Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYCT 25 Eylul 195» HABERLERÎ Atatiirkün Vali bu sabah uçakla olum yıldonumu Strazburg'a gidiyor ••••• | j İstanbul ve Teknik Üniversitelerinden 2000 genc hususi bir katarla Ankaraya giderek merasime kablacak Türkiye Millî Talebe Federasyonu Merkez İcra Komitesi, 10 kasımda Atatiirkün na'şmın Anıt Kabire nakli hazırlıkları için devamlı olarak çalışınaktadır. Federasyon, 10 kasım günü hâtırası olarak, Atatiirkün, ressam Saib Tuna tarafından hazırlanmış profil resmı model alınarak bir madenl rozet çıkartmaya karar vermiştir. Kabartma olarak hazırlanan rozetin şehrimizde basılmasına başlanmıştır. Rozet 10 kasım günü Türkiyenin her tarafında saüşa çıkanlacakür. Federasyon Anıt Kabirde Atatürk na'şının bulunacağı mahalle konmak üzere Atatiirkün Selânikte doğduğu evden, İzmirdeki anne»inin mezanndan, İstanbuldaki İnkılâb müzesinden, Çanakkalede Conkbayın ve Anburnu tepelerinden, Dumlupınar Meydan Muharebesinin idare edildiği Zafertepeden, ve Kıbnstan topraklar getirümiştir. Btmlar 10 kasım günü merasimle tevdi edilecektir. Atatürkün na'şmın nakli mera«imi için İstanbul Üniversitesi ve Teknik Universitesine mensub 2000 üniversiteli hususî bir katarla Ankaraya gidecektir. Federasyona bağlı bulunan İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu ve Zonguldak Maden Okuluna mensub birer heyet, merasirade hazır bulunacaklardır. Diğer taraftan, îstanbul Üniversitesi Talebe Birliği 10 kasım salı günü saat 15 te Atlas sinemasınds bıivük bir toplanü tertib edecektir. 100 kişilik bir koronun iştirak edec*ği bu toplartı için simdiden çabşr"sl,ira baslanrnıstır. M 1 D E N NALJNA Göçmen ve mülteci mesele lerini inceleme birliği kongresine başkanhk edecek olan Gökay, hiç bir memurun kendisini nğurlarnağa gelmemesini istedi 1 ilâ 3 ekim tarihleri arasmda Strassbourg'da toplanacak Avrupe ^öçmen ve mülteci meselelerinl inceleme birliği kongresine katılacak olan Vali ve Belediye Reisi Prof. Gökay, bugün uçakla hareket edr*cektir. Vali, seyahati hakkında kendisinden izahat istiyen gazetecilere şu izahatta bulunmuştur: «Üyesi olduğumuz Avnıpa göçmen ve mülteci meselelerini inceleme birliğınin kongresinde bulunmik üzere yann Strassbourg'a müteveccihen saat 11 de hareket ediyorum. Bir hafta sonra İstanbula döneceğim. Birleşmiş Milletler, Avnıpa konseyi. Ortaşark dostları ve bu mevzu üzerinde çalışmış muhtelif mem leketlere mensub otoriteler ve profesörlerin katılacağı bu toplantıya 4 kuvvetli Türk bilgini de iştirak » , ımımılUIIIHinilllinilHIIIÜII etmektedir. Türk heyeti göçmen mewuunda hazırladığı kıymeüi etüdlerini de beraber götürmektedir. Göçmenler mevzuunda yaptığım çalışmalara bir cemile olmak üzere beni gıyabımda birliğin başkanlığına seçtiklerini biliyorsunuz. Muhaceretin sıkvntısııu çekmiş insanlarm temsilcilerinin yapacaklan bu kongre, hiç şüphesiz ki dünya suliıu içir. faydalı kararlar verecektir Yalnız, yarın hareket saatim olan saat iş vaktine rastladığından memur arkadaşlanm vazifelerinden ayrılarak beni teşyie gelmcsinler. Hareket saatimae onların işleri başında balunmalan benim için en iyi bir uğurlama olacaktır.» Valiye, muavm Fuad Alper vekâlet edecektir. Türkçeyi Sevmiyene Yann değü öbürgün bayram. Şekeresiz, kurbansız, davulsuz, zurnasız, salıncaksıı, atlıkanncasız bir bayram. Dil bayramı!.. Senuı bu bayramla ne ilgin var ki kutlaj'ayım. Mektub yazsam geri gönderirsin; telgraf çeksem «bu bana değildir» diyip postacıdan almamaya kalkarsm. Bu bayram, sana kut lu olmasın! Şaşılacak nokta ju: «Türküm, Türklüğe bağlıyım» diye övündüğün halde «türkçe» yi sevmemendir. Bu nasıl oluyor, bir türlü anlıyamam. Anasını se\Tniyende ocak sevgisi, yaptığı işi sevmiyende meslek ilgisi gibi bir şey... Bir çelişnae, bir tezad!... Tabii çelişmeyi bırakır, tezada alırsm. İster al, ister alma!. Birbirini çelen iki fikre bir anüa inanabilmiş olman, aklmdaki bozukluğu göstermeğe yetmez mi Evet, senin Türkseverliğin, anasını sevmiyen bir çocuğun, soyunu sevmeğe kalkmasından başka nedir? Türkçe, unutma ki, Türklerin <ıana dili» dir. Mevduattan faydalanma b hafta kadar evvel, dört bakan, İstanbulda milli ve ecnebi bankalar temsilcileri Be bb toplantı yaparak memleketin iktisadt kalkmma sahasındakl gayretlerine bankaların da iştiraki mnvafık olacağını beliı (nı:şler, bu istirakin, enerji ve münakale işletmeleri gibi hem memlekete hem de hissedarlanna devamlı, emin ve kazanclı yatırım teşkil ede bileceği hakkında etraflı izahat vermişlerdir. Bunun üzeruıe bankacılar da bu maksadla çıkaılacak hisse senedlerini arzu eden vatandaşlara satmak suretile lı zumlu sermayeyi toplamak için bir şirkct kurmayı kararlaşürarak bunu gerçekleştirmek işini teşkil e*tikleri bir komiteye tevdi etmişlerair. HASAS Yazan: ÂLİ YÜCEL za ve kendimıze güvenmekteyiz!.. Nasıl budunuz? Kalan iyi duy Mesele onda, bunda değil, yaz dunuz mu? Hele «Arak»!. Buna mada... dayanmak için insanm «zevki edebisi» ne kadar bozulmalı, değil mı? A devletlim, «fli, küflü liflar et Bu «arak» haber vereyim ki, baska tiğin zaman seni dinliyorlar mı «arak»!... Arabca ter, imbikten çesamyorsun? Ağdalı ve cedibane» kildiği için rakı anlarmna gelen a cümlelerini, mısralannı okuyorlar rak sanma!.. Böyle olsa hoşlanıHın. mı znanediyorsun? Senin çağın Oysa ki bu söz. kovunlara, sığırlaçoktan geçt. Sür kalemini Eiıdero ra bakma işi. «İdarei agnam» gibi na!. Bugün de Türkiyede en çok bir şey desem, ne kadar cana yakın okunan Türk yazan, Mevlid sahibi bulurdun?!» Süleyman Çelebidir. Niçin mi? Rahmetli Orgeneral Kurtcebe, Rahmetlinin diyişi oz türkçe de, türkçe ad aldığı için üst makam ondan... Bize boşuna Mevlidci de lann sert ihtarına uğradığını anlamediler. Sen hâlâ, kudret sahibleri tırken şöyle demişti: nin annelerine Mevlid okuduğumuz Bana başka dilden bir insan için, sanırsın. Değil, efendim, de ismi vereceklerine an a dilimden bı ğil!.. Süleyman Çelebi gibi Türk hayvan adı koysunlar, daha sevimruhuna inanıp bağlanmamız, bu rim. türlü yâvelerin ya>ibnasına sebeb Ona bak, kendine bak, sahiden oldu. Geçelim!.. türkçü nasıl oluyor, bir gör!.. Hem sen bu işe inansan ne olaOn yaşında bir çocuk, bezik Hem sana şimdi ne oldu? Atacak, inanmasan ne olacak? Şinasiistiyen babasını türkün sofrasında, bugün okullarda ler, Ziya Paşalar, Ahmed Mithatlar, tmarközlerini» Şemseddin Samiler, Ziya Gökalplar, tyazgaç» diyerek uyandırmak is kullanılan terimler liste liste yapıBir kaç gündenberi İzmirde tet Türkçü Necibler, Ömer Seyfeddin tediği zaman oradakiler güldülerdi lıp çıkarken kadehini kaldmp, hem tnsası ikmal edilen 35 ilkokul bi. nasından ikisi de dün törenle açıl kik ve temaslarda bulunan Ticaret ler, (azkalsın unutuyordum) Sultan Kıskaç, topaç gibi yazgaç!.. Tabiî de belli olmasa bile ayağa kalkıp mıştır. Bunlardan biri Eyübde İs Bakanı Fethi Çelikbaş ile Bayın Veledler, Yunus Emreler, Âşıkpa beğenmedik. «zzz», «gaa», «çe. tebrik sadedinde «idarei akdah lâmbey, diğeri Fatihte Saraçhane dırlık Bakanı Kemal Zeytinoğîu şalar bizimle beraber... Hadi, bun çe»!... Ne kötü sesler, değil mi? eden, sen değil miydin? Hadi, bubaşı okuludur. Her iki törende de dün uçakla şehrimize gelmişlerdir. lara ölmüşler, de... ya bugünkü Oldumolası şu kalan, galan, çeleri nu aldırma! Kim indi denizin dibiVali ve Belediye Reisi, Şehir Mec Fethi Çelikbaş dün saat 17,30 da çağdaşlanmıza ne buyurulur?.. Bü sevmezsin. Bu sesleri barbar bu ne, kim gördü balığın başmı? Falisi üyeleri, Millî Eğitim ileri ge Ziraat Bankasmda otomobil levazım tün yeni kalemler, gencler ve genc lursun. Ya kakofoni (cacophonie) kat sözlüklerin başına bizimle beve yedek parçalan ithalâtçılaruıın ler... hep bu tarafta... Bunları da ye, «muhakkak» a ne buyurur raber attığın imzaları nasıl yok ede lenleri ve kalabalık bir halk küt vücude getirmi? olduklan Kolat «Genelkurmay» yerine geç. Yarınki Türk çocuklarına ne sun? Elbette onlar başka?... Çünkü ceksin? lesi hazır bulunmuştur. Bu müna isimli birlik mümessillerini dinle diyeceksin? Kimbilir onlar, türk türkçe değil... «Erkânı Harbiyei Umumiye» disebetle bir konuşma yapan Gökay: mi}, büyük parça ithalâtuıda görü çeye ne kıvrak bir anlatı» kudreti yenler arasına girişin beni çaşırtö Hele ayak, ak, dudak!.. Öf!.. Bun«Biz bugün için yaşamıyoruz, ya len ârızî müşkülâtrn süratle gide kazandıracaklar; türkçeyi açık, sedoğrusu. Fakat şaşmamalıyım. Bu lar da ne kelime?!... Hep ka, *a! nna koşuyoruz; ve beraberimizde rileceğini söylemiştir. senin ilk dönüşün olsa, evet!.. Kimçik, ne güzel yazacaklar?l... «Ayak vurmadık taş olmaz, başa Atatürkün memlekete emanet etbilir, bu kaçıncısı?.. Ve tabiî sonunTicaret Bakanı bugün ve yarıı gefanedik iş olmaz!» Ah, şu insan ömrü, hiç olmazsa, tiği çocuklarla, Türk milleti ile yü şehrimizde tetkiklerine devamla cusu da değiL Çok yaşa ve durmayüz elli sene sürseydi!.. Benim giTürkçenin kendisi İçin de ne ye dan dön, sevgili Hocam! rüyoruz» demiştir. muhtelif birlikleri dinliyecektir. bilerin sevinmesi, senin gibilerin rinde, ne güzel bir ata sözü!. HalHem sen ne sanıyorsun? Dil daİslâmbey okulu başöğretmeni, Bakanın cumartesi, yahud pazar doğruya ermesi için bu lâzım!.. Ben buki buradaki «ak» lar, «dık» lar, yeni binadan dolayı teşekkür et günü Ankaraya dönmesi muhte ve benim gıbiler simdiden de sevi kimbilir, nerelerinize dokunmuş vası, yabancı sözleri türkçeleştirmekten çok ileri bir meseledir. Bu miş, bunun da ihtiyacı karşılamı meldir. nebiliyoruz. Ama sen ve senin gi tur?... Türk milletinin millj kültürÜTiü yacağuıı soyleyerek yeni bir bira Ticaret Bakanımız Yugoslavyaya bilerin aldandığınızı görmeniz için Bir d« şu türküye bakın: kurması, millet ohnası meselesinin davet edildi yüz elli yılhk ömür, yeter mi, yetinşası temennisinde bulunmuştur. Erlerimia önü çıra bndağı belkemiğidir. Düşünüşte, duyuşta Haber aldığımıza göre memleke mez mi, pek kolay kestirilemez. Sarachanebaş! ilk^kul binıs'nın Ak gerdan üstüne kiraz dudağı inanışta ve y^pışta Türk olmaya timizde tetkikler yapan Yugoslcv Süleyman Nazif, «mefkure, şe'niaçılışuıda söz alan okul ve aile birBen ölÜTsem kimler etsio arağı çahşan bir topluluğun davası... liği başkanı bu semtte ilkokul ça heyeti başkanı ve Ticaret Bakanı yetı sözlerini bile türkçe sayamaAl Allahım al başundan sevdayı Öğretmen, okul, üniversite, »u Karabeyoviç, Ekonomi ve Ticaret mıştı. Biz onlara «ülkü, gerçekı Genc yaşımda rhıılan ettia dün bay, general, sayıştay, yönetim Preveze tsferinin 415 inci yıl ğmdaki çocuklann 1200 ü geçtiğini, Bakanı Fethi Çelikbaşı Yugoslav bile demiyoruz; «ideal, realite» diyayı toprak ürünleri, Denizbank, terim.. dnıümü münasebetile tertib edilen yeni bir bina inşası zaruretini be yaya davet etmiştir. yip geçiyoruz. Cenab Şahabeddin, Donanma bayramı yarın saat 13 te lirtmiştir. Bakan, daveti memnuniyetle kı arabca, farsça terkibler olmadan ya Demeyip: Radyoda bir açılış nutku ile başlıbul ederek ilk fırsatta Belgradı ri zı yazılamıyacağını iddia ediyor Muallim veya muallime, raekAmerika Savunma Bakan yacaktır. Avnı gün saat 14 te Bodu. Bugünkü nesil, arabcalı, farsyaret va'dinde bulunmuştur. teb, darülfünun, zabit, paşa, Divanı yardımcısı gitti gazlar ve Marmara Kumandanlıjı çalı tertibler var diye bu büyük Muhasebat..., idare, mahsulâtı arAmerikan Savunma Bakan Yardımcısı Eemileri Dolmabahçeden gazeteciedibin yazılanndan bir sahife bile diye, deniz bankası, ıstılah .. Levazım Okulu Bahriye Rogers M. Kyes ve malyetmdekl askerl leri ve öğrencileri alarak Marmara tıeyet. dün sabah saat 930 da uçakla okumuyor. Sen de hâlâ «Müsellesi Demekte syak dhemen, bir kelikışlasına taşındı da deniz tatbikaü ve bu arada mef ttalyaya gltmtstir. Amerikan Savumna me meselesi değil? Bir anlayış, bir öğrendlğimize göre Levazım Okulu mütesaviyüssakeyn» de mıhlanıp ruz düşman tayyarelerine karşı a Bakan Yardımcısı Italyada bkzı tesls. Eyüble Kâgıdhane arasındaki bahriye kaldığmın farkmda mısın, sanki?.. düşünüş, bir iletilik ve gerüik meleri gezdikten ' ve NATO lcarargâhını kifilasına tasınmı;, kumandanlıgına Le. tış gösterileri yapacaklardır. Bakma, bizim de kafçıtan, mafselesi dir. Ayrıca ziyaret ettlkten ıcnn Amerikaya dörıt. vazım Generall İrfan Suver tayin edll. çıtan gibi lâüar ettiğimiz obnadl Saat 20,35 te îstanbul Radyosun cektlr. TecrübeU ve yeni kalemlerin mlsür. değil. Bellek, andak gibi acayib da Marmara ve Boğazlar kumandsn 10.000 Ltrahk türkçede durmadan denemeler yap Adliye sarayının ikinci kısım Küçükbakkal köyünde şeyler de söyledık. Birbirimize düşlıŞından yüzbası Yavuzraı konu?malanna ve fikir söylemedeki imlstanbul milletvekillerl Vali ve Bele. tüğümüz, her dilden her kelimeyi inşaah Para ikramlyelerl masını müteakıb Faik Tfirkmenin kânlarını aramalanna elbette sen Sultajıahm«dde Insa edilmekte olan dlye Retsi. Milll Eğitim. Sağlık, Ba. türkçe yaptığınuz, çuvaşçadan sbz «Barbaros, Turgud Reisi nasıl kur Adliye a&nyının blrlnci kısım tnşaaü yındırlık Mudürleri. Kadıköy Kayma. aklmı erdiremezsin. Onlar Dede 27 E K İ M alıp türkçe olduğunu iddia ettiğimiz tardı?» isimli bir piyesi oynana bitmek üzeredlr. tkinci kısım lnsaatm kamı, Şehir Meclisi üyeleri. parti tem. Korkudlardaki duru türkçenin gesisilcileri Kadıköyünün yegâne köyü zamanlar oldu. Oldu ama geçti. Bu caktır. yapılacagı bölgede Blzans devrine ald ni bulmağa çalışıyorlar. Aynı lyi ni Ke sid e s 1 Bakkalköyüne giderek yapılan köpruyü da dilcilerin nevropatlığı. Bu türlü 27 eylul pazar günfi tstanbul, IX tarthl eserler bulunmaktadır. Tarlhl gözden gecirmişlerdlr. Ayrıca, su elek. yetle ve bu millî duygu ile başhEserlerl Korum* Cemlyeti mevzu üze. mir, Çanakkale, Izmit ve Gölcükte rlnd» tctkikler yapmaktadır. Tetklkler trlk ve mekteb mevzuunda dllekleri sinir rahatsızhklan yalnız politikayan Mehmed Hininlerin, Ahmed dinllyeTek Her liraya bir parlak törenler vapılacaktır. Hikmetlerin bıraktıklan yerden neticeslnd* verllecek kanra göre Insa. muşlardır. köylülerle hasblhalde bulun. cıların tekelinde değil ya!.. Biz de böyle hastalıklara tutulduk ve ata baslsnacaktır, çok daha ileri giderek türkçeyi yoMakme Fakültesinrn tecrübe hamdolsun Zaman hekimi, bizi bu ğurmaya uğraşıyorlar. Oniı, her düBelediye Yapı Kooperatifme K u r 'a İstanbul Kız LJsesmin derdlerden kurtardı. Şündi eskisınhavnzu ihale edildi şünceyi dile getirecek gelişmeye 1006 kişi girdi açıbna töreni tstanbul Teknik Üniversltesi Maklne erdirme yolundalar. Bugunün genc Belediy* Memurları Yapı Kooperaü. rakültestne bağlı Geml İnşaatı kürsu. den çok daha sağlamız. Kalem tutan ellerimizi işleten kasılanmız, 1913 de Uk kız llsest olarak açılan r* fine üyt olma müddeti sona ennistir. kalemleri, dünün genc kalemlerini «u İçln yapıtması kararlastırılan mo. seninkinden çok daha kuvvetli! İçişehrtmizin adını tasıyan İıtanbul Kıı Kooperatife 1000 kifi girmiîtir. Bun. çok geride bıraktılar. Fena mı?!. LLsesinin 1953 . 1954 okuma yılı açılma iardan ancak kırkı Şehlr Meclisl üye. del tecrübe bavuzu 247 btn 530 llraya mizde ve aramızdaki bu ufak tefek tdreni 28 eylul pazartesi günü saat 9 da sidir. norya ve Vlsnezadede yapılacak ihale ediimiftir. Merkez blna önüne Hele, şu bize taktığın «uydurmaokul bahçesinde yapılacaktır. olan binalara ald arsaların parsellen. ins> edilecek olan havuz Geml lnşaatı aynlıkları görüp de bizi «samimicılık» sıfatı yok mu, onu sen ne Törene Istanbulda bulunan mllletve. mesi isi ba^lamak üzeredlr. Yapı ve kürsüsü tarafından hazırlanan modelle. yetsizlikle» suçlandıranların yapkadar aşağı görüyorsan, biz de o ktllerile şehrtmlz lleri gelenleri. okuld» Kredl Bankası İle bir anlasma zemtnl rin tecrubesi içln kullanılacaktır. tıklan haksızbklan, onlann toylukadar yüksek buluyoruz. Çünkü vazlfe görmüj ldarecilerle ögretınenler hazırlanmıstır. Yînç demirile yaralanan ğuna verip geçecek kadar davpmı ve öğrenci velileri. tstanbul Kı» Lisesi Tacirler, Gümriikteki kahvelerini bir dilde uydurma, doğru deyişle aroele öldii Yardımlasjna Dernegi üyelerl T« bu yıl «yaratma» kudreti ne kadar çok Birkaç gfln evvel Ha'.lçt» yük bosalt. çekmeğe başladılar mezunlan davet edilmlstlr. lursa o dil o kadar ilerler, o kamakta olan Çoruh vmpurunun vinç de. B5Ig« Ticaret Uüdurlügünün aldıgı Standardizasyon nizamnamesi dar medenileşir. İkinci Dünya Hartedbirler neticeslnde tüccar verilen mtt. mtril* a£ır sur«tt« yaralanan v* lsçt bütün ihrac mallanmıza teşmil saade nisbetınde gumrukten peyderpey Sigortaları Bastaneslne yatırılan amele bi içinde medenl dünya yalnız peAbdullah Demlrçalı dün Slmüştür. Kaza kahve cekmege baslamıstır. edilecek nisilinleri, D. D. T. leri, atom ve VaMt vaktt yabancı piyasalardan fh. Kajıvenin satif flatı tipTaianan proto. hakkında tahkikata başlanmıstır. idrojen bombalannı bubnadı. Bu Avcıkır Bayramı kol geregince Belediye tktısad Mtt. rac mallarımıza aid jikSyetler geldlğ) bulduğu şeylere taktığı isimleri de dürlügü Urafmdan kontrol edilecektir. tstanbul Avcılar v Atıcılar Bayramı maîumdur. ffkonoml ve Ticaret Bakan. I uydurdu. Teknikte uydurulan bu lığı son senelerde artan İhrac malla. ekirdek çig kahvede bu fiat âzami bu yıl 27 eylul pazar günu sabahı saat [ sözlerin sayısı 50 binden çokmus. nmızın yabancı plyasada «ürümüml olarak 9 lirayı geçemiyecektir. Çekil. 10 dan Itlbaren Küçükçekmecede So. temin etmek maksadile standardizasyon m'.ş kahve ise perakende 11,80 llıaya ğuksu gazinosunda kutlanacaktır. Şirketimiz tarafından Mecidiyeköyünde inşa ; Bizde olduğu gibi onlarda da bir lşlerine daha büytJk ehemmlyet vermeği satılacaktır. Bütün avcıların ve sehrimizln tanın. edilmekte olan çatısı almmış, 6 aded modern | «uydurma yasagı» oisaydı halleri Kahve tüccarları bugünlerde BBlge mı» »ahslyetlerinln davetli buhmduk. kararlaştırmıştır. nlco olurdu?.. ev anahtar tesliml olarak satışa arzolunnıustur. Bugün blrkaç kalem thrae malımıza Ttearet Müdürlutün» çağınlarak k«h lan bu bayramda. Beden Terblyestnln tatbik edilmekte olan standardizasyon ve aıkıntısının ne glbl sebeblerden llerl de istirakile muhtelif atıj müsabakaları Cevab ver, bakayım, fu arabca nizamnamesi bundan böyle lhrac mal. îeldiği incelenecek ve bu halin teker. yapılacaktır. MÜRACAAT: sözler ne »nlnm» gelir: rür etmemesl içln clddl tedbirler alı. larına daha genis Slçüde teşmil edile. Elgavâric, Erbagt, Lltukarif, cektir. Bu arada haien Ticaret Bakan. nacaktır. Mllo evleri EYLÛL 25 . MUHARREM 16 lıgına bağlı Standardizasyon MUdürlü. Paris Gözlükçüler konferansmda Secayir, Mâbicerek!.. Makine ve İnşaat Ltd. Ort. ğünün işlerin hacmme gSre genlşletil. memleketimiz de temsil edilecek Ben söyliyeyim de sen sa}... Bahçekapı Umum Sigorta Hanı 402 mesi düsüniilmektedlr. i 3 Elgavâric, ju bildiğhniz otomo4 ekimde Pariste toplanacak olan göz. | Üzüm Bayramı lükçüler konferansına memleketiroiz de bil nğınağı «garaj» yok mu, <ste Yesllay Cemiyetlnin yılhk an'anevi davet edllmiştlr. onun çoğul şekli, garajlar. Erbagî, üzüm bayramı 27 eylul pazar günü Türkiye GozlUktfUer Dernefi bu kon. ı V. 5.50 12.06 15.28 18.02,19.35| 4.11 bizün «arabacı». Lâtukaris,, kan}Göztepede Amerikan asma nümııne feransa bir mümessil gündermegi ka. E. ] 11.47 [ (.03 ».27|12.O0| 1J1110.07 maktan emir tipi «kansma»... Sefidan'ıâında kutlanacaktır. ' rarlaştırmıştır. 3 Dün de 2 ilkokul binası açıldı Ticaret ve Bayındırlık Bakanları geldi Donanma Bayramı yarın başlıyor Göztepede Apartıman Dairesi Bu teşebbüs, üstad Hüseyin Cahid Yalçmm bir yazısmda ten'ıid edildiği için Maliye Bakanına vekâlet eden Gümrük ve Tekel Bakanı sayın Emin Kalafat, bu yazıya sert bir cevab vermiş ve bu arada b3nkacılığınuzla bankalara yatırı'an GeriHk camurundan yapılmış hey mevduatın inkişafı hakkında bazı kelini, yann değıl öbürgün, Anka rakamlar zikretmiştir. Bu rakanıraya götüreceğim. Türk diline ina lara göre Demokrat Parti iktidaıa nanlann bayram etmek Için topla geldiği zaman bankalanmızm sayısı nacaklan Atatürkün anıtınu» uy 46, şube ve ajanslan 549 iken şimgun bir yerine dikeceğim. Atatürk di bankalar 53 e, şube ve ajanslan inkdâbcılarma bağlı olanlar, senin 825 e çıkmıştır. Bankaların ödenmlş önünden geçtikçe, seni durmadan sermayeleri ve ihtiyatları. 554 miltaşlayacaklar. Bu bir milli gelenak yon lira olduğu halde 3?S milyonolacak. Asırlar boyunca her eylulün luk bir artışja 942 milyonu geçmiş yirmi yedisinde böyle taşlanacak tir. Bankalardaki mevduit miktarı sın'... Sen, türkçeyi sevmiyen bir 1 milyar 83 milyon lira iken şimdi gerilik şeytanısın!. Gelecek nesüif 1 milyar 278 milyon lira'V; bir artış la 2 milyar 361 milyon liraya yüksenl böyle bilsin, böyle tanısm!.. «Eski Türk Dil Kurnnro Başkanı» selmiştir. Gümrük ve Tekel Bakanı bu raCiddeden dönen vapuTİanmızda kamları likrederken bankaîarda mühim bir yekuna baliğ olan mevveba ve kolera göriildüğü dnattan enerji ve münakalât işletdoğru değil meleri gibi kalkmma gavr*>tleri için Ciddeden yurdumuza hacı getlr. mekte olan gemileıimizdt kolera ve istifsde edilmesrnin memleket ve veba çıktıgı bildirllmistl. Yaptığımız mevduat sahibleri için faydalı olatahkikaU gör* gemlleriırrtzde kolera cağını ifade etmek istemistir. Banve veb« değil, münferid çlçek vak'ları kalardaki mevduatın, sahiblerinin gorübnüs. Iüzumhı tedblr alınmıjtır. Bugün tzmlre varacak olan latanbul nıasik verimli işlere tahsisi elbette vapurunda. birkaç çlçek vak'ası mü. faydalı olur. Batı memleketlerinde •ahede edlldlğlnden Izmlrd* kaımntt. bankaların ellerindeki mevduatla naym alınacaktır. kurduklan şirketler ve iştirakler, bilhassa sanayün inkisafına hizmet «Kaptanyakub» vapurunda eder ve sermaye sahiblerine banhâdise çıkmanuş kalardan aldıklan faizden daha «Kaptanyakub» vapuru ldarecllerlnden yüksek kazanc sağlar. Bu gibi tefu mektub gönderilmiftlr: • Gazetenlzin 23,9/953 tarih •• 10469 şekküllere Societes Financieres denumaralı nüshasında bir Fransız gaze. nilir. Bizde de bazı bankaların, ba tesinden atfen verdiginiz Kaptanyakub Urzda şirketleri ve iştirakleri varvapuru hakkındaki malumat tamamen asılsızdır. Vapurun kaptanından aldığı. drr. Misal olarak Sümer, Ziraat ve mız tafsüâüı telslzde beynelmilel ni. Iş Bankalarmın kurduklan Şeker zamlara aykırı ve her hangi yanlış bir Şirketini ve bunun işlettisi şeker hareketln vapunımuzda asla olmıdı^ı te yid edilmis bulunduğundan Matbuat Ka. fabrikalanmın gösterebiliriz. nununun hukümlerine gore gazeteniîde Cumhuriyet Halk Partisi iktidaraynı sutun ve aynı puntnlarla işbu tek. da iken knrulan Sanavi Kalkınma zıbımızin neşrını rica ederu » Bankasmın 12 buçnk milyon dobuİsrnail Gaspirah'nm ölüm hk iç sennayesi de bankalarınu» yıldönümü tarafından yatmlmıştır. KıymetH Türk mütefekklri îsmail Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Gaspirah'nın ölüm yıldönümü munase. betile dun gece saat 20 de Turkocak. ları binasında bir anma toreni yapıl. mıştır. caytr, dgaramn cemi mukeaseri, Mabicerek; bizim çürumek masdanndan «çürümesin».. Gördün mü sen dili? «Arabca bilir misİA, uydur uydur söyle!..» der, gülersin. Gülme! Bu uydurma yetkisi arabcanın en kuvvetli tarafıdır. Sana yazdığım bu «Kutlamama» mektubunu okuyanlar, onun her parçasında belli bir kişiyi buldum, sanacaklar. Hiç öyle degil!.. Sen, türlü yerlerden alınmış başka başka çamurlardan yapıbna bir gerilik heykelisin. Sen. bir kişi değil, bir anlayışm ömeğisin. Sen bizimle beraber yaşıyan bir ölüsün. Gerçekte sen, öz kaynaklanndan uzaklaştınlmış bir kültürün mezanna gömülüsün. Sende '.$ yok!.. Faknt ne yapalım ki, ilerlemek için yol almaya çalışanlarm ayaklarına engel olan ruhsatsız bir cesedsin. Çüriimüş bir etsin!. (150) EMNİYET SANDIGI Nodern Evler INflfET I 1 1 EDEBÎ TEFRİKAS1 Cumhuriyet KÖSRTE OTUMNtAK Paris çok yorucudur. Aman, biz oradayken hatırlarım: Geceleri geç vakit bitkin bir halde yatağımıza girerdik. Ama kışın Nis, yazın Normandia sahilleri... Oralannı bilirsiniz, her halde. Misafir utanarak söylemek mecburiyetinde kaldı: Hiç Avrupaya gitmemişti. «Vakit bulamadım» diyordu. Sonra, hemen, bu noksamm örtmeğe çalıştı. Acele acele ilâve etti: Lâkin pasaportu bile hazırdı. İşleri biraz hafiflesin, derhal hareket edecekti. Niyetiniz ne tarafa? îşte, deminki küçültücü itirafını telâfi etmek için bir fırsafc Vallahi, şöyle, bir tur yapmak istiyorum. Evvelâ İtalya, Fransa... Oradan yukarıya; İngiltereye, İsveçe filân. Sonra Belçika, Ahnanya tarikile döneceğim. Hakikaten, şimdJye kadar niye durmtıstuT Avrupayı görmemis bir zavallı kalmağa nasıl razı olmuştu? Muhakkak gitmeliydi Hemen. Kahvelerini içmek için tekrar salona döndüler. Mümtaz, Reşidin kolunu dayadığı büyük kuyruklu piyanoya bakarak düşündü: Kendi evinde de bir piyano obnahydı. O, küçüklüğündenberi, piyanoyu kibar evlerine mahsus bir eşya gibi görmüştü. Meselâ, «B» de yalnız Reşid beylerde vardı. Bir de, sonradan, eşraftan Bekir beyin oğlu İstanbuldan bir kızla evlenince getirtmişti. Markasmı mrdtL Evet, o da almak istiyordu: Bazan arkadaşlar, ahbablar toplamnca, arada bilenler oîur, biraz müzik yaparlar... Tabiî, hanunefendi, küçük hanımefendi. mükemmel çlarlardır. Feriha hanım derin derin içini çekti: Vaktile çalardım. Güldü: Gencliğimde... (Arbası v*t) 25 Kyföl 153 curoa rinde çahştıracaktı. Feriha hanım düşündü. Mümtaz bey onlara faydalı olabilirdi. ReDaha dik, daha emin oturmağa çalıştı. Md, güçbelâ ancak Useyi bitirebilecekti. Oğlunun daha fazla okuv?Çorbalar içilirken, Ragıb bey hep İngilİ2 şatolarından bahsetti. cağını umnnuyordu. Acaba onun yanmda... iyi bir maaşla... Bunlardan birisinde. dostlarından bir lordun misaiiri olarak bir ay kaBakışlan daha tatlı, tebessümü daha mültefit, dinlemeğe koyuldu: dar kalmıştı. Av partilerine iştirsk etmişti. Belçikalı bir firma ifc temaslara geçtik. Müdürlerden ikisi tetReşid, Feyzaya doğru iğilerek, yavaşça: kikat yapmak için geldiler. Bir taraftan göruşmeler, bir taraftan da Şimdi, ormanda, İngiliz Nazırile birlikte yollannı kaybettikle adamlara İstanbulu gezdiriyoruz. Dün Boğaza gittik. Bu sabah da carinin hikâyesi gelecek. mileri görmek istediler. Bütün bu angaryalar yorucu oluyor, efendim. Dedi. Ve terbiyesizce güldü. Bu hikâyenin büyük bir kısmı yalandı. Sadece, neticesiz kalmağa Mumtaz bey kendisüe alay ettiklerini sandı. Arbk yerinde dura mahkum bir tasavvurdan ibaretti. Fakat karşısındakiler inanmıslardı. mıyordu. Muhakkak, bir şeyler söylemeli, biraz övünmeliydL Ragıb bey içinden hesablıoyrdu: Bu çocuk, ne kadar zengindi ki, Balıkla beraber beyaz şarab da geldi. bir çok •iştirakleri» olduğu halde, böyle bir fabrika i§ine de sermaye ' Bu yeni içki, biraz evvelki votkalara inzimam edince, kendisini koyuyordu! daha cesur buldu. Artık konuşabilirdi: Feriha hanım hayaller kurmakta devam ediyordu: Reşid lisan bi Bu akşam, burada bulunmaktan ne kadar saadet duyduğumu lirdi. İyi giyinirdi Gösterişi vardı. Bılhassa ecnebileri gezdirmek gibi, bilemezsiniz, efendim, dedi; böyle bir aile yemeğinin benim gibi daima 15in protocole kısımlannı mükemmel becerirdi. meşgul bir iş adamı için ne harıkulâde, ne dinlendirici olduğunu taSevgi ile oğluna baktı. savvur edemezsiniz Durmadan çalışmak. nihayet insanı yoruyor. ArRagıb bey artık mağrur ve lâkayd tavurlarmı bırakmış, sualler sokadaşlar geceleri bile rahat bırakmıyorlar. Toplantılar müşavereler, ruyor, misafiri dinliyordu. pcrüşmeler. . Bana danışmadan hiç bir şey yapamıyorlar. Şimdi de Feyza, karşıdan, Mümtaz beyi tetkik ediyordu: Evet, orta yaşlı yeni bazı tesebbüsîere giriştik. Onlar da çıkınca, büsbütün bunaldım. denirdi. Yüzü ablaktı. Siyah saçları şakaklannda seyrehneğe başlaRagıb bey alâka ile döndü: mıştı. Matruştu. Şişmanlamağa istidadı olan esmer bir adam. Fakat Ne gibi işlerle meşgulsünüz? çirkin sayılmazdı. Hattâ biraz çocuk ve sevimli bir hali vardı. Lâkin Mümtaz zaten bu suali bekliyordu. Sevincinden kızardı: bazan, ağzının bükülüşü, onu âdi ve sahtekâr yapıyordu. Sonra göz Efendim. bir çok iştiraklerim var .. leri... Donuk, parlamıyan, içinde ışık yanmıyan gözler. Yalnız arasıra Bir banka gibi konuşuyordu. Devam etti: ken<fini beğenmiş bir ifade. Şimdi yeni bir fabrika kurmak niyetindeyim. Bir cam fabrikası. Meyvalar geldiği zaman, Ragıb bey, püriltifat, Hilmi Efendinin Haliçte geniş arazi satın aldım. Tabiî. bu benim ihtisasım dahilinde oğlunu kendi kulübüne aza yazdırmaktan bahsediyordu: bir iş değü. Almanyada, İngilterede, bu şubelerde çalışmış bir kaç Akşamları bir iki parti briç. . İnsanın kafası dinlenir. dis anga^e edeceğim. Feriha hanım istirahat için en iyi çareyi, hiç degilse senede bir ayı Görüyorlar nuydı? O, Avrupada tahsil edenleri memur olarak em seyahatle gesirmekte buluyordu: No rklndl GİSELERİNİ HİZMETİNİZE AÇIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog