Preveze zaferinin yıldönümü mü. nasebetile tertib ecfilen Donanma Bayramı dün başlamış, Deniz kuvvetlerimiz tarafındatı Marmarada bir askeri tatbikat yapıimıştır. İstanbul gazetecileri ve muhtelif Arkası Sa. 6, Sü. 4 te okullarm izci, yavrukurd ve öğrencileri saat 13.45 t« motörlerle ta Arkan S. 6, Sü. 3 de Cumhuriyet BUGÜN Dün mayin filomıu lamfınrian yapüan tatbikatiuı iki (öriinüf Paris 26 ( ı j . ) Fransız Basketbol takunuun bes oyuncusuna asUçak kazasmda ölenlerin tab utlan önünde îhtiram duruşu kerl makamlar 23 günlük izin verC. H. P. Genel Sekreteri mediklerinden, fransa Basketbol dün Eskişehirde yaptığı Federasyonu bü tebüğ ne^ederek konuşmada dış ticaret açıtakımın, İstanbul ve Bulgsristands ğtna •« yeni rejhne yapacağı maçı iptal ettiğini, zira temas etti Ankara, 26 (Telefonla) Tees lan Şevket Gökmene Tanndan rah Fransayı llyıkı veçhile temsil ede» sürle öğrendiğimize göre, evvelki met ve kederll ailesine başsağlığı cek bir takım kurmasmın ünkânsı* dilerizolduğunu büdlrmistir. Eskijehir 26 (Telefonla) Bugün günkü uçak kaz^sında ağır yaralı olarak Nümune hastanesine kaldısaat 14 te Atlas sineması babçesüıde C. H. P. il teşkilâtı tarafından nlan v« iki gündenberi hayatınm bir açıkbava toplantıu yapılmıştır. kurtanlması için gayretler sarfeCivar flçelerden gelen Partililerin dilen başpilot Şevket Gökmen bu de katıldığı bu toplantıda C. H. P geceyarısı hayata gözlerini kapaGenel Sekreteri Kasım GÜlek söz mışür. almıs, iktidarm iktisadt politikasını Uçağın ıığradığı kazanm nisbeten tenkid ederek 50 dakika cüren bir hafif atlatıbnasında soğukkanlı komışma yapmıştır. Gülek bu ko sevk Te idaresinin ^büyük rolü onusmasında dif ticaret açığına temasla ezcümle demiştir ki: «Emin Kalafat 90 milyon kendi membaunızdan ödedik* diyor. Halbukl, bir Isviçre gazetesi, bu meblâğın altınla ödendiğinl yazmaktadır. Acaba bu memba nedir? Merkez Bankasınm durumu fizerinde hassasiyetle durmak icab eder. Haftalık bültenlerl kanunun emrettiğl fekilde nesretmelidirler. 5 gemi Urlanın mendireği Neyi kimden «aklıyorlar?> önünde bekliy«r Bundan lonra yeni dıj ticgr»; İzmir 26 (Telefonla) Urlanın rejiminc d» temas eden Gülek, tSon yapılan ticaret rejiminde ah mendireği önünde 5 hacı gemısi Gemilerin isimleri Arkast Sa. 6, Sü. 5 de yatmaktadır. lunlardır: Çorum, İstanbul, İzm'tr vapurlarile hususl firmalara aid Muzaffer ve Nadir vapurlan. Bütün bu vapurlarda 3680 hacı ile 454 mü rettebat vardır. Bunlar tamamen karantinaya tâbi tutlmaktadırlar. Hacılann büyük ekseriyetini ya?Moskova, 2« (TJÎ.A.) .Mosko hlar teşkil ediyor. Aynca yüzlerce va Radyosu Türkiye ve Sovyetler kadm hacı da vardır. Sağhk ekipV arasmda cereyan eden müzakere leri bütün hacılara çiçek aşısı tatler sonunda hudud bölgelerine aid bik etmektedirler. İçlerinden 5 kişi birçok meseleler hakkında anlaf Memleket hastanesine kaldınlmış ve tecrid edilmişlerdir. 30 eyluldt n maya vanldığını bildirmektedir. sonra karantina müdcti tamamla Bu meseleye ilk defa temas edrn nacak ve günde 8001000 kişi sıhhî ,„,....,..,.. .,.,,.....••. ,,,. ,,n,,ıııiMiı.ıı,Miıı,ıi|, Moskova Radyosu, Aras nshri ci bazı amcliyelere tâbi tutularak kavarındaki hudud anlaşmazlıkları raya çıkarılacakdırMüsabakaya iştirak şartlarını ve resimleri ücretsiz çekecek nın halledildiğini ve Türicivenın (ologıafhanelcıin adrf'slerini 5 inci sahifemîzde bulacaksımı. Yolcu ve mürettebat;n temizlcnhudud bölgesinde «bazı Kasibila•nesinden sonra gemiler de 1emtzrın inşası için hissesine düşsn mas raflan ödemeği kabul ettiğini» iiğe tâbi lutulacaktır. MUZJHPI va Kasım Giilek iktidardan 4 sual soruyor < Muhalefete dönecek olursak, eski temiz muhalefetimizin bir örneğini gene vereceğiz.» demiştir» Başkan daha sonra D. P. nin ziral alandaki çalışmalannı övmü| v« D. P. li İstanbul Belediyesinin çalışmalanndaki muvaffakıyetten bah sederek »unları söylemiştir: c Yol vt su derdi balledilmek uzeredir. Artık vatandaşlarımı» yegâne noksan olan jeyi, yani ışı Arkast Sa. S. Sü. & de Fransa baskelbol fakımı İstanbul turnuvasına gelemiyor Diişen uçağın pilotu da öldü GÜZEL VE SIHHÂTÜ ÇOCUK Karantinaya tabi tutulan hacı Türk Rus sınır andlasması RESÎMLERİN nsşrine yakında başlıyacağız Aoele ediniz j ) k »öylemiştir. Arkast Sa. 6, Su. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog