Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Dünradı basts *el«n AmerUcta PHILCO Bnı DolabUn G«lml«tUr. Türkiyt Uımıra Mta«#»ül: PHtLCO TÜRK Ltd. Ori. Beyoğlu: Hamalbaıı 10. Ingülı Scfareti karsısında NEA AGORA Telefon: 44258 u m h ur i yet KURUCUSU.'YUNUS NADİ er's Mode r Âlle âtışa çjkarılmıştır. j bütün yeniliklerinı bu sayıda bulabilirsiniz. Amerikada dünkü mtihim toplantı Başbakanın bu mevzua dair bir demeç vermesi bekleniyor, Foster Dulles, bn silâhların kontrolu için mfizakereye hazırız, dedi 29 nncn yıl sayı: 10.471 Tclgn! *t mektub adresi: Cumhuriyet. Istanbul Posta Kutusu: ktanbul FTo. 248 Telefonlar i Umuml Santral Numerası: 24298, Yazı Işleri: 24299, Matbaa: 24290 Maliye Bakanı geldi Polatkan Anrarikadaki lemaslarından memntın Bakan, Amerika seyahatinin müsbet tesirlerinin yakında görüleceğini söyledi Eisenhower ile yardımcıları yeni atom ve hidrojen siyasetini incelediler Borclu muvıjz. miyiz? azı resmi istatistik bül. tenleri ve Avrupa Tediye Birliği teşkilâ'.ının raporlarile son günlerde tediye mu vazenemiz hakkuıda bir «çıklama lüzumu hasıl olduğuna dair bu sü. tnnlarda intişar eden satırlan Maliye Bakanlığı vekili «aym F.min Kalafat hüsnii telakki edip cevab. Iandırarak bize bu mevzuu tekrar miitalca fırsatını verdiğinden dolayı tcsekkür ederiz. Sayın Kalafatın Avrupa Tediye Birliğine olan borcumuzu kapatmaya yarar olarak ileri siiıdüğü rakamlann hcpsi .vadcsi ne olursa olsun birer krediden ibaret olduğuna göre kredi ile açık kapalıl. masının hakiki mahiycti ne olduğu hakkında kendisinin salâhiyet ve ihtisasına sığınınz. Bizim ilk ve bu yazılarımızda sayın Bakandan istediğimiz ve bcklediğimiz daha ilmi ve ıstılâhî mahiyette yalnıı mevcud rakamlan daha basit ameliyelerle izahtan ibarettir. Yani muhferem Bakanı fizmek. len korkarak tekrar ediyoruıcattığımız ve aldığımız nedir? Arada açık var mıdır? Ne kadardır? Ve bunu kapamak için borç mu almmış, altın mı satıbnış, kTedi ml yenilenmiş. ne yapılraışrır ki; bu yüılerce milyon dolar, sadece 11 milyon liraya inmiştir. İstediğiml» bundan ibarettir ve bunda da saym Kalafatı üzecek bir nokta yokrnr kanaatindeyiz. Gazetemiz her gün ticaret ve iktısad mahfillerile yaptığı temaslarda, bir çok tiiccann dış Brmalara borçlu olduklarından dolayı artık kendilerine mal gönderilmediğin. den, gümrüklerdeki mallan için ödenmemiş dövizlerin faizi taleb edildiğinden, hattâ içeri girmiş, satılmış malların bile hâlâ borcu ödenmediğinden, bankalann trans. fer yapılmış gibi gösterip bir çok yerlere dövizleri göndermedikleri için firmalardan protesto mektublan geldiğinden dolayı olan sıkıntılı durumlarını bizzat alâkahlar. dan öfrenmiştir. Bunun yanıbaşında daha dün memlekete dönmüş olan Tiirk gazetecilerine Alman firmalan miimessillerinin resmi riyafetlerde soyledikleri nutuklar arasinda, Türkiyedeki ticari ala. caklarının hâlâ ödenmediğinden bahsetmiş olduklarını, Avrupamn bazı tediye sigorta şirketlerinin CTMHURİYET Arkası Sa. 3. Sü. S f New York, 24 (R.) Birleşik Amerika idare" cilerinin atom ve hidrojen siyasetini incelemekte olduklan ve millî güvenlik konseyinin de bu raaksadla toplandığı bildirilmektedir. Başkan Eisenhower'in bu seferki milli güvenlik konseyi toplantısına mutaddan fazla kimscyi çağırmış olması nazan dikkati çekmiştir. Çağnlanlar arasında pasif müdafaada ihtisas sahibi altı müşavir de vardır. Başkan Eisenhower'in önümüzdeki günler zarfında Birleşik Amerikanın atom ve hidrojen siya Karstaki infilakta 26 kişi yanarak öldü Facia neticesinde 28 i ağır olntak üzere 48 kişi de yaralandı, maddi zarar 100 bin lira Ankara 24 (Telefonla) Diıa oğleden sonra Kars belediyesine aid benzin deposunda çıkan yangınla alâkalı tabkikata devam edilmektedir Bu münasebetle Kari Valisi Hâdi Üçerden Iç İşleri Bakanhğına gelen resmî raporda yançın sebebleri ile zayiat miktan hak kında malumat verilmiştir. Buna göre, hâdisenin cereyan tam föyledir: Arkas\ Sa. 8, Sü. 1 dt Cuma 25 Eylul 1953 Fiatı: 135 kuruş Maliye Bakanı Hasan Pola:kin yanmda Hazine Umum müdürü Buıhan Ulutan ve Merkez Bankası Umum müdür muavini Emin Sencer olduğu halde dün gece «aat 22 de uçakla Amerikadan şehrimize dönmüştür. Hava alanında Vall muavini Mehmed Ali Çeltik, İstanbul Emseti lle Hgili olarak mühim bir beyanatta bulunaniyet müdürü, Ticaret ve Sanayi cağı zannedilmektedir. Odası mensubları, ailesi ve gaz^teBugünkü toplantıda bulunan bir şahsiyete göre, ciler tîrafır.dan karşılanan Malive Sovyetler Büliğinin, hidroien bombalan kullanmak Bakanı gazetecilere Amerikadaki suretile harbi başlatması halinde, Amcrikanuı mitemaslan hakkında şunlan söylesilleme plânlan gözden geçirilmiştir. miştir: Amerikah uzmanlar. hidrojen bombalarının ge «Beynelmilel Banka ve para liştirilmesinde hayret verici ve beklenilmedik teı'onunun umuml heypt toplantısınla rakkiler kaydetmişlerdir. îmalâtm bu kolaylığı Arkası Sa. 8, Sü. 4 te bulunmak üzere Amerikaya gitmiştim. Orada muhtelif temaslarda bulundum. Amerikadaki temaslarımdan çok memnunum.» Hasan Polatkan bu temasların memleketimizde ne gibi müsbet tesirleri görüleceği lıakkındaki suali Arkası Sa. 8, Sü. 4 te Karsın kaleden umum' görünüşü İranda homünistlerle mücadele şiddetlendi Dün şehrimize gelen Cumhur Başkını Celâl Bayar karşılayıcılar arasında Güvenlik Konseyi uyelıgı Yunanistandan boşalacsk yere talibkr artıyar Ordu birlikleri ile karışıklık çıkaranlar arasında çarpışmalar olduğu bildiriliyör Gelâl Bayar gelcji, Trakya manevralarında bulunacak Cnmhur Başkanının Amerikaya yapacağı seyahat Washington bâsını tarahndan memnunlukla karşılandı Cumhur Başkanı Celâl Bayar dün sabah eksprese bağlanan h'jsusi vagonla .\nkaradan şehrimıze gelmiş, Haydarpaşa garında Başbakan Adnan Menderes ilc ?ehri Arkası Sa. 8. Sü. 7 de Dış ticarete dair bir istatistik Neşrcdilen resmî rakamlara gbre umumi durum 952 ye nazaran daha iyi Ankara 24 (Telefonla) Dış ticaret durumumuz hakkında istatistik timum Müdürlüğünden verilen malumata göre, geçen sene ile bu sene arasında ihracatımızda 85.200.000 lirahk bir fazlalık, ithalâtımızda ise 659.200.000 lirahk bir azalma görülmektedir. Her iki senenin ilk 8 ayına aid olan bu rakamlarda bu seneki ihracaümızm 692.900.000. geçen seneki ithalâtı Arkası Sa. 8, Sü. 8 de Tahran 24 (a a.) îranda rejim aleyhtarlanna karşı zecri tedbirler alnnmasına devam edilmektedir. Hazer dertfei sanilinde r>etht y«kı New York 24 (A.P.) Filipin Dış İşleri Bakanı J. M. Elizalde Güvenlik Konseyinde Yunanistandan açılacak üyeliğe Filipinlerin aday olduğunu söylemis ve AsvsAfrika grupuna dahil memleketlerden 15 tanesinin bu adayhğı de«teklediklerlni bildirmistir. Bu açıklamadan sonra aniasıldıS;» rundaki Sumehsara lle Bus tran na göre Güvenlik Konseyindpki hududu yakıntnda Horasandaki münhal üyeliSe üc talib vardır. Tabas'da sıkı yönetim üân edilmiş Bunlardan Mri Sovyet blokunur. Arkan Sa. 8, Sü. 2 dt * Arkam Sa, 8. Sü. 2 tle • Adana bölgesinde manevralar (ieneral W>itıann ve Orgeneral Şükrü Kanadlı Osmanijeye gittiler yapılacak Beynelmilel bir yankesici yakalandı Mareşal Montgomery, Yesllköy hava alanında ihtiram kttasım teftis ederken Mig uçağı komüıtistlere iade edilecek Bunnu, oldukça eski tipte olduğu anlaşıldı Adana 24 (Telefonla) İkinci Orduya mensub birlikler cumartesi günü sabahı başlamak üzere Nur dağlannda bir manevra yapacaklardır. Bu manevralan takib edecek olan Güney Avrupa Müttefik Ku\rvetleri Komutanı General Wymann ile Kara Kuvvetleri KoHÜBBİYETE KAVUŞAN TÜKK Komünistler tarafından serbest bı mutanı Şükrü Kanadlı v» îkinci rakılan Türk esirlerinden İzmirli Cavid Kefkebirin hasta olduğu ya Ordu Müfetti?i Abdülkadir Seven pdan muayenesi sonunda anlaşılmıştır. Kızıllar, bu erimizin e\"velâ don bugün Osmaniyeyt giderek Mamek istemediğini, fakat sonradan fikir değiştirdiğini, bunun için d« nevra sahasmda kıırulan karargâbı teslim ettiklerini iddia etmişlerdi. Fakat sonradan anlaşılmiftır ki, ko teftiş etmişlerdir. münistler yalan söyletmektedirler ve Türk esiri ağır hasta olduğundan Trakya manevralan normal şekilde mubadeleye yetişmemiş, sonradan bırakılmıştır. Yukaİzmr 24 (Telefonla) NATO Gü rıdaki resimde, Cavid Kefkebir; doktor tarahndan muayene edilirken Arktm Sa. S, Sü. 2 d« görülmektedir. Gtizel ve Sıhhatli Çocuk Müsabakamıza girecek yavrunuzun resimlerini gazetemiz adına ÜCRETSİZ Mig uçağını kaçıran Kuzey Koreli pilot Washington, 24 (a.a.) Kuzey Koreli bir pilot tarafmdan müttefiklere teslim edilen Mig uçağını Amerika bugün «hakikî sahibi» ne teslim etmcği teklif etmistir. Aynı zamanda ııçsk Hrâ'J h w jn'Un Çektirebilirsiniz Accle Edinîz Müsabakaya iştirak şartlannı ve resimleri ücretslz çekecek Fotografhanelerin adreslerini 6 ncı sahifemizde bıılacaksınız. Arkası Sa, 8, S. 6 da Paris 24 (R.) tspanyol hukuıne Mareşal Montgomery hava ala tlnin bir sözcüsü, eaki Rus polis şeKuzey Atlantik Paktı Başkomutan muavini Viscount Montgomery nında kendisile görüşen bir arka fi Beria'nın Ispanyada bulunduğuyanında Tümgeneral Wansborough daşımıza şunları söylemiştir: na dair haberlerin ta*namile yalan Jone* olduğu halde dün saat 12 de Arkası S a . 8, Sü. lde Arkası Sa. 8, Sü. 2 de husust uçağı ile Atinadan fehruruze gelmistir. Hava alanında Genelkurmay ikinci Başkanı General Zekâi Okan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Nureddin Baransel, İstanbul Deniı Komutanı Oramiral Necati Tacan, Merkez Komutanı Tuğgeneral Kâ zım Demirkan, İngiliz askerl ataşesi Tümgeneral Swynnerton tarafından karşılanan Mareşal Montg >mery merasim kıtasını teftis ettikten sonra askcre türkçe olarak: Yakalanan İranlı Zeynel ve oğlu Merhaba asker. diye hitab etYanm miJyon değerinde eşya Dün şehrimizde, tran tabiiyetlı miştir.' çalan Tevfik Erol 22 seneye baba oğul beynelmilel iki yankesici mahkum edilmişti yakalanmıatır. Zeynel Visnevski adlı 33 yaşmda Dün şehrtmizde Ankarm Ccsa*bir fahıs, Türkiyenin Tahran Büvinden kaç*n «zıh bir mahkum yük Elçiçsinden almış olduğu tranyakalanmıştır. sit vizesile, beraberinde kansı 01Tevfik Erol adlı jahıı, Ankara ga, oğlu Vova ve baldjza olduğu nın muhtelif »emtlerinde 70 e ya halde Almanyaya geçmek üzere kın hırsızlık yaptıktan sonra bun üç gün önce Suriye tarikile şehridan 5 ay önc« yakalanmif ve 22 Arkası Sa. 8, Sü. 3 te seneye mahkum olmuştur. Verllen malumata göre, Tevfik Erol takriben 500 bln lira değerinde ej. ya çalmıştır. Geçen ay Tevfik Erol öç arkadasile birlikte bulundukları höcrenin pencere demirlerini kesmek Cumhuriyet Halk Partisi Genel suretile Ankara Cezaevinden kaçBaşkanı İsmet İnönü dün 69 yaşmı mışfar. Tevfik Erolun arkadaşlan bitirerek 70 yaşma basmıştır Bu pek kısa bir müddet sonra yakamünasebetle yurdun muhteiif yerlanmışlarsa da elebaşıyı ele r.^çirttü lerir.deki C. H. P. teşkilâtmdan bu mek düne kadar mümkün o'.ma arada Kasım Gülckt?n kon:>i;np mışür. lieıia r s?u >abaııcı gaîcteler hoşuına gidi.vor, bakaltoı bu t e b r i k fı^'erpflan rr'< l^| ^ • ,* Beria Mareşal Notıtgomery tspanyada dün şehrimize geldi değil Ankara Gezaevinden kaçan azılı bir hırsız şehrimizde lululdn BUGÜN lııöııii 70 yaşında : SAHÎFE 10 Radyo İlâvesi ~ Arkası Sa. 8, Sü. 7 de ve başarüar temenni eöUmi§tir. K sefer de beni nereoe kaçıracaklar?...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog