Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUTnHVTKlYET 25 EyHH Futbol federasyonunun kararları Ankara 24 a.a.) Merkez hikem komıtesi ile müşterek bir toplsntı yapan Futbol Federasyonu, günde mindeki maddeleri görüşmüş •« aşaeıdaki kararlara varmıştır. 1 Ankara bolgesi milli hakemlerinden Cezmi Bsşann beynelnülel hakemliğe terfi etürilerek ismınin F. İ. F. A. ya bildirilmesine, 2 Ankara, İstanbul ve Balıketirde yeniden teşekkül etmiş bulunan bölge hakem komitesinin tasdikma, 3 İstanbul bölgesi tarafırdvı açümış bulunan futbol hakem kurgunun tasvibine ve iştirak edenlere aid imtihanlann merkez hakem komitesi tarafından yapılmasına, 4 İstanbul profesyonel küme fikstürü hakkında Galatasaray ve İstanbulspor kulüblerinin itirazlîrı göriişülmüş ve bu mevzuda bazı tacelemeler yapılrnasına, 5 Bir futbolcunun aktarmB ayı lcinde ancak bir tek kulübe fiş dol durabileceğinin karar altana ahnmasının istişare heyetine teklıt'i.ıe, 6 Baharda YugosJavyada yap 1 lacak olan (genc millî takımlar) tumuvasına istirake, 7 Bu sene Almanysda yapılaeak olan (juniorlar) tumuvasına Utirak edeeek tskımımızın tesbiti için mart sonunda, İzmirde bir seçme müsabakası yapılmasına ve namzed kadronun nisan ayında ktmpa alınmasıria, karar verilmiş Makabiat oyunlarında Amerikalı alletlerin göslerileri Telaviv 24 (T.HA.) Makabiat oyunlanna el'an devam edilmek Vdir. Bu tnüsabakalar beklenildıgi kadar parlak neticelerle eereyan et memekte ise de Amerikalı dünya rekortmeni atletlerin yaptıklan gös teri müsabakalan çok enteresan olmuştur. Rakiblerine 5.50 metre avans veren dünya 110 metre mânialı rekordmeni ve 1948 olimpiyadlan 100 metre şampiyonu Harrison Dillard 100 metreyi 105 le kazanmış ve dünya gülle atma rekordmeni Parry O'Brien de 17,30 luk bir atış yapmıştır. Atletizm müsabakalannın en iyi derecesini güllede Amerikalı Mayer 16.36 ile yapmıştır, 100 metreyi Sandlar (Cn. Afrika) 10 9. 400 metreyi Kane (İng.) 50 5. 1500 metreyi Silver (İng.) 4.12.4, üç adımda Wittenburg (Amerika) 13.63 le birinci olmuşlardır. Futbolda cenubî AfrikaFransayı 62, Isviçre de Finlandiyayı 51 mağlub etmişlerdir. YUNUS NADI İngiltereye karşı cıkacak Avrupa muhteliti Lo Haye 24 (TJÎA.) 21 ekün de yepılacak olan 3ritanya Avrupa muhteliti karşılaşması için Avrupa takımına seçilen üç Macar oyuncusu Koçsis, Puskas ve 3oszik Federasyonlarından izin verilme diklerinden bu oyunculann yerine F. L F. A. Vukas ve Gaykovski (Yug.) ile Boniperti'yi (İtalya) davet etmiştir. 30 eylulde İspanvanın Barcelone takımına karşı Amsterdam şehrinde ılk idman maçını oynayacak olan muhtelit takjm ılk devre şu kadro ile oynayacaktır: Zeman (Av) Stotz (Av), Happel (Av), Hanappi (Av), Ocvirk (Av), Brinek (Av) Ujlaki ( F r ) , Vukas (Yug.), Boniperti (İtalya), Kubala (İspanya), Zebec (Yug.). İkınci devre oynayacak takvm ise şöyledir: Zeman (Av) Stotz (Av). Marche (Fr.) Caybovski (Yug), Posipal (Al.), Ocv.irk (Av), Ujlaki (Fr.), Vukas (Yug.), Bonıprti (İtalya), Kubala (İsp.), Zebec (Yug.). Yedekîer ise G. Nordahl, 3eara ve Lorenzidir. 1953 1954 OTlükâJah EN GÜZEL 15 HIKAYE c RADYO Bugünkü program İSTANBUL Bir şikâyete iki cevab Gazetemlrde çık»n bir «lkâyet üzeri. ne Ord. Prof. Dr. Ekrem Serif Egelı'den ı*a&ıdaki yazıyı aldık: •Gmıetenizla «Oknracularia başbasa» slitununda >Gureba Hastanesl rönlşcn snbesinden sikayet» başlığı altındaki yazı gerektiniiği onem ve diklutle göz müne alındı. Ö ı m h e n e n SBBO belirte. im ki, meseleyl dertn öneml ile ince. endirmek için yaptığımız ara^ırmada. yanria Mİres olarak rerilen fnahal ve sim mustear oldtıgu neticesine varıldı. Şikâyetçivi buldurmak kabil olmaclı. ikinci nnkta: Hastanın muracaat etti. ği rontfetl servisi klinigin 150 yatağın. <U yatırılarak tetkDc \e teda\i edilecek hastaların ihtiyacım temin için çalışan kısımdır. Fakat hariçten muracaat ede. ceklerin tetkikterin! rapacak nmnmi tfen senisieri ihtij«c» nazaraa « kadar az ve bn scbeble o kadar yiıklü. dur ki. hem \atandaşları bu kalabalık ycrierin bekleme kıılfetiBden lcnrtar. mak. hem ıımunti ront^en servislcrinin vukiınü hafiflctmrk maksadile klinik rontfrenimızi yukarıda soyledigimiz maksadl temin eltikten scmra tasarrnf ettifimiz zaman içinde \*e makînrnin takatı nishetinde ayaktan poliklmiği?ni. ze muracaat eden hastalar için de ça. iıştırmaktayız. lediği hastanemiz direktörlüğunun \a Sağlık \e Sosyıl Yardım Madurluğu. nun tahkikile anlaşıimı: Te gateteniza bildirilmiştir.^ Arzu edilen anda hu, ususi muayehanem gcierek bana has, taların nereden ırelditinl yazılı, resml raporlarımdan tahkik de mumkundür. 3 Rontgen ınuetha^sısları cumar. tesi pünleri kanun gereginc» btlrahat» lidirler. Yapacakları mide tetkikleri i de tahdid edilmiştir. Bulundatıım ha=ta. nede iki yıllık çalışmarr.da hazım ciha. zı tetkikleri, kanunen tayin edilenin as. p.iri uç mislidir Tek basına 7 . S mida tetkiki yaptığım gıınler pek çoktur. Bir senede bu >u7den kanım (I.eucocy. te"ler) iki defa yarıya kadar duşmuş. tar. Bana rağmen tek hir gun dahj va. zifemi aksatmıs değilim. 4 Htiviyetini giriemek «nretile cl. Mlllyerini nıe>dana knyan ba okuyuro. nıtz yazdıklarımın vksini i<^bat eder^e, derhal mezkı'ır kliniği terketmeğe hazı. rım • «Hamiş: MSretteb «Idatv kati ola. ra kmey dana cıkan ba hâdi^ede muhte. rem pazetenîzin herhangi bir hatası mevnıubanU dejiildir. Yalnıı hiç olmazsa 30 sencllk bir o. kujucunuz \e kapı konısunıi7 olan blr şahıs hakkında l^tifhsm yaratmak ts. tiyenlere boj le hir f ırsatı vcrmeınpk için yazının ncsrind^n cince ufak bir tahkik cîhetine gidilmesi mümkun de. ğil mi idi?» Bıze o sikâyet mekrubumı yazan sah. sm veraıği adreste bjlunmacığı va soyadının Doğnı«oz olmnsma raSmen. doğru sozlü olmadıgı. IsUnbuI Sağlık ve Sosyat Yardım MJdurluğunan o za. man gondercıâı ve ne«ret(ıg.miz tav« | zıhten anlsçıinr.s bu'unuyor , ve ismın dogru olrr^yışı, b".ı iddia ve şikayetinkn de doğru olmadı. gını gosterıyor. Saym ror.tgen şefi hamiçinde. mez. kur sıkâyet uzerine yazmın ncşrınden evvel neden tahkik etmedığımızi soru. jor Ş.kâyete doklorun ısmır.den bah. sedilmerr.eV'e idi. Bi7ım hastaneîerdekl butun muhterem doktorlarımızîn isım. lerını ezber b îmemize imkân olmadıSı gibi. her çıkâyetı neşrmdcn evvel lah. kik etmem:* de mumkan ve faydalı de. ğfdır. Şıkâyet edlen kirapelere onceden m .r^caatın i^e fpyda vermediftıni. çjn. ku m'jcıbî ş:kayet bir hal ve hareketi gonjlenlerin daima »Biz boyle bir şey yapmadık. yslandır» diye cevab ver. d klerıni tecrube i'.e biliyoruz. Ancalc alâkadar makam'.aTin tahkıkatı ve res. mî cevabiarı iTe şıkâyetierın sıhhst de. recesi anlaşılab.lır. Olcu.yucularımi7in hüsnüniyetine v» doğru sozlulugune itİTnd ederek şıka. ! yetlerıni neşrederız. Alâkadarlar da ce. vab verırler. Mesele anlssılır. Okuyu. cularımız arasında arada bir hüsnuni. yetimızi suiıstımal edenler çıkıyorsa da bu enderdır. l Şikiyetl yapanın MtvİTttinl gte. Birikli Çavuş Yazan: Turan Tayşi (İstanbul) «Bu gök. AerAı ner^de var, nerede bu dağUr taşlar » Tunç çehreli, dağ torunları, gü. neş «Hgaza» varmcaya kadar kükredi. Dağ dağa, el ele, zümrüd yayla çim«n sere, yeşil pmarla yan yolu rehber eden akın, akın aslanlar ses etti en son: Hoşça kal... Geri kalan analarla bacılar .pelin kızı kayadan» rüzgârla cevab verdiler. Yolun sçık ola... Gün dağlara kavuşru, dağlar gölge serdi kurşun renkli yorgan gibi. bu Haçlnr taşlar...» Uyanan sabah, kuşlar çekti şafagın ilk perdesini, kanad, kanad sahndı ılgıt esen melteme kekik otu kokular, dans ederek döküldü yokuş akan dereye söğud yaprakları. Gümüş yaldız yapraklar, titrek sazlı sularda, takılan kaldı kaygusuz bir teja, takılmıyan koştu Mehmedgilin tarlasma kadar. Tarla hasad etmiş altın deste bağları, Kezbangillerin üzüm bagma yakm. Rahmet yarını nemli toprak verim etmiş bağa, çubuklar kişi boyu. salkım saçak, safran sarı üzümler. Kezb?r.gil!erin hagı. Güzel Kezban Türk kızı, sacları boyu boyu. Diz vermiş dereye tür. kü der dün asker eiden eşine. vumar durur bir yazmayı sabahberi. Ayşe davar gütmüş, Kezbangile yaklaştı. Günaydın Kezban. Kezban suya düşmüş yaprak gibi irkildi. Neden irkildiği bilinmez ama derier ki, bir masal anlatmışlar ona, o günden bu yana tavşana dönmüş. Sazlar arasmda Ayşeyi görünce gülerek cevab verdi: Günün hoş Ayşe. Davarı yaylaya saldım, türkün beni garib etti, vardım seni buldum. Kardeşim Hasan matem kıldı bizi. Bir şey mi oldu? Çağı guçük gelmis. mıhtar askere salmadı, derd etti hüzün etti. «Anam sal da beni Gelin kızı kayadan canım veren» diye debreşip durur. Beni de dinlemez. • Dinlemen bacı seni de, m:htarı da, ağaiar bana kem bakan, ben seneye kaiam, beklemen bacı. kaçarın. der. Gel Kezban Hasana varahm, bir kaç laf et, ali korsun umarım. Sözüne uydum. yardım et bana. Yiğit Hasan, Türk oğlu, çoktan vermiş kararı. Yalvarıp, yakanp gönüllü olmuş. Muhtar alnınd?n öp müş. ağaiar sırtını okşamış. elinrie sazı, at sırtında esen yelden tez varmış akşam giden guruba. Bir çoban kaval çaler her sabah ve bir dsl gıcırdar hcr akşam, ba. kalım ki kış gelmiş köyde. Karın öteye berıye, savrula savrula yağdığı bir kış. Tandıra tezek salmış her dam. Duman boyu boy veren kavak, iğri büğrü ana yol beyaza çalmış. Gocuk giymiş Birik. Rüzsâr karşı yarr.açlprrîan getırdiği çakal seslerile ıslık çala çala, beri dac'.^ra yön vermiş. Çıplak bir adım, karda büyük izler açarak bir saman yolu çizdi. Tipiye ters verip: Hasandan posta geldi, diye köşe köşe dolaştı. Çapraz, mandal sürmeli kapılar gıcırdıyarak açıldı, Birik muhtara doğru, kara kambur vererek yol aldı, içeri giren çatılı, giremiyen ayaza karşı. Mıhtar, dediler. Sen postayı baâır da cümlemiz dinliye. Kar biraz daha hızlandı, hir çığ gürüldiyerek kaydı, muhtar sapsız gözlüpünü burnuna taktı, öksürdü, mektubu eline alıp: Hürmetli büyüklerim, diye okumağa başladı. «EUerinizden öperin. Ansm Gül'.üye, bacım Ayşeye selâm ederin.» Aleyküm selâm, mırıltıları için de devam etti. «Bizi sorarsanız evvel Allah hoşuz. Köyün erleri bir araya denk geldik. Ben çavuş oldum. Topcu çavuşuyem. Topıımla bacım, anamla baş severin. Atış ettik göbeğe vurdum. Nöbete sıram şindik. Yakın günde izin var aynca bildiririn. Akoluklu Mehmedeil. komşu Hatça kadına. mıhtara seism ederin. Hızır Ağanm ellerinden öper, anam Güle gül derin. Baki selâm Birikli çavus Hasan.» Kar artıkları geçten geç düşe olsun. gelin kızı kayanın taş taş oyuk perççmi beyazla dolsun. b^calar tütüm tütüm. Kezban eşine kış lık bürsün. Ayşe bulgur kırsın ve kış rÜ7Cârların önünde ırak köylere gitsin. Hasanın geleceğı gün Birikte bsyram başladı. Oya nakış fistanlar. sarı, morlu cebkenler giyildı, parmaklarda kmalar, dağ dağa, el ele. zümrüd yayla çimen sere, yeşil pmarla yan yolu uçar gibi aştı dağ torunu bu yana. Bîrden yüce bir dev görmüş gibi şaşırdık. Seyrederken hatırlsdım en öncelerini. Kadınınla yanyana hürriyet türküsünü bağrısın. Yaprak yaprsk tarihi süngünle aeıp. .dağlarda tüm olan «yasak> deyişin. Y?>=ak mi dedin, nere tatlı merhametin, teş ke»ildin sanki. Sanki toprak kazı mı oküzü hfınla ırgslar, kanncs^a sırça saraylar yaparsın, korkutma, nöbette sanıım. Sert bakışın. sert durusun. kale gerdin önüme, bulutîar ser.inle baş. Birikli cavuş Birik, özendim sana, göf";üm sen dik ettin, alnımı ak. sesımi hür ettin. Bak kövünün ufkundan daâlar nakşetmis bu va•anı semalara. Bu vatan ki senin J olların altında yer yer cennete dönmüş, Bir. yaşa Anadolu senın, çökleri senin. H=kkınrlır çavus hakkın. •Bu jfök denir nerede var. nçrde f>u rfaj;lar taslar » 12.57 Açılif v* proerun 1Î.90 H«. berler 13.1S Türküler (Pl.) 1330 Karışık haflf muzık (Pl,) 1S.« Şar. kılar; okuyan. Mustafa Kovancı 14 20 Dans ve caz muzığl (Pl ı 14.45 Şarkılar (Pl.) 15 00 Kapftnı«. • 18.08 Açılif v« turfcüler; okuyanlar: Coşkun kardes'er 18.1S Hakkı D«r. man f&sıl heyetl (Nihavend) 19.00 Haberier 19.15 Meşhur orkestralar . Meşhur şefler Pl.) 20 00 Şarkılar 20.15 Radyo Gazet«i 20 30 Kısa şe. hir haberleri 20 35 Şarkılar; okuyan Nadir Hılkat Çulh» 20^0 Çeh:rdcn şehre 21.00 Ra4>o Klâsik Turk Mu. s.kLsl tcpluluğu 21.40 Scnat 22.O0 Şarkılar; olruyan: Guzin Slp«r ^ 2120 Kormşm» 22.30 Şarkılar: okuyan: Asuır.an Arsun 22.45 Haberler 23 00 Kambiyo . Borsa ve programîar 23 07 Dans müzigl (Pl.) 2 3 ^ 0 Caz Miatl (Pl.) 23.45 Pıyano ile hafif melodıler (Pl ) 24 00 Kapanış. ANKARA Genel Müdürlük tarafından mubayaa edilen tüfek, tabanca ve mermiler Ankara 24 Anka) Uzun za İkinci ve üçüncü küme lig mandanberi atıcılarımızın mermi maçları bakımmdan çekmiş olduklan sıkın. Bu hafta karşılaşması icab eden tı, Beden Terbiyesi Genel MüdürlüŞü tarafından bu kere yapılan 2 ve 3. küme lig maçlan, kulüblemubayaalar neticesinde giderilmiş rin vâki itirazları karşısında başka bir tarihe talik edilmiştir. bulunmaktadır. Genel Müdürlükçe faaliyet gös Ordulararası 8 inci yüzme teren 30 bölgenin gösterdıkleri teGrekoromen İstanbul müsabakalan sisatlar karşısuıda Isviçreden 8 aKahire 24 (Anka) Amerikan. ded nişan tüfeği ile, 8 aded nişan birincilikleri Holanda, Hindistan ve Mısır askerî tahancası ve bunlara aid 172 bin Bölee başkanlıfnndan: yüzücülerinin iştirak ettiği 8 inci mermi satın almıştır. 26. 27 eylul 1953 tarihlerine müentemasvonal yüzme müsabakalan sadif cumartesi ve pazar günleri Gümrüğe gelmiş olan malzeme bueün Kahirede başlamıştır. Bu Teknik Üniversite salonunda Gre yakmda bölgelere sevkedilecektir. müsabakalarda alınan ilk neticeler koRotnen Istanbu] birinciliği müşunlardır: 4x200 serbestte birinci sabakalan yapılacakbr. Ankara boksörleri Mıcır 9.21 saniye. ikinci Holanda T*ru saati 1314 arası olup 2 H9 32. üçüncü Amerika 9.43, 4 üncü Yugoslavyaya gidecekler Hindistan 10 28. Bu sabah yapılan lo tolerans kabul edilmiştir. Cumartesi günü müsabakelara saat Ankara 24 (a a.) Beden Terbi sutopu maçmda Holanda Hindista15,30 da başlanecağı ve vazifeli ar yesi Ankara Bölgesinden aldığımız nı 190 yenmiştir. kadaşlann bildirilen saatte hazır malumata gore 1 ve 3 kasım 1953 Ayaklarını bağhyarak buiunmaları rlca olunur. tarihlerinde Yugosîavyada Ankara Esad Kazana, Kâmil Yalman, boksörlcrile Yugoslav boksörleri Manşı geçecek yüzücü Ahmed Yener, Yusuf Aslan, Yaşar arasında iki hususi müsabaka yaŞam 24 (Nafen) Rateb El MaaErkan. Celâl Evirgen, Şadullah Tok, pılacaktır. louf adında bir yüzücü. «ayakları Adnan Tok. Danyal Öztaş. Bülend bağh» oldueu şekilde Manş deniVanlan anlaşmaya göre 1 kasjm Özbavrak. Fehmi BüvükmuÜu. zini yüzerek geçeceğini bildirmişHamdi Gülbayır. tzzet Kılıç, Halil 1953 te Ankara Belgrad, 3 kasım tir. Şimdiye kadar hiç bir sporcu Yüceses. Zeki Taylan. Nezih tn 1953 te de Ankara Sarayova bok böyle bir teşebbüse girişmemiştir. cili, Ismail Civarna, Rifat Bavbek, sörleri Beigrad ve Sarayovada kar Burada belirtildiâine göre, Suriyeli Kemal' Denizhan, Sadık Koparan, şılaşacaklardır. Bu müsabakalara yüzücü bunda muvaffak olduğu tak îstiratoz Zotoz, Mehmed Ali Ata Ankara takımı 10 boksör ve 4 ida dirde Surive ilk defa beynelınilel can, KemaJ Erkmen. reci ile jştirak edecektir. sahada böyle bir netice elde etmiş olacak'ır. İdil Suna konseri bu ak^am Teknik Üniversite Radyosunda tekrarlanıyor 7,30 A ç ı h j ve program 7.3S Kur. an.ı Kerim 7.45 Haberler 8 00 Şarkılar (Pl.) 8 ?,0 Bale müziklerl Tabiidir ki hn şartlar altında bilha**a (Pl.) 9 00 Kapanıs. mide muayeneieri ^ibi uzun sâren in. celemeler lcin ha^taları blr sıraya koy. mak mecburiyeti hasıl olmaktadır. Yal. 12.00 Memleketten selâm 12.15 nız mide tetkiki yapan bir rontgon lâ. Memlekere telâm 12J0 ŞarkıUr; oku. boratuarl eğer ciddî ve istenen şartları yan. Muallâ Mukadder Atakan 13 00 haiz Mr mtıayene yaparsa. jnınde en Haber'.er 13 15 Salotı orkestmsı çah. çok dıırmadan çalışmak sartile S ha«. yor'»Pl ) 13.30 Öğle Gazetesı 13 45 tav s bakahiiir. Haltnıki seT\ts rnntrc. Muz;k (Pl.) 14.00 Kaparuj. nimirin > ıllık mnayene sayısı 120.MO in ustundedir. Mide janında çeşidli ha«talık mnave. 16 58 Açıhş v« progrsm 17 00 Dans ncleri yapmak Tornndadlr. Bn «cbeWe muzıgt (Pl.) 17.45 Şarkılar; okuyan. rantlevularını kalabalık muraeaat karşı. lar: Fıkret Ugurlu, Fahrıye Caner sinda taMatile uzatmaktadlr. 18.15 Bale Bartok. Yaylı saziar kı;ar. Rnnt^en icin muracaat eden hastala. Xo. 5 .P!.ı 18.45 Şarkılar, okuyan: rımi7in hepsi. randevu \erildiği zaman Mine Sahıngöt 19.00 Haberler 19 15 deftere kjıydolumır. Şikiyctçinin ba Tarıhten blr yaprak 19 20 Hafif şar. riefterde dr muracaat ettıtine ve ran. •kilar ıPI ) 19.30 Koyun saati t Yurd. devu aidığHia dair bir kayıd yoktur. dan ?esler İştirakile) 20 15 Radyo Hast.ilardan muayene için istenen para Gpzetes! 20 30 Kırr.e fa«lı ıdare makbuz mukabilinde devlet ka"a«ına t i . tesbit eden: Rufçn Kam 21.00 Konuşma ren ve B«^e de\let tarafından 21.15 Sevilm:ş nıelodıler; çalan. Erdo. olunan miktarlar urerindedir. ğan Çaolı 21 30 Haftanın turızm ko. Butıın bu izahlardan lahoratuarın ka. njş^ıası 21 4<ı Sarkılsr: ckuyan: Mu. pasitesî \e gecikmclcrin sehcM anlzşı. allâ Aracı 22 00 Serbest ?aat 22.15 lacağı srihi. bu kadar iyi ni>etle hare. Oans m.ızıc: ( P l ) 22 45 Hdberler ket eden bir klinikten yazıda hahis ko. nıısn olan bir muamele »eklinin \arid 23 00 Kapanış. nlamı>aca^ı kaııaati kendiiiğindcn hasıl ohır dıışıınce^indej İ7.» Aynı sıkâyet hakkında fGureba Has. taneii Üçutıcü Iç Hasulıklar KUnığı Ron^en $efi> tarafmdan gonderılmiş o!an ve imzası unutulmuş bulunan su yazıyı da aldık• «Aşaeıdaki yaıımın Basın Kanumınnn iki hârika kızımız İdil Biret ile 19 uncu maddesi freregüice ilk Suna Kanm pazar günü, Yapı ve nushanızda, aynı sutunda ne^riniçıkacak saygı. Kredi Bankasının 9 uncu yüdönü larımia rica ederim. mü dolsyısile Taksim Gazinosunda Garctenizin Okııv ucularla Başhaşa verdıkleri fevkalâde konser bu ak ^ııtununda (Gareba ha«tan«st rtıntccn subecinden şikâ>et) başiığı aitında şalt. şam saat 20.25 te Teknik Üniversite sıtnı hedef tutan bir yazı çıkıı. Bu ya. Radyosundan 43 metre dalga uzun zımn müretteb oldnğu su sebeblerden lğ üzerinden tekrar edilecektir. anlaşılıyor: 1 Brn l/VII/953 tarihinden Itibaren izinli bulunuyorum Yalnız klinikte >a. tan hastaiarın mide tetkiklcri ihmale ııtrnmnsın diye haftada uç frün hasta. n n e ırıtmektej im. Bu ay ıçinde hariç. ırn mide tetkiki için bana hiç bir mu. racaat olmamıştır ki herhangi hir fena nıuamele me\zuubahis ol>un. Keza ne hcn .ne de >ardımcılarım gozluk lafı. 1 2 3 4 5 6 7 8 mamaktav ız. • • Camilerin tcmizliğindcn Vakıflar Miidiirlüğü mcsul değil istanbul V a l u f l a r BaşmtıriurluEunden: .4 eylıil 1953 (run ve 104S0 sayıh ga. zetenin 4 unciı sablfcindeki şikayetlcr surununria çıkan (hir cami a\lusu çnp. luk halinde) başlıklı >azı incelendl. Cami \e mescldlerin idarc«l 5K34 sayılı kanunla Muftnlııklere devredilmiş «ıl. dujundan temizlik vesaır işlerıle mahal. li muftulııkler n'c^jrul nlnıaktariır. Ba hakınıdan idaremi/in lîorttrn! hakkl bn. lunmatîıcının ajnı sutunda taızıhinl ri. ca Kierim.» BULMACA Ankara karması yeniden tesbit edildi Balkan genc takımlar turnuvuı Ankara 24 (Anka) Yakında , Ankara 24 (AnkaJ Geçen ay Tahrana gidecek olan Ankara karma içerisinde Şiplikte yapılan toplana içuı çağınlan oyuncular yapüan tıda Balkan memleketleri arasında antrenmanlardan sonra aşağıdaki bir «Genc takımlar turauvası» terşekilde tekrar tesbit edilmiştir: | tiblenmesıne karar verilmiştir. Fut AnkaraGücündenden: Hasan, M« , bol fedeıasyonu bu tumuvaya katin, Necdet, Abdullah. Orhan; Do tılmaya kadar vermiş ve hazırlıkğan; Demirspordan: Emin, Fikrl, lanna başlami} bulunmaktadır. Macarlar 4x1500 yanşında dünya rekoruna yaklaştı Hamburg 24 (a.a.) Batı Almanya Haberler Ajansmm bildirdieine eöre. dün İngiliz millî takımınm 4 X 1500 metre bayrak yanşında dünya rekorunu kırmasından bir kaç saat önce Macar takımı 15 dakika 29.2 ile eski rekoru geçmiştir. İngilizler 15 dakika 27.2 saniye ile dünya rekoru tesis etmişlerdır. Nusret, Osman; Genclerbirliğinden: Beşiktaş Elektrik maçı Ali Karataş, KemaJ Kaya, Ercan, Ug maçlanna hazıruk olmak uYüksel, Muzaffer; Hacettepeden: «er«, Beşikta} profesyonel futbol Korkut, Ühan, Alâeddin. Kâzun, takımı pazar sabahı saat 10.30 da Hasan: Güneşspordan: Zekâi. Şerei stadında amatör birinci kümeye mensub Elektrikle husust bir Fenerbahçe bugfin maç yapacaktır. Rus millî takımı, Rumanyayı mağlub etti Herkesır. rr.ecmjasıdır. Okııvunuz. B«.«(»n vp vav&n 'tnyet «/ırinactlı* vt Turk Avrmim Slrketl Ankaraya gidiyor İki maç yapmak üzere Ankarayt davet olunan Fenerbahçe futbol takımı. bugün saat 10 da motörlü trenle Ankaraya hareket edecektir. Moskova 24 (T.HA.) Pazar günü Dynsmo stadında 90 bin seyirci önünde yapılan millî futbol Bu suretle siyah beyazhlann İ karşılaşmasında Rusya Rumanyayı talyan antrenörü, elindeki kadroyu 31 ınağlub etmiştir. İlk devre Rusya 21 galib vazinisbeten zayıf bir takırn karşısında vette idi. denemek imkânını bulacaktır. VAZIME NAOJ v* ÇOCIKI.ARI yon m*>rın' M'IPT tiart earn NA/IM ULUSAY G. Saray • Takshn maçı Galatasaray amatör takırru. bu cumartesi günü saat 16 da MithatRoma 24 (T.H.A) Bir çok tapaşa stadında Taksim ile hususî nınmış oyuncunun iştirakile yapıbir karşılaşma yapacaktır. lan Brescia enternasyonal tenis şam piyonasınm finalinde Jaroslav Teniste Almanya, Drobny. kendisi gibi hürriyeti seAvusturyayı yendi çen Polonyalı rakibi Skonecki vi Berlin 24 (T.HA.) Duisburg 64. 62, 36, 63 mağlub ederek şehrinde yapüan milll tenis karşı şampivon olmuştur. laşmasında emektar Von Cramm'ın G. Saray, Nazilli idaresindeki Alman takımı, AvusSümersporu 32 yendi turyayı 51 mağlub etmeğe muvaffak olmuştur. İzmır 24 (Telefonlî) Galasaray futbol takımı Nazillide Sümerspor Prof. Dr * takımına karşı bugün yaptığı maçı 23 kazanmıştır. Galatasarayhlar Şevket Salih Soysal Bandırma yolu ile yann İstanbula hareket edecekler ve pazar günü Seyahatten dönmüs ve Vefa i'.e İstanbulda ır.evsimin ılk hasta kabulüne baslamıstır dostluk maçını yapacaklardır. Drobny, Skonecki'yi mağlub etti ' f Gağaloğlu ÇIFTESARÂYLÂR YILDIZLAR Bahcesinde h Bahç? p:os ?'r.'nı ichre erien Nurı Gok'urkıH ücüncu r'efq ^7'ladığı GECESİ 26 Eylul Cumartesi günü akşamı saat 20 den sabaha kadar Sezon sonu münasebetile senenin pn muazzam gecesidir. SoUian sağa: B:r kaç kabllenln blr araya gel. meslnden hasıl olur 2 Bir gayrımen. kul •Jzennde'd hakkını başkasına dev! retme ıji, bir harfin okunufu. 3 Etra ünı kuşatrna hareketleri (çoğun. 4 Vidaların girdısl çıktısı, namussuzların semtine uğramamıs olan haslet. 5 Tersi baîi Ipek'i kumaşların üstt.nde bulunur. elektrik ölçüsu. 6 Çevrüm. ce çabuk s:nlrlenen kimse belirir (eski tenmı. 7 Bir ilkbahar yemifl. 8 Mideyı bulandıranm Ikl başı, ju gön. d e m e jşi 1 eski terlm). Yukarıdan aşağıya: 1 Inssn ıçin hayatta baslıca lSzım olan şey 2 Kent dahıll (iki kelıme). 3 A'yada blr nehir. 4 Tersi Hln distanda blr çoldur. bos ve tenha' 5 Çevrılmce Arab memîeketlerınde •=syp gosteri'.nek istenilen kimselere yapılan hitabdır, Almanyada blr bblge. 6 Volkanik arazldekl toprak bu cinstendlr, blr çe;:d bıçatın yarısı ^ Dunya tızermde en fazla sevdiği.' mlz 8 Feıman tarzındaki diploma! esklnln aksinln yarısı. 1 1 1 I 1 ı ;B: ı 1 1 I 1 BÜYÜK SES MÜSABAKflSI ™"^"™ F İ N A L İ « m ı • 1 »1 I 26 EYLÜL 953 Cumartesi Günü 1 \m\ SAAT 20.30 DA.V SAPAHA K * n \ R 1 1M m 1 ı ı m, SPOR VE SERGİ SARAYINDA En sevilen spnatkârİBrm iştiraki ile A Y R I C A J 1» l S A F İ Y E A Y L A BADİFE ERTF.N, S\İME SİNAN. M. ÇAĞLAR, SABİTE TUR, LÛTFİ GÜNF.Rİ. BERRLN ERBAY, TOMRİS YAZICI Sadece bu gece için Ankaradan gelecek olan MUZAFFER AKGÜN Azize.Tözem, Necati Başara, Şernsi Yastıman. Süheylâ Panseler, Coşkun Kardeşler, Erdem Kr.rdeşler CELÂL Ş A H İ N ŞECAADDIN TANYERLI YAŞAR GUVENIR ve FEHMİ EGE NECDET KOYLTİJRK AZİZ BASMACI İSMAİL DÜMBÜLLÜ DAVETİ\'ELER: 3 2 1 Liradır. Satış yerleri: Beyoğlunda Saray Sineması, Fo;o SEDA. Foto HİKMET (İFA), Beşiktaşta: Akaretler hamamı karç.sınca Foto [EMEL, Aksaray: AYKL"R SİNEMASI. BUYUK KOMSER 1 2 3 4 5 « 7 1 DÜ3IBÜLLÜ (fncili Çavuş) evleniyor. Düğün alayım CELÂL ŞAHİÎCids:e edecek ve bu düğünde LUİZA N'OR'un şahane danşları ile bir çok dansözlerin raksları. (AZİZ BASMACI ve arkadaşları). 2 Dümbüllünün Kadınlar Hamfmında başına gelenler. 3 Buprogramda en çok sevilen büyük SES ve SAZ sanatkârlarını da dinliyeceksiniz. îvOT: Şimdiye kadar hazırlanan gecelerin en orijinali olan bu geceyi asla unutamıyacaksmız. •••^••••••^OBİ Biletler şimdiden Bahçeden temin edilir. •BMKMBİHKS^ ^ ^ H i piyesinde ben de seyretfim.ı« dedi. | görmek için can atıyordum. Sabah dParayı nereden buldum diye me ! ayazmda bataklıklann üzerinden rak edersiniz her halde; çünkü Taş yükselen sislerde seni gördüm. Bu ra Kahvesinden çıktığım'i zaman gün keşfettiğim mabeddeki rahibe i şeklinde gözlerimin önünde gene sizi evinize arabayla grinderemiye| seni gördüm. Fakat senin böyle cek kadar parasızdım, bunu b:"h ; canlı olarsk burava... benimle veyorsunuz. Anlatayım: başgarson dalasmaya geleceğin ..» benim Shakespeare'i, hele o ihtivar, Birdenbire sustu. Deli Kralı pek sevdiğimi bilırdi, «Hep ben seni zorla konuştuen ucuzundan bir bilet alabilmem ruycrum, bu pek hoşuma aitmiyor icin ısrarla borc verdi. O geceye ama, lutfen devam eder mi^in?» kadar, size bir veda meıctubu yaz «Olmıyacak bir şey gibi görü mak niyetindeydim. ayrıhrken fca nüyor.» na «adieu» demenize ragmer.» «Şarabın var mı?» dedim. «Biz Fransızlarda şarab hiç cTkönce sen «aHi° ı* dod'n » nBaşka ne diyebilirdim ki, olmaz mı?» dedi. «Ucuz cinsinden matmazel? Mantıkan bir daha gö iyi bir siyah köylü şarabım var.> f'Birer kadeh doldunır musun rüşmemiz lâzımdı zira.i) oAma, görüştük işte, değil karşılıkh içelim?» r.Havhay.» mi?» Üzeri hasır kaplı bir testi üe iki «Mucizeler mucizesi.ı» a Bence hiç de mucize değil» de kınk çay fincanı getirdi Ağır dedim, «bende bu tezcanhlık ol ağır içtik. Rene biraz daha açılmış ?ibi Eöriinüyordu ama, gene kâfi dukça Bak söyleyim: Senin bulduderecede ilham gelmemiş olacak ki ğun izah şekli yanlış... hiç olmazbeni öpmeve hiç tesebbüs etmedi. sa, Jeffrev'e nisbet yapmak istedi «Yemek pişirmesini bilsem 5im bahsinde. O cece seninle gezsana akşam yeme&ini hazırlardım meve gittim. çünkü canım öyle isama, M1m!yortnn» dedlm. temisti. BugOn fîe buraya eeldim, «Ben iyi yemek pişiririm> deçünkü seni ebediven avrılmadan di. «Sen de kalırsan...» rince bir kere daha RÖrmek istivor «Gün batmadan Jarge gelip dıım Muamma bunun nere^inde?» beni alacak.» Bir şev daha sormak üzere duGüneşe baktı: daklpn araîandı. fakat bunu eözle «Pek az vakit kalrrış» dedi rile sordu ve bskı^lanna ağır ağır «Ku^ura bakma, Lola. bir ^ey sobir şaskınlık geldi. racağım. Mucize kabilinden gökten «Ben de seni telcrar görmek yere bir melek inseydi ona sorarIstiyordum... Lola» dedi, cSeni 99 KİOİCİAİMİAİMİ A EİDİAİLİ IİYİAİ R CIUILWHIAIHI A EİNİtİKPİKİll L SİAİB'IİRPİLİ I IİL'EİTİEİRİEİ K ZİAİSİAİVİAİRİ E ü|NİE»İAİFl^l K 8 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından: Fakültemiz Matematik Enstitüsüne asistan 1 Memurlar kanununun 4 üncü maddesinin Aİ.C.H.Y.Z. fıkralannda yazılı şartlardan başka: a Görev göreceği bilım dalı ile ilgili bir yüksek öğrenim diploması almıs olması. b Yabancı bilim dillerinden birini çalışacağı dalda gerekli incelemeler yapacak kadar bilmesi. c İlgili kürsünün ihtiyaclsrına göre, kürsü başındaki öğretim •üyesinin teklif edeceği sair şartları haiz bulunması gerektir. 2 Birinci maddede yazılı gereken belgelerile 28 '9 1953 tarihinden itibaren 15 gün içinde hangi yabancı dilden imtihana gireceklerini •çıklamak üzere bir dilekçe ile 1310.953 tarihinde saat 10 a kadar Dekanhğa başvurmaları ilân olunur. (15032) nımefendiye pek cazib görünecek şeyler değil. Bununla beraber, anhyorum kı bambaşka âlemlere men sub iki insanın, müthiş ihtiyae duy duklan bazı şeyleri birbırlerinde bulmalan pekâlâ mümkündür.» Uzaktaki çiftlik binasma bakarak: «Rica ederim çabuk ol, Rene» dedim. «Yakında sana parlak bir hayat temin edebilecek birile evlenmek nıyetinde olmana rağmen, &caba hiç ihtiyae duyduğun oldu mu... şöyle, ciddî neticeleri olmıyacak bir. . nasıl diyeyim... felekten kâm almak kabilinden...» «Evet oldu» dedim. «Ne yârdan vazgeçebildim, ne serden. İşte Jarge geliyor!» «Saklansan da görme?e.n Kulübenin ön tarafına geldim. Kollarını boynuma doladı. dudak lannı hafifçe dudaklanma kapadı. Çocukça bir saadet duydum ve bu ıçime bir emniyet verdi. Içımdeki yara derhal kapanmıştı. Du^akları nıhsvet harpkrt etti: «Seni sevivorum. Lola» dedi tcErrun misin? Yanılma >akın?» «Seni ömrumün sonuna kadar seveceğim » «Yarın ne olacağını bilemeyiz ki» dedim. «Seni bir daha görmesem bıle daima seveccğim» dedi. «Oyle ise beni aşkla öp» dedimAşkla öptü. Koîlarırtm srasmda sıkıyor, bir türlü bırakmak istemıyordu. Kanadlarile havada boğuk bir fısıltı çıkararak, bir gece ku<;u yere do&'u süzu'dü. Bu osna esrarengiz bir işaret gibi geldi. Çok eskiden etuğim bir dua yerine geliyordu Bir gün, tezekt^n bir kürr.e yayıp iizerine süt dök! müştüm. Bu bir Hind büvüsü idi | ve bunu yapan, tanrılardan büyük bir nimet bekliyebiiirdi. îste o anda bu nurlu ve sihirll nimete ka\uîmııstum. Bu nimetten Rene'ye de. tükenmez bir kaynak aibi, mütemadiven verebilirdim. Yüzune nur geldiğini daha şimdiden 6Öruvorv*UTi. Sonra birdenbire gözleri buğulandı: cYarın görüsemiyecek miyia sence!» diye hpvkırdı. «Bılmıyorum,» dedim. «Bak Jarge geliyor.» Isl.ğtnı duyuyordum. Islık çalma •" hıze h=Hpr vemıek için dsğildi, tekbsçina ürkııyordu da ondan. H« kıkaten. guneş batmış ve dediği glbı, ortalıâa heraen karanlık çökmeîe btışlamıştı. İçimden: «Keşki gel demeseydim » diyordum. Tannlann bana \ eıdiği nimeti Rene ile paylaşma^a daha yeai başlamiftım. cCUMHURİYET» in ROMAN1:20 Jazan: EDİSON MARSHALL * Çeviren: VAHDET GÜLTEKİN eArkadaşbğırruzın o kadar çabuk sona ermesini istemiyordum,» dedim. «Bath'da r*™m sıkıldı, seni aradım. Muanuna detü. ğin işte bundan ibaret.» KBU bile benim için inanılmaz bir muamma.» Kulübeye geliyorduk. Seslerimiz etraftaki sessizlik ve ıssıziığı büsbütün arttınyor gibiydi. Atamızdaki soğukluk bir türlü kaybolrnamıştı. Kapının yanındaki taş sıraya oturdum. Rene sırtındaki cantayı ahp içeri koydu. Sonra yeşilli . beyazlı bir taş leğene kaynaktan su doldurup kulübenin arica tarafın* doğru gittd. Tekrar geldiği zaman baknm: ellerini ve yüzünü, mektebe eitmek üzere hazırlanmış bir çocuk gibi oğa oğa yıkamıştı. Bir şey söylemek istediği belliydi. m. fihtünal bugünlerd* Batiı'da kalmağa tahammül edemiyordunuz,> dedi. Alelâde bir şeyden bahsediyor. muj gibi görünmek istiyordu ema, maalesef muvaffak olamamışu. «Dıtimal,» dedim. «Aklıma bir sebeb geJiyor .. Ve nihayet beni alâkadar gibi göründüğü için söylemekte bir mahzur yok sanınm.» «Bu kadar resmiyete lüzum yok, Rene» dedim. Eziliyor, büzülüyor, «ekeleyip duruyordu. «Jeffrey'e nisbet yapmak istiyorsam tâ Cornnall'a kadar gelmeğe ne lüzum vardı, onu anlayâmıyorsun, değil mi?» «Evet. Bence onun kendisine bir rakib gibi görebilîceği birisine alâka gösterseydiniz daha iyi ederdiniz.» «Affedersiniz,» dedi. «Fakat «Kimbilir, belki de orta halli biliyorsunuz ki benim öyle pek birisine hele kendısini yere seren fazla içümaî terbiyem yok. Zor birisine? alâka gösterisjim onun durumlarda nasıl hareKet edece daha fazla canını sıkar.» ğimi bilemem. Buraya geleceğim : «Aman yarabbi! Ne güzel İ7?h gündü, Lord Lundy'nin SoutliEmo maşaaüah! Haberim var: I.crd ton'a gittiğini haber aldıra. B?na Lundy ile münasebetiniz bir hayli 6\'le geliyor ki aranız açıldı da c i]erlemiş bana şeref verdiğiniz nun için gitti her halde. G?ne oy \ gündenberi...» ieyken anlayamıyorum nasıl olu «Ne biliyorsun?» diye Eoryor da bana dönüyor... Affedersi dum. niz, yani... benirnle yeniden...» cM. Macready'yi «Kral Lear» dım, fakat mademki sen buraya bu batakhklara kadar geldin, sana sorayım: Seni yann görebilir mıyim?> «tkimizden biri ölmedikçe .. veya sen kör olmadıkça, görebüirsin tabiî. Buraya kadar sade bir kadeh şarab içmeye gelmedım her halde.» «Mantıkan öyle olması lâzım tabiî ama .. ne bileyim ben! Yalnız su muhakkak: Güneşin batması yakın.» «Ona bakarsan, eceJ günümuz de yakın sayılabilir.» «Bir şey daha sorabilir miyim... daha şahsi bir şey?» Yüzü öyle bir hal aldı ki ağlayacağım geldi. fakat bilâkis bir çocuğa gülümser gibi gülümsedi'm. «Sorabilirsin.» «Arasıra mucizeler oluyor bu dünyada. Belki hepimiz içinçok daha fazla oluyor da görmüyoruz veya küçümsüyoruz. Seni tekrar görmek için ne kadar can attığımı bir ben biliyorum, fakat bunu kime söylesem pekâlâ anlar ve hak verir. Yalnız, sen de tesüm edersin ki aynı arzuyu senin de duyacağını imkâru yok aklıma getiremezdim. «Adınısanını kimsenin işitmediği. orta halli, beş parasız bir Fransız gazetecisivirn. Kendıme güvenim var, kendimde bir takım değerler bulunduğunu ppkâlâ bi'i\orum ama, bunlar Bath'ın kibar muhitlerinde yajayan genc bir ka (Atkan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog