Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Eylul 1953 CUMHl TRti S O N Balkan Paktı ve Triesfe Dış Bakan nmayîni Schuman, sulh talya ile Yugoslavya arasındaki münasebetleri zehirleraekte ve dolayısile de, güney Avrupada sağlam bir cephe knrnlmasına imkân vermemekte olan Trieste ihti lâfı. bundan bir kaç hafta evvelki gerginliğini kaybetmiş, sakin kafa ile, göriişmelerle bir hal çaresi aranmasına doğru gidilmiştir. H Fransanın Hindiçinî içîn yaptığı teklif C. savciları Terfi eden hâkim ve n D göroşmeleri için Fransa hazırdır, diyor New York, 25 (AP.) B. Milletler Genel Kurulunun bugünkü toplantısında beyanatta bulunan Fransa Dış İşleri Bakan muavini Maurice Schumann, harbe sahne olan Hindiçînîde komünistlere sulh müzakerelerine girişmeği teklif etmiştir. Fransız sözcüsü, akti tasavvur olunan Kore siyasî konferansının da daha geniş tutulması teklifinde bulunmuştur. Schumann, Fransanın Hindistanı bu konferansa davet ettirmek için elinden gelen bütün gayretleri sarfedeceğini söylemiştir. Dün Belgradda Türk ve Yunan elçilerinin Yugoslav Dış Işleri Bakanhğina davet edilmeleri ve orada Müstesar Aleksis Bebler ile nrun bir görüşme yapmalan doğrudan doğruya bu ihtilâfla alâkalırtır. Resmî Yugoslav kaynaklarma bakılacak olursa, Tito hükumeti bn meseledeki «yeni gelismeler» etrafında Balkan Paktmdaki müttefiklerile istişarelerde bulunmak lüınmnnu hissetmiştir. Muhtemeldir ki. bn toplantınm yapılmasında şn iki hâdise rol oynamıştır: 1 ttalyan hava kuvvetleri genelkurmav başkanı idaresindeki bir heyetin Türkiyeye davet edilmesî ve bnraHaki temaslan, 2 Yunan Basbakanı Papagos ve Dış Işleri Bakanı Stefanopulis'un Romaya yaptıkları ziyaret ve îtalyan devlet adamlan ile müzakere Londrada sis uçak seferlerini aksattı Londra, 25 (a.a.) Bu sabah şehri saran kesif bir sis tabakası bir çok uçaklann gecikmesine ve buradan hareket edecek olanlann seferleri tehir etmelerine sebeb olmuşrur. Nis, Nairobi ve New York'tan gelecek uçaklar geç kalmış, Cenevre, Zürih ve Brüksel'e hareket edecek olan uçaklar kalkamamışUr. Şhirde 25 metre ötesini görmek mümkün olmadığından nakil vasıtaları yere inmiştir. Ankara, 25 (a.a.) Hâkimler kanunu hükümlerine göre Temyiz Mahkemesi ayırma komisyonlan tarafından 953 ağustos ayı sonunda terfi müddetlerini bitirerek terfie Fransız delegesi Kore ile ilgili lâyık görülen 197 hâkim ve 82 C. müddeiumumîsinin 4598 sayılı kasiyasî konferansta Hindiçinî menuna tevfikan maaşları üst dereceselesini ele almağa imkân görül ye yükseltilmiştir: mediği takdirde, bu meselenin 70 liraya yükselenlere kadar olan sonradan diplomatik kanallarla gö listeyi neşrediyoruz: rüşülebileceğini söylemis ve de100 lira Biga hukuk hâkimi Cemiştir ki: tHindiçinîde Fransız mal Gündüz, Mardin hukuk hâkibirliği kuvvetlerile komünistler mi Hamdi Sözer, Akşehir ağırceza tarafmdan desteklenen âsiler ara mahkemesi reisi Kadri Şener, Kırksında müzakere yolile gerçekle. lareli hâkimi Hıfn Şişmanoğlu, Tunceli hâkimi Hüsnü Özerdem 125 şecek böyle bir sulh, milletlerarası iiraya terfi etmişlerdir. münasebetlerde daha normal sart90 lira maaşlı Ankara hâkimi Feh lann avdetini kabil kılacak mahi mi Tüzün, İstanbul asliye ceza hâvettedir.» kimi Nuri Tarhan, İzmit asliye ceza hâkimi Rıza Önen, Adana ceza hâkimi Kâzım Aksoy 100 liraya terfi etmişlerdir. Newyork'ta patlıyan afom bombası İeri. Yngoslav Dış tşleri Bakanlığı Müsteşannın. Balkan Paktı dahilindeki müttefiklerinin halen Roma temsilcileri ile mevcud temaslanndan kuskulandiğmı ve bn sebehte de büvük elçileri davet ettiğini lannetmivornz. Cünkü Trieste davası herkesten önce Italya ile Yngoslavyayı alâkadar eden bir meseledir ve hn iki devletin tam tasVÎDİ olmaksızın da hiç bir zaman kökünden halledilemivecektir. Bn hakikat gözönünde tutulduğuna e«re doğu AkdenİTİn müdafaası ile alâkalı bulunan diğer ımm'eketler ancak tavassutta bulnnabilir. bn şekitde anlaşmaya bir zemin hazırIıyahilirler. Yunan Basbakanı Papagos'nn «ararılık» roliinii oynıvarajhndan bir ara bahsedilmiştir. Dün kendisile müzakereler vapan ttalvan Baş hakanı Pella'nın Balkan Paktı lehinde sarfettiei sÖ7İer. «bn pakt ileride daha far\a inkisaf edecektirw demesi nazan dikkati cekmiştir. Bn beyanatın. ttalvavı. Balkan Pakrıni baltalamaya çaiışmakla itham eden Belffrad radvosnna bir cevab mahiyetinde olduğu da aşikârdır. Bir taraftan Romanın. diger taraftan Beleradın hür milletler bloknna dahil muhtelif memleketlerle yaomakta olduklan temaslar. Trieste mev7unnda her biri kendi gBrüslerini destekliyecek taraftar aramsVta olduklan hissini uvandırmı«tır Bu ise. meselenin hallinl kolaylaştıracak bir yol deeildir. NewYork 25 (a.a.) Bugün burada bugüne kadar yapılan en muazzam pasif korunma tatbikatında şehre atom bombası atıldığı tasavvur edilmiştir. Sabah saat 8 e doğru herkes is başına giderken yüzlerce alarm düdüğü birden çalarak tehlike işareti vermiş ve bir milyon kısan derhal sığmaklara koşmuştur15 dakika süren tatbikat sırasmda trenler ve uçak serv.sıeri faaliyetlerine devam etınış, fakat şeh rdeki bütün diğer faaliyet'er durmuştur. Sinema yıldızi ECzabeth Taylor hastalandı Kopenhag, 25 (AP.) Metro Goldwyn Mayer şirketinin bir temsilcisi, sinema yıldızı Elizabeth Taylor'un, ânî bir rahatsızlık geçirdiğini ve tedavi altma alm'iığını söylemiştir. Sinema yıldızı burava kocası aktör Michael Wilding ile gelmişti. Elizabeth. Taylor, Stackholna yaptığı bir ziyaret sırasında gripe tutulmuştur. Stockholm'dan Kopenhag hava alanına vardığı zatnan baş ağnlarından şikâyet etmiş ve bir basın toplanüsvnda rnhatsızhğı fazlalaşmıştır. Hotel d'Angleterre'de kendilerine tahsis edilen odaya girdikleri zaman artist bayılmıştır. Çağınlan bir hekim kendisine tam istirahît tavsiye etmiş ve aşırı (rorgumuktan kalbine bir kramp gırdiSini belirtmiştir Ayrancı barajı ihale edildi Ankara 25 (aa.) Konya vilâyetinin Karaman ve Ereğli ilçeleri srasında Ayrancı civar.nda 22 metre irtifsdn bir toprik barajın inşaatı müteahhid ne ıhale edilmiştir. Keşif bedeli 7.000 000 lıradır Barajın toprak hacmi 1 200 000 metreküp kadar olup arkasmda meydana gelecek oian gölde takriben 20 000.000 metreküp su toplanacaktır. Bu su ile 10 000 dönüm par.car ve 5000 dönüm meyva ve sebze ve 40000 dönüm kadar hububat tarlalarınm sulanması derpiş o'unmuştur. Baraj inçaatını ta'iben sulama şebekesin.n ınşaatına da geçilecektir. İnşaat 1956 senesinin haziran aym da bitiriimış olacaktır. İnşaatın başlıca aksamı toprak gövde. su geçırmez kil perde çevirme ve su alma tüneli ve dolu savaktan ve bunların kapak ve man^vra tertibatından ibarettir 80 lira maaşlı Temyiz mahkemesi raportörü Fahreddin Öztürk, İstanbul ticaret mahkemesi azası Hay ri Aksoy, Ankara hâkimi Adil Sanal, Temyiz mahkemesi raportörü Bülend Erten, Vezirköprü hâkimi Şevket Sancakoğlu, ikinci sınıf adalet müfettişi Fıkret Baran, Çorum asliye hukuk hâkimi Mustafa Kmık, Adana asliye hukuk hâkimi Mehmed Faik Cıvga, Adana asliye hukuk hâkimi Celâleddin Yüksel 90 liraya terfi etmişlerdir. 70 lira maaşlı Tosya asliye ceza hâkimi Mustafa Rakım Kayganacıoğlu, Adapazarı ağırceza mahkeme si azası Rıfkı Dervişoğlu, İkinci sınıf adalet müfettişi Hikmet Başaran, Ayvalık ceza hâkimi Muzaffer Samyeli. Temyiz mahkemesi raportörü Lemi Budak, Salihli sulh hâkimi Ethem Özkan, İzmir sorgu hâkimi Nasır Zeytin 80 liraya terfi etmişlerdir. 60 lira maaşlı Temyiz mahkemesi raportörü Samahat Tüzün. İstanbul sulh hâkimi Adnan Damcı, Ankara icra muavin hâkimi Abdullah Güleryüzlü Kızılcahamam gezici arazi kadastro hâkimi Mesud Akan, Vezirköprü asliye ceza hâkimi Sadık Selçuk, Akçakoca sorgu hâkimi Rıza Düzceer, Ünye ceza hâkimi Muhsin Akıncı, Silifke asliye hukuk hâkimi Nusret Ozanalp, Çanakkale ağırceza mahkemesi azası Orhan Er tuğrul, Yozgad ağırceza mahkemesi azası Salâhaddin Özsancak, Ürgüp ceza hâkimi Halil Atacan, Samsun ağırceza mahkemesi azası Kadri Daniş, İstanbul sulh hâkimi Tbrahim Kangal, Kuşadası sorgu hâkimi Nevzad Akmen Merzifon ceza hâkimi Ahmed Öğuz, Turhal hâkimi Huseyin Sonder,' Araç hukuk hâkimi Fevzi Esadoğlu, Kozan ceza hâkimi Mustafa Yermen, Kulp hâkimi Avni Altınoklu, Pazar ceza hâkimi Hasan Günay, Cumaovası sulh hâkimi Bahri Pehlivanoğlu, Yalova sorgu hâkimi Halil Süleyman Akıncı, Vezirköprü hukuk hâkimi Burhaneddin Kınran. Eşme hâkimi Fahreddin Özerden, Temyiz mahkemesi raportörü Raif Elmadağlı. Boğazlıyan ceza hâkimi Abdullah Manay, Tekirdağ asliye hukuk hâkimi Adnan Önelçi, Gölpezarı hâkimi Sezai Atasagun, Köyceğiz gezici arazi kadastro hâkimi Şevket Ilgaz 70 liraya terfi etmişlerdir. Londra, 25 (Nafen) İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından neşŞehrmiizd etetkiklerıne devam redilen istatistiklere göre, Türkietmekte bulunan Adalet Bakanı Osyenin İngütereye ihracatı bu t e . man Şevki Çiçekdağ dün beraberinnenin ilk yedi ayında 4223.679 de Bakanlık Teftiş Heyeti Reisi sterlini bulmuştur. Bu, geçen yıhn Rüştü, Uskent, Bakanlık Zat İşleri aym devresi ile ilgili rakamlara Umum Müdürü Abdullah Üner. göre 500.000 sterlinden biraz fazla Ceza ve Tevkif evleri Umum MüYeni proje Baymdırlık, Ulaştırdür Muavini Kemal Yumlu, Husus! ma Bakanlıklan, Denizcilik Ban bir düşüklük arzebnektedir. kası, tstanbul Belediyesi. Marmara Büyük Britanyadan Türkiyenin Kalem Müdürü Muvaffak Orünç Bölgesi Liman ve Deniz Işleri Mü ithalâtı ise aym devre zarfında olduğu halde Topkapı eivarında yadürlüğü temsilcilerinden mürekkeb yüzde elli nısbetinde azahruş, 23 pılması takarrur eden yeni Cezaevi bir heyet tarafmdan tetkik edil milyon sterlinden 12.892.166 ster bmasına aid arsalan tetkik ettikten miştir. Heyetin fiç gün müddetle line inmiştir. sonra, saat 17 de İstanbul Adalet nhtımlarda yaptığı tetkikler netidairesine gelerek, Birinci Afır Ceza İngiltere bu sene Türkiyeden eesinde «Istanbnl Hmanında Denizmahkemesi talonunda toplanmif cilik Bankası tarafından yapılmMi bilhassa yapağı ithal etmiştir. Bu bulunan İstanbul hâkim ve müdyılın ilk sekiz ayuıda 1.747.409 düşünülen tesislerin maksada nydeiumumilerile iki buçuk saat degun, limanı ferahlarıcı ve liman da sterlinlik yapağı satın alınmışür ki, vam eden çok faydah meslekî bir hilinde seyrnsefere mâni olmıyacak geçen yılın aym devresinde bu hasbıhalde bulunmuştur. sekilde tanzim edilmiş olduğn ka rakam 306.072 sterlin idi. Gene bu Bu arada hâkimler tarafından naatine varıldıeınin bildiren bir yılın ilk sekiz ayında Türkiyeden ızhar edilen baza temennüere de prntokol imzalanmıştır. ceviz ithalâü da arttınlmış ve Bakan tarafından tatmmkâr cevabLiman meselesinin halline doğrn 766.943 sterlingi bulmuştur. lar verilmiş, Bakanın bu izahatı hâmühim bir tesebbiise girişilmiş olBu senenin ağustos ayında İn kim müddeiumumiler üzerinde müs masını memnuniyetle karsılarken silterenin Türkiyeden tütün itha bet tesir yaparak memnuniyetlerjıi bir noktavı tebariiz ettirmek isteriz ki o da, meselenin müstaceliyeti lâtı da geçen senenin ağustos ayı mucib olmuştur. Bakan bundan son gözönünde tutularak projenin bir ile mukayese edildiği zaman bir ra mahkeme başkâübi ve kâtiblerle an önce eerceklestirilmesine çalı artış göstermektedir. 1953 vıhnm icra memurlannı da kabul ederek bu zümreyi alâkadar edetı mevzular şılması lı'İ7umndnr. Bn iribarla Denizcilik Bankasının. rıhtımlara a ağustos ayında İn?iltere Türlciye etrafında ve bilhassa bunlann terfimud pontonlar iması hnsusunun den 164 757 sterlinlik tütün satın lerile alâkalı hususlar üzerinde, teknik imkânlannı ve sartlannı bir almıştır. 1952 yılının ağustos ayın kendılerile görüşmüştür. Bakan bu • eü ecnebi firmasina tetkik ettirmek da ise bu rakam 24 542 • r n idi. memurlann istikballerini emniyet yolnndaki karannı süratle mtaç altına alacak olan bir kanunun haetmesi icab eder. Çünkü ise baslazırlartmakta bulunduğunu söylemesi mak için bu teknik tetkikin ikmali sevinçle karşılanmıştır. icab etroektedir. ••I^«M Başmakaieden devam lara yanaşarak yolcn ve yüklerini doğrudan doğruya karaya indirip bindirmeierinde oldugundan nhtunlann genişjetilmesi kat'î bir xaruret olmuştur. Halbuki limanm vaziyeti nhttmlann daha fazla uzatılmasma müsaid değildir. Bn imkânsızlık karşısında başka bir te4bire başvunılmasi düşünülmüş ve Denizcilik Bankası yeni bir proje ve plân hazırlamıştır. Bu plâna göre gemiler, bir çok Avrupa ve Amerika limanlarmda olduğu gibi nhtunlara muvazi olarak değil, amud olarak yanaşacaklardır. Bn da mevcud rıhtımlara amud vaziyette pontonlar konulması ile kabil olacaktır. Yapılan ilk etüdlerde 18 buçuk milyon liraya mal olacaği hesablanan projenin, teknik bakundan bu fibi liman işlerinde ihtisas sahibi bir ecnebi firmaya teknik bakundan tetkik etürilmesi kararlaştınlmıstır. Bn proje gercekleştiği takdirde buçün 160 bin kiisur mctrekare tutan ambar sahasi 192 bin küsur metrekarelik bir artışla 352 bin küsur metrekareye baliğ oiacak ve nhtımlarla pontonlara 18 büyük gemi birden yanaşarak yolcn ve yüklerini süratle indirip bindirebileceklerdir. Limaııı Gürcistanda yeni tasfiye Ziraat9 Eğitîm ve Kültür Bakanları da azledildiler Londra, 25 (BBC) Tiflis radBeria'nm memleketi olan Güryosunun bu akşam verdiği bir ha cistanda bir müddettenberi kanlı bere göre, Gürcistan hükumetin tasfiye yapıbnaktadır. Geçen hafile de yeniden tasfiye yapılmış ve Zi ta da Gürcistan Basbakanı Gürcistan Komünist partisi birinci raat, Eğftim ve Kültür Bakanlan sekreteri vazifelerinden uzaklaşüazledilmışlerdiı. rılmışlar ve tevkif edilmişlerdir. Bu üç Bakanın neden azledildıkGürcistanda gayet kanşık bir lerine dair hiç bir tafsilât verilme durumun mevcud olduğuna dair miştir. raporlar mevcuddur. * Kahvenin önemi eyif, anlam; ama sa kahveye verilen hususî önemi bir türlü anlıyamadım. Insan günde bir, Ud, üç kahve içer. Buna konacak kahvenin miktan ne olursa fiat farkı eskisinin iki misli de olsa insam kül etmez. Lâkin her gün gazeteler kahve on beşe, kahve on altıya. kahve on sekize çıkb di>e bağınp duIrtırlar. Kahve yirmi lira>a çıksa ne olur? Hiç.. Asıl dava geçim maddelerinin pahahlanmasıdır. Ama gelgelelim bir kere havasını buldu mu lâf gemisi yürür, gider. İşin garibi, kahve pahalılandı diye şikâyet ederiz ki, çay 20 Uraya saülır, ona ses etme>iz. Halbuki dışanda 45 liradır. Doerusunu söylemek lâzım gelirse, biz ne istediğimizi bilmemekte\TZ. Soruyorum: Pahahlıktan, maiset darhğından şikâyet edenlerin ıstırabı kahve pahalılığından nudır?Yoksa, et, peynir, yağ, zerzavat fiatlarının alabildiğine yükselişinden mi?.. Hani İstanbulda vekil vükelâ toplandılar.. Pahalılığa karşı tedbirler aldılardı?.. Hattâ Vali Bey de tanzim satışlan için kese<inden' 50 bin lira verecekti. Ne oldu ya? Urfa yacı hâlâ 8 liraya Bütün gıda maddeleri baş>ukan gidiyor. Eskiden kaşar pe>nirini 400 knruşa göriince ürkerdik. Şimdi yenecek bir kasar 550580 kuruş arasında... Geçende bir okuyucu hana bir mektub yazmış» Şöyle bir mukayese yapıyor: 939 953 Türk İngiliz Adalet Bakanı diin hâkim ve miiddeiumuticareti milerie görüşlü Zeytbıyağı Domates Et 40 40 2.5 400 250 40 tngiliz pilotu dünya rekorunu kırdı Castel İdris (Libya) 25 (a.a.) Ingiliz tecrübe pilotu Mike Lith! gow, bugün Supermarine Swif avcı ı uçaği ile Libya sahrasmda uçarak | saarte 1183 kilometre süratle yeni bir dünya rekoru tesis etmiştir. Eski rekor bir kaç gün evvel Neville Duke tarafından kullanılan bir Hawker Hunter uçağı tarafından tesis edilmişti. Arab harflerile ders veren bir kadın yakalandı Çocuklann sebeb oMugu büyük bir yangm Luzana (Kuzey Rodezya) 25 (a.a ) Victoria şelâlelerinde çevriîmekte olan «Vahşi ormanlarda düello> isimlı filmin rejisör muavini Tony Kelly, bugüc muvazenesini kaybederek Zambessi nehrine düşerek boğulmuş ve kurtarılmasına imkân olmamıştır. Filmin baş rollerini Dana Antoplantısı Bursa Bıçakçılar Cemiyeti drews ve Jeanne Crain oynamakAnkara 25 (Telefonla') Turizm tadır. nin bir müracaati Da^'sma Kurulu üçüncü topiantısiAkhisar hava alanı Bursa 25 (T.H.A.) Şehrimiz fiı önümüzdeki pazartesi günü saat Biçakçılar Cemiyeti, bıçakların top10 da Dil ve TarihCosrafya Faisletmeye açılıyor ku tesi Hâmid dershanesinde yapa lanmasmda vukua geldiği iddia ediAnkara 25 (T.HA.) AkhUar len bazı yolsuzluklardan dolayı, caktır. İç İşlfri Bakaîilığına bir telgraf kazasmda inşası tamamlanmış olan Devlet daireleri ruristık şehirler çekmiştir. hava meydanı birkaç güne kadar teTns'lciieri'e. hususî ve meslekî tuTelgrafta iddia edildiğine göre, ışletmeye açılacaktır. Bu münaserizm tesekküHeri delegelerinin ka bağ desteresi, ekmek bıçağı ve ça betle birkaç gün evvel uçakla Aktılacağı toplantıda turizm endüstri kılar, sivri bıçaklar meyanında top hisara gelmiş olan Devlet Havayolsını tesvik kanunun icablari'e Ba lattınlmıştır. lan Umum Müdürü bu hususta tetsınYaym ve Turizm Genel MüCemiyet, bunlar hakkmdaki hü kik lerine devam etmektedir. dürHieünün turizm sahasmda aimak kümlerin yanlış tatbik edildiğini Ege havalisınm mühim bir ihti istedıği kararlar görüşülecektir. iddia etmektedir yacını karşılıyacak olan bu hava alanında yurdun her tarafına uçak seferlen başlıyacaktır. Viyana. 25 (a a ) Çocuklann patates kızartırken kaza ile çıkar. dıklan yangın dün Burgenland'm Doberdsdorf kövünde d5rt saat içinde evlerin yarısının yanmasına sebeb olmuştur. Ömer Sami COŞAR Şiddetli bir rüzgar ymngmın yayılmasını kolaylaştırmıs ve 20 den fazla e», Mr çiftlik binası yanTurizm cJanısma kurulu mış ve 11 afle artada kalratstır. Film çevirirken boğulan rejisör muavini Çarşambada, Fethiye caddesinde 34 sayılı evde oruran Pakize Dursunun kendi evmde küçük çocuklara Arab harfler.le ders verdiği haber alınmış ve suç üstü yakalanmıştır. Sanık ayda 2,5 lira ücretle ders verdiğini itiraf ettığinden hakkır.da tahkJcata başlanmıştır. TVRK TİCARET 25 Eylul 1953 Perşembe jjünü İstanbul 2 nci Noteri huzurunda yapılan ikramive çekilisi İstanbul Şubesinden 9405 hesab ve 46808 sıxa numaralı MÎHRİŞAH FARUK OSMANOĞLU'na Artık üst tarahnı si* mukayese edin. Başka yerlerde birinci harbden e\velki fiatlan mikyas alırlardı... Bugün bizde pahahlığı anlamak için birinci harbden evvelki fiatlar birer tarih oldu. İkinri harbden evvelki fiatlar ise birer hayal. Birinci harbde para alün idi. O zamanki fitalan şöyle bir hanrlarsak, bir Türk lirasırun bazı maddelerde kırk paradan aşağı düstüğünü görürüz. Meselâ: Mangal kömürünün okkası 1012 para idi. Bugün kilosu 18 kuruş. Kelle şekerinin okkası altmış para idi. Busrün toı sekerin kilosu 140 knrns. Üsküdardan İstanbula vapurla 30 para idi. Bugün 20 kuruş. Et üç buBonn, 25 (a.a.) Sosyal De çuk kuruşru. Bugün 400 kuruş Idmokrat «Westdeutsche Neue losu. PresseB gazetesi Almanya hükuEğer fiat yiiksekliği bir memlemetmin Sarre bölgesinde referan keti n refahına delâlet ederıe... dum yapılmasını teklif etmek ni Doğrusu çok müreffeh bir memleyetinde olduğunu yazmaktadır. ketiz.. Gelgelelira biz bu refahtan Aym gazeteye gdre referandumda çok zahmet çekiyoruz. Fiatlan bîSarre halkı şu üç şıktan birini ter raz ucuzlatalım da, azıcık rahat edelim.. Şaka bertaraf.. Hayat hâlâ cihe davet olunacaktır. gırüağıraızı sıkıyor. Vekil vükelâ1 Fransaya ilhak, nın konferanslanna ve kararlanna 2 Almanyaya ilhak, rağrnen. B. FELEK 3 Müşterek bir «Avrupa 1da Sarre'de referandum Adana Şubesinden 846 hesab ve 13587 CELÂL ÖZLER'e. İOO ALTIN sıra numaralı Bay KONGREYE DAVET C H P S'ıleymanive semt oc»6ının ME V LİD yı'.hk korpre=! 27 9 1953 pazar günü Muhterem eşlm ve babamız Gumrük taat 17 de C. M P Sül«vmaniye «emt ocağı Wka'ırde vspılacaktır Kongre. Muavene memurlarmdan merhum ırize Genel B^=kRnın^ız tsmet tnonu ARİF SUYABASMAZ'ın «eref verfcek'pnden partlll. partlsiı ruhuna Buyuka4a Catriı Şsrifınde butun vatan^a^îr davetlldlr. C H P Sulevmanlye Semt 28 9 953 pazar gunu oğle namazını mu. Ocsjı I. Kurulu teakıb MevLdı Şenf okundcaktır Ar. kad&ş, akraba ve dostlarının ve butun dinl lhvanın teşrıfleri rlca olunur. ŞAİR İLHAMİ BEKİR'in Allesi ve çocukları * * * resi» altma girmek. Uçağile dünya tunı Londra, 25 (Nafen) İngiltere Denizaşın Havayollan teşkılâü gelecek ay turizmi tesvik için yeni «dünya turu» biletleri satışına başlıyacaktır. Bu biletler normal ücretlerden yüzde 20 tenzilâtlı olacaktır. Bu dünya turunda Ir.Lisssa 54 kişilik Argonaut ve ^5 kişilik Constellation uçaklan kullanılacaktır. BİR Şubenin Ismi Ankara TR AKTÖR Çıkan ikramiye 50. bir ilâm 27 Eylul akşamına kadar açtıracağm» 150 L l R A L I K HESAB Size aşağıdaki ikramiyeleri kazandırır. Yeni açılan Galata Şubemiz müşterilerl için tertib edilen hususî piyangoda Londra asfaltı üzerindekl KIYMETLİ ARSA 54353 numaralı cüzdan sahibi Istepan'a isabet etmigtir. 50393. 51725, 51871, 52165, 52075 numaralı cüzdan sahiblerine (100. er) lira 50061 numaralı cüzdan sahibine (200.), 50433 numaralı cüzdan sahibine (300) ve 50061 numaralı cüzdan sah>bine de 500 lira isabet etmiştir. Mutad aylık keşidemiz 29 Eylulde vapılacak ve neticeleri ayrıca ilân edilecektir. 27 Ekim Salı günü yapılacak keşidede de beşinci Ev ikramiyesi vardır. Bu çekilişe ijtirak için 10 Ekime kadar 150 liralık bir hesab açtırmak veya hesabınızı arttırmakla sansınızı tecrübe edebüirsiniz. TURKIYE KREDI Hesab Sıra Hesab sahibinln No. sı No. sı ismi 319 23020 İ. O. Öğretmenleri Y. S. 7706 19581 Ö. Özkan 50. Ankara 6203 17057 B. Ceyhan 50. Ankara 2781 25198 S. ve Z. Petük 50. Adana 2827 25727 Ekrem Aman 50. Adana 1554 13354 A. Beykal 50. 'Adapazan 50. 4535 27205 A. Yiğit Beyoğlu 50. 2272 17582 A. İlmen Beyoğlu 50. 206 10625 M. Akıncıler Bolu 50. 691 12781 Ö. Balurcılar Bursa 50. 149 10489 S. Aytemur Ceyhan 50. 181 10549 S. Çaykıur Düzce 50. 1663 16913 M. Erol Eskişehlı 50. 667 11285 F. Özturan Gazianteb 50. İstanbul 8386 63097 Hasköy Ayaparaskevi Rum kilısesi. 7372 56180 A. Gündüz İstanbul 50. 29 10263 İ. Evcimsn İzmir 50. 755 12016 E. Koyun İzmit (Koceli) 50. 165 10784 F.N.M. Dikilita» Konya 50. 171 10797 M. Yapıcı Konya 50. 233 10672 F. Aydemir Sivrihisar 50. 14 10062 S. Özbay Sivrihisar 50. 629 12508 M. Çörekçioğlu Tarsus 50. 255 11077 B. Sarıgül Tarsuı 50. 99 10428 S. Güven Bebek Ajansı 50. • E.4001 11392 K. Papazyaa Bebek Ajansı 50. 976 13024 H. Göymen Fatih Ajansı 50. 405 11028 T. Cent Fatih Ajansı 50. 2294 16655 İ. Berki Lâleli Ajansı 50. 94 10293 H. Yörük Lâleli Ajansı 50. 1008 17073 B. Taşkent Osmanbey Ajansı 50. 1639 14074 M. Dilemre Kadıköy Ajansı 50. 83 10559 H. Gören Çarşıkapı Ajansı 50. 3 10057 M. Çoruh Çarşıkapı Ajansı 50. 150 10574 A. G. Toro» Altınbakkal » 50. 26 10083 A. Tekyan Altınbakkal > 50. 134 10191 H. Yılmaı Cebeci Ajansı 50. Samanpazarı 50. 1833 11270 Y.N. Ali R. Bilgivar Yenişehir 50. 666 11694 E. Subası Şaraflariçi 50. 402 11200 S. Değerli İstanbul 100. altın 9405 46808 M.F. Osmanoğlu Adana 1 traktör 846 13587 C. Özler Sadnizam 5ellm Pa?» Rafldt. e*kl Pek eok. eskl arkadasîanm Haricıye Sefaret musteşarlarmdan vüksek mühendis Hayri va T EN\ ER HOTİN'in vefatının 40 ıncı gvınune tesaduf eden adreslerinl bildJr27 eylul pazar gunu oğle namazını lerin bana muteakıb Kadıkoy Osmanağa Camıınde melerini rica ederim. Mevlidt okunacaktır. Akrabalanle arzu tstanbul Ankara Cmd. Ttfcrk edenlerin teşrıflert rlea olunur. Eşi Belkıs HpHn Nesrivat Yurdunda. Orman Mühendisi Abdi Bey İKRAM1YEL1 VECİZE MÜSABAKAMIZ Glsrierimizden V E C İ Z E kartlarmı alınız. TÜRK TİCARET BANKASI İNGİLTERE veİSVlÇREYE SEYAHATE ÇlKkNURA BÜVİİK KOLAVLIK! NtMBUSUN MACKKAUVR1: 8u be$ njemieketin her tarafında geçen seyyah çekleri müşterilerimizin emrine amadedir, Her 1 S 0 Liraya bir knr'a samarası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog