Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYKT 25 EyTu! 1953 Bastaraft I inci sahifede «Atinada Yunan askert makamlarile temaslarda bulundum. İstanhu'da cumartesi gününe kadar ka!ıp mesıekdaşlarımla fikir teatiBİnde bulutıacak ve Ankar;.y3 da giderek devlet adamlannızla görügeceğim.» Mareşal, NATO ordusunun bir Eus taarruzunu önliyebilecek kadar kuvvetlenip kuvvetlenmediği hakkındaki suale de şu cevabı vermiştir: «Gayretlerimizi bu nokta üzerinde toplamış bulunuyoruz. NATO ordularmın gerek kalite, gereksfc aded bakımmdan hergün biraz daha inkisaf ettieini memnuniyetle kaydetmelıyim.» Montgomery'nin Yunan ordusu hakkındaki fikri Atina 24 (a.a.) FrancePresse •jansınm muhabiri bildiriyor: Yetkili bir kaynaktan öğrenildiğme göre, Mareşal Montgomery, bu sabah Atinadan Ankaraya hareket «tmeden evvel «Yunanistanın savunmasının Balkan realiteleri çerçeves nde teşkilâtlandınlması» mev Mareşal Montgomery İngiliz Mısır dün şehrimize geldi görüşmeleri sona eriyor zuundaki görüşlermi havi bir rapor bırakmıştır. NATO Kuvvetleri Başkomutan Yarduncısımn son teftiş ziyareti Atinanın askert ve siyasî çevrelerinde biraz kaynaşmaya sebeb olmuştur Bu çevreler slâh altındaki kuvvetlerin mevcudu hakkındaki Yunan resmî görüşüyle kendi görüşü arasındaki aykınlığı açıkladığından dolayı Mareşal Montgomery'ye tarizde bulunmaktadır. Mareşalın kanaatince, Yunanistan, silâhlı kuvvetlerini azaltmak suretile askerî yükünü hafifîetraelidirNATO Başkomutan Yardımcısı bu hususta şunlan ilâve etmektedir: «Kötü teçhiz edilmiş on veya on bir tümeni silâh altında bulundurmaktansa, iyi teçhiz edilmiş ve efitim görmüş altı tümen bulundurmak şayaıu tercihtir.» Hâlen silâh altmda bulunan kuvvetlerinkı mevcuduna göre bir askerl yardım görmekte olan Yunanistan, Mareşalin bu fikrinde istikbal için bir tehdid sezmekte ve «Balkan paktınm kendisine bazı taahhüdler yüklemiş olduğunus ileri sürmektedir. Londra 24 (a.a.) Buradakl dip loınatik mahf'Uerin belirttiklerine göre Süveyj kanaluıda bulunan İngiliz birliklerinin geri çeküip çekilmemesi hususunda cereyan etmekte olan müzakerelerin neticesi önümüzdeki hafta içinde belli olacaktır. Süveyş üssünde bulunan 80,000 kişilik İngiliz kuvvetinin hangi şart lar dahilinde geri çekileceğine dai» görüşmelere, geçen ilkbaharda başlanmış bulunmaktadır. Aynı mahfillerin ilâve ettikleriiie göre bir müddettenberi gayriresmî şekilde cereyan etmekte olan müzakerelerin pek yakında resmî b'r mahiyet alması kuvvetle muhtemeldir. Bu suretle 5 senedenberi devam etmekte olan anlaşmazlığra hal yoluna doğru gitmekte olması anlaşılarıktır. Anaşıldığına göre halen Ingütere ile Mısır arasında cereyan etmekte olan müzakerelerin en mühim nok tasını, Süveyşi tahliye edecek olai İngiliz kuvvetlerinin hfngi olaganüstü şartlar dahilin le Süveyşe döneceği meselesi teşkil etmektedir. Mısır Millî İstikamet Bakanı bin başı Salâh Selâm, geçenlerde verdiği bir beyanatta, ancak Arab birliğine mensub memleketlerden birinin güvenliği tehlikeye girdiği takdirde İngiliz kıtalannın Mısıra dönmesinin faydalı olacağını belirt miştir. İngiliz görüşü ise. kanal bölgeslnin Türkiye dahil, bütün Ortadoğu müdafaası için elzem olduğu mealindedir. Münakaşa mevzun teskil eden di ğer meseleler arasında tahliyeyi müteakıb geride kalacak İngiliz teknisyenlerinin adedi ve bu teknisyenlerin ne kadar müddetle Mısırda kalacağı meselesi vardır. Anlaşıldığına göre bu son hususlar hakkında bir anlasmaya varümış bulunulmaktadır. Aynı dipomatik mahfiller, Mısırİngiltere görüşmelerinin nihayete ermek üzere olduğunu belirtmekt> ve şunlan ilâve etmektedirler: «Bu tâli meselelerin halledilmesi belki zamana mütevakkıf olacakta. Fakat halen her iki memleketin göstermekte olduğu iyi niyet ve sulh arzusu karsısuıda esaslı bir tnlaşmaya vanlması muhakkak ki imkânsız değildir.» Kahire 24 (A.P) Sabık Başvekil ve Saadt partisi liderlerinden İbrahim Abdülhadı bugün «Devlete ihanet ve yabancı devletlerle fesat kurmak» la suçlandınlmıştır. İddlanamede, Mısır hükumeti ve devletirte zarar vermek kasdile fesad kurduğu ileri sürülmüştür. Abdülhadi, cumartesi günü İhtilâl Mahkemesl huzuruna çıkanlacaktır. ,^ Sabık Başvekil hakkmda tanzim edilen ithamnamede şunlar kaydedilmiştir. «Madunlarile birlikte, Uhuvveti İslâmiye Cemıyetinin baş rehberi Şeyh Hasan El Baıına'yı öidürtmek için zemin hazırlamıs ve bu hâdiseyi müteakıb açılan tahkikaü yanlı» yola sevketmiştir. Başvekil ve İç İşleri Vekili bulunduğu sırada, 22 aralık 1948 ile 25 temmuz 1949 arasına müsadif devTede, idarl, lrtişa ve yolsuzluklara sebebiyet veren hareketlerde bulunmuştur. 1953 de, jimdild rejimi ızrar etmek kastile yabana devletlerle temas etnüs ve devlete ihanet etmlstir. ^ ^ Amerikada dünkü mühim toplantı Baştorafı I inci sahifede ı bu hususta büyük bir rol oynamak Itadır. Almanyada yapılan seçimkarşısmda bir telâş uyanmıştar. Dünyanın en korkunç bombası ' lerde demokrasinin zaferi aynı zahidrojen bombasının, imal bakımjn manda Birleşik Amerika ve müttedan gayet basit ve ucuz olduğu, bir fiklerinin ileri sürdükleri tekliflekaç yılan kadar hemen hemen bü rin de zaferidlr. tün memleketlerin bu bombalardan Eğer millî gayretlerimiz &dil ve' birer stok kurabileceklerl ileri sü şerefli ise, ve başka memleketlerin rülmektedir. emellerine saygı gösteriyorsak, gaBu yoldaki iddialar, ortada dola yelerimizi manükî ve dürüst yolşırken Başkan Eisenhower, Millî larla tatbika yelteniyorsak, o takGüvenlik konseyi azalannı 3 saat dirde devamlı ve âdil bir sulha ka vuşmamız mümkündür. suren toplantıya çağırmıştır. Korede âdil bir anlasmaya var, Foster Dulles'ın beyanaü Saint LouU (Missouri) 24 (a.a) dık. Siyasl konferans neticesinde Amerikan işçi federasyonu huzu devamlı bir sulhun tesisi mümkün runda söz alan Amerika Dış İşleri dür.» Foster Dulles sozlerine şöyle deBakanı John Foster Dulles, Avrupa vam etmiştir. savunma camiası anlasmasının imc Çin komünistleri geciktirme zalanması ihtimalinin bugün her zamandan fazla olduğunu belirtmiş siyaseti takib etmektedir. Fakat her şeye rağmen Kore konferansının ve funlan ilâve etmiştir: darml bir sulh konferansı haline t Avrupa savunma plânı uzun gelmesi için elimizden gelen gayremüddet inkıtaa uğradıktan sonra ti sarfedeceğiz.» bugün tatbik mevkiine konulmakDr. Musaddıkm îranda takib ettadır. Avrupa savunma camiası an tiği diktatörlük reiimine son veren laşması Almanyada her iki meclis yenl tran hükumetinl alkışlıyan tarahndan ve Holandada temsilci Foster Dulles şunlan ilâve etmiştir: ler meclisi tarafından tasvib edil« Musaddık rejimi günden gümij ve diğer memleket parlamen ne ktmünist rejimini desteklemek" tolan tarafından da kabul edilmek te idi. Bugün yeni rejim sayesinüzeredir. Bu anlaşmanın isükbali de, İranm dahilî meseleleri halletmuhakkak kl parlakbr. mesi ve hür milletlerle bağlarmı Baü Almanya Başbakanı Dr ı kuvvetlendirmesi son derece mümKonrad Adenauer'in siyast zaferi j kündür> bir yaralama Ankara Ceza mahkemesinde bir köylü, sanık mevkünde bulunan bir şahsı tabanca ile yaraladı Ankara 24 (Telefonla) Bugün akşam üzeri İkinci Ağırceza mahkemesinde eşine ender rastlanan ve etrafı hayli telâşlandıran bir yaralama hâdisesi olmuştur. Celâl Artu na adında bir şahıs mahkeme salonuna girerek sanık mevkünde bulunan Sadullah Özdemir adında bir şahsı tabanca ile yaralamıştır. Bundan dört ay önce Celâl Artunanın aü, SaduUah Özdemirin atmı çifteleyerek öldürmüştü. Bu sırada at sahibleri arasında bir kavga başlamış ve Sadullah tabancasını çekerek Celâli yaralamıştır. Tahkikat sonunda Sadullahm bir kimseyi öldürmek maksadile yaralamak suçundan mahkemeye verilmiştir. Bugünkü duruşmada sanık henüz mevkiini aldığı sırada dinleyiciler arasında telâşlı adımlarla ilerleyerek salonun tam ortasında suçlulara ayrılan parmakhğın önüne gelen Celâl tabancasını çekerek altı el ateş etmiştir. Bundan sonra mahkeme heyetine doğru ilerleyince salondaki heyecan son haddini bulmuş ve panik başlamıştır. ! Derhal polis memurlan tarafmdan i yakalanan Celâl tabancayı mahkeme reisine vermek istediğini söylemiş, bu işi neden yaptığı sorusuna da şu cevabı vermiştir: «Sordum ve öğrendim ki Sadullaha verilecek ceza gayet az olacakmış, bari bunun cezasını vereyim dedim ve bugün köyden geldim. Tabancayı köyden gelmeden önce satın almıştım. Ce'âl, ilk sorgusunu müteakıb tevkif edilmistir. Yaralı SaduUah ise h^staneye kaldırılmıştır. Nahkeme salonunda Celâl Bayar geldi. Trakya manevralarında bulunacak Baştarafı I inci sahifede mizde bulunan Bakanlar, Vali, Emniyet Müdürü ve diğer zevat tarafından karşılanmıştn". Celâl Bayar Haydarpaşadan vapurla İstanbula geçmiş, Galata nhtınundan otomobille oğlunun evine gitmiştir. Cumhur Başkanımn iki, üç gün sonra Trakya manevra bölgesine gideceği anlaşılmaktadır. Washington basınımn neşriyab Washington 24 (Usis) Cumhur Başkanı Celâl Bayann Birleşik Amerikayı ziyaret edeceği haberini Amerikan halkı sevincle karşılamıştır. Washington Star gazetesinde «Türkiyeden Misafir» başlığı altında bu münasebetle yaynılanan makalede ezcümle şöyle denilmektedir: «Türkye Cumhur Başkanı Celâl Bayarm ocak ayında Birleşik Amerikayı ziyaret etmesi için Başkau Eisenhower'in yapüğı davetin kabul edilmesi memnuniyet verici bir hâdisedir. Birleşik Amerika ve Tür kiye, Kuzey Atlantik Pakü teşkilâtı çerçevesi dahilinde birer müttefik olmakla kalmayıp, kaCrşılıklı dostluk ve hayranlık hislerile birbirlerine bağlı iki millettir. Cografî öakımdan biribirimizden uzak ohnamıza rağmen aramızda mevcud samiml ve sıkı münasebet, hiç bir surette daha iyi ifade edilemezdi. Amerikalılar bir çok sebeblerden dolayı Türklere hayrandırlar. Metm ve cesur Türk milleti, Sovyet komşularının tehdid ve baskılanna göz kırpmadan karşı koymuştur. Bu memlekette hakikl bir demokrasi mevcvd olduğunu 1950 seçimleri ispat etmiştir. Fakat bilhassa Türk genclerinin Korede büyük bir cesaretle çarpışması, Birleşmis Milletler birliklerile omuz omuza komünist tecavüzüne karşı koyması ve hayatlannı feda etmesi Amerikalılarda derin bir intıba bırakmışb. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki Amerikalılar, Türklere eşsU derecede azimkâr ve sadık bir NATO müttefiki nazarile bakmaktadırlar. Birleşik Amerikayı ilk defa ziyaret eden Türkiye Cumhur Başkanı memleketine ve vatandaşlar • • na karşı duyulan hayranlığı müşahede edebilecektir. Celâl Bayar, hürriyet safmda sarsılmaz bir dürüstlükle kızıl totaliterliğin tehdldine karşı koyan, istiklâline sahib büyük insanları temsil etmektedir.» Karsfaki infılakda İranda komünisflerle 26 kişi yanarak öldü mücadele şiddetlendi Bastc.rafı 3 inci sahifede Dün saat 15 te Karstan 3 kilometre uzakta bulunan benzin deposunda benzin tenekelerinin lehimlenmesi için getirtilen lehimciler tenekeleri dışan çıkartarak lehimlerneğe başladıklan sırada ocaktan sıçnyan kıvılcımlar tenekelerdeki benzinleri ateşlemiş ve alevler etrafa yayılmıştır. Bunun üzerine Belediye başkanı haberdar edilmiş ve yangını söndürmek için faaliyete geçmiştir. Alevler bir aralık deponun içerisine de sirayet •toniştir Civardaki harman yerinde çalışan köylülerle çocuklar deponun bulunduğu mahalle koşmuş ve orada toplanmışlardır. Bu sırada deponun kapısmdan çıkan muazz.m bir alev sütunu orada toplanmış bulunan meraklılan yalayıp gecmistir ki bu da ölüm miktannm fazla olmasma sebeb olmuştur. Bu s W sütununu büyük bir infilak takib etmi=tir. Kars Valisi Hâdi Üoer tle Emniyet müdürü hâdise yerine ge'prek vazivete el koymuş ve yansrınin söndürülmesi için geretpn tedbirler almmıshr Yangında ölenlerin sayısı 26 dır 28 vatandas ağır, 20 si de hafif surette vara'rımıştır. Zarar miktan 100,000 lira olarak tesbit edümiştir. Carnera güreşecek NewYork 24 (a.a.) Dünya eski ağır sıklet boks şampiyonu Primo Carnera. film çevirmek üzere dün gece Rcnaya hareket etmiştir. Carnera, aynı zamanda Avrupada bir güreş turnesi yapmak tasavvurunda olduğunu söylemiştir. RORSA İst. Borsasının 24/9/1953 flatlan Açılıt EUpanıı 1 SterUs 184. Î 8 * . 100 Dolar 280.50 280.30 IU0 »ransıı trangı 0.80 0.80 iüi) LJrel M.80 44.8C 00 Uvtçre rransı 64.03 84.03 • 10 Flor'r. JS.6S 40 ;3 6» 4U mn Belcıka franfi 5 60 5.110 100 DTalunl 93.34 « J 4 100 Çekouo Kur. H 88.87 38.88.87 vt IAHVLLAI 'v • fAI/.l.l I AHVII.I K K 8100 ' 21.75 23 00 22.95 22.40 23.60 22.90 23.15 23.00* 22.30 112.30 • Bastarafı 1 inci sahifede tir. Bu bölgede askert kıtalar ile kargaşalık çıkaranlar arasında çaüşmalar vuku bulrauştur. Asker'er silâh kullanmak mecburiyetinde kalmışlardır. Diğer taraftan resmî tekziblere rağmen, solcu unsurlann kuvvetli bulunduğu Farsm güney batısında Hazerunda bir kaynaşm* olduğu söylentileri yayılmıştır. Şirazda Polis müdürü ile gamizon birinci ve ikinci komutanlannın vazifelerine nihayet verilmiştir. Kürdistan da Mahababd'da polis Tude partisini tutan bir çok memuru tevkif etmiştir. Nihayet, askerl hava alanında vukubulan hâdiseden sonra Tahranda hava ordusuna mensub 10 subay ve assubay tevkif edümiştir. iranda tevkifler Tahran 24 (a.a.) Tahran pollsi dün İran silâhlı birliklerindeki komünist elemanlarla işbirliği yapan ve komünister tarafından itimad kazanmış İran hava subaylarının bir listesini ele geçirmiştir. Bundan maada komünist sabotajalara, silâh ve patlayıcı maddeleri nereden tedarik edeceklerini gösteren ve sabotaj tekniğini izah eden risaleleri paket yapmakta olan beş kadın ve erkek yakalanrruştır. Emniyet teşkilâtı komünist olduğu bildirilen 10 hava subaymı tevkif etmiştir. Diğer taraftan bir hücrede yapılan araştırmalarda ele geçirilen listede isim ve adresleri bulunan 30 Tude'ci dün gece tevkif edimiştir. Tahran radyosundan verilen bir habere göre, 19 ağustosta Musddıkın düşürülmesinden sonra İranda 181 komünist Tude partisi üyed nezaret altına almmıştır. Fatimî ailesi tevkif ediWl Tahran 24 (a.a.) Eski Dış İşleri Bakanı Fatıminin karısı, kızkardeşi, baldızı ve şoförü bugün tevkif edilmişlerdir. Bunlar uzun bir sorguya tâbi tutulduktan sonra tevkif olunmuştur. Uzüm ihracatınâ verilen yeni fiât farkları Güzel ve sıhhatli oocuk müsabakası Gazetemizin tertibine karar verdiği güzel ve sıhhatli çocuk müsabakasının esas şartlan şunlardır: 1 Müsabakaya iştirak edecek çocuklar 4 yaşını bitirmiş ve 7 yaşına basmış olan erkek ve kız çocuklardır. 2 Erkek ve kız çocuklar içia ayn blrer müsabaka tcrtib edilmiştir. 3 Çocukların Türkiye Cumlı:ıriyeti tebaası olmalan şarttır. * Müsabakaya girecek çocukların kartpostal büyüklüğünde düz siyah parlak kâğıda basılmış birer fotograflan, gazetemizde neşredilmek üzere gönderilmelidir. Fotoğraflann biri baş, diğeri boy olmahdır. 5 Gönderileeek resimler, ld^> rehanemizde küçük jüri heyeti tarafından tetkik edilerek müsabakakaya iştiraki münasib .eörülenlem fotograflan neşredilecektir. 6 Gönderilen resimlere çocukların isimleri, soyadlan, boylan, kiloları, doğum tarihleri nüfus cüzdanlarına uygun ciarak ıhtiva eden ve ailelerinin sarih adresleri de bulunan birer kâğıd ilâve edilmelidir. 7 Resımleri ve bu hüviyet kâğıdını havi zarfların üzerine «Çocnk müsabakası» kaydınm ilâvesini rtca ederiz. 8 Resimlerin neşri bittiktın sonra, ilk bir eleme yapılacak ve bu elemede 10 erkek, 10 kız ço";uk büyük jüri tarafından seçilecektir 9 İlk elemede seçilen 10 kız ve 10 erkek çocuk arasından ikinci ve sonuncu bir seçmede gene büyük jüri tarafından biri kız diğeri erkek olmak üzere iki güzel ve sıhhatli çocuk seçilecektir. 10 Püyük jüride bulunacak zevaün isimlerini aynca neşredeceğiz. 11 Son seçimde birinciliSi kazanacak yavrular şerefine büyük bir balo verilecek, çocukLira tac giydirme töreni bu baloda yapılacak tır. 12 Müsabakada birinci olacak çocukların ilkokuldaki tahsil masrafları gazetemiz tarafından temin edi ectktir. 13 Resimlerin neşrine hangi gün başlıyacağımızı yakında ilâ"> edeceğiz. Bununla beraber, müsabakaya girecek çocukların resimieri pazartesi gününden itibp..en kabule başlamış bulunuyoruz. Kesimleri ücretsiz çekecek olan fotoğrafhaneler Güzel ve sıhhatli çocuk müsabakasına girecek çocukların resim'ıerinl, gazetemiz namına ücretdz çektirmeyi düşündük. Aşağıda isim ve adresleri yazılı fotoğrafîıanelere müracaat edilmesini rica ederiz: Bu atom birHği, Bah Almanyadaki tatbikata iştirak edecek Wilmington (B. Amerika), 24 ^A.P.) B. Amerikanm, atomik mermiler atabilecek iktidarda toplarla mücehhez ilk topçu bırlıği bugün kuzey Carolinanın bu mevkiinden Batı Almanyaya hareket etmiştir 868. Sahra Topçu Taburuna mensub takriben 900 kişi bğleden sonra «General J. H. McKae» askerî nakliye gemisine bindirilmişlerdir. Atom topçusu taburu Batı Almanyada NATO ıcuvvetlerile tatbikat yapacaktır. Yüksek ihtiraklı veya atomik mermiler ? ta. bilen 280 mm. çapındaki toplaıdan hiç biri açıkta görülmemekteydl. Bir sözcü, bu toplann diğer bir limandan sevkedildiklerini föylemiştir Taburla birlikte en s k ı muhafaza altında bulundurulan çok sayıda büyük cephane sandıklan da gemiye yükletilmişse de, muhtevalan hakkmda herhangi bir izahat verilmcnistir. Atom topçusu Bulgar dün Avrupaya ordusunda hareket etti tasfiye Yüksek rütbeli bir çok subaylann azledildikleri bildiriliyor Belgrad 24 (Nafen) Bulgaristanda ordu subaylan arasında geniş tasfiye yapılmakta olduğuna dair raporlar aluımıştır. Bulgar ordusunun bazı yüksek ' rütbeli subaylan azledildiâ:ı gibi bilhassa tasfiye küçük rütbeli subaylar arasında da yapılmışbr. Yugoslav çevrelerinde açıklandığuıa göre, Bulgar ordusu içindekl tasfiye Sovyet askerî eksperleri taraftndan idare edilmistir. Aynı zamanda Bulgar Savunma Bakanlığında da esaslı değişiklikler yapıldığı öğrenilmiştir. \ Son zamanlarda, Bulgaristana gelen Sovyet askerî «eksperleri» nin baskıyı arttırmalan geniş bir mem nuniyetsizlik uyandırmıştır. Tasfiyenin de bundan sonra yapıldığına işaret edilmektedir. Sıva» . Ercurum 1 Sıvas . Erzurum 2.7 1911 Demiryolu I 1941 Demiryolu II 1941 Demiryolu HI Mılli jMudafaa l Mılli Mudafaa II MUli Mudnfaa m MilU Mudafaa IV Ziraat Bankaaı I Ziraat Bankası I4İZI.I rAHVILI.KJI 1941 Demiryolu VI Kalkınma I KaikıniM II Kalkınma m 1948 lstikrazl I 1948 istlkrazı II 1949 istlkrazı 1938 ikramiyell 1941 M. M. tkr. Demiryolu IV Ikr. 1941 Demiryolu V 1951 tahvlll Ziraat Bankası m Ziraat Bankası IV Ziraat Bankası V 107.20 106.60 • 106 60 • 107.İS 106.80 106.80 106.25 22.90 24.25* 110.20 111.20 105.65 • 101.70 101.30 101.85 Baytaratî 1 incı sahifede teklif ettişi ve desteklHigi Polonva, diğeri Filipinler ve üçüncüsü 4e Türkiyedir. Türkiye temsilcisl Selim Sarper memleketinin basit bir ekseriyetten çok daha fazla bir şey elde edecesini ve Türkiyenin seçilmesinir. muhakkak olduğunu ileri sürmekte dir. Amerikan çevrelerinde belirtild • ğine göre Birleşik Amerika Türkiyeyi destekliyeceğini daha Filipinler adaylığını koymadan evvel açıklannştır ve bu hususta fikrini değiştirmiyecektir. Diğer taraftın Birleşmlş Milletlerdeki diplomatlar İngilterenin de Türkiyenia adaylığmj destekllyeceğini söylemektedirler. Güvenük Konseyi üyeliği r,\l/.l.l rAHVII.I.KH Adana bölgesinde yapılacak manevralar Baştarafı 1 inci sahifede % ney doğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Wymann Adana bölgesinde yapmakta olduğu tetkiklerden yann fehrinıize dönecektk. Wymann Akdenizde yapılacak olan NATO manevralannı takib etmek üzere önümüzdeki hafta basıncs İstanbula gidecektir. Yann 14 kiş 5 lik bir grup da uçakla İstanbula gridecek ve NATO manevralannın Trakya bölgesinde cereyan edec»k olan safhalannm hazırlıklarile meşgul olacaktır. Trakyada manevralar 30 eyulde başhyacaktır. 4.:. F4IZI.I CAHVI1.I.KM 1949 tahvlli 105.50 »r Maden Şirketlen T. C. Merkez Bankası Garantl Bank. Oblıg&syon And. Yao ve Kredl Bank. I« Bankası V=ıD] Krertl Bank. A=lan Çımento Şark Degimıenleri Osmanlı B w, m HKsf And. T Ticaret Bankası 24.J5 • 117.50 154.00 16 00 40 00 114.40 41.25 34.75 82 00 87 00 6.10 Beria İspanyada degîl Baştarafı 1 tncı sahıfede olduğunu basma bildirmiştir. Londra 24 (A.P.) La.«enti Beria'nın memleketi olan Gürcis*anın sınır komşusj Dağistanda da "IOVyet makamlaruıın geniş bir «temızlik» hareketine giristikleri dün bu rada dinlenen bir radyo haberinden anlaşılmıştır. Bu Sovyet Cumhuriyetinin başşehri olan Mahaçkaleden verilîn haberlerde evvelâ Lavrenti Berianm Dağıstan yüksek Sov>ret meclisinden aüldığı ve bundan başka bir çok bakanların da tasfiye edildikleri bildirilmiştir. Beria'nuı Dağıstan meclisindeki üyeliği daha ziyade fahrî bir şekilde kendisine verilmiş bir unvandan ıbaretti. Beria vatan haini olarak 10 temmuzda azledilmeden evvîl hiç bir vakit Dağıstan meclisinde ı!i)H>> Ası A[ T1P« f\ \ I I (1) Dolar (1) kilo altın il.KHI'SI fllt&ADA 400 Fr. 477 000 Fr l*urki"î^ Accont Sterllr efektli Takas sterlin Taka5 dolar Dclaı N. W. Isvicre 3AKKAM.AKUA 1425.145Ü 1325.1350 2450.2469 1000.1020 560.561 130.131 ALTIN Bağcılann eylul vadeli borclannın tecili memnuniyet uyandırdı Ankara, 24 (a^.) Ticaret Bakaniığmdan öğrendiğimize göre, K/907 sayılı koordinasyon karan ile ihdaı edilmiş olan tevzin fonundan çekirdeksiz kuru üzüra ihracatınâ verilmesi kabul edilen fiat farkında dış fiatlara nazaıan tnüstahsilı koruyucu : f iat seviyesinin teessüsünü sağlamak bakımından değişiklik yapılması eko~ nomi ve Ticaret Bakanı Prof. Fethi Çelikbaşm İzmirdeki tctk'kleri esr.asında vaki tekliö üzerine İcra Vekiileri Heyetince kararlagtınlmıştır. Bu karara göre 9 numaralı. kuru üzümün beher safi kilosa hesabile serbest dolar mukabili ihraoında 18 kuruş. sterlin ve E.P.U. paralan mukabili ihracında 16 kunış, Diğer klering anlaşma paralan mukabili ihracında 12 kuruş, fiat farkı verilecektir. Bu yeni fiat farkı miktarlan 21/9/1953 (dahil) tarihinden itibaren yapılan dıj satışlara tatbik olunacaktır. Aynca naturel, lnce Handard ve hususi tip üzümler de yukaudaki normal standard tip ve num.iralara muadeletlerine göre fiat farkı alacaklardır. Buna aid kooridinasyon karan bir iki gün lçerisinde Resmt gazete ile de yayınlanmış olacaktır. İzmir, 24 (Telefonla) Ziraat Bankasile kredi kooperatiflerınin bağcılann eylul vadeli borclannı yılbaşına kadar tecil etmîş olmalan ve bu emrin istihsal mıntakasındaki şubelere bildirilmcsi bağcılar arasında ferahlatıcı bir hava yaratmıştır. Ancak bu defa incir müstahsili de aynı himaye tedbirlerinin tatbikını temin için hükumete başvurmağa karar vermişlerdir. Bugün Izmir incir borsa Ba$taraf% 1 mci sahıjede sında mutad olmıyan bir durgunmize gelmiştir. Evvelki sabah, Zeynel Vişnevski luk hüküm sürmekte idi. ve oğlu Vova, Galatadaki Azet Limi ted şirketine gitrruştler, ingilizce konuşarak turist olduklannı ve bir elektrik süpürgesi satın almak istediklerini söylemişlerdir. Bu arada Zeynel cebinden bir 10 dolarbk banknot çıkarmış, mağazanın sahibine dolann Türk parasına tekabül eden kıymetini sorIzmlr 24 (Telefonla) Ekonomi muştur. Mağaza sahibi ile Zeynel ve Ticaret Bakanı Fethi Çelikbaş dolarlarla Türk parasını mukayese şehrimizden aynlmadan önce Ticaye başlamışlar, beynelmilel yanke ret ve Sanayi Odasında yaptığı basid mağaza sahibinin elinde bulu sın toplantısuıda muhtelif meselenan desteden bmakçılık suretile ler hakkında izahlarda bulunmuşüç 50 liralık banknot aşırmışnr. tur. İşinl bitiren Zeynel Vişnevski Bir gazeteci tarafından hükumeve oğlu Vova, aynı gün öğleden tin mulıtekirler hakkında ne düsonra Sümerbankın Bahçekapı şu. şündüğü sualine Ticaret Bakanı şu besine ayakkabı almak bahanesile cevabı vermiştir: gitmişler, aynı usulü tatbik ede «Bu hususta İki tedbir alınarek oradan da 100 lira aşırmağa bilir. Bunlardan biri iktisadî, diğeri idaridir. Biz ihtikâra karşı bütün muvaffak ohnuşlardır. Azet Lnnited şirketi sahibi yan tedbirerde müessir olmak istiyokesiciliğe maruz kaldığını anladık. ruz. Bu iki tedbiri de kullanacağız. tan sonra Emniyet Müdürlüğüne Bazı maddeler vardır ki, bunlardamüracaat etmiş ve Zeynel ile oğlu ki fiat yüksekliği halkı müteess.r Vovanın eşkâlinl vermiştir. Bu eş etmez. Biz geniş halk kütlelerini kâl üzerine hırsızlık masası me rahatsız eden teferrüleri ön plâna murlan sanıklann yabana uyruk alıp evvelâ onlarla mücadele edeceğiz. Biliyoruz ki, burada bir mud lu kimseler olduklannı anlıyarak det direnecek olanlar vardır, fakat tahkikata başlamışlardır. Yankebuna karşı da tedbir alacağız. Lüsiciler dün Sirkecideki bir otelde zumlu tedbirleri ihtikâr mevzuuna yakalanarak Emniyet Müdürlüğü giren maddelerin önemine bakarak ne getirilmiş ve nezaret altına a alacağız. Meselâ ben İstanbulda lınmışlardır. kahve mevzu>onda kahve tacirlerıni Tahkikat derinleştirilince Zey bir araya topladım. Kendilerıne nel ile oğlu Vovanın Şanghayda hususî teşebbüsü şahsan koni'.nak doğmuş olduklan ve Asyadaki istediğİTi halde icab ederse kahve satışmı Tekele vereceğimi anlattun. birçok şehirlerde yankesicilik yapOnlar da kahveyi 11.80 den satmayı tıklan anlaşılmıştır. Polis Vovanın kabul ettiler. Burada beni aldatZeynelin oğlu ohnadığı ihtimall malan ihtimali düşünülür, fakat üzerinde durmaktadır. Zira Zey aldatamazlar. Çünkü bir ay beknel 1920 doğumluduT. Vova ise 18 ler, vaziyetin düzelmediğini göröryaşındadır. sem kahveyi Tekele devrederim. Emniyet Müdürlüğu tahkikat Bence ihtiyac erbabı kendi arailerledikçe Suriye, İran ve Irak sında teşkilâtlanırsa karaborsa yüz polislerile irtibat tesis edecektir. de yetmiş ortadan kalkar.» Genub hududunda meydana çıkarılan para kaeak^ılığı Topraklanmızdan Suriyeye 10 bin dolar ve külliyetli miktarda altın kaçirmak istiyen bir kadın ve şoförü yakalandılar Antakya, 24 (Telefonla) Dün sabah hudud kapısında büyük bir dolar ve altın kaçakçıhğı meydana çıkanlmıştır. Yaptığımız tahkikata göre hâdise şöyle cereyan etm\ştir: İstanbulda oturan Saliha Koca isimli bir kadmla hususî otomobili. nin şoförü Eşref Ünerer İstanbuldan Mersine gelerek, Mersindekl Lübnan Konsolosluğundan Beyruta gitmek üzere vize ildıktan sonra Antakyaya gelmişlerdir. Elrtesi gün hududu geçmek üzere Yaylâdağa giden bu şahıslar hudud kapısında kendilerini takib etmekte olan memurlar tarafından zıamaya tâbi tutulmuşlardır. Arama neticesinde üzerlerinde 10.000 dolar para ile külliyetli miktarda altın bulunmuştur. Sanıklann dolarlan ve altınlan Beyruta kaçırınak istediklerini itiraf etmeleri uierine, ikisi de muhafaza altında Mersine getirilmişlerdir. Tahkikata devam edilmektedir. Tağgeneral Sırrı Acar ytırda Koredeki vazifesüıin eona erme5îni müteakıb Amenkan Millî Sa vunma Bakanlığı tarafından Ame» rikaya davet edilen üçüncü degiştirme birliği komutanı Tuğgeneral Sırn Acar dün gece saat 21.30 da PAA uçağı ile yurda dönmüştür. Hava meydanında büyük bir ka» labalık tarafından tezahüratla ka'şılanatı Tuğgeneral Sırn Acar şu beyanatta bulunmuştur. « Bir sene müddetle vazif» gördüğüm Koreye gittikten sonra, hükumetin Koreye asker göndermek hususundaki kararının isabetini daha iyi anladım. Bu suretle dünya bizi çok yakmdan tanımış oldu. Biz bu propagandayı milyoıılar sarfile b.le yapamazdık. Mehmedcikle hepimiz iftihar ediyoruz. Amerikada bulunduşum sırada, her gittiğim yerde say^ı ve sevgl tezahürleri ile karşılandım. Bu Türk milletine karşı beslenen sevginia bir ifadesi idi. Muharebeler esnasında vatandan gönderilen bayrakla ve Çanakkale toprağı bizira için büyük bir ilham kaynağı oldu. Çanakkale toprağını Pusandaki Türk şehidlerinin kanlarile yuğruîan mezarhğa koyduk. Pusandaki şehidlerimizin mezanndan aldığım toprağı da bugün vata. na getirmiş bulunuyorum. Şehidlerin toprağını bize Çanakkale toprEğını gönderen Üniversitelilere teslim edeceğim.» Beynelmilel bir yankesici yakalandı Muhîekirlere karşı tedbirler almacak Reşad 50.75 Cumlıuiryet Ata 46.00 Ingıliz 56.00 Gulden 44.85 KUlçe 6.88 KALIN BigtBtHf t m R«»a<l 37500.38000 Hamld S20OO.3250O Azlz 30000.30500 Saat 15 te tesbit «dlldl *•> ısareUUet Borsad» nuratu »örerüerdlt. ıD.HA.) ı l ı n a Bir Amerikan pelrol mülehassısı geldi Birleşmis Milletler Teknik Yardım İdaresi tarafından memleketimize gönderilen petrol mütehassısı George Elliot, Amerikadan uçakla şehrimize gelmis, ve dün Ankaraya gltmigtirj " " Maliye Bakanı geldi Baştarafı 1 inci sahıjede şöyle cavablandırmışür: Maliye Bakanlığında t Bunun müsbet tesirleri yaAnkara 24 (Telefonla) Maliye kmda görülecektir. Amerikan ser Bakanlığı hesab uzmanlan kurulu mayesi Türkiyede geniş bır saha başkanlığına birinci sınıf maliye bulabilir. Şimdılik bu husuita fazla birşey söylemeyi doğru bulmuyo müfettişi Derviş Cilova tayin edil Foto Süreyya: Beyoğhı Tüncl meydanı. Foto Zeki Biikey: Beyoğlu İstiklâl caddesi, Galatasaray Lisesi karşısında. Foto Klüb: Beyoğlu Melek sineması sokağı. Foto Limasollu Nari: İstiklâl caddesi Tünel meydanı civan. Foto Asral: Ksdıköy, AltıyoL Diğer fotoğrafçılardan arzu eden lerin de isim ve adreslerini bir mektubla idarehanemize bildirmelerini rica ederiz. Çocuklannın resimlerinl göndetenlere Muhterem okuyucularımızdan ?üzel ve sağlam çocuk müsabakamıza iştirak etmek üzere yavrularının resimlerini göndereı.ieıin fotoğraflar hakkında yukarıdaki ricalanmua dikkat ve riayet etmelerini dileriz. Gönderilen resimlerin bazılan bu şartlara uygun değildir. Meselâ Ankaradan gönderilen Mustafa Kaplanoğlu lsmindekl çocuğun iki reı minden biri üç tekerlekli bisiklet üzerindedir ve boy değildir; diğeri de net olmıyan bir amatör fotograudır ki çocuğun güzelliği hakkında hiç bir fikir vermemektedi.\ Yukandaki müsabaka şartlan ara sında istediğirniz tanda resimlere uymıyan fotograflan neşredemiyeceğimizi bildiririz. Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan ve Istanbul Adliyesinde tetkikler yapan Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ dün sabah saat 8 de beraberinde Bakanhk Teftiş kurulu başkanı, Bakanhk Zat İşlAi umum müdürü, İstanbul müddeiumumisi olduğu halde İmra U Cezaevine gitmiş ve akşaraa kadar tetkiklerde bulunmuştur. Bakan Imralı yeni Cezaevi, ziraatçilik, dokumacılık, marangozluk, çorabcıhk, kunduracılık, balıkçıhk, terzilik, mandıracılık, fırın ve değirmencilik, demircilik ve hasır koltukculuk iş şubelerinl ihtiva e Baştarajı 1 ıncı sahıjede den tesisleri ayn ayn gezmiş ve lığı da banş müzakerelerinin de 683 hükümlüyü bir salonda toplavamı için teslim edilecek her Mig j yarak bunlarla iki saate yakm göuçağı için pilota vereceği 50.000 rüşmelerde bulunmuştur. Adalet dolarlık mükâfat vaadini geri al Bakara mahkumların dileklerini mıştır. Buna mukabil General dinleyerek hensine tatmin edici ceClark tarafından yayınlanan bir vablar vermiştir. tebliğde, hürriyet arayanldrm ABakan ve beraberindekiler geç merikaya iltice etmelerini sağla vakit şehrimize dönmüşlerdir. mak için bu husustaki mille'lerarası Amerikan politikasının değişmediği bildirilmektedir. Amerikanm, uçağı iade hususundaki karan muhtelif tefsirlere yol açmıştır. Amerikanm, kıymeti pek daha yüksek olduğu muhakkak bulu Baştaraft 1 inci sahifede nan bir Sovyet Migi için yalııız Ankara zabıtasmdan alınan tel100.000 dolar ödemesini iyi bir iş graf üzerine Tevfik Erolun arantelâkki edenler (Amerikan Satre masına şehrimizde de başlanmış tepkili uçağının kıymeti 230 000 dove hapishane kaçağının Dolaplardır), şimdi Tokyodan aluıan maderede bir evde gizlendiği tesbit 1 inci sahiiede) lumat üzerine fikirlerini deği^tiredilmiştr. Dün eve yapılan baskın mızın ise 607.700.000 liralık olduğu miş görünmektedirler. Fılhakıka da azıh hırsız damdan dama at'a belirtilmektedir. 1952 nin ilk 8 ayanlaşıldığına göre, Kim Chuk'un yarak polisin elirden kurtulmsğa lık ithalâtının 1.600.400.000 lira oluçağı oldukça eski bir tiptir ve masma mukabil bu seneki 8 aylık Amerikan uzmanlannın bundan teşebbüs ederken yakalanmıştır. Tevfik Erol bugün Ankara Ce ithalâhmız 941200.000 liradır. 1953 öğrenecek bir şeyleri yoktur. ihracatı meyanında en büyük razaevine iade edilecektir. Bundan başka Savunma Pak?nkamı hububat göstermektedir. Huhğında bazı askerler, «harbin syn, bubat ihracatımız 191.400.000 liraKAYIB APVT/OR mütarekenin de ayn bir şey cllıktır. Onu takiben 151.300.000 lira 16 yaşmdaki oğ. duğunu» ileri sürmektedirler. Bun ile pamuk, 118,500.000 lira ile tülum Erkan Gucu. lann kanaatince komünist Dİlotlan pek bir aydanber. tün gslmektedir. uçaklannı müttefik hatlarına pe kayıbdır. Göreu 1952 nin ilk 8 ayında ise hububat tirmeleri için yapılan teşvik hare veya bilenlerin in. ihracatımız 179 600.000, pamukihrasaniyet namına a. keti psikolojik harb tedbirlerine şağıdaki catımız 120.100.000, tütün ihracatıadrese dahü olup, muhasamat sona erdik bildirmelerl rica mız ise 91.700.000 lira idi. ten sonra bir hüküm ifade etme olunur İthalât durumumuza gelince. geAnnesl: Paklze melidir. ne U1: 8 aya göre 1952 de 280.600.000 Gucüpek | liralık malıine, 98.800.000 liralık deTevkif edilen spiker Şehremini Başbak. mir, çelik, 155.800.000 liralık menSeul, 24 (a.a.) Rus yapısı Mig kal Şimşek Mevkı sokak No. 9 | sucat ithal edilmişti. Bu seneki ituçağını müttefiklere getiren KuI h'lât durumumuzda ise makine zey Koreli pilot müttefik subayıar i 231.600.000, demir, çelik 125.000.000, tarafından csorguya çekildi» ciYENİ ESERLER j mensucat 123.900.000 liradır. Bu seyeceği yerde tişkence edildi» dine en fazla ihracat yaptığımız mem yen Seul radyosu spikeri tevkif Çocuk ve Yüva leket 132.700.000 fira ile İtalya, Çocuk Esirgeme Kurumu taraiındar\ edilmistir. 123.200.000 lira ile Amerikadır. Geyayınlanmakta olan Çocuk Polis bu spikerin Kuzey Korede dergisinln beşinci sayısı guzelvebir Yuva çen sene en f?zla ihacat yaptığımız ka. doğmuş olduğunu ve komünıst ra pak İçinde, rr.emleketln tanmmış ya. memleket 148.000.000 lira ile Batı susu olmasından şüphe edildiğini zarlarmın Inceieme yazıları. masallnr. Almanya idi. kendi yazısile yazilan bülteni kas çocuk lomanları, şiirler ve renkli re. Bu sene en çok ifhalât yaptığımıl simlerle çıkmıstır. Derghıın fiatı ellı den yanlış okuduğunu bildirmiştir. kıınıstur. CocuŞu olan her ai'.eyi ya. memleket 193 900 000 lira ile Batt k ı i d s n ll"ilendıren dcp'vi bütıın pa. Almanra, 147.700.000 lira ile de İnzete bayi ve muvezzilerır Z3n arayınız. gilteredir. Fötr şapka fıatlan Adalet Bakanı dün İmrahda tetkikier yaptı Mig uçağı komünistlere iade edilecek Ankara Cezaevinden kaçan azılı bir hırsız şehrimizde yakalandı Dış tlcarete dair bir istaîicîik f Amsterdam 24 (a.a.) Holanda şapkacılan Avrupada hüküm süren tavşan hastalığı salgını yüzünden bu yıl fötr şapka fiatlarında bir yükselme olması ihtimalinden bah ı setmektedirler, t ANKARA MAKARNA FABRİKASI İSTANBUL ŞUBESİNDEN: Çahşmak üzere tahsilli, tecrübeli bir ambar memuru ile ambalâjcı kızlar alınacaktır. Zindankapı caddesi 56 acele müracaatleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog