Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 23 Eyfö Ü»53 G. Saray, İzmirsporla 11 berabere kaldı Izrnir 22 (Telefonla) Şehrimizde bulunan Galatasaray takımı bugün üçüncü karşılaşmasmı İzmir spor takımile yapmıştır. Hakem Ali Barsımn idare ettiği bu maçta Galatasaray }u kadroyla oynamışür: Mehmed Ali, Necmi Dogan, Bülend, Muzaffer Hilmi, Suad, Reha. Kadri, Bülend. Oyunun ilk 12 dakikasına kadar Izmirspor çok hâkim oynanuş ve 12 nci dakikada ilk golünü atmiftr. Birinci devrenin mütebaki kısm;nda Galatasaraylılar çok çalış Galatasaray lculübünden istifalar Gaîatasaray Kulübü idare heyeti fle bazı futbolcular arasmdaki ih. tilâf had safhaya girmiştir. Öğrendiğimize göre, Rober, K. Ali, kaleci Cemal, solaçık K. Bülend, bek Bülend, genc millilerden Günay, bu sene Ankara Hacettepeden transfer edilen Tayyar ve Mecdet kulübden istifa etmişlerdir. Yugoslav eskrimcilerinin teklifi Ankara 22 (a.a.) Aldığımız ma lumau göre, Yugoslav Eskıün Fe1 derasyonu Türkiye Eskrim Federasyonuna müracaat ederek iki ınemleket arasında Belgradda dostane maçlar yapmayı teklif etmistir. Teklif, Eskrim Federasyonu tarafındaa tetkik edilmektedir. Iran güreşçileri şehrimizde maç yapmak istiyor îran Şampiyonu Niru Rasti Gü rej Kulübü, şehrimizde üç karşılaşma yapmak üzere İstanbul Güreç İhtuas Kulübune müracaat etmistir. Kulüb idare heyetince incelenen bu teklif kabul edildiği takdirde. İran güreşçileri kasım ayı başında jehrimize gelmiş olacaklardır. «Olimpiyako*» şehrimize geliyor Yunanistan şampiyonu Olimpiya. kos futbol takımı 3, 4, 10. 11 ekim tarihlerinde 4 maç yapmak üzere Beşiktaşın dsvetluı oiarak ekim •yı başında şehrimize gelecektir. Beykoz Genclik Kulübünün kongresi Bcykoz Genclik Kulübünün senelik kongresi, 4 ekim pazar günü kulüb lokalinde yapılacaktır. Cezmi Or kupası atletizm müsabakaları Cezmi Or kupası atletizm müsabak' =nı mevsimin son atletizm hareketi elank 4 ekim pazar günü Mithstpafa »tadında muhtemelen futbol maçından önce yapılacakttr. Bu yarışmalann programmda 100 tnetre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre 110 m. engelli, 400 m engelli ve İsveç bayraJc (400300200100) vardır. Bu yanşmalarda atma ve atlama lar yoktur. , İSTANBUL 12.57 Açılıj ve program 13.00 Ha. berler 13.15 Radyo salon orkettrası konserl; İdare eden: Seraih Arge$o Gümrük Muhafaza Teşkilâtından bir Bebekîe oturan imzası mahfuz bir o. 13.45 Şarkılar (Pl.l 1415 Dens mü. ' kuyuu yazıyor: yazıyor: ziğl (Pl.) 14.30 Türküler ve oyun üsteğmen Gümrük Mnhafaza Teşkilâtın. .Ben. Bebekte oturuyorum. Cennet • Ben, havaları 15.00 Kapanış. mışlar ve şimdiye kadar oynadıkda ünifornıa ile görevli bir kıdemli üs. Bebeğtanirin sakakiarı ancak Uvaboya ÖLÜM • teğmenim. 1948 yılı 30 ağustosunda yuz. çıkanlabilen a i ı ı ve bnrun Urazatila ları oyunun en iyisini gösterrr.işler İbradıh Baeaksız zade Hüseyln efen. İstanbul ve Ankaraya taksi ile gidenler şimdi uçağı tercih 18.00 Açılıj ve türküler; okuyan: bışılığa terfiinı kanunen linm Ikcn Um dolu. Bir iki esnafın beraher otnrduğu se de İzmirspor kalecisi Seyfıyi <!i mahdumu, Aksaray 2 nci llkokul Niır.et Balkan 18.15 Radyo küme 4 sene bu hakkımı alamadıjrım için yerden geçemiyorum. İskeleye giden ediyor; fakat yer bulabilmek için bir hafta önceden mağlub edememişler ve birinci dev öğretmenlerlnden Handan Türkerin eşi, fasıl heyeti (Suzinak) 19 Haberler 3410 sayılı kanunun verdiği hakla M.S. yol perişan. Helvacı döfckanları İle fı. bilet almak lâzım Bilge Türkerin babası, Defterdarlık ve. reyi 10 bitirmişlerdir. 19.15 Saz eserlerl 19 30 İîim tari. Vekâleti aleyhine ld»ri dava artım ve jrın yürekler aeısı... Petsoneiin kıvaie. raset ve Intikal vergileri Müdür Mua. hinden portreler: konu;an: Od. Prof. yî\k<îek adalet makamının 14.5.^53 ?ün tini görerek aldığım eJtmegi yerken İkinci devrede Galatasaray, Bü vini Fehime Türkerin ağabeyisi, Tekei. İsparta (Hususî) Şimdilik haf leri arasında bazı yeni nakiller ya Salih Murad Uzdilek 19.40 Şarkılar; |ve 357.53 sayılı kararile bu hakkın ba. UksintUer geçiriyorum. lendin yerine Naciyi alarak oyna den malulen emekli Trarnvay bckleme yrri de buraılaıı Jia verilmij tada üç gün obnak üzere ihdas e pılmıştır. Bu artda Ziraat B:«ıkası okuyan: Alâeddin Yavaşça 20.15 4 aydır bilâ ilgililere tebliğ edilmişken 1 geri kalmıyor. Tramvay kalkmadas ici. mışür. Devrenin 44 üncü dakiksinfaz edilmedi: yani acık. KEMAL TÜRKER Radyo Gazetesi 20.30 Kısa şehiı sına kadar Galatasarayın rr.ütead 22 eylul 1953 salı günü Hakkın rahme. dilen uçak seferleri şehrimizde bü Müdürü Hüseyin Onay Ankaraya, haberleri 2035 Radyo tiyatrosu çası M.S.V. ve Grar. Mh. V. Kumandan. !n£ biriken kimseler, sokaklar gibl içe. did ak;nlarını Seyfi akim bırakmış tine kövuşmuştur. Cenazesi bugün (23 yük bir alâka ile karşıianmış ve İş Bankası Müdürü Ömer Badur 21.30 Karışık haflf müzlk (Pl.) 21.50 lıfı henüz bu kararı Unımadl. 431* sa. risini de telvis ediyor. Hiç alâkadar a. yılı kanunun 11 inci maddesi Tenyiz lan yok. Bazan kavga etmek mecbnri. tır. Oyunun bitmesine 1 dakika eylul 1953) Amerikan hastaneslnden ali. o nisbette de rağbet görmüştür. İstanbula tayin edılmişlerdir. Yeni Konuşma: konuşan. Bâki Süha Ediboğ. Mahkemesinin kararı derhal infaz edi. yetinde kalıyornm. TentizHk möfevtiş. narak ikindi n&mazını müteakıb nama. Eskiden taksi ile İstanbula, Anka İş Bankası müdürü Haül Sultan lu 22.00 Şarkılar; okuyan Safıye kala Reha bir korner atısmdan be zı Beyazıd Caıniinde kılındıktan sonra Ayla 22.30 Opera sevenlerin saati lir dedişine ffftre bunu Icra etmemek leri Tnotenekkiren bojTirsonlar ceıa raberlik golünü yapmağa muvaf Ed.rnekapı Şehitiliğindeki makberesine raya giden yolcular şimdi tayyareyi oğlu ise şehrimize gelmiş ve vazi 22.45 Haberler 23.00 Kambiyo . Bor. bufönkti hukuk rejimile ne derece ka. ile mi. irsad y«ta ile mi bilmiyorum | isi halletsinleı. Terniı gij inmiş yaşlı sa ve progrsmlar 23.07 Dans nvaziği bill teliftir? fak olrrvuştur. Galatasarayın oyunu. defned'.lecektir Mevîâ rahmet eylesin. tercih etmektedirler. Bu yüzden u fesine başlamıştır. beylerrien kadar bi. çakla yer bulunmamakta ve bilet 3. Yuıdiçi komutanuıın teftişleri ıPl.» 23.30 Gece konseri ıPl.) 2 Bu sene Gmr. Mh. Teskilatında jlâhirab ve genç mekteblilere tukürdök. bueün taraftarlarmı az çok tatmin bilâfasıla yerlere f mnvazzaf ve yedek subaylardan yüzba. 24 00 Kaparuş lerin bir hafta önceden almması îsparta Askeriik şubesi ve daireetmistir. Sayın büyüğjmüz ve babamız Per. şılığa yükselecek 28 arkadas vardır.. ;iermi Rörmek ne tuücii tey'. Yerlere tü. ANKARA tevnlyal vakfı cabisi ve emekli Evkaf icab etmektedir. Bu rağbetin gün sinin bağlı bulunduğu Afyon 3. Ben de bunların meyanında 3B ağustos. ikürenlerin yüzde 73 i erkek. Halka men 7.28 Açıhş ve prog™m 7.31 Pot.ta terfiimi heklerken Vmum Kuman. dil kullanmayı, sokakların evimiz oldu. geçtikçe daha da fazla artacağı tah Yurdiçi komutanlığına, İzmir 2. memurlarından iğunu anlatmak için radynda bir s»at puriier ı.Pl.> 7.45 Haberler 8.00 Türk futbol hakemler min olunmaktadır. RİFAT OLGUN Yurdiçi komutanı Tümgeneral Mu Şarkılar fPl.i 8.30 Fi'm melodileri danlıtımız. 12 S »53 günü hülâsstea şojle ayrılmasına delâlet etBieniıi rie« ede. bir emir verdi. «Bu sene yüzbasılık kad 22.9.953 günü Hakkın rahraetine ka. zaffer Alankuş tayin edilmiştir. fPl ) 9.00 Kapanıç. derneği kuruluyor romıız yoktur. Terfiimi İ5temekte lsrar rim • P.T.T. teşkilâtı bina sıkmtısı vTjşmuştur. Cenazesi 23.9.953 çarşamba Yeni vazifesine başlayan General, eden yedek subaylarl terlıis ederiz. mıı. Belediye ya bize yeni bir yol • çekiyor Ankara 22 (a.a.) Beden Ter çünü Bos'.ancı Camiinde öğleyi mütea. şehrimizdeki askerî teşkilâtı ve 12.00 Memleketten selim 12.15 vazzaflar ise kendi riitbelerile. yani üs. göstermeli; yahud da helikopter biyesi Genel Müdürlüğünden aldı kıb namazı kılındıktan sonra İçeren. Belediyece istimlâk edilip yıkılte£men olarak hinndc devam ederler: kr.ydeki aile makberesine defnedile. Eeridir dağ okulunu teftiş ettikten Memlekete selâm 12 30 Şarkılar; boşuboşuna müracaatie hulunmayiD.» j temin etm«li ması üzerine P.T.T. teşkilâtı, merğımız maiumata göre, Türk futbol cektir. oüuyan: Nevin Derairdoven 1300 sonra tekrar Aiyona dönmüştür. E\et hakikaten kadro yokBiıış. Fakat: | İsmi ve p.dresi mahfuz bir okuyucu. Haberler 13.15 Tenor ve sopranolar kez jandarma karakol binasında' hakemlerinin iştirakile bir «Türk Olgun ailesi Necmi Aksop tP\.) 13.30 Öğle Gazetesi 13.45 hu is Yl a£u«tns!a nıı hatıra gelir? lflS? jmuz yazıyor: bağdadi bir bölme ile aynlan gayri Hakemler Derneği» kurulması ka* * * de «ahık tımnm kunandan 30 yüzhası{ .Ben Küfiikpazarın 12 senelik sakln. Şen parça'ıar (Pl. ı 14*0 Kapanış. müsaid ve dar bir kısma taşınmıştı. Malatyada Hiütlilerin Kürkçü kadr«suna terhts ettirerek bizî baeünkii leriadenim. Şiaıdîye kadar insan hakla. rarlaştınlmışUr. • mtTşkül duruma sokmus ve kendisi de .rının gene insanlar tarafından bn ka. Bu hususta hazırlıklannı tamam VAHAN* KİRKOR KAVCİYAN Halen telefon, telgraf bir odaya, 16.58 Açıüş ve program 17.00 Mü. tekaiid olarak Ziraat Bankası idare he. 'rtarrignenditine sahid slıaamı«tını. Kiu işlettiği bir maden ocağı nmztarib olduğu h&stslıktan kurtu'.amı. mektub servisi koridora, müdürü, zik (Pl.) 17.45 Şarkılar; otayan: yeti fiyelijine (reçmlftir. Aeaba 'ayın çükpazar ecEanesinin yanından yukarı layan Genel Müdürlük bütün bölyarak Al'.aha gözlerini yummuştur. Ce. şefi, paket ve havale memurlan bir Sıdıka Çandarlı 18 15 Operada (Pl> ceneral bu hareketile <imdl vitdan âzâbı rıkan yokus bir yol vardır. (Mekteb bulundu gelere bir tamim yollayarak ilgili naze meraslml yarın perşembe 24 eylul odaya ve tevzi kısmı da mahzende 19.00 sokak) ı. Bu sokajın a^zının bir kö. Malatya (Huâusî) İstanbul Ü yaprak Haberler 19.13 Tarihten bir duyvuıyor mu??. . îeri 27 eylul cumartesi günü Anka. 1953 saat 15.30 da Beyoğlu Balıkpazarı karanlık bir yere sıkıştmlmış vazi19 20 Salon orkeîlralarından se^inde eczane. diğer kâşesinde iac gc. Malünunnz üzere G«ır. Mh. Teşkilâtı ne eski mnazzam bir ta$ hiaı elan bak. rada Dil, Tarih Coğrafya Fakül Üç Horan Ermenl kilisesinde icra olu. !yettedir Abdeshanesi dahi bulun niversitesi arkeoloji profesörlerin paıçaiar (Pl.) 19.30 Köyun saati V. leriııe bajll naeağı teessürle bildlrllir. Dost ve ak. den bir grup, her yıl olduğu gibi lYurddan sesler iştiraklleı M 15 Tekel ve M. S. bir parçasıdır. bulun. kaliye dükkânı vardır. Sokağın geniş. etsi salonunda yapılacak kongreye rabalann teşrifleri r'.ca olunur. j mıyan bu binada gerek personel, liği 7.S metre kadardır ki Küeülcpazar Radyo Gazetesi 20 30 Geçid progra. raakJa ordunun davet etmistir. Ceaaze Levazımatı ve ServU işlerl gerekse iş sahibleri büyük güçlük bu sene de, şehrimize bağlı He rr.ı; İdare eden: Suphı Zija Özbekkan Orda Terfi Kanununa göre yüksel. ıaddeâne açılır. Krzane ile bakkal dük. kimhan kazasında tarihi kazılanna 21.30 Konuşma 21.45 Saz t=erleri me karirn ni^lıetindç OIIT, denîlmekte kânı arasına buyük bir tente gerilmis . . GARBK CELİL: Tel: 42746 lere maruz kalmaktadır. Hele bu lözel Pl.) 22.00 Serbest saat ise de hn, ordn riîtbe ehranıı Mmlir. ve tabta ranzalar yapılmak suretile kü. F e n e r b a h ç e a n t r e n o r u , idare müşkülâtm kışın daha da artacağı devam etnüştir. İlşililerin verdiği maiumata göre. 22.15 Dant muziğı (Pl.ı 22.45 Haber. C.mr. Mh. askeri kısmı ordunun bir çiik bir karnıız kavnn. iıztim resalre OSMANLI BANKASI heyetinin şartlarıru na şüphe yoktur. Şehrin en güzel , kazanın Sırzı kövünde bu yıl vapı er 23.00 Konuşma 23.05 Kapa. ,ıız u olriuinna g<>re kendi hajına bu hâü haline 'okıılmııstur. Sergi diyemiye. ludra mulâhazasını yiiriitcmeı. Ancak eegim ÇüBkii İstanbulun bic bir Ura. İlân yerinde bir arsaya sahib olan P.TT. lan kazılarda mühim tsrihi eserler nış. kabul etti ordıı ile bir çaresini dii^üniir ve beni fında bu kadar büyiık bir sergi görme. % 3İ faizli 1909 Belediye nin, bu arsaya bir an evvel bir bi meydana çıkanlmıştır Bu eserler ve eımalimi miişküi duruma sokmazdı. | dim. Ru sokaktan araba vesaire isliye. Mevsim başındanberi Fenerbahçe istikrazı tahvüleri na yaptırarak hem İspartayı mo arasmda, Milâddan 4000 sene kadar Ferdin hiuriyetine hak ve hnkukuna | mez, işgal altındadır; yayalar ise yaa kulübü ile yeni mukavele imzalaa?ami ni«hette riayet etmek pren^ipleri yan vüriimek suretile ancak gecebilir. " c 3J faizli 1909 Belediye is dem bir binaya kavuşturması, hem evvel adı geçen köyde yaşayan Hi~ maktan imtina eden, antrenör SzeSiinden gtine geHşirken benim hu da. |ler. Bu vaziycti 15 . 20 metre kadar 159.953 de memurlann bu sıkıntıdan kur titlere aid bir kitabe dikkati çekkeliy, nıhavet Fenerbahçe idare he tikrazı tahvillerinin rtımum ve miişkül vaziyeüm nazan dik ilpride bulunan karako! her gün gür . mektedir. kati celbetmez mi?... yetinin kendisine teklif etmiş oldu vadeli 86 numarah kuponunun tarılması temenni olunmaktadır. mekte oldiiftı halde sesini cıkarama. Yapılacak binalar Yasım 35. Be; nıiıuslu bir aile rrUl. makta, tenviratını ecraneden temin e. Gök Tanrısına ibadetten bahseğu mukaveleyi imzalıyarak kulü Osmanlı Bankasının İstanbul yi. şimdi ba hatimle nereye ba^vura. i dea hu duvarsız. östü örtülü. büyük ma. Son bir ay içinde ilimiz dahilinde den ve birleştirdiği iki memlekettn 1 l 3 4 & « 8 7 ve Londra giselerinde tahvilâbe göndeçmiştir. rak iş i^tivcbilirim? : nıv dükkânı yüksekçe bir yere de pl. Diğer taraftan Fenerbahçe kulü tın damgalanması suretile bir devlet ve müesseselere aid bazı ye askerî güçlerini belirten kitabede Kitne gideylm, kim* nıüraraat ede. k.iplı bir radyo koymnç. geceli girndnz. ni binalar ihaleye çıkanlmıştır. aynca bir imzaya da rastlanmaktayim?« bü yeni bir antrenör antçajmanı lik kupon başına £.07.0. is' lü en yöksek se«le çalmaktadır. Sey. Ezcümle, Eğridirde Askeriik şubesi, dır. Bu imzanm Hititlerüı Kralla M Tâbi olduğunuz kanunlar nere>e mü. yar fmtıcılıga mâni »Imak istiyen sa. için Yugoslavya ile de muhabere terlin ve hususi tevziat olarak racsatinizi emrediyorsa oraya ve niha. yın Belediyetniz çek işlok olan. hattâ hükumet konağı, hapisane; Senir nna aid olduğu şüphesi üzerinde halinde bulunduğundan antrenör £.0.1.7. isterlin hesabile 18 carî yet Büvük Millet Meclisine müracaat Küçükpazar ile Süleymaniyeyi blrblrine kentte hükumet konağınm ikinci durulmaktadır. Szekelly'nin durumu, idare heyeti tarihinden itibaren tediye ediledersinir. hağlıyan bn geniş sokağın sergi vevt kat ilâve inşaatı; Sütçülerde hastaDiğer taraftan gene aynı köyde (karp«z hali) «lmasına nasıl miLsajde nin yannki toplantısından sonra digi mezkur tahvilât hâmille ne ve şehrimizde de Iş Bankası biKâğıd israfı ediyor? Yoksa Belediye bu »kagı ki/a. Hititierin işietmiş oldukları bir marine ilân olunur. taayyün edecektir. F. Aytan imzasile Ankaradan yazılı. ladı mı? Snkakta seyyar satıcılığın ya. nası bu aradadır. Bütün bu yeni den ocağına da tesadüf edilmistir. yor: sak olduğu hir devirde «okail tamaıren inşaat bir sene içinde ikmal edile Bakır ve demir madeni içletilen bu «Size, yurdnn her kosesinde her gün işgal etmek neden yasak olmayor? Sa. m Yannki PERŞEMBE günü cektir. hasılan ve halka dağıtılan el ilantarın. yın Belediyemizden hize ikinci bir yol yerlerde uzun tetkikler yapan İsdan bir tanesini takdim ediyorum isparta D.P. miifetrişliği veya bir helikopter temin etmesini rica saat 14 te Belediye Mezad salonunda yeni ve güzel bir tanbul Üniversitesi profe?örleri bun Memlcketimİ7de son 7aman kadar ce ederiz. * İsparta ve havaüsi D.P. müfettiş dan başka kitabenin etafını çe\iren kilen büyuk kâeıd sıkıntısını di'sune. X Sirkecî Yeni İzmir nakliye liğine. genel merkez İsparta meb ; bir suru da meydana çıkarmışlarcek elursanız. ufacık hir ilâna sığdırıl. Soldan saça: usu Kemal Demiralay tayin edil dır. " ması kabil olan şu reklâm için sarfe. ambarı sahibi Ahmed Yüklere sahlacaktır. •••^••^•••••H 1 Cins ve nevi ifade eden kelime. dilen (hem de Ulaştırma BakanhJUna hüabeTi yaz. miştir. Profesörler heyeti gene Hititlere 2 Fazla mahcub olanın duranıuna acımamak elden lii/umsuz yere) kigıda 9 gelmiyor. dığ'.nır. açık mektub şeklindeki fikâ. Değişen banka müdürleri aid eserleri tatkik etmek üzere A duşerek. 3 Hususî mezar, bir çeşid Yardumunın ormanları bir taraftan yetnamenizdev'Bakanlıktan bir mülett!» i" İ L K O K U L D E R G İ L E R İ •' Şehrimizdeki bankalar müdür danaya gitmiştir. hükümdarın yarısı. 4 İstikbslimizde yanıp kül olurken. dier taraftan kâğıd yörderilmesini ve bu müfettıçin «izinle !ylmserlikle sevrettiğinniz parlalc yıl. fabrikalarınca yutuluyor ve i^te hep bu. tcmas etmesinl istlyorsun'az. Herhangi Milli Eğitim Vekâletince, bu sene Türkiye ilkokulla dız, hislerimizin duyduğu zevk. 5 na benzer islerde kullanılıyor. bir teftişln gazete sütunlarır.da. ilSn nnda tek dergi olarak (HAYAT BİLGİSİ DERGISI) nin AJucı bir maddeye daldırarak. S Bir Yahancı hir memlekette müli servetin edilerek defil. önceden haber Terilme. okutulacağma dair gazetelere ilân verildiği görülmüstür. ı en:îr. eski ve kılçük riUbeli hukümdai'. bu derece israfına kat'iyen müsaade e. clprt b?«kın şeklinde yapılması elbette Okullarda tek dergi okutulması icin Bakanlıkça verilmis | lardan. 7 Pıatık sahada y^pılan içler dilemez. Kaldı ki hiz kâgıdın mühim daha doğru ve faydalı olur. BU itibarl» j bu adı alır. 8 Çlfte sayıda âmil bir kısmını haricden gelirtiyoruz. bir karar bulunmadığı salâhiyetli mercilerden öğrenil! siitâyetlnlzl doprudan doğruya Vlaştır. Zannedersem eskiden bizde hir Stan. j nıa Bakanlığına yaparak müfettis lrte. | (iki kelimel. miştir. dardiıasyon Müdıırluj(ü vardı, buna ben î meniz icab ederdl ı Yufcar'dfln aşağıya' 7 senedenberi okullarda en çok tutulan. muhtelif tarihBu nevi hilâft hakikat yazılar karşısında meslektaş ) 1 GeceKondn. 2 P»tavr«cın;n zer i^leric mesfEul olurdu.j Boyle hareket etmenîzin daha doğru lerde Millî Eğitim Vekâleti tarafından okullara tavsiye ! yaptığını yapajııamAk. 3 Nmğme, no. Maden caddesindeki lâğınılara olacağım düçünerek mekiubıınuzu neç. larımızın uyanık bulunacağından eminiz. edilip okul kooperatiflerinde satılmasında bir sakınca olîa. 4 Çevrüinc* "göic itîkadı^ oluT retmiyoruz ve şikâyet ettiglniz Idarenln dair OKUL BİLGİSİ îıkt kelime). 5 Di'.imizla duyduğu madıgı Tebligler Dergisinde 3 defa yayınlanan Sınıf BilEdını da yazmıyorvız ki teftis ani ola. Belediye Neşrîyat Müdürlüğürı4erı: zevk. tersi . kalburdan geçlr» manaşınt gisi Dergileri bu yıl 4a bir çok yeniliklerle nesriyatma de^Sayın gazetenizin 5/9./S53 tarihli nüs rak yarıisın ve faydalı blr netice ver. (Okul Bilgisi) Millî Eğitim Bakanlığı Tebligler Derb'.r flil olur. 6 Hududumuzu bekli. hasındaki .Maden caddesinde lağımlaı s'.n. Diğer taraftan bir muharrir arka, vam etmektedir. Fiatı 10 kuruştur. gisinin 722, 726, 730, 735 sayı^ nüshalarında okvjllara tavyen kahraman, Idrtır yoiu (tıb terimil. sokağa akıyom başlıklı yazınız hak. şımızın yaptığı tetkikler. mektubunuz. 7 Arab yarımadasınd&kl bazı halk kında Fen İşlert Mtidürlüğündea alınan da kullandıgınız .felc» kellme'lnin de siye edilmi.ştir. Aynca 9 maxt 1953 tarihli ve 403403474 tarafından giyilen ba;lık. 8 Tftikte maiumata göre: çok mubalâğalı olduğun\ı gösterrn'.ştir. sayılı emirle de bundan sonra çıkacak nüshaları icin aybv.lunmaya. davet. tersi iutbol takımı Bugün Matinelerden İtibaren Adalar için taleb edilen vidanjörün Bunu:ıla beraber şikâyetinizl. alâkalı nca tavsiye yapılmasına lüzum görülmeden okullarda sauyuncula1 ınr'an biridlr^ tamiri ikmal ediimls olup Adalar em. idarenin cevabım da alarak nesre ha. tılmasının u y ' . v görüldüğü tebliğ edilmistir. Fiatı 10, Soldan sağa: zınz. rine verilmiştir.v yıllığı 310 kuruştur. I 2 3 4 5 « T 8 Sayın tstanbul halkına müjde: İ Z C İ Y A V R U K U R D * T \ * 1. ' 1 Kavmlalı Mehmed AU Pa$» kerime»! merhume Prenses ZEYNEB KÂMİL Harumefendinin mObarek ruhvma ithaî edilmek üzere 24 eylul perşembe günü Bey&zıd Ca. mii Şerlfinde öğle namazını müteakıb saat 12.30 da Hafız Hasan Gökdemlr, Hafız Mecld Sesigür, Hafız Cemal Ka. dıköylü tarafından Mevlidi Şerif kıraat edileceğirıden bilürrrjm ehli dinin teş. riflerl rlca olunur. Uteka evlâdları ME VLİD EMLEK İspartalılar uçak seferlerine rağbet ediyor r RADYO Bugünkü program Terfi edemiyen bir Bebekfe yerlere tükiiüsteğmenin şikâyeti renlerden şîkâyel 1 1 ^ T^ r rri ' * " "" BULMACA • E I • I m m Patek Filip Kol Saati 1 .m 1 1 1 SINIF BİLGİSİ DERGİLERİ ^^•^^•^M^^MM İzcilere, yavTukurtlara aid teknik bügüerle birlikte çocukların zevk ve heyecanla takib edecekleri çeşidli terbiyevî yazı ve resimleri ihtiva etmektedir. Fiatı 15. yıllığı 465 kuruçtur. Ankara caddesi No. 52. posta kutusu 701, Tel: 20845 Çemberütaş ve Kocamustafapaşa, İstanbul Sinemalarında 2 muazzam film birden JAMES STEWART JEAN HAGEN tstanbul. ^•••••••••H 1 PRANGA MAHKÛMU (Türkce) 2KÜÇÜK SERSERİ (Türkce) İRENE DUNE ALEX GUİNNES Türkiye kürek birincilikleri Ankara 22 (a.a.) Haber aldığıımza göre, 1953 Türkiye gürek birincilikleri 27 eylul pazar günü jehrimizde yapılacaktır. 6 u yanşlara katılacak olan tzmir, Kocaeli ve Ankara takırnları jehrimizde toplanmış bulunmaktadıriar. Hazırlanan program gereğince, bu seneki Türkiye birincilikleri kadmlar ve erkekler arasında olmak üzere iki kategoriye aynlmıştır. Yarın akşem LUKS Sineması Mevsimin 3 üncu büyük ve güzel programma baslıyor. O İ N İ B İ 1 İRİYİ I L KİAİİİDİEfflS İ UİFİAİKİKİAİS A Lİ1İTİAİTPİIİM AİLl»İNİÖ'BİZ A D|E|V'«|R|E|« H IWAİÇ|«|R|A •ÜİTİİİFİEİN A TEŞEKKÜR Bugün yeni mevsimg başlıyan. İstanbulda Şehzadebaşında Y E N İ Sinemada Bugün matinelerden itibaren Şehrimizde ilk defa olarak. veni ve muhtesem bir saheser m AŞK YILD1ZI GEORGE RAFT ve COLEEN GRAY Bütün dünyaya yayılan sahte paralar... Cinayet... Aşk... ve ölüm...' Filme ilâve olarak CAUMONT BRİTİSH Son dünya havadisleri. Tel: 40380. Dünya sinemacılığının şaheseri KALPAZÂNLAR YUVASI tarafından yarahlan kuvvetli ve hakikî MELEK Sinemasında B V A K Ş A M HAYÂT YURUYOR (Wait Til the Sun Shines Nellie) Yaratıcıları: ilâve olarak: FOX JURNAL. Dünya Havadisleri. Mevsimin ikinci proçranıı ikinci renkli filmj 20 Century FOX şirketinin eseri Sevgilt eşim. babam. kayınbabam Ayasofyah YLSUF KENAN KEZER'in gerek cenazesine gelmek ve gerekse taziyette bulunmak suretile büyük acınıızı paylaşan akraba ve arkadaşla. rına ve do;tlarma cand3n teşekkürle. rlmizi saygılarımızla arzederlz. Hikrnet Kezer, Türkân Keier. Perihan Kezer ButD ve r t ; u y UtbaaeUık vt Geaetenlik Türfc Arvonım StTftetl Cağaloğlu Hnlkem tokak No M/41 Sablblen NAZDIK NAU1 ve ÇOCtKl.AR] Yan ttterın fi'ien Utart «dcm Mes'U Müdüt NAZEM ULUSAÎ bir çok kusurlu tarafıarı vardı, daha kahramanca muharebelere ge. lemezdi. Bu kararı vermiştim ama, gene de sabahları gelen mektubları büyük bir heyecanla karıştırıyor, aradığım mektubu bulamayınca da gene aynı şekilde büyük bir üzüntü duyuyordum. Rene'den mektub bekliyordum. Hattâ, daha benden aynlır aynlmaz yazar, o gece geçirdiğimiz küçük çaptaki macerayı anar diye ummuştum. Zira, benim gözümde büyük bir macera idi bu ve Corn. wall'a gitmeden bir kere daha kaçamak yapalım diye teküf eder sanmıştım. Üzuntüm o gün akşama kadar, gezdiğim, yürüdüğüm yerde, y«mmdan aynlmadı. Düşünmediğim zamanlar bile kalbimin bir koşe. sinde gizli bir sızı hissedij'ordum. Her kapı çalmışta yüreğim hop ediyor, sonra içime gene bir keder çöküyordu. Akşam karanlıklan etrafa yayılmaya başlarken, meseleyi cesaretle ele aldım. O iri. canh yüzünü görmek, pek hafif alçalıp yükselen gür sesini işitmek beklediğim an gelince de dudaklarmı dudaklarunda hissetmek istiyordum. Opüşünün bütün vücudüme saldığı hay^t ateşine ihtiyaç duyuvordum, çünkü ertesi gece, neden bilmem, içimde derin biı yara asü (Skirts Akoy) RENKLİ ve Orijinal. Yaratıcısı: Güzeller Güzeli ESTHER \V*İLLİAMS Programa ilâve olarak: Yeni FOX JURXAL, Dünya haberleri. Seanslar: 1.30 4 6.30 ve 9 da. Numarah yerler evvelden aldırılabilir. Tel: 25892 Bu aksam SARAY Sineması Afrikanın vahşî hayvanları... Ormanların kralları... Vahşilerle mücadele eden bir kadın... Tarzanın aşkı... gibi hareketii ve knvvetli sahnelerle dolu Atletlerimiz DedeağecdBn döndü Dedeığaeda Etnikos kulübü atletierile müsabaka yapan ve 1 sa,yı farkla kazanan İstanbul genc takıra gporcuları dün sabah saat 10.35 te şehrimize dönmüşlerdir. RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ (Renkli ve Türkce). 30 Eylul Çarsambadan itibaren Şehzadebaşı YENİ ve ÇENBEKLİTAŞ Sinemalarında. Her yer numaralıdır. Biletler gişelerde satılmaktadır. Jean Peters David Wayne Hugh Marlowe Gene Hindistandaydım ve yalnız ; rine getirmekle kaldım: Biraz hava hindce biliyordum, etrafımdakiler alıp, generalin tâbirile, «kendime ise ingilizce konuşuyorlar. Benim geldim.» bütün söylediklerime kahkaha'dan O gece tiyatrodan dönerken Lord kınlıyorlardı. Şikra'yı vakalamak Jeffrey Lundy, sabahleyin erkenistedim, parmağımı ısırdı. Manu'yu den Southampton'a doğru yola çıaraya araya nihayet buldum. Altrn kacağınızdan tekrar bahsetmişti. gibi sapsan saçları vardı, uzatmıştı Yalan söylemesine de sebeb yoktu. da, fakat benim taramama müsaaHerhalde pek yakında şelmiyede etmiyordu, çünkü ben küstah cekti, gelse bile niyetim mümkiin mîşım, gösteriş yapıyormuşum. olduğu kadar ondan kaçmmaktı, «Kontes olacağım ben!» hattâ icab ederse bir bahane uyBiri pejmürde kılıklı bir !iız ço durup başka bir yere gidecektim. cuğu kendisini büyük bir kalabaOnda bir hırs vardı ki, mahiyeti lık güle oynaya Kali mabedine sü ne olursa olsun, kaçınmam lâzımrüklerken böyle bağırıyordu... Ö dı. Onun bu esrarengiz tarafı ne tekilerle beraber ben de güldüm, idi, bilmiyordum. Mantık dairesinoynadım, nihayet farkına vardım: de düşünerek' keşfetmenin imkânı Bu kızı tanıyorum ben, adı Loia yoktu. Eğer bir gün keşfedebilecek idi. olsam muhakkak ki sezi kuvvjtile tBir temiz sopa istiyor!» keşfedecektim. Annemdi bunu söyleyen, «sopa» Benim için en lyl ve en emin da sapınm içi kurşun dolu bir bas hareket, daha önce verdiğim katondu. Babamı bulabilsem kıırtul rardı: Kitty'nin varacağı adam gibi dum demekti ama, koşa koşa gıt; birini bulup varmak. tim, oraya baktım yok, buraya Bu şekilde evlenebileceğim kimbaktım yok. Bulamadım. seler elimin altmdaydı. Kit^y'üin Sabah olup uyandığım zaman muhitinde çok delikanlılar vardı ki ] zihnim oldukça berraktı. Finid el istersem akıllarını başlarından alır, bisemi giydim, Cotswold tepelerine bana evlenme teklif etmeye nıecdoğru yürüdüm, bur ederdim. İçimden: »Rene de belki şimdi Eve dönerken kat'î karanmı verKeltlerden kalan harabelere bak miş bulunuyordum: Beni bu yoldan mak üzere gidiyordur; ne iyi olur ne bir heyecan döndürebilecekü, yolda rastlasam!» diyordum ama, ne bir ihtiras, n« de bir türlü akrastlayamadım. kmdan çıkmıyan çocııkluk hulyaBunun üzerine, asıl niyeümi yeEliradekl güzelik kılıcmm Tarzan ve Ormanlar Kraliçesi (Tarzan's Perils) Sizi heyecandan heyecana sürükliyecek. bakir ormanlarda geçen en büyük macera filmini takdim edecektir. Progragıa ilâve olarak en son ve yeni Gaumont havadisleri. SÜR'ATFİLM mış gibiydi. ı garsondu. Yüzü, o geceki gibi, gene Jeffrey'in haberlerini ahnak işten i neşe saçıyordu. bile değildi. Şehir hep bu haber «M. SaintDenis'ten !ıiç bir lerle çalkanıyordu. Hakikaten Sout haber alamadım,» dedim. «Uraanm hampton'a gitmiş, orada Lord ki bana bir yol gösterirsiniz.» Stanley'le buluşmuştu ve rivayete Gezip gördüğüm hiç bir yeıde göre ikisi beraber Apsley kon?ğma benzerini bulamadığım o camm gidip Wellington Dükü ve Lord Fransız nezaketile cevab verdi: Robert Peel'le görüşeceklerdi. Bcy. «Kendisinj aradığınızı büse lece, onun siyaset tarağmda btzi çok memnun olurdu. Haber alamaolduğunu ilk defa anlamıştım. mış olmanızda onun hiç bir ka«Fakat bir Fransız gazeteci parçs bahati yok: Mütevazı bir adamdır, sının lâfını etmeye kimse tenezzül sizin iyi kalbliüğinizi suiistiınjj etetmiyordu... Ve ertesi gün de mrk. mekten korkmuştur.» tub yoktu. Bunu bir kere böyle bildirdikten O gün öğle yemeğinden hernen ve aramızdaki münasebetin de iyi sonra basit bir şekilde giyindim, i mahiyette olduğuna kanaat jetır. bir arabaya atlayıp Taşra Kahvesi j dikten sonra ar.lattı: Rene bir gün ne gittim. Generale hedıye otarak önce Penzance'e gitmiş. Orida epey bir şişe Clos de Vou?eot şarabı sî kahp «cles rumes des celtiques pridım mı, hem kahveye ı'idişime, mitives'i (i!k Kelt kavimler.nden hem de ReneVe dair malumat ei kalma harpbeler) i tetkik edecekde edişime güzel bir bahane bul miş. muş olurdum. Adres fslan b'Takmamış ama, Fakat o basit yerden içrri grer Ccrmvalî'da bir Fransız derhal gögirmez, bahaneye falan'artTk lüzum ze çarparmış, buhnak kolay clurgörmedim, gururumdan ileri gel muş. miyordu bu. Çccukken rısyaKrjde «Buyurun size yarım altm. canlandırdığım bir tarmyı kızdırı Keşke1 param olsa da fazla verseyrım d h e korkmuştum âdeta. İçime dim > işlemiş derin bir korku vardı. vakGarson parayı ucundan dimdik tile sevJiğim veya nefret ettiğim tuünuş, dudjklunnı saıkıtmış, öyle tannlaıdan Vimisi Rene'yi. kımisi bakıyordu, de Jeffrey'yi tutııyormuş gibi ge <Çok teşekkür ederim,» dedl. liyorHu. «Bu para ile güzel bir çevre a'.ırım İçeride hemen hemen klmse yok kendime, sizin. yadigânmz olur > tu. Tek *«rnrfıgiTn çehr» d* boim rar) : EDİSON MARSHALL • Çeviren: VAHDET GÜLTEKİN Ne başımı döndürdüm, ne öe üstüste öpmelerine başka bir jekildt mukavemet gösterdim. Yüzü, ganki ıztırab çekiyormuş gibi, ger/lmiş olmasına rağmen. kibar ve nazik bir halle, ağır ağır cpüycrdu Gözümün önünde Reney'i canlandırmağa çalıştım. Kendimi onun kollan arasında tahayyül elmek istiyordum ama, arada dünya kadar fark vardı. Hoş bir his duyuyordum ve bu his bütün vücudümü kaplıvor. be. ai me»t«diyordu. Fakat bu, vaktile duyduğum bir hissi hatırlatmasından ileri geliyordu: pek iyi hatırlayamadığım bir çocukhık hâtırası idi bu; hissettiğim değıl, gördüğüm bir kendinden geçme ha!i. Mukabelı etmiyordum ema, kendimi bırakmıştım. Rene'nin be•i haımt bir ate«l« Öptüğji gibi kendimi daha canlı bissettiğim halde, şimdi tatlı biı baygınlık içinde süzülüp gidiyordum. Nihayet kolu boynumdan SI>TI. lıp omuzumdan kaydı, aşağı doğru düştü. O zaman içimi bir kurtuluş hissi kapladı ve sert bir hareketle kollarından sıynldım. «Bir şey daha nöyliyeceğim.» dedi, «ondan sonra gidebilirsin. Senin bende sezer »ibi olııp da : korktuğun ve korktııunn için de nefret ettiğin bir şey var ki ya. lan da değil. Fakat ;u anda hiç de nefret etmedin ondan... <;e bunu sen de gördün. Bir gün tekrar gelirsem, daha başka seyler de gcreceksin Ben seni dyle iyi tanıyorum ki sen kendini bu kadar tanımıyorsun. Biz avnı ham'irdanız, seninle. Bekle beni, Io'.a.» Zihnimin bir KÖşe?iııdsn şöylt bir sual geçti: kendime veıdiŞini bu adı n»reden öğremrüjtı? Ibti. mal aşağı, Taşra Kahvesinde Kene'nin bana bu isimle hitab ettiğini duymuştu. VI Kitty benimle başbaşa kalmca: «Ne oldu, hepsini anlat!» dedi. Kendime hâkim olarak neşeli bir tavır takmdım ve sözde heyecanla anlattım ama, hakikatte hiç bir şey anlatmadım. Bir taraftan da, ateşten kâbus geçirir gibi, kafamm içinde bir takım karmakanşık düşünceler 66nüp duruyordu. Gözlerim kararıyor, soğuk soğuk ürpertiler gecıriyordum ve kendimi öyle yalnız hissediyordum ki yalnızlıgın bu derecesini hiç duymanuştım, Yatak odama giderken geçecefim sofa bir türlü bitmek bilmedi, hattâ bir kere duvara dayanıp dinlenmek zoruada kaldrm.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog