Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

23 Eriu n»S3 YULAF MAMULÛ HAYATI İDAMEYE VE TAZELEMEYE EN ELVERİŞLİ BİR GIDADIR v> * • • BLAUPUHKT PİLÜ, RADVOSUNU mCÎH îPik f Foto muhabirlerı... ve sızler ıçın Turkiye Umum Mümessili: NIJAT SERVEN ve ŞERİKLERİ Kom. Şti. Galata, Karaköy Palas kat 3, No. 16/22 FOTOGRAFIN FAYDASI NİMET ERİM ••••••••BMM1 Apt. No. 63 •^••••••••••i Aile biçki Dikis yurdu talebe kaydına basladı. Yıllarca yurd idare etmiş, tanınmıs ve takdir edilmis olan NİMET ERİM. tecrübeli ve en ileri metodu ile bicki. dikis el işleri, sapka, korse. çiçek. boya vesair dprslerini talebesine kolaylıkla gösterir. Milli Eğitimden tasdikli diploma verilir. Adres: Besiktas. Şairnedim caddesi Başaran Fnto£raf savesinde foto muhabırı. gazete ve mrcmualar ıcın, hadiseleri canlı ve hareketli bır şekilde aksettıren resınıler teraın eder; ve bövlece carı hadısat ile etrafınızrla olup bitenler hakkında dalıa iyi bilgı edınmenıze yarılım eder. Sanayı. devlet iflerı. maarif, tıp ve ilim sahasmdaki tatbikatı sayesinde fotosrafçı/ık, sızin ve muhitinum istifadesı iç;n çalışmaktudır Gözlü Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden: NEfcE.T EVfff/ZDS DAIMa BVLUNDVRMANtZ İVt SATILIK Üç vitesli pikapı havi seride ses kaydeden bir makine ve 100 aded 33 devirli klâsik ve dans plâğı satılıktır. Alâkahların her gün saat 18 den sonra Harbiye. Cumhuriyet Cad. Pâk Apt. No 1 de Amerikan ordu yarbayı Mullin'e müracaatleri. Yılların verdiği tecrübelerle NORMAL GIOANIN bünye üzerindeki yapıcı ve tamirci tesiri jm^ daha iyi anlaşılmıştır Vapamarka Kufuluşu : 1915 1 Çiftliğimizde yetistirilen. damızhk harici kasabhğa elverişli 118 bas muhtelif cins yerli kara sığırın. 289 953 Pazartesi günü saat 14 te Ciftlik merkezinde acık arttırma ile satısı yapılacaktır. 2 Bu satısa aid $artname; her gün mesai saatlerinde Konya Teknik Ziraat Müdürlüğü ile Sarayönünde Yollama Memurluğunda ve Ciftlik merkezinde görülebilir. 3 Muvakkat teminatı bin lira olup ihale saatrncien evvel ciftlik veznesine yatırılacaktır. 4 İsteklilerin belli gün ve saatte ciftlik merkezinde mütesekkil komısyona müracaatleri ilân olunur(14877) Fen Memuru Alınacaktır. Çanakkale Belediye Riyasetinden: Belediyemiz barem dahili aylık 400 lira ücretli fen meınurluğu münhaldir. İstekülerin vesaikile birlıkte Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (14662) Kaloriferli Apartıman Daireleri Satılıyor. Taksimde. Lâmartin caddesinin tramvay yoluna y&km kısmında sıcak su. kalorifer. arkası acık ve avdınlık. bol güneşli 1 salon, iki yatak odası. hol. banyo vesair müstemilâtı havi aparîmıan daırelerinin redisoseleri. 31.000 ve diğer daireleri de pazaıfiıksız olarak 36.000 liradan mirasın tasfiyesi dolayısile satısa devam edilmektedir. Beyoglu posta kutusu 2446 No.ya mektubla müracaat . Nizip Belediyesinden: 1 Belediyemize aid isler vaziyette kurulu bulunan 937 model Volf marka 60 bevgir kuvvetinde oistonlu buhar motör ve Simens marka 60 kilovatl;k aeneratör sebeke tabloları ve teferrüatı 15U00 ve Roston marka 18 beveır, kuvvetinde Dize! notör ve Helmof marka 20 kilovatlık seneratör seboke tabloarı ve teferrüatı 500 lira muhammen bedeüe acık arttırmaya ıconulmustur. 2 Muvakkat teminatları 1125 ve 375 liradır 3 îhaleleri ayrı avn oimak üzere 1 Ekim 1953 Per«embe günü saat 11 de Nizihde Belediye Dairesinde vapılacaktır. 4 Sar*na">= Bplert'vp Ya7i f'lerindp sörülebilir f 14685) l Ekim 953 tarihinden itibaren yeni telefon numaralarımızın Çıl. Sivılce Doğum lekeleri ve Ergenliklere karşı H a n k a b î r i I âç . 313 .SAVAŞ ÇİL İLÂC W^^ KİRALIK ^"•Bayanlar blr tecrübe k â f i . ^ P Teknik Okulu Müdürlüğünden: Yıldızda bulunan okulumuzun muhtelif yerlerinde nıe.cııd olup yüklemesi ve belediyenin tesbit ettiej yere bosaltılması dahil olarak takriben 500 metre küp tas. t ^ r a k . moloz ile 240 ton kömürün Kurucesme ve Dolmabahçeden nakil. bosaltma, ambara muntazam istifi isi icin 25.9.953 Cuma günü saat 11 e kadar yazılı teklif vermeleri ilân o l u n u r . ( 1 4 8 8 9 ) DÜKKAN İstanbul Yenıpostane karjısında Erzurum hanı kapısı vanında üstünde odası ve telefonu bulunan dükkân kiralıktır. Han kahvesine müracaat. Telefon: 20984 1 / SATILIK ECZANE 47530 47539 47538 olscağmı arzederiz. KONTUAR Beyaz Sabun Satılacaktır MARİTİM Galata. Hovagimyan han 4 üncü kat. • Boğazicinin en zengin I nuhitinde zengin müstahI aratla dolu bir eczane saI a!:ktır. Müracaat: İ B I M H Tel: 23602 H ^ H İ ARSA Ankaranın en güzel yerinde Çankırı caddesi üzerinde otobüs durağı 17 m2 yüzü troleybüs cadde>; 294 metre 300 lira metresi. Aşağıdaki adrese müracaat. İ.E.T.T. İşletmelerinden: 1 Muhammen bedeii 7.200 lira olan 5000 kilo beyaz gabun 2 Ekim 1953 Cuma günü saat 10 da pazarlığa vazedilecektir. 2 Muvakkat teminat 540. lira olup bu ise aid sartnameler dahilî satınalma servisinden 40 kurus mukabilinde tedarik edilebilir. (14761) INSAAT ILANÎ, TURKİYE Manyasta Yapılacak İkiz Evler Türkiye Entlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğünden: 1 Bankamızca Bahkesir ilinin Manvas ilcesinde yaptırılacak olan 319.200 lira kesif bedelli 64 aded ev insaatı kapalı zarf usulü ile ve kısmen jötürü ve kısmen de birim esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltmeye girebilmek için eksiltme şartnamesi tarifatına göre hazırlanacak teklif zarflan 10.10 1953 günü saat 15 e kadar bankamız genel müdürlüğüne verilmis veya gönderilmis olmaları lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmelerden dolayı istekli itirazda bulunamaz. 3 İsteklilerjn eksiltme şartnamesi hükümlerine uyularak 16.518. liralık muvakkat teminat vermeleri ve en az 150.000 lira bedelinde ve bu eksiltme mevzuunu teskil eden insaat âyarında bina insaatını is sahibine karsı münferiden veya müctemian âkid ve mes'ul müteahhid sıfatile ikmal ederek ve en az muvakkat kabulünü yaptırmı= olması şarttır. prtaklık halinde birleşen isteklilerden yalnız birinin bu sartı haiz olduklarına dair resmî makamlardan almış oldukları belgelerle bjı güne kadar taahhüd ve ikmal etmiş oldukları işlerle varsa hâlen taahhüdleri altında bulunan işlere aid tam bir bilgiyi eksiltme evıakı meyanında bankaya tevdi edeceklerdir. 4 Bu is için teminat mektubu mukabilinde mukavelesindeki çartlarla 100.000 liralık avans verilecektir. 5 Eksiltme evrakını ihtiva eden dosyalar 25. lira mukabilinde İstanbul, Ankara ve Bahkesir Şubemiz Müdürlüklerinden tedarik edilebilir. 6 Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (14810) İRÂTLI SATILIK APARTIMAN İstanbul tarafı 5 kat 4 er oda bir hol, banyo. mttfak. helâdan ibarettir. Birinci kattan itibaren deniz görür, önü kat'iyen kapanmaz aylık geliri 750 lira senelik iradı 9000 liradır. 10 sene vergisi yoktur. 5 sene müddetle bankaya 20000 lira borcu vardır. 95.000 liraya satılıktır. Adres: Karaköy: Tramvav durağı Bankalar Hanı No. 60. Lutfi Kurt Telefon: 44894 44895 Bürp 85914 Ev 8 den sonra akşam. ŞEKER FABRİKÂLARI Â.Ş. den: Altı Şeker Fabrikasi Kurulacak 1 Muhtelif kapasitede altı şeker fabrikası kurulacaktır. Atideki sart ve vasıfları haiz firmalarm veya resmi vekâletnamelerini hâmil vekillerinin referanslarile birlikte 20/10/1953 tarihine kadar Sirketimizin Genel Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur: a) Asgari 1.500 ton pancar isleme kapasitesinde tam bir seker fabrikasını muvaffakıyetle kurmus olmaları. b) Teknik ve mali sartnameîerimizdeki icabları yerine getirebilecek kudret ve ehliyette olmaları2 Şartname almak üzere 20 10 1953 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmiyecektir. 3 Birinci maddede yazılı evsafı haiz firma vekilleri, her fabrikaya aid bir sartnameyi TL. 50. (Elli lira) bedel mukabilinde Ankaradaki Sirket Genel Müdürlüğünden alabilirler. (14646) DOLMA KALEMlNİZİN ÖMRÜNÜ UZATINIZ ! BELEDİYE ve MÜTEAHHİDLERİN Nazarı Dikkatine CADDE PARK •TENVİRAT DİREKLERI imal eden fabrika Üsküdar As. Şubesinden: BIELEFELD Şubemizde kayıdlı malul subay, er ve sehid yetimlerinin senelik yoklamaları 1 Ekim 1953 tarüıinde başlayıp 15 Kasım 1953 tarihinde sona erecektir. Malul subav ve erlerin resml sened. rapor ve ikramiye cüzdanlarile sehid yetimlerinin halen dul veya bekâr olduklarını gösterir muhtarhk ilmühaberleri, nüfus ve .ikramiye cüzdanları ile subeye müracaatları. *ENTEIERWERKE IIAHltAU AKTIENOESELLSCHAFT 1 Fakültemizin kalorifer dairesi kazanı ile intaniye paviyonunun kalorifer tesisatında acık eksiltme usulü ile tamirat yaptırılacaktır. 2 Bu işin tahmini kesif bedeli 16.285 lira olup geçici teminatı 1221 lira 37 kuruştur. 3 Bu i$e aid fennî ve idarî şartname. mukavele projesüe kesif ve evrak her gün mesai saatlerinde Fakültemiz Hesab tşleri Bürosunda görülebilir. 4 Eksiltme 8/10/1953 Persembe günü saat 10.30 da Tıb Fakültesi binası icerisinde toplanacak Satınalma Komisyonu önünde yapılacaktır5 İsteklilerin meslek ve sanatlarını gösterir hüviyet varakası. böyle. bir isi vapabileceklerine dair Bayındırlık Vekâleti Yapı ve İmar lsleri Reisinden ajacakları belge ve teminat makbüfclan ile birlikte belirli gün ve saatte Satınalma Komisvonuna gelmeleri ilân olunur. (14694) Ankara Tıb Fakültesi Dekanlığından: Parker Quink ealvx İHTİVA EDEN YEGÂNE MÜREKKEPTİR Artık, Parker Quink mürekkebı kullanınız. Çünku yalmz bu müre'Kkcp, kalemi koruyan Solvx ıhtıva eH^r. Tıkanmj ve yapntnaları önler, yazarken kal«*mı temızler ve mürekk*bın münaf.p mıktarda uca gel> mcsiDi sağ!ar. Quınk raurek* kebi ile zalıınetsiz yazarsınız. Sabit ve yıkanabilir rtııkleri vardır. Fiyatlar : TL. \2Z > l^sS Türkiyedc Mümessili : ELİ BURLA ve ORTAKLAR1 CalaU, Voyvoda Cad. 52, İstanbul KORUYUCU ıo MAJCHINENIAU M t l l W | l ( . tONIWIIK m Işçi Kızlar Aranıyor Türkiye Müracaat Yeri : A. TAŞMAN, Asirefendi caddesi Kısmet Han No. 18 Telefon: 26760 LCÛlÛlİhDİ MACUNU KULLANINIZ Ambaiâj işlerinde calısnıak üzere isçi kızlara ihtiyac vardır. İsteklilerin İstanbul Cağaloğlu Aksam gazclcsı sırasuıda Cemalnadir sokak No. 1. Ifc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog