Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 Eyld H953 CUMHURIYET O Azledilen Başbakan H A B Suudî Arabislan Lübnana borç veremiyor Kızıllar Koreye kuvvet yığıyorlar Batıya iltica eden komünîst pilot bn hnsnsta ifşaatta bulundu Dr. Nihad Reşad Belger'in Avrupa konseyinde demecî Strasbourg 22 (a.a.) Avrupa Konseyi konferansuun bugünkü oturumunda söz alan Türk delegesi Dr. Nihad Reşad Belger, ezcümle şunlan söylemiştir: , Eğer Avrupa, Rus tehlikesini önlemek istiyorsa çok daha süratli bir şekilde ınkışaf etmehdir. Biri lik noksanlığı el'an Avruparun surçI me taşım teşkil etmektedir. j Avrupa Asya hududlarmda bulunan Türkiye, çok daha sıkı bir birlik ve kollektif güvenliğin vücud bulmasmı istemektedir. Türkiye ve Yunan.stanı mısal olarak ele alabLiriz. Yakın bir maziye kadar Balkan yarımadası Avrupanm bir lcuvvet bölgesi telâkki edilmekte ıdi. Türkiye ile Yunanıstan bugün ehemmıyetli bir mahalli dostluk anlsşması yolunda Yugoslavyaya ellerıni uzarmış bulunmaktadırlar.» Moskovanın peykler üzerindcki kontrolu Rusya, «komunist memleketler Imparatorluğu» nu kuruyor Teknik ârıza iflis radyosunun, Gürcistan Başbakanı ile Gürcü komunist partisi ileri gelenlerinin azledildiklerine dair yayınladığı resmî haber, Stalin ile Beria'nın doğduklan bu top raklarda Malenkov'un ciddî müşSeoul 22 (AJ.) Rus yapısı böyle bir mükâfaü istemediğini knllerle karşı karşıya bulunduğuna tepkili bir Mig uçağını dün Seoul söylemiş ve demiştir ki: «Kızıl Koisarettir. Malenkov iktidara geldiği gün civanndaki Kimpo hava alanına rede kalmak istemediğim için bura denberi, Kafkasya bölgesindeki bu getirıp Müttefiklere teslim eden ya gelip sığındtm. Eski ve tecrübesözümona «Sovyet cumhttriyetle Kuzey Koreli püot yüzbaşı bugün li bir pilot değilim. Bir talim UÇJri» nde devamlı surette tasfiyeler verdiği ifadede kızılların, mütareke şunda bulunduğum sırada kac.'p yapmaktadır. Geçen temmuz ayın andlaşmasına aykın olarak ateş ke kurtulmak fırsatını buldum. Koda Gürcü Başbakanı Bakradze, sildikten sonra Kuzey Koreye Mig renin 1945 te Japonyadan kurtuluİç İşleri Bakanı Dekanozov'u «Be tipinde av uçaklan sevketmiş ol şundanberi komunist nüfurj ıltma ria'cı» diye itham etmiş, Gürcüleri duklannı söylemiştir. Bu tepkililer düşen memlekeünden kaçmayı taMalenkov'u desteklemeğe davet ey den birile dün hürriyeti seçen pıîot sarlamaktaydım. 950 de, komünistlemişü. Bu Gürcü liderinin, Beria kızı 1ların, Kuzey Koreye çift mo lerden kaçıp kurtulmak fırsatını nın tasfiyesile ilgili hâdiselerde törlü, pervaneli bombardunan u gözlemek için Kuzey Kore hava mühim bir rol oynadığı ve bu se çakları da getirmiş olduklannı ile gücüne yazıldun. Korede hür ve beble de yeni Rus Başbakanı tara ri sürmüştür. egemen bir cumhuriyetin kurulİsminin açıklanmamasında ısrar fından «mükâfatlandırıldığı» sitymasma yardım etmek istiyomm.» eden mülteci pilot, tepkili Mig'leri lenmişti. Batıya kaçarken yakalanan uçak Bu hâdise vukua geldikten tam kullanan Rus ve Çinli pilotlar görBerlin 22 (a.a.) Berlın antıîki ay sonra, Bakradze de azledil düğünü ifade etmiştir. komünist haberler dairesi bugünkü 22 yaşındaki mülteci pilot, kızılmekte, eski İç İşleri Bakanı Dekoneşriyatında, üç Sovyet Mig15 nozov'un akıbetine uğramaktadır. lann mütarekedenberi Kuzey Ko tepkili uçağının, Batıya kaçmak ! sreye ne kadar Mig sevkettikleri Bakradze, Beria tarafından yetiş. tiyen aynı tip bir Polonya uçağıru tirilmiş obnakla beraber, onun a hakkında bilgisi olmadığını, ancak duşürdüğünü bildirmiştir. bu uçaklardan bir kısmının takleyhinde bulunmuş, eski gizli polis Bu habere gore, 13 eylulde Poriben 15 gün sonra Kuzey Koreye şefini vatan haini olarak göstermiş, lonya uçağı Lassan'in 4 km. kuzey geldiğini anlatmıştır. fakat bu odurum icabı» değişiklik Mülteci pilot, Müttefiklerin, kul batısında Sovyet avcı uçaklan taGürcii Başbakanını kurtarmamışlanıhr vaziyette bir Mig uçağı ge rafından yakalanmıştır. tır. Malenkov, Bakradze'nin uzun Hâdiseye şahid olanlar uçağın tirecek komunist havacılara 100,000 seneler Beria ile işbirliği yaptığuu dolar mükâfat va'dettiklerinden denize duştüğünü ve infılâk ettiunutamamıştır. önceden haberi olmadığmı, esasen , ğini gordüklerini söylemişlerdir. Onun içuı «Beria'cı» denilmemiş tir. Tiflis radyosuna bakılacak olursa, bu yeni tasfiye hareketinin sebebleri şunlardır: Geçen temmuz ayında İç İşleri Bakanı azledildiği sırada, Gurcü Başbakanı Bakradze'ye, Moskovadan Sovyet komunist partisi meıkez komitesinden talimat ve emir gdnderilmiştir. Moskovadan Tiflise gelen bir merkez konıite temsılcisi bunlan bildirmiştir. Fakat Gür:ü Başbakanı bu emirleri dinlememiş, Gürcü komunist pprtisi merkez kornitesi birinci sekreteri de «yoldan a\ rılmıştır.s Sovyet propaçandası. Gürcîstanı her zaman «mustakil bir cumhuriyet» olarak gostermeğe yeltenmiştir. Şimdi bize Gürcü Başbakanının Moskovadan aldığı emirlere riayet etmediği ve bu sebeble de azledildiği anlatılıyor. Bu izahat, Rusya dahilinde azınlıklara verildiği iddia olunan hiirriyetin tam tnanasile bir komedya olduğunu bir defa daha gösterdiği gibi. yeni Sovyet Bavhakanmtn azınlıklar üzerindeki baskısını bundan binle daha da şiddetlendireceğine bir işaret sayılabilir. Bir taraftan bu hâdiseler cereyan ederken, diğer taıaftan Sovjet tomsilcisi Vichinsky Birleşmiş Milletlere hıtab ediyor, Rusyanın kimseye tecavüz etmediğinden ('.). e t miyeceğinden (!). elindeki atom ve hidrojen silâhlanndan kimsrnın korkmaması (!) lâzını geldğinden bahstdiyor. Tam 24 saat sonra Sovyet kontrolu altındaki Tiflis radyosu ve Moskovanın bir haberi Vichinsky'yi teksib etmiş, Bolşevik idaresinin baskı ve tecavüz siyaseti takib etmekte olduğunu ortaya ti t ü aşikâr bir surette koymuştur. GürIIIHIIIIIIIIIIIıiMini'iıi""»»' T f Ankara, 22 (a.a.) Birleşik Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Roger M. Kyes. bugün saat 13 te beraberinde Hava Müsteşan James M. Douglas ile Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Frank C. Nash olduğu halde Atinadan şehrimize gelmişür. Mr. Roger M Kyes hava alanmda kendisile görüşen Anadolu Ajansı muhabirine, Türkiyeyi ilk defa ziyaret ettiğini, bu fırsatı ele geçirdiğinden de bilhassa memnun olduğunu, buradaki tetkiklerini mü Flori^ada feyezanlar teakıb İtalya ve Fransaya da uğ ğını söylemjştır. West Palm Beach (Florida) 22 radıktan sonra Amerıkaya döneYemende girişilecek (a.a ) Merkezi Florida'da 80,000 ceğıni söylemiştir. arkeoloiik arastirm?lar hektardan fazla yani takriben 800 Amerikan Savunma Bakan YarKshire 22 ( a a ) Kahirede top bin dönüm arazi su baskını tehüdımcısı yarın İstanbula hareket elanan Arab B11I1Ş1 kültür komitesı, kesine maruz bulunmaktadır ŞidBerlin 22 (a.a.) Doğu Alman decektir. Yeınene Arab arkeolog heyetleri detli yağmurlar nehirleri taşırmışya radyosunun bu gece bildırdiğigönderilmesine karar vermıştir. Bu tır. Bu bölgede aynı zamanda çok ne göre; bugün Sovyet işgal bolsert bir fırtına hükum sürmektedir ( heyetîer, Yetnen bukumeti'e mutagesinde bir casusluk merkezi mey(bık olarak, Saba Krallığının başdana çıkarılmış ve yapılan }>askın [ Libya Krah hasta kenti Mareb bölaesinde araştırmada bir casus yakalanmıştır. Kâhire 22 (a.a) Bugün Binlara girişeceklerdır. Bu çahşmalara Radyo; Doğu Berhnrieki casusMarsilya 22 (A P.) Uzakdoğu r hiç bir ecnebi arkeoloa katılmıya gazide açıklandığına göre, Libya uk merkezinm Batı Berlinle temas ,ja j j o n g Kong ile Macao hmanlan caktır ve bulunan eşyalar bizzdt Kralı Idris tedavi olmak üzere 27 halinde olduğunu ilâve etmektedir. arasında tam 10 ay gemide dolaş Yemende muhafaza edılecektir. A eylulde Isviçreve gidecektir. Hastahğının mahiyeti açıklanmamıştır. halde Ortadoğuyu tehdid ecfen tığı kabul bu limanlardan hiç biri rab yarımadasının ilk günevindeki mn etmediği Michae Patrich medenivet, tarihın asırlarmda, «Tarsus» bu sabah geliyor O'P>ien ismınde bir vol<"iı Msı henüz bilinmiven, fakat şiHdetli bir çekirge istilâsı Dun ümpnımıza gelmesi bekler.irken silyada da kabul edilmediğınden zelzele olduğu tahmin edilen bir «az.ın borulprında vuku bula^. bır ari7a Londra, 22 (a a ) Ingiltere g e n e denize açılmıştır. felâket neticesinde ortadan kalk >uzunden rotar >apan «Tarsus» gemi. Müstemlekeleri Bakanhğının buMichale Patrichk O'Brien halen mıstır Arab varımaH^sının eüne Mnin arızası blrkaç «aatlık bır tamır ;ün bıldirdiğine göre, guney Ara ı n a p o i j y e gitmekte olan Fransız yindeki mp^pnıvetten el'an tarıhî nelıcesmde gıdenlmiftır • Tars\ı=» bu sabah sat 8 de llmam. bıstanda kontrol altına alınmamış | «Bigtagne» yolcu gemisinde bu , izleri mevcuddur. mızda olacaktır. olan çekırge ve diğer haşerat sü lunmaktadır. rüleri kuzey Afrıka ve Ortadoğu 27 Evlul ak<=amına kadar açtıracağınız «Bretagne» gemisi bu yolcuyu cislanda olduğu gibi lürkistanda, bölgelerıni tehdid etmektedir Azerbajcanda da aynı baskı, aynı şimdiye kadar Rıo de Janeiro, Mar 15 0 LİRALIK HESAB Batı Afrika ve Fr^nsız hattı üstecavuz siyaseti mevcuddur. Burasilya ve Cenovada indirmeğe çalışı tüvasında meydana çıkan haşeı aSize aşağıdaki ikramiyeleri kazandırır. larda Kus olmı>an milletleri ezen, tığı halde hiç bir memleketin bu aI tm kuzey bo!ge!erıni istılâ etmeden dosu ve merkezî Avrupadaki peyk j m h a s ı ^ ^ m i j l e t l e r a r a s I t e d b i r ! e r i n damı kabul etmemesi yüzünden Mıchse! Patrik O'Brien'den kurtuleri istismar edip, zorla komunist 1 % a t r c e ' " ' ' almması gerekmektedır. rejiınîni bunlara kabul ettirten. lamamıştır. Shangai'da bir barda Dcça A!man>ayı, Avusturyanın hir çalışan O'Brien 10 aydanberi denızkmn nı işgal altında buhınd'iraı lerde dolaşmaktadır. Fransız polisi bolşevik idaresinin mümessili ViO'Brıen'ın mıllıyetini tesbıt eılemechinsky'nin de ktndi sbzlerine inan diğini bildirmiştir. maclığından eminız. Fakat MılenNapolideki Italyanların Ceno'vakov'un dahilde karşılasmakta oldudakilerden daha misafırperver dav ğu ınüşküller onu «güler yüzlc» ranacaklarını gösteren hiç bir emaortaya çıkmağa mecbur ctmekte.iir. re yoktur. Vichiıısky, «Rusya aleyhindcki kampanya sona ersin, dunya ticareti yeniden başlasm» diyor. Yani, Batılılar Malenkov'un Rusya dahilirdeki dummu düzeltmesine. kendi vaziyetini de kuvvetlendirip aAnkara 22 (a.a.) Ekonomi ve kiblerini temi7!emesine bir nevi Ticaret Bakanlığından tebliğ edilyardım etsinler demek is'pnivor!) miştir: Ömer Sami COŞAR Kvvelce otomatik tahsise tâbi tut"' •!<; bnİHi^n 208 gümrük tarife, Makabiatlarda Arjantin, 845 istatistik numarah çiy kahveTürkiyeyi 8823 yendi nin ithali için vâki taleblere bir yıl Telâviv, 22 (a.a.) Makabiat içınde verilmiş bulunan ceman basketbol şampiyonasmın ilk gü25186.025 Türk liralık müsaadeye nunde, Arjantın takımı, Türk Muilâveten son defa 10163.807 liralık se\ ileri takımını 8823 mağlub etithal müsaadesi daha verilerek bu rri'ir. tahsis yekunu 1952 yılının 22 milyon 105.907 liralık ithalâtma muka. bil 13 mılyon lira fazlasile 35 milyon 349.832 liraya iblâğ edilmiş ve \ i halen gümrüklerimize gelmiş bulunan kahvelerin derhal piyasaya H AYAT BİLGIST Bir kamyonet tramvay durağına 1 arzedilmesini teminen gereklı tedçıkarak bir mühendisi yaraladı İlkokul 1, 2, 3 üncü sınıflara birler alınmış bulunmaktadır. Adapazan 22 (Hususî) Ad3pazan Şeker 'abri'asuıın inşaat ve montaj işleri tamamen sona ermiştir. Fabrika bu^ünden itibaren 11 ekime kadar kısa bir deneme kampanyası yapacaktır. Bu sabah ilk pancar mahsuiünü fabrıkava getiren bir köyiü vatandaşa şirket tarafından 500 lira nukâfat verilmiştir. Fabnkanın 11 ekimdeki açmş töreninde Cumhur Baskanı. Baş'ıakan ve diğer hükumet erkânı da hazır bulunacaktır. <\dapazarı şeker fab Amerika Savunma Bakan yardımcısı rikası deneme kamAnkarada panyasma başladı Beyrut 22 (AP.) Halen Beyrutu ziyaret etmekte oln Suudî Arabistan Maliye Nazın Şeyh Abdullah Süleyman, Lübnan makam> lanna, Suudî Arabistarun şimd'iki halde Lübnana borc verecek durumda olmadığını söylemiştir. Key fiyet bugün sorumlu bir kaynaktan öğrenilmiştir. Bu kaynağa göre Suudî Arabistanlı devlet adamı, mem leketinin, petrolden aldığı muazzam aidata rağmen yılda 5 milyon dolar tutannda bir açık verdiğini ileri ! sürmüştür Lübnan makamlan, in! şasını gözönünde tuttuklan sulama ve hidro elektrik tesislerini finanse etmek içiçn Suudî Arabistanın zen gin Krah Ibni Suuddan 20 milyon dolar tutannda bir borc elde etmek ümidindeydiler. Şeyh Abdullah Süleymanla Maliye Nezareti umum müdürü olan Ne\v York, 22 (AP.) B. Aoğlu Abdülâziz Süleyman bu akşam denızyolile Beyruttan Cıddeye merika bugün tarafsız devletlerin Kore sulh konferansma ithalleri hareket etmişlerdır. meselesini B. Milletler Genel Kurulunun yeni baştan müzakere etmesine mâni olmak için giriştiği savaşın ilk safhasını kazanmıştır. Çalışmayı tanzim komisyonu buAnkara 22 (Telefonla) Anıt günkü toplantısında, Kore sulh Kabir inşaatında bueün feci bir ka konferansının, Genel Kurul müzaza olmuş ve Rıza San adında bir kere gündemine ayn bir madde oamale asansörden düşerek ölmüş larak alınmasına dair Sovyet tektür. Hâdise savcılığa intikal etmiş lifini ikiye karşı 11 oyla reddetmış, bir delege çekımser kalmışür. Çatir. lışmayı tanzim komisyonu 15 devletten müteşekkildir. Teklii lehinde yalnız Rusya ve Polonya oy vermiş, Lefkoşe. 22 (3 a ) Pafosta bu komisyona başkanlık eden Hindissabah ıki zelzele daha olmuşhır. tan delegesi oyunu kullanmamış ve Olü ve yaralı yoktur. Diğer taraf Yugosla^a çekimser kalmıştır. tan resmen bi'dirildiğine göre, 10 Yunan îtalyan eylul ve müteakıb günlerde \Tikua görüşmeleri gelen zelzeleler en az altı köyün yıkılmasına sebeb olmuştur. Roma, 22 (a.a.) Yunanistan Bu köylerin başka bblgelerde ye Başbakanı Mareşal Papagos ile niden kurulması icab etmektedir. Dış İşleri Bakaru Stefanopulos yaKinsey'in kitabı aleyhte rın burada beklenmektedir. Yunanlı devlet adamlan, sene tepki uyandırdı başmda İtalya Başbakamrun AtiNewYork 22 (aa.) Amerika naya yapmış olduklan ziyareti iade nın belli başh ruhiyatçılarından etmektedirler. Üç gün sürecek olan resmî göDoktor Karl Menninger, son k:tabından ötürii Doktor Alfred C. rüşmeler esnasmda İtalya ile Yuilgilendiren meseleler Kinsey'i, insanlar arasındakı cinsî nanistanı münasebeti hayvanlar derecesine gözden geçirilecektir Diğer taraftan Yunan Kral ve mdirmekle itham etmiş, kitabda aşk Kraliçesi de akrabalarını ziyaret kehmesine nadiren tessduf edıldiğıni, muhaiTirm aşk'la ci'nsî müna etmek üzere Floransada bulunsebeti tamamile bubirinden ayırdı maktadırlar. Reddedilen Rus tekiifi AnıtKabir inşaatında bir işçi öldü Kıbrısla zelzele Doğu Almanyada levkifîer Hiç bir memleketin kabul efmediğî adam Gümrüklerdeki kahveler derhal çıkarılacak ÂKBÂBÂ nanmak lâzun ki; teknik denllen yuksek dimağ mahsulleri Türkiyeye «ârıza» çıkarmak içın giriyorlar. * * * Berlin 22 (Nafen) Buraya ge devlet kendi dış ticaretini tanzim Yaz başında Fransada seyahat len raporlara göre, Sovyet Rusya ediyormuş gibi gösterilecektir. Bu ederken Paris civannda L. M.T. peyk memleketleri tek bir idare maksadla, peyklerle batı memle isimli bir telefon cihazlan fabri. altında toplamak için plânlar ha ketleri arasında ticareti arttırmak kasmı gezdik. Bu fabrika telefon zırlamaktadır. içuı geniş ölçüde faaliyete başlandı santralları mütehassısı imiş. Bizi dm Bunun «Komunist memleketler ğına dair raporlar mevcuddur. oraya götürmelerine sebeb şu gunbirliği» veya «Komunist memleket Sovyetlerin, peyk memleketleri lerde Istanbulda bir takun santraller imparatorluğu» adı altuıda or tek bir ıdare altında toplamak hutaya çıkacağından da bahsedilmek susundaki bu faaliyetleri büyük bir lar tesis etmesi imiş. Bir gün evvel tedir. Peyklerdeki gayet bozuk alâka ile takib edılmektedir. Bu Istanbuldan aldığun bir mektubda dahilî durum, iç meselelerin devam plânla ilgili olarak bütün peyk Erenkoyundeki evirnizin bağlı oldu lı surette memnuniyetsizlik uyan memleketlerin başkentlerinde hazır ğu Erenkby santralınm «otomatik» dırması, mali buhranlar Rusyayı lıklar yapıldığına dair de malumat yapıldığınj; fakat iyi islemediğini ba böyle tek bir idare kurulması yo mevcuddur. Moskovanın eksperler na yazıyoılardı. Fabrikayı ziyareti. luna sevketmektedirgönderdıği ve Prag, Varşova, Sofya, miz sırasında bize İstanbul santralVerilen malumata göre, bu «ca Tirana, Budapeşte, Bükreşte temas larını gösteren ışıkb bir şema seymia» teşekkül ettikten sonra bu lar yapıldığı öğrenilmiştir. rettirdiler ve orada Erenköyde de peyk memleketlerin toplu «dış işFakat Sovyetlerin, butun bu peyk yeni bir otomatik santral kurduk. leri» ve toplu «savunma mesele memleketleri «dışanya karşı tama lannı söjlediler. Bu söz üzerine leri> Sovyetler tarafından tek el mile serbest memleketlerin olarak Istanbuldan aldığım haberi hatırladen idare edilecek, yalnız dahilî si gosterilmesi işine büyük önem at dım ve bizi gezdiren zata: yasette yerli idareye nisbeten salâ fettiği ve bilhassa bu nokta üzerin Erenköj ünde > eni kurduğunuz hiyetler bırakılacaktır. de Sovyet eksperlerinin hassasiyetsantrahn iji islemediğine dair IsSovyetlerin böyle bir «camia» le durduklan ilâve edilmektedır. kurduktan sonra bunun batı mem Fakat vakında bu hususta Moskova tanbuldan mektub aldım, dedim, leketleri ile dış ticaretini de tama idarecilerinin resmî bir açıklama Adam kafijetle: Birim santrallanmız ânza yapmile tek elden idare etmeğe hazır yapmalan muhtemel görülmekte ve landığına dair raporlar mevcuddur. hazırlık devresinin daha bir müd maz. Kabahat sizin ş^bekenizde olFakat bu «tek elden idare sistemi» det devam edeceğine muhakkak malı, di>erek cevab verdi. gayet gizli tutulacak ve sözde her . nazarıle bakılmaktadır. İstanbula dondunı.. Bir kaç gün sonra Erenkdy santralmda bir ânza oldu, Telefon İdaresini bır hayli endişelendirdi. Sorduğumu7 zaman bir kablo jandıjını soylediler. * * * I Dün sabah telefnn etmek için mikrofonu elune aldım. Sesinden, KüciikcekmeceHe randevuevi ha Yeniden inşa edilecek olan Suap hatta cerejan olmad:ğını anladun. line sokulan bir otel, Tstanbul yakası agop hastanesınin temeli dün saat Bekledim, düzeîmedi. Komşumuseyyar karakolu memurlan tara12 de atılmıştır. Bu münasebetle zun telefonuna gittim. Onun da bo. fından basılmıştıryapılan tdrende İstanbul Vali ve zuk olduğu anla^ıldı. Niha>et saat Tanınmış randevuculardan Çaondan sonra telefonlar açıldı. Pek nakkaleli Melâhatin sahibi bulun Beledıye Reisi, Beyoğlu Kaymakamuşkulâtla temas edebildiğim Eduğu Küçükçekmecede Yeşilköşk mı; İl Genel Meclisi üyeleri; İl renköv santralında bir zat: otelinde fuhuş yapıldığı ve buramn Sağlık ve Sosyal Yardım Mudür Kürük bir ârrza oldu dedi. bir randevu mahalli haline sokul yardımcısı, İstanbul D. T. İl Baş Aman azizim; bütün «boneler duğu tesbit edılmiştir. Dün sabah kanı, Ermeni Katolık Başpıskoposaat 3,30 sıralarmda tertib edilen su, Ermeni cemaati mütevelli he bir, iki saat görusemezse bu küçük bir ânza mıdır? Bunun büyü. baskında 8 çıft yakalanmıştır. yeti ve mümessılleri, basın menğü nasıl olur? Yakalananlar arasuıda biri evli subları ve davetliler hazır bulunve bir çocuk annesi olmak üzere Ne yapalım efendim. İnsan da iyi bir aileye mensub iki kızkardeş muş tur. dururken hastalanır. Hastane idare heyeti reisi Mişel de vardır. Yook, boyle konuşmayuı! BnKadınlar muayeneye gönderilmiş, Afgar bir konuşma yaparak Cum nu cahadınas • konuşur. İnsan has. otelin sahibleri hakkında gerekli hurıyet hükumetine ve İstanbul talanırsa, verine diğeri gelir, san. tahkikata başlanmıştır. Vali ve Belediye Reisine yardım tralda ârıza olursa böyle saatleree Diğer taraftan, buna mümasil lanndan dolayı mütevelli heyeti sürmez ve ânza olmaz. hâdiselerin sık sık tekerrür ettıği nin teşekkürlerini bıldirmiş ve Sükut. . Yeşilköşk otelinin kapatılması ve Acaba bu Snzanın neden ileri işletme ruhsatnamesinin alınması Prof. Gokayın hastanenin poliklinıklerinde geçmiş senelerdeki ça geldiğini öğrenehilir miyim? içın idarî tahkikata girişilmiştir. Eğer esrarı devletten değilse.. lışmalannı belirterek hastanenin Maalesef soylej emena.. şimdıki halınden ve yeni yapılaBu bitti.. Telefnn Başrvüdürlücak hastaneden bahsetmiştir. &unü aradım. Tam on b e | dakikaBu münasebetle bır hitabede buda. muhtPİif memur hanrrı'ann 16Son zamanlarda Gcztepe. Eren lunan Vali ve Beledıye Reisi; Surptufkâr delâletlerile ve ikf defa teköy, Suadiye, Bostancı semtlerile agop hastanesinin bir hayır müesBoğazın Anadolu yakasmda faali sesi olarak senelerdenberi gördüğü lefon etmek kaydile teknik mua\in beyi buldum.. yet gösteren azılı bir hırsız şebe hizmetleri belirtmiştır. , Erenkov santralında bir ârıza kesi yakalanmtştır. Müteakıben Ermeni Katolik Baş olmuş beyefendi.. Şehrirrıizin maruf simalaruıdan Evet, oldu.. Ams simdi diizelDr. Nimet Taşkıran, Ism»U Hakkı piskoposu hukumetın maddî ve Eralp, Lutfi Tantavi, Dr. Alb. Nuri manevî yardımlarını bekledikleri. di. Beğer, Gpzeteciler Cemiyeti dok ni onun himayesınin bir golge gibi Evet.. Acaba bunun mahiyeti toru Ali Mazhar ve diğer bir çok üzerlerınde daıma bulunmasını ar nedir? kimselerin köşk ve yalılanndan 15 zu ettiklerini bildırerek Cumhurı Elektrik kablosunda bir tek. hin lira değerinde mücevherat, bi yet hükumetine teşekkür etmiş ve nik ânza. siklet. halı, gümüş takımlan, koç, temele Vali tarafından ilk harc ko. Canım şu teknik âmanın f\muhtelif giyimeşyalan ile 6 bin lira nulmuştur. bette teknik bir ismi var. Kablo kadar para çalan Faruk Gökçen, tmı yandı?.. Idrıs Orak, Semih Kınayer hırsızlık tSTANBULDAN Hayır. hayir. masası memurlan tarafından uzun Ne oldu? zaman devam eden takib neticesin Vallaha daha rapom abna^ıra. de yakalanmışlardır. Ahnra size söiVrim. Azılı çetenin çalmış olduğu eşya Turist Seferleri Telefonla bir jey öğrenerc<"ve paralar meydana çıkarılmış, sadiniz mi? hiblerine teslim edilmiştir. . Telefonla meşgul etmek iste. Faruk. tdris ve Semih, haklannnedim. İsterseniz öeleden sonra da girişılen tahkikat sona erdikten sonra Adliyeye sevkedıleceklerdir. rapor eelince size sovlerim. Yok, zphmet e^ıeyin! ded'm. Hakikaten bütün bir semti dils'z ve sağır bir hale getiren ânzanın ne olduğunu tnerak etmiyen ve raporun gelmesini b*>kleyen bir zaİnsbrouck 22 (a.a ) Tirol dağtı daha ziyade hihuzur etmekta lannda «mağara canavarı» diye amana ynktu. nılan Guido adında 51 yaşındaki O zaman aklıma Paristeld fabri. sanık bugün yapılan duruşTiasmda ka>T gezerken müdürün söyledi&i: halen Munro aduıda bir İngiliz tu Bizira santrallarda ânza olrist kadınma bir çok defa *ecavüzmaz. Kabahat sizin sebekede^ir, de bulunduktan scnra temmuz 1950 sözfi eeldi. acaba hançi şebekede? tarihinde bir mağarada öldürdüğünü Hiraf etmiştir. Kısaca bir şikâyet: Clipper Turist Seferi jle Ne zaman telefon işkıden goriişO tarıhte kadın otelinden çıkıp eı<jiı bır daha dönmeyince jandarmalar sek bize tatlı dille: araştırma sonunda iki gun içinde Çok yüklüvüz, çok taleb var, çıplak ce^eaini bir kaya yığuıı alçok iş var.. denîlir. tında bulmuşlardır. gidebilirsiniz I Cok taleb varsa, santrallan TstiSuçlu mahkemede hâdiseyi şöyle yülrmek ve istikbalin inkisafına Birinci nnıf tanfe özerinden snlatmıştın çöre genişletmek lâzun. Çok iş 885 lira tasarruf! Atlantıjı «Kahn bir demir çubukla bavarsa çok memur tutmak l:\zim.. geçen en süratli uçaklar... 4 şuıa vurdum, uyurken geziyormumemur yoksa yetiştirmek lâzun. şum gibi yaptım. İyice ölduğüne motorlu Super6 Clipperler Her yerde böyle teşebbüsler iskanaat getirdıkten sonra jesedın «izi Frankfurt. Brüksel, Londra sizlikten korkar. Biz işten şikâyet üzerine taş ve kaya yığdım, sonra üzerinden süratle IS*ew York a ederiz, hamdedecek yerde.. da bir şişe cin içtim. Bayan Munnlaştınr. Tazyikli hava tertıVe daima olduğu gibi biz işe de. ro'nun çantasından para aldım, batını haiz klimatıze kamarada. mağaranın ağzını dallarla kapattım ğil. iş bize hâkimdir. Telefonumuzarkaya uzanan rahat koltağuve sonra da eve gittım.» naza yaslanarak muhalif taba i da da aynı hastalığın şarıMivİT. Mahkeme katili 20 sene hapse j B. FELEK kaiinın üstünde yapacağınız mahkum etmıştir. yolculuğun revkini .udınız. D D Randevu evi haline Sürpagob hasianesisckulan bîr otel nin !emeli töreniıe basıldı Bir hırsız sebekesi yakalandı Almanyada yakalanan mağara canavarı AMERİKAya The Rainbow 28 03 r y ia a l HAFTALIK DERS DERGİSİ 1 2 ve 3. smıfların Hayat Bilgisi türkçe, A"ritmetik, Müzik, Beden Eğitimi, Resimİş, Yaza derslerini bir arada veren bu smıfların seviyesine uygun hikâye ve masallar. bol resim, renkli kapak iri harflerle çıkarılan bu dergiler. Mil' lî Eğitim Vekâletinin en son tavsiyesıni ve okullarda satılması müsaadesini almıştır. lslâm kiiltür konferanslan bitti Washington 22 (a a.) On iki Ortadoğu ve Asya devletinin iştirakile Princeton Üniversitesinde toplanan İslâm kültür konferanslan dün Unesco genel müdürü Doktor Luther Evans'uı bir hitabesile sona ermiş ve delegeler memleketlerine donmeğe başlamışlardır. PROP NtMBUS'UN MACKB&LAB1: ÎCARET BAIVKASI HAYAT BİLGİSİ Her 1 5 0 Liraya bir kur'a mımarası Şoför Nihad Pekcan ıdaresmdek! 37379 plâka sayılı Sınger kumpanyası servls kamyonetl, dun saat 14 sırala. rmda kopru uzerınde Karakojden Sır. keci cihetme gıderken yerlerm sulan. mış olmasmcİRn ka>arak tramvay du. rak mahailjne çıkmıştır. Kamyonet ha. fıf haaara uğramış, d'jrakta tramvay beklemekte olan Belediyc Fen işleri muhendıslerınden Muzaffer Tulun sad. nıeye maruz kalarak başından yaralan. Jiiîtır. Yaralı İlkyardım hastanesıne kaldı. nlmış, hâdise hakkında tahkikata baş. lanmıştır. Nazik Clipper* hizmetkârlannın önünüze getırdiklen ytmekler nefis ve tatmiD edicıdır. Hava mürettebatı lüks seferlerimizdeki tecrübeli kimselerdir. Tek bir PAA bileri ile Amerika dahilinde medlfiniı yere gıdebılırsınıt Sevahat AceHtenıre *eva Pao American Havayollan Burolanna müracaal edınız L Pı(ıAn*f »r Pamuk tipleri tesbit edildi Parrı.kların kontroluna daır r.'zim. r»men n sek''ircı maddesi gereğlnce 1153 . 54 me'.sımı kontrollarmda ess.% tutuUcak olan pamuk tıplerl Ticaret B^kanhgmca AkT1^ gnıpu pamukla~ia jetil >e yerlı gıınu pimuk'arda dort t:p olmak U7"e? t»=b ş ed.lm'ştır. Bu t n ' e r dışır^a ka'i"^k parru"<lar : 1 Jîl r *1p dı^ı ı mi a ^ın t*~pM^<îr=k ır. Öğretmenlere parasız dağıttığı not defteri. senelik plân cetveli, ünıte plân kitabı ile daha faydalı ve resimli bir hale gelçn yegâne ders dergileridir. Her ünitenin Işlendiği dergi bir halta önceden öğretmenlerde bulundurulurÖrnekler gönderilmiştir. Siparişlerinizi BİR YAY1NEVİ posta kutusu 11 îstanbul ad7 resine U'itfen sceie va 117 Okullara ve kooDeratiflere % 20 tenzılât yapılır. İSTANBUL: Galatasaray, Yeni Çarşı No 20 Tel: 41219 4C522. P.K 2074 ANKARA: Ankara Palas Otell Tel.: 13881 manasıyle beyaz kalması lçtn son suya bu ;°rça Colman ökUzbag Çıv\u ilâve edınUL. AüîERlCAN OÜNVAMN EN r&CRÜBEÜ HAVAYOLUUU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog