Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

' 2 6 EvTu! 1953 Normandiya Alman dansözlerl YARIN Kücük Çiftlik Parkında Emsalsîz daimî programa ilâveten memleketimizin medarı iftiharı GÜNUÜZ AİLE MATİNESİ INSAAT ILANI. Manyasta Yapılacak Ikiz Evler Türkiye Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğünden: 1 Bankamızca Balıkesir ilinin Manyas ilçesinde yaptırüacak olan 319.200 lira kesif bedelli 64 aded ev insaatı kapalı zarf usulü ile ve kısmen götürü ve kısmen de birim esası üzerinden eksiltmeye konulmu^tur. 2 Eksiltmeye girebilmek için eksiltme sartnamesi tarifatına göre hazırlanacak teklif zarfları 10.10 1953 günü saat 15 e kadar bankamız genel müdürlüğüne verilmiş. veya gönderilmis olmaları lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmelerden dolayı istekli itirazda bulunamaz. 3 İsteklilerin eksiltme sartnamesi hükümlerine uyularak 16.518. liralık muvakkat teminat vermeleri ve' en az 150.000 lira bedelinde ve bu eksiltme mevzuunu teskil eden insaat âyarmda bina insaatını is sahibine karsı münferiden veya müçtemian âkid ve mes'ul müteahhid sıfatile ikmal ederek ve en az muvakkat kabulünü yaptırmıs. olması şarttır. . .> Ortaklık halinde birleşen isteklilerden yalnız birinin . bu sartı haiz olduklarına dair resmî makamlardan almıs oldukları belgelerle bjj güne kadar taahhüd ve ikmal etmig oldukları işlerle varsa hâlen taahhüdleri altında bulunan iglere aid tam bir bilgiyi eksiltme evrakı meyanında bankaya tevdi edeceklerdir. 4 Bu is için teminat mektubu mukabilinde mukavelesindeki şartlarla 100.000 liralık avans verilecektir. 5 Eksiltme evrakmı ihtiva eden dosyalar 25. lira" mukabilinde İstanbul, Ankara ve Balıkesir Şubemiz Müdürlüklerinden tedarik edilebilir. 6 Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (14810) TRİO HELİOS Cumartesi ve Pazar Öğle yemekleri % 30 tenzilâtlıdır. Not: Aile toplantılarına hususl salonlar. Sıraselviler Taksim Tel: 44407 Makine Yağlarmı almadan evvel fıatlarımızı sorunuz. ZygDmala MATİNE Üstad NÜNİR NUREDDİN ^•••••^••* Telefon: KAYIB ÇEK Huseyin Paktenin Akbank tstanbul şubeslndeki hesabından namırmza ver. dıği 23,9953 gun ve 82870 mımarall 3200 Uralık çeki arkası clrolu oldugu halde kaybettığıınden mezkür çek hu. kumauzdur. Mehmed Cumalı Kardeşler KAYIB Şerıfe Saflye Şadlye Gok. çek kızı Şerıfe Fattna Saime Gökçek Uskudar Nufus memurhıgundan aldı. ğım nufus cuzdanımı ve komür ordl. ncsunu kaybettım Yenlsınl alacağım. dan esklslnln hukmü yoktur. Mulga Meşihat Mektubcusu merhum Kazasker Mustafa Tevf'.k kızı Fatma Salme Gokçek NOT: Üstada kendi saz arkadasları refakat edecektir. 85771 ••••^^•i İstanbul Tekniker Okulu Müdürlüğünden: Okulumuzun înşaat ve Su subelerine secme lmtihanı üe öğrenci alınacaktır. Öğrenci aday kaydına 11 Ekim akşamma kadar devam edılecek. 12 Ekimde Matematik ve Meslek Resmi derslerinden secme imtihanlarma baslanacaktır. İstekli Yapı Enstitüsü mezunları ile Erkek Sanat Enstitüsü Marangozluk subesi mezunlarının, fis dilekçelerine: a) Nüfus kimlik cüzdanı b) Diploma c) 3X4 büyüklüğünde 3 fotoğraf. d) Sağlık raporu ekli olarak müdürlüğümüze müracaatleri ilân olunur. NOT: Daha fazla tafsilât almak istiyenler. Zincirlikuyudaki Yapı Enstitüsüne bağlı Müdürlüğümüze müracaat ederler. (14826) Tashih 24.9.953 tarihinde çıkan 14826 Tekniker Okulu Müdürlüğü yerine yanlıslıkja .Teknik Okulu Müdürlüğü çıkmıştır. Tekniker Okulu olarak tashih ve tavzih olunur. MÇVSIM HASTAUKLARlvt YAZ İSHALİNE KARSI YAMRUNUZU KQRUYABİLN£K İÇİN 0M. SOL VİTAMİNlİn YÜZOf YÜZ SAF ARI UNLARlhe BİSUiİNİZ. MOTÖR ve MAKİNE YAGLARI Bahçekapı Germanya Han İSTANBUL İsianbul Tıb Fakiiltesi Dekanlığından: 1 Fakültemiz Eczacı Okulunun (249886) lira (06) kuriıs kesif bedeli tamir ve betonlastırma insaatı kapalı zarf usulü ıle eksiltmeye konulacaktır. İP BVRBERPY 2 Eksiltme 12 ekim 1953 pazartesi günü saat 11 de Faİstanbul Aslije 2 nci Hukuk küite merkez binasında A.E.P. komisyonunda yapılacaktır, 3 Geçici teminat akçesi 13744 lira 30 kurustur. Hâkimliğinden: 953/428 4 Sartname ve bu ise aid bilumum evrak Üniversite Yani Paylapulo» Istematya insaat kontrol bürosu s'efliğinden 20 lira mukabilinde alına pulos taraflarından veAnastas kızı Payla. Yor. caktır. glya v.s. aleyhlerine açılan Ferıkoy Kuyulubağ ve 5 Eksiltmeve gireceklerin ihaleden üc Bün evvel müra 68 mu. 68 ve ön mu.arka sokaklarında 68 numaralı arsa üze. caatle Üniversite insa?» kontrol bürosu sefliğinden ehlivet bel lne mevzu vefaen ferag kaydının fek. eelerini almaiarı ve kanunun tarifatı daıresinde hazırlıyacak kine mutedalr açılan davadan dolayı ları teklif mektublarını belirtilen eünde saat 10 a kadar A.E.P. davahlardan Tophanede Huraı» sokak 4 numaralı evde oturan Anastas kızı komisvonu baskanhğına vermeleri lâzımdır. Yorgıya'ja ilânen yapılan tebllgata 6 Posta gecikmeleri kabul edilmez. (14938) ağmen gelmedığınden hakkında gıyHb YEGANE TRENÇKOT MA0AZA5I ' B£YO6LU PASAJHACOPUL0 40 MİLLAS SATILIK 2 KÜRK Parisin siv^. lütr ile gri vizonet kürkler kullanılmamıs yazivette aeele satılıktır. İsteklilerin Osmanbey. Samanvolu sokak oto kursu vanında Hazar Apt. No. 5 ' l e müracaatleri. Satılık Daire Tesfere Tezğâhı 380 V. ve 2 HP kuvvetinde İngiliz tMetalclad» marka daire testere tezgâhı maateferrüat satılıktır. Görmek istıyenlerin SQUİBB binası Levend S'Sİi adresinde satınal|ma şubesine müracaatleri mercudur. YAPI IŞLERI ILÂNI Çanakkale Bayındırlık MödiriSğünden: 1 Eksiltmeye konulan i«: Blrlm fiatlarına % 15 ilâv» suretile Çanakkale Vilâyet merkezinde yeniden insa edilecek Hükumet Konağı inşaatına aid olup kesü bedeli 683189.07 11radır. i 2 Eksiltme 9.10.1953 Cuma günü saat 15 te Bayındırlık ] Müdürlügü odasında müteşekkil ihale komisyonu marifetile kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girebilmek için: a) îsteklilerin usulüne göre 3057856 liralık muvakkat teminat mektubu vermeleri ve 1953 yılı Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri. b) Bu gibi isleri iyl bir surette başardıgı veya idare ve denetlediği ve bir kalemde en asağı 250 bin liralık yapı j işleri asgarl muvakkat kabulünü yaptırdığına dair bel^ gelerile birlikte ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üc gün evvel vilâyet makamına müracaatle yeterlik belgeleri almaları. c) 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırhvacaklarr' teklif mektublarını ihale günü saat (14) e kadar mak' buz karşılığuıda komisyon baskanlığma vermeleri lâzımdır. 4 Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 5 Bu ise aid kesif ve sartnameler tatil günleri haric her' iün Bavındırhk Müdürlüğünde eörülebilir. (14795) KIRALIK ODA Sultanahmed. Şehidmehmedpasa vokusu 21 No. ya müracaat. Kadıköy Ikinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 949/97 Tereke Beşiktaş As. Subesinden: Subemizden tütün ikramivesi almakta olan malul subav, ma'ul er. seh'd vetimlerimn vıllık voklatnaları 1 Ekim 1953 tarihinden 15 Kasım 1953 tarihine kadar Kılıcalidekı Besiktas As. Subesinde vaoılacaktır Malullerin resmî sened. raoor. ikramive cü7danlari!e ve sehid vetimlerinin de halen dul veva bekâr olduk'annı tevs'k eder muhtarlıklardan almıs oldukları ilmühaber ve ikramıve cüzdanlarile suheve müracaatleri (151383137) kararı verJmış ve yargılaması 26 10 953 pazar*esı saat 14 e bırakıimıştır. Teblığı ıcab eden gıyab kararını ve davetlyeyl muhtevi teblığ zarfı mah. keme dıvanhane=ine asılmış olduğun. dan davahnın bellı gun ve saatte mah. kemeye gelmedığl takdirde yargılama. nın gıyabında bıtirileceğı bu llân ile ebl'.i olunur. (15070) I Kirahk İmalâlhane Ayvansaray cıvarında elektrik cereyanı mevcud bina, kirahktır. Telefon: 21064 Gayrimenkul Satışı Terekesine mahkememizce ıhtiyatl tedbir olarak el konulan ölü Cemal Cebecinin uhdesinde kayıdh bulunan Kadıköv löztepe mahallesi îstasvon caddesinde veni 74. 76. 78 taj. 74. 76. 78 82: 84 kapı; 105 pafta: 407 ada: 12 parsel savılı 3580 metrekare miktarındaki bahceli ahsab kösk ve bes kârgir dükkânı ile tamamı keza Eminönü Kücükpazar Sarıdemir mahalesı Kıblecesmesi sokagında, eski 47, yeni 53 kam. 485 ada. 5 parsel savılı 37 metrekare mesahası olan dükkânın 2/4 hissesi mütevreffa uhdesinde bulunmakla mirascı ve hissedarlar araarında vâki ihtilâf sebebile satılarak bedellerinin mirascı ve hissedarların hisseleri nisbetinde kendüerine tevziine ve satısın acık arttırma ile mahkeme ba^kitabetliğince vapılmasına karar verilmiş olduğundan mezkur gavrimenkullerin birinci arttırması 17 10 953 Cumartesi eünü saat 1012 arasında vapıacaktır. AsaSıda gösterilen muhammen kıvmetlerin satıs bedeii °r 75 inj bulmadıgı vevahud müsterisi cıkmadıfiı takdirde son arttıranın taahhüdü bâki kalmak üzere ikinci arttırması 27 10 953 Salı günü ayni saatte icra edılecektir Tellâlive resmi. ihale pulu: taviz bedeli. kadastro harcı müsterisine ve satıs gününe kadar birikmis vergiler hissedarlara aiddir. Satısa girebilmek için kıymetlerin C 7.5 u nisbetinde nev akçeci satıs eünleri saat 12 ve kadar kabul edilir Satıs memuru lüzum Kördüğü takdirde pev akresini arttırabi1ece6i eibi sst'<s h^dp 1 'ni de pesin istiyecektir Satıslar tapu kayıdları ve bilirkisi raporlarına göre vapılacaktır. Kadıkövünde bulunan gavrimenkulün evsafı ve kıymeti: Gayrimenkul tetkik edıldıkte Goztepe İstasvon koprüsünün basında 3580 metrekare bahee icinde ah=ab kö?k ile îstasvon caddesi iizerindp 80 N'o. h bahce kaoısının sa5 târafinda' bîr catı altında 74. 76, 80 kam savılı kârgir 3 dükkân ve sol taraf nda bir çatı altında 82 84 kapı savılı iki kârgir dükkândan ibarettir. Dükkânların cepheleri stor demir kepenkij ve camekânlı. zemınleri kısmen cimentolu ve kısmen cini döseli ve arkalarında b:rer odaları ve aUlarında bodrumları bulımdugu: iceride elektrik tesisatı mevcud olduSu ve catıları alafranaa kiremitle örtülü bulunduğu eörülmektedir Köskün evsafr İstasyon caddesinden 80 tai No. lı bahce kapısından gırilir Dükkânların arkas'.ndaki bahce ortasında bodrum katı ^ftreir zemirı katı ahsab bir kösk bulunduSu. zemin katmda bahceden 8 mermer basamakla cıkılır. zemini kırık mermer döseli aHında sarnıc bulunan sahanlıktaı. cift kanadlı ahsab kanıdan eirilir bir sofada icinde helâsı b'Junan banvıo ve zemini cini döseli mozavik musluklu ve tabaklıklı mutfak ve bir oda. sofadan camekânlı kapıdan aecilir bir salon: etrjfında karsılıklı iki oda bulunduğu. bodrum katında köskün arka tarafmdan çift kanadlı camekânlı ahsab kapıdan eirilir. Ortadan camekân bölme ile ayrılmıs büvük bir taslıkta bir oda ve zemini çini döseli bir mutfak ve helâ bulunduğu binada elektrik ve terkos ve havagazi tesisleri bulunduğu, bahcede İstasyon caddesi ile tren hattı cephesi ve arkası ve sağ taraftaki çıkmaz yol cepheleri kârgir duvarla tahdid edilmis çıkmaz yol. cephesi üzerinde tek katlı kârgir catısı alaturka kiremitle Örtülü, zemini cimentolu adî ocaklı ve çamasır tekneli el tulumbalı bir camasırlık ve ittisalinde bir odası bulunan binası ile bahce ortasında volancarklı bir kuvu ve demir parmaklıkh kamerive ve kârgir su deposu ve bir miktar çam ve muhtelif cins mevva agacları mevcud oldugu eörülmüstür. Gavrimenkulün taksimi kabil olmıvacagı kanfıatine varılmıs. mevki ve vaziyeti hazırası emsaline nazaran halihazır pivas^va göre rayic gözönünde tutularak tajnamının kıvmetı 52.000 lira oldugu anlasılmıstır. Ve isbu gayrimenkulün ifrazı kabildir. îfraz edildigi takdirde 25.000 lira fazla bir bedel farkı bulunacağı raporda ayrıca tasrih edilmiştir. 2 Küçükpazardaki gayrimenkul evsaiı: 53 kapı. 485 ada. 5 parsel sayılı 37 metrekare sahasmdaki vukarıda adresi yazılı dükkânın 2/4 hissesi ölü Cemal Cebeciye ve 1/4 der hissesi Mecid evlâdları Şükrü Güleryüz ve Yasin uhdelerinde oldugu kavden anlasılmakla dükkânın tamamının muhammen kıymeti on bes bin lira buiundugu ve Unkapanmdaki Küçükpazarda çarsıda Kıblecesmesi caddesinde kârgir dükkânın cephesi vasatî 557 metre ve arka cephesi 5.75 sag ve sol derinlikleri 6.50 m. olup beden duvarları tas. tavanı tonos kemerli zemini toprak. cephesi stor demir kepenkli ve içinde ahsab bir sundurması bulunduğu gibi iceride elektrik tesisatı mevcud oldugu ve hissedarlardan manav Sükrünün isgalinde bulunduğu görülmüs ve anlasılmıstır. Mevki ve vaziyeti hazırası ve emsaline nazaran halihazır pivasava göre emlâk alım satım rayici gözönünde tutularak isbu gayrimenkule on bes bin lira kıymet takdip edilmiştir. îpotekli alacaklılarla diğer alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiblerinin. hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarmı evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren on bes gün icinde mahkemeve müracaatle dosvasına bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkca satıs bedelinin paylastırılmasından hariç kalacakları ve taliblerin arttırma Sartnamesini bugünden itibaren mahkeme kaleminde dosvasında görehiiecekleri ve vukarıda gösterilen gün ve saatte Kadıköv İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi kalemin* satıs icin gelme^ri ilân olunur. " (15080) INŞAAT SAHİPLERİHE > KALGPİFER ve BUHAR KAZAHLARI Gelmiş ve Satışa çıkarılmıştır. •Müracaat Galata. Karamustafanasa Cad Tahir han kat 5 » • W Tel: 44683 ^ • • • ^ H B B H H İ İsK Lv. Âmlrüğinden verilen askerî kıfaat il^nları İLAN 1 Kara As Lise ve Astsb. Ozl. Ortaokullarınm münhal gretmenliklerinde istıhdam edilmek üzere 3656 savılı kanunun 3 üncü maddesine gore 4 Türkce. (5) Matematik. (5) Tabiat Bilgısi. (1) İngilizce. (4) resım ve (2) Müzik ögretmeni olmak üzee (21) aslî maa=lı sivil bğretmen alınacaktır. 2 788 sayılı Memurin Kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı taşıyan isteklilerin 15 Ekim 1953 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığına bir dilekce ile basvurmaları lân olunur. 3 Fazla istekli zuhurun^a secim hakkı Kara Kuvvetleri Kumandanlığına aid olacaktır. (151393138) YOL İNŞAAT1 İLÂNI Devlet Orman İşletmesi Adaoazarı Müdürlüğünden: t Mudurnu AkvazY yolUnun takriben 44+00063+000 kiiometrelerı arasında vaptırılacak toprak tesviveli ve sanat vaDiları isinin 21 9 953 tarihinde yapılan kapalı zarf usulü ile ilıalesinde talibi çıkmadığından (15) gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile pazarlıga bırakılmıstır. 2 îsteklilerin İstanbul ve Kocaeli Bayındırlık Müdürlüeünden alacakları yeterlik belgelerini havi bir dilekce ile îs.letme Müdürlügüne müracaat etmeleri lâzımdır3 İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddeslnde verilen izahat dairesinde hazırlıvacakları yüklenme mektublarını makbuz mukabili İşletme Müdürlügüne vermeleri lâzımdır. 4 Bu ise aid kesif evrakı ile eksiltme sartnamesi Orman Umum Müdürlüğü insaat subesinde, tstanbul Karayolları 1 incl Bolge Müdürlüğünde. İzmit. Bolu. Ankara. Konya ve îzmir Bavmdırlık Müdürlüklerile İşletmemiz Müdiirlügünde görülebi(15068) lir. Yapı tşieri İlâm Tekirdağ Vaüliğinden: Mayşör kaplı hurda satılacak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 Kırıkkale pirinc fabrikamız sahasında bulunan takriben 2000 ton miktanndaki mayşör kaplı hurdalar teklif verme suretfle gatıfaMktır. 2 Sartnamesi Ankarada Genel Müdürlük Satıs Müdürlügünden ve İstanbulda Bankalar Cad. Ankara hanında 2 nci kattaki irtibat müdürlüğümüzden bir lira mukabilinde alınabilir3 Teklif mektublarının ve geçici teminatların 27 10. 953 tarihinde saat 17 ve kadar kurul genel müdürlüğüsatıs müdürlüğüne verilmesi lâzımdır. 4 Kurum. satısı yapıp yapmamakta serbesttir. (15037) 1 Eksiltmeye konulan is: Tekirdag Verem Pavivonları kmal insaatı. Keşif bedeli: (311666.91) liradır. 2 Eksiltme 12.10.953 Pazartesi günü saat 15 te Bayındırlık Eksiltme Komisvonu Odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır3 Bu işe aid kesif ve şartnameler tatil günleri haric her gün Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 4 İsteklilerin gercek tek kisi veva tüzel kisi olması sarttır. (Özel ve tescil edilmemis ortaklar kabul edilmez. :5 İsteklilerin 16216 68 lira geçici temint yatırmaları ve 953 yılı Ticaret Odası vesikasile bu isin teknik öneminde bir iyi bir surette basardığma ve idare ve denetlediğıne dair belge ile ihale gününden en az (tatil eünleri haric) üc gün evvel Valiliğe müracaatle alacakları ehlivet vesikasile birlikte 2490 sayılı kanuna göre hazırlıvacakları kapalı teklif mektub** * lrmı ihale günü saat 14 e kadar komisyon başkanlığına verilmesi lâzımdır Şubemizde kayıdh malul subay. er ve sehid yetimlerinin 6 Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. (14798) genelik yokbmaları 1 Ekim 1953 tarihinde başlayıp 15 Kasım 1953 tarihinde sona erecektir. Malul subay ve erlerin resmî seTÜRK BAYANLARI ned. rapor ve ikramive cüzdanlarile sehid yetimlerinin halen BİÇKİ DİKİŞTERAKKİ YURDU dul veva bekâr olduklarmı gösterir muhtarlık ilmühaberleri. nüfıı? ve ikramiye cüzdanlan ile •subeye müracaatları. Kayıdlara başlanmıştır. Pazardan maada her gün saat 1017 arası müracaat kabul edilir. Altınbakkal Babil So. (Radyoevi karşısı) No. 63. Tel: 85700 İlâveten erkek çama^ırı.ciçek ve nakış dersleri. Tekel Genel Müdürlüğü Ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından: İ h a l e Muvakkat Saat Cins ve mlktarı teminatı Tarihi Günü 101 2000 kilo Sipü ipi 2100 Lira 16.10.953 Cuma Cem'an 2666 kilo 14.10.953 Çarşamba 200 baklavalı saç Cem'an 100 kilo çinko levha 225 14.10 953 Çarsamba Cem'an 1800 kilo galvanizli saç 405 16.10.953 Cuma Üsküdar Paşalimanı Tütün Bakımevi iskele tamiri 12.10.953 Pazartesi 130,03 ı 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemeler satm alınacakl ve Üsküdar Paşalimanı Tütün Bakımevi iskele tamiri pa"*| zarlık suretile yaptırılacaktır. 2 Pazarlıkları hizalarında yazılı tarih, gün ve saatte Kabaî taşta Tekel Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonun<3 yapılacaktır. 3 Her bir mevzuun ayrı, ayrı şartnameleri mevcud olup he gün komisyonumuzda görülebilir. 4 Paşalimanı Tütün Bakımevi iskele tamiri işine gfreceklc ihalenin yapüacagı günden üç gün evvel inşaat subesi dürlüğüne müracaatle bu işe benzer iskele onarımları yaptığına dair vesikayı ibraz ederek yeterlik belgesi aia> caklardır. 5 Talibler muvakkat teminat makbuzu. sair belge ve kanunîl vesikalarile birlikte belirli gün ve saatlerde komisyonu3 muza müracaatleri ilân olunur. (15Ü81)| Satılık Yemek Odası ,ve Yatak Odası Takımları Şişli camii karsısında Kocamansur sokağında 67 No. lı Kavur apartımanuıın 3 ünr/j dairesinde fevkalâde mükellef ve bütün parçalarile bir yemek odası takımile, yatak odası takımı satılıktır. Pazarlıksız her iki takım iki bin iki yüz elliser lirayadır. İstiyenler hergün öğleye kadar v lleden sonra da saat 4 ten itibaren mezkur daireye mü§ • • • racaat edebilirler. • • • • § f U O B Usküdar As. Subesinden: Kadııt Hademe Alınacak Harb Akademilcrine 75 lira aylık ücretie 7 kadın hademe alınaeaktır. İsteklilerin 5 ekim 953 günü 788 sayılı memurin kanununun 4 ve 5 inci maddelerindeki belgelerle birlikte saat 17 ye kadar Harb Aka^mileri Kumanrianhğına müracaatleri. (3102 14980) Beyaz sabun mübayaa edilecektir. INSAAT ILÂNI LE.T.T. İşletmelerinden: bun 2 Ekim 1953 Cuma günü saat 10 da pazarlıga vazedilecektir. 2 Muvakkat teminat 540. lira olup bu ise aid sartnameler dahilî satınalma seryisinden 40 kuruş mukabilinde tedarik edilebilir. (14972) 1 Muhammen bedeli 7.200. lira olan 5000 kilo beyaz sa Gönende Yapılacak İkiz Evler Türkiye Emlâk Kredi Bankası Gene! Müdürlüğünden: 1 Bnkamızca Balıkesir İlinin Gönen ilçesinde yaptırılacak olan 410 200 lira kesif bedelli 70 aded evin sanlacak olan 410200. lira kesif bedelli 70 aded ev insaatı kapalı zarf usulü ile ve kısmen götürü ve kısmen de birım f:at esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltmeye girebilmek için eksiltme sartnamesi tarifatına göre hazırlanacak teklif zarfları 10.10.953 günü saat 15 e kadar Bankamız Genel Müdürlügüne verilmiş veva eönderilmis olmaları lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmelerden dolayı istekli itirazda bulunamaz. 3 İsteklilerin eksiltme sartnamesi hükümlerine uvulaıak 20 158. liralkı muvakkat teminat vermeleri ve en az 200 000. lira bedelinde ve bu eksiltme mevzuunu teşkil eden insaat âyarında bina inşaatını ig sahibine karsı münferiden veya müçtemian akid ve mes'ul müteahhid sıfatile ikmal ederek en az muvakkat kabulünü yaptırmıs olması sarttır. Ortaklık halinde birleşen isteklilerden yalnız birinin bu «artı haiz olduklarına dair resml makamlardan almıs oldukları belgelerle bugüne kadar taahhüd ve ikmal etmiş oldukları islerle (varsa) hâlen taahhüdleri altında bulunan işlere aid tam bir bilgiyi eksiltme evrakı meyanında bankaya tevdi edilecektir. 4 Bu is için teminat mektubu mukabilinde mukavelesindeki sartlarla 150 000. lirahk avans verilecektir. 5 Eksiltme evrakmı ihtiva eden dosyalar 25. lira mukabilinde İstanbul. Ankara. ve Balıkesir Subemiz Müdürlüklerinden tedarik edilebilir. 6 Banka. ihaleyi vapıp vapmamakta veya diledığine vapmakta serbesttir (14810) İstanbul Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden: Basımevimize 50X100 cm boylarında 305 aded 175 m/m kalınlıkta. 95 aded de 1.50 m/m kalmlıkta cinkograf cinkosu satm alınacaktır. Çinkograf cinkolarınm 1.75 m/m kalmlıkta olanının bir adedinin muhammen bedeli 23 lira. 1.50 m/m kalmlıkta olanının 21 lira. heyeti umumiyesinin % 7.5 pey akcesi 675 lira 75 kurustur. Açık eksiltme 12 Ekim 1953 Pazartesi günü saat 15.30 da Basımevimizin Ayasofyadaki merkez binasında icra edilecektir. îsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminatlarile Basımevimize müracaatleri. Sartname. bedelsiz olarak Müdiriyetimizden istenilir. (15075) Istanbul Belcdiyest Ilânları Semti Bahçekapı Bahçekapı Bahçekapı 3ahçekapı Bahçekapı Mahallçsl Hpbyar Hobyar Sokagı Yenipostahane Yenipostahane Yenicami ve Celâlbey C 1n s 1 Yeni Valde han 4 üncü kat oda Vakıf İs hanr S inci kat Kapı No. Aylık klran Lira K. 225 278 00 00 Yola müteallik Muhtelif Tahkimat Işi Yaptırılacak Ankara Yollar 4 üncü Bölge Müdürlüğünden:' 1 Ankara Kızıleahamam volu Klm. 8050 deki Alabej köprüsü ve ayni yolda Klm. 8291 arasında tahkimat isleri palı zarf eksiltmesi suretile ihaleve konmuçtur. 2 İhale 5.10 953 Pazartesi gunü saat 14 30 da Ankaradç Etlik yolö Yollar 4. Bölge Müdflrlü^ü binasında vaDilacaktır. \ 3 îşin muvakkat teminatı 7.877.80 Ura olup muhamme bedeli 132 556 00 liradır. 4 Bu ise aid sartname ve diğer evraklar mesai saatle rinde her ?ün bölgemiz malzeme âmirliğinde görülebilir. 5 Bu ise isteklılerin ihale gününden üc gün evvel lekcelermp ekhvecekleri asgarî bu is önemindeki bir isi yap4 mıs olduk'ar'nı gösterir belgelerini bolgemize g'indererek ye terl;k belsesi almalarım ve bu belgelerini verecekleri kapat zarflarına koymaları sarttır. 6 2490 sayılı kanun ahkâmına uyularak müracaat ması. (14968 Muvakkat teminat Lira K203 152 00 00 74 » Hobyar » 1 inci kat 480 00 435 00 Hobyar 10 480 00 s 435 00 Seyhmehmed Hamidive Cad. 4 üncü Vakıf han 16 Geylânî asma kat 200 00 180 00 K M.Pasa Koca M.Pasa Arsa Balıkcı 26 (26 M.yüz ölcümlü) 3 00 2 55 Yukrıda yazılı gavrimenkuller 28 2.954 sonuna kadar açık arttırma ile kiraya verileceğincVn isteklilerin nüfus hüvivet cüzdanlarile birlikte 6.10.953 Salı günü saat 14 te İdaremiz akarat bürosuna müracaatleri. Teminatlarının da ihaleden evvel yatırılmas*. (15071)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog