Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRÎYET M By*« 1953 Sportiıtg basketbol takımı bugtin gcliyor Yunan takımı yarın akşam Beyoğlusporla karşılaşacak YunanİJtanın mâruf basketbol takımlarmdan Sporting, Kad'köyepor Kulübünün davet! ısi olarak bugün saat 19 da Yunan bandırah Kıklades vapuru ıle fehnmıze gelecektir. Kadıkövjpor Kulübünün ter. tlblediği dörtlü tumuvava katılscak olan Sporting .Club basketbcl takımı, içinde 5 milll ovuncı bvlunan kuvvetli ve takviveli bir kadro ile şehrimize gelmektedlr. Sporting, kadrosunu Yunanistan çampiy^.ıu Panenilio» takımmın iki meşhur millî baskctbolcıisu Rubenis ve Stefanidıs ıle takviye etmiş bulunmaktadır. Kendi mütevazı kösîlmnde feraeatli eahsmalan neticesinde İstanbuls çok güzel bir acıkhnva sahası kazandıran genc Kadıköysporluların tertıbledikleri bu ilk ecnebi organizasyonun ner Hakımdan muvaffak olraası için büyük gayret sarfedılmiştir. Yunan Sporting, K»dıköyspor, Fenerbahçe ve Beyoğl'ispor takunlannın katılacaklan dörtlü rurnuvaya yarın gece başlîmlacaktıi. Turnuvanın birinci gününün programı şu şekildedir: Saat 20 de: Fenerbahçe Kadıköyspor Saat 21 dt.bporting . Beyogluspor. Beynelmılel Türk ve Yunan hakemleri tarafından Mare edileck olan bu maçlarda duhul ye IX» ve 150 kuruş olarak tesS't eoJnuştr. Nuraarah bıletler bugu ıdci itibaren tatışa çıkanlacaktır. Orduda erlere okuma yazma öğretmek için 3 Zh^ Tu|. Sh. Hı. Tb. Yd. P. Teğm. Bahri Öı, arkadajımız Abıdin Davere yaııvor: • Memltketiınlıin nuortf »eviyesi halırıma geldikçe fazülürüm. Yuzde TÜz, oknmn; olduğunu iddia «den frenk hılkına i*e bir takdinume veresim f«. lijor Bu lşi mektebl«lt halletmek nıun bir zaman istiyeceğine gott başka ça. reler dc arımık lizımdır. Oknllar ka. dar, maarıfc yardım edecek bir ocak Tardır ki o da, ordudur. Ordnda bu i{in yarısını. kısa umanda ve aı mas. rafla halletmek mumkundur. 1951 senesindf bir P. Bl. unde asker. lik hizmrtimi i(a ederken bu riuşunc*. mi tatbık ettun. Bl. de lOfl kusor « vardı. Yoklama neticeslnde, hlt oku. ma yazma hilmiyen S0 er çıktı Ak)am T« oğle denlerine <*seri»a (ronollu giı. dim. Butun genclik «neriimle çalıştım; aocak Tarııına oknvup vazrna oğrete. bildim. Bu kısa neticenin sebebl. kanun re Dİzamtarın. bu işde eri. meVııl gor. mediği gibi, takdir de etmemesndendir Halbuki kanun okoyup yazma bilenler veya orduda oğrenenler bir ay önce ter. his »dilir; alui haide 2 ay sonra bıra. kılır dijr» bir madde kabul etse, zanne. diyorum ki askere gelen htr Mehmed. cik, memleketin* hie »Inazu kendl eli. le nektub yazatak kadar bir duruma glir. Bu işln sırf okuynp yarma fizerlnde ııkıştırılıp bırakıbnası da anaksada kt. fi (elmez. Erin terhis olabilmesi rçın bir imtihandan {efmesi lâzımdır. Aksl halde askerllk gene nzar. Bu 15. uzun uman ister dire g'&tu. nuzu korkutmasın Normal olarak an. kerligi iki sene kabul edelim Bunun altı ayı acemıllk devresidir Er, >ellm Tfrmevini n lemel e|ıtim olan piyadt. ciliği ofrenir. Altı a>ın ilk iki ayını okuma yazmağa ayırmak yeter Tablt başka bir iş yaptırmaraak tartile. Okumasını eğrenmls bir kafa ıle dört ayda alınan netice muhakkak ki cahll bir kafanın altı aydaki verimlnden üs. lun «lur. Bir buçuk «enelik ustalık d*v. resinde de askeri bilglltri bol bol oi. renlr. Zaman bakımmdan aldujtu ribi mall cepheslnden de bu >5. lazla bir kuKet rermez. Do^yalar ara«ında. masalarda dolaja. eak raahiyette olmıran bu me*ele>i en kıu zamanda duyurmanızı »ajjılarıml» arzederim • Subay okuyuculanmızdan bir rica Yukarıki mektubu yazan sayın subay okuyucumuz. ekserı subaylarımız gibi adresıni rumuzla yazmıstır Subaylar. bu rumuzları kolayca okusalar bı'.e. her gun gıttikçe genısleyen ordu te?. kı'âtımızda bu 2 . 3 harflı rumuz'arı »ivülerin oğrenip halledebilmelenne ım. kân yoktur Bu itibarla bız« mektub gonderen subaylarımızın mensub bu. lundukları birlik'erın uimierini rumuz. la değil tam olarak vazmalarını rica ederız Imza ve adreslerınm mahfuz kalma^ını i^ıvenler n de avnı suretle hareket etm»>rıni bu s?rahat n \a nız bi7« kolavlık temin edecegını ve iste. trlen mahfuzıyete riayet edecegımizi de bıldırırız RADYO ( Bugünkü program j İSTANBUL 12.57 Açıhş ve progmn 13 0* H». berler 13 15 Dans muzlği (Pl ) 13 30 Şarkılar; okuy&n' Mınlla Gdkçay 14.00 Karışık hafıf muzlk ıPI.ı 1415 Gitar kuarteti, idare eden: Conl Buhagıar 14 30 Saz eserlert 14 50 Dans orkestrası geçldl 15.15 $arkı. lar; okuyan Mıuta,fa Ç«ğlar 15 30 Haftanın programı 15 45 Amatbr faııl hejetleri 16 15 Şarkılar okuyan: Turkân Dtzer 1« 40 Turkuier 17 00 Hafif keman toloları 18 00 Cumar. tesl konserl (Pl ) 18 25 Kayıb mek. taoları 18 30 Necdet Koyuturk orkes. trasından, so\h}en Şecaaddın Tan. yerli 19.00 Haberler 19 15 Şarkı. lar: olojyan Sahh Dber 19 30 3e. hlrde bu haft» 19.40 Şarkılar; oku. yan Mefharet Yıldırıra 20 15 Radyo Gazetesi 20 30 Kı*a çehlr haber'eri 20.35 D l n ^ .ci isteklett 21 10 Sesle çızgı takdım eden Cellâ Şah.n 21 20 Sarkılar, okuyanlar Murjide Şener. Gulseren Guvemll, Tulin Kor. man Nebahat Yedıbaş 22 00 Konu?. ma 22 10 E?k: ve yent operetlerden 22 30 Beyaz perdeden müzik (Pl.) 22 45 Haberler 23.00 Kambıyo . Borsa ve programlar 23.07 Karışık hafif larkıla». dans ve caz müzıği (Pl.) 24 00 Kaptnif. ANKARA 7 28 Açıllş ve program 7.31 Hafif pnrça'ar (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Pı\?no ile caz parçaları ve hafif me. lodıler (Pl ı S 30 Sarkılar . Turkuler (Pl.) 9 00 Kapanıj. 12 00 Memleketten selâm lî 15 Mem'ekete »elAm 12 30 Askerln ls. ted.ğı havalar. okuyan: Muallâ Gokçay 13 00 Haberler 13 15 Sarkılar, o. kman Bedıa Yaltırak Bektaj 13.30 Oğ'e GazetKİ 13 45 Sarkılar: oku. yan Ismet Uğurlu 14 00 Çesldli §o. lolar (Pl 1 14 30 Fılm yıldızları soy. luynr ı Pl ı 14 35 Kayıb mektublan 15.00 Kapanış 16 5» Açılıj ve program 17 00 C°cuk saati 18 00 Incesaz (Rart faslıl İdare eden Fahrı Kopuz 18 40 Şar. kı'ar. okuyan Emel Gu seven 19 00 Haberler 19 15 Tarıhten bir yaprak 19 20 TurkUer. okman Nureddın Çam. hdağ 19 40 Radyo İle Ingılizce 20 00 Konuşma 20 10 Mıızık 20 15 Radjo Cazeesi 20 30 Şarkıiar. okuyan Ce\. ri\e Cevhun 21 00 Konusma 21 15 Hafta sonu programı 22.45 Haber. ler 23 00 Dans muzıği (Pl.) 23.30 Kapanış. • EMLE İstanbul Ankara yolu İzmit içinden geçecek Niifusu 10 binden 50 bine çıkan tzmttte ikinci bir liseye ihtivae var bunlardan biri behemehal leyll olmah... İzmit, (Hususî) Ankar» t»tanbul asfalt yolu inşaatı hızla devam etmektedır. İstanbul izmit arasındaki yolun ilk kısmı tamamlanmak üzere bulunuyor. Bugün, Anadolunun muhtelif bölgelerinden gelen motörlü nakil vasıtaları, İzmit İstanbul arasmı 27 kilometre kısaltan sahil yolundan gelip gitmektedirler. Bu yol önümüzdeki sene içinde asfaltlanacaktır. Ankara İstanbul asfalt yolunun şehir içinden geçmesı, 950 senesındenberi İzmıtte bir dedıkodu mevzuu olmu? ve adeta yılan hıkâyesine donmuştür. Bu hususta bir çok şahsî meniaatlerin çarpışması ve Bcledıyenin kesin bir karara varamaması, dedikodulann uzamasına sebebiyet vermiştir. Halkın bir kısmı, yolun şehre uğramadan üst taraftan geçmesını, Bir kısmı da sahili takib ederek şehir içinden geçmesini arzu etmektedır. Şehir içinden geçtiği takdirdc bir çok utimlâkler yüzunden mesken buhranı başgöstereceği düjun^esi endişe ve tereddud uyandırmaktadır. Bu arada bir çok kazalar olacağı da ileri sürülmektedir. Bazıları Ue, yol, şehir dışından geçecek olursa, ekseri yolcuların İzmite uğrıyamıyacağı ve şehrin bu yolculardan isitifade edemiyeceğı tezini savunmakatdırlar. Nıhayet, Bayındırlık Bakanlığı işe müdahale lüzumunu duymuş, şehir için en munasib karan vermiştir. Bu karara göre, İstanbul Ankara asfaltı, Izmitin içın den geçecektir. Yol. Ankara istikametinden Yenicuma camiı onunden Halkevini, P.TT. binasını takiben Tersaneyi kafederek, Kâğıd Fabrikası arkasından Derince gosesine bağlanacaktır Hemen ılâve edeyim ki, Bakanhğın bu karan halk arasında derın bir memnunıyet uyandırmıştır. D.P. bucak kongreleri D.P. genel merkezinın emrile bir müddettir tehir edılmiş olan Kocaeli DJ 5 . bucak kongrelerine 27 eylul pazar günu başlanacaktır. Bu kongrelerin çok alâkall geçecegi ümid edilmektedir. 17 eylulce İzmitte yapılacak merkeı bucak kongresine bilhassa önem verilrnek tedir. Diğer taraftan, Kocaeli mlllervekilleri de seçim bolgelerini »dım adım gezerek halkla temaılar yapmaktadırlar. İzmit jehrinln nüfusu gittikçt çoğalmaktadır. Kâğıd fabrikası kurulmazdan önce 14 bin nüfuslu bir şehir olan İzmitin nüfusu bugün 50 bini aşmaktadır. Bu itibarla, mev cud bir lise ihtiyaca cevab verema» hale gelmiştır. Lisenin orta kiitmlarında, bir sınıfta 6070 talebenın bulunuşu ve ilâve sınıflar açılmağa mecburiyet hasıl olması, bu şenırde yeni bir ortaokula olan ıhuyacı gittikçe göstermektedır. Bu arada, İzmit lıaesine Adapazarı, Geyve, Hendek, Kandıra. Gölcük, Hereke, Sapanca ve müca'/ır kasaba vt köylerden devam eden talebeler. lisenin leyli olmaması j*ü zunden buyuk müs,külâta maruz ka lıyorlar. Bu taîebelerin her gun bulundukları yerlerden İzmite gelip gitmeleri, aıleîeri için maddî v« manevî üzüntüyu mucib olmakta, yollarda geçen zaman içinde çocuklar lâyikile derslerin» çalışamadıklarından, hemen hemen yüzds sekseni nnıfta kalmaktadır. Bu mahzuru cinlemek için Izm'.t lisesinin leylî olması şıddetle arzu ecU'rr.ektedir. MılH Eğitim Bakanı R S. Burçakm ı'ıkkatini bu mevz'ı üzerine çekmeyi faydalı bir hizmet sayıj'oruz. Adapazarı Belediyeslnden lonra Geyve Belediyesinde de bir yolsuz» îuk olduğu idida edilmektedir. Belediye Reisi Fethi Çelebioğlu, murHsib Şevket Akıncı, mutemed AIİ Gırgın Adhyeye verılmişlerdır. Mu rakemelerine İzmit Ağırcezasmda başlanacaktır. Cevdet YAKUB Günlük temizlik işleri ile yıpranan Yüziicü bayan Chachvkk Ekrem Koçak ve Cahid İstanbula geliyor önel Atinaya gidemiyorlar htanbul. 25 (a.a.) Çarşamba EÜnü Yunan atletizm federasyonu tarafmdan davet edilen Ekrem Koçsk ile Cahid Önel bir gün içinde hazırlıklarmı ikmal edemediklerin(Jen ve kendilerine davetin çok geç yapılmış olmasmdan dolayı varın ve pazar günü yapılacak Yugoslav ve Yunan atletleri srasındaki yarı$lara istirak etmiyeceklerdir. Madrid, 25 (a.«.) Manş. ve Cebehtarık boğazlarının yüzme şampiyonu Amerikah kadın yuzücü Florence Chadwick guney İspanyada bir kaç gun ıstırahat ettıkten sonra. buğün uçakla Tancadan Madride gelmıştir. Florence Chadwıck, pek yakmda uçakla İstanbula gıderek Çanakkale boğazını geçmek içın gerekli idmanlara başlıyacağını söylemişür. Amerıkah yuz me şamp'\onu. kırmış olduğu iki rekora bir ücüncüsünü ilâve edecfğine kani bulunmaktadır. • hususi bir ihtimam gösteriniz! Cilt için edilen Sabunu müessir hususi bir formülle imal Kremli PURO Tuvalet ellerin bakımı için en güzellik müstahzarıdır Kremli Rober, Galatasaraydan istifa etmedi PURO' Cilt üzerinde «iyah henek leke \e si\ilctlcrin tejekkuliiue ııı a ııı olur. Cıldi hesler ve korar Teninize bir kadife ı£ı ve I»ir çiçek tazeliği verir. 22 eylul tarıhli nüshanrzda Ga Cezmi Or kupası yanşmalatasaravlı Roberin kuliiVınrlrn i?lanna 2 Yunanh atlet Hfa ettıği yazılmıştı. Rober Ervol gazetemize gönderdigi bi rıekiubdavet edildi da kulübünden isti'a etmpdiğini 3 ve 4 ekim tarıhlerinde Olimve son sevahatlerle in*r°r)irani.na katılmamasın'n imtihan1=ın vp ?ah piyakos maçlarından önce Mıthatpa?a stadında vapılacak olan Cezsî içleri vüzünden ilerı ffcldpuıi mi Or kupası yarışmalaıına Yunan'l'Iirmlstir. nistandan 2 dtlet davet edılmıstır. Fenerbahçe Ankaraya gitti Davet edilen bu atietlerden Aftosmıöis 100 M. yı 10 9 ve 200 M, Karagücü v« Hacettepe ile iki yi 22 6 da kosmaktadır. rc maç vapacak o'.an FenerbVi .e r Cosmas 400 M yi 50 2 de ve 400 fe^vonel futbol takımı, rlüıi sahnrt eneeîlıyi 54 saniyede slmaktadır rmtörlü trenle Ankarsva h=>r=kpt Müsabakaların proeramı şu j e etmiştir. Sanlâciverdli ukım ilk kilde tesbit ^dtlmı^tır: maçmı bugün Karagücü ıle cvnı. 3 ekım cumartesi: yaraktır. Saat 15 45 1e 1? Vsvıs Saat: stadında vapılacak olan bu 14.00 400 Engelli (Seçme) Muzpffer Ertuğ idare e^ 14.20 100 metre » 14 40 400 metre » Makabiat basketbol 15.00 200 metre » 15 20 110 metre » neticeleri 4 ek:m pazar: Telâviv, 25 (ı.a.) Makabiat o14.00 .Geçid resmi yurlsrı basketbol karşılasmaıarında 14 20 400 metre (Fin»l) lAmerika, Fransayı 13316, İsrael 14.30 100 metr» de Arjantini 5247 yenmişlerdır. 14.40 800 metre 14.50 3000 metre Yılmaz, 300 metre 15 00 400 engelli rekorunu deniyecek 15.10 200 metre 15 20 1500 metre 17 yaşındaki rekordmen yüziicü15.30 110 M. engelli muz Yılmaz Özüak, yann Lıdo Ohmpiyako* Beşikta? maçının yüzme havuzunda 300 metre serbest Türkiye rekorunu denevccck haftsvımınd» da Balkan bayrak (200400200100) yapılacaktır. tır. Bu yarışmalara halen idmanları Adalet Taksim futbol terketmemış olan Cahid Önel, Ekrem Koçak, Mustafa Batman, Aykarşılaşması den Onur, Mustafa Özcan MuzafAdalet ile Taksim takımlan bu fer Selvi. Hüseyin Topsakal, Abpszar günü saat 13 de Fenerbahçe dullah Kokpınar, Turhan Göker, stadında hususi bir futbol karşılaş Emin Doybak gibi tanınmış atletler ması yapacaklardır. de iş*irak edeceklerdir. Tuvalet Sabununuzu alırken PURO markasına dıkkat edıniz. Boi köpüklvi N*>fi» kokulu BULMACA • ÖLÜM Umum Jandarma Kumandanı mer. hıım AIİ Gal.b Yenenln oglu avukat S'refeddin Yeien ve Doçeit Dr Ertuğ. ral Yenenln ağabeylerı Zıraa* Banka«ı Kontroloru Muammer Epcel ve Yı k«ek Miihendis Ertu«rj! Nışe'ın ka% ınbira. rterlerl ve Denız Kurmay Albayı Sezal Talanın Bacanfğ:. Gumrık ve Tekel Vekaletl Mufettişi ŞAHAB YENEN 24 S 953 g^nu vefat etmiştir. Cenazesi bugunku cumartesi gıınu öğie namazını muteaklb Kadıkdy Oamanağa Camiin. den kaldırıiarak Karacaahrreddeki ebe. dl lstlrahatgâhına tevdi edilecektir. PURO Tuvalet Sabunu 100 de 100 saftır tt ea • İstanbul Serbest Hekimlsr Derneğinden: Ürolog Dr. KEMAL ÇAĞLARa mlnnet vt jukranlarımı arzederken Şıjlı Sıhhat Yurdunun mudebbir Mu. dıresi Senlye Santura Dr, Muallâ Is. mail. Şahıne hatırımızı »ormak neza. ketinl gosteren Dr. Ziıhrü Tevlık Er. mana, A!l Esref Gursele, hastanede yat. tılım muddetçe zı>aretlerlle kalbımızı fetheden Operator Dr. Halıd Zlya Ko. nuralp'a hastane personelıne. sık sık ziyaretlerıle bszleri mnnettar bırasan aziz h&stalarıma dostlarıma. yakınla. rıma şukranlarımın iblagını gazetenı. zın tavassutundan rica eder.m Dr Celâl Ferdl Kocal Buyukada Anadoluda modern bir müessesenin bastabib ve ooeratörlü2ü münhaldir. Avnca protezı kuvvetli bir diştabibi de istenTEŞEKKÜR mektedir. Serbest hekım arkadaslardan istivenlerin. hal tercüPTostat amellyatımın, bilgi ve yerin d« mudaha'.eaile kıs« bir zamanda benı melerile acele Cağaloğlu: tstanbul Tabib Odasmdakı Merkezi«ıhha'ıme kavu{turmn »ayın Operator, mıze her sün ofileden evvel müracaatleri Şehir Tiyatroları 1 Ekim 953 Perşembe Saat 21 den ıtıbaren YAVRU KARTAL L. Aiglon Dram 6 perde Yazan: Edmond Rostand Turkçesı Sabrı Esad S:yavusgil Sahneye koyan ve flekor kostüm: Max Melnecke D R A M K I S M I Soldan saya: 1 Eiitım ve ö$ret'm müesaeseierl. m!?den ımıırekkeb kehme) 2 Madd! ve>a manrv! bır'eyl karjılıklı alıp ver. me hareKetl. şıkâr. 3 «Yaptığın bir İş' japmadım da'» manasına murek. keb bir emir 4 Hele sınırli olanır. nra«ına dokunmaia gelmez mutlaka kavga çıkar (murekkeb kelime). 5 Tersl bir çejıd halk »nrl ve turku«u. dur. 6 Eski harflerln el yazısına boyle demlirdi 7 tri kereste 8 Iki tarafı birblrlne tutu?rurup kanh katıl edebıllr. yapmacıktır t»bl! degll. Yukarıdan cftŞ\ya: 1 Maddî veva manev! kredi 2 Sıb.ryada bir n»hır bir sayı. 3 Bir ceşid itmek veya çakmak. 4 Kuru. mıış çayır fırlatmak fkl kelime) 5 Çevrılnce .ortak» olur kâğıddan bev 6 Yabancının mahdurru (murekkeb kel'me). 7 Tersl «umumu kesıp ol. dtırme hareketi» dir, bir zaman parça. sı. 8 Hukumete ve kanuna kirjı gelen. 1 2 M U 1 1 r n* 1 1 •1 I 1 1 1 II I* 1 1 1 1 11 9 1 1 1 1 1 l« * 1 1a nı ısı 1 1 1 ı 11 1 1 » 2 3 4 7 8 «Seyhan» a gem vuruluyor Adapazan şeker fabrikası Adana, (Hususî) Butun Çuyılda 25 bin ton şeker kurovayı baştanbaşa nura kavu?istihsal edecek turacak buyuk bir eserm temelleri üzerinde çalışnmaktadır. Dünyanın kuruluşundanberi başı boş, âvare bir halde akıp duran Seyhan nehri, artık insan gücıle zaptürapt altına alınıyor. Zaman zaman ovayı tehdid eden bu nehır üzerinde muazzam bir toprak baraj yapıimaktadır. Bu barajm en mühim iktisadl âmillerinden birini de hidroelektrik tesisi teşkil edecektir. Bu tesisle Çukurovada tâ Mersinden Osmaniyeye kadar uzanan genis, sahada ucuz elektrik enerjisi Ue fabrikalar, atelyeler, tesisler kurulabilecektir. Bu tesisler ise bölgeye yeni bir canlıhk ve i? hayaü temin edecsktir. Cumhur Başkanı Celâl Bayar ile Başbakan Adnan Menderesin, bu tesise esash surette başlanması münasebetıle yapılacak torende hazır bulunmak üzere 17 ekimde şehrlmize gelecekleri söylenmektedir. Bununla beraber, yüzlerce işçi ve teknik malzeme ile, Seyhan nehrinin yatağında su kesme ameliyesine başlanmıştır. Bu ij hayati dahi $ehirde bir canlıhk yaratmı$tır. Karadenizin, mahsulü ve iş hayati dar bolgelerinden gelen yuzlerce ijçi burada harıl harıl çalışmaktadır. Temel atma töreni resmen yapıdıktan sonra daha geniş açıklamalarda bulunulacak olan toprak bârajla artık Seyhan nehri ne yağmur sularile delice taşarak, ne de kar sularile yatağından kalkarak ova mezruatım ve sehrin jahıl mahallelerıni sular altında bır^kamıyacgktır. He'.e Adanalılar için «Narçiçeğı. denılen mevsim (ilkbaharda kar.srır. erımesı) korkulu bir rüya hayati yaşatırdı. İnsan güeü, şimdi Seyhan üzerinde bu korkujTl yenrrek için tabiatle mücadele ediyor. Seyhanın ağzına çem vurmağa çalışıyor. Bu büyük e»erin verim'i netıcesi şüphesiz Irt yskın leneterd? kendini göstersctktir. barmıs gîbi, başını salladı. Rene gayet ciddi vs nazik bir tavırla: «Hanımı almağa sızın gelmenize lüztun yok, M. Jarge,» dedi. «Akşam olunca kendijini çiftlığe ben getirinm, sonra da geceye buraya dönerim.» «Fırtına çıkmazsa, getirebilir. siniz, o kolay; ama, fırtına çıkar, yağmur da başlarsa akşama dek beklemesenız daha iyi edersiniz. Şu dere boyunu tutup a$ağıya kadar ınebihrsinll ama, oradan Gaffer'in çiftlığıne kadar yol p«k belâl.dır. bastığınız yer kayar.» Jarge'ye iki metelik bahşış verdığrm zaman Rene"nin aklından ne gibi bir diişünc» geçtiglnin farkındaydım. Fıkat çocuğun 2ekâsmı v« nıavi gözlerinl methederek, ajTica gönlunü de ald'm. Memnun ve muteşekkir, çekıldı. Rene \ iyeceğımızle beraber bir şışe de farab aldı, hepsini çantasına koyup yüklendi, çayırldia doğru yola koyulduk. Agır agır gidıyor. etrafımızda gorulmeje değer şejleıi gubteııyordu. E)f afımızdiki mınzara iıısanm ıçme sjtınU vermıyordu ama, h u . zun dolu idı. ke<lfflı bir navaM yoktu ama, urkekhk hıssettırecek kadar bir îMızlık vardı. Buraiarı metruk bir y«r diyeAdapazarı, (Hususî) Denem* kampanyasına başlıyan geker Î3brıkası, günde 1800 ton pancar 15lıyecek, yılhk kapasitesı 200300 bin ton olacak, 2025 bin ton seker istihsal edecektir. Fabrika, ortalama 16 bin alleye pancar parası ödiyecektir. İzmit, Bursa, Yenişehir, Gülpazarı, Osmaneli, İznik, Geyve, Akyazı, Hendek, Düzce, Karasu ve Kandıraiı'n bazı köyleri Adapazarı şeker fabrikası hinterlanü içine girmektedir. Bu bölgede pancar îKimi tnhdidi kaldırılmıştır. Fabrikanm mühim hizmetlerındt"n birisi de besl hayvancıhğıru te^vık etmesidir. Pancar küspesinin yüzde 30 u parasız olarak diğer kısmı da cuz'i bir bedel ile hayvan sahiblerine satılmaktadır. Bunu takdir eden bazı kimseler fabrika yakınmda hayvan besleme yerleri kurmaktadır. Fabrika, 11 eklmde açılışa haıırlanmaktadır. Başta Cumhur Bas.kanı olmak üzere bütün devlet büyLkleri, milletvekilleri açüıj torenine davetlidir. Nişasta fabrikası Üç milyon lira sermaye ile dörduncü nişasta fabrikasının temeli atılmıştır. Fabrika iki milyon lırsya inşa edılecek, bir milyon lira doner sermayesi olacaktır. GdnuS 25 ton mısır işliyecek, nişasta, g'ıkoz, dıkistirin ve yağ imal edec*itir. ( Temmuı başmeja temelleri atılan ikî ilkokul binası kasım ay.nda bitmis olaeaktır. Dokuza çıkan ilkokul binalanna daha on tane ilâve edilirse ancak şehrın ihtiyscı karsılanmış olacaktır. Şimdıük çift öğretim yapılmaktadır. Belediye, hal binasını 150 bin liraya müteahhide ihale etmişth. SS bin liraya ihale olunan Ticaret Odası binası inşaatı hızla de^am etmektedir. M. Çoban YTJRDCÜ mezdım, zira bır vakıtler insan ayağı basmıs olabıleceğini havsalam almıyordu. Fakat Rene bana bunda aldandığımı «öylüvorda. Bu ıssız yerlerde bir vaKİtler, nereden geldıkleri bilinmıyea taş devri ınsanlan yaşamışlar, davarlarını otlatmışlar, kurtlarla çarpışmışlar, irtık unutulmuş olan tannlara tapmışlar. Bin sene boyle geçmlş. Sonra, ellerinde ucu tunc ok ve mızraKlarla san saçlı yabancılar gebr.i}, onları ormanlar» sürmüşlsr Bu dedıjimız çok eskiden ol'iyor: daha ne Tiberus kıy S'nrlaki kurt Remus ve Romulus kaıdeşieri emzirmiştır, ne acar Fen kelıler Heıkules geçiJmden geçııı;=]erdir, n« de a}ikkemığmdekı açık renk bır lekeye b^kıp bak;p merak eden Ahıleus ınsanlan/ı hajalmd» doğmuştur. Rene bunlan anlat'uctan sonra aramıza derın bir ses='z'.k çok» müştu Bu sessiilik ıçmHe, yanım. dakı uzun boylu, zayıf deı>kar/ll birdenbire haykırdı: «L.ıU <ende ııhrevî bir güzellik /ar dıyîvektim ama. dcğru ulrijıyıteak • «Öyeloyne bende maddt bir güzellik buluyorıun,» dedim. (Arkan rar) 3 4 5 * 7 8 Cağaloğlu Bahçe programuıı ÇIFTESARÂYLAR Bahçesinde GÖKTURK'ün üçüncü deia hazırladığı ıdare eden NURİ YILDIZLAR BU AKŞAM GECESİ ONU SAAT 20 DEN SABAHA KADAR KOMEOl KI S M I W Sezon sonu münasebetıle senenin en muazzam gecesi ÇOK SEVİYORUM Komedi 3 oerde Yazan: Jean Guitton Türkçesi: Muhıddin Sandıkcıoğlu ve Erhun Güven Sahneye koyan: Vasfı Rıza Zobu Gişeler her gün saat 12 de açılır. oa 4 A|Ş|İ|R|EİTWİB FIEIRIAİGMHIE İİHİAİTİAİLİAİR Yİ1İVPİHİAİYİA E|R|AİH»|V|AİT TİÜDİAİHİVİTİV »IÇİİİLIEIKMY SÜMÜSİAİLİE B»wı vt yayu Cumrıurtyn Mttboacılık vt Oeaetectlik Tilrk Anontm S*rketi Caçaioğlv Halkem «jkak No 30/41 Sanlbl«n NAZIME NAD1 va ÇOCUKLARI Yan t>(enn> ti'Lev utart Mrt u' Mfidü. NÂZIM ULUSAY Sonra kadından ayn ayn se^etlere bir Rene içm, bir de kendım için oğle yemegı kjyrrıasıru tlıa ettim. Bmici elbisenrn pantalonunu diz kapaklanma kadar sıvadım. kunduz avına çıkıycrmuşurn gibi ayaklanma kahn çjimt er gerJıdim. Sepetler hazı.'amma ^n buyüğünü Jarge kolıuıa taktı, tir akşam önceki ayak izlerımizi takib ederek yola koyulduk. Rene uzaktan bizi görünce önce çılgın bir sevınçle kollarını saliadı, sonra kendini toparladı Bıraz sonra karşı karşıya idık. S.ıc'annı dikkatle taramış, sınekkavdı bir tıraş olmuştu. Tam bir Fransız olduğunu burada da çosterm'Ş, güzel kokulu bir mıs sabunu kullanmıştı. «Hiç beklemiyorduk ama. bugün hava hirıkulâdo,» dedi. «Sen gene akşarn avnı vakitte gel beni al, Jarge » dedim Çocuk boğuk bir sesle: «Fırtına çıkmazsa.» dedi. «Fırtmaya alâmet sayılabilecek bir şey yok kı,» dedim. «Hava sahi günulk güncslik. Bızim Gaffer kımi vakıt hesabında iki hafta yanıbr Ama, sonunda gene defiı^ı çıkar • «Muhakkak ki Comuıil'de onun üzerine yok,» dedim. O laman oğlan, koltukiın ka. 1 DÜMBL'LLÜ (.İncili Çavuş) evlenıyor. Düğün alayını CELÂL ŞAHİN idare edecek ve bu düğünde LUİZA NOR un şahane dansları ile bir çok dansözlerin raksları. (AZİZ BASMACI ve arkada5İarı). 2 Dümbüllünün Kadınlar Hamamında başma gelenler. 3 Bu programda en çok sevilen büyük SES ve SAZ sanatkârlarmı da dinliyeceksirriz. NOT: Şimdiye kadar hazırlanan gecelerin en orijınah olan bu geceyi asla unutamıyacaksınır. • ^ ^ • ^ • • ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ M Biletler {imdiden Bahçeden temin edilir. IHHMB^HBBIB^IHHİİBMI «CUMHURİYET» in ROMANI: 5IN1RE,ÇARPINT1YA.BAYGINUCA Vazan: EDİSON MARSHALL • Çeviren: VAHDET GtXTEKİN Aceleyle ağzını açıp ağzıma doğru atıldı. fakat sonra birdenbire duraladı: Jarge kulubenin arkasına kadar tjelıp durmuştu: «Harumefîn dı?» diye sesleniyordu Daha yakına gelmekten çek'niyordu. İhtimal vaktıle bu kulubede ihtiyar bir çoban ölmüştü de gene bu akşamki gibi derin sessizlik ıcinde. gözleri dehse.le büvuyen kclüler onu aramağa geldikleri z^iıan alnında perilerin izıni bulrrıuslardı .. Ken» oğlan» aksam? gelmesıni bpnım tenhıh ettığımi büiyordu Fıkrimi değiştirdiğim aklıma gelse bJe ınanmazdı Zira benım kötü bir sohret kazanmaktan koıktu^umu sanıvordu. HPÜIPH: fıBurarlayız. oğlum1» diye cevab verdı. Çocuk koşeyi dönüp yanımıza geHi Bizı görünce sevınnı<5*ı. Önce bans: «Gp'errâım dedim, gpidtm istes dedı Sonra Rene'ye dön du, Ciddi bir tavırla: tGiier sana haber saldı.» dedi. Rene'nin şaskuı şaşkın baktığını görünce tercümanlık ettim: «Çiftlikteki ihtiyar sana haber yollamış.» Jarge devam edivordu: (Dedi ki martılar enginden kuytuya gırdiler, de dedi.» Rene: «O da ne demek?» diye sordu. «Anlamıyor musun bu .ıe demek? Dunyanır. Sonundan fırtına kopacak demek. Fırtına kopar >ia sular kabarırsa keçi yolunu su basar. yarın buradan öbür vana geçemezsın Sonra dedi kı, ne yap<icağını kendisi bılir ama, şayed o gü?e! tazeyle kıliseye gider, nıkâh nı kıjdırırsa o da beraber bize gelır, bir d..şdlcte yaUr, dedı » «Bızim nikâhımu kıyıldı,» dıyecektıra, birdenbır» dudakiarun buz kesıldi. Konııgmıma vajtit kaimadı, IU said olmıyacak gibi görünürse stn bu gece gelır misın?» «Samanhğa gelırim.» dedi. Jarge ıle çıftliğe doğm yola koyulduk. Rene'nin karaltısı gittıkçe kayboluyordu. Onunla beraber, bu gece yanında kalmadığım ıçm duyduîum pışmanlık da kaybolmağa başladı... Boyle olduğu daha iyi olmuş*u... Akılhca hareket etmiştim : İyi k; kalbimin arsızlığına gem vurahilmiştim .. Kcne'nın dedıği gibi, oralarda ikımiz içın de tehlıke vardı. VII nc atıldı. Çocuk konuşurken sade kulak kesılmiş, onun dılıni oldukO gece sabaha kadar damla riizça iyi anlamıştı. gâr esmedı. Ei'tesi sabah güneş «Bu hanımla biz sadece ar doğudaki hafif tepelerm üzennkadaşu,» diyordu, «Fırtına çıkar den yükselirken başlang cta Liraz sa fenerl» yolumu bulurum. gelır düşman gibi gonindü ise de didık çiftlikte samanların üzerüıde ya didık bir paçavra yığıiını andıtanm.» ran bulutları aşmca masmr.vi bir «Fırtına muhakkak çıkacak.» gokyüzüne çıktı. dedim. «Ondan sonra da ns ?en Jarge, ıki elinde açzına kadar çiftliğe gelebilirsın, ne ben buraya, süt dolu birer tahta <ova ıle sutYollar kapanır. Açıldığı zaman da haneden çıkıyordu. Gaıfer'^n baartık senin Fransaya dönmen za. vanm nasıl olacağım önceden bılmanı gelir » mek hususundaki şöhrotim müda <<Belkl de böylesi hakkımızda faaya hazırlanmış gibi bir hali hayırlı olur,ı diy* cevab verdi. vardı. ' «Burılarda ıkimiz için büyük tehBen de Gaffer'in tanminlerine hke var.» Sonra, titrek blr tesle hâlâ kıymet verdiğimi göstererek, sordu: «Hava müsaid olursa, y& Jarge'nin annesinden bir kaç yunn tabah gelir misin?> murta. ckmek, tereyağ, birkaç di (G«lirim,ı d«dim. «Aman, mu lim domuz pastırması, bir baş lahana, bır kavanoz da reçel kopardım. Rene kulubesınde kapalı kalırsa medar olsun diye Jarge bunlan ona götürecekti. Fakat ben aynı tehlıkeye düşmerr.eğe iyice karsr ve/mış bulunuyordum Gece yarısından scrTa daha bir saatten fazla uyuvımsmıştım, kafamrn içinden bir takım çılgın düşünceler seçmiş. vücudüm onlardan daha çılgm acılarla kıvranmıştı ama, sa^ah? ıcimde derin bır huzur, bişimc'a rr.âkul düşuncelerle kalkm'^tım. Birdenbire aklıma gelerek. ciftlik sahibinüı karısına sorclum: «Sızde hiç bal şerbetı var mı, Mrs Dauson"*» «Yok divenen "ue arra, ayağınızı tetik alın. Tadı pek hcftur, içtıkçe ıçeıjjği gelir in r arın, içini le ö>'le bir ısıtır kı'» «Dıskat ed.er.rn çok içmem » «Gelrr.lere birebi'dlr derler, hele u:angaç, sık lşan pe'Jnlere. Bizım Gaffer baoa biraz içse dua ederken yanına yikl ı, c nıam. koıkanm. Yok eğer sız c yaoorıC! ^e yavuklu ıseniz ..» «Hayrr, aadjoe arksdaşız,» dedim, fUfak bir şise vereyim,» dedi. «Ama, bir şey o'ur."a nana kabahat bulmaym.» «Yok, yok,» dedira. fVtzgeçtim.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog