Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ABDttLKADtR HEMİŞOÖLU A«lnfcn<U eadde*! Katıeıoflu haa No. U . l«Untnıl Tel: 269M umhuriy KLIRUCUSU: YUNUS NADİ I S A I I N BAYANLAR Dunvaca meshur CONSTANZE NODEHEFT Avrupa Moda Mecmuası eelmıs ve satısa arzedilmışhr. 300 muhtelıf model ve patronlar Naliye Bakaıt vekili Emin Kalafat son yapılan neşrîyat ve tenkidlere cevab veriyor Kalafat, tediye birliğindeki açığımızın kapatılmış olduğunu ve neşredilen rakamlarm ödenen borc yekununu gösterdigini söyledi ticaret rakamlarına açıklamas Ankara 23 (a a ) Cumhurıyet gazetesinın 22 eylul 1953 tarıhlı nüshasında «b;r açıklama luzumu» serlevhası ıle çıkan başmakale munasebetıle Mahye Vekâletı vekili Emın Kalafat; Anadolu Ajansına aşağıdakı bejanatta bulunmuştur* «Muhalefete mensub gazeteler tarafından dış ticaret ve tediye muvazenelen mevzuunda yapılan maksadb. neşnyata bır muddet seyırci kalan bazı gazetelerımızın de son defa bu mev 29 nncn yıl sayı: 10.470 Telgraf *• raektub airesi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Teiefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298, Yazj Işlen: 24299, Matbaa. 24290 Perşembe 24 Eylul 1953 Her yerde arayınız. Karsta dünkü infilâk 4 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı Facia, belediye gazhanesinde çıkan yaneuıı miıteakıb vuku bulan infilâk neticesinde oldu ' Kars, 23 (a.a.) Bugun oğleden sonrt laat 15 t« Belediye gaz deposunda bir yangın çıkmısür. Yangın mahallıne gıden yangın »ondürme ekipi derhal çalışmalara baş lamıştır. Valı Hâdi Üçer de derhal yangın mahallınde çalışmalara nezaret etmiştir Bu arada vuku bulan an! ve çok şiddetli bır infilâk netıcesinde, aralannda iki belediye memurunun da bulunduğu dört kişi olmüs. ve 36 kışi yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan ve ilk teda\ilen yapılan yaralılar arasında Belediye Reısi Bâki Gundoğdu da bulunmaktadır. Dunku duruşmada mudafaalarını >apan iki taraf a\ukatlan îranla dostlueun teyidi randa yeni bır idare kurulma. sı dolayısile Cumhur Başkanımız muhterem Celâl Bayar ıle İran Şehınşahı Majeste Muhammed Rıza Pehlevî arasında teati edilen mcsajlardaki samimî dostluk lisanı, iki komşu ve kardeş memleket arasında ihtijar haris Dr. Musaddık tarafından yaratılmak istenen sun'î soğukluğun ortadan kalktığını gostermesi ıtibarile hem dikkate lâyık, hem de memnuniveti mucibdir. Bu hususta ilk adımı Cumhur Başkanımız atmış «Menfi kuvvet. leri yıkarak muesses rejimi kunnak suretıle nızamı idare>i uhdei senijelerine almış olmalarından pek bu\uk bır inştrah duvmakta» olduğunu gcnc ŞchinŞaha bildirmiş. tir. B " zulara temas eden makaleler neşretmege başladığı gorulmektedır Umuml olarak bu yazılarda belırtılen kanaat şudur Muhalefetın herkesçe bilınen maksadh neşrıyatı; yalan yanks. sdzleri tutunamamıs,, fakît bazı muhıtlerde vazıyetın az çok bulanıklık arzettıği ıntıbaını da uyandırmaktan hall kalmamıştır Bu intibaı kanaatımizce tabi! gormek lâzımdır Zıra ticaret ı ve tediye bılânçolan haddı zatında tamamen Arkası Sa 6 Su 4 îe Çanakkaie davasma dair karar 3 ekimde verilecek Dünkü duruşmada her iki tarafın avukatları müdafaalannı yaptılar I Çanakkaie 23 (arkadasırruz Ferdl j Öner bıldırıyor) Dumlupınar I facıası davasına bugiJn saat ondan ıtıbaren Çanakkale Ağır Ceza mah kemesınde de\am edıHı Sanık avukatlarının mudafaalan dokuz saat devam ettı. Celse açıldıgı zaman ilk olarjîc kaptan Oskar Lorentzon'ur, vekılı, Arkas\ Sa 6, Su 1 de Avrupa Konseyinin kararı Üve memleketlcr arasinda biitün vize ve htıdud muamelclerinin kaldınhnası kabul edildi Strassboure 23 ( a ı ) Avrupa konseyı konferansı bupünku oturu munda oy bırîığı ıll aldığı kararda, uve memleketler arasında butun vıze ve hudud muamelelerınin kaldırılmasını kabul etmıştir Alınan kararlar aşağıdakı teklifleri derpış etm^ktedır. 1 Vizelerin tamamen ortadan Mr Rogcr M K>es, Ankara hava alanında Amenkan Bu>uk Elcisi Mr. Warren, Korgeneral Ismail Hakkı Tunaboylu, Korgeneral Selışık İle bir arada Sadakın vefalına dair Times'in bir makalesi İneiliz jfaretesi, Sadağin makalelcrinin haricde de buvuk alâka ile takib edildiğini >azıyor Londra 23 (Nafen) Tımes gazetesı vefat eden eski Türkiye Dış Işlerı Bakanj ve Akşam gazetesı başmuharrırı Necmeddın Sadak hakkında bır makale neşretmiştır. Tımes bu makalesınde Necmeddın Sadakın hayatınuı muhtelıf safhalannı anlatmakta ve merhumun Ataturkun rejımmi tamamıle destek Arkast Sa 6 Su 6 da Şehinşah Muhammed Rıza Pehlevî de cevabi namesinde TıırUı\e Devlet Reisine teşekkur ettikten sonra eKadir Allahtan temenni ederim ki bu dostluk ve husnuniyet iki kardeş miUet arasındaki mâne\i bag ve"müna*ehrtleri kuvvetlendirerek ebedîleştirsin ve payidar kıNın » demistir. Dunku toplantıda bulunan eski muhariblerden bir crup Beypazarı yangımmn bilânçosu Ankara, 23 (Telefonla) Dun gece şehrımızın Bevpazan ilçesınde çıkan yangınla alâkah tahkıkata bugun de devam edilmiştir Bu mevzuda Bevpazan Kaymaksmlığından Vılâyete gonderılen res>ml raporda hasar mıktan belırtılmektedir. Buna gore 33 ew >anmış, 6 ev yıkümıştır. Açıkta kalan aile yekunu 54 dür. Yıkılan v« yanan bmalardan mutevellıd zarar mıktan 260 bın, eşyayı zaran ne 40 bın lıra cıvanndadır, Yangın sıraftnda Kızılay tarafından gönderilen 100 çadırla 200 battaniye, Beypazar halkı felâketzedeleri evle. rinde mısafır etmek istedıkleri ıçm dağıtılamamışür. Hk ıhtiyaclan karşılamak uzere bugün Kızılay tarafından Beypazanna 4000 lut göndenlmışür. Ankara mılletvekıllennden banlarü» Ankara V8İ1 Muavınl, Emlâk Kredi Bankasından bır mufettıj Beypazanna giderek yangın mahallınde incelemelerde bulunmuşlardır Bu arada, ev«iz kalan vatandaşlara yenıden bina yapılrnası içuı ne şekilde kredl sağlanacağı ve yeni lnşsgtın saha» hakkında tenvajlarda bulunulmuştur. Âmerika Savunma Bakatı yardımcısı şehrimizde Beria esrarı Muhterem Celâl Bavann bahsetAmerika Savunma Bakan y»rtiği «bu\uk inşirah» iki devlet dımcMi Rogers M. Kyea yanında reisi arasında teati edilen mektub. Hava Musteşan Jame» Douglas, larda kullanılması mutad olan ce Savunma Bakanlıjı Mustefar yarmılekâr bir nezaket sozunden ibaret değıkiir. Hakıkaten Cumhur Ba|kanımmn ifade ettıği buyuk tnşi. rah butun Turk milletince duyulmuştur. Çunku Iranda mevcud meşrutî rejimi devirerek Sovyet Rusvavari bir diktatorluk kurmak istiven. hırsı pirîje muptelâ Musaddık'm idaresi komşu İranı bir uçuruma doğru goturmekte idl. Şehinşah, muvaffak tedbirlerj ile Iranı Musaddık'tan ve onun İranı suruklemeğe çalıştığı biıyük tehli. keden kurtarmıştır. Musaddık'm Sovvet Rusvaya dayanarak oynamak istedıği oyun ateşle oynamak demektı Bu ateşin, butun pevk memlckctlerde gorulduğu gibi, Musaddık'ı da \akacaei muhakkaktı ama onunla beraber Iran da >anacaktı. Genc Şchinşahın iş ba. şına getırdıği yeni Başbakan General Zahıdî ile Iran ordusu ve vatanperverleri Iranı felâkerten kurtarmışlardır. Onlann bu muvaffakıyeti, komşu ve kardeş mem. leketin ikbal ve saadetini istiyen Turk millcti tarafından hakikaten bujuk bır inşirah ile karşılanmış«ır iki komşu millet ve devletin eoğrafi \azı\etleri birbirinin aynıdır. Turkije de, Iran da Rusyanın ya. nıbaşmda bulunmak dolayısile daima topun ağzındadırlar. Bu vaziyet >eni de değildir. Ta Çar Deli Petro zamanındanberi Rusya, Istanbulu ve Boğazlan ele geçirerek Akdenize inmek ihtırasmı giıtmckte olduğu gibi, Iranı istilâ ederek Hınd Okyanusuna kadar uzanmak emelini de takib etmektedir. Ister beyaz, ister kızıl olsun biıfiuı Rus çarlan için değişmez bir emperjalızm program ve plânı teşkil eden ve Deli Petro'ya alfedilen meşhur vasiyernamede, İranın Utiîâsı açıkça tavsije edilmiştir. Iranda zengin petrol kaynaklan bulunması uzerine Rusjanm sivasî emperj alizmine bir de iktı^adi ih. tıras inzımam ermiştir. Rusvada hangi rejim hâkim olursa olsun, bu dev Iran ve Türkiye hakkındaki emellerınden vazgeçmiyecektir Işte bu sebebledir ki aralannda. ki kader birliği Turkhe ile İranı daıma birbirlenle dost ve hatlâ muttefik obnağa sevk ve icbar etmektedir. Vaktile aktedilmiş olan Sadâbad paktı da Turkive, Iran, Irak ve Afganistan arasında bir dostluk tesis ederken bunun acıkça ifade edilıımen, fnkat Miuk. lerde malıfuz tutıılan çavesi, d.ırt devleti maruz buhındukları aynı tehlikeye karşı birlestirmekti Bu CUMHUfUYfc/T NATO kuvvetlerinin büyük mancvraları 2? Halen kuzey Avrupavâ bulunan pasaport bırlıeının dığer memleketlerde de «amıl kıbnarak dımcısı Frank C Nash. General hududlardan pasaporta ıhtnac olErskıne, ıkı yarbay ve bır yuzbaşı madan geçılmesı 3 Butun Avrupa hudu^ları Wcshıngton. 23 (a a ) Bu saolduğu halde dun saat 15 te hususi Arkas\ Sa 6, Su « de Arkası Sa 6 Su 6 da bah Boşkan Eısenhov. er'le goruşen Ameııka Entelnans Servısı MuTürkiye Eski Muharibler Birliği ıl başkanının bir konuşmasile açılduru Allen Dulles, Berıa'nın Arjantın vcya ispanyada bulunduğu 953 Istanbul ıl kongresi dün Har mış, muteakıben Atatürkle bütun na dair habeı erı yorumlamaktan bıyedekı bırlık merkezınde yapıl şehıdlerımızın, geçen kongre ıle bu Arfcası Sa b Su 7 d« mıştır Saat 10 da başlayan kongre A'kası Sa 3, Su. 7 de Eski Rus polis şefî İspanyada görülmüş! 16 Nart (acîasının cereyatt ettiği yere bir amt dikilmesî istenüyor Eski Muharibler Birliği kongresi dün yapıldı • 1 Atlantiğin müdafaası tatbikatına yarım milyon asker ve 1000 uçak iştirak ediyor Parıs, 23 (R) NATO'nun büyuk manevralan devam etmektedir Yalnız Bati Alman>ada 60 000 askerın ıştırakıle yapılan tatbıkat dun sonra ermiştir. Bu manevralarda <atom tilâhları* da kullanılmışbr. Dığer taraftan Atlantiğin müdafaası ile alâkalı büyük deniz ve hava tatbıkatı bugün yeni bır safhayı girmiştlr. Buna yarım milyon asker, 1000 uçak, 400 harb gemisi iştirak etmektedir Büyük transatSa. 6 Su 7 de Cumhur Başkanı şehrimize geliyor Dun bir askert uçakla Koreden gelen 11 kişilik kafile Yeşilkoy hava alanında Ankara, 23 ( a * ) Cumhur Başkanı Celâl Bayar, bugün gaat 20 50 de eksprese bağlanan hususi vagonla İstanbula hareket etmıştn. Istasyonda bakanlar, sıvıl ve askeri erkân tarafından uğurlanan ' Hasan Cumhur Başkanını ıstasyonda bulunan ha!k hararetlp alkışlamıştır. YENt İLKOKUL BİNALARI Dün insaatı tamamlanan Sarıyer Cihangide bir bakkal, harf inkıılkokul bınasile Kozdaftındaki ilkokul blnası törenle acılmıstır. lîbına aykın olarak arabca dera Bursa, 23 (Telefonla) Bu sa(Resimde Sarıver ilkokul blnası tsörülmektedir (Buna dair ha verirken yakalannuştır. bah saat 10 sıralannda Adliye ber 2 ncı sahıfemızdedır.) Kadirli yokuşundaki 7S gayılı koridorlannda fecl bir yaralama İki genc kız Koreden bir kafile geldi Arabca tedrisat öz anneleritti yapan bir bakkal bıçakladılar yakalandı Hâdise dün sabah Buna Adliye binasmm k»ridorlarmda cereyan etti hâdısesi olmuşur Kocan aleyhine boşanma dâvası açan L*man Çelik adında genc bır kadınla annesi Remzıye «rasmda çıkan münakaşa sonunda Lemanla Lemanm kardeşi Fevzıye yanlanndakl bıçaklara sanlarak önden VB arkadan öz annelerl Remziyeyi ağır surette yaralanuşlardır. Yaralı kadın hastaneye nakledılmıştır. Kendılerinl fuhşa teşvik ettiği için bu cürmü işledıklerıni söylıyen sanıklar tevkıf olunmuşlardır. Uşak köylerinde gözüken sahte Tahkıkata devam edilmektedır bir vali köylülere seçim Korede Kıallar tarafından ıade ' met Gürgur, Nuri Aslan, edilen başçavuş, çavuş ve erlerden Inal ve Huseyın Ozdemır. murekkeb 11 kışılık ikincı bir kafile dun saat 17,30 da askeri bır uçakla Kıbrstan şehrinuze gelrruşlerdır, Hava meydanında ordu men lublan, aıleleri ve gazeteciler tarafından karşılanan yaralı kahramanlanmız tedavi edılmek üzere Deniz hastanesine götürulmuşlerdır. Esaret hayatından yurda donen yaralılanmız şunlardır: Alı Unal, Saıd Karatürk, Muttalib Ayber, Veh Inal, Cemal Ozan, Tahir Ekici, Hüseyin Ozalan, Is Gttzel ve Sıhhatli Çocuk Müsabakamıza girecek yavrunuzun resimlerini gazetemiz adına yerd» bakkallık yapan Salih Ajlanın, dükkânının müştemilâtından olan bir kısımd» çocuklara Arab rıarflenle dın derslen verdıği tahkıkat netıcesinde anlaşılmıştır. Sıyasî şube memurlan tarafından tertıblenen baskında, Salıh Aslan üzerinde cüppe ve başında sankla 78 yaşlanndaki 9 çocuğa den verirken «uçüstü yakalannuştır. Salıh Aslan tevkıf olunmuş, tedrisatta kullandığı alfabelerle bırlıkte savahğa teslim edilmiştir Garib bir parti öğvdleri verdi propagandası ÜCRETSÎZ Çektirebilifsiniz Acele Editıiz Musabakava istirak snrtinrını ve resimleri iicretsiz rekecek rotografhanelerin adrcslcrini 6 ncı sahifeıni/de bulacaksınız. Bir hırsız, Sarıyer cinayetinin faili olduğunu söyledi Afyon 23 (Telefonla) Bueun bir hırsızlık suçundan murıakeme edılmekte olan Rıfat Kılıntır ismınde bın, Sanyer cinayetıni iki arkadasının vardımıle kendısının ıs!etfıs>ını ve Sevım Basavı oldurdukten sonra çantasını ahp bır \ere sakladık'.arını soylemıştır Bu ıtadcsı l>ır zabıtla te«ıb't edılmış ve tahkıkata başlanmıjür. Arkas* Sa. 3. Su. 5 t« Izmır 23 (Telefonla) Seçım'er yaklaşbkça propagandanın turlu şekıllerıne başvurulduğu gorulmek tedır Bunun eji tıpık mısalmı Uşaklı C H P hler gostermışlerdır Eski İran Başbakaıunın gizlice Haber venldığıne gore C. H P ıl mahkum ediidiğine dair haberler başkanı Uşak köylerinde başladığ' propaganda gezısmde eski gene1 tekzib edilivor meohs u\esınc'er. Nurı Çakır ısmın Tahran 23 (A P ) Iran hukıl do sışn an bıtını Molla MM>.» kometının resmî bır sozcüsu ıle ordu \unde ko\ luleıe yeni Usak \q|'^ı makamları bugun sabık Ba^bakan Hıve tdkdım «"tTiıs pazdr olması Musaddıkın yargılandığı, hukum dolayısıle kala'nalık ko\ lu gi'ipu S. 6, Su. 3 de Arkası Sa. 6, Sıt 8 cte Musaddıkın muhakemesi Ha>at hiç bclli olminor biraıl».r; Ben doktor olmasını i«lı\ordıını. annesi nııınar olr.ı;<sua . Kendisi de tuttu kiııua tahsıli \,ıjıtı Folvi kımııı ısted'çı oldu? Devlet babanm .. lküsad Muduru olduL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog