Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

a» 19*3 CUMHURlTET ı~f Merahlt Resimler f RESIMLI ROMANIMIZ Avrupada tramvay ve atlı arabalar duk. Bir istasyonda adamcağizın bırı indi, furgondaki yerınden kopeğıni çıkardı. Ne yapacak dıye ba kıyorduk. Hemen çeşmeye gotürdj, su içırmeğe çalıştı Hayvan bir turlü ıçemiyordu. Nıhayet bir kâğıd bardak buldu, onu doldurdu ve kopeğe içirdi. Bazı yerlerde ufacık srabalann kopekler tarafından çekıldığıni gorduk. Hattâ Romada bunlardan bırıne iki keçi koşulmuştu. *** Italyada halk çok iyi, konujkan Ama bizi hiç tanımıyor. Mılanoda iskemlelerini kaldırıma atan büyuk kahvelerden birinde oturuyoduk. Bır tarafton gayet sert olan İtalyan kahvesini içiyor, bir taraftau da harıl harıl konuşuyorduk. Kahvenın sahıbi merak etmiş. Yanımıza ^okularak «Affedersiniz siz Ispanvol musunuz?> dıve sordu. Bunu da nereden cıkarmıştı'' Ko nuştuğumuz turkçe ıdi. Havır bız Turkuz dedık Turk m u ' A... Sız tamamen Avrupalıya benzıyorsunuz. Sızde hıç Afrıkalı halı yok. Adamcağıza Turkıyenin Afrika ıle alâkası olmadığını anlattık. Avrupamn bızı tanımadığı için arada sırada sızlanıyoruz Bır kere bu memleketlerde propagandamız hakikaten sıfır. Dünku Israel devletı tunzm için dehsetli propaganda yapıyor, bizler ıse muhte?em bır istığna ıçınde yerımizden kımıldamak zahmetine katlanmıyoruz. Şu Korede Mehmedcıklerımızın gos term.ş oldukları kahraraanlık olTııan: P. GORDEAUA t | | MAZHAR KT.'NT SEYAHAT NOTLARI J Bolo Paşa Vak'asr BALIKLARIN SIHHI MUAYENESI tngilterede Berkshire'de belediye havuzlarında bulunan balıkların csıhhi mua^'neleri» yapılmaktadır Bu balıkların yakalanması ıcin de son zamanlarda moda olan ıbahkçılık teçhızatii kullanılmaktadır. Hususi ayakhklar ve gozlyklerle stıyun altında seyretmek vc kepce ıle balıkları yakalamak kolay olmaktadır. Bu şekılde yakalanan bir balığın mütehassıslar tarafından nasıl incelendiâi yukarıdaki resimde görülmektedır. Avrupamn Paris ve Londra gıbi buyük şehırlcrınde tramvay çoktandır ortadan kalkmış. Buna mukabil mukemmel yeraltı trenleri var Bunlar bır âlem. Pariste bazı yerde dort hat altalta geçiyor. Lon dranın metrosu da guzel. Bo\le olmakla beraber tramvaylar henuz pek çok şehırlerde revacda. Napolide atlı arabalar da fazla. Fakat beygirlerin hepsi besıli ve bakımlı güzel hayvanlar. îçlerınde korü topalı, varalı ve berelisi yok. Paris ve Londrada bile aırba var ama \ük arabası, o da tek tük. Yalnız oralarda beygııler koca koca ağır ve sakm kadanalar. Bir şey dıkkatımi çekti. Avrupada hayvanlan kırbaçlamıyorlar. Ce nubdan şımale doğru uzandıkça hayvanların daha ıtina ile bakılmış oldukları goze çarpıyor. Napolıd=>kı arabacuarda kırbaç var. Nachr oİTakla beraber bazan hayvanlara dokunuyorlar Bu mem leketın şımahnde ve Fıansadakı arabacı'.aım ancak bı> kısmı kırbaç kuJanıyorlar ama havvanlara \urduklarını kat'ıyyen gormedım. ' Londrada ise arabalarda kırbaç gdremezsmiz. I B:r gun bir Ingıhzle bu hususta konuşuyordum. Adam dedi ki: Bu hayvanla birlıkte havatımı kazanıyorum Ikimız de çahşıyor, beraberce yoruluyonız Gavemız mu^teıek olduğuna poıe arkadaş. savıhnz. Insan arkadaşım dover mı? Havvanm fena huvlusu olmazNasıl alıştınrsaruz ovle gıder. Fa Askeri muddcıumumi Bu 5 ardon, Bolo Paîayı celbettı. Herıf|: [Bu«ardon'un suallerıne »erbestçe cevab vererek şunları soyledı: l.Evet, Amerıkadan muhım meb.âğlar getırtüm. Bu mılyonlan [ben harbden evvel borsada kazanmıştım. Hamburg'ta bir ban(kada bulunan bu paraları bilâhare New York'a cıro ettirdim. Bu 1 [muesseselerden malumst alabilirsinız.. . Bolo Paşa tarafsız mem[leket bankalarınm hiç bir malumat vermıyeceklenni pekâli bijliyordu. Evınde yapılan arajürmalardan da bir netıce çıkmıs de[ğildi. Mesele gazetelere aksetmi» bulunuyordu. Bır müddettir \Arjantınden donmuş bulunan eski mugannıy» Bert Sumay ken[dısıle 1898 de evlenmıs bulunan ve firarındanberi bır daha gö[runmıyen kocası Bolo'nun dul ır.adam Muller'le evlendiğinl böyllelıkle öğrenmış oldu. Bert derhal kocasıran evıne koştu. Fak* İBolo yalvararak: .Canim şimdı bu muşkul zamanda benim baj 5 ıma i? çıkarma, dedı. Sana lstediğin tavızleri vereceğım.» AdaImın tath sbzlerine kanan Bert, kendini aldatan bu herifi ele »vermek istemedi... I Öğretmen ve Öğrenci Köşesi Halkevleri Kütüphane Bdki daha ivisl yapıiabilirdi: fa cesi olmakla beraber bız meslekkat yapılabıldıği kadarile dahı daşlaıınız ıçın de sevındıricı bır halkevleri, Cumhurıyet devrimn keyfıyettir. Geçen hafta ilk olarak neşre be?hizmet etmiş eserlerınden bırıdır. Devlet« alınma kanunu çıktığı za ladığınız okujucu mektublan ds man bunların toptan Mılli Eğitira gosteriyor kı: Artık maarıi meseBakanhğına verılmesini gonlümuz lelerimız, yalnız meslek çevrslerın« kadar istedıydı. Olmadı. Şu ol ne ve meslekî ne?nyata inhisar du, bu oldu; üç yıl sonra, hiç ©1 eden meseleler olmaktan çıkmış; nıazsa kısmen kültür işine verilm» memleket şümul bir mahiyet »1kararı alındı. Buna da teşekkür e mıştır. Görmu?, geçırmij bır vatandaşımızın ilk oğretime k»rşı gösterderiz. Bir kazada, hattâ il merkezinde dığı alâka ve bu mevzudakl isabetli husust muhasebeye nerd» olsa yer fikirleri de bunun bır delilıdir. bulunur. Fakat oranm genclerini Koşenizde, daha doğnısu köjebdyle temiz bır bucakta toplamak mizde meslek zumresıne »ıd derd her zaman mümkün clmaz. Yapıî v» şıkâyetlerın yer almayı d» çok mış şeyleri bozmak değil, hüner memnuniyet vericıdir. Geçen hafta devam ettirmektır. Bir sıyasî parti bir vatandaşınuzın umumi maarif bunları kurmuş, başka bir sivasl meselelerin» tema* eden mektubu parti devlete mal etmiş. Bu, millet yanınd» bir ilkoğretim mufettışi için mesele değıldır. Millet için me meslekdaşımızın jikâyetlerının ysr sele, o kurumun gorduğü hizmete alışı, yalnız isabetli bır tesaduf oldevletın devam etmesıdır. Çok ya mamış; koşenıze arzu edilen meslek zık kı, bu olamadı idi. huviyetıni de kazandırmıştır. Son aldığımız habere gore yirmi Bu derdli meslekdaşımızın hak'ı bir halkevi mıllî kultür merkezi ve şıkâyeti. vılla>dır suregelen muzkütubhane olarak Bakanlık emrine mınleşmiş bir haVsızhk mev^uudjr. verılmıs Bence bunlardan «Halk Yıllardır da bu me\zu, her millî evı» adını da kaldırmamalı. Onun eğıtim toplantı ve şuralannda e'e isım babası Ataturktur. Koyduğu alıı.mış, mensublan hakh bulunisimleri. vucude getırdıği cisimlerı muş; gelıp geçen her Mılli Eğıtim korumak, or.a mananlann vicdan Bakanı da (İl'< fırs»tta bu hak^ızvazıfesidır. Medenıyet. hayırlı ışle lık mevzuunu halledeceğız) nakarı alıp yürutmekle birıken bır ma ratını, ilk fusat pamuk 'phğıne bagnevî servettir. Bızim bır çok saha layarak tekrarlamış durmuştur. Son lardaki gerılığımızın baslıca sebebi. V. mcı Mılli Eğitım Şurasında da cemiyet hayatını «yaz, boz» tahta bu mevzudakl acı acı sızlamalara sına dondurmektır Bu kötü gele karşı Bakan, gene aynı nakaıatı neği, gidenek yapmanın çaresine tekrarlamıştır. Açık bır haksızhğı bakmalıyız. Başla, bırak, başla, bı halletmek ıçın bır Bakanlığın (ilk ra'< Bıktık bu kopmalardan artık. fırsatı') beklemesi anlaşılamadı, D.P. nın avuçici gorunen bır elı vardı. Onu kaldırıp bu huyumuza, pıttı. Bu bakımdan. bu şıkâyetı, bu daha doğnısu huysuzluğumuza rır derdli sesleri alâkalı merciler duj mağa ahşıktır. Fakat duymaları ilc «yeter' •<> çekmekten kendımı alakulak ardına atmalan arası da bır mıyorum, bıçak ağzı surmez Verilecek ceKütubhane olarak açıîacak ha!k vab da eğer Bakanlann verdiğı ce•vlerinı sevinerek Juşunurken îs vablar gıbı (İlk fırsatta') olursa tanbuldaki bır halkevınin onüne vay halıne bizlerin'. 5242 sayılı okumpk ıçın ve ya orada çahşmak Terfi Kanunundan sonra meslekte, için bırıkmış genclfrın kilıdlı ka ıntıbakları duşunulmiyen tek zumpıya bakıp soyledikleri acı sozleri r e bizler kaldık Son V. Mılli Eğıhatırladım Çoğu yoksul bu eviâd tim Şuıasında kesm kararlar ahnbrımızın vnzune kapanacak « p ı mış olmasına ve o zamanda bır hubırakmamahyız. Çunkü bu kapıları kumet mensubu olarak bu kararonlsr vetişmek, adam olmak ve lardan az çok malumatı olmasına mılletlerıne hizmet etT>ek çın ça rağmen sayın Nun Özsanın hazırhyoılar Maaıif Müdürlerinın n ' ladığı ve gazetelerde intışar eden zaretınde halkevleri, oğra nener yeni intıbak kanun tasarısında da elınde bırer feviz yuvası olabilir. bizlerin durumlan nazan itıbare Kapısmdan polıtıka girmez Devlct alınmamıştır. Ben 94041 yılı Oğbaba, her şeyın uslundedir, Politi retmen Okulundan mezun oldukkanın da Edırne, Kastamonu. Ts tan sonra altı \ıl ılkokul oğretmentanbul Kadıkoy, İzmir, Trabzon, hjını mutcakıb Eğıtim Enstıtusunü Samsun, bu ımkânı yakında kaza bıtırerck orta okul oğretmenı naoaklar Oradan faydalanacak oldum Aynı yıl, hıç oğretmenhk gencler kadar içimde kıvanç duyu yapmadan ensntu\ s sırerek mezun vorum. Geç ama temiz bir iş' olan ve enstıtunun mukteseb hakfaydalanan arkadaşlarınıİsmini vermiyen meslekdaş larmdan hak ve mesuliyetlere sahıb la aynı Bir orta okjl öğretmeni, bana şu olmamıza rağmen, bugun, onun mektubu gond^nvor. Derdli Der rnajş deıeceii 5Û, benım mjaş dedını sçıklamadan da çekinıyor recem ıse ^5 lııadır Üstelık ilk Onları ıdare eden vatandaşlanmızın okultrda çalışan arkadaşlatımian ne halde ve ne duyguda vatanda? da ikı jıllık meslekî tahsıl hayatı lara baş olduklarını anlatmak icin kıdene snyılmadığından bır maaş bu mektubu. hemen olHueu B'bı derecesı eerı kalmışımdır. Artık bu ya' ınlıvorum. Surat ssrmtayız Ba ksdar açık haksızlık karşısında han ksnlık. biraz daha acelecı olmalı gı (hrsaf) beklen'vor veya oesleve meseleleri 1?ha cabuk ,oî.ne yeceğız. anlaşılamaz!. yoluna gırmelıcir AHmı v« adresini vermiyen meslekdaşımız, baİlkokul oğretmenlerı için tek kın, neler söylüvor: yuksek tahsıl ksdemesi olan eğıtım «Kıvmetli yazılarınızı devimlı olarak, takıb eden bir okııvu.urıuzum. Koşanude. kurvetli vukuf v» müşahedelerinize müstenlden tahlil ve tetkik ettiginiz maarif meselelerine knrşı eösterilen umuml aUka yüksck gayretinınn bir aetlenstıtuleıındeki bu hjksızlık nıevZUİüH 1IJII<T,İIJ(UCTJJÎİ l^jfıJir kl bu Müfettif arkadaşm da izsh etüj; gıbı. ilkokul oğretmenhğınden sonra eğıtim enstıtulerme giTmek h:r nevı (unvan!) tahsılı vapmak oluyor. Bu derdli »eslerimizi, gazeteci olarak, ilk duyan da, dujutan da sız oldunuz Bu seslere koşernzde \eı veımi} olmanızla da mevcudlsrı «900» u aşan bız orta okul oğretmenlerını sıze karşı mınnettar kndınız. Bu muzmınleşmiş hak mevzuunun sayın Nurı Ozsanm veja Mıllî Eğıtim Bakanının demeclerınde bahsettıği yeni intıbak kanunları ıle halledılmesı için bu mevzuu, zaman zaman ele almanızı ve bu suretle de Bakanlığa bır (fırsat!) ha zırlayarak bu hakkın müdafaasını yapmanızı bılhassa, ıstırham edıyoruz. Gerçi, böyle vaz^ar yazmak, Teşkılâtı Esasıve Kanunumuzun verdiğı bır hak va, memurluk çekıngenlığı de uzerımızien kalkmpdı gıttı Esasen. bır orta okul oğretmenleu zumresıne taalluk eden bır mevzu olmasından oturu de bu mektubun (Bır oıta okul oğretuienı) ımzasıle gonderilmeslnı uygun buldum. En derın sayeılarımla.» Ben art'k ncyı mudafaa cdeyirr? Bu mektubdan daha iyısını yapabılır mıyım?. Eski Bir Öğretmen J Füzelerle 3000 Km. ye yükselmek is teyenler Fezada Yolculuk Geçenlerde ecnebi bir ajansın Italyan gazetelerme gonderdığı tuhaf bir haber Italyan basınını bır haylı şaşırttı. Gazetecıler. halkın tecessüsunu ve merakını daıma uyanık tutmağa mecbur bu ınsanlar, (mevsımı olmamakla beraber 1 nısan balığına benziyen) bu habere bu>uk bır onem vermekle gulünç bır mevkıe duşmekten korkarak havadısı bir kaç satırla son sahıfedeki haberler arasına sıkıştırdılar. Haber <. NewYorktakı Artıllery Experimental Center West Point» tecrübe bürosuna bağlı ılim adamlannın bir ilânı idi Alımler bu ilânda, maymunlarla yaptıkları tec rube muvaffakıvetle neticelendığin den, stratosfere atılan füzelerle 30,000 metre yükseklığe havalanmak istıyenleri «radıklarını bıldiriyorlardı. Âlımler. maymunlarla yapılan tecrubılerde muvaffak olduklarından, bu korkunç sevahate çıkmak istiyen cesur kâşıflere, kuçuk seyyaremize ddnuşu garantı etmeğe hazırdırlar. Tabıi kazasız bır donuş. Bugunkü dun>ada hıç kımse kar şıhksız bir iş yapmıvacsğmdan, Bırleşik Devletler hukumetı, gıdecek olanlara hayatları boyunca 12 bm dolarhk senevî bır irad temın etmekte ve kotu bır tesaduf eseri olarak tecrube muvaffak olmaz, gıdenler, cesaretınin kurbanı olarak, gerı donmezlerse bu paranın, yanı 12,000 doların yarısınm olenlerin ya kın akrabalarına veya varislerine veııleceğıni ılân etmektedır. Amerıkan tecrube merkezinin yayınına, siitunlannda çok az bir yer veren ihtıyath gaze'ecıler, Napolıli bir gencm cesaret ve tecess ısunu, hıçe saymışlardı. Bu haberın intışanndan 48 saat gt>çmısti kı Casagjovelı Beniamıno Schiavone, İlânı yapvi Napolıdekı gazetenm yazı ışlerme muracaat etti. Kendisıni kabul »den gazetecinin hayret dolu sualine: « Ameııkan âlımlerinin aradıklan adıatı Wıim. Sau Cipruxiâ rnskttblnde hendese hocasıyım. Eina lnjaatı ve arteziyen kuyulan ihtisasım dahilindedır. Bunlann, stratosferle ve aya «eyahat ıle bir alikaları yok ama, küçüktenberi AixlesBahib'de kaplıralardan bir goriinüş kat takatinin üstunde yük yukler masa>dı muhakkak ki bu kadar da seniz zavallı ne yapabılır? Bence tanınmıyacaktık. bır memleketm medenıyet derpce^i * * * rajvanlara yâpılan muamele ı e de ölculebiür. Esasen burada kııbaç Elmizde bir harı'a ol^un, Frankullanmağa, hayvanımızı dövmeğe sanın bir ucundan memlekete gırikalksak halk bızi lınç eder.ı» riz, hıç korkmadan istedığınız yeri Demek hayvanlann da talıhlisi o ehnizle kovmuş gıbı bulabılırsınız. luvormuş Yollar o derece mukemmel, mebAvrupada başıbo? kedı, kopek zul ve iyi işaretlenmiş. yok Kedi zaten az. fakat olanlar Bu saypdcdır kı Lvon dan otomo hep besıli. Kopek çok. Ama bunbılle Vıchv'ye, oradan da Aıxlesla'a ne k?d^r ıvi b?kıhvor' Bsınfc'e gıtmek eavet kolav oldu Trenle Paıısten Lyon'a gidıyorVıchy de gorulecek yerlerden bırı de on dorduncu Louis zfmanında vaşamış ve kızına yazdığı hariku'âde mektublarla haklı bir şohret kazanmış olan Mme. de Sevıgne'nin kâşanesıdır. Şimdı orası otel ve lokanta olmuş ama bina mukemrıelen muhafaza edıimış B'iraHa Petain'ın icrayı hukumet ettigı Parc otelini de gordük. Insanlar geçiyor, madde kalıyor. Vıchv'de karaciğer ve midesinden rahstsız olanlar tedavi görüvorlar. Aıxle^Bains'te ise roırntızmalı dolu. Sulan bu hastalığa iyi ge':\oı~nuş Boureet golünün kenarına uzanır.ı^ bu «nm su sehrıne gıtmek icin 1400 metre uzunluğunda Kedı tünelinden geciliyor. Buralılar her nedense kedive pek itıbar etm'sler, cunku avrıca bır de kedi dağı ve kedi geçıdi var. AıxlesBaıns'in küçücük bir iskelei ve y?ndan çarklı bir vapuru var. Fakat gol üzerinde gezintıler daha ziyade motör ve sandalla vapıl'vor Balık tutan eoev insan var Buyük şair Lamartine en güzel e=erlerini ve bilhassa Le Lac'ı burada yazm's Sairin tepede otuırro Sölü sevretmek itiyadında olduğu bir yer var, buraya büstü dikilmiş. Manzara o derece güzel ki lnsanm oraya çıktıktan ve biraz nefes ald^ktan sonra hemen şair olacagı gelıyor AşaSıda plâj var ama halkın çosu açıkta suya eıriyor. Göl kenan biraz Hevbeliadarı andırıyor. Şöyle bır duşündüm: Bu şirin adamıza da o kadar itina edilse acaba ne olmaz' Mazhar KUNT Askeri müddeiumuminin tahkikatı bazı kımselerin ıhmalıj ivuzunden bir turlü ılerliyemiyordu. İsviçreden Bolo'nun bulj memlekettekı faalıyeüne daır beklediği rapor bır turlü gelmıl ryordu. Nıhayet rapor gonderıldi. Fakat bundan da bir şey çık| Imadı ve Bolo gene kendini kurtardı... Kısa bir muddet sonra rüzgâr birdenbire ddndü... ftalyalı/ İKavahnı taraisndan 1 nısan 1915 te Bolo'ya bır mılyon frank| ivenldıği tesbıt edıldı. Bu para neye mukabıl serserıye verılnüjü? Üniversitede gü/: döncıni imtihanları I'tanHıl Ünıvesıte«ı r1? <1oreml 'm. tılıar'arın» 1 ekimden ltlbaren bs^ia. nacaktır. Iraihan günleri teslrit edıle. rek 'an olurmıuştur. Birleşik Amerikanm 6 nısan 1917 de harbe gırışi Bolo'nun s busbütün berbad etti. Amerikan bankalan aıUk arşıvlerın. jmuttefık zabıtasmdan saklamıyorlardı. Bundan başka Amerıka jDış, I^leri Bakanı Lansing, Fransız hukumetıne 191S mart ayında [Almanya Haridye Nazın von Jagov'la elçı Kont Bernstorf araFsında teatı edilen beş telgrahn suretini verdi Bu telgraflar, Bo(( llo'ya Almanya tarafından bır mılyon yedi yuz bın dolar verılIdığını ısbat edıyordu. Artık muddeıumumi harekete geçebıliı di Derhal Bolo Pa|şanm tevkıfini emrettı. Bolo hasta olduğunu bahane ederek ya1 tağını terketmek istemiyordu. iVUl, ufta u k u i l a i t f l u i ujl tfUuitfîi Si kıntııı lçindedir. Çünkü, bugünkü durumlan ile eğitim enstitülerı nın ilkokul oğretmenleri ıçın, hıç de. tefvik edıci tajrailan yoktuı. astronomiye karşı bir sevgi ve ilgi beslıyorum Bir teleskopum da var. Ya vadettıkleri bınleice dolar? Az paıa mı sankı?» Şaşıran gazeteciden, Amerikan araştırma merkezmın sarıh adresıni a!an Benıannno, hemoncecık guzel bır yazı ile uzunca tafsılât vererek Amerıksya bır mektub gondsrdi. Kendısınden başka bej kişinın (21 yaşında bır bayan. bır berber, bır tüccar, bır hastabakıcı ve bir tipogüf) da aynı tejfbbuse giı ı^tu.i»nui ugreudıgi vokıt mi d«ha bayılacaktı. Talıblerden 21 yasındaki Giultana Carpentieri, maceraya susamış bır genc kızdır. Yeryüzundekı maceralar arük ona kifı eelmiyor olmalı ki, b8yl« meçhullere atıhyor. Tesebbusunde muvaffak olursa hakkında bır sınema artıstınden daha , . , , ... . , ,. . „ , , j ,. . çok reklam yapılacak. Bu da bır , . . , .. . . , . genc kız ıçın çok buvuk bır şeydır. Gıulıana koıkmuyor. 33 yasındaki beıber Francesco Muollo, evli ve dort çocuk baba^ıd:r Gazeted» çıkan haben okur okumas he\ecanını •aptedemez oldu. Amerıkalılann vadettıkleri dolarlan lırete tahvil etmekle bütun bir geceyi uykusuz geçirdı. YegÛne »rzusu uçmak, uçabilmeklir. Napöhnin eski tiiccar'anndan Mario Cati, kansına vt üç çoçuğuna müreffeh bir hav at temın etmek istivor. Onun gıbı H^tabakıcı Mario Plantamura sırf 14 jaşında ki kuçuk kızına biraz refah verebılmek için. goklere uçarak tehlikeyi göze alıyor, Bir gazetenin musahhihlerind^n ,. , .. . , , > Naponlı Persıco Salonna ayı merak ,. ,. .. ,. . ... , edıp bır 5goz 5gezdırmeğe &gıdıyor. 6 . .^ . , %., , , tahbden en şanslısı galiba, 3 hargalıba, 3 tahbden be de gonullu o'.arak iştırak etmıstır Eğer talebi kabul edilır ve araştırma merkezının adamlan caymazlarsa Salonna «Stratocfer askerıı ismini alacak. Napolidekl bu maceraperestler fuze ile uçmak için fimdi davet btkliyorlarAralarında 21 yaşmda gene bir Vız bulunan 6 Napolllı, talebleri kabul edıhrse fezada müthış bir süratle 3000 kilometre yükselecekleıdir. (îtaljan bM Bolo Paıa, bütün itırazlarına ve avukatının mudafaasına [rağmen tevksi edilerek sedy« ile hap.shoneye göturuldüğü zaIman halk «Alçaklara, hainlere ö!üm» a'azelerıle uzerine hücum | ettl. Bolo artık isin jakay» gelir t^rafı olmadığını anlamıjtı. (Arkdsı var) Tıirkİyiçdc nc^ri hikkı y«W'r*?etçmize aiddir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog