Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURıYlTr 26 EyMT 1958 Ankarada dün sabah (eci bir uçak kazası oldu Baştarafı 1 ind tahifede Ankaraya kadarki kısmmı ârızasız katettikten sonra Ankaraya 3 yolcusunu bırakrruş ve saat 9.50 de 16 yolcu ve 5 mürettebatı hâmilen Vana gitmek üzere havalanmıştır. tTçak irtifa almağa başladığı sırada tahminen 100 metre kadar yük6eldiği bır anda birdenbire sol motör pan yapmış ve bunu bir alev ve duman dalgası takib etmiştir. Meydan uçuj kulesi bu durun karşısında derhal imdadı sıhhiye ve yardım ekiplerine haber ulaştırınış, ekipler uçağm düşmesi muh temel noktaya doğru harekete geçmişlerdir. Uçak yolculan vaziyeü görür gdrmez büyük bir paniğe kapümışlar, fakat soğukkanlıhğını ınuhafaza eden pilot ve mürette'Mt tehlikeyi asgarî hadde indirebilmek için derhal gerekli tertibata geçmişlerdir. Uçağm kaptanı pilot Ş«vket Gökmen, müsaid bir saha bulup inebilmek için meydan civannda akmakta olan dereyi iniş noktası ksbul ederek bütün itina ve dikkati ile uçağı oraya indirmtğe çalışnuştır. Bu ameliye ümidlertn fevkinde bir başan ile cereyan •tmiş ve uçak kıyıdaki ağaçlan yalayarak derenin ortasma inmiştir. Bu iniş bira2 sert olduğundan uçağın gövdesi parçalanarak suya gömülmüştür. Uçağm hostesi Bayan Merih Özyücel büyük bir cesaret ve soğııkkanlılıkla yolculafm imdadma koşmuş, ve uçağın camını kırarak yolcuların yansından fazlasmı dışanya çıkarmış ve onlan muhakkak bir blümden kurtarmıştr. İyi bir tesadüf neticasi hiç bir yara almamış bulunan hostes. imdad ekipleri gelmceye kadar kur tarma ameliyesine muvaffakıyetle devam etmiştir. Uçağın anî ve sert inişi neticesinde sonuna kadar vazifesini dirayetle yürüten başpilot Şevket Gökmen, ağır surette yaralanmakla teh'îkevi atlatmıştır. Ölenler Müessıf kaza neticesinde mürettebattan ikinci pilot Hikmet Yay ile telsizci Mustafa Karabiber ve yolculardan Malatyalı tüccar Hüseyin Iş:k hemen, makinist Osman Yalçm ise Nümune hastanesine kaldırıldıktan bir, iki dakika sonra ölmüşlerdir. Hostes Merih Özyücel de hâdise sonunda fazla şoke olduğundan Nümune hastanesine kaldınlarak asabiye tedavisine tâbi tutulmuştur. Pilota ameliyat yapıldı Hastaneye kaldırılan başpilot Şevket Gökmenin hayaünı kurtatabılmek için sağ ayak bileğinin kesilmesi lüzumu hasıl olmuş ve bu suretle normale avdet eden başpilot ölümden kurtulmuştur. Sağhk durumlan tehlike arzetiniyen 15 yolcudan bir kısmı şehHnîiıdeki muhtelif hastanelerde te{Javi altma alınmışlar, diger bir kıs jnının da tedavilerl ayakta yapılmLştır. Ankarada teessür ' Hâdise şehrimizde çok çabuk duyulmuş ve umumî bir teessür uyan jâırmıştır. Devlet Havayollan ümum ^lüdürü Rıza Çerçel, Ulaştırma Bakanlığı ve Havayollan erkânı.Bele idiye Başkanı Atıf Benderlioğlu, Kfali muavini ve diğer ilgililer hâHisenin akabinde hava mevdanına giderek kurtarma ve yardıra ame liyesine bizzat nezaret etmişlerdir. ı Hâdiseye savcı yardırncılarından Şami Coşarcan el koymus., bu ge • te geç vakte kadar vak'amahallin • de tahkikatla meşgul olmuşturSavcı yardımcısı, ifadelerine müracaat edilebilecek durumda ol?n yolculan ve personeli dinlemiştir. Savcınm kazaya dair beyanaü Geç vakit görüşmek imkânını b ^ labildığimiz Sami Coşarcan, hâdisenin cereyan tarzı hakkmda hen : iz hiç bir şey söylemek imkânmm mevcji bulunmadığını belirtmiş ve demiştir ki: < Vak'aya sebeb olan ârıza motörde olduğu için her şeyden önce bu ârızarun tesbiti ve sebeblerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu iş için voîifelendirilen büirkişi heyeti tah kikatına başlamıştır. Neticenın ancak iki, ü ; güne kadar elde edilebileceğmi ve kazanın hakiki mahiyetitnin anlaşılabileceğini tahmin ediyonım.» Yaralılar Kazadan çok hafif yaralarla veya yarasız olarak kurtulan 15 yolcunun isimleri şunlardır: Yüzbaşı Fikri Altıntaşlı, Meh; med Dilsizoğlu, Fikret Yüksel, Sudi Dağdelen, Ata Ambarcıoğlu, Salâhaddin Özhan, Zeki Akalın, Hasan Samur, İbrahim Işık, Şerif Kömürcü, Hanife Dikeçoğlu, Sencar Dikeçoğlu, Enver Saracoğlu, Muiıiddin Şengül, Makbule Şenses. . Ankara, 25 (Anka) Bugun saJat 10.12 de vukubulan fecî uçak •kazasmdan kurtulanlar bir muhar. iririmıze fecî hâdiseyi anlatmışlar Parçalanan uçağın gövdesi göldcn çıkanlırken kurtuluşunu şu şekilde anlatmışnr: « Ben uçağm ön sıralannda oturmakta idım. Yere düştüğümüz zaman boğucu bir duman ve müthiş bir alev sütunu gözlerimin önünü kapadı. Nefes dahi alamıyacak duruma gelmiştim. Bundan sonra ne olduğunu hatırlayamıyorum. Kendimi dışanda bul dum. Bizi kurtaranlardan Allah bin kere razı olsun.» Bundan sonra hostes Merih Özyücel titrek bir sesle şunlan anlatmıştır: « Henüz havalanmıştık «i birdenbire büyük bir gürültü işıttim. Derhal bunun bır kaza olabileceği ihtimaline inanarak yolcular aMakbule Şenses, Sencer Dıkecioğlu. Yolcular arasında ağır yaralı yok tur. Hüseyin Işık isimli Malatyalı bir vatandaşımız ölmüştür. 3 Uçağın kaptan pilotu Şevket Gökmen ağır yaralıdır. tklnci pilot Hikmet Yay, telsizci Mastafa Karabiber, makinist Osman Yalç'n ölmüşlerdir. Hostes Merih Özyücel sağ ve salim olarak kurtulmuştur. 4 Kazanın sebebi ve personele matuf bir kusurun mevcud o'.up olmadığı hususlarında gerekli idsrî ve teknik tetkikat yaptırılmak'^ıdır. Ankara Cumhuriyet Müddeiumumîlıği de işe elkoymuştur. Bir jet uçağunız yandı Ankara, 25 (a^ı.) Millî Savunma Bakanhğı Temsil Bürosundan bildirildiğine göre, bu sabah Balıkesir hava üssüne aid bir jet uçağı vazife uçuşu yapüğı esnada yangm çıkmıştır. Pilot üsteğmen Hayreddin Eryazı paraşütle athyarak kurtulmuştur. Tayyare yanmıştır. ^ Baştarafı 1 inct sahijede dırmışür. Otel kâtibi Kemal Tosunoğlu müşterileri uyandırmağa başlamış, bazı odalardan cevab gel meyince kapılan kırarak içeri girmek mecburiyetinde kalmıştır. Mediha Erişir, Mehmed Emin, İsveçli bayan Gurhild Linnea, Sehavet Us adlı şahıslarla Ankara Dü, Tarih Fakültesi dil bilim profesörü Necib Üçokun havagazmdan zehirlenerek baydmış oldukları görülmüş, sıhhi imdad otomobillerile bir kısmı Cer rahpaşa, bir kısmı da Haseki hastanesine kaldırümışlardır. Bunlardan, kızmı şehrimizdeki bir liseye kaydettirmek için gelmiş bulunan Prof. Necib Üçok ölmüştür. Bir kaç saat sonra otel kâtibi Mehmed Tosunoğlu, Hasan K&rakaş ve Ali İhsan adlı şahıslar da zehirlenme alâmetleri gösterdıklerinden tedavi altına alınmışlardır. Diğer taraftan, durum Havagazi İdaresine bildirilmiş, hâdise mahalline gönderilen bir ekip ârızayı tamir etmiştir. Dün öğleden sonra, zehirlenen Diinya ağır Amerika, Bayarın ziyaretine Mercanda 8 kişi hava siklet boks gazinden zehirlendi şampiyonluğu maçı büyük ehemmiyet veriyor bütün otel müşterileri hastanelerden taburcu edilmişlerdir. Savcı muavinlerinden Remzi Arda tahkikata başlamıştır. Hâdisede kasid olmadığı tesbit edilmiştir. Otelin cephesinden 5 metre ileride bulunan havagazi borusunu inceliyen Teknik Üniversite profesörlerinden Saiâhaddin Arık, çatlamanın yukarıdan bir basınç neticesinde vukua geldiğini bildirmiştir. Facianın kurbanı Prof. Necib Üçokun kalb hastalığından muztarib olduğu, masasının üzerindeki ilâc şişelerinden anlaşılmıştır. Kâmran Görgüu ne diyor? Tramvay ve Elektrik İdaresi Umum Müdürü Kâmran Görgün hâdise hakkmda bir muharririmize şunlan söylemiştir: « Vakıâ, üzerinden çok ağır kanayonlar geçmesi dolayısile Mercanda bir borumuz patlamıştır. Fa kat bu borudan sızan gazlar ölüm tevlid edecek mahiyette değıldir. Ölen zat, gayet şişman ve başı ucunda daimî surette kalb hastalığı ilâclan bulunduran bir zat imiş.» Giizel ve sıhhatli çocuk mösabakası ; M, Partisi davasına bngiin başlanıyor Baştarafı 1 ind sahıfede iki aylık bir faaliyetten sonra tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede partinin feshi ve hâdiseHe alâkalı görülen 13 sanığm birer ay hafif hapis ve 50 liraya kadar hafif para ctzasına mahkum edilmaleri ttleb edıhnişti. Yannki duruşnmda Yargıç Memduh Balamir, hüviyetlerin tesbitinden sonra savcılığın iddianamesini okutacak, bunu müteakıb sanıklann sorgulannı yapacaktır. Millet Partililerin İzmirdeki duruşmalan Izmir 25 (Telefonla) 11 mart 1953 tarihinde Ballıkuyuda yapılan Millet Partisi kongresinde, lâikliğe aykın olarak devletin içtimaî ve hukukî temel nizamlanna karşı dini alet ederek propaganda yapmak tan maznun Millet Partililerden 6 kişi hakkındaki davaya bugün Ağırceza mahkeme / de başlandı. Çok kalabalık bir dinleyici tarafmdan merakla takib edilen bu davanın dunışmasına sabah ve öğleden sonra iki celse halinde devam edildi. Maznunlann isimleri şunlardır: Zülfikar Yeniyapar, Ahmed Sami Tekin, Osman Nuri Sümer, Halim Işbitiren, Necib Çelti, Dündar Ünalmış. Sanıklar vak'a günü yaptıkları konuşmaian anlattılar ve Millet Partisinde şahıslann değil tüzüğün hâkim olduğunu, 6 okun bilhassa devletçiliğin aleyhinde olduklannı, taaddüdü zevcata dair bir söz söylemedıklerini, ikinci bir teşriî meclis ile istinaf mahkemelerinin kunılmasmı müdafaa ettiklerini, fakat bu sözlerinin sonradan tahrif edıldiğıni. bilhassa 6 ok aleyhinde konusmaktan dolayı kendilerinin linç edilmek üzere iken nasılsa hayatlarını kurtardılkarını anlattılarDuruşma. selmiyen bazı sahidlerin celbi için başka bir güne bırakılmıştır. Pakistan Baskomulam dün memlekefintizdetı ayrıldı Bn^nro+t I i7?r? sahifede sın toplantısı yaparak seyahat intıbalannı anlatmışlar ve çeşidli sualleri cevablandırmışlardır. Ilk olarak söz alan Pakistan ordulan Başkomutanı Eyüb Han, Tür kiyeye gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti tebarüz ettirdikten sonra şunları söylemiştin « Türkiyede bulunduğumuz rnüddet zarfında askerî tesisleri, üsleri ve îstanbul, Ankara, Izmir, Bursayı ziyaret ettik. Türkiyenin her sahada kaydettiği başanlan biz zat gördüm. Aynca gittiğimiz her yerde gösterilen dostluğa ve misafirperverliğe son derece müteşekkirim. Pakistanlılar da Türklere karşı aynı sevgi ve sempatiyi beslemektedirler.» Müteakıben Tuğseneral Iskender Mirza, Keşmir ihtilâfınm bir harb doğurup doğurmıyacağı hakkındaki suali şöyle cevablandırmıştır: « Maksadımız Hindistanla harb etmek değildir. Biz Keşmir davasınm plebisit yolu ile halline taraftanz. İhtilâfın plebisitle halledilmesi hususunda Birleşmiş Milletlerin büyük yardımı olabilir. Zira Hindistanla Pakistan arasındaki Bütün anlaşmazlıklar netice itibarile Asya kıt'asının za'fa düşmesine sebeb olur» Pakistan Başkomutanı son olarak. Ortadoğu müdafaa paktı mevzuunda Ankarada hiç bir eörüşme yapılmadığını sözlerine ilâve etmiştir. Uçağın Hostes i Merih rasında loğukkanhhğırru muhafaza etmeğe çalıştım. Fakat bir anda gözümün önünde alevler yuk selince işin vahametini daha çok anladım ve hemen pencerelerden birini kırmağa çalıştun. Fakat pencere kınlmaymca imdad kapısına koştum. Buraya da bütün vücudümle yüklendiysem de bir türlü açmak mümkün olmuyordu. Nihayet bu hareketimi gören yolculardan ikis» de bana yardıma geldiler ve birlikte kapıyı açıktık. Bütun yolculan teker teker uçak. taa mdirmege çalıştık. Fakat boğucn «levler «rasmda ne yazık ki 8 kisinin yardımma koşabümiştim. Hiç şüphesiz ki bizler gene Allahm «evgili kullanymışız. Bu sabah uçağa binerken içimde elân mânasını kavrayamadığım ganb bir his vardı. Demek ki bu mukadder âkıbet başımıza geleceJtmiş.» Şehrimizdeki heyacan ve teessür Ankara hava meydanmda vukua gelen facia şehrimizde heyecan ve teessür uyandırmıştır. Ailesinden, yakmlanndan veya tanıdıklanndan biri dün tayyare ile Istanbuldan aynhnış bulunan yüzlerce kişi Dev let Havayollan gişelerine dolmuş ve haber beklemeğe başlamışür. Kazayı hafif atlatanlar telefonla durumlannı ailelerine bildirmişler dir. Haber alamıyanlar, teessür içinde saatlerce Havayollan gişeleri önünde bekleşmişlerdir. Havayollannın Dakota DC.3 tipindeki çift motörlü tayyaresinin yaralı başpilotu Şevket Gökmen ile ölen 2. pilot Hikmet Yay ve telsizci Mustafa meslekdaşlan arasında dü rüstlüklerile tanman çok sevilmiş kimselerdir. Yolcular arasında bulunan ve yeni tayin olunduğu Malatya Emniyet müdürüğüne gitmekte olan Emniyet müfettişi Zeki Akalm, kazadan hiç bir yara almadan kurtulmuştur. Uçak kazası hakkında tebliğ Ankara, 25 (a.a.) Ulaştırma Bakanlığından bildirilmiştir: 25/9/953 günü Ankara hava meydanında vukua gelen uçak kazası hakkındaki ilk malumat muhterem halktmıza büyük bir teessürle arzolunun 1 Istanbuldan kalkıp Ankaraya muvasalat ettikten sonra Kayseri, Malatya, Elâzığ, Diyarbakır ve Van seferini yapmak üzere 25/9'953 günü saat 10.10 da Ankara meydanından havalanan Ege uçağımız, pistten henüz ayrıldığı ve takriben 30 metre yükseldiği bir 4 ada motöründeki ârıza dolayıbile ve mecburî iniş neticesinde ağachklar üzerine düşmüştür. 2 Uçakta 16 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere cem'an 21 kişi vardı. Kazadan hiç bir ârızaya uğramadan kurtulan yolcular şunlardır: Fikri Altıntaşlı, Mehmed D.lsizoğlu. Fikret Yüksel, Sudi Dağdeler. Ata Amb,rcıoğ!u, Saiâhaddin Özkan, Zeki Akalın Hasan Samur, İbrahim Isık, Şarif Kömürcü. Hanife Dikecioğlu, Enver Saracoğlu, Muhiddin Şengül. Hafif yaralı olarak kurtulan yolcular ld Gazetemizin tertib ne karar verdiği güzel ve sıhhatli çocuk müsabakasmın esas şartlan şunlardır: 1 Müsabskaya iştırak edecek çocuklar 4 yaşını bitirmiş ve 7 yaşına basmış, olan erkek ve kız çocuklardır. 2 Erkek ve kız çocuklar için ayrı birer müsabaka tertib edilmiştir. 3 Çocuklarm Türkiye Cumhurıyeti tebası olmaiarı şarttır. 4 Müsabakaya girecek çocuklann kartpostal büyüklüğür.de düz siyah parlak kâğıda basdmış birer fotoğraflan, gazetemizde neşredilmek üzere gönderilmelidir. Fotoğraflann biri baş, diğeri boy olmalıdır. v 5 Gönderilecek resimler, idarehanemizde küçük jüri heyeti tarafından tetkik edilerek müsabaka. ya iştiraki münasib görülenlerin fotoğraflan neşredilecektir. 6 Gönderilen resm.lere çocuklarm isimleri, soyadlan, boylan, kilolan, doğum tarihleri *ıüfus cüzdanlarma uygun olarak ihtiva eden ve ailelerinin sarih adreslen de bulunan birer kâğıd ilâve edilmelidir. 7 Resımleri ve bu hüviyet kâğıdını havi zarflann üzerine «Çocuk müsabakası» kaydının ilâvesini rica ederız8 Resimlerin neşri bittikten sonra, ilk bır eleme yapılacak ve bu elemede 10 erkek, 10 kız çocuk büyük jüri tarafından seçilecektir. 9 İlk elemde seçilen 10 kız ve 10 erkek çocuk arasından ikinci ve sonuncu bir seçmede gene büyvk jün tarafından biri kız diğeri erkek olmak üzere iki güzel ve sıhhatli çocuk seçilecektir. Idır. I Enver Saracoğlu hâdise hakkın|da şunlan söylemiştir. • < Bu sabah Vana gitmek üzere meydandan havalandık. Yükselir yükselmez ön kısımdan bir duman çıktığını gördüm. Tam bu anda pilotlardan biri yanımıza geldi ve mecburî inişe geçtiğimizi bildırdi. Çok kısa bir anda dumanlar büyuyerek tayyarenin içine dolmuş ve nefes almamm güçleştirmişti. Kısa süren bir sarsıntıdan sonra ağaçlıklı bir dereye indik, kısa ve şiddetli olan bu sarsıntı dolayısile bütün yolcular yerlere serilmişti. Bu sırada uçağın hostesinin büyük bir soğukkanlılıkla imdad kapısmı açmağa çalıştığını gördük, kendisine yar~dıma gittıfc. İmdad kapısını açarak teker teker dışarı çıktık. Bu felâket anmda ne yaptığımızı habrlamamıza imkân yok. Allah biz"leri korudu.» ' Felâketten kurtulanlardan bır diğeri de Hasan Hüseyin Samur Mmli bir yatandastu g ?ra'ian Baştarafı 1 ınct sdhifede fından on binlerce bıçak satın alramıştır. Yakında, daha sıkı kontrol ve takibata geçeı: »ğiz. Polisin teknik imklnlardan lâyıkı veçhile faydplanmasmı temin için lüzumlu te?isler kurulmaktadır. Ankara ve İstanbulda kurulacak olan telsiz istasyonlarmm ihalesi yapılmıştır. Eroin gibi uyuşturucu maddeler'e mücadele için cezalan şiddetleniiren yeni kanunumuz gerek memleket içinde, gerekse dışanda çok iyi karşılanmıştır. Yurd içinde yapılarak mücadelede teşkilâtur>ıza büyük yardım sağlayan yeni kanun, yabancı memleketler nezdiade itibarımızı yükseltmiştir. Düne kadar eroin, esrar gibi maddelenn ihracatçısı olarak tanman memlokatimiz bu kanun sayesinde, bunlarla mücadele eden bir memleket vasfını kazanmıştırD Emniyet teşkilâtında lerfiler İngiltere Savunma Bakanı Head'ın Türkiyeyi ziyareti Londra, 25 (a.a.) İngiliz Harbiye Bakanı Anthony Head beraberinde İngilterenin Yunanistan büyük elçisi Charles Peake olduğu halde bir müddet istirahat etmek üzere bugün uçakla Atinaya hareket etmiştir. Harbiye Bakanı Head daha sonra resmî bir ziyarette bulunmak için Türkiyeye giB. Sopr Selânikte ilk decektir. Bu hususta verdiği beyanatta Head şunlan söylemiştir: maçım 32 kaybetti « Türkiye Millî Savunma BaSelânik 25 (Telefonla) İstar.bul kanı ile görüşeceğim, fakat resmî Birinci küme takımlanndan Beyoğluspor bu gece Seîânikte ilk maçımüzakerelerde bulunmıyacağım.» takımile projöktörlerle ay Mussadrl'k'ın muhakemesi nı İraklis sahada yaptı. Çok zevkii dınlanan Tahran, 25 (a.a) Eski Baş bj şekilde geçen bu maçta Beyoğbakan Musaddık ile diğer sanıkla luspor 32 mağlub oldu. B .Sporun rm muhakemesi pazartesi veya sa golleri Tekin ve Ömer tarafından lı günü başhyacaktır. Muhakeme kaydedildi. Magta 5000 kadar seyirci d ~" gizli olarak cereyaa edecektir» i^ 10 Büyük jüride bulumcak zevatın isımlerini aynca neşredeceğiz. 11 Son seçimde birinciliği kazanacak yavrular şerefine bâyük bir balo verilecek, çocuklara tec giydirme töreni bu baloda yapılacaktır. 12 Müsabakada birinci olarak çocukların ılkokuldaki tahsil masrafları gazetemız tarafmdan temin edilecektir. 13 Resimlerin neşrine hangi gün başhyacağımızı yakında ilân edeceğiz. Bununla beraber müsabakaya girecek çocuklarm resimlerin pazartesi güiünden itibaren kabule başlamış bulunuyoruz. Kesimleri ücretsiz çekecek olan fotoğrafhaneler Güzel ve sıhhatli çocuk müsabakasına girecek çocuklann resimlerini, gazetemiz namına ücretsiz çektirmeyi düşündük. Aşağıda isim ve adresleri yazıh fotoğraîhanelere müracaat edilmesini rica ederiz: Foto Süreyya: Beyoğlu Tünel meydanı. Foto Zeki Bükey: Beyoğlu Istîklâl caddesi, Galatasaray Lisesi karşısında. Foto Kulüb: Beyoğlu Melek sineması sokağı. Foto Limasollu Naci: İstiklâl caddesi Tünel meydanı dvan. Foto Arsal: Kadıköy AlüyoL Diğer fotoğrafçılardan arzu eden lerin de isim ve adreslerini bir mektubla idarehanemize bildirmelerini rica ederiz. Çocuklannm resimlerinl gönderenlere Muhterem okuyucularımızdan gü zel ve sağlam çocuk müsabakamıza iştirak etmek üzere yavrularmın resimlerini gönderenlerin fotoğraflar hakkmda yukarıdaki ricalarımıza dikkat ve riayet etmelerini dileriz. Gönderilen resimlerin bazıları bu şartlara uygun değildir. Meselâ Ankaradan gönderüen Mustafa Kaplanoğlu ismindeki çocuğun iki resminden biri üç tekerlekli bisiklet üzerindedir ve boy değildir diğeri de net olmıyan bir amatör fotoğraftır ki çocuğun güzelliği hakkında hiç bir fikir vermemektedir. Yukarıdaki müsabaka şartlan arasında istediğimiz tarzda resimlere uymıyan fotoğraflan nesredemiyeceğimizi bildiririz. Mrl. Monfgomery'nin lelkikleri Bnstaraft 1 ma sahıieâe liz askerî ata^esi de hazır bulunmustur. Dün aksam saat 20 de Tak Ordu Müfettişi Orgeneral Nureddin Baransel. Monteomery şerefine Dir ziyafet vermiştir. Trakya manevralan 30 evliılde Tr'kvada b==lavaf=k büyük manevraların hazırlığı devam etmektedir. Genelkurmay ikinci Başkanı Zekâi Okan. Birinci Oıdu Müfettişi Orger.eral Nureddin Baransel ile birlikte yapılan hazırlıkları gözden geçirmiştir. Manevralara Nureddin Baranse'in komuta edeceği anlaşılmaktadır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut da. manevralarda hazır bulunmak üzere bugün şehrimize gelecektir Aym 29 unda manevraların mahiyeti hatkında basına malumat verilecektir. Manevralan müteakıb, muhtemelen Kırklareli vilâyeti dahilinde büyük bir askerî geçid yapılacaktır. Amerikan Yardım Heyeti Başkanı ile NATO'ya dahil memleketler askerî ataşeleri manevralan takib etmek üzere şehrimize gelmişlerdir Donanma bayramı bugün başlıyor Baştarafı 1 ind sahıfede Bugün radyolarda konuşmalar. saat 14 te Dolmabahçe önünden hareket edeeek Donanma Kumandanlığı gemileri ile Marmarada askeri tatbikat yapılacaktır. Yann saat 9 de deniz merasim alayı Kasımpaşadan hareket edecek, Şişhane ve İstiklâl caddesi yolile Taksime gidecektir. Saat 10 da Boğazlar ve Marmara Kumandanı tarafmdan Taksim Cumhurı yet âbidesine merasimle çelenk konacaktır. Abideye çelenk koyma merasiminden sonra merasim alayı Harbiye Maçka yolu ile Beşiktaşa gidecektir. Saat 1130 da Beşiktaş Barbaros fibidesi önünde Barbarosun Prevezede kullandığı bayrak merasimle direğe çekilecek ve Bar baros âbidesine çelenk konacaktırBunu raüteakıb hitabelerJe bulu ' nulacak v« Beşiktaştaki »nerasimMehter takımı ve lever dlerin iştirak edeceği bir geçid resmi ile so ; na erecektir. Gemiler alay ^an^aklan ve fenorlerie donptılacak, gece radyoda do , nanma gününün ehemmiyetini be | lirten bir konusma yap^lacak ve ' gsmılerden havai fişekler atılacak , (Baştarafı î ind sahifede) ı gibi mahalleri riyaret dahildir. GeRecky Marciano rakibini teknik kale ve yazı çıkmaktadır. Bayann' ri kalan ziyaretler için Başkan Baziytreti hemen hemen umumiyetle yann arzularına ittiba edilecektir. nakavtkı mağlub etti Bu arada Washington'daki İsbütün mahfillerin bekledikleri bülâm merkezi de Türkiye Devlet NewYork 25 (AP.) Dün ge yük bir olay teşkil edecektir. Ziyaret programınm resmen a Reisi için büyük bir resmi kabul ce burada yapüklan karşılaşmada Roland La Starza'yı teknik nakavtla çıklanması, çeşidli protokol işleri hazırlamaktadır. Buradaki Müslümağlub eden dünya ağır siklet şam ne bağb olup muhtemelen 2 veya manlık camiasmm bir sözcüsü bupiyonu Rocky Marciano bu unva 3 ay sonra beklenmekte ise de, şim gün Washington'da inşa edilmekte nını muhafaia etmeğe yeniden hak diden çeşidli hazırlıklar başlamış olan yeni camiin, ziyaret zamanına tır. Derhal faaliyete geçen Mıllî kadar bitip bitmiyeceğinin bilinmekazanmıştır. On birinci ravundda çenesine Basm Cemiyeti, Türk Devlet Re diğini söylemiş ve şunlan ilâve etmüthiş bir sağ yumruk yiyen R. isine, başkenti ziyareti sırasmia miştir: «Fakat burada yaşıyan büLa Starza derhal yere serilmiş ve Amerikan milletine hitab edebil tün Müslümanlar, Başkanı karşılahakem ancak dokuzuncu sayıyı mesi için memleket çapında bir mak ve kendisine buradaki faalisayarken kendine gelerek kalkabil kürsü hazırlamaktadır: Cemiyet yetlerimiz hakkmda maruzatta bumiştir. La Starza maça devam için idarecileri bugün Cumhur Reisiai, lunmaktan son derecede memnun ayağa kalksrken yüz"mün bir çok bir öğle yemeği toplantısında nutuk olacaklardır.» yerlerinden kanlar aktığmdan ha vermeğe davet edeceklerini söyleMcGhee 'nin sözleri kem Ruby Goldstein oyunj Jur mişlerdir. Bu konuşma, muhtemeWashington, 25 (AJ>.) B. Alen suali cevablı olacak, Bayardan, merikanm eski Ankara Büyük Eldurmuştur. Gene on hirinci ravundun başla Türkiye Cumhuriyetinin terakki ve çisi George McGhee, Türkiye Cum nnda Rocky Marciano kendisune gayeleri hakkmda malumat verrne hur Reisi Bayarm ocakta B. Ameydan okumuş olan rakibinin ka si rica edilecektir. Dünyanın meş merikayı ziyaret edeceği haberi kar fasına seri halinde sağlı sollu baraj hur şahsiyetleri, bu meyanda ge şısmda son derecede sevindiğini yumruklarına başlaymca La Starra çenlerde Washingtonu ziyaret eden söylemiş ve demiştir ki: «Böyle bir ringin iplerine kadar sürüklenmiş İngiltere Dış İşleri Bakanı Anthony ziyareti ötedenberi temenni ediyor ve iplerın dibinde yere yıkıHrak Eden ile Almanya Başbakana Dr. ve gerçekleşeceğini umuyordum. ancak beşinci sayıda kendine gele Adenauer de bu şekilde birer .'co Başkan Bayann memleketimizi gör nuşma yapmışlardı. Bayann ingi mesi ve memieketimizin de onu tabilmiştir. Maamafih Rocky Marciano ra'.ci lizce konuşmaması böyle bir mülâ nıması gayet iyi bir şey olacaktır. bini ezmekle beraber kolay bir za kata mâni sayılmamaktadır. Ade Buna candan eminim. Şahsan kenfer kazanmış addedilemez. La Star nauer, Basm Cemiyetinde verdiği disini tekrar göreceğime de seviza maçın bir çok devrelerinde ra hitabede bir tercüman vasıtasile niyorum.» kibini hayli ue;raştırmış ve gay;t sorulan cevablandırmıştı. McGhee, Bayann, B. Amerika güzel dövüşmüştür. Türkiye Devlet Reisi. pek muhRocky Marciano dünya ağır sik mel olduğu veçhile Washingtona Kongresinin karma bir oturumunlet şampiyonluğunu bundan tam bir uçakla geldiği takdirde, alanda. da demeç vermeğe muhakkak susene bir gün evvel Jersey Joe Wal büyük askerî törenle karşılanacaK, rette davet edileceğini söylemiş ve: merasim kıt'ası, kara ordusu, de "Her halde Kongre kendisini mucott'u yenerek kazanmıştı. k^rşüayacak» Dün geceki maçm ı'k ravundla niz piyade, donanma ve hava kuv azzam tezahürlerle nnda Marciano'ıjn müşkül anlar vetlerine mensub birer birlikte.ı demiştir. gecirdiği bariz hir şekilde görül teşekkül edecektir. Sabık büyük elçi, yaz mevsimimüştür. Aynca hakem de MarciaBaşkan Bayar Amerikan topra ni Virginia'daki çiftliğinde geçirno'va bir kaç defa ihtar verneğe ğma ayak basarken 5 saniye ara dikten sonra şimdi Washington'a mecbur kalmıştır. ile atılacak 21 pâre topla selâmladönmüş ve bütün vakit ve mesaHakem oyunu durdurduğu vakit nacak, vereceği hitabe ile kendiisini, sahibi bulunduğu petrol fırsini karşılayan resmî şahsiyetlerin diğer iki hakem de durumun Marhasretmektedir. Fskat eiır.o lehinde olduğunu bildirmış demecleri radyo ve muhtemelen masına televizyonla yayınlanacaktır. Toplar Türkiyeyi unutmamış ve hiç 1bır lerdir. söy'.em .^Maçı 44.562 ki=i seyretmiş ve bun atılırken bir askerî bando e^elâ zaman unutmıyacağını Nitekim, McGhee, msrkezi lar ceman 435.817 dolar tutan du Türk ve müteakıben Amerikan tir. Washington'da kâin Amerikan huliye ödemişlerdir. Maçın radyo millî marşlarını çalacaktır. fahrl ve televizyonla nakli için mill tWashington dışmdaki hava ala Türk Dostluk Cemiyetinin lerarası Boks Kulübüne ödenecek nından Beyaz Saraya otomobille gi başkanlığını kabul etmiş ve İstanpara ile hasılat yarım milyon do dilecek ve kafilenin geçeceği yol bulda kâin Robert Kolej ile Adlan gecmiş olacaktır. lar üzerindeki binalar Türk ve A miral Bristol (Amerikan HastaneMarciano safi hasılatm yüzde merikan bayraklarile donanacaktır. si) nin İdare Meclislerinde çahş42.5 ğunu alacak. La Starza ise haO akşam. misafir şerefine Beyaz maktadır. McGhee, geçen ba!ta sılatın yüzde 17 buçuğunu elde a Sarayda verilecek büyük ziyafette Washington'u ziyaret eden ve Miidecektir. ıkı devlet reisinden başka Ame letlerarası Para Fonu ile Dünya Tahminlere göre radyo ve teîe rikan kabinesi mensubları, Kongre Bankasının yıllık toplantılarms u;vizyon hakları da ilâve edıldıkten liderleri ve ileri gelen diğer şah tirak eden Türkiye Maıive Bakanı sonra Marciano'nun eline geçecek siyetler hazır bulunacaktır. Bundan Hasan Polatkan ile de görüşmoler para 180 bin Jolar, rakibi La Star sonra Dış İşleri Bakanı da misafir yapmıstır. Eski elçi, bir Türk parza'nm alacağı miktar ise 73 000 do heyet şerefine resmî bir ziyafet velamento heyetinin de karşılaycılar kadardır. recektir. Bayann, buradan aynlacağı günün ferdasında, Amerikan lan arasında olacaktır. Heyet, 8 liderlerini Türk Elçiliğinde verile ekimde burada açılacak Parlamencek bir ziyafei ve resmî kabule da tolar konferansına iştirak edecektır. Heyet âzalan arasmda, geçen yıl vet etmesi muhtemeldir. burayı ziyareti sırasınria b'ivıik Programa. Amerikan Cumhuriyetakdir ve hayranhk uvandıran. Batinin kurucusu George Washington xm Virginia'da kâin Maunt Ver yan Nazlı Tlabar da bulunmaktanon'daki evi, meçhul asker anıtı, dır. Bojtdraft 1 tneı sahifede yata intikablarım sağlamak üzere. yabancı tedrıs sistemierini inceletmektedir. Bu mevzuda fikirlerinden faydalanılmak için şehrimize davet edi Baftarah ! inri *ahiiede Baştarajı 1 ıneı sahifede . len Alman pedagog Albert Merz Program gereğince batı Avrupa hakkmda henüz herhangi bir resdün bir bpsın toplantısı yapmıstır. İlk önce Cemiyet B?şkanı Kâ daki müttefik memleketleri fabri mî açıklama vukubulmamıştır. Bu. zım Taşkent, profesörün davet e kalan Atlantik Paktı üyesi devlet nunla beraber gayri resmî bir haâiYış sebebini anlatmış, lisenin ar lerin ihtiyaclannı karşılamak üze berler ajansr, Yugo Press, bu kotık talsbesini hayata atılıncaya ka re genis çapta cepane imaline baş nuda yaymladığı özel bir bülteniar himaye edeceğmi, okula giren hyacaklar ve bundan böyle cepa de: «Yugoslavya ile İtalya araocuklann kEbiliyetlerine göre muh ne ikmali icin yalnız Birleşik A smdaki Triyeste ihtilâfının görütelif meslekler için hazırlanacağını merikaya bağlı kalınmıyacaktır. şüldüğü tahmin olunmaktadır» deNATO teşkilâtı genel sekreterinin miş ve şunlan ilâve etmiştir: «İyi soylemiştir. Müteakıben Profesör Albert Merz, bidirdiğine göre bu iş için lüzum haber alan mahfiller böyle bir göStütgart'taki hususî okulunun ter lu para kısmen Avrupadaki mütterüşmenin yapdmasmı bekiemekbiye sistemierini izah etmiş ve de fik memleketleri tarafmdan temin teydiler. Zira bu meseleyle ilgill miştir ki: edilecek ve kısmen de Birleşik A yeni gelişmeler karşısında Yu« Biliyorsunuz ki, bütün insan merikanm karşıhklı yardım proggoslavya, Balkan Paktına dahil lık bir terbiye buhrenı geçiriyor. ramı gereğince yabancı memleketmüttefiklerile istişarelerde bulunBugüne kadar eğitim denilince ak lere ısmarladığı malzeme için aynmak lüzumunu hissetmiştir.» la, bir takım hazır bilgi malzeme lan tahsisattan karşılacaktır. lerinin eğitimciler tarafmdan çoYugo Press, bahsettiği bu gelişNewYorktaki Amerikan NATO cuklarm kffasına yığılması gelirmelerin mahiyetini açıklamamıştır. teşkilâtı mesul şahsiyetlerinin açık •'i. Belki bu sayede ilim malzemeDün, Avusturya D15 İşleri Baladıklanna göre, Birleşik Amerika sile mücehhez bir takım insanlar bu ise tahsis edeceği para miktan kanı Karl Gruber Viyanadaki İtalyetiştirilir ama, tabiatin insanlara nın ilân edilmemesine Avrupalı yan elçisine, Avusturyanm, Tribahsettiği yaratıcı kabiliyetler de yeste meselesi hakkmda Yugosmüttefıklerinden rica etmiştir. sistemli bir tarzda tahrib edilir. Bu lavya ile herhangi bir gizli anlaşBu program son haftalarda NA ma aktetmediğini beyan günkü terbive sistemi ile, en kıyetmişti. metli insanlık sermayesi olan cço TO'mm giristiei üçüncü büyük cuk» israf edilmektedir. Hafızalan çaptaki teşebbüs olmaktadır. Bun\Tİklenmiş, fakat yaratıcı kudretleri dan evvel ilân edilen başka bir mahvolmuş insanlar meslek haya NATO programında uçak, ordu tına atıldıkları zaman büyük bir malzemesl ve gemi inşaatı işlerinboşluk duyarlar ve harb istekleri, den bahsedilmişti. Yeni bildirilen siyasî doktrinler, zararlı ideoloji bu geniş teşebbüsle birlikte NATO silâhlanma ler bu boşluğu doldurmağa calışır. için deruhde edilen Bastarajı 1 md sahifede Her zaman söylediğim gibi «İnsan programınm değeri 2 milyar dolan sörün delilleri saklaması ve cezalara kendi harbini veriniz, göre geçmiş olmaktadır. dan kaçmağa teşebbüs etmesınin ceksiniz hiç bir harb olmıyacaktır.» Bu rakam bir basm toplantısında tevkif sebebini teşkil ettiği bildiBizim eğitim sistemimizin gayesi, bizzat Lord Ismay tarafmdan açık rilmektedir. kapılan acmak için hususî şekil lanmıştır. 1 Profesör Şerif Çanga Ankara deki anahtarları vermek değildir. Amerikadaki kaynaklardan veri Üniversitesi Tıb Fakültesi profesöTalebeyi malzeme ve sanatla kar len haberlere göre, Birleşik Ameri rudür. Kazaya uğrayan zaü müteaşıip^tınyoruz ve talebe kendine lâ ka bu program sayesinde Avrupa kıben kendi otomobilile aynı fam olan anahtar ve maymuncuğu memleketlerinin kendi ihtiyaclannı kültenin cerrahî kliniğine getirÖ ndisi yapıyor. Biz talebenin ka karşılıyacak derecede cepane imal miştır. fasmı doldurmağa gayret etmiyo etmelerine imkân hazırlamakta ve 2 Hâdise hakkında raporlar ruz, onlarm içinde olanlan dışarı simdiye kadar Avrupada imal edibirinci cerrahî klıniğmce ve müteçıkarıp inkişafma yardım ediyo lemiyen cepane tiplerinin bundan skıben de konsültasyona iştı.ik ruz.» böyle yapılması için fırsat temin eden aynı fakültenin sair profesörProfesör, konuşması sonunda, so etmektedir. leri tarafmdan verilmiş olup bu rulan sualleri cevabhndırmıştır. Bu program gereğince verilecek konsültasyonlara ve raporlara prosiparişler sayesinde bazı Avrupa fesör Şerif Çanga gerek mesloği, memleketlerinin tediye açıklarmı gerek hâdise ile ilgisi sebebile katakviye edecek şekilde dolar kazan lılmamjştır. 3 Hastanm fakülteye naklinmış olacaklan da kaydedilmektede ve kabulünde, raporların tanziaa dir. Birleşik Amerika ile Kanada ha şeklinde Dekanhkça usal ve kaida Battr.rafı 1 mci sahifede ric yeni programın siparişleri b'i lere aykın bir cihet görülmemiştir. Polatkan, saat 15 te İstanbul DefBu yazınız sebebile yukarıdaki tün NATO üyesi devletler arasında teıdarlığına giderek bir müddet tavzihin ılgılı kanun gereğınce gataksim edilecektir. meşgul olmuş, müteakıbefi Başbazetenizm aynı sütununda intişarma Her h^fla vçnî bir ıicafc aianı müsaadenizi saygılarımla rica edekanı ziyaret etmek üzere Floryaya Paris 25 (Nafen) NATO teş rim.» gi'miştir. Saat 16 da Başbakana kilâtı genel sekreteri Lord Ismay'm Profesör Nüzhet Şakir Dirisu da nülâki olan Polatkan, Menderesle bildirdiğine göre NATO memleket şu tsvzıhi göndermiştir: 15 saatten fazla görüşmüş ve Aleri her hafta yeni bir uçak mey«Gazetenizin 21 9 953 tarihli nüsmerikadaki temasları hakkmda iza danı inşa etmektedir B\ı ^ene ocak hasında Ankarada Prof. Dr. Şerif hat vermiştir. aymda Avrupadaki NATO memle Çanganın benimle otomobil yarışı Floryadan ayrılan Başbakan ve ketlerinde yalnız 52 askerî hava a \aparken bir kaza olclusu yazılrmsPolatkan Küçüksu kasrında Cum lanı varken bu senenin sonuna ka tır. Kaza yeri o saatte kalabalık hur Başkanı Celâl Bayar tarafın dar 120 yi asacaktır. bir cadde olduğundan yarış yapılJan kabul edilmişlerdir. Bunlann 30 adedi batı AvrupaHa mssı hiç bir zaman düşünülmiyeceHasan Polatkan, Amerika temas l>"'unm=ıkta. kusuru da dieer NA ği gibi, benim bu hâdise ile ilgim I=.rı hakkmda Bayara izahat vermı? TO memleketlerinde bulunmakta yalnız kazadan sonra tesadüfen dır. Yeni hava alanlan jet ucrıkla oractan gecerken yaralı ile alâkatir. nnın iniş ve kalkışlarına müsaid dar olup derhal hastaneye nakletCumhur BasVanının nezdinde bir bir şekilde inşa edilmekte ve 5000 tirmiş bulunmaklığımdan ibarettir. a?tten fazla fcalan Menderes ve Po latkan, Küidksu kasrından ayrıl metreden daha uzun pistleri bu I Keyfiyetin gazetenizle tavzihini I lunmaktadiTjt ~~~ •""J^ I saygılaruula rica ' ~ Bülün insanlık re terbiyc buhranı geçırıyor» NATO ordularımn cepane stokları Balkan Pakiı ve Triesfe Ankarada Prof, Çanganın işlediği kaza Polafkan, izahat verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog