Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 Eyiul 1953 CDMHÜRlYCT BİR DAKİKA Anlaştldt. Kanun elimizde iderlerken bir hayli müve önümüzde. Umumî toplanU nakaşalara konu olnıu] yerlerinde patırdt gürültü yaolan hacılarımız, çok §ü. pilmtyacak. kür hac gibi mukaddes bir farizayı Bir siyasî hatib nutuk mu ifa etmiş ohnaktan mütevellid huçekiyor? Sözünü kesmiyecekzuru kalb ve rah temizliği icirde siniz. Nutkımda aşırt lâflar mx 82 mebusluk için 349 aday memleketlerine döndüler. Kendisöylüyor? Kürsüden indirebulunduğu anlaşıldı, bunlann Sydney 24 (a.a.) YakınJa bulunmak için müstade istemedik lerini tehniyet eierh (hacdan geısırda ihtilâli yapmış ceksiniz. Dini siyasete mt, Woomera bölgesinde yapılacak olan lerini, Amerikan ve İngiliz atom lenierin tebrikine tehniyet tienir). çoğu Çiçeklinin adarnkndır olan General Necib ile tecrübelerde iki bü>rük atom bom programlaruıın miıkayese edilemisiyaseti dine mi, velhasu neyi Ancak bu avdette bir takım teŞam 24 (NafenR.) 9 ekimde etrafındaki subaylar, nereye âlet ederse etsin, *âsa bası, bir seri de diğer küçük bom yeceğini, Amerikaiılann atom mev essürü mucib şeyler öğrenmiş olSuriyede yapılacak genel seçimler balar infilâk ettirilccektir. İngili'. zuunda çok büyük paralar sarfeteski başbakanlardan bazılannı Bonn 24 (R.a.a.) Bugün açık tertib edilen «gizli» sergiyl gezeyiş berkemal» edilecek. ilim adamı Sir Wiliam Penney ile tiklerini ve İnailtereye nisbeten bu duk. Hacılar arasında kolera, çisehpaya göndermeğe hazırlanıyor landığına göre, Batı Almanyada ceklerdir. Bu sergi ancak hususî için namzed kaydı bugün sona erUmumî toplantdarda bu Avustralyah âlimler ve tecrübele. işe daha evvel br rlüdıklarını söy çek, hattâ veba gibi bazı hastalıkdavetiye ile g3zilebilmektedir. Ser miştir. Lâğvedilen siyasî partilerlar. Geçen gün tevkif edilenlerden Avrupa ordusu çerçevesi dahil'ade böyle. Pekâlâ. Ya Büyük Miliar göıüidüğünden bazı vapurlar den bir çoğu ve bunlara mensub için lâzım olan malzeme güney A lemiş ve demi=tir ki: Saadist partisi başkanı ve 1948 . kurulacak askeri birlikler için şim gide Alman kıtalarile, Avrupa birlet Meclisinin içtimalarmdaki kaıactinaya alınmıştır. Bu tcdbirin vustralyadaki Woomera bölgesine diye kadar 15.000 gönüllü müraıaat liğine mensub yabana orduların eski devlet adamlan namzed liste1949 devresi hükumet reisi İbrahim «M?amafih İngiltere de bu hulerine isimlerini yazdırmağa başsıra kapaklan ne olacak? de yerinde olduğu muhakkaktır. nakledilmiş bulunmaktadır. susta çok maçraf ediycr. Atom mev Abdülhadi için idam cezası fcten etmiş ve bunlann kayıdlan yapıl yakında kiıllanmaları pek muhte lamışlardır. 82 mebusluk için 349 D. N. Sir William Penny bu hususta zuu ile alâkalı çalışmalarda "siih Yalnız akla gelen şudur ki, hacıla. mıştır. mel bazı klasik silahların yeni momiş, mumaileyh böyle bir taleble adaylık mevcuddur. Bunlann çorunız giderken bu hastalıklarla maşunlan söylemiştin Diğer taraftan Batı Almanya fe delleri teşhir edilmektedir. dam eclilmek üz?re çok sayıda ayeni kurulan ihtilâl mahkemesi ğu Çiçeklinin adamlandır. «Tecrübelsrin muvaffakıyetle lul değildiler. Ilasuıiıklan orad n deral Ekonomi Bakanı Profesör Emniyet yüksek komiseri Theoöniine gönderilmiştir. neticeleneceğini ümid ediyorum. dam kullanılıyor. İnsiliz prosramı aknış olduklanm ajans haberleri Edib Çiçekli idaresindeki «Arab Ludvrig Erhard'm daveti üzerine, Yann gene eski başbakanlardan müstakbel Avrupa birliği ordulan dore Blank'ın servislerinde belirtil kurtuluş hareketi» halen mevcud Tecrübelerin yapılacağı kat'î tarihi cok muvazenelidir. Notice itibariİ3 büdiriyor. Acaba Türkiyeye vapurhava durumuna göre tesbit edec? Ingilterenin bu husustaki gayrst dan başka vasıtaiarla avdet eden. Nahas için de aynı cezanm tatbiki na mensub 15 general bugün diğine göre, sergide, Almanyada askerî idarenin desteğini sahib bulerinin çok müsbet clduğunu söyğiz.» , istenecek midir? Faruk devrinde Bonn'a gelmişlerdir. Bunlar Bonrı imali memnu silâhlardan ve mal lunan esash tek siyasî partidir ve ler arasında bu hastaüklara bulaşTecrübeler hakkmda gazetecilsrin liyebilirim.» zemeden hic biri yoktur. bunun namzedleri en kuvvetli o«normal» addedilen sunstimal po da Alman sanayicileri tarafından mış olanlar yok mudur. Bunun her suallerine cevab veren Sir Willi=ım Tecrübtlerde 100 ilim adamı ha halde ilgili sıhhat teşkilâtı tarafın.»««.MimraımımininilllllinillllllinDIUlllllllllülllllinHlııııiim»»»» lanlardır. litikasına kapılmamış devlet adaSuriyede dokuz ekime kadar cs Başmakaleden devam Penny Amerikalılcrın tecrübslerde zır bulunacaktır. mı pek kalmadığından, bunlann dan tetkiki lâzımdır. reyan edecek olan seçim kampan bundan böyle Türkiye kredilerini •uçlu olduklannı isbat etmek güç Bunu bir kalemde belirttikten yası sırasında yapılacak mitinglerin sigorta etmemeye karar verdikleri olmıyacaktır. sonra hac davasının artık ferdî bir umumiyetle Arab kurtuluş hareke hakkmdaki ajans haberlerini bizim Fakat dün gece eski Başhakan teşebbüs olmaktan çıktığmı işaret ti vtarafından tertib edildiği ve Washington 24 (Nafen) Neş bunlann kalabalık olması için de gibi ve şüphesiz daha çok dikkat etmek isteriz. Hicazda mahallî sağAbdülhadi bilhassa «yabancı dev Washington 24 (A.P.) B. Ave alâka ile elbette sayın Emin letlerle fesad kurmak» la suçlan merika Tanm Bakanlığının düîıya redilen resmî istatistiklere göre, tedbirler alındığı bildirilmektedir Las Vegas 24 (A.P) Şarkıcı Kahire 24 (A.P.) El Ehram lık tedbirlerinin gayrikâfi olduğu Kalafat da okumuştnr. dınlmış. bu şekilde Necib rejiminl tütün istihsaline dair yayınladiğı Birleşik Amerikada hayat pahalıhgı Eski liderlerden Halid El Azem Dick Haymes bugün burada eski gazetesi bugün sabık Kral Faruğun son hastalık vak'alarile meydana rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Bu yeniden siyasete atılacağına dair Asıl üzüntüyü mucib olması lâ I devirmeye çalışmış olmakla itham son tetkik ve tahmin raporunda, kansı Nora Eddington Flynn Hay Mısırda malı kadar borcu olduğunu çıkmıştır. znn gelen şeyler basınm .velev ki mes'ten resman aynlmış ve talâk edilmiştir. Yalnız Mısırlı idareciler Türk tütünü istihsalinde geçen mev istatistiklere göre, geçen ağustos raporlan tekzib etmiştir. Benim şahsan ve kısaea yaptığnn yazmıştır. Kahire mmtakası vergiiyi tetkik mahsalü olmadığı ileri karannı ahnıştır. sime kıyasen %33 bir arüs yer al ayında, Kore harbinden evvelki nedense hâlâ bu tyabancı devletFaaliyet göstermek istiyen yenl ler dairesine atfen verdiği haberde malumata ve bu malumatı takviy* duruma nazaran yüzde 13 bir arbş bazı siyasî teşekküller de belirmiş sürülen neşriyatı değil, memleket Dick Haymes talâk karannı al El Ehram, Faruğun Mısırdaki emlâ eden meselâ Kızılay teşkilâtmm lerin» hangileri olduğunn tasrih dığı kaydedilmiştir. Dünya tütün istihsalinde de u kaydedilmiştir. 19471949 vasatl se tir. Bunlardan «Millî sosyalist Su iküsadiyatmı ve itibarmı çok yadıktan tam iki saat sonra Rita Hay kine 5 milyon Mısır lirası veya raporlanna göre bu işl bazı müslüetmemektedirler. Son 24 saat zarviyesi ile mukayese edildiği zaman, fmda verilen resmi demeçlere ba mum! bir artış mevcuddur. Muvak Amerikada hayat pahalılığının şim riye partisi» Suriye, Lübnan, Ür kuıdan alâkadar eden bu hâdise worth'la birlikte evlenme dairesi 14,350.000 dolar kıymet konulduğu man memleketlerinin yaptıklan gikat tahminlere göre dünyanın kudün, Filistin ve Irakuı birleşmele lerdir. nin yolunu tutmuşlardır. nu kaydetmiştir. Bu mallar, başlıca bi organize etmek zarureti vardır. kılacak olursa, bunlar arasında zey mutedil böigesinin yaorak tü di yüzde, yüz on beş artmış oldu rini, tek bir memleket haline t,eİktısadi hali izah ve ilân için hüRita Hayworth ^kızıl saçlanmn sabık Kralm sahibi bulunduğu sa Bu da Kızılay gibi vasıta ve im. İngiliz elçiliği mevcud değildir t e tün rekoltesi 5.297,000.000 libre cı ğu anlaşılıyor. tirilmesini istemektedir. kumetin neşretmiş olduğu resmî bütün zerafetini meydana çıkartan ray ve konaklar, köşk ve çeşHli kânlan müsaid kurumlarra işidir. Londra temsilcileri ile siyasî mü vannda veya tkinci Dünva Harbm Nakliyat, kiralar, gıda maddeleri Edib Çiçekli idaresindeki jandar istatistik bültenlerile Merkez Ban açık deniz mavisi yünlü bir elbise yat, kotra, motör gibi deniz taşıt Yani hacca gitmek isteyen bir Türfc zakereler yakuıda müspet neticeye den evvelkî vasatinin <^25 fevkm fiatlan arttığından hayat pahalılığı lan, otomobiller ve araziden mü vatandaşı bunun seyahat ve oradama kuvvetleri, seçimlerde vazi/eti kası tebliğlerinin hakikî durumu giymişti. ulaşacaktır. dedir. 1953 yıl« tahmini ise, 1952 da süratle artmıştır. Hayat pahalı kontrol altında bulundurmak için aksettiremediği resml ve salâhiyet'i Tanmmış artist dairede kendile tesekkildir. ki ikamet şartlanna göre smıflara lığının artmasında rol oynıyan di şimdiden tedbirla almaktadır. s u ağızlardan öğrenilince eksik malu rine verilen izdivaç müsade kâğıdDiğer taraftan General Necib re tahmitıinin %4 fevkindedir. Gazeteye göre buna mukabil Fa aynlmış, toptan bedelini hac işini Türkiyede tütün rekoltesi 2#5 ğer bir nokta da, petrol ve benzin riye jandarma kuvvetleri başkomu larını alırken gazetecilere «çok si ruğun 3 milyon Mısır Iirasına baliğ jimi Birleşik Amerikada iyi karmatın ikmalini istcmek ve bu vâüstüne almış olan teşkilâta yatırS. O şılandığından bu rejimin devril milyon 2 0O O libre t^hmin olun fiatlanndaki artış olmuşrur. tanı Albay Rafik Fil're memlekpt kıalnrın sebeblerile izalesi imkân nirli» olduğunu söylemiş ve bu olan çefidli verşi borcu tahakkuk malı ve onun delâletile seyahat re maktadır. Geçen yıl 200,619,000 lib nun daha ziyade heyecandan ileri ermiştir. Buna ilâveten bir çok Mıdahilinde bir teftiş turu yapmakta ve ihtimallerini gene aynı salâhimesi ile alâkalı faaliyetin Ameriikamet etmelidir. Bu teşkilât böyreye baliŞ olmuşhısırlı ve yabancı alacakklar da Mıdır. kan elçiliçinden de gehnesi bekleyetli ağızlardan işirmek endişesi geldieini bildirmiştir. Raporda, Amerikan tipi sigaraya Diğer taraftan Dick Haymes de sır hükumetine müracaat etmiş bu le bir vazifeyi üstüne alınca MekSariye memurlanna kat'iyyen se hâkim olmuştur. Bu da nihayet ba. nemez. Bu vaziyette dikkatler Sov olan raSbet ve tercihin devam ettiği kede gene bazı memleketkrin çimlere iştirak etmemeleri ve «tasının başlıca vazifelerinden biridir. sinirli görünmekteydi. Ismi ve ika lunmaktadırlar. İddiaya göre, bu yaptığı gibi. güneşten ve hastalıkyet büyük elçiliği üzerinde toplan fakat Amerikan tütün müstahsilleri metgâhını soran memura cevab ver şahsî borclar cem'an 1,300,000 Mırafsız» kalmaları da bildirilmiştir. CUMHl'RIYbT maktadır. Son zamanlarda komü nin dünya piyasalannı elden katan koruma, yer ve vasıtalan tedat,ondra 24 (Nafen) Daily meden evvel Dick Havmes kendi sır lirasıdır. nistlerin bilhassa ordu subaylan çırmamak için gitside çetinleşen bir Sketch gazetesinin iddia ettiğine Bunlar. seçim propagandası yaptıh rik edecek, vatandaşlann teker teadını ve evinin adrc | i unutmuş lan takdirde cpzalanrîınlacaklariır. Tunusta 16 kişi mahkum ker yapmalanna imkân olmıyan arasında broşürler dağıttıklan, rekabelte karşılaşabilecekleri kay göre, geçenlerde azledi'diŞi bildirigibi uzun uzun düşünmüştür. «GnL Necib memleketi İngilizlere dedilmiştir. hizmetlerle onlann dinî vazifelerini len Fas Sultam Sidi Muhammed Rita Hayworth'un gazetecilere söy oldu Tanm Bakanhğı şunlan beyan et Ben Yusuf «kayıbdır.» Bu gazeteyapmalarını kolaylaştıracak, sıh. satıyor» şeklinde propaganda yalediği son söz şu olmuşrur: «Bu seTunus 24 (afi.) Bir Fran?ız hatlerini koruyacaktır. fer devamlı olacak bir izdivaç yanin Korsikava gönderdifi bir huparak, rejimi kötülemeye teşebbüs miştir: askeri mahkemesi 1952 ocak ayı is«Umumiypt itibarile dünya piva susî muhabiri şunlan ileri BÜrpıyorum.» ettikleri hatırlatılmaktadır. Son hacılardan bir kısmmm fevyanında suçu görülenlerden bir Fakat geçenlcrde Mısırb bir söz. salannda yabancı menşeli tütünle mektedir: Marie Belle «Comedie Tunusluyu 20 yıl ağır hizmete. 15 kalâde sıcak dolayısile Arafata çıkrin istihlâki artmakla kalmamakta, St. Louis 24 (a.a.) Bugün AeAzledilen Fas Sultam Sidi Moefi ıGeneral Necib rejimini devirve menâsiki haccı fakat bu tütünlerin kalitesi de yük merikan işçi federasyonu kongreDün Zinciriikuyuda beş kişinin Française» den aynhyor kişiyi de iki, üç sene arasında ha madan dönmüş olduklannı ifa ede. meye çalışan yabana elçilikle eski selmektedir Halen dünya piyasala hammed Ben Yusufun adı ile halen ve böypis cezası ile muhtelif para ceza meden sinde söz alan Dış îsleri Bakam yaralanmasile neticelenen bir taşıt Mısırlı idareciler arasında muta nnda tathsert tipte tütün ve si (Mouflon d'or) otelinde günde 60 John Fouster Dulles, NewYork ve kazası olmuştur. Paris 24 (a.a.) Meşhur artist suaa mahkum etmiştir. lece emek ve ümidlerinin heder sterlin masraflı lüks icinde yaşaMarie Belle, «Comedie Française'vassıt NATO'ya dahil bir Yakm. şara revaçtadır. olduğunu öğrenerek müteessir olmakta olan şahıs eski Sultana kat Moskova işçilerinin kazanclan araŞoför Ali Rıza Uymaz idaresinŞark memleketinin elçiliğidir» dedum. sında bir mukayese yaparak şu ra deki 2792 plâka sayıh taksi, dün deki durumu hakkında idare ile a Gazetecilerimiz manevralann iyyen benzememektedir. Ortada do Denizlerden almacak gıda ralannda çıkan ihtilâf yüzünden,» mişti! kamlan vermiştir: l'unanistandaki safhasıru Deniz ve hava taşıt idareleri de laşan şayialara göre, Fransızlar bu saat 9 sıralannda Tepeüstünden Comedie Française Müdürü Pierre NewYorkta bir işci yanm kilo Son derece kanşık bir manzavasıtalannı toptan olarak bu hac maddeleri takibden vazgeçtiler adamı hakikî Sultanın verine bu tereyağı kazanabilmek için 27 da Büyükdereye giderken, aksi istika Descaves'e istifasuıı vermiştir. Müra arzeden ve tezadlarla dolu bu Veld.Fast manevralarını sekiz gtin organizasyonuna kiralarlarsa, hem Londra, 24 (Nafen) Burada şekilde geçirmişlerdir. Sidi Mo kika çshşmak zorundadır. Buna metten gelen Sıtkı Davud Koçman dür, Marie Belle'in bu karannı ihmuddetle Yonanistanda takib etmek u. Kızılay istifade etmiş, hem de ha. durum, ihtilâl mahkemesinin tophammed Ben Yusufun ise halen natoplanmakta olan ilim adamlanidaresindeki 9411 plâka sayılı hu tiyatla karşıladığmı bildirmiştir. zere uçaJtla Atlnaya gidecek olan Turk cılar mesul ve ciddi bir müessese lantılanna başlaması ile aydınla nuı söylediklerine göre, bir gün mı müstear ile Fas içinde dolaş mukabil aynı miktarda tereyagı icin Moskovadaki bir işçinin 6 saat ça susî otomobil ile çarpışmıştır. Sad Afp muhabirine beyanatta bulu gazetecılerinden muteşekkil on kişilik ile muamele görmüş olurlar. nacaktır. Abdülhadi ve benze. şelecek yeryüzündeki gıda madde makta olduğu söylenmektedir. Fran kafile. Yunan Genelkurmay Başkanlığı. menin tesirile taksideki müşteri nan artist şöyle demiştin lışması gerekmektedir. nın, Türk basın mensublarını Yunanls. ri eskimiş. suiistimal devresi içiu leri insanlara yetmez olacak, eclık sızlar, böylelikle Fransa ile işbirHacdan son defa dönmüş olan bir Aynı şekilde şu rakamlan ver lerden Mürüvvet Bozkurt, IJlkü En « Comedie Française'den ay tana b;r gun m'jddetle kabul edeceğini zat, en ciddî uçak şirketlerinin de lekelenmiş diplomatlardan is. tehlikesi büyüyecektir. Bu ilim liğine hakikaten taraftar olan Averoğlu, Burhaneddin Kayaman, nlmakla çok müteessirim, fakat bildirmesl üzerine bu geziden vazgeç. mek kabildir: Yarım kilo şeker için tifade edilebileceğini, Farugu bar adamlanna göre, o zaman deniz rab şeflerinin kimier olduğunu Sidi miştir. Buna mukabil. Yunanlı gazete. yaptıklan taahhüd ve hacılar eline Mohammed bizzat tesbit edecek ve NewYorklu bir işcinin 3,5 dakika, Zehra Doğan ve Neclâ Çılgın ya durum cidden tahammül ediknez ciler eski program gereglnce manevra. verdikleri biletler hilâfına yolculardan alıp yeniden tahta çıkar den istenildiği kadar gıda maddeMoskova işçisinin 84 dakika çalış ralanmışlardır. teşriki mesai de sağlanmıs olacakbir hale gelmişti. Şimdi serbest ol lan memlekeümizde genlg ölçüde ta. lan mihnete sevkedecek ve onlan manın mümkün olabileceğini dii. lerini çekip almak mümkün ola hr.» ması lâzımdır. 12 yumurta için A Bunlardan Mürüvvet, Burhaneddin duğuma göre, Kuzey ve Güney A kıb edebileceklerdlr. hesablamadıklan masraflara sokaşünüp. bu hususta tkomplo» ku cak tır. merikalı işçinin 7 dakika, Moskova ve Ülkünün durumlan tehlikeli merikada turneye çıkmak tasavYunan Genelkurmay Başkanlığının cak aksaklıklar yaptıklannı vc bu Daily Sketch'in lddialarma göran devlet elçiüğinin hangisi olİlim adamlanna göre, deniz su re, «eski Fas Sultanı> diye resmen işçisinin 48 dakika, pamuklu bir olduğundan Beyoğlu İlkyardım has vurlanmı yerine getirmek niyetin aldığı bu karar basın mensubları ara. yüzden vizesiz indikleri Yakınşark smda teessur uyandırmıstır. duğu muhakkak ki yakında an. yu filtre edilerek bundan (filo bilinen şahsm hareminde gayet es gömlek içrn Amerikah işçinin 25 da tanesine kaldırılmışlardır. Diğer deyim.» ve komşu memleketlerde de hüku. Jandarmaya karşı gelmişler kika, Rus işçinin üç saat çalısması yaralılann tedavileri yapılmış ve laşılacakır. plankton) ismindeki mikroşkopik rarengiz hâdiseler cereyan etmekte Taşlıtarlanın Sarıgul mevkilnde oru. metlerden müşkülât gö'rdüklerini gerekmektedir. Bir erkek elbisesi tahkikata başlanmıştır. Adanada bir yangın Bazı haberler, Süveyş. ihtilâfmm canlı deniz maddelerini toplamak ve resmî makamlar bu «adamın» ran Ali ve Huseyin Çolak kardeşler, bizzat gazeteye gelip bu nahoş vakönümüzdeki günler rarfında niha ve bunlan gıda maddeleri fceline resminin de çekilmemesine bilhassa için Amerikah işçinin üç günlük Adana 24 (Telefonla) Bölge bir kadın meseleslnden araları açık alann taisilâtuu bize anlatmıştu. mesaisine mukabil Rus işçisinin 47 bulunan Halü Adakı geceleyln bir yet halledileceğinden bahsetmek getirmek kolaylıkla mümkün o!a dikkat etmektedirler. KaPatasıncİ3n kurşun mizin en kuvvetli orman merkezi koşede sıkıştırarak ddvmeğe ba;lamış. gün çalısması lâzımdır. Yünlü bir Bütün bunlan hâdiselerin bize tedir. Böyle bir hedefe doğru gi. caktır. Bu filoplankton'larda gayet olan Kors kesiminde bir yangın lardır. Halil Adakın ferjadına yetlşen Geçenlerde Sidi Mohemmad Ben kadın elbisesi için ise Amerikah çıkarılan çocuk diliyorsa, muhakkak kl cumartesi kıymetli olan protein ve karbon Yusuf, Fransa tarafmdan tahtından işçi bir gün çalısırken Rus işçisi 22 çıkmıştır. Bir şoförün 450 aded jandarma devriyesi hâdlseye müdahale verdiği kanaatle bugün umnınî efetmek istemişse de Ali ve Hıiseylnin kâra ve alâkalı makamlann ıttılaına Oxford 24 (a^.) İskenderiyede tomruktan giinü açılacak olan ihtilâl mahke hidrab bulunduğu da ilâve edıl alınnuş ve yerine Fransız taraftan gün çakşmaktadır. mürekkeb kereste mukavemeti ile karşılaşmıştır. arzediyoruz. Vakti gelince; sıkış. yapılan askerî manevralar sırasın istifi yanında yakmış olduğu ateşmesi ve Faruk devrinin ortaya se mektedir. •'iye bilinen Sidi Mohammed Ben Mütecavlzler yakalanarak haklannda mış olmamak için bizce en münaKarabükte bir kimya da bir kurşunla başından yaralanan ten tutuşan bu istif tamamen yan tahkikata başlanmıştır. Verilen izahate göre, yalnız Manş Arafa admda amcası getirilmişti. receği sonsuz suiistimal hâdisele. sib ve salâhiyetli bir kurul olan ve ri, «memleket İngilizlere satıhvor» denizinde her iki dönüm senede bir Churchiîl rosim yaparak mühendisi kaza neticesi İtalyan tebaalı 6 yaşındaki Ginette mış, ormanı tehdid etmiştir. Yanbir kaç senedir bu yolda lecriıbell Cohen burada yapılan ameliyat gın söndürme ekipleri ateşin orma. jeklinde tahrikât yapacak komü ton filoplankton verebilir. Dığer elemanlar elde ermiş bulunan Kıöldü sonunda iyileşmeye başlamıştır. na sirayetini önlemişlerdir. Zarann dinleniyor nistlerin kanpanyalan ile Mısır ef denizlerde ise daha geniş istihsal zılay, hac mevsimi için hükftmetm Kurşun çocuğun kafatasından çı 500 bin lira kadar olduğu söylenelde edilebilecektir. Şimdi bu «is Cap Dail (Güney Fransa) 24 (a. Karabük 24 (Hususî) Karabük kân umumiyesinin fazlasile me<,gnl tensibi ile hacılan bütün icablarile mektedir. tihsali» sağlayabilecek makineler kanlmıştır. olunmasma brsat vermiyecektir. a.) La Cappocina villâsında isti Demir Çelik Fabrikalan Kok şrötürüp getirmeyi üctüne almak üzerinde durulmaktadır. Fabrikası İşletme Mühendisi ŞahaÖmer Sami COAŞR rahat etmekte olan Churchiîl bu için şimdiden teşebbüs ve hazırlıkMeclis Başkanmın oğlu evlendi M EV L Î D sabah da vaktini resim yapmakla beddin Tekin bujrün vazife başınIara başlamalıdır. Bu hem sevab, Çekirge tehlikesi Meclis Başkanı Reflk Koraltanın oğ. da müessif bir kaza neticesinde Nemlizade Ahmed Şevki kerlmesl. geçirmiştir. hem de sağhk, iktisad ve vataniunun duğun töreni dün gece Tarabyada Edıbe Kocaçemen, Refhan, Kenan ve Şam, 24 (TJî.A.) Bugün saölmüştür. yapılmıştır. Djğunde Cumhur Bîişkam Nevzad Nemlioglunun sevglll kardeşleri, daşlann selâmet ve istirahati babahın erken saatlerinde Suriye Artist Errol Flyn iyileşti Yüksek kimya mühendisi Şaha Celâl Bayar, Ba;bskan Adnan Mende. Rahmi Dizdaroğlunun vefakâr leflkası kımından cok lüzumlu bir iştir. res ve Ticaret Bakanı Fethi Çel'.kbaş Ziraat Bakanlığma gelen haberleMilano 24 (Nafen) Bir ara cid beddinin ölümü muhitte büyük te j ve Baymdırlık Bakam Ktmal Zeytln. merhume B. FELEK re göre, çekirge sürüleri Ürdünde dî surette hastalanan ve yürüye essür uyandırmıştır. ERİBE DİZDAROĞLlTnun oğlu da hazır bulunmuştur. mubarek ruhuna llhaf edilmek üzere VadiiMusa'yı istilâ etmiştir. mez hale gelen artist EnaJ Flyn'in Prof. Mambouri öldü ölumünün 40 ıncı gününe müsadif İlâve edildiğine göre, çekirge şimdi iyileşmekte olduğu bildirilUzun yıllardanberl memleketlmlzd» (Bugünl Sişll CamU Şerlflnde ögle na. Ankara 24 (Telefonla) Çocuk sürüleri, halen Ürdünden sonra yaşıyan muhtelif mekteblerde ve bu mazını müıeakıb Mevlidl Çerif kıraat mektedir. Errol Flyn, eskisine nisarada Galatasaray Lisesinde 6ğretmen. koruma genel danışma turulu ilk Türkiye, Irak ve Suriyeyi tehdid olunacağından bilumum akraba ve betle daha iyi yürüyebilmektedir. l:k yapan Mimar Prof. Mambouri vefat ehlbbanın ve dtn kardeslerimlzln teşrif. toplantısını bu ayın 28 inde şehri altında bulundurmaktadır. etmiştir. Geçen ay doktorlar, artistin bir dalerl rica olunur, mizde yapacaktır. Millî Eğitim BaKendislnl hem talebelerlne hem d* Kardeşl ve Eşi kanı Rıfkı Salim Burcakm başkan Bir kotra Manşta kayboldu ha yürüyemiyeceğinden korkmuşmeslekdaşlarına çok sevdiren ve aslen * * * lardı. lıâında toplanacak olan danışma İsviçrell olan Prcf Mambouri, aynı za. Margate (Güney İngiltere) 24 (a. Sevglll azlz eîim manda, tstanbul ve Ankara rehberlert. kuruluna 4 vali. 4 belediye başka a.) İçinde bulunan sekiz kişi ile 1 Bu resim, size hangi Tekel Genel Müdürii nln de müellifidir. FUAD ŞONGAR'm ru've 4 muhtarla üniversite profe birlikte Manş denizinde Kaybolduatalar sözünü hatırlatıvefatının 40 ıncı gunü munasebetlle istifa etti sörleri kaülacaktır. Bir müddet deyor? 27/9/953 pazar giinü öjle namazından ğu bildirüen 18 metrelik bir yatın vam edecek olan toplantıda raemsonra ErenkSy İstasyon Camllnde Mev. 2 Masada (?) yerinde nc Ankara, 24 (Anka) Öğrenaranmasına dün de devam edilmiş, lidl Şerifl okunacağmdan akraba, dost leketimizdeki kimsesiz çocuklann Cebecioğhı merhum Hacı Babaeddln eksiktir? diğimize göre, Tekel Genel Müve din kardeşlerimin teşrlfleri rlca bakıiması, korunması ve yetiştiril fakat hiç bir iz bulunamamıştır. efendinin büyük damadı, Zeyneb Gök. 1 Ekim Perşembe gününe olunur. Yatın sahibi, 41 sene önce Ti dürü Kenan Yalter istifa etmiştir. barayın esi, Deniz Dr. Binbaşı Sedad mesi mevzuunda müzakereler cerekadar gelen cevablar müBehlre Şongar Gokbarayın ve Suha Baykahn babalan, yan edecek ve bu mevzularda pren tanik deniz faciasmdan kurtulmuş Kenan Yalterin yerine Münir KaDeniz Harita emekli Albay Fehmi *** sabakaya dahil olacak ve olan tek denizcidir. Holandaya taracık vekâleten tayin edilmiştir. sip kararlan alrnacaktır. Danışma Tuncerin bacanağu Trabzon Kız Enstl. Annembı kırkıncı ölıim gününe rast. 500 kişiye zengin hediyeler kurulunda almacak kararlar daire tili geçirmeye giden dört kadın ve rusii Mudürü Nedlme Cebecicğlu ve Uyan önümüzdekl cumartesl (26,'9/953) Bir belediye reisinin dağıtılacaktır. Rauf Cebecioğlunun eniştelerl, deniz iklndl namazını müteakıb Beyazıd sinde Millî Eğitim Bakanlığınca dört erkek yolcunun yanında bol Halledilmis sekli (1 Ekim) emekli Yarbay Camünde Hafız Abdurrahman Gürses, duruşması harekete geçilecektir. yiyecek ve yakıt olduğu bilinmekMecid Sesigür. Ali Gülsesle Fatihli kar. de satısa çıkacak olan (ALHİLMİ GÖKBARAY tedir. İzmir 24 (I.HA) Bir müddeşlerin okuyacakları Mevlide arzu TIN KİTABLAR) serisinin Moca Kralı Christian Dior Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cena. edenlerin tesrıflerinl «aygj ile rica det önce işine nihayet verilen Bu1 No. h .(KAHRAMAN ÇOzesl 25 D953 bugunkıi cuma günii Ka. Yunan îtalyan ederinu hükumete harb ilân etti sımpaşadakl Deniz hastanesinden ali. ca Belediye Başkanı Suphi Erkinin CUKLAR) sayısında neş Eczacı Hasatı Derman görüşmeleri narak oğle namazını müteakıb Oskü. Paris 24 (a.a.) Moda Krab redilecektirduruşmasma devam edilmiştir. Esdardaki Yenicamide namazı kıhndıktan Roma 24 (a.a.) Yunanistan Christian Dior ile hükumet arasın(KAHRAMAN ÇOCUKsonra Karacaahmeddeki aile makbere. ki Belediye Biş.kanının tahsilda çıkan ihtilâf ve terzilerin bir Başbakanı Maceşal Papagos ve Dış darlar vasıtasile 70 bin lira kadar LAR) 36 sahife basıanbasine defnedilecektir. Senelerce bana zahmet ve sakalet ve. Ailesl hükumet binasını işgal etmelerile Işleri Bakanı Stefanopulos ile İtalşa resimli ve üc renkli bir ren uru mahlrane bir ameliyatla çok bir açığı olduğu ve aynca belediye vahamet kesbeden durum nihayet ya Başbakanı Giuseppe Pella bu kısa bir zamanda tedavi eden memle. kapak içinde yalnız 2? Kr. otobüsleri ile memur, müstahdem ketimizin medarı iftlharı sayın Opera. PARASIZ ROMAN: bir devlet nazarile imzalanan mü gece yaptıilan görüşmeler sırasınNurnosmanive Cad. No. 57 tör Ürolog Albay da her iki memleketi ilgilendiren ve işçilerin maaş ve yevmiy^lerikat 1 (Altın Kitablar) adtareke ile halledikniştir. nin vergilerinin ödenmediği iddia Dr. SÜREYYA ATAMAL'a resine cevabları hemen gön Dior, terzihanesinin küçük geldi müşterek meseleleri gözden geçir edilmiş ve bu suretle sabık 3°learr.eliyatta yardımları dokunan sayın deriniz. mişlerdir. Bu geceki toplantı iki Operatör Dr. Cafer ve Dr. Muallâ ğini iddia ederek elinde bir çok siTana ve bana jefkat ve nezakette memleket devlet adamları arasında diye Başkanı aleyhine yanm milYazan: pariş olduğu halde işçilerinden 150 yon liraya yakm bir zimmet çıkabakan Marmara Kllniği müessesesi hem •ine gelecek ay yol vermek mecbu yapılan ikinci toplantıyı teşkil et rılmıştır. Duruşma başka bir güne jlrelerine «çık tegekkürlerinUn lblaguu ANKARALI öğrenciler: KERİME NADİR rlca ederlm. riyetinde kalacağını söylemiştir. mektedir. /^ Türk okuyucusunun en sevdlbırakılmıştır. Ifedlm» Uygun (Ayvalık) Yenişehirdcki AKAY Kitabevi Dior. bunun için 1948 de yanındaki Hindiçinide şitldetli savaş ği romancı Kerime Nadir, bu daireyi aldığını, fakat İktisad Ve Saygon 24 (a.a.) Buradaki e;=rm üzerinde, bir yıl, uykuPttOF. NtMBUS'UN MACKKALAİU: kâletinin burayı kanunsuz olarak Fransız yüksek kumandanlığı bu suz geceler geçirmiştir. işgal ettiğini iddia etmiştir. k Bu romanı «AYDABİR» mecgece yaymladığı tebliğde, Kızılnehir Kurşun dolma kaleuı mupsı, beş renkli ncfis bir kap Bugün Christian Dior'un terzileri deltasmda Hanoi'nin güney doğuiçinde, okuyucu'arına hediye Üğnelerile müsellah olarak ihtilâf suna komünistlerin elinde bulunan dağıtıyor. o'.arak vermcğe böşlıyacakt». mevzuu binayı işgal etmiş ve Ve bir köye yapılan taarruzda 54 koHer öğrenci gibi siz de Ankarada (kr Aybaşını bekleyiniz. kâlet memurlarile muharebeye baş münistin öldürülmüş ve 100 komüYenisehiıdeki AKAY KİTABEVİ lamışlardır. Fakat çarpışma çabuk nistin yaralanmış olduğunu bildirne koşunuz. sona ermiş, Devlet Nazın Bernard miştir. Her 15 liralık okul kit: bı ve kırtaKİRALIK DÜKKÂN Lafat, binanın işgaline iki haftaya Dün cereyan eden carpışmalarda sıye aianlara, zarif bir kuı^un dolma Beyoğlu, Galatasaraym merkadar son verecekleri hususunda komünistler, 30ÛO kışilik bir kuvkalem hediye edilir. kezinde 2 katlı büyük mağaza irnzalı bir vesika getirmiştir. • etı cepheye* »uımüşlerdir. Fransız AKAY KİTABEVt tam tesisatlı, acele kirahktır. Bunun üzerine Dior'un birlikleri ve Vietnam birliklerinin kayıblan Telefon: 40162 ye vasıtasız Yenişehir Büyük Sinema yanında koinsu binalanna ;t>lcilmigtir büyüktür. müracaat Ankara Mısırda idatnı istenenler Batı Almanyada yeni ordu kuruluyor Şimdiye kadar 15.000 gönüllü müracaat etti ve kayıdlan yapıldı Sııriycde seçim hazırlığı Şüffliü ihtiyacı Ingilterenin yeni atom tecrübeleri Hacılarımız 100 ilim adamının balunacağı bölgede iki atom bombası patlatılacak Diinyada tiitiin istihsali aritı Amerikada hayat pahalılığı artiı Borcîu muyuz, miyiz? Hayvrorlh son defa evleniyormuş! Eski Kssır Kralı Farupn borcları Eski Fas Sultanına dair iddialar Amerikan ve Rus kazandarı Zinciriikuyuda iki olomobil çarpıştı, beş kişi yaralandı \ 500 Hediye f Koruma Genel Danışma Kurulu lor'anîısı ÖLÜM TEŞEKKÜR Ealb uynısıaz BEDAVA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog