Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYCT ISM Plâja 10 Metre Mesafede Florya Koyu Batı Sahillerinde Marşal bulvarı ve Londra aşfaltı üzerinde KÜÇÜKÇEKMECE CİHANGİR NAHÂLLESİ Emsalsiz BAHÇELİ EV ARSALA RININ safışlarında İstanbul Yapt Kollektif bulununuz! Şirhetinden: Topft» Stlif iftri ABENİ KIRTASIYEEVİ Posfahane C*d 49 Bahçekapı İS BANKASI arkası YENÎ VAKIF IŞ Hanı kat 2 No. 13 16 Telefon: 27310 PAPAZYAN KURTULUŞ Biçki Dikif Yurdu Kayıdlar: Cumartesi ve pazardan maada. Saat 1017. Feriköv Tepeüstü. Papazyan Apt. No. 116 ^ îpek kumlu, billur sulu FLORYA sahiilerinde; kum ve deniz banyolarını doktorların herkest hararetle tavsiye ettikleri ctimlenin malumudur. Bu mıntakanm Türkiyenin yegâne *ifa, sıhhat kaynağı, biricik mesire yerl oluşu ile, Floryanın 34 kilometre yukansmda, Kalitary» köyünda v» 12 kilometre ilerisinde btılunan Küçukçekmece tepelerınae arsalar hemen hemen kalmamış vaziyette olup kvpon haline gelmiştir. Bir kaç sene evvel metrekareleri 1530 lira olan bu arsaların fiatları; bugün 27.000.000 lira sarfile vucude gelmekte olan elektrikli banliyö treni ve 2050 milyon lira «arfile Bayındırlık Vekâletinln insasına başlattığı 50 metre genişliğinde istimlâki yapılan MÜTEMADÎ PARK (MARŞAL BULVARI) nın da tesirile 2050 lıraya firlamıstır. Yann, öbür gün ise fiatlann 50100 liraya yükseleceği tabıidir. CİHANGİR MAHALLESİ BAHÇELİ EV ARSALARI: FLORYA K O Y U N U N batı «ahillerind» bulunmaktâdı*. Küçukçekmece # 9 % # İpek kumlu, billur sulu, sifakaynağı Sahildeki TURİSTİK yenl (f O T E L G A Z İ N O F L A J ) ı vt önündaki koruluğm (10) ON METRE MESAFİBEDİR. Şirketimizin aylardanberi muazzam gajrret »arfile vucude getirdiği, her pargelln istifadesine terkedilmli bulunan tazyikll IU (Ttrkoa) tesUatına gahfbdir. Yükleme Boşaltma Yaphrılacak Toprak Mahsülleri Ofisi lstanbul Bölge Müdürlüğünden: 1 Tekirdağ ambarımıza gelecek veya buradan dığer mahallere sevkedilecek Ofisimıze aid hububat, bakliyat, sair maddeierin bir yıl müddetle yükleme ve boşaltma ışleri açık eksiltmeye çıkarılmıstır. 2 Eksıltme 289/953 tarıhine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te adı geçen Ambar Şefliği bınasında teşekkül edecek hususl komisyon önünde yapılacaktır. 3 İstekli kimselerin 15 000 lira geçici teminatlarıru eksiltme saatinden bir saat onceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacaklan makbuzlarile Komisyona başvurma ları lâzımdır. 4 Bu işe aid sartlaşma ve sözleşme tasarıları Toprak Mahsülleri Ofisi İstanbul Bölge Mudurluğu ile adı geçen Ambar Şef.iğinden bes. lira mukabihnde temin edilebıhr. (14875) SİRKECTYE LONDRA ASFALTI yolu ile 23 kilometre, MARŞAL BULVARI yolu il« 16 kiloraetr«mesafe<J« olup; ger«k karm v»»ıtasil« vt gerekm slektrikli banliyö treni ile 20 dakikadır. Umumivetle 300 400 metreksre arasında olan arsaların metrekare fiatları 12 liradır. LONDRA ASFALTI ile 50 metre genişliğindeki MÜTEMADİ BULVARI) üzerindekilerin fiatları 16 îiradır. PARK (MARŞAL •'• DAMPİNG'DEN İSTİFADE EDİNİZ: CİHANGİR yukarılarda yüzle»ce parsel sab|inı yaptığı arsa fiatlan uzerindeld ajın lndirmelerl herkesin malumudur. tnadlı blr rekabet, kısa Wr muddet için MAHALLESİ BAHÇELİ EV A R S A L A R I N DA T E Ş M İ L EDİLMİŞ B UL UNMA K T A D I R . 26/9/953 cumartesi ve 27/9/953 paıar gunü arsalannı kapıyacaklardan arsa bedelleri metrekart fiatları 8 liradan hesab edilecektir. LONDRA ASFALTI ile MARŞAL BULVARI üzerindekiler ise 7.5 liradan hesab edilecektir. Bu şahane arsalan, bu bedellerle bir daha klmsenin göremiyeceği tabiîdir. İstanbulun en muhteşem arsalarının satışlarında almasanız dahi buiununuz. Zira cumartesi ve pazar günlerinin istikbalinizin bir dönüm noktası olduğunu hatırınızdan çıkarmayınız. Yukarıda izahı yapılan şeraitl haiı arsalarımız mahdud olduğundan, müşterilerimizin gidi? günlerinden evvel Şirketimize müracaatle, ücretsiı otobüs fislerini ve sıra numaralarını almalan rica olunur. Arsa kapıyanlardan 250 lira kaparo alınır. Bedelin ustü, tapu verilirken tahsil edilir. 7 gün içinde tapusunu alıruyanlarm arsalarını hesttir. Cumartesi ve pazar günleri otobüsler yazıhanemiz öniinden saat 14.00 te hareket edecektir. N OT : ' başkasına vermekte Şırket serI | | | 1 Ciddt olmıyan taliblerin 250 lira kaparo yahrıp, lüzumsuz yere Şirketimizi isgal etmemelerini; ars^yı kapanVIan evvel danışaaakları hefitesle danışmalarım, îstanbulda satısı yapılan bütün «rsaları gidip görmelerini, feragat halinde kaparoyu iade etmenin Şirketimizin prensiplerıne aykırı olduğunu sayın taliblere ehemmiyetle bildiririz. 2 Arsa satıj gunlerimlzde ban «pekfllltSrler; kalabahk Içine lehirleyici münafıklar sokmakta ve türlü vaid ve çeşidü telkinlerle müsterilerimiz üzerinde moral bozucu hareketlerde bulunmakU ve satıslarımıa tabote etmeğe yeltenmektedirler. Şirketimizin her satış ilânında bir tek srsasmın kalmadığı malumdur. Ancak, kendi menfaatlerini halkımızın menfaatlerirün çok üjtunde rutan bu gibi arsa ıpekülâtörlerine kapılmamalarını, her defa olduğu gibi bu defa da sayın müsterilerimize hatırlatmayı faydalı bulduk. . Kiraiık İmalâÜiane Ayvansarav civannda elektrik cereyanı mevcud bina, kirahktır. Telefon: 21064 Ekmekçi Fınn ve Makinalan Buhar borulu fırın. tip «RR. 2 piiirme gözlü ve tip .RRK. pastacılık için bir ilâve gozlü. Borular İsveç çeliğinden olup, modern sistemdeki teçhizat en birinci malzemeden imal edılmiştir. Isıtma, kömur veya briketle yapılır. Kullanılış gayet kolaydır. Izmir, Nazilü, Samsun gibi vilâyetlerımizde çalışmaktadır. Türkiyede, Ankara, HAMUR KARISTIRMA ve YOĞURMA MAKİNASI flfloresaht satın alırken de GENERAL^ELECTRIC I IMPERIAL KEMIKAL INDUSTRIS ( TURKEY ) İŞI«N»UI ( De%Tİlir ve taşınabilir hamur tekneli v» 250 Kg. hamur kapasıtesinde. 220'380 VolÜuk Elektrik Motörü ile çali|ir. Münhasıran Dıracatçısı: METALE^PORT Boite Postale No. 442 POLOGNE Her türlü mürscaatin Türkiye Ticârl Mümessili: Çok Ksymeili Eşya Müzayedesi 27 Eylul 1953 Pazar gunü saat 10 da Merhum Beşıktaş Muhafızı MÜŞİR HASAN PAŞA mahdumu Em.n Pasaya aid kıjTnetii avızcler. Katoloğe talbolar, yazı, antika Kuranlar, altın ışlemeli kılıçlsr, eski kitablar, hârika Çin blöblan saray vazoları, eskı Hereke, Tebriz ve Kesan halıları, k = pitnne sa'on taVımları, saray yaldızb konsolları, kütübhane, masalar, pıyano. bib'olar ve bir çok saray eşyası, müzayede ile satılac ğı ilân olunur. Adres: Beşıktaş. Birincı Yıldız. Akdoğan Sok. No. (Abbas Ağa parkının karşısında) Türk Levant Ticaret Evi, Hakkı Gökşahin Yuksekkaldınm Norveç han kat 1. P.K. 1277. Galata İstanbul adresine yapılması. markasına aüvenebilirsiniz! GEÇMEZ İKRAMİYE EVİ PBranızı en iyİ8»nc vermek isfersenîz ZARAFET, HASSASİYET SÜRAT ve MUKAVEMET bakımından dünyada emsali bulunmıyan ALMAN MALI SU BİR İNGİLİZ TRENÇKOT PARDESÜLERİMİZİN Fiat ve çeşıdlerini görmeden pardesu almayınız. P O R T A K A L OPTİMA Yazı makinelerimizin Plâne (kuçuk boy çantalı) Elıte (orta boy çantalı) modelleri gelmiştir. Futları gayet musaid olan makinelerımizi bütün satıcılardan ısrarla bteyiniz. Türkiye Umumî Mümessili: PEŞİN ve TAKSÎTLE EN UYGUN FİAT YILBAŞINDA PARASIZ General Electric, 75 senedenberi elektrik sahasında rakipsiz önderdir ve GE flüoresantları dünyanın her tarafında yüksek randımanları İle nam salmıştır. SALÂHADDİN KARAKAŞLI MÜESSESESİ M ıufipasa: Kapalıcarsı kapısı yanında No. 18 Fatih As. Şubesinden: Şubemizden tütün ikramıyesi alan subay, er ve sehid yetimlerinin senelik yoklamalarına 1 Ekim 1953 tarihinde baslanıp 15 kasım 1953 tarihinde son bulacağından subemizde kavıdlı subay ve erlerin ıkramive tevzi cüzdanları ve raporlarile, vetimlerinin ise nufus kâğıdı ve ikramiye tevzi cüzdanlarile ve halen dul olduklarma dair muhtarlıkjardan aldıkları ılmühaberlerile her gün saat 9 dan 17 ye kadar subeve muracaatlerı. (307814919) GENERAL @ ELECTITIC Flüoresant Lâmbalarını tcrcib ediniz. Türkiye Umum Mümessili: I ı TARHAN Müessesesi Tepebaşı, Meşrutiyet caddesi. 37 Tel: 46175 23241 KOÇ TlCARET T. A. Ş.; ANTİDOT|^OH. T , Her zevke uygur. çeşit ve renkler Oİ5AĞRISI , m,» ' • ADALE ROMATİ1MASI ^ ^ C «YAN1KLAR ^ ^ ^ ^ •GUNESYANIĞI ^^^ft, •ARI.BÖCEK SOKMASI ^ ^ " ^ •KESIK ff^ ^ * rARALAR . ^ f e #^ *Pİ$İK ^ f c *5 : • KASIHTI 1W* J • EK1EMA S ^ M Öl ^~ • ERGENLİK «i'r* O S •DONUK ' « % £ • i I • D R (ATLAKLARINDA VE ^ B 1 1 5 Eİ • T A T H S N A KUU.ANILIR v^ | P R$A OR FiATI : 7 5 Krs. ^^^ ' •NEZ.LE * GR İP fe 4 *B« 5 CEVİZLI SAHASINDA TAKSÎTLE SATILIK Arsalar ^ 9 9 W Bu arsalar Adalann tam karşîsmda, Meşhur Dragos Kumluğu ve Plâjı üzerinde, Denize, Tren yoluna ve asfalt Bağdad caddesine en yakm noktatında Asfalt Bağdad caddesi üzerinde ve tekmil vesaitin güzergâhındadır. Metrekareleri 350 ilâ 650 arasında, fiatlan da 4500 ilâ 12.000, 14.00. lira raddesindedir. Fiatın bir kısmı peşin, mütebakisi iki sene aylık taksitlidir. Taksitler faizsizdir. Peşinatın tediyesîni mütenkıb takrir yapılarak çap ve sened derhal verilir. Beğenilen arsayı kapatmak için makbuz mukabilinde 250 lira yatırmak lâzımdır. Muracaat ve Satış Yeri: BEYOĞLU Ş U B E S İ Beyoğlu, İstiklal Cad., No. 349 Tel: 45207^ HACİZ KARARI Izin tecavüzü ve firar suçundan maznun. Trabzonun Ambur k3yünden Ahmed Oğ. S30 Doğ. Hasan Yılmar hakkında gazete vasıtasıl» yapılan ihtar netice vermediğınden maznunun Turkıye dahilinde bulunan menkui, gayrimenkul mallarınm haczine As. Y.UJC. nun 216^ maddesi gereğince karar verdım. ADLt AMİS (3121 1504S» ^ 1 " Kİ RA LI K " i ^ 1 YAZIHANELER yünuanıti en eski ve en miikemm ABENİ KIRTASİYE EVİ Istanbui. yem Postanç cad 1 1 | Nuruosmaniye caddesinde (Atlas Yayınevi) üsründe YENİ HANda 1 Muracaat Her eun İdealtepe, asfalt Bağdad caddesi. Otobüs darağı No. 93 Beyaz Koşk. NOT: İdealtepe\e Haydarpasadan tren. Kadıkoyden otobüs vardır. Kalorifer ve Sıhhî Tesisat Ustalarına Ihtiyacımız Vardır Galatada Fermen^ciltr 90 num«r»dt FENNİ Vt SIHHÎ TESİSAT Ltd. OrttkU|uu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog