Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Meraklı Resimier Orkettramızın 125 inei yılı müMsebetil* ÜMLİ ROMANIMIZ Osmanlı Sarayında Batı Musikisi Bolo Paşa Vak'ası Yaıan: Refik Ahmed Sevengil Tacaa: P. GORDXACX f ^Q 1 On sekizinci asnn sonunda. on Osmahlı sarayı alaturka bir hayatın kaynaştığı yer; orkestra batı dokuzuncu »srın ilk yıll»nnda Pai?i... Osmanlı sarayı ve orkestra dişah Üçüncü Selim, Türk musikisözleri kolayca yanyana gelmeı şey sine değerler ilave eden besteler ler sanılır; halbuki Osmanlı sarayı vücude getirecek kadar kuvvetli bir batı na&melerini dinlemeğe on al musiki zevki ile sanlı idi. Bu devirde askerlikten başlayarak çeşidli tıncı asırdanberi alışıktır. Osmanlı saltanatı, okuyucular:* sahalarda bir çok yeniliklerin mem mızm hatırlıyacaklan eibi, 1299 yı leketimize eirmesine imkSn hazırhnda kurulmuştur: Osman oftulla lanırken Padişah, ilk defa Beşikj n hftnedanından Bursada hüküm taçta kızkardeşi Hatice Sultanın süren ilk padişahlar pek sade ve sarayında batı musikisi dinlemiştir. mütevazı şekilde yaşıyorlardı. Sa Fransanm İzmir konsolosu MösyC ray, hükumet merkerinin Edime Amurö'nün ve Sicilyeteyn elçisi ye nakledilmesinden sonra teşek M. Dulodo*nun kızlan, Hatice Sulta kül etmiştir ve Selçuk sarayı gele nm misafiri olarak Beşiktaş sarayıneklerine mirasçı olan Osmanlı sa nk gelmişler, Sultan hanımm huzurayında Türk musikisi de öteki runda orş çalmışlar. dans etmişlersanat kollannm yanında ehemmi di. Üçüncü Selim. kızlan önce bîr yetli bir yer almış, rağbet ve hima paravan arkasından dinlemiş ve seyretmiş. sonra meydana çıkarak ye eörmüştür. Fatih Sultan Mehmedin 1453 yı kızlara iltifatlarda bulunmuştur. lında îstanbulu alması üzerine Is Fransız ve ttalyan matmazeller tanbulda şimdi Üniversitenin bu ! konser ve raksa HünkSnn karşılundujhı yerde bir saray yaptınl sında da devam etmişlerdir. CEltfOVA SULAR ALTINDA Bu hafta hasmda Kuzey İUlyayı sular bestığı, şiddetli ve devamlı hrünaların ağır Uhribat yaptığı bildirilmi^ti. Yukarıdaki resimde, sular sltında kalan Cenova jehrinin bir sokağı görülmektedir. Kuzey İtaly»nın bu şehrinde ru basmalan yüzünden husule gelen hsssrın yüz binlerce dolar olduğu anlaşılmaktadır. Cenovanın bazı mahalleleri S metre «u altında kalmıştır. Türk musiki.'i Topkapı sarayında Bsırlar boyu rruhteşem eünler ve Beceler görmüştür. Bu arada batı musikisinln Topksm sarayında ilk rlefa olarak isiti'm«i on sltmct ssırda Kanunî Sultan Süleymamn Padişahlıeı sırasiTidndır. Türk Osmanlı TnpsratorluSunun sınırlannı Viyana k?nılarına kadar genişletmiş olan bu kahraman hüOsmanlı sarayında Türk gencleAlman ve Sovyet kıt'alsn ara kümdar o zaman hir t?Tafi Müttefik ordulann Hoengsong ' ki fedakârlığım ve hamimini halk üzere ioi ki, hiç beklenmedik bir Avus ı rine batı musikisi öğretilmeğe 1828 bölgesındeki ilen hareketler. «ıra , efkânna duyurmak bahanesıie, t hâdise, hakikati ortaya çıkanverdi. sında şiddetli Mvaşlar cçreyan e turya ile harb etmis. bir taraftan | tarihinde başlanıldı. Üçüncü Seda Avustur>anın büvük bir bassmda, bir Amerikan keşif kolu, bir dama ismini, mesleğini ve adresini Matuska birdenbire, delilik emare dcrken, Macar . Çekoslovak hudu kıya maruz bırskt'Si Franssya var limden sonra Padişah olan İkinci köprüyü berhava etmeğe hazırla sormuştu. Gayretkeş kurtarıca, bu ler: gösterdi, bir çılgınlık nöbeti ge. dundan otuz küometre ötedeği Vacı dımda bulunmuştu Fransa Kralı Mahmud esaslı bir ıslahat hareketine girişirken. bilindiği gibi. Yenan Çinli subaylara baskın yap alâkaya hiç şaşmadan, admın ıMr çirdı. Polis memurları, bu gibi hal şehri varoşlarında, dört kaçak ko Birinci François. taç ve tahtını kay tuska Silvestre olduğunu, Viyanada lerde sık sık görüldüŞii gibi, ada şuyordu. Harsb sokaklardnn ge betmek tehlikesile kRrsıiaşmışken niçeri ordusunu da kaldırmıştı ilk mıştı. Sekizinci ordu iştihbarat ser. zamanlarda eski mehter takımı yevisine götürü'.en esirler uzun uzun oturduğunu. ticaretle meşgul oldu mın, taşıdığı korkunç ve sğır sır cerek, öliiler ve harabeler arasm bu fel&ketten Türk hükümdarmın ni usul askerin önünde davullarmı Fransaya avdet eden Bolo Psşa, btr kaç gasete sahib •• mfilan «çığs vurarsk vicdanmı rahats dan, etraflarına yağan mermilere i mua\reneri sayesincle kurtulmustu. sorguya çekildiler. Tercümanlar, ğunu söyledi. ve ziHerini vurarak. uzun etekleridürünü şöyle bir yokladı. Fakat emeltnde muvaffak olanuyarai Gizlice tahkikat yapüdı. Matus kavuşturmak istediğini «çıkça gör aldırış etmeden kaçıyorlamı. Or Birinci Francois. minnet ve şük ni sallayarak vürüyüp gitti; fakat önce, Çinli müfrezeye kumanda nihayet Journal gazetesini »atın almış olan Humber'e vanaştı dulann yaklaştığını gorüo paniğe ranlannı bildirmek icin Kanunî ka'nın namuslu. kibar bir adam. düler. eden subayın Çinli değil, bir garbbstı nizamlarile yetiştirilen yeni Humber, ortaklan Pierre ve Desus'ün paralannı vererek bunları Şiddetli deliıik buhranlarf.e. in yakalanan sivil halkın sebeb o'du Sultan Süleymans bir hevetle bir ssker taburları bu eski musikiye h olduğunu, bildiği Çincenin de iyi bir aile babası, mükçvnmel bir gazeteden uzaklaştırmak lstiyordu. 30 ocak 1916 tarihli mukavele koca, ayrıca da servet sahibi oldu sicamsız uzun hitabelerle dolu bit Eu karg»şa!;ktan istifade ctmışiftr, likte bir çok hediyeler eöndprmis ayak uyduramıyordu; onun içindir bir kaç kelimeden ibaret olduğuti Bu hediveler içinde kendi saray ki mehter takımının kaldırılması mcz tükenmez itirafı s.rasmda, Vacz hapisanesin<len kaomışlardı. bu düşüncenin mahsulü idi. Bolo Pasa, Humber'e bes buçuk nu görüp şaştılar, Adam rusça, ğu öğrenildi. İçlerinden biri, bir «ra'.ık srka orkestrası da vardırve Avrupada olduğu gibi askeri Fakat polis müfettişi sebstkâr bir Matuska, hiç ncdamet eseri gösmilyonluk bir sermaye vermeyi taahhüd etti. daşlarından avrıldı, tek h»sın? ksldüşünüldü. AniHerinden a.d.ğı U.'. 1 termeks.zi, n a . l b,r canavar Paristen gelen musikiciler. Top bandolar kurulması dı, aksi istik&mette bir sokrgt dal kapı sarayında Türk hükmdarının Manael isimli bir ecnebinin idarealler karşısında ısrarla srusuyordu. mat üzerine, Maruska izini Ukib duğunu bütün dehşetile meydana dı. Bu. Matusk» idi. huzurunda konsrrler vermişler. Pa sinde başlayan EÜzel teşebbüs, kıden resmen vazgeçti, fakat kendi koydu. Bu şüpheü durum, adamın, hüviO sokağa daldıktan sor.ıa, n'irft dişah ile birlikte saray ve devlet sa bir zaman sonra îtalyalı Doni* * * yetı tesbit edilmek üzert uçakla hesabına, gayriresmî olaraıc tRkibe zetti'nin dikkat ve ihtimamına terk Matuska, kendi ifadesine göre, kfirhgı son derece ileri götürüp, fidamlan bu suretle ilk olarak batı Amerikaya gönderilmesini icab et devam etti. Çok geçmedsn. bu huolundu. kapısı kırılmış bir dük'tSna pire musikisini dinlemişlerdir. İşte Osher otuz günde bir, bir iblisin e. tirdi. Araştırmalar gizli olarak ys susi araştırmaları, onu Mituska amanlı saravının kubbesi altında işiGiuseppe Donizerti, îstanbula Hnde oyuncak oluyordu. Tesirine rek, sırtındaki mahkum üniformspılmakla beraber, Amerika Harbi leyhine bir takım delillerie karşıtilen ilk batı npârr.eleri... Ecldikten az bir zaman sonra assını bir takım hazır esvabla n i ve teşvikine karşı koyamadığı bu laştırmıştı. ye Bakanlığı sözcüsü. dınamitçi Si'Vvman. bin bir ni kerî bandolar kurma işini başarEvvelâ, üç Şimendifer kazasınm iblis onu pençesinde sımsıkı kav badele mi etti? Memurları kaçıssn «fnrkettiS Fransız müzi'yen makla beraber onun yanısıra büsubayın hüviyetini açığa vurdu. bir bankaya girip deste deste bsnküçündt de, Matuska'nın kaza ye rıyor. Matuska, işlerini takib elmek lerini Tooksnı sarsvmda ücffünüc yik bir şey daha yapmıştır O da Adamın ismi Matuska'dır, kenrinde hazır bulundugu sabit oldu. üzere bir seyahate çıkmak ınecbj not mu aşırdı? Buraları tralum de Bece misnfir ettikten sonra izıct ilk Türk orkestrasını kurmasıdır. disi dünyanın en büyük mücrimğildir. Bilinen bir şey vars« o da ve ikballe memleketlerine gönderSonra, Matsuka, 1914 1918 h?.rriyetinde olduğunu karısına haber Hiç süpre yok ki garbm büyük lerinden biridir. »Ibiselefle mistir. binde, Avusturya Macar ordu veriyordu. Valizini hazırlıyor, ça Matuska'nın yepy*ni saıat musikisi rnemleketimire anBu hüviyet tesbiti ilk bakısta dolaştığı. avvjç dolusu o«ra haıxasunda istihkâm subayı idi, mada'ya maşırlarile tuvalet eşyasınm yanıGene on sltmcı asırda P^disah c?k bu yoldan gelebilirdi Herkes büyük bir şey iiade etmemekle bealrru|U. Madalyanın beratında da na, gazete kâğıdına sarılmış bir dığıdır. Üçüncü Mursd tarafındsn İstan bilir ki orkestra batı musiki sanaraber, yirminci asrın ilk yansında şu kayıd vardı: tBölügün* men miktar ekrazit yerleştiriyordu. SaSon seneler rarfında, türlü ri bulda o zaman A+mpvdam donilen tının hem temeli. hem muhteşem vukua gelen en mühim cinat vaksub istihkâm «rleril* birlıkt«, üç ay bık istihkâm subayı, bu ckrazitin vav'etler çıktı, Matuska'nın kâh I eski Hipodrom verinde şimdi Sul bir icra vasıtasıdır. Batı musikisini ayı hatırlatıyordu. 1934 te, Matuska içinde on köprft, »imendirer köp ne miktarda olması icab ctıiğini talyada, kâh İsviçrede, Kâh Yu tanshmed parkının bulundu^u ver anlamak ve sevmek için orkestra adı, büyük cinayetler siUilesine rüsü v« daha başka yapılan ber çok iyi biliyordu! goslavyada, Yunanistanda. Fil;stin eünlerce süren bir fünnet düğünü dinlemeğe alışmak ISzımdır. Donikarışmıştı. düzenîenmis, bu diisünde cesidli eg; zetti on dokuzuncu asrın ilk yanhava etmiştir. Bu işde gösterd ği de. Hindistanda olduğu söylcndı. O senenin başında, birer »y diravet ve gayr«>t âmirlerinin t^klenceler arasmda Sadrı âzam So sında îstanbulda Osmanlı PadişahSerseri ruhlu adam, bu milyonlan Isviçreden gettrmek isteMatuska evvelâ Viyanada mu'naNihayet. trenleri havava uçurfcn fflsıla ile vukua gelen üç korkunç dirini mucib olmuşlur.» Po'.is mükullu Mehrped Pasanm dul zevce ları sarayında bir orkestra kurmatmiyordu. Şüpheyi davet etmekten korkuyordu. Onun için Bolı keme edildi ve pek tabiî olarak. Meşhur Silvestre MatusKa'mn K P şimendifer kazası, dünya gazeteîesi Esma Sultana aid 200 hıristiyan ";a kalkmakla batı musiki sanatmı , ,jPsşa, henüı tarafsıı olan Amerikaya gitti ve New York'ta me idama mahkum oldu. Fakat Avus. rede bulundugu, Mao Tso Tsung d B rinin siitunUnnı doldurmustu. Bu fettişi, bunlarrJan başka, Mdtusköle tarafından musiki refakatinde | Türkiyeye sokmak için en ilmî yoı^seleyi Pavenstet isimli blr Alman bankerine açtı. Banker derhal ka'nın bir kaç defa infilâk maddesi, turyada idam hükümleri infaz e hesabına çahştığı öğrenıldü. kazalarda ölenlerle yaralananların bir balletpantomimicjue oynan I lu seçmiş demektir. (Amerikan basınından) mıştı: muhtelif batı memleketlebilhassa dinamit ve eksazit s?tm dilmediği için, cezasını müebbed Washington'a hareket ederek Elçi Kont Bemstorfu gördu. Nl haddi hesabı yoktu. Osmanlı sarayında 125 yıl ewel hapse çevirdiler. hayet bir kaç gün sonra Doyçe Bank emrile dokuz milyon mark rinden toplanıp eetirilmis olan bu kurulan ve Türk genclerinden teBu kazalardan ilki. Avusturyada, aldığını tesbit etmişti. Eksazit deBu defa Macaristan. malıkumun nilen madde, bilhassa sabotaj ışlehıristiyan kölelerin ba!e gösterileri şekkül eden orkestra, önce yabanAmerikaya geldi. Para orıdan Kanad* bankasına v» »on olarak Anslach'ta olmuştu. !kinci kaıa Bir şoför 2555 lirasının kendisine teslimini istedi. Mat^jska arasmda çaldıklan musikinin bstı cı. =onraları Türk müıisyenlerin Alrnanyada, Juteıbozoda oldu. Ü rinde kullanılır bir madde idi. NiMorgan bankasına nakledüdi. » çalındığını iddia etti kaynKâmdan gelmiş olduğuna şüp idaresinde 1923 yılma kadar gelhayet, Matuska'nın, her biri bir orada da muhakeme edildi, asıljrak çüncüsü. Macaristanda BiaToıb?İstanbul ile Anadolu arftsındi) d«. he edilerrw. demiryolu kazasile ayru tarihe te idama mahkum oldu. Ancak, iki vamlı olarak sefer yapan Lüleburgaz miştir; ondan sonra da Cumhur gy'de. Bu sonuncu kaza hepsınden Bundan sonra Osmanlı sarayı hir Başkanlığı flârmoni sadüf eden. birer ay fasıla ile yap memieket arasmda hukukf bir ih 118 plikah ktmyomın jofBnl Must«fa orkestrası o daha feci neticeler vermiş, daha tığı yolculuklann hiç bir makul ve tilâf çıkmasma meydan veri'me Hasköylü dün ku&kola mür»ca»tl« şnfor kaç asır an'anenln getirdifci musi eski ve mutlu tarihin devamı olakanlı bir bilânço i'e kaparmıştı. makbul seöebi yoktu. Bu şarib te memesi için. hükmün infazı bir ke mabftUinde «sılı ceketînin çslındıgım kinin na&melerinden başka bir me rak sanat hsyatımızda ehemmibildlrmlştir. Şoförün iddiuınk göre ç&. Viyana Budapeşte sürat katan 1 yetli bir yer almıştır. sadüfler, pek tabiî, ihmal edile re daha duıduruldu, müebbed h« lınan ceketinin cebinde 2555 Hr» par? lodi işitmedi. bir köprüden geçtiği sırada, lakopis cezası ipka edildi. ve «hllyeti bulunmaktsdır. mezdi. . motif birdenbire yoldan çıktı, boşBir bekçi, inşa halindeki apartiMatuska'yı, Macsristanda, Vaot ' Pclis m«çhul hırsızı «ramağa b«îl». Hem nalına hem mıhına Matuska'yı sıkı bir sorguya çekmıştır. luğa yuvarlandı, tekmil katarı pemanın mprdiven boşluğuna tiler. Bu sorgu, istintakı yapanian hapisanesine atttlar. Mahkum oi"aşinden sürükledi. Uçurum yirmi Son 24 saatte limanımızdan düşerek öldü ra, örnek teşkil edecek Kadar us!u sanıktan daha fazla yoruyordu. altı metre derindi. Tren, tarife sığEvvelkl g«* Cthnneirte Tnvxjkuçm«2 ynpılan ihncat Çünkü adam, görünüşünün bütün ve son derece akh başında jaradı. »nkatınd» İnşa edilınekic olan »T»rtı. maz bir gürültü ile uçurumun diSon yirmi dSrt nat iarfındn limanı. sakinliğine ve masumluğuna rsğ İsa ve Meryem tasvirleri yapıyor, manda blr kaz« olmug ve gec» bekçisi mızdan yspılan ihrscatın yekunu 815 bine indi. Etrafı müthi§ bir vaSüleyman Kılıc. henüz basamakjarı men, şaşılacak derecede kumsz, hatıratmı yazıyor, bir icadla uğra bin lirtyı bulmuştur. veyla çınlattı. takılmıyan jçıjncii katın merdiven hilekâr, müstehzi yaradılışlı oldu şıyordu Hatıraünı, bir A'nprikan Sevkedilen mallar arasmda barsak. (2 ncı sahifeden devam) boslufımg düşerek dlmüştür. Uzun ve zahmetli bir ayıklama a ğunu. istemiyerek. farkına varmı neşriyat şirketüıe yüklü bir oedel af>on. sünger. ıç fındık. yaprak tütün: Hükumetin simdi mevduatın daZeytinbumu fabrikasmda meliyesinden sonra, iğri buğrü hale yarak belli ediyor, kendisine işnad mukabilinde sattı, icadmı da bir kepek. ku5 yeml. tıftik. halı, ipek dö. ha geniş olçiide enerji ve münakabir kaza gelmiş demir yığınlan arasından edilen suçlan külliyen inkâr edi İsveç şirketi saün aldı. Şimendifer küntüsü de bulunmaktadır. le işletmeleri gibi iktisadî, kalkınİstanbul limanı inşaatı Dür Zeytlnburnu Askert Sllih fab. yirmi dört ölü, bir çok ta yaralı r, hakarete uğramış bir kimse leri havaya uçuran bu korknnç suiHaber aldığımıza göre Salıpannnda ma işlerine rahsis imkânını sağla rikalarında blr kaza olmu$, blr rnakl. çıkardılar. Oradan yüz metre ctetle, gibi gocunuyordu. kasdcinin icad ettiği ;ey, şimendi lnş« edilccek olan yeni İstknbul lima. nıak için bankalardan bir malî te nist muhtelif yerlerinden yaraisnmıg. gecenin sessizliği içinde, gozleri tır. Zabıta, Matsuka'nın suçsuzluğuna fer kazalannı önlemeye mahsus bir nı v* ftDtrvpo tesislerl İçin gtreken şekkül kurulmasını istediği anlaşıFgbrlka m«ktnL«tlertn(l«> Osmsn Bk. yuvalarından fırlamış, soluk soluğa anlaşmalara varı'.mıstır. usuldü! Iıyor. Meselâ, Ege bölgesinde yapı ;İU dün btr tankı tamir ederkoı ben. Bunun bir milyonu Humb«r'in hesabına yattı ve mütebakis bir adamın, ustaca hazırladığı fa inanmamakla beraber, suçluluğunu İnsaata 1954 senesinde Aradan on sene geçti. 1944 ve bir ıwne bltirilm»|« ç»lışılac«k. lacak Gediz Demirköprü barajı. zin deposu borusu tutufmuı vt benzln cianın gerçekleşmesini sabırla bck isbata yarayacak delil de bulama! Csekiz milyon) Parise, Bolo Paşanın hesabına nakledildi. Bolo parlamıstır. dığı için, adamı serbest bırakmak harb geldi. tır. Hidroelektrik santralı, sulama ye lemiş olduğu sonradan öğrenüdi. Alevlerle kollan v« yürO ysnan Humber'e dört buçuk milyon tediye ettikten sonra geri kala: taşkın önleme tesisleri için 216 mil Osman B&lıklı harUnesrnc yatırıtmı; Tpbkikatın daha ilk safhalannda, parayı kendi aldı. Artık rengin olmuş, üstelik de büyük bir ga yon 920.00H limya ihti>"»c oktujhi tahklksta başlanmıjtır. bu üçüncü kazanın, ondan ev\'elki Cübbe ve sankla dolaşaa bir «teye ortak sıfatile sokulmuştu. hesab edilmiştir. Bu pSranın iki kaza ile çok yakın benzerlikler imam yakalandı 13.792,00e lirası Gediz bölgesinde arzettiği görüldü. O iki tren de Kıyafet kanununa aykın ol&rmk yapılan işlere sarfedilmiş olup yoldan çıkmak sureüle parçalaneübbe ve sarıkla dola$an bir İmam dün 1ÎS686.<KW lirası <hş finansm»n Emniyet Müdür Muavinl Ahmed Tops!. mıştı. Her üçünün de profesyonel 76.452.0M lirası iç finansman ile te oğlu ve 2. Şube Müdürü Necd«t ügur bir suikasdci eseri olduğu anlaşıbtarafından yakalanmıstır. min edilecektir. yordu. Bütün tahminler ve faraziKarsgüınrük Gümüşali fokak 11 nu. İç finansmanda yalnız harajdan m^rada oruTBn ve Fatih Kumrusuroes. yelcr. o tarihlerde moda olmaya bol ve ucuz elektrik tedarik ve tev cidin lmamı olan S9 y»îların<3akl Ab. başlayan siyasî suikasd etrafında zi etmek için lüzumlu paranın dev dullah Erdoğan bakkında takibst» ge. ı toplandı. çllmiştir. let ile mahalii sermaye tarafından Düğün evine «orla gjren bir Kaza mahalline derhal yetişen sağlanması münasib görülmiiş ve sabıkalı, adam bıçakkdı polis memurlân arasmda, Viyana bu Uin emniyetli ve sağlam ticari Ev\elkl gece yarısı Eyübde Büyük. emniyet müfettişlerinden biri de esaslara dayanan bir teşebbüs oldıı fıstıklar sokığında 7 nyılı evde 3^apı. vardı. Çok zeki ve açık^öz bir ajju mütalea edilerek bu maksadla lan düğüne Fahri Arı isimli bir sabı. dam olan bu müfettiş, büyük bir Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklı kalı zorla girmiştir. Cekeüni de çıka. ran Fahri belinde bıçakla dolaşmağa kalabalık teşkil eden kurtanc^ar eı adile 35 milyon lir» sermayeli bir baslayınca düğün evlnde blr endis* baş. arasında, üstü başı kan ve çamur göstermi? v« ev lahiblerl aabıkaltyı dı. şirket teşkili kararlaştınlmıştır. içinde, elinde domuz derisi bir vaşarı çıkarmak lıtemlslerdir. Buna kızan Şirket sermayeslnin 192fl milyonn Fahri belindeki bıçağı çekerek Gallb liz bulunan, gözleri dikkati çekebu tesislerden faydalsnacak olanlar Civelefl ioi omuzundan yaralamıj ve cek kadar pınltılı, son derece tetarafından sağlanacaktır. İşte hükâ kıçmıstır. Yaralı tedavt edllml», mü. lâşlı ve heyecanlı bir adam görmetin, bankalarca kunılmasını is tecavizfn aranmasına baslanm:ştır. müştü. Bu adam. hem kendi ken5 şubat 1917 tarihinde divanıha.b müddeiumumî.ine Bolo' tediği teşekkül, bn 1S21) railyon li 66 yaşında bir adama motosiklet dine bir şeyler konuşuyor, hem de Paşa hakkında malumat topiaması vazifesi veriHi. Bu acamm;, çarptı ra sermayeyi, Egelilcre satacağı yaralıları kurtarmak için. dikkati Tahiin UJur adlı blr gene. ldaresln. tahvillerden tedarik ederek Ege Eecnebi memleketlerde gösterdıği faaliyet, salâhiyetli makamlann çekecek kadar büyük bir gayret lektrik Şirketine yatırabilir. Bu mi dekl 713 pllka lajrıll motodkletle Os. dikkatini çekmişti. Fakat dosyada mühim bir şey yoktu: Bolo küdarın Umranlye kö>ünden süratle earfediyordu. Onun bu gavritabiî sal, başka iktisadî kalkınma teşeb geçerken, 66 yaşındaU Tevfik Kertm. ile Abbas Hilmi Paşa arasındaki münaseheilere temas ediliyor, halini, kazadan ileri gelen heyecan büsleri için de variddir. Binaena ler adlı blr lhtiyara çarparak aiiT »u. Bolo'nun New York bankalarından mühim paralar aldığı billeyh bankalardaki mevduattan nu rette yaralanmasına sebeblyet vermiş. ve teessürüne hamledenler oldu. diriliyordu. şckilde faydalanılraası çok isabetli tir. Fakat polis müfettişi, her gördügü Tevfik Kerimler koma hallnde has. (Arkası var) olacakUc. gayritabiiliği derinleştirmeğe alışık taneye kaldirılmış. hâdlseyi müteskıb b î r kacan Tahsin UJurun aranmajına baj. bir adam olduğundan, jadece baBirle51k Amerikada Utah'ta yapılan otomobü yar^lannd. Donald Heal.y'in yeni Türkiyede neşri hakkı yaTnız' gazetemize aiddir. laumıjUr. lup gecmemig, bu kurtarma i|uıd irmistUİ büdirmistUİ Yukandak, resünde Donald B H I U ' İ H kuiland!» otomohü y ^ « i H i n d . go resünde. Trenleri uçuran adam c Korede Yakalanan Korfcntıç Bir Cani mıştır 1454 yılına kadar Edirne sarayinda oturan ve arasıra t^tanbula gelip eiden Fstih Sultan Meh1 med, Istanbulda Beyazıdda yaptı' nlmış olan bu saravı be&pnmemiş, I bunun üzerine busün rr.üze olaj rak kultanılmakta buhınan Topkapı sarnvırvdski Çiniüköşk ve diğer bir daire ii=a ettirilmiştir. Topkapı sarayındaki 5teki binalar, bilindiâi eibi. sonralan parça parça ve muhtelif padisahlar tarafından yaphnlmıştır. Bundan sonradır ki Üçüncü Selim önce bir îtalyan balesini, sonra da bir îtalyan operasıru îstanbula getirterek Topkapı sarayında seyretmiştir. Bu suretle bir îtalyan orkestrası, opera heyetile birlikte Türkiyeye gelmiş, Topkapı sarayında temsil esnasmda çalmışbr, Bu suretle batı musikisi bir ker* de Üçüncü Selim devrinde enstroman ve çes olarak, Topkapı sarayınm harem bahçesinde bir açıkhava konseri şeklinde yer bulmuştur. Osmanlı sarayına yabancı unsurlarla, selip geçici ve tesadüfî olarsk eirmiş olan bu eski teşebbüsleri hatırladıktan sonra Türkiyenin yenileşme hareketlerine gelelim. Artık batı musikisi Osmanlı Padişahları sarayında şuurlu bir surette ve resmî bir karar neticesi olarak mevki al=tcaktır. Abbas Hilmi Paşa evvelft Viyanaya, biîâhare tsviçreye giderek yerleşti. Orada Almanlann davasuu müdafaa ediyordu. Bolo Paşa da İsTiçreye giderek sabık Hidivle gorüştü ve kendisine bazı iiler teklif »tti: Bu teklifler araaında bansçı bir Katolilt bankasının kurulması, hattâ Fransız gazetelerirdn bazıîarının *atın alınması da vardı. Bu ftkre yanaaan Hilmi Pasa, teklifl Alman Hariciye Nazırı Von Yagov'a açtı. 26 mart 1915 tarihinde Abbas Hilmi Paşa, Bolo'ya Doyçe Bank'uı cem'an dört milyon franklık üç çeklni verdl. Fakat Bolo'ya göre bu para azdı. Buna rağmen maceraperest adam ortalığı yoklamayı kabul etü. u Mevduattan faydalanma Rekor Kıran Otomobil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog