Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

VUiaHUKlYET 23 Eylu Ö953 ^iinün $esimleri Bankalardan istenen Güzel ve sıhhatii Hububat istîhsalîmîz bu çocuk yıl 14 milyon ton yardımın mahiyeti Baştarafı 1 inci aahifede daşlara tanıtılması ve sürümünün temini hususunda lâzım gelen gayretlerin gdsterilecegiııi ve hattâ halkımızm bu hususta belirmeğe başlıyan alâkasının geliştirilme3İ yolunda sarfedilecek emeğin bankalarımız tarafından bir vazıfe telâkki edileceğini ifade etmişlerdır. Toplantıda bulunan Bakanların mütalea ve temennilerine banka mümessillerinin de tamamen iştirak etmeleri üzerine, Bayındırlık 3akanı, teknik ve iktisadî etüdleri ikmal edilmiş olan bazı projeler h a s kında etraflı açıklamalarda bulunmuş, bu işlenn müteşebbislerine temin edeceği sağlam ve ehemmiyetli kazanclar üzerinde durarak yabancı finansman mümessillerinin daha şimdıden bu teşebbüslere üçte iki nisbetinde kredi verme tekkfinde bulundukiarını belirtmiştir. Bunun üzerine toolantıda hazır bulunan m.lli ve ecnebi bankalar, tam bir anlayış ve mutabakat haiinde bu maksadlarla çıkanlacak hisse senedlerini arzu eden vatandaşlara şubelerinde satmak suretile lüzumlu sermayeyi toplamak içın bir şirket kurmağa karar vermişler ve |in sevk ve ıdaresini ekseriyeti hususî bankaıardan mürekkeb bir komıteye tevdi etmişlerdir. Gazetemizin tertibine karar ver. diği güzel ve sıhhatii çocuk müsabakasının esas şartlan çunlardır: 1 Müsabakaya iştirak edecek çocuklar 4 yaşını bitirmiş ve 7 yaşuıa basmış olan erkek ve kız çocuk lardır. 2 Erkek ve kız çocuklar için ayn burer müsabaka tertib edilmıs tir. 3 Çocukların Türkiye Cumhu riyeti tebaası olmaları şarttır. 4 Müsabakaya gırecek çocuklann kartpostal büyükluğünde duz siyah parlak kağıda basılmış birer fotoğraflan, gazetemizde neşredilmek üzere gonderilmelidir. Fotoğraflann bıri baş, diğeri boy olmalı yeni bir tenkid vesilesi yapılmıştır. C. H. P. organı «Ulus» gazetesinde Hüseyin Cahid Yalçın, bunu, halkın bankalara emniyet etmiş olduğu iki milyar lirayı mütecaviz parasına el koymak manasını ifade eden bir kombinezon diye vasıflandırmaktadır. Bu yazı üzerine dün, Gumrük ve Tekel Bakanı. Maliye Bakan Vekılı Emın Kalafat, Anadolu Ajansı vasıtasıle «Ulus» a cevab vermiş, toplantınm mahiyetini şu şekilde açıklamıştır: «Bundan bir hafta kadar evvel dört Bakanımız İstanbulda piyasa mahfillerile temasa geçerek malî ve iktisadî mevzularunız üzerinde ükır teatılerinde bulunmuşlardır. Bu görüşmelerden biri de bankccılarımızla yapılnuş ve süratie gelışen kalkınma gayTetlerine geniş ölçüde faydalar sağlayacağı muhakkak bulunan sermaye pıyasası uzerinde durulmuştur Bakanlarımız, bankacılığımızın bugün vasıl olduğu yuksek ıtibar seviyesile bu sahada da yurdumuza büyuk faydalar sağJıyabıleceğıne ışaret ederek enerji ve münkale işletmeleri gıbi hem memlekete hem de hıssedarlarına devamlı ve emin kazanclı yatırun mevzulan hakkında etrailı Ingiliz teerübe pilotlamdan Neville Duke'un ıçak rürat rekorunu yeniden kırdığını bildirmiştik. izahat vermislerdir. Bu konuşmalar ÎTukandaki resimde: bir Amerikan tepkili Sabr« tipl uçaga aid rekoru kıran Ingiliz binbaşısı uçağında sırasında bankacılanmız da, bu mev zularda teşekkül edecek şırketler (orulmektedir. Bu uçak tepkili bir Havker Hunter'dir. tarafından çıkanlacak hisse senedlerinin, garb memleketlerinde yapıldığı gibi tasarruf sahibi vatan dır. Ankaradaki buğday silosu Gönderilecek resimler, ida5 Bastc.rofı I incı sahı)ede muştur. Bu arada ziraat mahsullerl rehanemizde küçük jüri heyetı tamize ârız olan hastahk ve haşer3rafından tetkik edilerek müsaba Tarım Bakanı Nedim Ökmen şu lerle devlet tarafından yapılmakU beyanatta bulundu: kaya iştiraki münasıb gorülenlerın «Çok iyi bir mahsul senesi bulunan geniş ve şümullü mücafotoğraflan neşredılecektir. idrak etmiş bulunuyoruz. 1953 yılı deleler de ziraî istihsalünize müs6 Gönderilen resimlere çocuk ekiliş ve istihsal duıumu hakkmda bet şekilde tesir etmiştir. Bilindiği ların isimleıini, soyadlarmı, bov yapılan son tahnrunlere göre bu se üzere bu yıl cenub vılâyetlerımizin ları, ki'olan, doğum tarihleri nü neki hububat ekilişi 1952 yılma na bir kısmmı kaplayan çöl çekirgelefus cüzdanlarına uygun olarak ih. zaran yüzde 9 fazlalıkla 10 832 000 rine karşı çok muvaffakıyetli bir tiva eden ve aılelerinin sarıh ad hektar, hububat istıhsali 'se 1952 mucadele tatbik edilmiş ve en ufak resleri de bulunan birer kâğıd ilâ ye kıyasla yüzde 10 kadar bir faz bır zarar dahi vermelerine meyve edümelidir. lalıkla yuvarlak rakarn 14 ınılyon dan bırakılmadan çekirgeler tama7 Resimleri ve bu hüviyet kâ tondur. Bu rakamlar Cumhurıvet men itlâf olunmuştur. Bundan baş ğıdmı havi zarflrm üzerine •Ço devrinde erişebildığimiz en yıifc ka, gene ziraat mahsullerimize muGörülüyor ki bu toplar.tmm ko cuk müsabakası» kaydının ilâvesini sek ekiliş ve istihsal mıktarlarını sallat olan fare, sune, zeytin güvesi göstermektedir. 1953 yılı hubub' ve sineği, pamuklarda yeşil ve pem nusu, tasarruf sahibi vatandaşlan rica ederız. be kurt, ve mevvalarımıza ârız olan 8 Resımlerin neşri bittikten ekiliş ve istihsal miktarlannı 195 mıza yeni ve verımli bir yatırım sahasının mevcud olduğunu bıldir sonra, i!k bir e'eme yapılacak ve sene^ile mukayese edersek hububat muhtelif hastalık ve zararlara karmek ve bu hususta bankalarımızın bu elemede 10 erkek, 10 kız çocuk ekılişındeki artışm 1950 ye naza şı yapılan mücadelelerde de çok hayırlı tavassutlarından faydaian büyuk ıuri tarjfmdan seçılecektir. ran yuzde 31, istıhsaldeki artijin muvaffakıyetli neticeler almmıştır.» maktan ibarettır.» 9 İlk elemede seçilen 10 kız ve ise yüzde 75 olduğu edrulur. Lavrenti Beria esrarı dün de aydınlanmadı polis şefi dün akşam, basına verdiği demeçte şunlan söylemiştir: t Meksika hudud şehirleri ve limanlan sıkı ve devamlı bir kontrol altındadır. Böyle bir şahsın gd rülmemesi imkânsızdır. Maamafih tahkikata devam ediyoruz » Bununla beraber, Beria'nm Sovyet topraklannı terkedebilmiş olması, hâdisenin Sovyet propagandaği tarafmdan kasten ortaya aüldığı fikri beliren başketin diplomatik çevrelerinde gittikçe az muhtemel olarak telâkki edilmektedir. Sovyet makamlarınm boyle hareket etmekte üç sebebleri olacağı belirtilmektedin 1 Kuzey Amerika casusluk ser vislerile mutabık olarak, Beria aleyhine yapılan ithamları daha da kuvvetlendirmek, 2 Beria'nın kacma teşebbüsünde bazı kimseleri suç ortakhğı ile itham etmek, Kacılar arasında kolera 10 erkek cocuk arasmdan ikinci ve sonuncu bir seçmede gene buyük jüri tarafından birı kız diğeri erkek olmak üzere iki eüze! ve sıkhatlı çocuk seçılecektir. i Kayıb Ingiliz diplomatı Maclean'm eşi ve üç ço;uğunun İsviçreden demir perde gerisine geçtıklerini fciidirmiştık. Kadının çocukları ıle birlikte kocasınln y&nına kendı'ığınden mı gittıği, yoksa ajanlar tara3 Batı dünyası, eski Mareşalın tndan tuzaga mı düşürüldüğü henüz kat'ıye+le anla ılmış değıldır Yukarıdakı resimde Bayan Maclean'm el'an Rusyada mı bulunduğunu, Lausanne'da bir garajda bıraktığı otomobılı gorülmek.edir. yoksa kaççmaya muvaffak mı oldu ğunu bilmediğmden, Beria'yı mahkamesiz ve sebebsiz ortadan kaldır ma. Musaddık'ın Hiraflar da bulunduğu bildiriSiyor 10 Buyük jurıde bulunacak Baştarajı 1 mcı sahıfede zevatın ısımlennı ayrıca neşredebit edilmiştir. Hacılan getiren Yakub gemisinde ceğız. 11 Son seçimde birinciliği kaisyan çıktı Fransız gazetelerırun Süveyşten zanacak yavruLr şe:efine büyuk bir balo verilecek, çocuklara tac alarak verdıkleri (20 eylul) t'itihli giydirme töreni bu baloıla yapüabir haberde, Yakub adlı Türk gecaktır. misi ıle seyahat etmekte o l u haeı12 Müsabakada birinci olacak larm isyan ettikleri, Mısır po'isının hâdiseye müdahalede bulunduğu çocuklarm ilkokuldakı tansıl masrafları gazetenuz tarafından temm bildirılmiştir. edilecektir. Bu haberde şu tafsılât da veril13 Resımlerin neşrine hangi mıştir gün başlıyacağımızı yakında ılân aCiddeden gelmekte olan Yakub edeceğiz. Bununla beaber miısa. gemisınde istif edilmiş olan 1100 bakaya girecek çocııkların resimhacı, kaptan, transit paraiinı temm 'eri pszartesi pünunden itıbaren edınceye kadar geminm Suvryş kabule başlamış bulunuyoruz. açığında demır atıp bekleyeceğjni Resimleri ücretsiz cekccek olan öğrenmce isyan etmişlerdır. Bunlar, gayet kötü şartlar altmda seyahat Güzel ve sıhhatii çocuk müsabaettiklennden, kendilerıne çok ffna yemek verildığinden sıkâveteidir ks^ma girecek çocukların resimlerinı, gazetemiz namına ücretsiz ler. Yakub gemisi 400 yolcu rlacak çektirmeyi düşünduk Aşa^ıJa şekilde hazulanmış ıken buna 3100 isim ve adresleri yazılı fotografhahacı konulmuştur. Bunun uzerme nelere müracaat edilmesini rıca Mısır polisi gemiye bınmiş ve hâederiz: dıse yatıştırılmıştır.» Foto Süreyya: Beyoğlu Tünel Aynı haberde şu malurnat veril meydanı. mektedir: Foto Zeki Biikey: Beyoğlu Istik«Yakub gemisi pazartesi günü lâl caddesi, Galatasaray Lisesi karSuveyş kanalını geçmeye Uaslaya şısinda. cak ve İskenderiyeye gHecektır. Foto Klub: Beyoğlu Melek sineTakat kanal seyahati esnasında Mı raası sokağı. sır polisi gemıde bulunacak, >rni Foto Limasollu Nari Istiklâl cadhâdıselerin çıkmasını onlsvecektır. desı Tunel mevdanı civarı. İsyan cumartesı akşamı patlak veıFoto Asral: Kadıkbv, Altıyol. mıştir.» Dığer fotografçılardan arzu eden Hububat istihsalindeki artış bilhassa buğdayda fa7İa olmutur 1950 yılında3 871926 ton olan buâday istıhsali 1953 yılında 7 .500 000 tonu, yani 1950 ve nazaran hem;n hemen iki mislini bnlmustur Istihsalimızde görulen bu *ev>z'i artışlarda mus^ıd ceçen hava şartlarının tesin olmakla beraber bilhassa iyî vasıflı ilâclanmış tohumluk ve kimyevî gübre kullanılmasınm, zirdatteki makineleşme sayesmde tarla hazırlama. ekım ve hasad işlerınin zamfnında ve teknik usullere uygun bir şekılde yapılmasınm da çok büyük tesirlerı ol Tarım Bakanlığma 40 milyon lira tahsis edildi Ankara 22 (T.HA.) Karşılıkh Yaıdım Teşkılâtı fonundan Turkiye Tarım Bakanlığı emııne 40 milyon lıra tahsis edıidiğı bugun resmt'.n açık'anmıştır. Bu 40 milyon liranın 10 mılyonu 1953 yılında, 20 m lyonu '954 te ve mütebakisi de Ufe5 yüında kullanılacaktır. Tahsis edilen 40 milyon liranın 7,5 milyon hrasmın Veterir.er iş'erınde kul anılması kararlaştınlmış ve bu hususta 3 yıllık bir plân hazırıanmış bulunmaktadır. Donanma günü Baştaraft J tncı sahıfede koyma merasimindçn sonra merasim alayı Harbiye Maçka yolu ılî Beşıktaşa gidscektir. Saat 11.30 la Beşıktaş Barbaros abidesi onünde Barbarosun Prevezede kullandığı bayrak merasimle dıreğe çekilec=k ve Barbaros abıdesine çelenk l;onacaktır Bunu müteakıb hitab*lerde bıılunulacak ve Besıktaştaxı merasım mehter takımı ve levendlerin iştirak edeceği bir geçid resmi ile sona erecektir. ne Mısırda yeni fevkifler Baştaratı 1 ıvn îahifede bu bölgeye dahil addedilip edılmiyeceğı henüz halledilmemiş bır mesele olarak durmaktadır. İngiltere, İranın bu bölgeye rlahil addedılmesini ıstemekte, Mısır ıse bu fıkri kabul etmemektedir. Gene İngılız çevresinden belirtıldığine gore. Mısır, İngıliz teknısyenlerinin Süveyşte yalnız üç sena kalabilecekleri hususunda ısrar ettıği takdirde İngiltere, kanalın yalnız bir haıb vukuunda değil, fakat bır harb tehdidi mevcudiyeti karşısında da kullanılmasma izin verilmesini ısıtyecektir. İngiliz şahsiyeti müzakerelerin bundan sonra bu iki esas etrafında cereyan edeceğıni ılâve etmiştir. Gemiler alay sancaKİan ve ferlerle donatılacak, gece radyoda 27 evlul Donanma gunünün ehemrrjiyetini belırten bir konuşma yapılacak ve gemılerden havaı fışekler atılacaktır. Amerikan gazete kralı Hearts'in serveti cMusaddık'ın en buyük suçu, Şahı tahtından devirmek ve memlekette rejimi deâistirmeğe teşebbüs etmek olmuştur. İyi nıyetle BaştaTafı 1 ıncı sah,]eüe hareket ettiğıne dair bey;natta bu«Gürcıstanm en kıymetli evlâdiB lunması suçunu hiç bir şekilde olarak vasıflandırmıştı. tahfıf etmiyecektır.. Son ağustos ayında Moskovada Bu arada MusadHık ve mesai artoplanan Sovyet Yuksek Şurası kadaşları hakkmdaki tahkikata astoplantısında açıktan açığa Berıakerî mahkemede devsm edilmeknın ale\ hınde bulunan Gürcistan tedir. komünist paıtısi genel sekreteri Yetkili mahfillerin bildırdikle Mırsthkılava da bugun vazıfesınden rine goıe tahkıkat sırasında Mu affedilmiş ve yerine Sovyet mesesaddık, sıhhatinin bozukluğunu lelerıle uğraşan batılı uzmanlann bahane olarak ılerı surmüş ve haismıni dahı işitmedıkleri Mamalad. talarını yakın mesai arkadaslarına je isminde bırisi getirilmştır. uyarak yaptığını itıraf etmiştir. 1951 senesnden 1953 senesı başıMusaddık'm itirafları na kadar Bakradze Başvekillikten Tahran, 22 (Nafen) Eski BaşBaşvekil muavinhği vazifesine inBirleşmiş Milletlerdeki Polonya heyetine mensub bir Üniversite profesorü olan Dr. Marek Korobakan Musaddık'ın, silâhlı bir adırılmıştı. Fakat Stalin'in olümünü w4ez. Amerikaya ütica etmiştir. Yukarıdaki resimde, profesör gazetecilere Polonyada hükum surmekte yaklanma ile iktidarı ele geçirmemüteakıb Beria Sovyet Rusyanın olan baskı rejımi hakkında izahat verirken görülmektedir. ğe ve memlekette cumhurıyet reiki numaralı adamı haline geldıği jimini kurm;ğa teşebbus ettiğine zaman tekrar Başvekillığe yükseldair bir itırafname imzaladığı biltilmişti. dirilmektedir. Tahran gazeteleri, bu itirafnamenin dün Musaddık ta rafından imza edildığini açıklamışIardır. Musaddık, bilhassa silâhlı ayaklanma ile mevcud rejımi devırmeğe teşebbus suçundan yargılanacak tır ki bu kendisini idama veya müebbed hapse kadar götürebilir. Musaddık ile alâkalı davanın önumuzdeki gvınler içinde başlaması na intizar edilmektedir. Malenkov, Gürcistan Başbakanmı azletti NewYork 22 (Nafen) Ağustos 1951 de ölen Amerikan gazete kralı Wıllıam Randolph Hearst'ın, lerin de isım ve adreslerini bir 60 milyon dolarhk bir servet bırak 1 mektubla idarehanemize bıldirme tığı tahmin edilmektedir. lerıni rica ederiz. Roma 22 (a a ) Bu sabah Romada toplanan Avrupa siyasî cami ası konferansına katılan Dış Işleri Bakan yardımcılan ilk iki toplantılarında önce usul meselelerini tetkık ederek süratie karara bağladık tan sonra umumî mahivette müza «Olî 1 SterüD 100 Dolar î ^ 19 Avrupa camiası konferansı Acıııj Kapuut 784 T84 !81 280 30 100 trans>2 frangı o.50 0.80. 44 80 44 M lou urei 100 Uvı«re rrangı 64 03 64.03 100 FIODIı r3 68 JU /3 b8 40 m« Belcıkı frangı 5 60 Slt 100 DrarınU 9334 1334 İUU v e k o u u ^ Ist. Borsasının 22 91953 fıatları Ticarel Bakanın?n sanayirüerle yaplığı topSanlı Kuı ı 38^8.87 .4 1/ .H S8.8X.87 . ,. bSHAM vc TAHV1LA1 '. ' H I A I 1 1 AHVI1.I.KK 2100 21 75 23 00 22 95 > 22 40 • 23 60 * 22 9 0 ' 23 15 « 21 80 22 00 112 50 Kâşgari kabilesi Tahran, 22 (a.a.) Yüksek mevki işgal eden resmî bir şahsiyet bu sabah, A.FP. ajansı muhabirine verdiği beyanatta, hükumetle Kâşgari kabilesi ileri gelenleri arasmda ya Tahranda, yahud Şirazda ya kında müzakerelere başlanacağım söylemiştir. On güne kadar bir anlaşmaya varılması için bütün gayretler sarfedılmektedir. Bunun sebebi de on gün sonra âşireti teşkil eden binlerce ailenin mevsim dolayısile, hayvanlan ile birlikte yayladan Şiraz civarındaki kışlaklara inecek olmasıdır. Şimdiye kadar yapılan müşahedeler, bu göç esnasmda kabile efradı ile hukumet makamlan arasında hemen hemen her sene hâdiseler çıküğını göstermektedir. Hukumet bu sene hâdiselerin slyasî karışıklık mahiyetini almasından endişe etmektedir. Vakıâ Kâşgariler Başbakan Zahidî aleyhinde herhangı bir muhalefet tezahuründe bulunmamışlarsa da Musaddık idaresi zamanında elde ettikleri yan muhtariyeti muhaiaz* etmek istemektedirler.. 6 Türk Dij Hekimleri kongresi dün de çalısmalarına devam etmiştir. Toplantıda muhtelif teblığler ekunmuştur. Çalışmalar bugün sona erecektir. Resim, dünkü toplantıda okunan tebliğleri dinliyen dij hekımlerini göstermektedir. Almanya havacılığma yardım BaştaraU 1 icı sahtiede yardımda bulunmağa hazırdır.» Sozcü, diğer bazı Amerikan uçak fabrikalarının da aynı şekilde yardıma hazır olduklarını belirttikten sonra «Lookheed» kumpanyasımn temsilcilerinin yakında Almanyaya gelerek eski Alman uçak ingacılaıından • Messerschmıdt» \e «Heinkei. ile temssa geçeceklerini bildirmi$tir. Bu müzakerelerin ba§ lıca gayesı, bu iki fabrıkanın uçaklar için gereklı parçaların ımaLondra 22 (Nafen) İngiltereline başlıyabılecek bir durumda o nin yeni Türkiye büyük elçisi Sır lup olmadıklarını tesbit etmektir. James Bowker'm Ankaraya yeni Muspet bir netice alındığı takdirde, vazifesıne aralık aymda gıdeceği Alman f brikaları bu parçalan yal anlaşümaktadır. Şımdi Sir Janus nız Alman havacılık kumpanyası Bo'Aker ızıne jiKinaktadır. • Lufthnsa. ya s,tmakla kalnvyaIngiliz gazeteleri bu sabahkı nüs caklar, ajnı zamanda Avrup da j halarında, Ingılterenin bu yeni kullanılan butün «Lookheed. uçakI Türkiye büyük elçisinden ehemmilarına da vereceklerdir.. lyetle bahsetmektedirler. Ingilterenin yeni Ankara Elçisi aralıkta gelecek Mıllı Mudafa İV Z raat Bankası I dası salonur^a şehrimız ıthaiâtçı ve , legeleri söz almışlardır. Bugünkü Zırsat Bankası muzakerelerin mahiyeti hakkında ıhracatcı tacirlerile bir toplantı yap . r 41/1 1 1 AH\II 1 KK ! hiç bir teblığ yaymlanmamıştır. Bu mıslardır. 1941 Demıryelu VI , , . , .. , ,, nunla beraber oğrenildıeine eöre. 107 20 f t Bu tcplantıda soz alan Ekonomi ' . , . . . ,.,.:,'. KaRınma I 106 S0 • . T.^L. C.U TT»*V,. Çelikbaş. ve Ticaret Bakanı Fethı r o ı ; m , = ı Holanda deleşesı, bugun beklenıldı Kalkınma n 106 90 ği veçhile, ekonomik birlik mesememleketimizde tarihî değer taşıyan 107 15 Kalkınma III 1948 ıstıkrazı I lOfiSO | müesseselerin buh'nmayışmdan bah lesine temas etmiştir. Dığer üye 1948 ıstikrazı II 106 80 settikten sonra sözlerine şoyle de devletlerin hepsinin Holanda görü1949 ıst'krazı 106 25 * c vam etmiştir: "np ınöcâkl n zpnnedi!mem°kte•" > ^ Al/I 1 1 AHVII 1 f K , dir. Almanya da bilhassa siyasî ma Temmuz ayında Beria vatan haMemleketimizde babadan oğula ve 1938 ıkramıyeli 22 90 ini ilân edıldiğı zaman Bakradze toruna ıntikal eden müessese ve ruyettekı meselelere, bu arada Av1941 M M. 1 23 45 rupa icra konseyinin, yanı camıaSovyet Yüksek Şurasında soz ala fırmaların kurulmaması için hıçbır Ikr. Demıryolu IV 110 20 111 20 Ikr. 1941 Demiryohı V rak Beria'nın aleyhmde bulunmuş sebeb yokrur. Mılletinrze her şe nın hükumetinin kurulmasına ehem 1951 tahvili 105 75 ve onu vatan hamliğıle ithamdan yi yapabilecek kudrettedir. Durüst miyet atfetmektedir. Esasen bugun Ziraat Bankası III 10170 geri kalmamıştı Bakradze aynı za çalışmıyaclar, dürüst çalışanların bütun delegeler, umumiyet.e bır Ziraat Bankası IV 101 30 Birleşmiş Milletlerin kurulması yoZiraat Bankası V 10185 manda, Beria'nın maskesini yü aleyhine gaynmeşru rekabet imkân lunda mumkün olduğu kadar ileri zünden indırdıği için Gürcistan ko larmı aramaktadırlar. Buna manı '", 4.D fAIZLI rAHVII.I.KK gitmek arzusunda olduklarını gosmünist partisi merkez komitesine olacağız. Şimdi artık yeni yeni termişlerdir. 1949 tahvili 105 50 müesseseler ve rantabl bir sanayi alenen teşekkür etmişti. kurmak için memleketimizde bütün Bınka Hıwelerı «c Maden ^Irkeilen Fakat kader onu mukadder âkıKanserle mucadele şartlar mevcuddur. betten kurtaramadı. Tiflis radyosu T. C Merkez Bankası 241 15 Londra 22 (Nafen) Kanser Artık iştira kabiliyetimiz çok Garantl Bank 117 50 Bakradze'nin azledildığini ve yerimütehassıslarından Arthur McKirODiıgasyon And. 154 'M) ne tanınmamış bir şahıs olan Hish yükselmiş bulunmaktadır. ŞartlarıYapı ve Kredl Bank. 16 00 mız o kadar müsaiddir ki, bır an dy, tütünün kanser hastalığı ile vıli'nin tayin edildığini bildirdi. 40 00 Iş Bankası bile kaybetmemeliyiz. münasebaünı tayin maksadıle «si ! Yapı Kredl Bank. 114 40 Tiflıste bu suretle Stalin'in ölügara içen» hususî bir makıne de , NATO gazetecileri Marshall yar. Aslan Çımento 4125 mündenberi üçüncü hukumet de34 75 Şark Değırmenleri dımırart kesilmesi halinde ne ya hazırlanmıştır. Bu makineye, yakı ı ğişıkliği vuku bulmaktadır. Usmanlı B 82 00 pacağımızı sorduklan zaman ben, lıp verilen sigaranın sayısı bınler j Gürcistan komünist partisi idare «Envenüsman programumzm da cedir. Makine, sigara dumanını ' T T'caret Bankası 6 10 heyetine seçilen 12 kişi arasında jandığı kaynak millî ekonomıdir» çekmekte ve bu duman muhtelif ismi olmıyan Hishvili Javakhısh<rti.l"» mın.N I M ^ı IIN H A II cevabım vermiştim. Bu bakımdan kaplardan, fıltlerden ve kimyevî vili'nin Başvekilliğe getirilmesi l l ) Dol r 400 Fr memleketimizin iktisadî şartlan maddelerden geçmektedır. Sovyet meselelerile ilgili müşahid(11 k ı l o a l t ı n 477 000 Fr eskiye nazarac daha müsaiddir, Ilim adamı, tütün dumanının ler nezdinde hayret uyandırmakta» K K U l 1*1 1 19 \ I I 4 11 < > V 1 / . t t H iktisadi bakımdan da rejimimiz kanseri yaratıp yaratmadığı lıusudır.» memleketimizin en iyi şartlarla sunda boylelıkle müsbet bir ııetiı*uık)^cn Accunt IVİİ Uâd Kaynaşma yatışmadı çalışabileceği şekilde ayarlanmış ceye vanlacağından emin bulunSterUn efektli 1325.1350 Paris 22 (a.a.) Gürcistan BaşTakaü sUırlüı 2400.2450 tır. Biz ekonominin konjonktür maktadır. vekili Valeryan Bakradze ile GürTaka.« dolar 1000.1020 devrindeyiz. Ekonomik bünyemiz Bu tecrübeleri yapmakta olan \ cistan komünist partisi birinci sekD. lar N. W. 561.562 reteri Mirtuçkulova'nm vazifelerin Avrupanınkine benzemez. Avrupa ilim adamına sigaralar bedava te j I t . i t . i e no.i3i den aundıkları yolunda Tiflis rad iktisadi İşbirliği içinde hususî bir ırun edilmektedir. İAKKA» LAUltA 41 n.N yosur.un verdiği haber, Paristeki karaktere sahıb olan bir memlekemüşahidlerin kanaatince, Beria'nın tasfiyesınin Rusyada sebeb olduğu kaynaşmanın henüz yatışmadığını ifade etmektedır. Bilindiği veçhile Stalin'm ölümücü müteakıb yapılan muhtelif işler arasında Gürcistan hükumetinde ve komünist partisi safında geçen tıısanda girişilen büyük değışiklikler meyarunda Bak radz» d* BaşveJolliie getirilmjjti. Bonıı 22 (a a ) Yeni kurulacak j olan Alman hükumetinin buşksnu | ğı için Dr Adenaueı'ın a>ıaylıjl | r^smen Fede.al Cumhur Ba^Kanı Theodor Heuss'e sunulmuştur. AEkonomi ve Ticaret Bakanmın denauer'm adjylığı yeni Hırıstiyanbu konuşmasından sonra bazı t u c Demokrat grupu başkaru sıfatile, carlar söz alarak arzulannı belırt Dr. Heinrich Von Brentano tarafınmif v« toolantıya acn verümi&tir. dan tiz. Biz para ekonomisine daha yeni giriyoruz. Bütün kuvvetimiz millî kaynaklarımızdır. Devd.üasyon yapmamıza lüzum ve jeoeo de yoktur » İzmir 22 (a.a.) İki gündenberi k e r e ! e r e *"*««#•««'• Bu müzake =ehrimizde bulunan Ekonomi ve r e l e r sırasında heyet başkanları, Ticaret B»kanı Fethi ÇVlikbaş, Ba h e r h a n f > b i r gundem dışında, bizvmdırhk Bakanı Kem=ıl Zeytinoğlu z a t seçtikleri bazı meseleler hakbugün de temaslarma devam et kmdaki göruslerini beyan etmiş'.er dir. Sırasıle Belçika, Holanda, Almişlerdir. Bakanl?" «abahlevin Sanavi O manya, Lüksemburg ve Italya de Sıva* . Erzurum 1 Sıvas . Erzurum 2.7 1941 1S41 1941 Mıllı Millî Mıllî Demirvolu I Derr.iryolu II Demıryolu III Mudafaa I Mudafaa II Mıtdıfaa IH Adenauer Başbakan adayı İl>*İ..3 KUl.e Cu»hairyet At« C ul ea KAUS BEjtBtRt 5U.60 46 00 54 50 44 75 6.88 Rt;ad Haır.id Aziz &>at L5 te tesblt adlldl {*) lcwCllcT Bonsdff 3750O.3S0OO 32000.32500 30000.30500 gmıouı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog