Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

OTOHATİK pvuMBst ^m 1 ioı/eu'nde •. ^ B ^ ^ ^ P / İ K Y f vauyctinden ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M A V ^ vaziyetme . t Satif DtpOfoı .^^Z^^^j^a m f JAKDEKALOvtORT S ^ p J tadnbul * TahUM* 5i ^ t j ^ ^ S umhuriyeC KURUCUSU.'YUNUS NADt TONFUNK PAPVOLAPf «\ ifamn en ustun raaijoları oldugu AllDULKADİK â MEMİŞOĞLU ÇBLIK ALMAN I Luksembura Beynelmıle! fuanntfa r \ allın maaahja kazanarak dun NATO ordularımn cephane stokları Bir milyar dolarlık cephane imâli proğramının kabul edildiği açıklandı Böylelikle NATO'nun silâhlanma programmm değeri ihi milyar dolart geçmiş oluyor 29 nncu yıl sayi: 10.472 Telffraf r« mektub adrtsi: Cumhunyet Utanbul Posta Kutusu: fstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santrai Numarası . 24238, Yazj Islerı. 24/99 Matbaa. 24290 Cumartesi 26 Eylul 1953 fstanbul Limanı D stanhul limanı memleketimızin iırarî ve ıktisadı havatmda ovnadı^ı buvuk rol hakımından en muhım hmanıniızdır Fakat boşalima ve >ukleme bakunından limanın hnli bu chemmıvetı ıle asla rnutenasıb değıldir Lıman işletmesının Denızrılık Bankası tarafından idaresıne baslandıgı 1952 martındanben bir ha\lı ı«lahat yapılmıs, liman vasıtalan çok artınlmıs,, açık ve kapah ambar sahalan 122 bin kıısur metrekareden 1B0 bin kusur mrtrekareve çıkarılmıs olmasma ragmcn lımanın bugunku vazıveti gıttıkce artan ıhtıvaclan karşılamava kafı ffelmemektedır Boşaltmı ve \ukleme 19î2 martında gunde 2 400 tnnHan 1000 tona çıkmışsa da limanda gunde ortalama 1620 gemi bulunduju ıçın me\cud vasıtaların artmıs ve artmakta olması d», biihassa nhtımların kifajetsızliği yU7iınden matlub neticevı verememektedir Bu sebeble ecnebi vapur kumpanvalan. Istanhul limanınd» fazla kalmakta olduklarından b«hısle navlunları artırmava mecbur «laraklarmı ıierı surmektedırler. O Parıs 25 (A P ) Kuzey Atlantık Pakb teşkılâtı konseyının bugun açıkladığına gore, Atlantık Paktı uye devletlerının ıhtıyaclan ıçın, kısmen Bırleşık Amenka tarafuıdan fınanse edılecek, 1 milyar dolarlık bir cepane ımalı programı kabul edılmış bulunmaktadır Bu program hakkmda beyanatta bulunan Lord Icmay bunun Atlantık paktı memleketlen ıhtıyaclan ıçın gırışılen en buyuk teşebbıi* olduğunu soylemıştır. Arteosı So 6 Su 1 İM Dun uçakla aldığınuz resımlet: Mecburi inış yapan ve parçalanan nçağa ilk yardım Donanma bayramı bugün başlıyor MISAFIR ITALYAN GENERALI Italvan Hava Kuvvetlerı Genelkurmav Baskanı Oreenera 1 Aldo Urbanı nın tzmırde temaslarda bulundugunu bıldırmıstık Resım mısafır generalı ve maıvetı erkânını ucaktan ındıkten sonra karsüavıcılar arasında gostermektedır Preveze zaferınm vıldonumu munasebetıle tertıb edılen donanma bavramı Istanbul Izmır Izmı1 Golcuk ve Çanakkalede bugun başlamaktadır Arkan Sa 6, Su 5 de Balkan Paktı ve Trieste Turkhe \e Yunanistanın İtaha ile Yugosla\>a arasında aracılık yapacağından bahsedılivor; Blgrad 25 ( A P ) Yugoslav Harıcıyesı bugun Balkan ıttıfjku na dahıl ortaklan Turkıje ve Vunanıstanın Belgrad elçılerını bir goruşmeve davet etmıştır Bu davet uzerme derhal Yugoslavlarm, Turkıye ıle Yunanıstanın Trıyeste ıhtılâfını hal ıçın tavassutlarını ıstıveceklerıne daır çeşıdlı tahmınler ılerı surulmuştur Yugoslav\a Harıcıye Bakanhğı Musteşarı Ales Beblerın buyuk elçı Agâh Aksel ve Yunan e'çısı Spıro Kaptanyades ıle yaptığı gorusmfler . r Arkast. Sa, % S* 8 Ankarada diin sabah feci bir uçak kazası oldu Bir yolcu uçagımız mecburi iniş yaptı, bu uçağm personelinden üç kişi ve yolculardan biri Lstanbul^lunajnndaki butun nhtımlann 1810 metre nrunluğundB olması ve bn nhtımların >olculann Inip hınme«ine tahsis edilmiş bulunması vti7unden vuklerin boşaltma ve vuklemesi. Avnıpa limanl»rında olrlueu gıbı dosrnıdan doğru\a vapurlara yapılamıyarak. küçuk buvuk deniz vasıtalan kulUnılmakta ve bu da hem vakit kaybını hem de fazla masrafı mucîb olmaktadır Buna karşı bir tedbir olmak ıi7ere Tophaneden Salıpazarına kadar veni bir rıhtım Inşasına baslanılmıştır Bu rıhtım 355 metre hn\unda olacak ve arkasında 1B730 metrekarelik iki tane majfazen dn kal >anı eemılerden çıkarılan es\anm kısa bir zaman kalacaeı antrepo yapılacaktır IktisadJ kalkinmamız suratle inkişaf ertiği îrin bu \eni liman parçası da ihtivacı karşıla\ amn acağından Haydarpaşa lımanının da tevsıi kararlaştınlmıstır Fakat Istanbulun esas limanı Saravburnu ile Salıpazan ve Karakov koprusu arasında ve Halıctedır Koprulerin mevcudheti pemılenn Halıce girmesine engel teskıl ettıği içın hmana girip çıkan \apurlar dar bir sahada demirlemckte bo^altma vukleme vasıtalarla sapılmaktadır. Meselenin ruhu, gemilerin nhtım CUMHl'RiyET Amerika, Bayarın ziyaretine büyük ehemmiyet veriyor Cumhar Başkanınızııı, otvnuıvsda konuşmağa kongrenin umumî bir davet edilmesi muhtemel ı Wa*hınfcton 25 ( A P ) ^ıs"iI how.erın mısafjı «ıfatıle ocak a\ırda B Amerka\ı zıvaret ode~pk o'an Tıırkıye Cumhur R M Ba^arı karşılamak ıçın şımdıden etıaflı hazulıklar başUmıştır Bu arada zıvaret munasebetıle Ameııkan gazetelerıie rcsmi ve cueı te.ekkulleıın çeşıdlı ne^r'yatında Turkıvevı, Turk mılle'ını ve Baskan Bavarı oven vuzlerce maSa 6 Su 7 de Polatkan izahat verdi Amrnkadan donen MalNe Bakanı dun Cumhur Başkanı \e BaşbakanİR goruştu E%\e'kı gun Amerıkadan donen Malı>e Bakanı Hasan Polatkan dun Cumhur Başkanı ve BaşbaKar tarafından kabul edılerek Amenkadakı temasları hakkuıda kendılerıne izahat vermıştır i a 6 Sü 6 da Mareşal Monfeomery'nin tetkikleri NATO Başkomutan Yardımcısı dun Genelkurmaj İkinci Başkanı ile uzun bir goruşme %aptı Orgeneral Eyub Han gazetecılerle konu$urken Kazazede uçak dereden çıkanlırken Ankara 25 (Telefonla) Bu sabah Ankara hava alanında fecı OA uçak kazası olmuj, Vana gıtmek uzere saat 9 50 de havalanan Ege39 yolcu uçağı mevdan turunu tamamlamadan 100 metre kadar yukseklıkte yanarak cıvardaki bir de Emniyet teşkilâtında Mercanda 8 kişi hava terfiler A r k a s t S a . 6, S u . l d e reve dusmuş ve 1 yolcu ıle uçak murettebabndan uç kışı olmuştur Hâdısenın cereyan tarzı şudur. Kaza nasıl oldu? İstanbul Van seferını yapmak ta olan Ege 39, yolculugunun diin memleketimizden ayrıldı On gundenbcri memlekebmızde raısafır bulunan Pakistan ordulan Başkomutanı Orgeneral Muhammed Eyub Han ve Mıllî Savunma Bakanhğı musteşarı Tuğgeneral IskendeT Mırza dun saat 17 de uçakla Londraya muteveccıhen şehrımızden ayrılmışlardır Pakıstanlı generaller dun saat 11,30 da bir ba Arkası Sa. 6, Su. 1 de Pakistan Başkomutanı Atlantık Ordulan Başkomutan yardımcısı Maresal Monteomery, şehrımi7dekı tetkıklerıne başlamıştır Mareşsl dun Ankaradan şehıımıze gelen Genelkurmay ıkıncı Başkanı Zekâı Okanla uzun bır goruşme yapmıştır Goruşmede İngı Arfcası Sa 6, Su 5 de Güzel ve Sıhhatli Çocuk Müsabakamıza Pedagog Albert Merı konnşurken Millet Partisi davasına bugiin başlanıyor Duruşmada Savcıhğın iddianamesi okunduktan sonra sanıkların sorgulan japılacak Ankara 25 (Telefonla) Millet Partısı mesullsrı hakkındakı davaya vann sabah saat 9 30 da şehrımız Do>duncu Sulh Ceza mahkemesınde başlanacaktır Hatırlard3 oldugu uzere Ankara Cumhurıtet Savcılıgı 30 hazıran gecesı sabaha karşı saat 4 te başladıgı tahkıkatı Sa 6, Su 5 de Polatkan Dcfterdarlıktan çıkarken SAHİFE Doğan Nadı «Yedi Dakıka» Burhan Felek «Haftanuı Şakaları» Abıdın Dav'er < ikinci Dunya Harbinin Denız Savaşlanndan Menkıbeler» Feyyaz Tokar ve Mazhar Kuntun seyahat yazilan Artıst portrelerı ve en son haberlerle sjıema sahıfesı En yenı modellerle ve faydalı bılgılerle kadın sahıfesı Sanat, tarıh, ılım, fen bahısleri^ merakb dun>a hâdıselerı, renklı karıkatur \e tablolar, fıkralar eğlenceler 14 Evvelkı gece Beyazıdda bır facıa olmuş, 8 kışı havagazınden zehırlenmış, bunlardan Ankara 'Unıv ersıtesı profesorlerınden Necıb Uçok kurtarılamıyarak olmuştur. Evvelkı gece, tesbıt edılemıyen bır saatte Rızapaşa yokuşundakı Şahende sokağında 15 metre toprak altmda bulunan havagazı ana borusu patlamıştır Borudan sızan gazlar Mercan Palas otehnın bu sokağa bakan odalarına dolmağa başlamıştır. Hâdıseden ilk olarak dün «abah saat 6 da Mercan Palas otelının bıtışığındekı 21 sayılı evde oturan Husnu Oge adlı şahıs haberdar olmuş ve derhal otel kâtıbını uyan Arkast Sa. 6. SIL 4 te gazmden zehirlendi Mudür Kemal âmirlerin de terfiini sağlrvacak kanunun Meclise se\kedildiğini so>ledi Bır müddettenben şshrimızde ou lunan Emniyet Umum Muduru Kemal Aveun dun gazetecılerle konuşarak demıştır kı « Memurların terfîi hakkmda hazırlanan kanunun yanısıra âmirlerın terfıını de sağlavacak olan kanun Buyuk Millet Mechsıne sevkedılmıştır Bu suretle her kademedek' memura refah sağlamğa çahşılmaktadır Yenı kabul edılen Ateşlı Sılâhlar ve Bıçaklar Kanunu beklenen m netıceleı ı v°rmektedır Yurdun mu*ıteuf bolselerınde malıve ara Arkas\ S 6 Su 3 de Zehırlenerek olen profesor Necıb Uçok «Biitiin insanlık terbiye buhranı . geoîriyor!» Darüşşafaka Cemiyeti tarafından davet edilen Alman pedagogu dun bir basın toplantısı > aptı Daruşşafaka Cemıvetı, Daruşşafa ka lısesı tcdııs sıstcmını daha verırolı şekle sokm k me^unlatın ha Arkası ia. t, 6 u b da Girecek yavrunuzu hazırlayınız RESİMLERÎN Neşrine Yakında başlıyacağız jMIIIIIIMIMIIMfllllllllttlllllllllllil Ankarada Prof, Çanganın işlediği kaza Ankara Tıb Fakultesı Dekanlığından şu mektabu aldık. «Muhterem gazetenızın 21 eylul 1953 tarıhlı nushasımn ılk sahıfesınde (Ankarada bir profesor otomobılle adam çığnedı) başhklı yazıda tanzım edılen raporun altına halen olum tehhke1:! \oktur» şcklınde bir haşıye vazıldıgı \e p'ofe• Arkası Sa. 6, Su. 8 d« Bunlar yarınki Cumhuriyet PAZAR İLÂVESİ'nin Dolgun mündericatı hakkında size bir fıkır vermeğe kâfıdır Baü A\rupa Borc paıa \eıır uuiiııu'.'.. Anıerıka Borç para ütcr mmuiz?» Musahakav.ı iştirak şartlanm ve resimleri iıcretsiz çekecek Fotografhanelerin adreslerini 6 ncı sahifemizde bulacaksınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog