Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

25 Eyîffl 1991 C Ü M n ü Kl Yl PAHALILJĞA KARŞI MÜCADELE T,G, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: Kasa dairesi kapılan alınacaktır. 1 Bankamızın yapılmakta olan yeni hizmet binaları kasa daireleri için dünyaca tanınmış müesseselerin imalâtmdan olmak üzere kasa dairesi kapılarile bunlara aid parmaklıkh kapı ve bu dairelerin daiml havalanmalannı otomatik olarak sajlıyacak, fakat herhangi bir suretle binada yangın çıktığı takdirde hava muayven bir ısı derecesine yükselince kasa dairesile koridorun arasındaki bağlantıyı gene otomatik olarak kesecek tertıbatlı havalandırma cihazları almacaktır. 2 Yangın. oksidrik alevine ve makabla delinmeğe karsı dayanıklı olacak olan bu kapılardan. aians binaları için parmaklık kapı agırhgı hariç asıl kapı ağırlığı 500 ilâ 700 kiloşramlık olmak üzere 80 tane sube binaları için ayni sekilde asıl kapı agırhgı 900 ılâ 1100 küosramlık olmak üzere 50 tane. havalandırma cihazlarından 260 tane alınması düsünülmektedir Bu aded ?İ20 nisbetinde azalıp çoğalabilir. 3 Her firma kendi fabrikasınca standart olarak yapılmakta olan kapı ve hava'andırma cıhszlarının teknik vasıflarını. lüzumlu ölçülerini müfredatlı ağırlıklarını, şimdiye kadar bunlardan hangi bankalara verdiklerini bildiren türkce tercümelerile birlikte izahnamelerini vereceklerdir. 4 Bu işle ilgilenecek firmalar her ağırhktaki kasa dairesi kapısının parmakhk kap'sile birlikte ve havalandırma cihazınm beher adedinin Fob ve Cif. îstanbul fiatlarile İstanbulda gümrüklü olarak fiatlarmı dolar ve Türk lirası olarak ayrı avrı gösteren ve teslim müddeti ile bedellerinin bankaca ödenmesine aid sartlannı bildiren teklif mektublarını 910.1953 Cumartesi günü saat on beşe kadar kırmızı mühür mumu ile kapalı zarf içinde banka inşaat müdürlüğüne vermİ3 bulunacaklardır. 5 Firmalar tekliflerini verirlerken bu malzemenin kendilerine ihale edılmesi halinde ihale bedeli üzerinden bankaya <. 10 nisbetinde kesin teminat vereceklerini ve f gerekli sekilde ambalâjlayıp sigorta ettireceklerini de göz önünde tutarak fiatlarmı tesbit etmis olmaları sarttır. 8 Istekli firmalar açıklanmasmı istiyecekleri noktalar için Ankarada tn^aat Müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirler 7 Banka, bütün işi toptan blr firmaya vereblleceğ) gibi hafif kapılan bir firmadan ağır kapıları ve havalandırma cihazları baska baska firmalardyn alabilmek, ihaleyi yapıp yapmamak veya tercih etmek hakkını muhafaza eder. Ancak firmalar 9.11.1953 Çarsamba akşamına kadar bankaca ihalenin kendilerine vapıldıgı bildirilmediği takdirde tekliflerile bankaya bağlı sayılmıyaeaklardır. (14805) BAŞ AĞRfLARINA KARŞI HER HUSUSTA MUHAFAZALÎ Mefruşat mağazasında ucuzluk Geniş Avrupa tülleri, en son moda desenler üzerinde fiatı 6 lira, yeni gelen keten kretonlar, döşemelik kumaşlar, naylon sofra örtüleri, sofra ve yer muşambaları, parke ve muşamba için Avrupa cilâları. Her yerden daha iyi ve her yerden daha ucuz. Beyoğlu Hacopulo Pasajı No. 27 LUVR 50 senelik mazisi olan Raplumbağaya ba mnrfafazay» tabUt verdl, portstO makınasına ıse bu ımkâra HALDA saglaıfa. lsveç mamulât» HALDA yaa makmasmın ktırvetlj bir çerçevest, sağiam yanlan ve arkası, dayanıklı ve sesi masseden bır taban levhası vardır. HALDA yalnız darbdere karşt olmayrp tOB re kıre karşı da muhafazalıdır. HALDA sabit yaa malrinalarmnı aynı üstün kalıtesine ve aynı gürel yeşfl rengine sahip olan HALDA portatif, haiîf aklet ya» malcirmn da evintate Te seyyahatlannızda senelerco yaa arkadaşmız olacak aekilde ıtına üe imâl edünustiT. 14S GRİPİN başan lle kullanılır. MLVSiM HAMUKLARht YA VAVRUNU2U KORUVABiLMEK İÇİN OA/U.âOl V/TAMM£ivt SülOE üZ SAFARI UfilLA*lkfB£Sl£YtW/Z. ÇINAR Zevk sahibi insardann gazinosudur. Parlak eylul mehtabını ÇINARDA seyrediniz. Hafta tatillerinizde, istirahat saatlerinizde öğle ve akşam yemeklerinizde, her zaman ÇINAR'ı tercih ediniz. Yeşilköy 18 2. | Gayet ltinalı hususide az kullanılrmş, radyo, kalorifer, 4 I kapıh mücedded. Otomobili | görmek için Ayazpaşada Üsküdarlı Bâki Bey Garajına Telefon: 82712 t I Ekim 953 tarihinden itibaren yeni telefon numaralarımızın Satılık Olsmobl \ I • ^•^^•i İSVEÇTE YAPILMIS HAFÎF SIKLET BlR FACİT MAMULATI kanat takra» 47530 47539 47538 olacağını arzederiz. I K O N T U A R MARİTİM Galata. Hovagimyan han 4 üncü kat. Parmaklanmza TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÂNLARI Satınalma Komisyonu BaşkanSığından: Şartnamesinde müfredaü yazıh eem'an 2380 kilo tipo mürekkebi 966. Lr. Cuma 10 1/10'953 244. , Cuma 11 9/10/953 68V100 eb'adında cift turlu. Cem'an 1860 Mt. çelik tel halat 750. » saatte 1800 baskı yapan tipo 5000 kilo mühür kurşunu 2000 kilo mühür kurşunu tell 240. . Cuma 15 9/10/953 makinesi acele satılıktır Müra200 ton Siklop çemberi 12375. » 9/11'953 Pazartesi 10 caat Vilâvet karsısında 37/4. 30 ton Patates nişastas 1114. > 16 9/10/953 Cuma Telefon: 21963 30 ton Arab zamkı • 3668. » 11 Pazartesi 9/11/953 KAYIB 946'823 sayıiı Liman <rJz. Muhtelif cins ve miktarda cem'an danıtnı kaybettım. Yenısmi alacağım. 50.000 aded K. ve ek filitre plâkası 15 4313. » 9/11/953 > aan eskismtn hukmu yoktur. 132S5 s'.cıl numaraiı lkinci sınıf 1 Yukarıda cins ve miktarları yazıh malzemeler pazarlık suretile satın alınacaktır. 2 Pazarlıkları hizalarında yazıh tarih, gün ve saatte Kabataşta Tekel Umum Müdürlüğü Satınalma Kokamarot Hasan Tuma misyonunda yapılacaktır 3 Her bir mvezuun şartnameleri ve mühürlü kurşunu şekil ve eb'ad nümunesi, fipo mürekkebi renk nümunesi her gün Komisvonumuzda görülebilir. 4 İdare kısmen veya tamamen ihale edip etmemekte, kısım, kısım, yan ayrı taliblere ihale etmekte Dahiliye Muteha«ısı serbesttir. Muavene |718fckşiktas5 Siklop çemberi ve patates nişastası, sartnamele rindeki yazıh kayıdlar dairesinde kısmen teklif yaOrtahahce No 12 Tel H4395 pılabilir. Ev Valıkonagj Cad No 43 6 Talibler muvakkat teminat makbuzları, sair bel gelerile birlikte belirli gün ve saatlerde KomisyonuBasaran Ant kat 1 Tel R3K841 muza müracaatleri ilân olunur. (15041) HALDA ELİ HP J PORTATİF YAZI MAKİNASI Acele Satılık Matbaa Tipo Makinesi Cins ve miktan Muvakkat teminatı Tarihi İ H AL E N t N Saa Günü TÜRKİYEDE AAÜMESSİll BURLA ve Ortakları Gatato, İstanbul Telefon : 44766 Yapı işleri Ilaııı Canakkale Bayındırlık Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan is: Biga Devlet Hastanesi onarım ist' olup kesif bedeli 24584.85 liradır. 2 Eksiltme 8 10.953 Persembe günü saat 11 de Bayındırlık Müdürlüğü odasında mütesekkil ihale komisyonu marifetile kapalı zarf usuly ile yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girebilmek için: a İsteklilerin usulüne göre 184386 liralık geçici teminat makbuzu vermeleri ve 1953 yılı Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri. b Bu gibi isleri İyi bir surette basardıgını veya idare va dpnetlediğini ispata yarar belgelerile birlikte ihale süniinden en az tatıl günlçri hariç, üç eün evvel Vilâyet makamına müracaatle yeterlik belçeieri almalan. c 2490 sayılı kanun hükümlerine ?öre hazırlıvaeakl^rı teklif mektublarmı ihale günü saat 10 a kadar makbuz karsılığmda komisyona vermeleri lâzımdır. 4 Postada olabüecek gecikmeler kabul edilmez. 5 Bu işe aid keşif ve sartnameler tatil günleri hariç her gün Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. (14793) Telefon Numaralan Değişiklijp ™ ^ ™ \ MADEN EKSPORT LİMİTED ŞİRKETİ Galata, Karakov. Bankalar Hanı No. 5 1 5 8 Yeni telefon numaralarımız' f Dr. R. Feril Pir • Ticari kısım : Teknik kısım : 40696 ve 41325 42026 T.C.D. Demiryolları İşletmesinden: 1 73150 Kg. demlr ve galvanizli tel lle 750 nılo galvanteli dikenli tel ve 2 310 ton bakır born. çubuk, levha ile pirinc cubuk ve levha satın ahnacaktır. Teklif verme «uretile yukarıda yazüı malzeme satın alınacaktır. Bu ise aid tekliflerin 27.10.1953 Salı günü «aat 14 e kadar Ankarada idare merkezinde Malzeme Daireai Reialiğine verilmesi lâzımdır. Demir ve galvanize tel şartnamesl 250, bakır ve pirlnç malzeme şartnamesi de 1000 kuruş mukabilinde Ankarada Merkez ve lstanbulda Haydarpasa veznelerimizde satılmaktadır. (14819) DEMÎR TACIRLERININ Itotpcint £N m AMERİKAN BUZ DOLABIDIR. DİKKAT NAZARINA Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesinden aldığımız sirküler gereğince: Dördüncü üç aylık devre için tacirlerimizin gerek Odamızdan ve gerekse bağlı bulundukları maliye şubesinden demir ticaretile iştigal ettiklerine dair alacakları her iki belge ile birlikte 1/10/953 ten itibaren 15/10/953 tarihi akşamına kadar Karabük Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesine ulaştırmaları icab ettiğini, bu tarihten evvel ve sonra yapılacak müracaatlerin hiç bir suretle nazarı itibara ahnmıyacağı sayın tacırlerimize tebliğ olunur. OEPOSU m GRONBERG HALEHERI İSTANBULRİZAPASA YOKUŞU MİLAS HAN No 9 Türkiye Tıbbî Müstahzarat Lâboratuarlarn Derneği Baskanlığından: İdare heyetine verüen takrir üzerine Dernek nizamnamesinin 12 nci maddesi mucibince 3/10/953 cumartesi günü saat 15 te Cağaloğlu Etıbba Odası salonunda aktedüecsk fevkalâde kongreye teşrifleri sayın üyelerimizden rica olunur. Görüşülecek mevzuun ehemmiyetine binaen azamız olmıyan laboratuar sahibi meslekdaşlarımızın da kongreye istirakle• • ^ • • • • B rinde bir mahzur yoktur. Bİ^HBHHHBB [TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALÂRI A.Ş. den: Allı Şeker Fakrikası Kurulacak llâhiyat Fakültesi Dekanlığından: 1 Fakültemize öğrenci kayıd ve kabulü 15 Eylul 953 ten 28 Ekim 953 tarihine kadar yapılacaktır. 2 Istekli ögrencilerin kavdedilebilmeleri icin burslu veva serbest okuvacaâını belirteıı bir dilekçeye aşağıda yazılı belgeleri ekliverek Dekanlı6a basvurmaları gerektir. a Olgunluk diploması aslı veya mezun oldugu liseden gönderilecek belge. b Tasdıkli nüfus kâgıdı örneği. c Sağlık ve aşı raporu. ç 4.5X6 büyüklüğünde altı fotoğrai. d Kendi el vazısile doldurarak 15 kurusluk pul üzerine imza edeceği bevanname örnegi Fakülteden verilecek. e Harç yönetmeliğine göre verilmesi gereken harcların Ünlversite Muhasebesine yatırıldıgına dair makbuz. 3 Kayıdlarını ikmal etmis olanlar arasında sınavla Millî Eğitim Vekâleti hesabına burslu ögrenci seçilecektir. 4 Sınav kompozisyondan yapılır Kazananlardan denk dereceliler arasında lisan bilenler tercih edilir. 5 Millî Eğitim Vekâleti hesabına burslu okuyan ögrenciler mezun olduklarmda da öğretmerî tgyin edilirler6 Noksan evrak veren veya gönderenler hakkında hiçblr muamele yapılmaz. (14541) İstanbul Ticaret Odası Bayındırlık Vekâletinden: Eksiltmeye konulan iş: Bu yıl As. Tbb. Okulunun birincl ve ana sınıfiarına ta . 1 Kayseri su işleri 32 nci şube Müdürlüğü bölgesinde bubib, dis tabibi, eczacı ve kimyager dalına öğrenci alınacaktır. lunan Zamantı vadisinin 1/5000 ve 1/25000 mıkvaslı haAra smıflara her zaman öğrenci alınır. Dig. eczacu kimya dalına • ritasının alınmasına esas teşkil etmek üzere nirengi şe girmek istiyenler, İst. Tıb Fakültesi girme ımtihanlarında mu . bekesi tesisi 2 nci kısım işi olup tahmin edilen kesif bevaffak olanlardan, tıb dalına girmek arzu edenler de Ankara dsli fiat birimleri esası üzerinden (86 400) liradır. Tıb Fakültesi girme imtihanlarında muvaffak olanlardan alı2 Eksiltme 8.10.1953 tarihine rastlıyan Perşembe eünü sanacaktır. Tıb dalı Ankaraya. dığerleri İst. As. Tıb. Okulu Md. at (15) te Ankarada Su îşleri Reisliği binası içinde toplane müracaat ederler. Müracaat. Fakülteye giris imtihanların nacak olan su eksiltme komisyonu odasında kapah zarf dan on gün sonraya kadardır. 1 inci smıfa girecek öğrencilerusulü ile yapılacaktır. den aranılacak şartlar: 3 Isteklilerin eksiltme sartlasmasını sözleşme tasarısını özel 18 yaşını ikmal etmis; 25 yagını bitirmemis olmak. Ankara teknik şartlaşma. fiat birimleri ve kesif cetvelini. Bayınve İst. Tıç Fakültelerınin yarjacağı giris imtihanlarındakı mudırlık işleri genel şartnamesi ve su işleri umumî fennl vaffakıyet dereceler'ne göre ahnacak. şartnamesini ve bu İse aid evrak ile projeleri (4.32) lira Ara sınıflara ahnacak öğrencilerde aranılacak şart: karşılığında su işleri reisliğinden alabilirler. Tıb Fakültesine kayıdlı olmak. üst sınıfa iyi derece ile ve ikmalsiz olarak bu yıl ^eçmiş olmak. yaşiarı: 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı 2 nci sınıfa gırecekler için 24 yaşına basmamıs olmak. A S HI H (5570) lirahk geçici teminat vermeleri ve bu isin teknik 3 üncü sınıfa girecekler için: 25 yaşma basmamıs olmık. ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi muvaffakıyetle ba19/9/953 tarihinde çıkan 14685 No. lı Nizip Belediyesi ilâ4 üncü ile diğer smıflara girecek ögrencilerin yaslar:na birunda muhammen bedeli 5.000 olacağı yerde yanlışhkla 500 Ura şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belge1 Müteahhid nam ve hesabına bedeli 6.160 lira tahmin olunan rer yas daha ilâve edilir. Okula girmek istiyen bütün öğrenci ; lerile birlikte eksiltmenin yapılacaSt günden en az (ta olarak çıknuşur. aşağıda markalan yazüı vasıta makasları her iki marka üzerinden ayrı lerden istenılen belgeler: Muhammen bedellnln 5.000 Ura olacağı tashih ve tavzih til günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Veayrı açık eksiltme suretile satın ahnacaktır. As. Tıb. Okuluna girebilir kaydile tam teşekküllü bir As. olunur. kâletine müracaatle bu işin eksıltmesine girebilmek için 20 aded DİAMOND T. Kamyon modek 720. hastahaneden sağlam raporu almak, nüfus cüzdanı. ivi hal belyeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri Ön komple makası gesi (Emniyetten). verilecek nümuneye göre Noterlikten tesşarttır. 15 aded DİAMOND T. Kamyon model: 720. dikli ebeveyninip veya velisinin taahhüdnameleri. 8 aded veArka komple makası sikalık resim. okula girmek istediğine dair okul Md. ne hitaİstekü bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek 20 aded MACK kamyon model 240X ön komple makası ben yazılmış dilekçe/ kişi olması (özel ve tesçil edilmemis ortaklılar kabul 15 aded MACK kamyon model 240X arka komple makası Fazla bilgi almak fstiyenlerin Okul Md. lüklerine müraedilmez) 2 Açık eksiltmesi 19 ekim 953 pazartesi günü saat 14 te Genel caatleri. (3072 14913) 5 îsteklilerin teklif mektublarmı 2 nci maddede vazılı saMüdurlük Malzeme Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 1 Yapılacak iş: İstiklâl ve İstasyon caddelerinde 2620 metre kaatten bir saat öneesine kadar su isleri reisliğine makbuz 3 Bu i$e aid geçici teminat DİAMOND marka için 217.50 TL. ve nalizasyon inşası. karşılığında vermeleri lâzımdır. MACK marka için 244.50 TL. dır. 2 Keşif bedeli 48306 Ura 68 krş. olup geçici güven akçesi 3622 4 Komple makaslara aid şartnameler bedeMz olarak Genel Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (14386) lira 95 kurugtur. Müdurlük Malzeme Şubesinden alınacaktır. 3 İfiale 12/10/953 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te Belediye Daimî Encümeninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 4 Eksiltmeye gireceklerin arttırma. eksiltme kanununa uygun olarak hazırhyacakları teklif mektubu ile teminat makbuzlarını ihale Rumelihisar, Baltalimanı caddesinde dört bir tarau açık, günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Belediye Başkanlığına verfevkalâde manzaralı, deniz kenarında 6 od?lı kaîorifer, sıcak su Malzemesi Cemiyetimizden verilmek üzere Etimesud ambamiş olmaları şarttır. Bu saatten sonra verilen mektublarla postadaki ve son sistem tertibaÜı havagazi, garaj yeri ve kayıkhanesi olan Türkçeden Almancaya ve Almancadan Türkçeye tercumeye rımızda 1500 kadar çadır pazarbkla tamir ettirilecektir. Pazargecikmeler kabul edilmez. Alemdar yalısı kirahktır. Müracaat: 3646 ve 21975 telefona. muktedir mütercim aranıyor. Aynea İngilizceye vakıf olanlar lık, 7 ekim 1953 çarsamba günü saat 10.30 da Umumî Merkez 6 Eksiltmeye girecekler bu işe aid kesif ve fennl şartnamesini tercih edilir. Talibler hal tercümeleri ile (PJC 1560 Galata) adrebinasında yapılacaktır. Geçici teminat 300 liradır. Şartnamesi ihale gününe kadar her gün çalışma saatlerinde Belediye Fen İşlerinde sine veya İstanbul 49445 telefon numarasma müracaatleri rica Umumî Merkez Tekel Servisinden ve İstanbulda Mimar Vedad görebilirler. " " (15009) ^^•••^••^•^•^•H olunur. ^mmmm^^^^^^^^^m Çgddesinde Kızılav Depostmjan alınabilir. 1 Muhtelif kapasitede altı şeker fabrikası kurulacaktır. Âtideki sart ve vasıfları haiz fırmaların veva resml vekâletnamelerini hâmil vekillerinin referanslarile birlikte 20/10/1953 tarihine kadar Sirketimizin Genel Müdürlüğüne müracaatlan ilân olun.ır: a) Asgarî 1.500 ton pancar isleme kapasitesinde tam bir seker fabrikasım muvaffakıvetle kurmus olmaları. b) Teknik ve malî sartnamelerimizdeki icabları yerine getirebilecek kudret ve ehliyette olmaları2 Şartname almak üzere 20/10/1953 tarihinden sonra vapılacak müracaatlar kabul edilmivecektir. 3 Birinci maddede yazılı evsafı haiz firma vekilleri, her fabrikaya aid bir gartnameyi TL. 50, (Elli lira) bedel mukabilinde Ankaradaki Sirket Genel Müdürlüğünden alabilirler. (14646) Ankara îstanbul As, Tıbbiye Okullarına Giriş Şartları ı a Karayolları Genel Müdürlüğünden: Kapalı Zarf Usulu lle Eksiltme llânı Niğde Belediye Reisliğinden Çadır Tamir Ettirilecek TÜRKİYE KIZILAY GEMİYETİ UMUMİ MERKEZİNDEN: MUTERCIM ARANIYOR Kira' k Apartıman Yalı Katı Nizip Belediyesinden: 1 Belediyemize aid işler vaziyette kurulu bulunan B37 model Volf marka 60 bevgir kuvvetinde pistonlu buhar motör ve Simens marka 60 kilovatlık eeneratdr sebeke tabloları ve 1 Belediyeye aid Sümer Sinemasında yapbrüacak 31096^5 Harb Akademilerine 75 lira ayhk ücretle 7 kadın hademe alınateferrüatı 15000 ve Roston marka 18 bevgir kuvvetinde Dizel •notör ve Helmof marka 20 kilovatlık generatör. sebeke tablo lira kesif bedelli tadil ve onarım isi kapalı zarf usulü ile ek caktır. İsteklilerin 5 ekim 953 günü 788 sayılı memurin kanununun 4 ları ve teferruatı 5000 lira muhammen bedelle açık arttırmaya siltmeye konulmuştur. ve 5 inci maddelerindeki belgelerle birlikte saat 17 ye kadar Harb A2 İsin geçici teminatı 2332 lira 27 kuruşturkademileri Kumandanlığına müracaatleri. (3102 14980) 1 19 aded elektrik motörü, mevcud şartnamesi mucibince açık Konulmustur. 3 İşbu eksiltme 2 Ekim 1953 Cuma günü saat 15 te Be2 Muvakkat teminatları 1125 ve 375 liradır eksiltme suretile satın ahnacaktır. 3 îhaleleri ayn ayrı olmak üzere 1 Ekim 1953 Per lediye Encümeni huzurunda yapılacağından teklif zarfları ihale saa. 2 Eksiltmesi 2/10/953 cuma günfl saat 10 da Kabataşta Tekel «sembe günü saat 11 de Nizibde Belediye Dairesinde vapıla tinden bir saat ervviiiM kadar verilmiş veya posta ile gbnderilmiş olaITmum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. caktır. caktır. 3 Tamamının muhammen bedeli 6750 lira olup muvakkat teminatı 4 îstekliler, keşif ve şartnameyi Belediye Mühendisli 4 Şartname Bpleriive Yazı tslerinde görülebilir (146851 506 25 liradır. Motörler devir adedine göre ayrı ayrı, taliblere ihale ginden bedelsiz alabilirler. edilebileeeğmden bu takdirde muvakkat teminatları şartnamenm 34 MÎDR HASI AI.IKI.ARINKA 5 953 vılı Ticaret Odası vesikası ile bu ise benzer diğer W üncü maddesinde yazıh olduğu veçhile yatırılması lâzımdır. bır isi vaptıklarını veva denetlsdiklennı mubev\ın Fen DaıreMıde aerısı Cılseri. ekşılıği, çazlan »e vanmalanna * Şartnamesi her gün Komisyonumuzda görülebilir. sınden alacakları yeterlik belgelerıni ıbraz etmek mecburıye5 IsteklUerin muvakkat teminat makbuzlan, sair belgelerile bir26 eylul 1953 cumartesi günü ilâve kojulariB yapılacağı satmdedirler. likte belirli gün ve saatte Komisyonumu» müracaatleri ilân olunur. vın ha'ka ilân olunur. Cumartesi günleri yapılacak olan koşuS tlân. pul, mukavele v.s. masrafların alıcıya aid olduEczanelerdcn isteyiniz Fiatı 1 Llmdır. (14496) lara saat 15 te baslanacaktır. ğu ilân olunur. ' (14751) Tekel Genel Müdürlüğü llânları Belediye Reisliğinden: Kadın Hademe Ahnacak Satınalma Komsyonu Başkanlığından AT YARIŞLARI UNAGASTRİN Kp Yanş Atları Yetiştiricileri ve Sahibleri Cemiyetinden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog