Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHtJRİV KT • KAYIB ARANIYOR Çorlunun Paşaköyündeki gayrimenkulünün intikal muamelesini ikmal edeceğinden, Kadirden olma ve Kâtibeden doğma Yunusu 1912 senesinde Çorlu ilçesine bağh Paşaköyünden henüz bir yaşında iken evlâdlık olarak verilmi? ve bu ana kadar hayatından hiç bir haber alınamamıştır. Sağlığından malumat alınmadığından, bilen ve tanıyan şahısların aşağıdaki adrese insaniyet namma bildirmeleri rica olunur. Adıcs: Çorlu Paşaköyü muh tan Mnstafa Tabaka müra ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR Bütün ağrılara karşı Dram Tiyatrosunda Kesik kafa gb'receğimiz Aiglon ticareti nasıl hazırlandı? (Yavru kartal) tn hazırlaruşı öyie aceleye getirilrniş ki, bu piyeste baş rolii alan Cahide Sonku sinirleri bozularak bir müddet hastanede yatmak zorunda kalmış GRi K Makine Yağlar;nı almadan evvel fiatlarımızı sorunuz. Zygomala i N I N t i Röportajı yapan: Şahab Balcıoğlu Knlak. Bnrun. Bogaı (A6«; u ı u u ı ı ı u ^ u uısauıoi n» n.aı« ı , j^f . Dis) hasUlıkları mütehassisı sından para kazanmaktadır. Satışa nasıl kullanılacağını da gene alıcıdan öğrenmiştir. Tüccar. tâ onun çıkanian kafalann manzarası şu: Cagalofilu SaSlık Müdürltigü Mü nele çizgileri ayağına kadar gelir Ona hoşlan Mür Hele anındski yüz çizgileri f ayagına Kadar geıır u n s noşıankarsısında Kardesler Apt veya ölüm halinde buruşan çehre dığı şeyleri verir. Alış veriş senede veya ölüm halinde buruşan çehr Telefon: 23197 1 «!„ acı W=^ocî nin = „, ifadesi. Kıırıımns bir pild. jl, Aofa n r m a n l j r aracında vSTVİır Kurumuş bir cild, ii, rlefa oTnanlp» ara«ırır?a vstrlır. Devren Kiralık et ve kanı çekilmiş bir kafa ve | Balta girmemlş ormanlarda yolciınihavet dökülmesine çare bulun luk güçtür; fakat büyük ve kârlı SATIUK VİLLA YAZIHANE •1"' "apabilmek için her şeye katmuş sahici saçar. Küçükyahda, tren seçidinlanılır. Beyoğlunria. telefon ve mef Adeta buzda dondunılmuş gibi de hemen asfalta yakın bah Peruda'da kafa toptancılan varruşatile. Müracaat: Parduran kafanın aldığı şekil canhya çeli. konforlu vıllâ 30.000 makkapı tramvav durağı ne kadar benzerse o kadar mak dır. Bunlar da hikâye ettifimiz lirava acele satılıktır. İçinbul, fiat, her kafa başına 4 0 5 0 işlerle uaraşırlar. Hatıra avcılanna karsısı Kücük İs Han No. 181 EN M AMERİKAN dekilere müracaat. lira. ' satmak için kafa toplar ve büyük ^^M| Tel: 52838 ^ M Ambioco'daki Zefirim'in ticaret kârlar sağlarlar. BU2 DOLABIDIR. " • Operatör • Orolot v.nr osjn^e bu ksfaları söremez Hem Brezilvada ve hem de Peruda siniz. Orası bayagı bildigimiz dük kafa ticareti kamınen yasak olma• " Ürolag peratör * • Dr. Bahaeddin Lutfi kânlara benzer. Fakat biraz ötede sına rağmen bir çoklan kanunun Dr. Cafer Yıldıran orman ve çahlıklar arasında bir geçmediği yerlprde is görürler. Bu VARNALI yerli kulübesi vardır Sazlar, ka gün realite halinde bu tüyler ürİSTANBUL RIZAPAŞA YOKUŞU MILAS HAN No 9 I Cağaloğla Kızılay Cad. tdrar ve Tenasül Tolian npr+ioj ticaretin yapıldısını bildikmışlarla örülmüş bir kulübe! Bu I No. 62 (Sağlık Müdürlügü Hastalıklan Müteh»ssı<ı > >ı » ' » | kulübenin sahibi de Zefirim'dir Wi v < alâkahlar bilmemezlikCahide Sonku karsısı Keciören Apt. Kât Ualatasarav U Bankaa karşısı I doğru <>rada türlü türlü kafalar, kafatas ten eelirler. Çünkü ormanlar nü İ2 Tel: 24293 (Her'gün sal hi7 edilemiyecek kadar sık ve kanEinırnevruz sokak No 10/2 I No İstanbul Şehir Tiyatrosu bu yılAğustos ayının ortalarına lan görürsünüz'. at 15 ten sonra hastalarını 42203 da 1 ekimde perdesini açıyor. Dram bir gün Müfid Kiper: Kafataslannın , lt ,.«.. oluşuna jşıktır. .^, al «,o. D çıplak „., Cahide. dedı. tivatroya uğra bakmayın Asıllarına uvgun şekilde kısmında ilk eser, (Cvrano d<= Ber1 Belediyeye aid Sümer Sinemasında yaptırılacak 31096,95 Yeni Ginede hazırlanan kafalar I kabul eder. ... y r gerac) ın müellifi Edmond Rosıvı beklemektedirler De da Amazon kafalanna benzer. Yeni lira kesif bedelli tadil ve onarım isi karalı zarf usulü ile ekdım. bir (Yavru Kartal) latı va., h a z i r , a n ^ a v l tand'm (Aiglon Yavru Kartal) et. saç. göz, kulak, hulâ Ikesümiş kafanın eti ve kanı çekilgaliba kafi ımış. Ser. bir anla>ı\er. 1 siltmeye konulmuştur. y adındaki meşhur eseridir. Bu mü Bunun üzeıin insanın basmı teşkil eden ' dikten sonra sicak kııma konulur Bunun üzeıine hemen tıyatrova 2 İsin geçici teminatı 2332 lira 27 kuruşturhim piyeste, Napolyon Bonapart'ın koştum. GöHiştugum kımselerm hususî jlâc!ve orada vüzü buruşup kavrulunilâc ve orada vüzü buruşup kavrulunk u r u t u l t r ı a k t a h u s u s î ı Göztepe. Tanzimat (İtfaiye) sokagı 33 No. da bol çamlı 3 îşbu eksiltme 2 Ekim 1953 Cuma günü saat 15 te Beoğlu (Aiglon) rolünü Cahide Sontüccar ! gava kadar bekletilir Buralardan W f f l 2 e ç m e k t e d i r B u r a s l nı arzu etmedikleri manasmı cku 2efirim'in cKafa imalâthanesi» dir. getirilen kafalara halen Avrupabahcesile dört oda ikı holü olan konforlu bir daire senelik lediye Eneümeni huzurunda yapılacağından teklif zarfları ihale saa. kunun oynayacağmı haber aldık. kirahktır. Mobilyalı olarak da verılebilir. Telefon: 52149 tinden bir saat evveline kadar verilmiş veya posta ile gönderilmiş, olaçok şehirlerinde rastlamak , yolu düşenler, Sanatkâr, on beş gün önce ken dum ve esasea OJadaki soruşturma cakür. *'* disine verilen eseri alıp çahştnala larımdan da aynı neticeyi alıp evc .n.,u.. „„ oralarda seyahat edenler kabildir. rına başlamış. Kendisile görüşmpk döndum. Yalnız Yeni Gine ile Amazon , , | bunu bilirler. Esrarlı bir ilâclama 4 İstekliler, keşif ve şartnameyi Belediye MühendisliProva mevsiminin başl^masma \ fark var ki istedik. Fakat öğrendik ki, Cahide kafalan arasında . . . ğinden bedelsiz alabilirler. 810 pün kala Karaabcye gıtmei, ı' c,nl ıa.ru! ı nkızıloenlılerın Amerikah jYeni Gine verlileri ticaret için inM, Sonku, eserin verdiği üzüntü ve n f h r v e mera kafataslan 5 953 yılı Ticaret Odası vesikası ile bu i§e benzer diğer Çiinkü sevahatten döisan öldürmezler: orlann yaptıklan sıkıntıdan asabileşerek dinlenmek karar verdim. Esyalarımı hazır *r , bir isi yaptıklarını veya denetlediklerini mübevvin Fen Daireüzere hasUneye yatmış. Hıstaneye ken telefon çaldı. Açtım. Talât Ar nen Amerikah memleketine ,gayet âdetleri üzere ölülerinin kafasını telefon ettik; o sabah çıktığını soy temeldi. şaşırtıcı hediyeler, hatıralarla dön almaktır. ''" I" Erzurum sehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi sinden alacakları yeterlik belgelerini ibraz etmek mecburiyeT. A. ' lediltr. Nihayet sanatkân Yeniköytındedirler. Cahide, seni aradım. 3irınci 1 ^ r t ^bf'Jktkîd aptırılaeaktır. " deki evinde buWuk. 6 İlân, pul. mukavele v.s. masrafların ahcıva aid olduııyeste rolün var. 2 Tesisin işler halde kesif bedeli 991.152 73 liradır. gu ilân olunur. (14751) Tanıdığımız Cahide Sonku, «nu Hangi piyes? : ; 3 Bu Aşe aid muvakkat tfcminat 43.396. liradır. Yavru Kartal! lâkatlardan çekinen bir insan ol4 Teklif zarfları 24 Kasım 1953 Salı günü saat 15 te topAz daha telefon elimden düşümasına r&ğmen, bizi görür görmez: lanacak olan Satınalma Komisyonu tarafından açılacak ve ya Geldığinize ne iyi ettiniz, dedi. 'ordu. pılaeak incelemeleri müteakıb ihale kararı idare meclisince ve Benimle alay tnı ediyorsunuz? Siz gelmeseydiniz, gazateye telefon rılecektir. diye sordum. edip ben sizi anyacaktım. 5 Kapalı teklif zarfları 23 kasım 1953 pazartesi günü Hayır, c?k cH^î k^nuşuyorun: Kcnuşmağa başlar 'jaşlamaz ansaat 17 ye kadar Bankamıza makbuz mukabilinde teslim edil ladım ki sanatkârımızın 'çi çoktan dedi. Bunun üzerine hemen tiyatroya dolmuş, (Yavru Kartal) bardağı melidir. [iderek eseri istedım. Sabri Esad taşıran damla olmuş. 1 Sümerbank Kayseri ve Adana Pamuklu Sanayii Mü6 Bu ise aid ihale evrakı 25, lira bedel üzerinden banJiyavüşgil de aynı gün bu karar insaat yüksek mühendis ve mühendisleri ahnacaktır. Anlatrnağa başladı: essesesi Adana fabrikasmda mevcud, takriben 6600 paket do1 Tesislerimizde calıstırılmak üzere elektrik. makine ve kamız muhasebe müdürlügünden temin edilecektir. için, o da, e «Eftndim, Eıtuğrul Muhsin dan hfberdar olduğu ç kuma bükümlü 6 numara pamuk ipliğinin tamamı kapalı zarf 7 îhaleye eirebilmek için bu isi vapacagına kanaat hâAskerliklerini yapmış olanlar ve ingilizce bilenler tercih k ü daha yeni Beyin tiyatrodan ayrılmasından serini bastırmak üzere d usulü ile satılacaktır. sıl ettirecek tesisler yapmıs olmak lâzımdır. sonra halimiz malum... Tiyatromuz matbaaya koşrnuş. Yani ortada mat edilecektir. 2 İplikler Adana fabnkasında ve nümuneleri Müessesebu bir eser bile yok. Artık, ha2 Teknik mevzularda calıstırılmak üzere ingilizce bilir İhaleye gireceklerin bu hususu belirten vesikalarile 13 karejısorsüz kahnca. mecburî olarak, miz merkezlnde Pamuklu Şubesi Müdürlüğünde görülebilir. sım 1953 gunü saat 17,30 a kadar YETERLİK BELGESİ almak bazı s?natkâr arkadaşlara sahneye zırlığın derecesini varın kıyas e teknik tercümana ihtiyaç vardır. 3 isteklilerin bu husustaki şartnamemızi Pamuklu Şubesi 3 Kadrolar yevmiyeli olup mühendisler için 2040 lira üzere bankamıza müracaat etmeleri lâzımdır. escr koyma vazifesı verildi. 3u, din. Müdürlüğünden temin etmeleri ve tekliflerini 25 9'953 cuma tercümanlar için 1520 liradır. Miktarı ehliyete göre tayin edi8 Muayyen tarih ve saatten sonra vapılacak belge taEserin ilk iki perdesini elime al t. ı.ı;,* muvakkat bir \azifeydi. Esasen. bu günü saat 17 ye kadar Müessesemizdeki satış teklif kutusuna Itcektir şekilde vazife alan arkadaşlar da dığım 21 ağustos tarihindenberi per lebleri ve verilecek teklifler kabul olunmaz Postada vaki geatmış olmaları lâzımdır. Yazıiı muracaatıerın Yazılı müracaatlerin Sarıyar Tesisleri Grup Müdürlügü hem rol oynuyorlar, hem sahneye deler bize forma forma geldi. Sabri cikmeler nazarı itibara almmaz. 4 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Esad Bey matbaa matbaa dolasıyor, Nalhhan Barajı adresine yapılrnası: Santiyeve gelmek icin d eser koyuyorlar, hem de dışanda (14346) 9 İşin teslim müddeti ay veya hafta olarak teklifi yaAnkarada Etibank Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri. almış, film ve dublâj işlerile alâkalı bulu herkesi müthiş bir telâş (14831) oan tarafından bildirilecektir. Bu müddetin is günü olarak bilhummalı bir faaliyet icindeyiz. Ysl nuyorlardı. Nihayet, ilgili makamrolüme düşen kısım, dirilmesi kabul edilmez. lar, tiyatronun bu şekilde devam nız benim Telefon Numaralan Değişikliği edemıyeceğini görerek bir ecneo eski türkçeyle 240 sahife olduğuna 10 Banka, yeterlik belgesi verip vermemekte ve işi dircjisör getirmeğe karar verdiler göre, halimi artık siz takdir edin. lediğine vermekte serbesttir. (14777) yalmz ben miyim? Bu, pek isabetli bir karardı. Çün Ama çalışan Bütün arkadaşlarım, belki de sanat kü bizler, hiç birimiz rejisör değiGalata, Karaköy, Bankalar Hanı No. 51 58 gayretini liz. Zira hiç birimiz Avrupada en hayatlarınm en büyük Yeni telefon numaralarımız: az 56 yıl devamlı kalarak Avrupa gösteriyorlar. Bir de rejisör Mehizmet binainecke'nin halini gözönüne getirin: 1 Bankamızın yapümakta olan yeni Ticari kısım : 40696 ve 41325 tiyatrolarmı, meşhur sanatkârların . Artistler, mizansen, dekor ve kosları kasa daireleri ıçm a u « j a w tanınmış müesseselerin için dünyaca v^ terasillerini, meşhur rejisörlerin Teknik kısım : 42026 imalâtmdan olmak üzere kasa dairesi kapılarile bunlara mizansenlerini ve provalannı ya tüm gibi birbirinden güç işlerle uğ1 Ankara Kızılcahamam yolu Kim. 8050 deki Alabey rss^n adamcasız bitkin bir halde. aid parmaklıklı kapı ve bu dairelerin daimî havalanmalakından görüp tetkik etmiş değiliz köprüsü ve ayni yolda Kim. 8291 arasında tahkimat isleri ka1 rını otomatik olarak sağlıyacak, fakat herhangi bir suretle ' " •«! hiTmpt bina.Şimdi soranm size: Dünyanın Nihayet bütün bilgimiz, Muhsir binada yangın çıktığı takdirde hava muayyen bir ısı de pah zarf eksiltmesi suretile ihaleye konmuştur. Beyin bize öğrettiklerinden ibaret en güç oynanan eserlerinden biri 2 İhale 5.10 953 Pazartesi günü saat 14.30 da Ankarada recesine yükselince kasa dairesüe koridorun arasındaki tir. Şu halde aramızda ehliyetli bi bu kadar kısa zamanda hazırlaıur Etlik yolu Yollar 4. Bölge Müdürlü&ü binasında yapılacaktrr. bağlantıyı gene otomatik olarak kesecek tertibatlı havamı? Geride bıraktığımız bomboş rejisör yok. Bundan sonra böyle bir landırma cihazları ahnacaktır. 3 i s in muvakkat teminatı 7.877.80 lira olup muhammen rejisörün yetişmesi de zamana bağ aylarda hazırlansaydı ne olurdu 1 Eksiltmeye konulan is: Biga Devlet Hastanesi onarım işi 2 Yangın. oksidrik alevine ve makabla delinmeğe L olduğuna göre demek ki buaün sanki? Eğer maksad, Meinecke'nin bedeli 132.556.00 liradır. karsı dayanıklı olacak olan bu kapılardan. ajans binaları engel olmak ve olup kesif bedeli 24584.85 liradır. eahnemizin yabancı rejisöre olan muvaffakiyetine 4 Bu işe aid şartname ve diger evraklar mesai saatleiçin parmaklık kapı ağırlıgı hariç asıl kapı ağırlığı 500 ilâ 2 Eksiltme 8 10.953 Perşembe şünü saat 11 de Bayındırlık ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıkı Sabri Esad Siyavuşgilin 9 yılda rinde her gün bölgemiz malzeme âmirliğinde görülebilir. meydana getirdiği bu büyük eseri Müdürlügü odasmda mütesekkil ihale komisyonu marifetile kapalı 700 kilogramlık olmak üzere 80 tane şube binaları için yor. 5 Bu işe isteklilerin ihale gününden üç gün evvel dini oynamamaksa, bu biraz ayıb 0 zarf usuly ile yapüacaktır. ayni şekilde asıl kapı ağırlığı 900 ılâ 1100 kilogramhk olVaziyet böyle olduğuna göre tilekcelerine ekliyecekleri asgari bu is önemindeki bir isi yaplur. Çünkü böyle eserlerin tiyatromak üzere 50 tane, havalandırma cihazlarmdan 260 tane yatromuza, yabancı bir rejisörün 3 Eksiltmeye girebilmek için: mıs olduklarım gösterir belgelerini bölaemize göndererek yeya verilişi, muharrir veya müteralınması düsünülmektedir Bu aded %20 nisbetinde azagelışi bazı arkadaşlanmm rahatsız a İsteklilerin usulüne göre 184386 liralık geçici teminat terlik belgesi almalannı ve bu belgelerini verecekleri kapalı cime değil, tiyatroya bir hizmettir. lıp çoğalabilir. etmemeli, vazifelerinin muvakkat zarflarına koymaları şarttır. Cahide Sonku içini döktükten makbuzu vermeleri ve 1953 yılı Ticaret Odası vesikası ibraz etme3 Her firma kendi fabrikasınca standart olarak yaolduğunu hatırlayıp Sezann hakkı6 2490 sayılı kanun ahkâmına uyularak müracaat olunsonra, onun. hastaneye yatmasının leri. pılmakta olan kapı ve havalandırma cihazlarmın teknik nın Sezara verileceği gibi mütehasması. \ ; (14808) sebebini anlamış olduk. İyi ama b Bu gibi isleri iyi bir surette basardığını veya idare ve vasıflarını, lüzumlu ölçülerini müfredath ağırhklarını. EIS bir zatın hakkını teslim etmelisanatkânmızın (Yavru Kartal) da denetledigini ispata varar belgelerile birlikte ihale gününden en az şimdiye kadar bunlardan hangi bankalara verdiklerini dirler. Böyle olunca da, eser seç erkek kılığma girip temsil edeceği mek ve repertuar hazırlamak işi rolü başka bir artistle münavebe tatil günlgri hariç, üç gün evvel Vilâyet makamına müracaatle yebildiren türkçe tercümelerile birlikter^lzahnamelerini vetam salâhiyetle rejisöre bırakılma suretile o>Tiıyacağından da bahse terlik belseleri almaları. receklerdir. t c 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacakları teklıdır. Halbuki bugüne kadar ve ha diliyor. 4 Bu işle ilgüenecek firmalar her ağırlıktaki kasa lif mektublarmı ihale günü saat 10 a kadar makbuz karsılığmda len de rejisöre böyle bir salâhiyet dairesi kapısınm parmaklık kapısile birlikte ve havalanHer yıl olduğu gibi bu yıl da Pmarhisar sonbahar paBunu kendisine sorduğumuz za komisyona vermeleri lâzımdır. verilmediğinden, bir yığın lüzumsuz dırma cihazmın beher adedinin Fob ve Cif. îstanbul fiat| nayırı 12 Ekim 1953 tarihinde açılarak üç gün devam man: 4 Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. formalite yüzünden devam edegelarile İstanbulda gümrüklü olarak fiatlarını dolrr ve Türk edeceği ilân olunur. (14699) Bugüne kadar rollerini hiç 5 Bu işe aid kesif ve sartnameler tatil günleri hariç her len aksaklıklar (Yavru Kartal) ın lirası olarak avrı ayrı eösteren ve teslim müddeti ile bekimseyle münavebe şeklinde oy 2ün Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. (14793) başına çöktü.» dellerinin bankaea ödenmesine aid sartlannı bildiren teknamadığma göre( Yavru Kartal) gi lif mektublarını 910.1953 Cumartesi günü saat on bese Yani ne gibi? bi bir rolü neden münavebeyle oykadar kırmızı mühür mumu ile kapalı zarf içinde banka «Anlatayım: Bundan sekiz ay nıyayım? dedi Böyle eserlerde dub Şubemizden tütün ikramiyesi alan subay. er ve sehid yeinşaat müdürlüğüne vermis bulunacaklardır. önce (Tartuffe) ü oynuyorduk. O lör, tiyatronun her hangi bir hastimlerinin senelik yoklamalarına 1 Ekim 1953 tarihinde basla5 Firmalar tekliflerini verirlerken bu malzemenin zamanlar Meinecke ile Sabri Esad talanma sebebile kapanmaması için nıp 15 kasım 1953 tarihinde son bulacağıtıdan subemizde kake\dilerine ihale edilmesi halinde ihale bedeli üzerinden Siyavüşgil bana, önümüzdeki tiyat şarttrr. O kadar. vıdlı subay ve erlerin ıkramive tevzi cüzdanları ve raporlarile, bankaya % 10 nisbetinde kesin teminat vereceklerini ve ro mevsiminin (Yavru Kartal) ile Peki dedik Cahide Hanım, | sehid vetimlermin ise nüfus kâğıdı ve ikramive tevzi ciizdanlagerekli şekilde ambalâilavıp sigorta ettireceklerini de göz açılacağını, bunda rol alacağımı, şimdiye kâdar anlattıklar.nıza SÖre aleyhindeki hüküm, peşin verümiş j k a ç bin Cahide var. Fakat onlar, rile ve halen dul olduklarma dalr rp.uhtârl'k;ardan aldıklan b i bir rhükümdur. Şu halde muharriki kendilerini yetişürecek bir Şehir önünde tutarak fiatlarını tesbit etmis olmaları sarttır. hava hükümdur. Şu halde muhamkı kendilerini yetişürecek bir Şehir Şehir Tiyatrosunda tadsız bu sebeble yaz tatilinc'»n istifade L L S . Ti,,,»,»»,,^!, t=H=,, bir hava ilmühaberlerile her gün saat 9 dan 17 ye kacVr subeve müramantık değil, hırstır. Hırs ise bizi Tiyatrosu bulamadıklan için meç6 İstekli firmalar açıklanmasım istiyecekleri noktaederek Sabri Esad Beyle on veyi var. Bu havanın giderilmesi için ne ecıatieri. (307814919) güiünç etmekten başka şeye ya huller arasında kalıyorlar. Bütün on beşer günde bir. pives üzerinde yapmak lâzım? lar için Ankarada İnsaat Müdürlügünden gerekli bilgiyi ramaz. Biz, şahsî hırslarımıza mağlub istişarî mahiyette calısmamızın arkadaşlarım için de vaziyet bu alabilirler. Bir an gözleri daldı. Sonra ağır afaydalı olacağmı söylediler. Ben df, oluyoruz. Bugün «reiisör lâzıms 7 Banka, bütün işi toptan bir firmaya verebileceği merkezdedir. Biz her şeyimizi borç eserin ehemmiyetini düsüner=k diye bağırıyorsam, rejisör istemi ğır devam etti: gibi hafif kapıları bir firmadan agır kanıları ve havalu olduğumuz tiyatroyu yıkarsak teklifi memnııniyetle kabul ettim yenler kaHar bu işten ben de an t'nutnvıyahm ki hepimiz bu landırma cihazları baska baska firmalard>»ı alabümek, Türkc^den almancava ve almaneadan türkçeve tercüFakat, kararlarında bir türlü is larım Meinecke've muhalif olanlar. çatı altında adam olduk. İsim ve ne kazanırız? Hiç! Ama o zaman, ihalevi yatıırj vaomarrv^k veva tercih etmek hakk'nı mumeye muktedir müTpreim aranıyor. Ayrıca ingilizceye tikrar gösteremiyen tiyatromuz, o onun şahsına değil, vabancı bir re şöhretimızi, mevkiimizi ve bılgıle kendı kendimize kötülük etmiş olhafaza eder. Ancak firmalar 9 11 1953 CarfaTiba ak=îvâkıf olanlar tercih edilir. Talibler hal terlümelerile (Pkonuşmadan bir ay sonra bu eser İisör oluşuna muhaüftirler. AHamduğumuzu anlamak için çok geç mına kadar bankaea ihalenin kpndilerine vanıld'öı bi 1 !!caâız Türkiyeve eeldiâi zaman kaç rimizı bu tiyatroya borçluyuz. ŞeK 1560 Galata) adresine veya İstanbul 49445 telefon nuden vazgeçiyor. biz de bütün yaz kalmış oluruz. Şu halde şahsî hırsrilmediği takdirde tekliflerile bankava bagh savılmivakişi onu karsılamaya eitti' Kaç ki hir Tiyatrosu olmasaydı, ben, CaI marasına müracaatleri rica olunur. •^••^••B rahat rahat oturuyoruz. lanmıza gem vurmayı bilelim. Bu caklardır. (14805) Böylece bundan bir ay önceye şi makamına gioMp «hoş geldiniz» hide Sonku, bugün neydim acaba? kadar (Yavru Kartal) lâfı edilmedi. dedi? Diyeceğim gu ki, Meinecke Halen Türkiyede kim bilir kaç yüz, tiyatro, babamızu^ çiftliği değildicl eaereK LLan I Y U Bu dünyada her şeyin ticareti bu ticaretle uğraşırlar Kınlderiliyapılıyor ama insan kafasının alış lerden 23 liraya aldıklan kafalan veriş metaı halinde el değiştirdiğini ımalâthanelerde kıymetlendirdikbilmiyorduk. Bunu da öğreneceğiz: ten» sonra nn misline satarlar. • « o n r a on m KızılderUller böyle bir jeye neInsanı diri diri öldürerek kafa den âlet ouyorlar?. Soydaşlanru sı> "i para kaz?nma yolunu! geçim Kafa ticareti, meğer Brezilyamn öH'iüo. olü ^afslanndan Amazon nehri kıyılannda alıp yü yolunu kim öğretti onlara?. Buna kızılderilinin öldürme hırrümüş. İşin dehşet vericiliğini tasvir et sı sebeb değildir. Komşu kabilelere meğe, gayri insanî taraflan hak j " r=ı n n duygusu da yokrur. Ş auygusu aa vosıur. ı?u kında ahlâk va'zlığı yapmağa lü halde işin para ettiğini şehirdeki zum yok Herkesçe malum bir şey. | ,,r rUn öğrermistr Teşvik buBir insan, kafasmdan para kazana ! lunca, malının para ettiğini görünce cağım diye nasıl öldürülür? Buna öldürme hırsına kapılraıştır. İpticinayet denmez; Hayvanlık da hiç dailikte tüccara getirilen kafa ile, j » U i r Bu, düpedüz değildir. Hu ^i'inorijİT insandaki satışa çıkarılan bir meta arasında insandaki satısa nkarılan soysuzlaşmanın ne derekelere düş f^rk >oVtur. *n*idaî insana. bir detüğünü bütün çıplaklığile belli fa paranın geçer akçe olduğunu öğrettiniz mi ve hangi çeyin para eden bir ahlâk zebunluğudur. Kafa tacirlerinden en çok iş ya ettiğini ona gösterdiniz mi, artık nanı Ambioco'da yasamaktadır. Am ' >> i id ,• m r ve bir dqha ard'nı bioco, Brezilyann Amazon eyale bırakmaz. Kafa para ediyorsa tüctinde küçük bir şehirdir. Beyaz bir cara hep kafa getirecektir. Yani baba ile bir kızılderili annenin ' soydaşmı öldürecek ve kafasını oğlu olan tacirin adı Zefirim Con kesip satacaktır Bunu öğretmeden ceicao'dur. Şu halde beyaz k z ı kendisinin düşünmesine imkân ceicaodur. Şu halde beyaz kızıl karışığı bir melez!. Altm ve elmas yokturDemek oluyor kt kızılderili bu alış verişi maskesi altında kızılderililerin iptidailiğinden istifade cinayetleri teşvikle, para kazanederek öldürttüğü insanların kafa mak için yapmaktadlr. Paranın başarı ile kullanılır Ankara İstanbul As. Tıbbiye Okullarına Giriş Şartları Bu yıl As. Tbb. Okulunun birinci ve ana smıflarma tabib, diş tabibi, eczacı ve kimyager dalıria ögrenci ahnacaktır. Ara sınıflara her zaman öğrenci ahnır. Dis. eczac^ kimya dalına girmek istiyenler, İst. Tıb Fakültesi girme ımtihanlarmda muvaffak olanlardan, tıb dalına girmek arzu edenler de Ankara Tıb Fakültesi girme imtihanlarında muvaffak olanlardan a h nacaktır. Tıb dalı Ankaraya. diğerleri tst. As. Tıb. Okulu Md. ne müracaat ederler. Müracaat. Fakülteye giris imtihanların dan on gün sonraya kadardır. 1 inci smıfa girecek ögrencilerden aranılacak şartlar: 18 yaşmı ikmal etmis 25 yaşını bîtirmemis olmak. Ankara ve tst. Tıb Fakültel°rinin yapacagı giris imtihanlarmdajti muvaffakıyet dereceler^ve göre almacak. Ara sınıflara alınacak öğrencilörde aranılacak şart: Tıb Fakültesine kayıdlı olmak. üst sınıfa iyi derece ile va ikmalsiz olarak bu yıl ^çmis olmak. yasları:2 nci sınıfa girecekier icin: 24 yasma basmamıs olmak. 3 üncü sınıfa girecekler içia: 25 yaş.na basmamıs olmak. : 4 üncü ile diğer sınıflara girecek öğrencilerin yaslarına b rer yas daha ilâve edilir. Okula girmek istiyen bütün öğrencilerden istenilen belgeler: As. Tıb. Okuluna girebilir kaydile tam tesekkCUü bir As. hastahaneden saglam raporu almak, nüfus cüzdanı. iyi hal belgesi (EmniyeHen), verilecek nümuneve göre Noterlikten tasdikli ebevevninin veya velisinin taahhüdnameleri. 8 aded vesikalık resim. okula girmek istediğine dair okul Md. ne hitaben yazılmış dilekçeFazla bilgi almak istiyenlerin Okul Md. lüklerine müracaatleri. (3072 14913) 1 Mde ve barsdk mcıhrik jshallere far$ı kullmlır şişesi 70KRŞ NANESON MOTÖR ve MAKÎNE YAGLARI Bahçekapı Germanva Han İSTANBULKAYTB 1944 yılında Kindılli Llse. slnden orta 1 öen »teııs oldugum tas. diknamemi kaybettim Yenislnl tlaca. ğımdan eskialnin hiikmü yoktur. Nevrtye Erkıslan Tecrübeli ve sıhhatli dadıya ihtiyacı olanların 29042 No. lı telefona müracaat leri. Operatör • Dolstor Dadı Arıyanlara KİRALIK Yenî insa edilmiş depo, fabrika, imalâthane, lâborâtuara elverişli katlar kiralıktır. Vefa caddesinde Bulvara 100 metre mesafededir. Müracaat: Mercanda Birol han sahibine ZÎYAFDDİN MAKTAV itölpöînt . DEPOSU JAK GRUHBERG HALEFLERİ Elâzığ Belediye Reisliğinden: f Kiralık Kat Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır İLLER BÂNKASINDAN: ¥ ¥ İ B ANK Sarıyar Tesisleri Grup Müdürlügünden: Y. Mühendis. Mühendis ve Teknik Tercüman Ahnacaktır 6 numara pamuk ipliği satışı Sümerbank Alım ve Salım Muessesesl Müdürlüğünden: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MADEN EKSPORT LİMİTED ŞİRKETİ \wmmmmmmmmmmmm T,G. Ziraat Bankası Genel Müdürlügünden: Yapı İşleri İlaıtı Kasa dairesi kapıları ahnacaktır. Yoia müteallik Muhtelif Tahkimat işi Yaptırılacak Ankara Yollar 4 üncü Bölge Müdürlüğünden; Çanakkale Bayındırlık Müdiirlüğünden: , Pmarhisar Panayırı ı [Pınarhisar Belediye Reisliğinden: Fatih As. Şubesinden: SİMIRE.ÇARPINTiy^BAYGINLlGA MÜTERCİM ARANIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog