Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

YENIKAPl >1. C A K I R GAZİNOSU SON OLARAK Fevkalâde Veda Mtisameresi BUAKŞAMve YARIN AKŞAM Zengin programa ilâveten: 51 beygirlik, 4 silindirli ve 4 zamanlı tam Dizel Paletli Traktörler. Ziraat ve Yol İnşaatına mahsus hususi tipler. ., Uzun tecrübe ve teknik :^ tekâmülün bir eseri. Saime Sinar Clâl Sahin İsmail Dumbullü El ilânlarını okuynnuz. Telefon: 23757 V , J ORNEK KUMAŞ MUESSESES! 28 ? 953 Pazartesi günü saat 10 da açılacağından arzu edenler davetlidirler. Sultanhamam Hacı Kücük Camii Cad No. 22 Örnek haıu altında HACI BEKİR YILMAZ Kadıköy As. Şubesinden: Subemizde kavıdlı harb malul ; i subavlarla er ve sehid vetimlermin 953 vılı yoklamalan 1A0 953 tarihıle 15 11953 tarıhleri arasında yapılacaktır. Subav ve erlerin rapor. resmî sered ve ikramiye cüzdanlarile sehid vetimlerinin ikramiye cüzdanı ve halen dul bulunduklannı eösterır mahalle muhtarları llmühaberile vukarıdaki tarihler arasında Kadıkov As. Subee n« müracaatleri(306014852) f BELEDÎYE ve MÜTEAHHİDLERIN Nazarı Dikkttine CADDE PARK TENVİRAT DİREKLERI imal eden fabrika YENİ KOLEJ MUDÜRLÜGÜNDEN; l.ıse 3 üncü ve orta 2 ncı sınıflara sube acılacaktır Namzed talebe kaydına devam olunuvor •• •• •• w •• I 85 senedenben •"^"•^^"•"^ BUYUK SE3 MUSABAKASI F İ NA L İ Bu aksam saat 20.30 DAN SABAHA KADAR Y RI C A ••»»•i»»i"» memleketimizde muvaffakıvetlp fi'len cahsmıs maruf Çok Kıymetli Eşya Müzayedesi 27 Eylul 1953 Pazar günü saat 10 da Merhum Besiktaş Muhafm MÜŞİR HASAN PAŞA mahdumu Emin Paşaya aid kıymetli avizeler, Katoloğe talbolar, yazı, antika Kur'anlar, altm işlemeli kıhçlar, eski kitablar, hârika Çin blöblan saray vazoları, eski Hereke, Tebriz ve Keşan halılan, kapıtone sa'.on takımları, saray yaldızlı konsolları, kütübhane, masalar, piyano, biblolar ve bir çok saray eşyası, müzayede ile satılacağı ilân olunur. Adres: Beşiktaş, Birınci Yıldız, Akdoğan Sok. No. 2. (Abbas Ağa parkınm karşısında) MAROT m a r k a kalbur makinelerimizin satısa arzedildiğini bılumum bayi ve müşterilerimize sevinçle bildiririz. Türkiye Umum Ithalâtçısı: ORHAN KAZAN'CHAN Galata, Tünel Cad. 74. Telgraf KAZANCHAN İstanbul SPOR VE SERGİ SARAYINDA A En sevılen sanatkârlarm istiraKİ ile BÜYÜK KONSER SAF1YE AYLA RADİFE ERTEN SAİME SİNAN SABİTE T l ' R BERRIN ERBAY MUSTAFA ÇAĞLAR LUTFİ GÜNERİ TOMRİS YAZICI MÜZAFFTR AKGÜN Azize Tözem. Necati Başara, Şemsi Yastıman, Süheylâ Panseler. Erdem Kardesler, •Çpşkıın Kardesler CELÂL Ş A H İ N ŞECAADDIN TANYERLI YAŞAR GUVENIR ve FEHMİ EGE NECDET KOYUTURK AZİZ BASMACI İSMAİL DÜMBÜLLÜ DAVETIYELER: 3 2 1 Ljradır. Satış yerleri: Beyoğlunda Saray Sineması, Foto SEDA, Foto HİKMET (İFA), Beşiktasta: Akaretler hamamı karşısında Foto lEMEL, Aksaray: AYNUR SİNEMASI. Maltepe Belediye Başkanlığından: 1 Yangın için 200 metre 110 luk keten yangııj hortumu acık eksiltme ile satın ahnacaktır2 Muhammen bedeli 1600 lira olup secici teminatı 120 lıradır. e 3 Eksiltme ve ihalesi 6.10.953 günü saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Şartnamesi her gün Belediyede görülebilir. 5 İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminatlarile birlikte Beledive Encümeninde buiunmaları ilân olunur (14970) P O R T A K A L NİMET BENTELERVVERKE 6ISfUtCM*H ERİM BIELEFELD Türkive müracaat yeri: A. TAŞMAN, Aşirefendl Caddesi Kısmet han No. 18 Telefon: 26760 Aile biçki Dikiş yurdu talebe kaydına basladı. Yıllarca yurd idare etmis, tsrhınmıs ve takdir edilmis olan NÎMET ERİM, tecrübeli ve en ileri metodu ile bicki. dikis el işleri, sapka. korse. çiçek. boya vesair derslerini talebesine kolaylıkla gösterir. Millî Eğitimden tasdikli diploma verilir. Adres: Beşiktaş, Şairnedim caddesi Basaran Apt. No. 63 MÜTERCİM ÂRANIYOR Türkçeden Almancaya ve Almancadan Türkçeye tercümeye muktedir mütercim aranıyor. Ayrıca İngilizceye vakıf olanlar tercih edilir. Talibler hal tercumeleri ıle (P.K. 1560 Galata) adresine veya İstanbul 49445 telefon numarasına müracaatleri rica ••^^•^•^^^^^•^••B olunur. ••••••••^B İzmir Belediyesi Başkanlığından: AT YARIŞLARI Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahibleri Cemiyetinden Cildinizin mesamelerini kapatan ve derinin teneffüsüne manı olan fazla yaglı kremlerden sakınız Zira bu gibi kremler cıldinızı çabuk ıhlîyarlatır 1569. 1497, 1494, 1512, 1509 1514, 14J0, 1411 1413, 1420, 1422, 1258, 1259 savılı sokakıarda kanalizasvon ve 1569. 1572. 1497. 1494, 1502. 1509 sayılı sokaklarda adl döseme ve 1512 savılı sokakta da verli Darke döseme yaptırılması isleri Fen İsleri Müdürlüğündeki kesif ve sartlasması eeregınce kapalı zarflı eksiltmeve konulmuştur. Kesif bedeli 102272.66 lira ve geçicı teminatı 6365 liradır. İsteklilerin fen islermden sartlasmasına eore belge a l m a l a n lâzımdır İsin ihalesi 9 10.953 Cuma gunü saat 15 tedir İstekliler.n 2490 savılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıvacakları teklıf mektublarını ıhale günü en gec saat 14 e kadar encümen baskanlığına vermeleri lüzumu ilân olunur. (14901) L U X 0R Seliuloit tarak saçlarınızı besler ve güzelleştırir. \ / ! 26 eylul 1953 cumartesi günü ilâve koşuların yapılacağı sayın halka ilân olunur. Cumartesi günleri yöpıiacak olan koşulara saat 15 te başlanacaktır. MARKAYA DİKKAT .1 KREMLBOTE W\q^C€İ <1XXBAXSJX\\ Cildinlzin ter*Hu$DnDfcolaylaslırır.yağ ların massedılmesme y»r^ım ede' Cıl dinm duı »e yuınu«sk yspar Iç yağların îfraztnı azaltır ve b6ylec€ tenııl daima U ı e v* mıl gosterır Her günkullı, nılmast nettcesmde fevkalâde netıceler verdığı tettıt ednmı; Köylerde, Sayfiyadc, havagazı olmayan yerde.havagazı ile yanan ocaklarınızı, fırınlarınızı, mutfaklarınızı kullanmak için. ^y*»»Iİr "'i^lSDr LÜKS LAMBALARI, GAZ OCAKLARI. KAYNAK LAMBALARI SATIŞ REKORU YAPMIŞTIR! ACELE SATIUK EV Üsküdarda Bağlarbaşında Pazarbası Bulut sokağmda 5 No.h 6 odalı 200 metre, mebzul mevva ağaclı. bahceli ev azimet dplavısile 14.000 lirava satılıktır. Taliblerin içindekılere müracaatl. B Dr. MUZAFFEB SEZF' ^ i s»» * İ I WÜB IÇINDE D£PO öMiMlf 5«ne!erden ben şuhret kazanmiş olan ^ HAVAGAÎIt ggtUlİIIİf |> 1 J "<«İ PRIMUS bugün en çok aranıian markadır... ZİRA... PRiMUS satıldığı yerde başka marka aranılmaz. JAK DEKALO ve ORT t*t*tbnt TshUkaltv 51 Ooçum ve kadm hast. m<i' Iıyon magazası yanı, Os •nanlı Bankası üstü ve Apt Beyoğlu. luayeneiidiıe ev Tel: 444 ^ .* KOLAYLIK * TEMfZLtK* PORTATtF Satış Deponr: Meşrutiyet 6ad. No 72 • Tel 49482
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog